kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

?аза? ?дебиеті п?нінен 6 сынып?а арнал?ан саба? жоспары

Нажмите, чтобы узнать подробности

К?ні: 8.04.15.                                                                                                                        6 «а»-сынып

П?ні: ?аза? ?дебиеті      Ашы? саба? 6 «?» сынып                                                            

Саба?ты? та?ырыбы М?хтар Ма?ауин. «Бір атаны? балалары» ??гімесі   (1- са?ат)

Сілтеме ?осымша материалдар: интербелсенді  та?та, ?лестірме  кестемелер,  маркерлер,  О?улы? материалы.

Ма?саты

а) ??гімені? идеясын таниды,  жазушы М?хтар Ма?ауин ?мірі,шы?армалары жайлы т?сінік,  «Бір атаны? балалары» ??гімесіні? мазм?нымен таныса отырып, адамгершілік, бауырмалды? жайлы ма?л?мат  алады.

?)о?ушылар к?ркем шы?арманы о?и отырып, сыни т?р?ыдан талдау?а ?з к?з?арастарын білдіре алады,  ?мірмен байланыстырып,  ?зіндік ой ?орытындысын жасай біледі,т?рлі ?діс-т?сілдер ар?ылы ойлау ?абілеті дамиды,  шы?армашылы? ?абілеттері  шы?далады.

 1.  Шы?армада?ы  алты  баланы? ауыр  та?дырын,со?ыстан  кейінгі ?мірлерін таныстыра  отырып, ?азіргі  жетімдер  ?мірімен  байланыстыра   о?ыту.    Со?ыстан  кейінгі ?мірлерімен таныстыра  отырып, с?йлеу м?дениетін, танымды? ?абілеттерін  дамыту.
  ?азіргі  жетімдер  ?мірімен  байланыстыра  отырып,  бауырмалды??а,  жанашырлы??а  т?рбиелеу
  О?ыту н?тижесі

?здігінен о?у да?дыларын ?алыптастырады.  Жа?а та?ырыпты? мазм?нын ?з бетімен аша алады, салыстыра біледі, талдай алады, ?здігінен ба?алай алады. О?у мен жазу ар?ылы сын т?р?ысынан ойлайды.

Негігі идея: «Жетім к?рсе?, жебей ж?р» 

Саба? т?рі    Жа?а білім беру саба?ы.  Ой ?оз?ау

Жеке т?л?а?а ба?ыттал?ан тапсырмалар ?сынылады.

Бірлесіп іздеуге, керегінде оларды? пікіралмасу?а, диалогтік ??гімеге араласады

Т?йінді идеялар

1) ?здігінен іздене отырып ме?геру ?зіндік т?сініктеме беру ?абілетіне ы?палын тигізеді.

2) Сыни т?р?ыдан ойлау   балаларды? ?з идеясын сенімді т?рде білдіруіне, т?рлі к?з?арастар?а  к??іл б?луге ж?не оларды ба?алау?а м?мкіндік береді.

3) Ал?ан білімдерін ке?ейтіп, жа?а да?дысын ?алыптастыру, ?з бетінше  жа?а а?паратты ?орыта  білуге ?йренеді.

Блум  таксаномиясы

7 модуль

Ресурстар

На?ты  ма?сат?а ба?ыттайды. О?ушыларды дербес таным іс-?рекетіне негіздеп, о?ан т?рткі болады.

 Ма?сат?а дербес ?зіні? белсенді  іс-?рекетімен  жетуге тырысады 5 мин

Жас ерекшеліктеріне ?арай білім беру

Топтастыру

?йымдастыру. (Психологиялы? жа?ымды ахуал, жа?дай ту?ызады.Топ?а б?леді)

?ызы?ушылы?ын ояту. «Ж?рек»  суретіне стикер ?р топтан бір тілек жазу стратегиясы ар?ылы бір-біріне тілек білдіреді. К?німіз жары? болсын, саба?ымыз с?тті болсын! ( алдын ала ба?алау критерийі таратылады)

Ой ?оз?ау. Та?ырып?а шы?у.

Со?ыс жылдарында?ы ауыл ?мірі туралы бейнеролик к?рсетіледі.

–          Балалар, бейнефиьмнен не к?ріп отырсы?дар?

–          Д?рыс айтасы?дар, ендеше бізді? б?гінгі саба?ымыз не туралы деп ойлайсы?дар?

–          Д?рыс, балалар, б?гінгі саба?ымызда ?лы Отан со?ысы

жылдарында?ы ауыл ?мірі, жетім балалар та?дыры туралы жазыл?ан  М.Ма?ауинні?  «Бір атаны? балалары» повесімен танысып келдік. Б?гінгі саба?ты? ма?саты ?андай?  

  «Бірлік»,«Досты?», «Ынтыма?» «Татулы?»  топтарына б?лінеді.

Кезектесіп с?ра?тар?а   жауап береді.

Диалог

Ынтыма?тасты? атмосферасын  ??рады.

Бір-бірімен диалог ар?ылы пікіралмасады.

Жеке, ж?пты? ж?мыс т?рлерін орындайды. Проблеманы шешеді.

Білу  3 мин.

Сыни ойлау, АКТ

Ой ша?ыру стратегиясы

О?улы?та берілген жазушы жайлы м?ліметті о?ып танысады. ?осымша берілген а?парат бойынша  хронологиялы?  кесте толтырады. (жеке, ж?ппен, топпен)

1. «Жылдар с?йлейді» тапсырма. (ж?пты? ж?мыс)

М?хтар Ма?ауин (1940 ж. ту?ан) (Слайд к?рсетіледі: М?хтар М??ан?лы Ма?ауин- тарихшы, жазушы, драматург, ?аза?ты? ауыз ?дебиетін зерттеушісі,  ?алым. Филология ?ылымдарыны? докторы, Мемлекет сыйлы?ыны? лауреаты, ?аза?станны? халы? жазушысы )

1-тапсырма: О?ушылар берілген пара?шалардан д?рыс жауапты алып, топтастыру ??растырады. Жазушы, драматург, тарихшы, зерттеуші ( д?птермен ж?мыс) С де?гейдегі о?ушы?а жеке ж?мыс

1.Хронологиялы?  кесте 

 •  

Ба?ыт-ба?дар  беру /тапсырма бойынша/.Ынталандырады.

?з білетіндерін айтады. Ж?бымен  тал?ылайды.

Та?ырыпты о?ып игереді, талдап тал?ылайды.

?з е?бегін ?зі саралайды,?орытындылайды.

Т?сіну 15 мин.

Сыни ойлау

Категория?а б?лу стратегиясы

2-тапсырма: Мини м?тінмен ж?мыс ( топты? ж?мыс) «Ойлан, ж?птас, бірік» ?дісі

2.Шы?арма ?зінділерін жал?астырып, мазм?ндау

1-топ   Ал, а?айын, сабыр,-деді бас?арма ?олын к?теріп.- Мені? ?келгенім алты-а?  бала.Б?рі?е жетпейді. Ж?не, ?азір  бауырыма салдым деп алып, ерте? ?гейсітіп ж?рсек та?ы ?аза?шылы??а жатпайды. 

  Ахмет шал ж?ртты киіп-жарып балаларды? алдына барды да ?алт б?гелді. ?айсысын алсам екен деп ойлан?андай. Жетімдерді жа?алай шолып шы?ты да, е? баста т?р?ан а?айынды ?аза? балаларыны? ?асына келді.

2-топ - ?ш т?рт аптаны? ішінде ая?ын к?с бас?ан ?ара сира?, ?ара торы бала болды да шы?ты. Шашы ?старамен алын?ан та?ыр басы да ?ара??й?а. Біра? т?р-т?л?асы ?лі де б?лек. Т?ны? к?кпе?бек к?зі, а?шыл сары кірпігі мен ?асыны? ?зінен б?л баланы? б?тен расаны? ?кілі екені ай?ын танылатын.

2.  Неше жыл жат?ан санды? т?бінен апасы ?перген, атыла- атыла ?бден м?жілген, біра? ?лі де ?олда ойнап т?р?ан ?лкен ?о?ыр ??лжа.   

     Рефлексия не білдік?

  Жа?а білімдерін тал?ылап, дамытып, жетілдіреді.

10 мин ?олдану

Сыни ойлау.

О?ыту н?с?ау стратегиясы

 1-топ    

1.Ахмет пен Д?уренбек арасында?ы т?сінбеушілік неден басталды?                       2. Ахметті? та?дауында ?андай сыр бар?

2-топ    

1.Шы?арманы? «Бір атаны? балалары» деп аталуыны? себебі?

2.Зекен мінезінен Ахметті? ?мітін а?тарлы? ?андай нышан бай?ады?дар?              ( Смайликпен ба?алау)

( ж?пты? ж?мыс)Смайлик ар?ылы ба?алау3мин

Сергіту с?тін ?ткізу.«?ара жор?а» биі

Талдау 5 мин. О?уда?ы к?шбасшылы?

О?улы?,  сатылай кешенді талдау

Топты? ж?мыс 

Ауызша  ж?мыс (шы?арма?а сатылай кешенді талдау)

 «??гіме кестесі»  ?дісі бойынша

 Сатылай кешенді талдау:

1.Жанры: проза, повесть І топ

2.Та?ырыбы:

?лы отан со?ысы жылдарында?ы

?аза? ауылыны? ?мірі, жетім

балалар та?дыры, бауырмалды?,

адамгершілік м?селесі.

3.Идеясы:

?аза? хал?ыны? бауырмалды?,     І топ

адамгершілік ?асиеттерін д?ріптеу

4.Шы?арманы? композициялы? ??рылысы    ІІ топ

5.?деби теониялы? ??ымдар. Тропты? т?рлері.

6.Т?рбиелік м?ні:

Бауырмалды??а, ?айырымдылы??а,     ІІ топ

адамгершілікке, ынтыма??а

т?рбиелейді

??гіме бойынша талдау ж?мыстары жасалады, ?зара ба?аланады.

?з е?бегін ?зі саралайды, ?орытындылайды.

ылы ба?алайды 5 мин.     Жина?тау

О?у мен о?ытуды ба?алау

Тест  

1.Б?л?ыртау ауданыны? то?ыз колхозына неше бала жіберілді?

А. 64                ?. 54                  Б. 24

2.-?й, ?ал?абастар, ?оры?па?дар, бері ж?рі?дер, -деді.Кімні? с?зі?

А. Д?уренбек         ?. Бас?арма        В. б?йбіше

3.Нартай мен Ертай жасы нешеде?

А. 8,6          ?. 7,5                 Б. 6,8

4.Со?ыстан ая?ынан айырылып ?айт?ан кім?

А. Д?уренбек            ?. Берден              Б. бас?арма

5.Зигфридті? ?ай дыбыс?а тілі келмейтін?

А. х             ?. ?           Б. ?

6.Ахметті? балаларыны? есімдері?

А. Жолымбет, Келімбет, Нарымбет        ?. Жолымбет, Нарымбет

Б. Келімбет, Жолымбет

7.Татар баласыны? есімі, жасы нешеде?

А. Яков,9-да                 ?. Р?шит, 7-де                  Б. Нартай 8-де

8.?скери гимнастеркалы, ?ара галифе шалбарлы жігіт

А. Бас?арма                 ?. Д?уренбек              Б. Берден

9.Ахмет ?ай ауыл?а к?шті?

а) «?ызыл ту»;              ?)   «?айрат»;            б) «Балдыр?ан».

10.Ахмет пен Зекен арасында?ы ??сас ?асиеттер?                                                                                                     

а) б?зы?ты?            ?)шира?           б) адалды?

Жа?а білімдерді ?олданады. Шы?армашылы? ж?мыс ар?ылы білімдерін жина?тап, орта?а салады.

 бір-бірін  критерий ар?ылы тексеру)                                                «5» 9-10; «4»-7-8; «3»-5

Ба?а

лау    5 мин.

Дарынды ж?не талантты

салыстыру

Рефлексия  Б?гінгі саба?тан не білдім?

«Ж?рек»  суретіне барлы? топтан  бір тілек жазу  Ба?алау пара?ына жина?тал?ан ?пайлар бойынша  ?ойыл?ан ба?аларына т?сініктеме береді.

Стикерлерге саба?ты? рефлексиясын жазып, жабыстыру

 • Не ?ызы?ты болды?
 • Мен ?зімді ?алай сезіндім?
 • ?алай ж?мыс ж?ргіздім?
 • ?андай ?иыншылы?тар болды?
 • ?зім ?шін не білдім, не алдым?

Критерийге сай ба?алау пара?тарына ?орытынды ба?аларын ?ояды.

?й тапсырмасы:    Зигфридті? Ахметке ал?ыс арнауы

 «Адам баласын бауырым деу- ж?рек ісі». Та?дау бойынша бір та?ырып?а эссе жазып келі?дер.

Ба?алау. ?р о?ушы ?з білімін ба?алау пара?ы ар?ылы ж?зеге асырады.

К?нделікке ?й ж?мысын жазады.

П?н м??алімі: Касыбаева  М. Б.  Тексерілді:

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«?аза? ?дебиеті п?нінен 6 сынып?а арнал?ан саба? жоспары »

Күні: 8.04.15. 6 «а»-сынып

Пәні: қазақ әдебиеті Ашық сабақ 6 «ә» сынып

Сабақтың тақырыбы

Мұхтар Мағауин. «Бір атаның балалары» әңгімесі (1- сағат)


Сілтеме

Қосымша материалдар: интербелсенді тақта, үлестірме кестемелер, маркерлер, Оқулық материалы.

Мақсаты

а) Әңгіменің идеясын таниды, жазушы Мұхтар Мағауин өмірі,шығармалары жайлы түсінік, «Бір атаның балалары» әңгімесінің мазмұнымен таныса отырып, адамгершілік, бауырмалдық жайлы мағлұмат алады.

ә)оқушылар көркем шығарманы оқи отырып, сыни тұрғыдан талдауға өз көзқарастарын білдіре алады, өмірмен байланыстырып, өзіндік ой қорытындысын жасай біледі,түрлі әдіс-тәсілдер арқылы ойлау қабілеті дамиды, шығармашылық қабілеттері шыңдалады.

б) Шығармадағы  алты  баланың ауыр  тағдырын,соғыстан  кейінгі өмірлерін таныстыра  отырып, қазіргі  жетімдер  өмірімен  байланыстыра   оқыту.    Соғыстан  кейінгі өмірлерімен таныстыра  отырып, сөйлеу мәдениетін, танымдық қабілеттерін  дамыту.
Қазіргі  жетімдер  өмірімен  байланыстыра  отырып,  бауырмалдыққа,  жанашырлыққа  тәрбиелеу

Оқыту нәтижесі

Өздігінен оқу дағдыларын қалыптастырады. Жаңа тақырыптың мазмұнын өз бетімен аша алады, салыстыра біледі, талдай алады, өздігінен бағалай алады. Оқу мен жазу арқылы сын тұрғысынан ойлайды.

Негігі идея: «Жетім көрсең, жебей жүр»


Сабақ түрі

Жаңа білім беру сабағы.

Ой қозғау

Жеке тұлғаға бағытталған тапсырмалар ұсынылады.

Бірлесіп іздеуге, керегінде олардың пікіралмасуға, диалогтік әңгімеге араласады

Түйінді идеялар

1) Өздігінен іздене отырып меңгеру өзіндік түсініктеме беру қабілетіне ықпалын тигізеді.

2) Сыни тұрғыдан ойлау балалардың өз идеясын сенімді түрде білдіруіне, түрлі көзқарастарға көңіл бөлуге және оларды бағалауға мүмкіндік береді.

3) Алған білімдерін кеңейтіп, жаңа дағдысын қалыптастыру, өз бетінше жаңа ақпаратты қорыта білуге үйренеді.

Блум таксаномиясы

7 модуль

Ресурс

тар


Сабақтың мазмұны

Мұғалімнің іс-әрекеті

Нақты мақсатқа бағыттайды. Оқушыларды дербес таным іс-әрекетіне негіздеп, оған түрткі болады.

Оқушының іс – әрекеті

Мақсатқа дербес өзінің белсенді іс-әрекетімен жетуге тырысады

5 мин

Жас ерекшеліктеріне қарай білім беру

Топтас

тыру

Ұйымдастыру. (Психологиялық жағымды ахуал, жағдай туғызады.Топқа бөледі)

Қызығушылығын ояту . «Жүрек» суретіне стикер әр топтан бір тілек жазу стратегиясы арқылы бір-біріне тілек білдіреді. Күніміз жарық болсын, сабағымыз сәтті болсын! ( алдын ала бағалау критерийі таратылады)

Ой қозғау. Тақырыпқа шығу.

Соғыс жылдарындағы ауыл өмірі туралы бейнеролик көрсетіледі.

–          Балалар, бейнефиьмнен не көріп отырсыңдар?

–          Дұрыс айтасыңдар, ендеше біздің бүгінгі сабағымыз не туралы деп ойлайсыңдар?

–          Дұрыс, балалар, бүгінгі сабағымызда Ұлы Отан соғысы

жылдарындағы ауыл өмірі, жетім балалар тағдыры туралы жазылған М.Мағауиннің «Бір атаның балалары» повесімен танысып келдік. Бүгінгі сабақтың мақсаты қандай?«Бірлік»,«Достық», «Ынтымақ» «Татулық» топтарына бөлінеді.

Кезектесіп сұрақтарға жауап береді.ДиалогЫнтымақтастық атмосферасын құрады.

Бір-бірімен диалог арқылы пікіралмасады.


Жеке, жұптық жұмыс түрлерін орындайды. Проблеманы шешеді.

Білу 3 мин.

Сыни ойлау , АКТ

Ой шақыру стратегиясы

Оқулықта берілген жазушы жайлы мәліметті оқып танысады. Қосымша берілген ақпарат бойынша хронологиялық кесте толтырады. (жеке, жұппен, топпен)

1. «Жылдар сөйлейді» тапсырма. (жұптық жұмыс)

Мұхтар Мағауин (1940 ж. туған) (Слайд көрсетіледі: Мұхтар Мұқанұлы Мағауин- тарихшы, жазушы, драматург, қазақтың ауыз әдебиетін зерттеушісі,  ғалым. Филология ғылымдарының докторы, Мемлекет сыйлығының лауреаты , Қазақстанның халық жазушысы )

1-тапсырма: Оқушылар берілген парақшалардан дұрыс жауапты алып, топтастыру құрастырады. Жазушы, драматург, тарихшы, зерттеуші ( дәптермен жұмыс) С деңгейдегі оқушыға жеке жұмыс

1.Хронологиялық кесте

Қызметі

шығармаларыБағыт-бағдар беру /тапсырма бойынша/.Ынталандырады.

Өз білетіндерін айтады. Жұбымен талқылайды.

Тақырыпты оқып игереді, талдап талқылайды.

Өз еңбегін өзі саралайды,қорытындылайды.


Түсіну 15 мин.

Сыни ойлау

Категорияға бөлу стратегиясы


2-тапсырма: Мини мәтінмен жұмыс ( топтық жұмыс) «Ойлан, жұптас, бірік» әдісі

2.Шығарма үзінділерін жалғастырып, мазмұндау

1-топ   Ал, ағайын, сабыр,-деді басқарма қолын көтеріп.- Менің әкелгенім алты-ақ  бала.Бәріңе жетпейді. Және, қазір  бауырыма салдым деп алып, ертең өгейсітіп жүрсек тағы қазақшылыққа жатпайды. 

 Ахмет шал жұртты киіп-жарып балалардың алдына барды да қалт бөгелді. Қайсысын алсам екен деп ойланғандай. Жетімдерді жағалай шолып шықты да, ең баста тұрған ағайынды қазақ балаларының қасына келді.

2-топ - Үш төрт аптаның ішінде аяғын күс басқан қара сирақ, қара торы бала болды да шықты. Шашы ұстарамен алынған тақыр басы да қарақұйқа. Бірақ түр-тұлғасы әлі де бөлек. Тұнық көкпеңбек көзі, ақшыл сары кірпігі мен қасының өзінен бұл баланың бөтен расаның өкілі екені айқын танылатын.

2.  Неше жыл жатқан сандық түбінен апасы әперген, атыла- атыла әбден мүжілген, бірақ әлі де қолда ойнап тұрған үлкен қоңыр құлжа.   

Рефлексия не білдік?

Жаңа білімдерін талқылап, дамытып, жетілдіреді.

10 мин Қолдану

Сыни ойлау.

Оқыту нұсқау стратегиясы

1-топ    

1.Ахмет пен Дәуренбек арасындағы түсінбеушілік неден басталды? 2. Ахметтің таңдауында қандай сыр бар?

2-топ    

1.Шығарманың «Бір атаның балалары» деп аталуының себебі?

2.Зекен мінезінен Ахметтің үмітін ақтарлық қандай нышан байқадыңдар? ( Смайликпен бағалау)( жұптық жұмыс)

Смайлик арқылы бағалау

3мин
Сергіту сәтін өткізу.

«Қара жорға» биі


Талдау 5 мин.

Оқудағы көшбасшылық

Оқулық, сатылай кешенді талдау

Топтық жұмыс

Ауызша жұмыс (шығармаға сатылай кешенді талдау)

«Әңгіме кестесі»  әдісі бойынша

 Сатылай кешенді талдау:

1.Жанры: проза, повесть І топ

2.Тақырыбы:

Ұлы отан соғысы жылдарындағы

қазақ ауылының өмірі, жетім

балалар тағдыры, бауырмалдық,

адамгершілік мәселесі.

3.Идеясы:

Қазақ халқының бауырмалдық, І топ

адамгершілік қасиеттерін дәріптеу

4.Шығарманың композициялық құрылысы ІІ топ

5.Әдеби теониялық ұғымдар. Троптың түрлері.

6.Тәрбиелік мәні:

Бауырмалдыққа, қайырымдылыққа, ІІ топ

адамгершілікке, ынтымаққа

тәрбиелейді


Әңгіме бойынша талдау жұмыстары жасалады, өзара бағаланады.

Өз еңбегін өзі саралайды, қорытындылайды.


Өзара тексеру арқылы бағалайды


5 мин. Жинақтау

Оқу мен оқытуды бағалау


Тест  

1.Бұлғыртау ауданының тоғыз колхозына неше бала жіберілді?

А. 64 Ә. 54 Б. 24

2.-Өй, қалқабастар, қорықпаңдар, бері жүріңдер, -деді....Кімнің сөзі?

А. Дәуренбек Ә. Басқарма В. бәйбіше

3.Нартай мен Ертай жасы нешеде?

А. 8,6 Ә. 7,5 Б. 6,8

4.Соғыстан аяғынан айырылып қайтқан кім?

А. Дәуренбек Ә. Берден Б. басқарма

5.Зигфридтің қай дыбысқа тілі келмейтін?

А. х Ә. ө Б. қ

6.Ахметтің балаларының есімдері?

А. Жолымбет, Келімбет, Нарымбет Ә. Жолымбет, Нарымбет

Б. Келімбет, Жолымбет

7.Татар баласының есімі, жасы нешеде?

А. Яков,9-да Ә. Рәшит, 7-де Б. Нартай 8-де

8.Әскери гимнастеркалы, қара галифе шалбарлы жігіт

А. Басқарма Ә. Дәуренбек Б. Берден

9.Ахмет қай ауылға көшті?

а) «Қызыл ту»; ә) «Қайрат»; б) «Балдырған».

10.Ахмет пен Зекен арасындағы ұқсас қасиеттер?

а) бұзықтық ә)ширақ б) адалдық


Жаңа білімдерді қолданады. Шығармашылық жұмыс арқылы білімдерін жинақтап, ортаға салады.

( бір-бірін критерий арқылы тексеру) «5» 9-10; «4»-7-8; «3»-5

Баға

лау 5 мин.

Дарынды және талантты

салыстыру

Рефлексия Бүгінгі сабақтан не білдім?

«Жүрек» суретіне барлық топтан бір тілек жазу Бағалау парағына жинақталған ұпайлар бойынша қойылған бағаларына түсініктеме береді.

Стикерлерге сабақтың рефлексиясын жазып, жабыстыру

 • Не қызықты болды?

 • Мен өзімді қалай сезіндім?

 • Қалай жұмыс жүргіздім?

 • Қандай қиыншылықтар болды?

 • Өзім үшін не білдім, не алдым?

Критерийге сай бағалау парақтарына қорытынды бағаларын қояды.Үй тапсырмасы:   Зигфридтің Ахметке алғыс арнауы

«Адам баласын бауырым деу- жүрек ісі». Таңдау бойынша бір тақырыпқа эссе жазып келіңдер.

Бағалау. Әр оқушы өз білімін бағалау парағы арқылы жүзеге асырады.

Күнделікке үй жұмысын жазады.

Пән мұғалімі: Касыбаева М. Б. Тексерілді:Күні: 3.04.15. 6 «а»-сынып

Пәні: қазақ әдебиеті

Сабақтың тақырыбы

Мұхтар Мағауин. «Бір атаның балалары» әңгімесіндегі кейіпкерлер бейнесі. (2- сағат)


Сілтеме

Қосымша материалдар: интербелсенді тақта, үлестірме кестемелер, флипчарт, маркерлер, қоржын. Оқулық материалы.

Мақсаты

а) әңгіме мазмұны арқылы кейіпкерлер бейнесіне талдау жасау;

ә) оқушы қызығушылығын ояту, ойлау қабілетін дамыту, ойын нақты жеткізе білуге дағдыландыру;

б)  адамгершілік,қайырымдылық, достыққа тәрбиелеу

Оқыту нәтижесі

Өздігінен оқу дағдыларын қалыптастырады. Жаңа тақырыптың мазмұнын өз бетімен аша алады, салыстыра біледі, талдай алады, ой қорытуды үйренеді.Оқу мен жазу арқылы сын тұрғысынан ойлауды дамыту.

«Сыртқы түр-перде. Ішін айт, пиғылын айт» (Мәтіннен Ахметтің сөзі) А, В,С деңгейіндегі оқушының өсу динамикасын бақылау

Сабақ түрі

білімді нақтылау

Ой қозғау

Жеке тұлғаға бағытталған тапсырмалар ұсынылады.

Бірлесіп іздеуге, пікіралмасуға, диалогтік әңгімеге араласады

Түйінді идеялар

1) Өздігінен іздене отырып меңгеру өзіндік түсініктеме беру қабілетіне ықпалын тигізеді.

2) Сыни тұрғыдан ойлау балалардың өз идеясын сенімді түрде білдіруіне, түрлі көзқарастарға көңіл бөлуге және оларды бағалауға мүмкіндік береді.

3) Алған білімдерін кеңейтіп, жаңа дағдысын қалыптастыру, өз бетінше жаңа ақпаратты қорыта білуге үйренеді.

Блум

7 модуль

Ресурс

тар


Сабақтың мазмұны

Мұғалімнің іс-әрекеті

Нақты мақсатқа бағыттайды. Оқушыларды дербес таным іс-әрекетіне негіздеп, оған түрткі болады.

Оқушының іс – әрекеті

Мақсатқа дербес өзінің белсенді іс-әрекетімен жетуге тырысады

7 мин

ОЖЕСО

Топтас

тыру

Ұйымдастыру. (Психологиялық жағымды ахуал, жағдай туғызады.Топқа бөледі)

Қызығушылығын ояту . «Әр ұлт өкілдерінің амандасу түрлерін көрсету» арқылы.

( үй тапсырмасын тексеру) Зигфридтің Ахметке алғыс арнауы

«Адам баласын бауырым деу- жүрек ісі» эссе тексеру. «Мен саған, сен маған» арқылы әдісі арқылы Соғыс кезіндегі балалар видео суреттері. Балалар кімдерді көріп тұрсыңдар?

Мақсат қою. Ой қозғау. Тақырыпқа шығу. «Миға шабуыл»нөмірленген «Асықтар» арқылы топтарға бөлінеді.


Білу 5

Сыни ойлау , АКТМәтінмен жұмыс (флипчарпен жұмыс) ( барлығына)

Мәтіннен үзінді

Кімнің сөзі?

 • Ал,ағайын, тегіс жиналсақ, сөзіме құлақ сал.

 • Неміс деп,орыс,қазақ деп бөлу пайғамбарға шет, құдайға күнә.

 • Менің ағам әлі тірі.

 • Басекең дұрыс айтады, баланың саны алтау.

басқарма


Ахмет


Конақ бала

Дәуренбек

«Бағдаршам» арқылы бағалау.

Бағыт-бағдар беру /тапсырма бойынша/.Ынталандырады.


Өз білетіндерін айтады. Жұбымен талқылайды.


Түсіну 5мин

Сыни ойлау

Категорияға бөлу стратегиясы

І ІІ ІІІ ҮІ топтың тапсырмалары.

 1. Ахмет Зигфрид үшін не жасады? Ойларыңды мысалмен дәлелдеңдер.

 2. Зигфрид қандай қиындыққа ұшырағаны жөнінде әңгімелеп бер.

 3. Дәуренбектің жасаған әрекеті дұрыс па? ойларыңды мысалдармен дәлелдеңдер.

 4. Зекеннің өмірі әрі қарай қалай жалғасты деп ойлайсыңдар? Ойды жалғастырыңдар.

Жаңа білімдерін талқылап, дамытып, жетілдіреді.

Қолдану 5 мин

ТжД

Сыни ойлау.

Оқыту нұсқау стратегиясы

Мәтінмен жұмыс. ( барлық топтарға)

Шығармадағы кейіпкерлерді талдау.Мұхтар Мағауиннің «Бір атаның балалары» повесіндегі кейіпкерлерді талдау

Тапсырмалар

Зигфрид

Ахмет

Дәуренбек

Портреті мәтін дайындау

Көк көзді, жалбыраған ұзын сары шашты, сары бала. Кірпігі мен қасы да сары.

Ширатылған ұзын бозғылт мұрт, шоқша сақалды, өңі жел мен күнге тотыққан қара сұр шал.

Қара галифе шалбарлы, әскери гимнастеркалы жігіт. Келбеті қатал, яғни немістерге деген өшпенділігі артқан.

Мінез-құлқы

Айдарлы, жомарт, ұғымтал, кекшілдігі жоқ, ақылды.

Барлық жағдайға да тез бейімделгіш, ешкімді алаламайды, еңбекқор.

Ашушан, молданы үйінен қуып шығады. Балажан, бауырмал, қайсар және алған бетінен қайтпайды. Ақыл-парасаттың иесі.

Бауырына басқан үшін өзге ауылға көшіп кетеді. Зекенді өз баласындай сүйеді. Тез ашуланады, бірақ әр нәрсені байыппен жасайды.

Жауға деген өшпенділігі мол, тез ашуланып, қырсығып қалады. Өте қызуқанды.

Өз қателігін мойындап, Ахметтен кешірім сұрайды. Ахмет қарияға қарсы шығып, қатты сөздер айтады. Неміс пен фашисті ажырата алмады.

Кейіпкерлердің ұстанымы. Үлгі тарату.

«Бәріміз бір өзеннің арнасы, бір атаның баласымыз»

«Сыртқы түр-перде. Ішін айт, пиғылын айт».

«Жауды аяған жаралы».

Түрлі түсті шарлар арқылы топтар бір-бірінің көңіл күйді білдіру.
Талдау 10

Көшбасшылық


Топтық жұмыс Салыстыру.


Соғыс кезіндегі балалар өмірі

Біздің замандастарымыз
Әңгіме бойынша салыстыру


Өзара тексеру арқылы бағалайды

3 минСергіту сәтін өткізу.

«Жетімдер» бейнеклип (әсерімен бөлісу)


Жинақтау

Талантты дарынды балалар

Сыни тұрғыдан ойлау

«Ойлаудың  6  қалпағы» 6 оқушы өз пікірін білдіреді, қалғандары әр газеттен журналистер
Шетелге  кетіп  жатқан  қазақ  балалары  туралы  ой - толғаныстарынды  сыни тұрғыдан ойлана  жеткізіңдер.
Ақ- мағлұмат береді шетелге кеткен балалар туралы статистика
Қара- қарсы пікір айтады
Сары-қолдаушы
Қызыл- сезімін  жеткізеді
Жасыл-тың пікір  қосады
Көк- қорытындылайды


Рефлексия   3 мин.
«Шаңырақ және ленталар арқылы» өз пікірін білдіреді

білімдерін жинақтау

Баға

5 мин

Оқу мен оқытуды бағалау


Бағалау парағы бойынша өзара бағалау.

Дескриптор

лар

Үй тапсырмасын орындауы

Дұрыс-2, қате кездессе-1, орындамаса-0

Жаңа тақырыпты меңгеруі

/сабаққа қатысуы/

Мәтінмен жұмыс

2-1-0

Салыстырмалы талдау

2-1-0

«Ойлаудың 6 қалпағы»

( дұрыс жауап.

2-1-0 ұпай)

Сөйлеу мәдениеті

2-1-0

Жалпы

ұпайы

10-9«5»

8-7- «4»

6-5 «3»

Оқушының аты –жөні:

Оқушы бағасы

Мұғ.

бағасы

Оқушы бағасы

Мұғ.

бағасы

Оқушы бағасы

Мұғалім

бағасы

Оқушы бағасы

Мұғ.

бағасы


Критерийге сай бағалауБағалау. Әр оқушы өз білімін бағалау парағы арқылы жүзеге асырады.


Үй тапсырмасы Ә.Кекілбаевтың «Шыңырау» повесін оқып келу.

үй жұмысын жазады.


Пән мұғалімі: Касыбаева М. Б.

Тексерілді: Оразбаева К.К.

Дескриптор

лар

Үй тапсырмасын орындауы

Дұрыс-2, қате кездессе-1, орындамаса-0

Жаңа тақырыпты меңгеруі

/сабаққа қатысуы/

Мәтінмен жұмыс

2-1-0

Салыстырмалы талдау

2-1-0

«Ойлаудың 6 қалпағы»

( дұрыс жауап.

2-1-0 ұпай)

Сөйлеу мәдениеті

2-1-0

Жалпы

ұпайы

10-9«5»

8-7- «4»

6-5 «3»

Оқушының аты –жөні:

Оқушы бағасы

Мұғ.

бағасы

Оқушы бағасы

Мұғ.

бағасы

Оқушы бағасы

Мұғалім

бағасы

Оқушы бағасы

Мұғ.

бағасы


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Литература

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 6 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
?аза? ?дебиеті п?нінен 6 сынып?а арнал?ан саба? жоспары

Автор: Касыбаева Майра Багдатовна

Дата: 08.04.2015

Номер свидетельства: 198906

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства