kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

АШЫ? САБА? ЖОСПАРЫ М.МА?АТАЕВ.

Нажмите, чтобы узнать подробности

Саба?ты ??ру ж?не жоспарлау кестесі

Саба? ж?ргізген м??алімні? аты-ж?ні

Нагуманова Г?лзат ?ажым?рат?ызы

8  «а» сыныбы.

О?ушыны? саны: 19

А?мола облысы

Астана ?аласы

ДБАОММИ №2

19.02.2015

Саба?ты? та?ырыбы

М??а?али Ма?атаев  «А??улар ?йы?та?анда» поэмасы.

Сілтеме

8-сынып. ?дебиет. ?.?бдез?лы, Г.Д.Рыскелдиева, С.Ч.Т?рсын?алиева. Астана, «Арман ПВ» 2012 ж.

Жалпы ма?саты

О?ушылар  ?аза?ты? а?иы? а?ыны М.Ма?атаевты? ?мірі мен шы?армашылы?ымен, «А??улар ?йы?та?анда» поэмасымен танысады. Та?ырыбы мен идеясын ашады. Кейіпкерлер ?лемін ашады. ?здері м?лімет алып, бір-бірімен б?ліседі, ?орытынды шы?арады.

Міндеттер:

?з бетінше ?рі топпен ж?мыс жасау  ар?ылы білімдерін жетілдіру. Сыни т?р?ыдан ойлау ?абілеттерін арттыру ар?ылы о?ушыларды? болаша?та ?р т?рлі жа?дайларда, ?о?амды? ортада ?зін-?зі к?рсете білуге бейімдеу. О?ушыларды? ?ызы?ушылы? ынтасын, шы?армашылы? ойын дамыту.

Саба?та туында?ан негізгі идеялар

 «Егер мен автор болсам.», сахналы? к?рініс

К?тілетін н?тиже

О?ушыны? ізденушілік ж?не шы?армашылы? де?гейлеріні? дамуы. М??алімні? ба?ыт-ба?дарымен білімге ?зі ?ол жеткізеді. А?парат алу ар?ылы сыни т?р?ыда ?орытынды жасайды. П?нге деген ?ызы?ушылы?ы артады. Тілдік ?орыны? ?алыптасуы.

Тапсырмалар

СТО стратегияларымен ж?мыс, диалогтік о?ыту, с?здікпен ж?мыс, ?зін-?зі реттеу, рефлексия, ба?алау.


 

Саба?ты? ж?рілуі бойынша м??алімні? жазбалары: М??алімдер немен айналысады ж?не о?ушылар немен айналысады.

-О?ушылармен с?лемдесу, тренинг ?ткізу (к?мекші – Амина)

-сынып 3 топ?а б?лінеді

СТО с?ра?тары

Саба? барысында жаса?ан м??алім мен о?ушыны? іс-?рекеті

Саба?ты? ма?ыздылы?ы не?

-о?ушылар не алады?

-б?рын?ы білімін ?алай пайдалана алады?

-?мірден ал?ан т?жірибесіні? ?сері?

-саба?ты? болаша?та  о?ушы?а ?андай пайдасы бар?

-о?ушыларды? ?ызы?ушылы?ын, ізденісін  арттыра отырып, жа?а та?ырып?а ?келу;

-та?ырып жайлы б?рын?ы білетіндерін аны?тау, жа?а білімге ша?ыру;

І. ?ызы?ушылы?ын ояту

Диктор: ?айырлы к?н, ??рметті о?ушылар мен ?стаздар! Эфирде - «Ашы? саба?» ба?дарламасы. Б?гін а?панны?  19-ы, Астана уа?ыты 8 са?ат 30 минут. Студияда мен Г?лзат ?ажым?рат?ызы.

Б?гінгі ба?дарламада біз хал?ымызды? а?иы? а?ыны, поэзия алыбы – М??а?али Ма?атаевты? ?мірі мен шы?армашылы?ын, оны? ішінде «А??улар ?йы?та?анда» поэмасын жан-жа?ты талдаймыз, ой ?орытамыз.

Ба?дарлама ?атысушылары Дарынды балалар?а арнал?ан №2 облысты? мамандандырыл?ан мектеп-интернатыны? 8 «а» сынып о?ушылары.  Студиямыз?а ?ош келіпсіздер, балалар. Б?гін сіздер топ болып к?птеген тапсырмалармен ж?мыс жасайсы?дар, пікірлесесі?дер. Ойлары?ды орта?а салу?а  талдау?а дайынсыздар ма? Дайын болса?, іске с?т!

М??а?али Ма?атаевты? ?мірі мен шы?армашылы?ын бізге тілші Шымбай Амина  баяндап береді.

-Армысыздар ??рметті ?она?тар! Мен сізге ?дебиет ?лемінде шо?ты?ы биік а?ын, ?аза? поэзиясыны? ?анатын ке?ге жаю?а ?лкен ?лес ?ос?ан М??а?али

Ма?атаевты? ?мірі мен шы?армашылы?ын баяндап беремін.

(О?ушы М.Ма?атаевты? ?ыс?аша ?мірбаянын баяндап береді).

Амина: ??рметті к?рермендер, студия ?она?тары М??а?алиды? ?ле?дерін о?ып береміз дейді, оларды сахна?а ша?ырамыз!

(Жат?а о?итын о?ушылар ?ле? о?иды)

Сын т?р?ысынан  ойлау ?шін м?мкіндіктер

-еркін ойлау?а ?андай м?мкіндіктер жасалды?

-?здігінен ізденуге ?андай м?мкіндіктер жасалады?

-?рі ?арай  не болатынына ?ызы?тыру, белсенділіктерін ояту, тапсырмалармен ж?мыс

-алатын біліміні? пайдалылы?ына к?здерін жеткізу

-Диалогтік о?ыту: с?ра?-жауап

Диктор: Сізді? топтары?ыз?а ?р т?рлі тапсырма берілген болатын. Сол тапсырмаларды к?рерменні? алдында айтып берсе?дер.

 (Топты? презентация)

-А??у бейнесі а?ын мен жазушыларды? шы?армаларында  (1-топ)

-А??у жайлы м?лімет (2-топ)

-Ал?ыс, ?ар?ыс, киелік ??ымын т?сіндіру (3-топ)

Диктор: Рахмет, орындары?ыз?а жай?асы?ыз.

Ма?ынаны ажырату сатысы (жа?а а?парат)

-о?ушыларды белсе-не ?атыстыру

-стратегияларды ж?йелі ?олдану   ар?ылы о?ушылар-ды? ж?мысын ?йымдастыру (сауал ?оя білу, талдау жа-сай білу, баяндау ж?не ?ызу ой тал?ы-сын жасай білу ?абі-леттерін жетілдіру жолдарын беру)

-о?ушылармен бір-лесіп ж?мыс жасау, ?арым-?атынас шеберлігін ?тымды пайдалана білу

-о?улы?тан бас?а а?параттар к?зін ашу

Тол?аныс (рефлексия)

-саба?та ?йренген-дерін бекіту, ?олдану жолдарын беру

-жа?адан ?йренгенін пайдалана отырып, білімін ж?йелеу

жауап шешімі осы?ан байланысты ж?мыстар беру ар?ылы т?сінік де?гейін тексеру

ІІ. Ма?ынаны тану

Диктор: Мына бейнебаян?а назар аударайы?шы (а??у туралы видео к?рсетілім)

«М??а?али – бір ?асырда бір рет ?ана д?ниеге келетін ?аза? поэзиясыны? алтын домбырасы, ірі талант иесі».  Сендер а?ынны? ?ажап поэмасы – «А??улар ?йы?та?анда» поэмасымен танысты?дар. Ол – таби?ат пен а?ын сезіміні? ?ндесуінен ту?ан ?ажап д?ние.

Поэма?а композициялы? талдау жасайы?.

Амина:  Композиция ж?не сюжет дегеніміз не? деген с?ра? туындайды, о?ан мен жауап беремін.

Композиция (латын с?зі - kompositio - ??растыру, т?ртіпке келтіру) - к?ркем   шы?арманы? ??рылысы. К?ркем ??гіме не поэма, не роман, ?айсысын о?ыса? та, ?р алуан сюжетке ??рылады.

Сюжет (фр. sujet - зат) - ?зара жал?ас?ан о?и?аларды? тізбегі, бірт?тас желісі. Сюжетті? негізі - ?мірлік тартыс, конфликт, кейіпкерлерді? ?арым-?атынасында?ы ?а?ты?ыс.

Сюжет пен композиция (талдау)

  Экспозиция

1.О?и?аны? басталуы.

2.О?и?аны? дамуы.

3.О?и?аны? шиеленсуі.

4.О?и?аны? шары?тау шегі.

5.О?и?аны? шешімі.

(интербелсенді та?тамен ж?мыс)

 Сюжет

                                          Композиция

Поэманы? ?ыс?аша мазм?нын еске т?сіріп, композициялы? талдау жасау.

     Экспозиция: Жетімк?л, оны? ма?ы а??улар

 1. Ауыр?ан бала
 2. Т?уіпті? с?зі
 3. ?кесіні? ?арсы болуы
 4. Ананы? аттануы, а??уды атуы
 5. ?асірет пен ?асиет

«?асірет» пен «?асиет» с?здеріне т?сінік жасайтын болса?. ?асиет- айры?ша ерекшелік, жа?сы белгі. ?асірет – бас?а т?скен уайым-?ай?ы.

Диктор: ?азір мен сендерге с?ра?тар таратамын. Сол с?ра?тарды? т??ірегінде ойланып, бір шешімге келесі?дер.

Слайд

С?ра?тар:

- «А??улар ?йы?та?анда»  поэмасында?ы Ана-бала-а??у байланысы ?андай?

- Неліктен б?л поэма «А??улар ?йы?та?анда» деп аталады?

- ?асиетке о? ат?ан ана ?асіреті. М?тіннен алып, суреттеу

Жалпы с?ра?: Та?ырыбы мен идеясы ?андай деп ойлайсы?дар? (топпен ж?мыс) 

Амина: Студия ?она?тары сізді? назарлары?ыз?а ?аза?ты? домбырашы ?ызы  Айг?л ?лкенбаеваны? «А??улар» к?йі. (видео)

О?ушыларды? жауабы:

Диктор: Ал енді ?азір сергіп алуды? да с?ті жетті, балалар мен сендерді орта?а ша?ырып, ?аза?ты? биі - ?ара жор?аны билеп алу?а ша?ырамын.

Сергіту с?ті: ?ара жор?а биі

Диктор: Сіз поэманы жан-жа?ты о?ыды?дар, енді мына кестеге назар аудары?дар. Б?л кестені толтыру керек. Бірінші ба?ан толтырыл?ан, ?ал?андарын толтыру керек.

О?и?а

Эпизодтар

Кейіпкерлер іс-?рекеті туралы а?ын к?з?арасы

Негізгі ой

Ана ?ай?ысы

«Баласыны? ана отыр к?йін ба?ып»

«Екеу болса,д?ние-ай арман бар ма!.»

«?н шы?армай іш ??са зарлауда ана»

«.Айналайын а??уды? ?анатынан, ?айтеміз ол да адам?а бола ту?ан»

?лім аузында жат?ан жал?ыз баласына арашашы бола алма?ан ананы? ?асіретіні? ?міті

Жетімк?лге аттан?ан ана

        1-топ

?арт жыл?ышы

2-топ

?асиет ат?ан ана

3-топ

Диктор: Поэманы о?и отыра біз т?рлі сезімде болды?. Бірде киелі а??у жа?ында, бірде баласы ?шін б?ріне дайын т?ратын анасы жа?ында болды?. Мен сендерді? ойлары?ды білейін деп едім. Сендер ананы? іс ?рекетін жа?тайсы?дар ма, жо? па? (пікіралмасу)

Амина:

Ал енді осы?ан байланысты адамдарды? пікірін ты?дайы?. Мен поэма бойынша 2 интервью алдым. Тамашала?ыздар.

(Интервью) 

Слайд

Поэмадан ?андай ?сер алды?дар? (флипчартпен ж?мыс, ?з ойын суреттеу)

Диктор: ?з ?нерлерін к?рсету ?шін келген домбырашыларымыз?а кезек берейік. (К?й)

Бос орын?а ?ажет с?зді жаз

 1. Жетімк?лді? с?лулы?ы, а?ынны? сезімі ?ле?де ?алай берілген?

А??улар..... ?айт?анынша,

Суына..... ш?лдейт??ын,

Суымен..... емдейт??ын.

 1. ?лім ауызында жат?ан баланы? анасына т?уіп шал не деп кетті?

«А??уменен баланы.....»

Деді-да?ы..... ж?неп кетті.

 1. Баланы? ?кесі не деп жауап берді?

Апырай ?алай, ?алай....?

Атармын... ??сты ?алай ?ана?

«Екі жа?ты к?нделік» ?дісі бойынша ?зіне ?на?ан ?зіндіні ?олданып, не себепті осы ?зіндіні ал?анын т?сіндіру

М?тіннен ?зінді

Не себепті та?дады?ыз?

ІІІ. Ой ?орытынды

Слайд

(Басын слайд ар?ылы к?рсетемін)

Егер мен автор болсам. (?зінше ая?тау) сахналы? к?рініс

Амина: а?ын ?ыздар бар екен ортамызда

А?ын ?ыздар а??у жайлы ?ле? шы?арады (Данаг?л)

(К?рерменнен с?ра?)

Ша?ын эссе

Диктор:

А?ын Ф. О??арсынова «М??а?алидай а?ыны бар халы? – ба?ытты халы?» деген екен. Олай болса, сыршыл а?ынны? ?мірше? шы?армасымен таныс?ан сендер сол ба?ытты халы?ты? ?рпа?ысы?дар.

?ркім ?з шешімінде ?алу керек!

Осымен бізді? ба?дарлама м?ресіне жетті. Б?гінгі ба?дарламаны? ?атысушыларымыз?а шексіз ал?ысымды білдіремін.

Ба?алау (т?рлері)

-о?ушыны? ?зін-?зі ба?алауы

-топты? ?зін-?зі ба?алауы

-м??алімні? ба?алауы

-жалпы ба?алау

-критерийлер ар?ылы ба?алау

Ба?алау

Слайд

?йге тапсырма: поэмадан ?зінді жаттау.

Рефлексия: К??іл к?йіміз ?андай?

Ба?алау.

Просмотр содержимого документа
«АШЫ? САБА? ЖОСПАРЫ М.МА?АТАЕВ. »


Сабақты құру және жоспарлау кестесі


Сабақ жүргізген мұғалімнің аты-жөні

Нагуманова Гүлзат Қажымұратқызы 8 «а» сыныбы. Оқушының саны: 19

Ақмола облысы

Астана қаласы

ДБАОММИ №2


19.02.2015


Сабақтың тақырыбы

Мұқағали Мақатаев «Аққулар ұйықтағанда» поэмасы.

Сілтеме

8-сынып. Әдебиет. Қ.Әбдезұлы, Г.Д.Рыскелдиева, С.Ч.Тұрсынғалиева. Астана, «Арман ПВ» 2012 ж.

Жалпы мақсаты


Оқушылар қазақтың ақиық ақыны М.Мақатаевтың өмірі мен шығармашылығымен, «Аққулар ұйықтағанда» поэмасымен танысады. Тақырыбы мен идеясын ашады. Кейіпкерлер әлемін ашады. Өздері мәлімет алып, бір-бірімен бөліседі, қорытынды шығарады.

Міндеттер:


Өз бетінше әрі топпен жұмыс жасау арқылы білімдерін жетілдіру. Сыни тұрғыдан ойлау қабілеттерін арттыру арқылы оқушылардың болашақта әр түрлі жағдайларда, қоғамдық ортада өзін-өзі көрсете білуге бейімдеу. Оқушылардың қызығушылық ынтасын, шығармашылық ойын дамыту.

Сабақта туындаған негізгі идеялар

«Егер мен автор болсам...», сахналық көрініс


Күтілетін нәтиже

Оқушының ізденушілік және шығармашылық деңгейлерінің дамуы. Мұғалімнің бағыт-бағдарымен білімге өзі қол жеткізеді. Ақпарат алу арқылы сыни тұрғыда қорытынды жасайды. Пәнге деген қызығушылығы артады. Тілдік қорының қалыптасуы.

ТапсырмаларСТО стратегияларымен жұмыс, диалогтік оқыту, сөздікпен жұмыс, өзін-өзі реттеу, рефлексия, бағалау.
Сабақтың жүрілуі бойынша мұғалімнің жазбалары: Мұғалімдер немен айналысады және оқушылар немен айналысады.

-Оқушылармен сәлемдесу, тренинг өткізу (көмекші – Амина)

-сынып 3 топқа бөлінеді

СТО сұрақтары

Сабақ барысында жасаған мұғалім мен оқушының іс-әрекеті

Сабақтың маңыздылығы не?

-оқушылар не алады?

-бұрынғы білімін қалай пайдалана алады?

-өмірден алған тәжірибесінің әсері?

-сабақтың болашақта оқушыға қандай пайдасы бар?

-оқушылардың қызығушылығын, ізденісін арттыра отырып, жаңа тақырыпқа әкелу;

-тақырып жайлы бұрынғы білетіндерін анықтау, жаңа білімге шақыру;


І. Қызығушылығын ояту

Диктор: Қайырлы күн, құрметті оқушылар мен ұстаздар! Эфирде - «Ашық сабақ» бағдарламасы. Бүгін ақпанның 19-ы, Астана уақыты 8 сағат 30 минут. Студияда мен Гүлзат Қажымұратқызы.

Бүгінгі бағдарламада біз халқымыздың ақиық ақыны, поэзия алыбы – Мұқағали Мақатаевтың өмірі мен шығармашылығын, оның ішінде «Аққулар ұйықтағанда» поэмасын жан-жақты талдаймыз, ой қорытамыз.

Бағдарлама қатысушылары Дарынды балаларға арналған №2 облыстық мамандандырылған мектеп-интернатының 8 «а» сынып оқушылары. Студиямызға қош келіпсіздер, балалар. Бүгін сіздер топ болып көптеген тапсырмалармен жұмыс жасайсыңдар, пікірлесесіңдер. Ойларыңды ортаға салуға талдауға дайынсыздар ма? Дайын болсақ, іске сәт!

Мұқағали Мақатаевтың өмірі мен шығармашылығын бізге тілші Шымбай Амина баяндап береді.

-Армысыздар құрметті қонақтар! Мен сізге әдебиет әлемінде шоқтығы биік ақын, қазақ поэзиясының қанатын кеңге жаюға үлкен үлес қосқан Мұқағали


Мақатаевтың өмірі мен шығармашылығын баяндап беремін.

(Оқушы М.Мақатаевтың қысқаша өмірбаянын баяндап береді).

Амина: Құрметті көрермендер, студия қонақтары Мұқағалидың өлеңдерін оқып береміз дейді, оларды сахнаға шақырамыз!

(Жатқа оқитын оқушылар өлең оқиды)Сын тұрғысынан ойлау үшін мүмкіндіктер

-еркін ойлауға қандай мүмкіндіктер жасалды?

-өздігінен ізденуге қандай мүмкіндіктер жасалады?

-әрі қарай не болатынына қызықтыру, белсенділіктерін ояту, тапсырмалармен жұмыс

-алатын білімінің пайдалылығына көздерін жеткізу


-Диалогтік оқыту: сұрақ-жауап

Диктор: Сіздің топтарыңызға әр түрлі тапсырма берілген болатын. Сол тапсырмаларды көрерменнің алдында айтып берсеңдер.

(Топтық презентация)

-Аққу бейнесі ақын мен жазушылардың шығармаларында (1-топ)

-Аққу жайлы мәлімет (2-топ)

-Алғыс, қарғыс, киелік ұғымын түсіндіру (3-топ)

Диктор: Рахмет, орындарыңызға жайғасыңыз.Мағынаны ажырату сатысы (жаңа ақпарат)

-оқушыларды белсе-не қатыстыру

-стратегияларды жүйелі қолдану арқылы оқушылар-дың жұмысын ұйымдастыру (сауал қоя білу, талдау жа-сай білу, баяндау және қызу ой талқы-сын жасай білу қабі-леттерін жетілдіру жолдарын беру)

-оқушылармен бір-лесіп жұмыс жасау, қарым-қатынас шеберлігін ұтымды пайдалана білу

-оқулықтан басқа ақпараттар көзін ашу


Толғаныс (рефлексия)

-сабақта үйренген-дерін бекіту, қолдану жолдарын беру

-жаңадан үйренгенін пайдалана отырып, білімін жүйелеу

жауап шешімі осыған байланысты жұмыстар беру арқылы түсінік деңгейін тексеру

ІІ. Мағынаны тану

Диктор: Мына бейнебаянға назар аударайықшы (аққу туралы видео көрсетілім)

«Мұқағали – бір ғасырда бір рет қана дүниеге келетін қазақ поэзиясының алтын домбырасы, ірі талант иесі». Сендер ақынның ғажап поэмасы – «Аққулар ұйықтағанда» поэмасымен таныстыңдар. Ол – табиғат пен ақын сезімінің үндесуінен туған ғажап дүние.

Поэмаға композициялық талдау жасайық.

Амина: Композиция және сюжет дегеніміз не? деген сұрақ туындайды, оған мен жауап беремін.

Композиция (латын сөзі - kompositio - құрастыру, тәртіпке келтіру) - көркем шығарманың құрылысы. Көркем әңгіме не поэма, не роман, қайсысын оқысақ та, әр алуан сюжетке құрылады.

Сюжет (фр. sujet - зат) - өзара жалғасқан оқиғалардың тізбегі, біртұтас желісі. Сюжеттің негізі - өмірлік тартыс, конфликт, кейіпкерлердің қарым-қатынасындағы қақтығыс.

Сюжет пен композиция (талдау)

Экспозиция

1.Оқиғаның басталуы.

2.Оқиғаның дамуы.

3.Оқиғаның шиеленсуі.

4.Оқиғаның шарықтау шегі.

5.Оқиғаның шешімі.

(интербелсенді тақтамен жұмыс)

Сюжет

Композиция


Поэманың қысқаша мазмұнын еске түсіріп, композициялық талдау жасау.

Экспозиция: Жетімкөл, оның маңы аққулар

 1. Ауырған бала

 2. Тәуіптің сөзі

 3. Әкесінің қарсы болуы

 4. Ананың аттануы, аққуды атуы

 5. Қасірет пен қасиет

«Қасірет» пен «Қасиет» сөздеріне түсінік жасайтын болсақ. Қасиет- айрықша ерекшелік, жақсы белгі. Қасірет – басқа түскен уайым-қайғы.

Диктор: Қазір мен сендерге сұрақтар таратамын. Сол сұрақтардың төңірегінде ойланып, бір шешімге келесіңдер.

Слайд

Сұрақтар:

- «Аққулар ұйықтағанда» поэмасындағы Ана-бала-аққу байланысы қандай?

- Неліктен бұл поэма «Аққулар ұйықтағанда» деп аталады?

- Қасиетке оқ атқан ана қасіреті. Мәтіннен алып, суреттеу

Жалпы сұрақ: Тақырыбы мен идеясы қандай деп ойлайсыңдар? (топпен жұмыс)

Амина: Студия қонақтары сіздің назарларыңызға қазақтың домбырашы қызы Айгүл Үлкенбаеваның «Аққулар» күйі. (видео)

Оқушылардың жауабы:

Диктор: Ал енді қазір сергіп алудың да сәті жетті, балалар мен сендерді ортаға шақырып, қазақтың биі - қара жорғаны билеп алуға шақырамын.

Сергіту сәті: Қара жорға биі

Диктор: Сіз поэманы жан-жақты оқыдыңдар, енді мына кестеге назар аударыңдар. Бұл кестені толтыру керек. Бірінші баған толтырылған, қалғандарын толтыру керек.

Оқиға

Эпизодтар

Кейіпкерлер іс-әрекеті туралы ақын көзқарасы

Негізгі ой

Ана қайғысы

«Баласының ана отыр күйін бағып»

«Екеу болса,дүние-ай арман бар ма!...»

«Үн шығармай іш құса зарлауда ана»

«...Айналайын аққудың қанатынан, қайтеміз ол да адамға бола туған»

Өлім аузында жатқан жалғыз баласына арашашы бола алмаған ананың қасіретінің үміті

Жетімкөлге аттанған ана

1-топҚарт жылқышы

2-топҚасиет атқан ана

3-топ
Диктор: Поэманы оқи отыра біз түрлі сезімде болдық. Бірде киелі аққу жағында, бірде баласы үшін бәріне дайын тұратын анасы жағында болдық. Мен сендердің ойларыңды білейін деп едім. Сендер ананың іс әрекетін жақтайсыңдар ма, жоқ па? (пікіралмасу)

Амина:

Ал енді осыған байланысты адамдардың пікірін тыңдайық. Мен поэма бойынша 2 интервью алдым. Тамашалаңыздар.

(Интервью)

Слайд

Поэмадан қандай әсер алдыңдар? (флипчартпен жұмыс, өз ойын суреттеу)


Диктор: Өз өнерлерін көрсету үшін келген домбырашыларымызға кезек берейік. (Күй)

Бос орынға қажет сөзді жаз

 1. Жетімкөлдің сұлулығы, ақынның сезімі өлеңде қалай берілген?

Аққулар ............................ қайтқанынша,

Суына .............................. шөлдейтұғын,

Суымен ......................... емдейтұғын.

 1. Өлім ауызында жатқан баланың анасына тәуіп шал не деп кетті?

«Аққуменен баланы ............................»

Деді-дағы .......................... жөнеп кетті.

 1. Баланың әкесі не деп жауап берді?

Апырай қалай, қалай .................?

Атармын ............. құсты қалай ғана?

«Екі жақты күнделік» әдісі бойынша өзіне ұнаған үзіндіні қолданып, не себепті осы үзіндіні алғанын түсіндіру

Мәтіннен үзінді

Не себепті таңдадыңыз?
ІІІ. Ой қорытынды

Слайд

(Басын слайд арқылы көрсетемін)

Егер мен автор болсам... (өзінше аяқтау) сахналық көрініс

Амина: ақын қыздар бар екен ортамызда

Ақын қыздар аққу жайлы өлең шығарады (Данагүл)


(Көрерменнен сұрақ)


Шағын эссе

Диктор:

Ақын Ф. Оңғарсынова «Мұқағалидай ақыны бар халық – бақытты халық» деген екен. Олай болса, сыршыл ақынның өміршең шығармасымен танысқан сендер сол бақытты халықтың ұрпағысыңдар.

Әркім өз шешімінде қалу керек!

Осымен біздің бағдарлама мәресіне жетті. Бүгінгі бағдарламаның қатысушыларымызға шексіз алғысымды білдіремін.Бағалау (түрлері)

-оқушының өзін-өзі бағалауы

-топтың өзін-өзі бағалауы

-мұғалімнің бағалауы

-жалпы бағалау

-критерийлер арқылы бағалау


Бағалау

Слайд

Үйге тапсырма: поэмадан үзінді жаттау.


Рефлексия: Көңіл күйіміз қандай?


Бағалау.Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Литература

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 8 класс

Скачать
АШЫ? САБА? ЖОСПАРЫ М.МА?АТАЕВ.

Автор: Нагуманова Гульзат Кажимуратовна

Дата: 26.02.2015

Номер свидетельства: 179163

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства