kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

А?паратты? – коммуникативтік технологияны? м?мкіндіктерін ?олдануды? тиімділігі

Нажмите, чтобы узнать подробности

А?паратты? – коммуникативтік технологияны? м?мкіндіктерін  ?олдануды? тиімділігі

А?паратты? технологияны ?олдану ар?ылы о?ыту:
-  жа?а а?паратты? технологияны ?олдану ар?ылы бiлiмнi? сапасын к?теру;
- жа?а а?паратты? ж?не телекоммуникациялы? технологияларды енгiзу ар?ылы бiлiм беру мазм?нын жа?арту;
- жа?а а?паратты? технологияны ?олдану саласы бойынша о?ушыларды? маманды??а баулу механизмiн ??ру;
-  бiздi? елiмiздегi ж?не шет елдердегi жина?тал?ан а?паратты? ресурстар?а жедел ену;
- мультимедиялы? электронды? о?улы?тарды, виртуальды? лабораторияларды ж?не ба?ылау программаларын жаса?тап, ?амтамасыз ету;
-   бiлiм берудi? телекоммуникациялы? желiлерiн ??ру;
А?паратты?-?атынасты? технологияны б?секеге ?абілетті ?лтты? білім беру ж?йесін дамыту?а ж?не оны? м?мкіндіктерін ?лемдік білімдік орта?а енудегі саба?тасты??а  ?олдану негізгі м?нге ие болып отыр. Адамзатты? ?олы жеткен е? ?лкен табыстарыны? бірі – осы а?парат. Біра? оны шектен тыс ашы? ?олдана берсе, жастар санасын улайтын да н?рсеге айналып кетуі м?мкін.
«?азіргі заманда жастар?а а?паратты? технологиямен байланысты ?лемдік стандарт?а сай м?дделі жа?а білім беру ?те ?ажет» деп, Елбасы атап к?рсеткендей, жас ?рпа??а білім беру жолында а?паратты? технологияны о?у ?рдісінде о?тайландыру мен тиімділігін арттыруды? ма?ызы зор. ?аза?стан Республикасыны? білім беруді 2020 жыл?а дейін дамытуды? Мемлекеттік ба?дарламасында о?у ?дерісінде а?паратты?-?атынасты? технологияларды ке?інен пайдалану жалпы білім беруді дамытуды? басты ба?дарыны? бірі делінген.
?лемдік білім алу ке?істігінде интеграциялы? ?рдістерді? тере?деп, ке? ?анат жай?ан жа?дайында а?апаратты?  технологияларды ме?геру ?зекті екені с?зсіз. Осы кезе?де біліктілігі жо?ары д?режеде дамы?ан, білімі жа?ынан б?секеге т?се алатын, ?зін халы?аралы? 
?азіргі а?паратты? технологияларды? ?ар?ынды даму кезе?інде орта  білім беретін о?у орындарыны? о?у ?дерісіні? тиімділігі болаша? м??алімні? к?сіби дайынды?ына тікелей ?атысты.  Сол себепті а?паратты?-?атынасты? технологиялар ??ралдарын педагогикалы? іс-?рекетке ке?інен ?олдана білу іскерліктеріні? жо?ары де?гейде ?алыптасуы мектеп м??алімдеріні? к?сіби дайынды?ына ?ойылатын талаптар ?атарына енеді. Осы орайда, жо?ары о?у орындарында болаша? м??алімдерді педагогикалы? ?дерісте а?паратты? технологиялар мен ба?дарламалы? ??ралдарды ?олдану?а ?ана емес, осы ??ралдарды жасау?а дайындау ?зекті м?селе болып табылады.  А?паратты? –коммуникациялы? технологияны ?олдану ар?ылы т?л?аны ?алыптастыру
О?ытуды? а?паратты? технологиясы – б?л а?паратпен ж?мыс жасау ?шін арнайы т?сілдер, педагогикалы? технологиялар, ба?дарламалы? ж?не техникалы? ??ралдар (кино, аудио ж?не видео ??ралдар, компьютерлер, телекоммуникациялы? желілер).

О?ытуды? а?паратты? технологиясы – білімді жа?аша беру м?мкіндіктерін жасау (педагогикалы? іс-?рекетті ?згерту), білімді ?абылдау, білім сапасын ба?алау, о?у-т?рбие ?рдісінде о?ушыны? жеке т?л?асын жан-жа?ты ?алыптастыру ?шін а?паратты? технологияны? ?осымшасы деп т?сіну керек.

Жа?а технологиясы ме?геру м??алімні? интелектуалды?, рухани азаматты? ж?не бас?а да к?птеген адами келбетіні? ?алыптастыруына игі ?серін тигізді.Жа?а а?паратты? технология ??ралдарын ?олдау адамзатты? ?рт?рлі сферасында, соны? ішінде білім беру саласында к?птеген ?зекті ма?ыздылы??а ?ол жеткізіп отыр?аны белгілі.
Білім беруді а?параттандыру :

• ?р бір адам?а білім алуды? ?зіне тиімді жолын та?дау?а м?мкіндік беретін білім беруді? ашы? ж?йесін орны?тыру?а;
• Білім алуды? техникасын т?бірімен ?згертуге ;
• О?ыту ?рдісінде о?ушыларды? танымды? іс-?рекетін тиімді ?йымдастыру;
• Электронды? білім беру пайдалану ар?ылы даралап о?ыту?а
А?паратты? – коммуникациялы? технологиялар арты?шылы?тар басым болды.
1. Мультимедиялы? м?мкіндіктерді ?олдау: музыкалы? немесе дикторлы? дайындау, анимация бейне клиптер, слайд шоу.

2. Ж?йені? бас?ару ??рылымы – о?ытушы ?з ойын, к?з?арасын, ?з кезегіндегі материалды? ?сынылыным, ?рт?рлі аудитория?а бір ?ана о?у м?ліметтерін ?сыну?а м?мкіндік алды.
3. Ж?йені? білімді ба?ылаумен тез арада н?тиже алуы, орындал?ан жатты?уларды? ба?алануы.
Б?л технология негізінде білім сапасын арттыру ж?мыстарыны? мысалы ретінде тек білім беру саласында бас?аруды автоматтандыру болды.

Б?дан ?ол жеткізетін жетістіктер:

1. Кроссворд, кестелерді ??ру ?шін дербес компьютерді ?олдану ар?ылы гром/? ж?не лексикалы? о?у маралдарын ??деу.
2. А?ылшын тіліндегі с?здерді сауатты жазу мен к?ркемдеп безендіруді ?йретеді.
3. Дербес компьютерді пайдалану ар?ылы о?ушыларды? ?зіндік ж?не ж?мыс жасауды игеру мен білім алуды ке?ейту.
4. Интернет желісін пайдалану ар?ылы о?ушылар электронды? пошта ар?ылы о?ушылар хат-хабарлама алмасу, ?зіні? ойын еркін жеткізу.

А?паратты? –коммуникативтік технология электронды? есептеуіш техникасымен ж?мыс істеуге, о?у барысында компьютерді пайдалану?а, модельдеуге, электронды? о?улы?тарды, интерактивті та?таны ?олдану?а, интернетте ж?мыс істеуге, компьютерлік о?ыту ба?дарламаларына негізделеді. А?паратты? ?дістемелік материалдар коммуникативтік байланыс ??ралдарын пайдалану ар?ылы білім беруді жетілдіруді к?здейді.

А?паратты? – коммуникативтік технологияларды? келешек ?рпа?ты? жан-жа?ты білім алуына, іскер ?рі талантты, шы?армашылы?ы мол, еркін дамуына жол ашатын педагогикалы?, психологиялы? жа?дай жасау ?шін де тигізер пайдасы аса мол.

Жедел дамып отыр?ан ?ылыми –техникалы? прогресс ?о?ам ?міріні? барлы? салаларын а?параттандыруды? ?аламды? процесіні? негізіне айналды. А?паратты? технологиялы? даму?а ж?не оны? ?ар?ынына экономиканы? жа?дайы, адамдарды? т?рмыс де?гейі, ?лтты? ?ауіпсіздік, б?кіл д?ниеж?зілік ?ауымдасты?та?ы мемлекетті? р?лі т?уелді болады. Т?тас д?ние ?алыптастыру мен ?о?амдасты?тар, жеке адам мен б?кіл д?ниеж?зілік ?о?амдасты?ты? ?мір с?руі ?шін жа?а жа?дайларды ?амтамасыз етуде а?паратты? – коммуникативтік технологиялар ма?ызды роль ат?арады.
Біріккен ?лттар ?йымыны? шешімімен «ХХІ ?асыр – а?параттандыру ?асыры» деп аталды. ?аза?стан Республикасы да ?ылыми-техникалы? прогресті? негізгі белгісі – ?о?амды а?параттандыру болатын жа?а кезе?іне енді. ?о?амды а?параттандыру – экономиканы?, ?ылымны?, м?дениетті? дамуыны? негізгі шарттарыны? бірі.

А?паратты? технологияларды? ішіндегі мультимедиялы? ??ралдарда саба? кезе?дерінде пайдалану кезіндегі б?л ??ралдарды? тиімді т?старын атап к?рсетсек, олар:
- О?ушыны? п?нге деген жеке ?ызы?ушылы?ын оятады;
- Тынымды? ?абілетін ?алыптастырады;
- Этнопедагогикалы? т?рбие береді;
- О?ушыны шы?армашылы? ж?мыс?а баулиды;
- О?ытушыны? уа?ытын ?немдейді;
- О?улы?тан тыс, ?осымша м?ліметтер береді;

А?паратты? технологияны? негізгі ма?саты – ?олданушыны керекті м?ліметті ?здігінен іздеп табу?а талпындыру, я?ни ізденімпазды??а ?йрету. Сонды?тан, б?гінгі компьютерлендірілген ?асырда есептеу техникасыны? ?те жылдам дамып, оны ?ылымны? кез-келген салаларына ?олданып, одан на?тылы н?тижелер алуымыз?а байланысты ?ылым мен білімді одан ?рі тере? ме?гертуде а?паратты? технологияларды ?олдан?анымыз аса ма?ызды.

О?ушылар?а білім беруде жа?ашыл технологияларын ?олдану инновациялы? ба?ытта ж?мыс жасау заман а?ымына сай талап етілуде. О?у ?рдісінде осындай жа?ар?ан озы? т?жірибелерді белсенді пайдалану ж?не ?олдану кейінгі жылдары айтарлы?тай о? т?жірибе беріп отыр. Б?гінде ?о?амны? жеке т?л?алы, дамы?ан адамын т?рбиелейтін маман?а ?зіні? ?здіксіз шы?армашылы? ізденуі, о?ытуда жа?а педагогикалы? технологиялар мен инновациялы? ?діс-т?сілдерді ме?геруі, к?сіби ??зырлы?ыны? жо?ары де?гейде болуы ?ажет.
Электронды? о?улы? – ?ылыми - педагогикалы? ??рал. 
Электронды? о?улы?тарды? тиімділігі:
-        теориялы? материалды ?з бетімен о?ып ?йренуге, зерттеуге м?мкіндік береді;
-        саба?ты иллюстрациялы? материалдармен жабды?тау?а к?мектеседі;
-        саба?та ж?не саба?тан тыс уа?ытта ?з бетімен ?р т?рлі де?гейлі шы?армашылы? тапсырмалар орындау?а м?мкіндік береді.
Мультимедиалы? технологияларды? ?ызы?ты м?мкіндіктері электронды? о?у ??ралдарын жасауды ж?не де бас?а о?ып ?йренуге арнал?ан ??ралдар жасауда к?п ?олданылады. Мультимедиялы? технологияларды ке?інен ?олдану о?ытуды? ?азіргі компьютерлік технологияларын дамытуды? жа?а ба?ыттарын дамыту?а зор ?лес ?осып келеді.
Компьютер ж?не а?паратты? технологиялар ар?ылы жасалып жат?ан о?ыту ?дерісі  о?ушыны? жа?аша о?у ?абілетін ?алыптастырып, оларды ж?йелік байланыстар мен за?дылы?тарды табу?а итеріп, н?тижесінде - ?здеріні? к?сіби потенциалдарыны? ?алыптасуына жол ашуы керек.
О?у ?дерісінде а?паратты? ж?не ?атынасты? технология ??ралдарын кешенді пайдалану м?мкіндігін т?жірибе ж?зінде ж?зеге асыру б?рыннан таныс ба?дарлама ??ралдары мен д?ниеж?зілік ал?ы шепке с?йкес келетін жа?а ??ралдар болып табылатын к?п функционалды білім беруді? электронды? басылымдарын жасау ж?не ?олдану ар?ылы да жетуге де болады.
Компьютерді? м?мкіндіктерін пайдалана отырып  математика саба?ында к?рсету, т?сіндіру, жатты?тыру, т?зету ж?не ба?алауды  ж?зеге асыру?а болады. Математика п?ні м??алімі педагогикалы? ж?мыста белгілі бір н?тижеге жетуді к?здеп, компьютерлік техниканы математика п?нін о?ытуда тиімді пайдаланып, саба?та сапалы білім беруге ?ол жеткізуге болатынды?ы ай?ын.
?орытындылай  келе бізді?  ма?сатымыз ?азіргі  заман  талабына  сай  ?рпа?  т?рбиелеу,  оларды «о?и» білуге  ?йрету, стандартты емес  жа?дайлардан шы?а  білуге  ?йрету, ?ашы?тан  о?ыту?а ?йрету, к?п  материалды аз  уа?ыт?а ?абылдай  білуге  ?йрету. Осыларды?  б?рін  іске асыру  ?шін   жа?а  технологияларды  саба??а  ?олдана білу  ?рбір  м??алімні? міндеті.
Білім беруді атал?ан о?ыту технологиясы негізінде ?йымдастыру – о?ушыны? ?зіні? дербес м?мкіндіктерін ескере отырып, белсенді іс-?рекет жасауына, о?ушыны? т?л?а ретінде ?немі дамуына, ?зін-?зі т?рбиелеп дамытуына, жеке ерекшеліктерін ескеруге жа?дай ту?ыза алуымен ма?ызды екенін ерекше атап ?тпекпін.
?азіргі кезде белгілі бір білім к?лемімен ?амтамасыз ету жеткіліксіз. О?ушыны білім алу?а, о?у?а, ?йретуге к?п м?н берілуі тиіс.О?ушыларды к?сіптік білім алуымен ?атар шешендік шеберлігі мен баяндау ж?йелілігі ?алыптас?ан, ?з пікірін ашы? білдіретін саналы ?рпа? етіп т?рбиелеу керек

?дебиеттер:

1. Н.?.Назарбаев. ?аза?стан хал?ына жолдауы. «Жа?а ?лемдегі жа?а ?аза?стан».

2. Б.Б. Аккуланова «А?паратты?-коммуникациялы? технологияларды пайдалану ар?ылы білім беру де?гейін котеру». 

3. Н.Исабек «Компьютерлік технологиясы пайдалануды? о?тайлы ?лшемдері

Просмотр содержимого документа
«А?паратты? – коммуникативтік технологияны? м?мкіндіктерін ?олдануды? тиімділігі »

Ақпараттық – коммуникативтік технологияның мүмкіндіктерін қолданудың тиімділігі

Ақпараттық технологияны қолдану арқылы оқыту:
-  жаңа ақпараттық технологияны қолдану арқылы бiлiмнiң сапасын көтеру;
- жаңа ақпараттық және телекоммуникациялық технологияларды енгiзу арқылы бiлiм беру мазмұнын жаңарту;
- жаңа ақпараттық технологияны қолдану саласы бойынша оқушылардың мамандыққа баулу механизмiн құру;
-  бiздiң елiмiздегi және шет елдердегi жинақталған ақпараттық ресурстарға жедел ену;
- мультимедиялық электрондық оқулықтарды, виртуальдық лабораторияларды және бақылау программаларын жасақтап, қамтамасыз ету;
-   бiлiм берудiң телекоммуникациялық желiлерiн құру;
Ақпараттық-қатынастық технологияны бәсекеге қабілетті ұлттық білім беру жүйесін дамытуға және оның мүмкіндіктерін әлемдік білімдік ортаға енудегі сабақтастыққа  қолдану негізгі мәнге ие болып отыр. Адамзаттың қолы жеткен ең үлкен табыстарының бірі – осы ақпарат. Бірақ оны шектен тыс ашық қолдана берсе, жастар санасын улайтын да нәрсеге айналып кетуі мүмкін.
«Қазіргі заманда жастарға ақпараттық технологиямен байланысты әлемдік стандартқа сай мүдделі жаңа білім беру өте қажет» деп, Елбасы атап көрсеткендей, жас ұрпаққа білім беру жолында ақпараттық технологияны оқу үрдісінде оңтайландыру мен тиімділігін арттырудың маңызы зор. Қазақстан Республикасының білім беруді 2020 жылға дейін дамытудың Мемлекеттік бағдарламасында оқу үдерісінде ақпараттық-қатынастық технологияларды кеңінен пайдалану жалпы білім беруді дамытудың басты бағдарының бірі делінген.
Әлемдік білім алу кеңістігінде интеграциялық үрдістердің тереңдеп, кең қанат жайған жағдайында ақапараттық  технологияларды меңгеру өзекті екені сөзсіз. Осы кезеңде біліктілігі жоғары дәрежеде дамыған, білімі жағынан бәсекеге түсе алатын, өзін халықаралық 
Қазіргі ақпараттық технологиялардың қарқынды даму кезеңінде орта  білім беретін оқу орындарының оқу үдерісінің тиімділігі болашақ мұғалімнің кәсіби дайындығына тікелей қатысты.  Сол себепті ақпараттық-қатынастық технологиялар құралдарын педагогикалық іс-әрекетке кеңінен қолдана білу іскерліктерінің жоғары деңгейде қалыптасуы мектеп мұғалімдерінің кәсіби дайындығына қойылатын талаптар қатарына енеді. Осы орайда, жоғары оқу орындарында болашақ мұғалімдерді педагогикалық үдерісте ақпараттық технологиялар мен бағдарламалық құралдарды қолдануға ғана емес, осы құралдарды жасауға дайындау өзекті мәселе болып табылады.  Ақпараттық –коммуникациялық технологияны қолдану арқылы тұлғаны қалыптастыру
Оқытудың ақпараттық технологиясы – бұл ақпаратпен жұмыс жасау үшін арнайы тәсілдер, педагогикалық технологиялар, бағдарламалық және техникалық құралдар (кино, аудио және видео құралдар, компьютерлер, телекоммуникациялық желілер).

Оқытудың ақпараттық технологиясы – білімді жаңаша беру мүмкіндіктерін жасау (педагогикалық іс-әрекетті өзгерту), білімді қабылдау, білім сапасын бағалау, оқу-тәрбие үрдісінде оқушының жеке тұлғасын жан-жақты қалыптастыру үшін ақпараттық технологияның қосымшасы деп түсіну керек.

Жаңа технологиясы меңгеру мұғалімнің интелектуалдық, рухани азаматтық және басқа да көптеген адами келбетінің қалыптастыруына игі әсерін тигізді.Жаңа ақпараттық технология құралдарын қолдау адамзаттың әртүрлі сферасында, соның ішінде білім беру саласында көптеген өзекті маңыздылыққа қол жеткізіп отырғаны белгілі.
Білім беруді ақпараттандыру :

• Әр бір адамға білім алудың өзіне тиімді жолын таңдауға мүмкіндік беретін білім берудің ашық жүйесін орнықтыруға;
• Білім алудың техникасын түбірімен өзгертуге ;
• Оқыту үрдісінде оқушылардың танымдық іс-әрекетін тиімді ұйымдастыру;
• Электрондық білім беру пайдалану арқылы даралап оқытуға
Ақпараттық – коммуникациялық технологиялар артықшылықтар басым болды.
1. Мультимедиялық мүмкіндіктерді қолдау: музыкалық немесе дикторлық дайындау, анимация бейне клиптер, слайд шоу.

2. Жүйенің басқару құрылымы – оқытушы өз ойын, көзқарасын, өз кезегіндегі материалдық ұсынылыным, әртүрлі аудиторияға бір ғана оқу мәліметтерін ұсынуға мүмкіндік алды .
3. Жүйенің білімді бақылаумен тез арада нәтиже алуы, орындалған жаттығулардың бағалануы.
Бұл технология негізінде білім сапасын арттыру жұмыстарының мысалы ретінде тек білім беру саласында басқаруды автоматтандыру болды.

Бұдан қол жеткізетін жетістіктер:

1. Кроссворд, кестелерді құру үшін дербес компьютерді қолдану арқылы гром/қ және лексикалық оқу маралдарын өңдеу.
2. Ағылшын тіліндегі сөздерді сауатты жазу мен көркемдеп безендіруді үйретеді.
3. Дербес компьютерді пайдалану арқылы оқушылардың өзіндік және жұмыс жасауды игеру мен білім алуды кеңейту.
4. Интернет желісін пайдалану арқылы оқушылар электрондық пошта арқылы оқушылар хат-хабарлама алмасу, өзінің ойын еркін жеткізу.

Ақпараттық –коммуникативтік технология электрондық есептеуіш техникасымен жұмыс істеуге, оқу барысында компьютерді пайдалануға, модельдеуге, электрондық оқулықтарды, интерактивті тақтаны қолдануға, интернетте жұмыс істеуге, компьютерлік оқыту бағдарламаларына негізделеді. Ақпараттық әдістемелік материалдар коммуникативтік байланыс құралдарын пайдалану арқылы білім беруді жетілдіруді көздейді.

Ақпараттық – коммуникативтік технологиялардың келешек ұрпақтың жан-жақты білім алуына, іскер әрі талантты, шығармашылығы мол, еркін дамуына жол ашатын педагогикалық, психологиялық жағдай жасау үшін де тигізер пайдасы аса мол.

Жедел дамып отырған ғылыми –техникалық прогресс қоғам өмірінің барлық салаларын ақпараттандырудың ғаламдық процесінің негізіне айналды. Ақпараттық технологиялық дамуға және оның қарқынына экономиканың жағдайы, адамдардың тұрмыс деңгейі, ұлттық қауіпсіздік, бүкіл дүниежүзілік қауымдастықтағы мемлекеттің рөлі тәуелді болады. Тұтас дүние қалыптастыру мен қоғамдастықтар, жеке адам мен бүкіл дүниежүзілік қоғамдастықтың өмір сүруі үшін жаңа жағдайларды қамтамасыз етуде ақпараттық – коммуникативтік технологиялар маңызды роль атқарады.
Біріккен ұлттар ұйымының шешімімен «ХХІ ғасыр – ақпараттандыру ғасыры» деп аталды. Қазақстан Республикасы да ғылыми-техникалық прогрестің негізгі белгісі – қоғамды ақпараттандыру болатын жаңа кезеңіне енді. Қоғамды ақпараттандыру – экономиканың, ғылымның, мәдениеттің дамуының негізгі шарттарының бірі.

Ақпараттық технологиялардың ішіндегі мультимедиялық құралдарда сабақ кезеңдерінде пайдалану кезіндегі бұл құралдардың тиімді тұстарын атап көрсетсек, олар:
- Оқушының пәнге деген жеке қызығушылығын оятады;
- Тынымдық қабілетін қалыптастырады;
- Этнопедагогикалық тәрбие береді;
- Оқушыны шығармашылық жұмысқа баулиды;
- Оқытушының уақытын үнемдейді;
- Оқулықтан тыс, қосымша мәліметтер береді;

Ақпараттық технологияның негізгі мақсаты – қолданушыны керекті мәліметті өздігінен іздеп табуға талпындыру, яғни ізденімпаздыққа үйрету. Сондықтан, бүгінгі компьютерлендірілген ғасырда есептеу техникасының өте жылдам дамып, оны ғылымның кез-келген салаларына қолданып, одан нақтылы нәтижелер алуымызға байланысты ғылым мен білімді одан әрі терең меңгертуде ақпараттық технологияларды қолданғанымыз аса маңызды.

Оқушыларға білім беруде жаңашыл технологияларын қолдану инновациялық бағытта жұмыс жасау заман ағымына сай талап етілуде. Оқу үрдісінде осындай жаңарған озық тәжірибелерді белсенді пайдалану және қолдану кейінгі жылдары айтарлықтай оң тәжірибе беріп отыр. Бүгінде қоғамның жеке тұлғалы, дамыған адамын тәрбиелейтін маманға өзінің үздіксіз шығармашылық ізденуі, оқытуда жаңа педагогикалық технологиялар мен инновациялық әдіс-тәсілдерді меңгеруі, кәсіби құзырлығының жоғары деңгейде болуы қажет.
Электрондық оқулық – ғылыми - педагогикалық құрал. 
Электрондық оқулықтардың тиімділігі:
-        теориялық материалды өз бетімен оқып үйренуге, зерттеуге мүмкіндік береді;
-        сабақты иллюстрациялық материалдармен жабдықтауға көмектеседі;
-        сабақта және сабақтан тыс уақытта өз бетімен әр түрлі деңгейлі шығармашылық тапсырмалар орындауға мүмкіндік береді.
Мультимедиалық технологиялардың қызықты мүмкіндіктері электрондық оқу құралдарын жасауды және де басқа оқып үйренуге арналған құралдар жасауда көп қолданылады. Мультимедиялық технологияларды кеңінен қолдану оқытудың қазіргі компьютерлік технологияларын дамытудың жаңа бағыттарын дамытуға зор үлес қосып келеді.
Компьютер және ақпараттық технологиялар арқылы жасалып жатқан оқыту үдерісі  оқушының жаңаша оқу қабілетін қалыптастырып, оларды жүйелік байланыстар мен заңдылықтарды табуға итеріп, нәтижесінде - өздерінің кәсіби потенциалдарының қалыптасуына жол ашуы керек.
Оқу үдерісінде ақпараттық және қатынастық технология құралдарын кешенді пайдалану мүмкіндігін тәжірибе жүзінде жүзеге асыру бұрыннан таныс бағдарлама құралдары мен дүниежүзілік алғы шепке сәйкес келетін жаңа құралдар болып табылатын көп функционалды білім берудің электрондық басылымдарын жасау және қолдану арқылы да жетуге де болады.
Компьютердің мүмкіндіктерін пайдалана отырып  математика сабағында көрсету, түсіндіру, жаттықтыру, түзету және бағалауды  жүзеге асыруға болады. Математика пәні мұғалімі педагогикалық жұмыста белгілі бір нәтижеге жетуді көздеп, компьютерлік техниканы математика пәнін оқытуда тиімді пайдаланып, сабақта сапалы білім беруге қол жеткізуге болатындығы айқын.
Қорытындылай  келе біздің  мақсатымыз қазіргі  заман  талабына  сай  ұрпақ  тәрбиелеу,  оларды «оқи» білуге  үйрету, стандартты емес  жағдайлардан шыға  білуге  үйрету, қашықтан  оқытуға үйрету, көп  материалды аз  уақытқа қабылдай  білуге  үйрету. Осылардың  бәрін  іске асыру  үшін   жаңа  технологияларды  сабаққа  қолдана білу  әрбір  мұғалімнің міндеті.
Білім беруді аталған оқыту технологиясы негізінде ұйымдастыру – оқушының өзінің дербес мүмкіндіктерін ескере отырып, белсенді іс-әрекет жасауына, оқушының тұлға ретінде үнемі дамуына, өзін-өзі тәрбиелеп дамытуына, жеке ерекшеліктерін ескеруге жағдай туғыза алуымен маңызды екенін ерекше атап өтпекпін.
Қазіргі кезде белгілі бір білім көлемімен қамтамасыз ету жеткіліксіз. Оқушыны білім алуға, оқуға, үйретуге көп мән берілуі тиіс.Оқушыларды кәсіптік білім алуымен қатар шешендік шеберлігі мен баяндау жүйелілігі қалыптасқан, өз пікірін ашық білдіретін саналы ұрпақ етіп тәрбиелеу керек

Әдебиеттер:

1. Н.Ә.Назарбаев. Қазақстан халқына жолдауы. «Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан».

2. Б.Б. Аккуланова «Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану арқылы білім беру деңгейін котеру». 

3. Н.Исабек «Компьютерлік технологиясы пайдаланудың оңтайлы өлшемдері

 

5 орта мектеп

Ақпараттық – коммуникативтік технологияның мүмкіндіктерін қолданудың тиімділігі

Жайтақова Г.Т.

2014-2015 оқу жылы


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Литература

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 10 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
А?паратты? – коммуникативтік технологияны? м?мкіндіктерін ?олдануды? тиімділігі

Автор: Жайта?ова Г?лфарам Т?лепкерей?ызы

Дата: 12.04.2015

Номер свидетельства: 200416

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства