kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

?аза? ?дебиеті п?ні бойынша тест с?ра?тары

Нажмите, чтобы узнать подробности

 1. Дулат,Шортанбай,М?рат сия?ты а?ындар?а М.?уезов ?андай ба?а берді?

А) жа?ымпаз а?ындар

?) ?нші а?ындар

Б) зар заман а?ындар

2. Исатай – Махамбет баста?ан к?теріліске ?атыс?ан а?ын кім?

А) Байма?анбет

?) Жанкісі

Б) Шернияз

3. Байто?,Жан?за? секілді а?ындар ?андай ба?ытты ?станды?

А) хандарды ?ошеметтеп,ма?тау ба?ытын

?) лирикалы? ба?ытын

Б) ауыл ?кім-билерін сынап, сатиралы? ?ле?дер ту?ызу ба?ытын

Махамбет ?теміс?лы ?ай жылдары ?мір с?рді?

А) 1803- 1845

?) 1803- 1846

Б) 1804- 1846

4.Б?кей ханды?ы ресми т?рде ?ай жылы жойылды?

А) 1836ж

?) 1845ж

Б) 1839ж

5.Ар?ыма?тан ту?ан ?азанат,

Шабуыл салса нан?ысыз

?азанаттан ту?ан ?аз мойын,

К?нінде к?з к?рім жер шал?ысыз –

деген жолдар Махамбетті? ?ай ?ле?інен ?зінді?

А) Ереуіл ат?а ер салмай.

?) Тарланым

Б) Тайманны? ?лы Исатай.

6.Дулат Бабатай?лы кімді ?стаз т?т?ан?

А) Абай мен Ыбырай

?) Б??ар мен А?тамберді

Б) Шалкиіз бен Шернияз

7.Д.Бабатай?лыны? ту?ан жері

А) Аяг?з

?) Нарын??м

Б) Сарыар?а

8.«Зар заман», «Бала зары» е?бегіні? авторы

А) Абыл Тілеу?лы

?) Майлы?ожа С?лтан?ожа?лы

Б) Шортанбай ?анай?лы

 1. «Бала зары» жина?ы ?ашан, ?айда басылып шы?ты?

А) ХХ?. 80ж.?азанда

?) ХІХ?.80ж.?азанда

Б) ХІХ?. 80ж. Орынборда

 1. ?р жолды? бір с?зден басталуын не дейміз?

А) анафора

?) эпифора

Б) аллитерация

 1. Шортан,бай жырларын т???ыш рет басып шы?арушы ?алымды ата.

А) Радлов

?) Ш.У?лиханов

Б) ?.?о?ыратбаев

 1. М?рат М??ке?лыны? е? ал?аш айтысып, же?ген а?ыны кім?

А) Бала Ораз

?) Жант?лі

Б) Жыл?ышы

 1. Абыл Тілеу?лы ?ай ??ірді? а?ыны?

А) Ма??ыстау

?) Атырау

Б) К?кшетау

 1. А.Тілеу?лыны? «Ар?ыма? атта сын болмас» атты ?ле?і ?ашан жары? к?рді?

А) 1928ж

?) 1924ж

Б) 1921ж

 1. 1860ж Тараз ?аласында, Сыпатай батырды? асында С?йінбаймен кездескен кім?

А) А.Тілеу?лы

?) Жамбыл Жабаев

Б) М.С?лтан?ожа?лы

 1. «С?йінбай – айтыс ?неріні? алтын ді?гегі» - деп ба?а берген академикті ата.

А) С.Торай?ыров

?) М.?уезов

Б) ?.С?тпаев

 1. С.Арон?лы кімдермен айтысты?

А) Жант?лі, Жыл?ышы

?) Ізімшайыр,Жаскеле?

Б) Тезек, ?ата?ан

 1. «?зіні? орыс достарын басып озып, Шо?ан тез жетілді» - деген кім?

А) Белинский

?) Потанин

Б) Костылецкий

 1. Шо?ан ?ыр?ыз еліне, Ысты?к?л айма?ына ?ай уа?ытта саяхат?а шы?ады?

А) 1856ж мамырда

?) 1857ж шілдеде

Б) 1859*ж ?азанда

 1. Ы.Алтынсарин ?ай жылдар арасында ?мір с?рді?

А) 1841 – 1889жж

?) 1845 – 1889жж

Б) 1845 – 1904жж

 1. Ыбырайды? «?ыр?ыз хрестоматиясы» о?улы?ы ?ашан, ?айда жары? к?рді?

А) 1879ж Орынбор

?) 1879ж Ташкент

Б) 1878ж Орынбор

 1. «Манас» жырын е? ал?аш ?а?аз бетіне т?сірген кім?

А) Абай

?) Ыбырай

Б) Шо?ан

 1. ХІХ?асырда?ы айтыс ?неріні? жары? ж?лдызы кім?

А) С?йінбай Арон?лы

?) Абыл Тілеу?лы

Б) М?рат М??ке?лы

 1. Ыбырай о?улы??а енгізген «Бір уыс ма?та» атты ??гімесін кімнен аударды?

А) Крылов

?) Толстой

Б) Паульсон

 1. Абайды? ар?ы атасы.

А) ?скенбай

?) Ыр?ызбай

Б) ??нанбай

 1. Ж?регімні? т?біне тере? бойла,

Мен бір ж?мба? адаммын, оны да ойла

Со?ты?палы, со?па?сыз жерде ?стім,

Мы?мен жал?ыз алыстым, кін? ?ойма! – деген ?ле? жолдар Абайды? ?ай ?ле?інен алын?ан?

А) К??іл ??сы ??й?ылжыр шартарап?а.

?) Сегіз ая?

Б) ?лсем орным ?ара жер сыз болмай ма.

 1. Абайды? неше поэмасы мен ?арас?зі бар?

А) 4 поэмасы, 41 ?арас?зі

?) 5 поэмасы, 45?арас?зі

Б) 3 поэмасы, 45 ?арас?зі

 1. «Жас бала анадан ту?анда екі т?рлі мінезбен туады: Біреуі – ішсем, жесем, ?йы?тасам.» ?зінді нешінші ?арас?зден алын?ан?

А) 19

?) 5

Б) 7

 1. «Абайды? шы?армашылы? ?мірі – ?аза? ?дебиеті тарихыны? кіндік т?т?асы» деген академик кім?

А) Серік ?ирабаев

?) М?хтар ?уезов

Б) ?уелбек ?о?ыратбаев

 1. Абай ??нанбаев ?мір с?рген жылдар

А) 1841 – 1889жж

?) 1845 – 1904жж

Б) 1858 – 1931жж

 1. «?арасай – ?ази» жырыны? авторы кім?

А) М.?теміс?лы

?) М.М??ке?лы

Б) Д.Бабатай?лы

 1. «Еспенбет» дастаныны? авторы кім?

А) Дулат Бабатай?лы

?) Махамбет ?теміс?лы

Б) М?рат М??ке?лы

 1. «Еспенбет» дастанында?ы  атты? атын ата.

А) Тайбурыл

?) А?б?рте

Б) Жер?йы?

 1. Махамбет ?теміс?лы кімні? ?олынан ?аза тапты?

А) Ы?ылас Т?леев

?) Байма?анбет

Б) Ж??гір хан

Просмотр содержимого документа
«?аза? ?дебиеті п?ні бойынша тест с?ра?тары»

 1. Дулат,Шортанбай,Мұрат сияқты ақындарға М.Әуезов қандай баға берді?

А) жағымпаз ақындар

Ә) әнші ақындар

Б) зар заман ақындар

 1. Исатай – Махамбет бастаған көтеріліске қатысқан ақын кім?

А) Баймағанбет

Ә) Жанкісі

Б) Шернияз

 1. Байтоқ,Жанұзақ секілді ақындар қандай бағытты ұстанды?

А) хандарды қошеметтеп,мақтау бағытын

Ә) лирикалық бағытын

Б) ауыл әкім-билерін сынап, сатиралық өлеңдер туғызу бағытын

 1. Махамбет Өтемісұлы қай жылдары өмір сүрді?

А) 1803- 1845

Ә) 1803- 1846

Б) 1804- 1846

 1. Бөкей хандығы ресми түрде қай жылы жойылды?

А) 1836ж

Ә) 1845ж

Б) 1839ж

 1. Арғымақтан туған қазанат,

Шабуыл салса нанғысыз

Қазанаттан туған қаз мойын,

Күнінде көз көрім жер шалғысыз –

деген жолдар Махамбеттің қай өлеңінен үзінді?

А) Ереуіл атқа ер салмай...

Ә) Тарланым

Б) Тайманның ұлы Исатай...

 1. Дулат Бабатайұлы кімді ұстаз тұтқан?

А) Абай мен Ыбырай

Ә) Бұқар мен Ақтамберді

Б) Шалкиіз бен Шернияз

 1. Д.Бабатайұлының туған жері

А) Аягөз

Ә) Нарынқұм

Б) Сарыарқа

 1. «Зар заман», «Бала зары» еңбегінің авторы

А) Абыл Тілеуұлы

Ә) Майлықожа Сұлтанқожаұлы

Б) Шортанбай Қанайұлы

 1. «Бала зары» жинағы қашан, қайда басылып шықты?

А) ХХғ. 80ж.Қазанда

Ә) ХІХғ.80ж.Қазанда

Б) ХІХғ. 80ж. Орынборда

 1. Әр жолдың бір сөзден басталуын не дейміз?

А) анафора

Ә) эпифора

Б) аллитерация

 1. Шортан,бай жырларын тұңғыш рет басып шығарушы ғалымды ата.

А) Радлов

Ә) Ш.Уәлиханов

Б) Ә.Қоңыратбаев

 1. Мұрат Мөңкеұлының ең алғаш айтысып, жеңген ақыны кім?

А) Бала Ораз

Ә) Жантөлі

Б) Жылқышы

 1. Абыл Тілеуұлы қай өңірдің ақыны?

А) Маңғыстау

Ә) Атырау

Б) Көкшетау

 1. А.Тілеуұлының «Арғымақ атта сын болмас» атты өлеңі қашан жарық көрді?

А) 1928ж

Ә) 1924ж

Б) 1921ж

 1. 1860ж Тараз қаласында, Сыпатай батырдың асында Сүйінбаймен кездескен кім?

А) А.Тілеуұлы

Ә) Жамбыл Жабаев

Б) М.Сұлтанқожаұлы

 1. «Сүйінбай – айтыс өнерінің алтын діңгегі» - деп баға берген академикті ата.

А) С.Торайғыров

Ә) М.Әуезов

Б) Қ.Сәтпаев

 1. С.Аронұлы кімдермен айтысты?

А) Жантөлі, Жылқышы

Ә) Ізімшайыр,Жаскелең

Б) Тезек, Қатаған

 1. «Өзінің орыс достарын басып озып, Шоқан тез жетілді» - деген кім?

А) Белинский

Ә) Потанин

Б) Костылецкий

 1. Шоқан қырғыз еліне, Ыстықкөл аймағына қай уақытта саяхатқа шығады?

А) 1856ж мамырда

Ә) 1857ж шілдеде

Б) 1859*ж қазанда

 1. Ы.Алтынсарин қай жылдар арасында өмір сүрді?

А) 1841 – 1889жж

Ә) 1845 – 1889жж

Б) 1845 – 1904жж

 1. Ыбырайдың «Қырғыз хрестоматиясы» оқулығы қашан, қайда жарық көрді?

А) 1879ж Орынбор

Ә) 1879ж Ташкент

Б) 1878ж Орынбор

 1. «Манас» жырын ең алғаш қағаз бетіне түсірген кім?

А) Абай

Ә) Ыбырай

Б) Шоқан

 1. ХІХғасырдағы айтыс өнерінің жарық жұлдызы кім?

А) Сүйінбай Аронұлы

Ә) Абыл Тілеуұлы

Б) Мұрат Мөңкеұлы

 1. Ыбырай оқулыққа енгізген «Бір уыс мақта» атты әңгімесін кімнен аударды?

А) Крылов

Ә) Толстой

Б) Паульсон

 1. Абайдың арғы атасы.

А) Өскенбай

Ә) Ырғызбай

Б) Құнанбай

 1. Жүрегімнің түбіне терең бойла,

Мен бір жұмбақ адаммын, оны да ойла

Соқтықпалы, соқпақсыз жерде өстім,

Мыңмен жалғыз алыстым, кінә қойма! – деген өлең жолдар Абайдың қай өлеңінен алынған?

А) Көңіл құсы құйқылжыр шартарапқа...

Ә) Сегіз аяқ

Б) Өлсем орным қара жер сыз болмай ма...

 1. Абайдың неше поэмасы мен қарасөзі бар?

А) 4 поэмасы, 41 қарасөзі

Ә) 5 поэмасы, 45қарасөзі

Б) 3 поэмасы, 45 қарасөзі

 1. «Жас бала анадан туғанда екі түрлі мінезбен туады: Біреуі – ішсем, жесем, ұйықтасам...» үзінді нешінші қарасөзден алынған?

А) 19

Ә) 5

Б) 7

 1. «Абайдың шығармашылық өмірі – қазақ әдебиеті тарихының кіндік тұтқасы» деген академик кім?

А) Серік Қирабаев

Ә) Мұхтар Әуезов

Б) Әуелбек Қоңыратбаев

 1. Абай Құнанбаев өмір сүрген жылдар

А) 1841 – 1889жж

Ә) 1845 – 1904жж

Б) 1858 – 1931жж

 1. «Қарасай – Қази» жырының авторы кім?

А) М.Өтемісұлы

Ә) М.Мөңкеұлы

Б) Д.Бабатайұлы

 1. «Еспенбет» дастанының авторы кім?

А) Дулат Бабатайұлы

Ә) Махамбет Өтемісұлы

Б) Мұрат Мөңкеұлы

 1. «Еспенбет» дастанындағы аттың атын ата.

А) Тайбурыл

Ә) Ақбөрте

Б) Жерұйық

 1. Махамбет Өтемісұлы кімнің қолынан қаза тапты?

А) Ықылас Төлеев

Ә) Баймағанбет

Б) Жәңгір ханПолучите в подарок сайт учителя

Предмет: Литература

Категория: Тесты

Целевая аудитория: 10 класс

Скачать
?аза? ?дебиеті п?ні бойынша тест с?ра?тары

Автор: Ибраева Г?лназ Рыс?али?ызы

Дата: 17.03.2016

Номер свидетельства: 306988

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства