kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

?аза? тілі п?нін Кембридж т?сілімен о?ытуды? тиімділігі

Нажмите, чтобы узнать подробности

№6 орта мектебі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЕМБРИДЖ Т?СІЛІМЕН О?ЫТУДА?Ы

  «О?ЫТУ ?ШІН БА?АЛАУ Ж?НЕ О?УДЫ БА?АЛАУ»

МОДУЛІ

(?дістемелік жоба)

 

 

 

Дайында?ан:  Жан?озина Н?рг?л К?рібай?ызы

 

 

 

 

 

2014-2015 о?у жылы  

 

«Жа?сы м??алім деген ат?а т?рлі ?дістерді ме?геріп, соларды о?ытуда ?олдана білу ар?ылы ?ана жетуге болады. Сонымен ?атар, бірнеше ?дісті ме?геріп ?ана ?оймай, ?зіне ?ажет ?дісті тауып, пайдалана білу керек»   деп ?лы ??лама  Ахмет Байт?рсын?лы айт?андай,  саба?та т?рлі ?дістерді ме?гере отырып, баланы? с?йлеу тілін дамыту, к?ркем с?йлеуге машы?тандыру - басты міндетіміз.О?ушыны о?ыта отырып с?йлету, с?йлете отырып сыни ойлауын дамыту ?шін сан т?рлі тапсырмалар беріледі. Осы орайда Кембридж  т?сіліні? берері к?п. Ба?дарламаны?  жеті модулін саба?тарымыз?а барынша кірістіруге тырысамыз. Себебі ба?дарламаны? ?не бойы баланы? с?йлеу тілін ж?не сыни ойлауын дамыту болып табылады. «М??алімге арнал?ан н?с?аулы?та» негізгі материал тиісті саба?тарда ?арастырылатын жеті модульге саралан?ан. Алайда, осы жеті модульде ?арастырыл?ан идеялар саба?та пайдаланылатын   жекеленген стратегиялар мен т?сілдер сия?ты ?зара байланыста болады.   (М??алімге арнал?ан н?с?аулы? 12-бет) ?аза? тілі мен ?дебиеті саба?ында баланы? с?йлеу тілін дамыту ?шін ба?дарламаны? м??алімдер ?шін к?мегі зор. ?аза? ?дебиеті п?ні бойынша д?ст?рлі о?ыту барысында, шы?арма мазм?нын ме?герту ?шін м??алім  ?зі т?сіндіретін еді. Жеке т?л?а?а ба?ыттал?ан саба? жоспарына с?йкес шы?арма мазм?нын немесе жа?а саба?ты бала ?зі т?сініп о?иды ж?не жанында?ы бала?а т?сіндіреді. Демек, баланы? ойлау ?абілеті мен с?йлеу ?абілеті бірге дамиды. ?дебиет саба?ында  М?хтар Ма?ауинні?  «Бір атаны? балалары»  та?ырыбын ме?гертуде  т?мендегідей  ?діс-т?сілдерді ?олдандым:

 Саба?ты? ма?саты: ??гімені ?з бетінше о?и отырып, талдау машы?ын дамыту, шы?арманы композициялы? ??рылысына талдау.  Сыни т?р?ыдан ойлауын дамыту. Саба?  шатты? ше?бер ??рып, ?р о?ушы  амандасып, е? жа?сы к?ретін ісін ж?не  осы к?нге бір тілек айтудан басталды.  Осы т?сіл ар?ылы мен о?ушыларымны? бос уа?ытында немен ш??ылданатынын, нені жа?сы к?ретінін а??ардым ж?не  ортада  ?з ойын еркін жеткізе білу да?дысын  арттыра т?стім.  Тілек айту барысында о?ушылар ?ш?ыр ой танытып, ?те жа?сы лебіздер  айтты. Сыныпта?ы  Айж?лдыз ?зінен кейін т?р?ан   Би?али?а  «Б?гінгі к?ні?  с?тті ?тсін,  саба?тан бестік ба?а алып кеткін» деген ?ле? жолдарымен тілек айтты. Б?л жерде балалар сыни т?р?ыдан ойланып, ?з ойларын  ж?йелі, ашы? жеткізе білді. 

О?ыту мен о?уда?ы жа?а т?сілдер ?леуметтік-сындарлылы?  т?р?ыдан о?ытуды т?сіну (Vygotski,1978;Wood,1998)  Осы Ба?дарламада айтыл?ан  «О?ыту мен о?уда?ы жа?а т?сілдер» негізінде жатыр. Балалар ?зіні?  т?сінігін ?зіндік зерттеулері мен ?леуметтік ?зара байланыс?а с?йкес ??ратын белсенді білім  алушылар болып табылады.  .   (М??алімге арнал?ан н?с?аулы? 12 бет)  «Диолог негізінде о?ыту ж?не о?у» (Mercer, 1995;  Alexsander,2008),  метасана  немесе «?алай о?у керектігін ?йрету» (Flavell, 1976; Vygotski, 1978) деген атаулармен танымал  педогогикалы?  т?сілдер ?леуметтік-сындарлылы? идеяларыны? ?азіргі заман?ы ма?ызды т?сіндірмелері ретінде ?олданылады.  Жеті модульдерді? барлы?ында ?арастырылатын идеяларды о?ыту мен о?уды? жа?а т?сілдері деп санау?а болатынына ?арамастан, біз жа?а ?дістер ретінде «Диалог ар?ылы о?ыту» мен «?алай о?у керектігін ?йренуді» ?ана ?арастырамыз,  себебі олар ?леуметтік-сындарлылы? к?з?арасымен ты?ыз байланысты. Диалог негізінде о?ыту мен о?у о?ушыларды? ?зара с?хбаттасуы ж?не м??алім мен о?ушы  арасында?ы диалогты?  ш?кірттерді? ?зіндік ой-пікірін  ж?йелі дамытуына к?мектесетін амал екенін ме?зейді.  «?алай о?у керектігін ?йрену» немесе метасана  о?ушылар?а  о?уды ?з бетінше жал?астыра алатын білім жинау жауапкершілігін  т?сінуге ж?не ?з мойнына алу?а ?алай к?мектесуге болатынын к?рсетеді. (М??алімге арнал?ан н?с?аулы? 12-13 беттер)  Осы м?ліметтерге с?йене отырып, саба?тарымда диалогті ж?йелі пайдалану?а тырысамын.   Себебі диолог  балаларды? бір-бірімен саба? ?стінде еркін  пікір алмасуына  жол ашады.  Мысалы:  шы?арма мазм?нын ?те жа?сы ме?геріп келген  о?ушылар м??алім тарапынан мада?тау алып, ?з топтарына т?сіндіре бастайды.Т?сіндіру барысында топтар арасында ж?не топ ішінде ?зара с?хбат ж?реді. Арда? деген о?ушы ?з тобына т?сіндіру барысында «Сендер ?алай ойлайсы?дар, осы шы?арма неге «Бір атаны? балалары» деп аталады?»  деген с?ра? ?ойды. ?ал?ан топ м?шелері ?р т?рлі жауап берді. Соны?  ішінде А?тоты деген о?ушы  шы?арманы? идеясы осы та?ырыпты? негізінде деп  жауап ?айтарды. Осы орайда, мен А?тотыны? жауабы ?те д?рыс екенін айтып, мада?тап кеттім. Та?ырып бойынша   орта?а мынадай  с?ра? ?ойылды:- Балалар,  ?алай ойлайсы?дар шы?арамада?ы Аха?ны?  бас?а балалар т?р?анда неміс баласын та?дауыны? себебі не?   О?ушылардан Ахмет атай неміс баласын ая?ан шы?ар, Аха? ?зіне бала керек бол?асын ал?ан шы?ар, м?мкін Ахмет ата б?л баланы? кін?сі не, со?ысты аш?ан ол емес ?ой деп ойла?ан шы?ар  деген  жауаптар алдым.

Ба?дарламаны? келесі б?лімі о?ыту ?шін ба?алау ж?не о?уды ба?алау. О?уды? тиімді ба?асын ж?не о?ыту ?шін тиімді  ба?аны т?сіну о?ыту мен о?уда?ы  барлы? жа?а т?сілдермен ты?ыз байланысты. Балалар ?здеріні? т?сініктерін  ??ра алатын белсенді о?ушылар болатын болса, онда м??алімдер ?шін де, о?ушылар ?шін де осы т?сінікті? м?нін білу ?ажет, ?йткені ол о?уда ал?аш  ?адам  басу?а ж?не о?ан  ?олдау к?рсету ?шін керек. Со??ы  зерттеу ж?мыстары бізді? ??ымымызда формативті ба?алау ?дерісіні? ед?уір дамуына ж?не оны о?ыту мен о?уда  ?олдау  ?шін пайдалану м?мкіндігіне ы?пал  етті.  Атал?ан Ба?дарлама осы е?бектерде айтыл?ан идеяларды, сондай-а?  осы идея негізінде  ??рыл?ан о?ыту мен о?уды? стратегияларын ?арастырады.  М??алімдер мен балалар ?шін оларды? ?ай ма?саттар?а жеткісі келетінін білу ма?ызды, ал ол ма?сат?а  жету ?лшемдерін т?сінуді талап етеді. Сонды?тан ба?дарлама   сыни ба?алау т?сілдерін  ?арастырады. (М??алімге арнал?ан н?с?аулы? 13-бет) Ба?алау т?сілі саба?ты? ?н бойында ж?ріп отырады. О?ушыны ынталандыру ?шін тапсырманы орында?ан балаларды тапсырманы орындама?ан балалар алдында мада?тау, марапаттау м??алім ?шін ?те тиімді. Себебі д?ст?рлі саба?тарда жа?сы о?итын о?ушы?а  «бес» деген бір ба?аны ?н-т?нсіз к?нделігіне ?ойылатын болса, Кембридж т?сілінде О?ыту ?шін ба?алау о?уды ба?алау нысаны бойынша ол о?ушыны? жетістігін баса айтып, баланы? ?зін де  ынталандырып, ?зге балаларды?  да талпынуына жол ашады.  «Екі ж?лдыз бір тілек» ар?ылы о?ушылар к?бінесе топты? ж?мыстарын ба?алайды. Мысалы: постер жасауда бір топ  екінші  топ кейіпкерлеріні? барлы?ы дерлік ?амтылма?анын тілек ретінде айтып, «ж?лдыз?а» постерді? ?демі жасал?анын ж?не б?йтерек макетін ?тымды ?олдан?анын айтты. Я?ни, б?л орайда балаларды? бір-бірін ба?алауы ж?не оны тілек, ?сыныс ар?ылы жеткізуі - с?йлеу тілін дамытуды?  бір ??ралы.

 М??алімні?  к?шбасшылы?ын  дамыту?а  ?сер  етуді?  ерекше т?рі жауапты ?ызметі бар  немесе  жо?  м??алімдер:  іс-т?жірбиені  жетілдіру  ж?мыстарын ?з ?олына алу?а; ?згерістер енгізу ?шін ?ріптестерімен стратегиялы? шешімдер ?абылдау?а; бірігіп ж?мыс істеуде фактілерді жинау?а ж?не ?олдану?а; к?сіби білімді ??ру?а ж?не тарату?а атсалысу?а міндетті деп аны?талуы м?мкін  (М??алімге арнал?ан н?с?аулы?  87-бет) делінген. Альберт Энштейнні? «Мен еш уа?ытта ?з о?ушыларыма еш н?рсе ?йретпеймін,  тек ?ана оларды? о?уы ?шін  жа?дай жаратамын» деген  с?зін басты назар?а ала отырып, балалармен жа?а форматта ж?мыс жасау тиімді. Кембридж т?сілімен саба? ?ткізу балалар?а  ?те ?атты ?найды. М??алімні?   к?шбасшылы?ы д?ст?рлі  саба?ты бас?аруынан ?лде?айда ?згеше бол?анды?тан, психологиялы? т?р?ыдан балалар?а да, м??алімге де ана??рлым тиімді.Мен ?з іс-т?жірибемде о?ушылар?а   Кембридж т?сілімен саба? ?ткізу ?ызы?ты болатынына к?з жеткіздім Себебі о?ушыларды? саба??а ?ызы?ушылы?ы, белсенділігі арта т?сті. Топ?а б?лу  кезінде ?з ?алаулары бойынша достарды? бір топ?а отыруына да жол берділді. Балалармен осы ?лгіде ?арым-?атынас жасау оларды? мені ?здеріне жа?ын тартуына бірден-бір себеп болды. ?ріптестер арасында да ?ызы?ушылы? болды. «К?птеген м??алімдер ?з т?жірбиесін жетілдіру ж?мысын жа?сы бастама деп санайды, егер жоба басынан н?тижелі болып, ?ріптестерін ?ызы?тыра алса, онда б?л ?згерістер мектепте ке?інен ?олдау тауып отырады. Бас?аша айт?анда, мектеп жа?аша ж?мыс істеуге ?йренеді.  Сол себепті ?ріптестерді ?ызы?тырып, оларды бірлесе ж?мыс істеуге  ша?ыру ?ажет» (М??алімге арнал?ан н?с?аулы?  88-бет) деген екен. Мені? жетістіктерім осы нысанны? ма?саты деп білемін.«М??алімні? ?з бастамасына негізделген к?сіби даму ?дерісіні? н?тижесі, е? бірінші кезекте, жоба ая?тал?ан  со? емес, оны? барысында сезілуі керек. Сапалы даму ж?мысына: жа?а технлогияларды сына?тан ?ткізу, ба?алау, тал?ылау ж?не шолу жатады.  Оларды? барлы?ыны? ?сері т?рліше болады. Н?тижелері ?рдайым практикалы? ба?ытта болады,  олар: т?жірибедегі ?згерістер немесе жа?сартулар;  о?ыту мен о?уды? жа?сартыл?ан  ?дістері.  Олар сонымен бірге к?сіби ?суде  ма?ызды бола алады» (М??алімге арнал?ан н?с?аулы?  88-бет) деп к?рсетілгендей,   ?стаз – ?ла?атты есім. Ш?кірттерін білім н?рімен сусындатып, т?лім-т?рбие беру, жа?сы ?асиеттерді бойына дарытып, адамгершілік рухта ба?ыт-ба?дар беруде ?стазды? е?бегі зор. Сонды?тан да ол ?рдайым ?асиетті т?л?а ретінде ерекшеленеді. Т?уелсіз ел атанып, к?кбайра?ымыз к?кте желбіреп, тілімізді? м?ртебесі артып, ?лемге атымызды танытып жат?ан кезе?де ?лтты?, елді? болаша?ы – жас ?рпа? т?рбиесіне де мы?ты к??іл б?лінуі ?ажет.

                 ?дебиеттер тізімі:

  1. М??алімге арнал?ан н?с?аулы? ІІІ де?гей
  2. Р.С.Омарова          Мектеп о?ушыларыны? шыы?армашылы? ?ызы?ушылы?ын ?алыптастыру: теориясы ж?не практикасы  А?т?бе 2008ж
  3. З.У.Имжарова      Сын  т?р?ысынан ойлау білім  ?рдісінде      А?т?бе  2010ж

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация

В докладе представлено эффективность обучения казахского языка в технологии Кембриджского метода

 

Просмотр содержимого документа
«?аза? тілі п?нін Кембридж т?сілімен о?ытуды? тиімділігі »БІЛІМ БЕРУДЕ КЕМБРИДЖ ТӘСІЛДЕРІН ҚОЛДАНУДЫҢ ТИІМДІЛІГІКеримова Нұргүл Кәрібайқызы

6 орта мектебі«Ұстаздың биігі ойлана қарасаң биіктей береді, үңіле қарасаң, тереңдей береді, қол  созсаң қарсы алдыңда, айналсаң артыңда тұрғандай» – деп Сократ айтқандай  Егеменді еліміздің алдыңғы қатарлы отыз мемлекеттің қатарына қосылуға табандылықпен жылжу саясаты қоғамымыздың барлық саласында түбегейлі өзгерістер енгізіп, жаңа талаптар қойылып отыр. Соның ішінде болашақ ұрпаққа әлемдік деңгейде білім беру мақсатына орай білім мазмұнына жаңаша қарау – басты міндеттердің бірі. Қазіргі кезде білім берудің жаңа жүйесінің жасалынуы, білім мазмұны мен әдіс-тәсілдерінің жаңаруы бәсекелестікке қабілеті мол, шығармашылық бағытта еңбектенетін, ой қабілетімен ерекшеленетін азаматты тәрбиелеуді көздейді. 

Сапалы білім – ел болашағын айқындайтын басты көрсеткіш болып табылады. Бүгін мектеп партасында отырған бүлдіршіндер ертең ел тағдырын шешетін азаматтар. Олардың сапалы білім алуын бүгін қамтамасыз ету –мұғалімнің басты міндеті. «Тегінде адам баласы адам баласынан ақыл, білім, ар, мінез деген қасиеттерімен озады», -деп Абай атамыз айтқандай,  озық ойлы білімдар адамдар заманның, қоғамның дамуына, өзгеруіне үлесін қосып келеді. Осындай қоғамдық әлеуметтік мәдени өзгерістер, дамулар мектептің оқыту процесіне әсер ететіні сөзсіз. Кез келген оқыту белгілі мөлшерде адамды дамытады. Оқитын пән қаншалықты жаңа, бағалы болса да, мұғалімнің шеберлігі қандай жоғары болсын, мұғалім мен оқушының өз белсенділігін туғыза алмаса, берген білім  күткен нәтиже бермейді. Оқушының адам ретінде қалыптасуы белсенділік арқылы жүзеге асады. Жаңа технологияның басты мақсаттарының бірі – баланың оқыта отырып, ой еркіндігін, белсенділігін, ізденімпаздығын қалыптастыру, өз бетінше шешім қабылдауға дағдыландыру.Міне, біз бүгін танысып отырған «Білім берудегі Кембридж тәсілдерінің теориялық негіздері» осы жоғарыда айтылған ұстанымды ұстайды. Яғни, мұндағы бала өзі ізденуші, бір-біріне үйретуші, ал мұғалім бағыт беруші, нұсқаушы. Бұл тәсілдің басқа технологиялардан ерекшелігі жеті модуль арқылы жүзеге асады.Әйгілі зерттеуші Л.С.Выготскийдің «Дәстүрлі оқыту-бала дамуына тек қондырғы болып, дамуға стихиялы әсер етсе, яғни, «дамудың соңында жүрсе»,жаңаша оқыту-«дамытуды өзімен бірге ала жүреді» -  деген болатын. Сондықтан тек дәстүрлі оқытумен шектеліп қалмай,  мұғалім әрқашан ізденісте болып, өзіне және шәкірттеріне тиімді жақтарын қарастырып отыруы тиіс.«Сабақ – оқытушының  педагогикалық мәдениетінің айнасы», -деп А.Сухомлинский айтқандай, осы жеті модульдің ішінде өзімнің пәніме тиімдісі, жарыққа шығарары, баланың қызығушылығын оятары, білімін жетілдірері қайсы екен деп көп ойланғаным рас. Саралай келе әр сабақта бір немесе бірнеше модульді бірден қолдануға болатынын анықтадым. Бұл қолданыстан ұтылғанымнан ұтқаным көп болды.Әр мұғалім өз сабағының –көшбасшысы.Көшті қалай бастап алып жүрем десе де өз еркі. Ал көшті дұрыс бағыттай білу ол шеберлігіне байланысты.Бағдарлама үш деңгейден тұрады. Оқыту мен үйретудің тәсілі мынау болып табылады: 1. Қызығушылығын ояту-жаңа сабақты түсіндіру кезіндегі үйрену процесі. Бұл бұрынғы білетін білім мен жаңа білімді ұштастырудан тұрады.Білім беру мен білім алудағы жаңа тәсілдер  арқылы оқытуда оқушылар бұрынғыдай тек тыңдап және көшіріп қана қоймай, белсенді әрекеттер атқарады. Ол белсенді әрекеттерге ойлау, оқу, сөйлеу, талқылау, жазу, пікірлесу, пікір таластыру жатады. Білім беру мен білім алудағы жаңа тәсілдер  арқылы оқытуда білім дайын күйінде берілмейді, ол тек белсенді әрекеттер арқылы ғана игеріледі, оқушылар өзара қоян- қолтық қарым -қатынаста болып, онымен бірлесе әрекет жасау, диалог құру. Өзімізге сыни тұрғыдан ойлауымыз керек. Сабақта оқушылардың тақырып бойынша өз ойларын білдіруі,  пікір алмасуы диалогпен жүзеге асты. Топтық әдісті қолданғанда  оқушылардың бір- бірімен ақылдасуы, оны  топтан біреуінің шығып  айтуы, ал  болжау әдісін қолданғанда оқушылардың мәтінде не туралы жазылуы мүмкін екендігі туралы өз ойларын да диалог арқылы көрсете білді. 2.Мағынаны тану – жаңа сабақты бекіту процесі. Бұл кезеңде оқушы жаңа ақпаратпен танысады, тақырып бойынша  жұмыс жасайды,тапсырмалар орындайды. Сонымен қатар олар идеяны жеткізіп қана қоймай, шешім табу үшін топқа сұрақ қояды және басқаларды сұраққа тартады. Әр топтан бір оқушы шығып ұжым алдында мәтін мазмұнын қысқаша баяндап береді. 3.Ой толғаныс – сабақты қорытындылау кезеңі. Осы кезеңде үйренуші не үйренгенін саралап, салмақтап, оны қандай жағдайда қалай қолдану керектігін үйренеді. Мысалы, бұл жерде балалар эссе жазады. Өз ойларын қағаз бетіне түсіріп, түйгендерін анықтайды. Бұл модульдің нәтижесі көп. Атап айтар болсам, ой – пікірін ашық, еркін айту, бір-бірінің сабақ барысында қателіктерін айту, жақсы қасиеттерін үйрену, сабақ-білім естерінде көп уақытқа сақталады, сабақ барысында өзі талдайды, бір-біріне талап, өтініш, тілектерін білдіре алады.Бұл модулдің тағы бір ерекшелігі оқушыларды топтап оқытуы болып тұр. Топтап оқытудың пайдасы туралы Ибн  Сина Әбу Әли Хусейін Ибн Абдолла (Авиценна 980-1037) былай деген болатын:«Егер бала жалғыз оқып, сыныптастары жоқ болса, бұл оқытушы мен үйретушіге ортақ қынжылыс болмақ. Сондықтан ең жақсысы -  балалар оқу тәрбие үрдісінде үлгілі мінезге бір-бірінен үйренетін ұжымдық оқытуды ұйымдастыру». Балаларды ұжымдық оқытудың төмендегідей пайдасы бар. 1.Оқушылар оқу және тәрбие үрдісінде ғылымға сусап тұрады.Өз білімдерін мақтан тұтып, досының білімін қызғанады. Намыс пен мақтаныш тәрбиеленушіні өзгелерден кейін қалмауға міндеттейді. 2. Оқушылар кездескенде үнемі сөйлеседі, сонымен естерін және шешендігін дамытады. Егер балалардың біреуі жақсы сөз естісе және оны құрбыларына айтса, онда балалардың естері дамиды және өзін-өзі оқыту журеді. 3.Ұжымдық оқытудың келесі қоғамдық пайдасы оқушылар өзара достасады, бірін-бірі сыйлауға үйренеді, өзара дауласады, жарысады және құқықтар мен міндеттер туралы пікір айтысады. Топқа бөліп оқытқанда оқушылардың талпынысы артады, әр оқушы өзін жеке керекті тұлға ретінде сезінеді және өз үлесін қосуға талаптанады. Бір адамның айтқанынан гөрі бірнеше адамның айтқаны есінде тез жатталады. Модульдің тағы бір сатысы «Талантты және дарынды балаларды оқыту». Рас, ізденуші мұғалім бала бойындағы туа біткен түрлі қасиеттерді байқап, оның сапалық ерекшеліктеріне баға беріп, ары қарай өз бетінше дамуына жағдай жасауы қажет. Бұл үшін, ұстаздың өзі де өзгеруі, яғни дәстүрлі оқытудың таптаулы сүрлеуінен арылуы тиіс. Осылайша оқытудың жаңа мазмұнын жасауға бетбұрысты әрбір мұғалім өзінен бастағаны жөн. Мұғалім  шәкіртке білім, білік, дағды беріп қана қоймай, ақыл-ойы мен қабілетінің дамуына көңіл бөліп, «оқи алуға үйрету керек». Дарынды және талантты балаларды оқытуда мына қағидаларды есте ұстаған дұрыс. -Баланың бойындағы құмарлығын, қызығушылығын жойып алмай, оның үнемі алға жылжуға деген табиғи талап-тілектерін, сұраныс пен мұқтаждарын ескеру, шығармашылығын жетілдіру. - Өз бетінше ізденуге қолайлы жағдай жасау. - Өзін-өзі дамытатын тұлға қалыптастыру. Осы қағидаларды ұштастыратын болсақ, оқушы өзінің дарынды екенін сезінеді. Бойындағы «мені» оянады. Басқалардан артық тапсырма алу шабыттандыра түседі, бірақ әрдайым мұғалім баланы қанаттандыру үшін өзіне сенімін молайту  үшін бірге ізденісте болуы шарт. Ал мен бұл балалармен жеке жұмыс  жоспары бойынша жұмыс істеген жөн деп таптым. Алға ұмтылған балаға қолдау көрсетіп, шыңдай түскен дұрыс. Мұғалім оқытуға кіріспес бұрын оқушылардың мінездерін зерттеп, білімдерін тексеруі тиіс. Мұғалім әр баланың білім дәрежесі қаншалықты екенін саралап алғаннан кейін, оның алға жылжуына ықпал етуге міндетті. «Қазіргі заманда жастарға ақпараттық технологиялармен байланысты әлемдік стандартқа сай мүдделі жаңа білім беру өте қажет»-деп елбасымыз өз жолдауында айтып қана қоймай, әр мектепті түрлі ақпаратты техногиялармен қамтамасыз етуде. Аталмыш құрылғылардың білім берудегі пайдасы мыналар болып табылады. - алыстағы ақпарат көздерін пайдалану; түрлі жүйелерге ену арқылы өз бетімен іздену; сұраныс бойынша ақпарат алу; интернет тарапында берілген тапсырмалар мен жаттығуларды орындау; ақпаратты кез-келген арақашықтықта тез арада жеткізу; өзі оқып отырған тілде электронды пошта арқылы хат алмасу; ақпараттың қажетті түпнұсқасына қосылу. Интернет арқылы ғаламдық желінің ақпараттық ресурстарын қолдана отырып, оларды оқу үрдісіне енгізіп, сәйкес дидактикалық түсініктемелер беру арқылы дидактикалық мәселелердің келесі жолдарын тиімді шешуге болады. 1күрделілік дәрежесі жағынан түрлі материалдарды оқу дағдылары мен біліктерін қалыптастыру; 2 интернеттен алынған материалды талдау негізінде ауызша сөз іскерліктерін жетілдіру;3 жазбаша серіктеріне хат жазу, жауап жазу, баяндама, реферат т.б. жазба жұмыстарын дайындау арқылы жазба тілін арттыру; 4өзі оқып отырған тіл елінің тарихы мен мәдениеті, салт-дәстүрлері, экономикалық даму ерекшеліктерін қамтитын танымдық білімдерін кеңейту. Яғни, ақпараттық технологиялардың білім беруде маңызы зор. Өйткені ол оқушыларға үлкен ақпараттық білім кеңістігіне жол көрсетеді. Бұл баланың ой өрісін кеңейтіп қана қоймайды, білім деңгейін көтеруге үлкен үлесін қосады. Білім алу кезінде бағаның орны ерекше. Бір сабақ үстінде бірнеше оқушыны бағалау мұғалім шеберлігіне байланысты. Баға алуда оқушылар алға талаптанады, ізденеді. Кейбір оқушы білім үшін емес, баға алу үшін оқиды. Сондықтан бағаны дұрыс қою және оның нақты болуын алға қою әр мұғалімнің есепке алар міндеті. Сабақ үстінде бірнеше бағалау әдістерін қолдануға болады. Суммативті баға мен формативті бағаны қою әрбір  сабақтың негізгі сатысы болуы шарт. Білім берудің мазмұнына енгізіліп жатқан өзгерістер мен жаңалықтардың барлығы да ғылым негіздері бойынша білімді меңгертумен қатар оқытуды дараландыруға жағдай жасау арқылы оқушылардың жеке және жас ерекшеліктерін ескере отырып, қажеттіліктері мен қызығуларына сай білім беруге бағытталып отыр. Сабақ беруде мұғалім оқушылардың жас ерекшелігін негізге алуы керек. Тапсырамаларды да меңгере алатындай, сұрақтарға дұрыс жауап іздей алатындай етіп қою керек.Сол кезде сабақ күтілген нәтижеге қол жеткізеді. Сонымен сөзімді қорытар  болсам сабақ барысында мынадай талаптар басшылыққа алынуы қажет:

1. Мұғалім оқыту кезінде билік жүргізу әдісінен арылуы керек. 2. Оқыту үрдісі кезінде сабақтағы басты тұлға білім беретін мұғалім емес, осы білімді қызыға қабылдауға дайын оқушы болуы тиіс. 3 Балалардың оқуға деген ынтасын күшейту керек. 4. Өз дербестігін, белсенділігін дамыту қажет. 5. Оқу, дамыту жұмысын ұтымды жүргізу үшін баланың табиғи талабын, қасиетін дер кезінде айқындау керек. Осы қағидалар негізінде сабақты жаңа технология әдістерін қолдану арқылы жүргізу -  оқушының өзін-өзі дамытуына, өз біліміндегі олқылықтарды өзі тауып , өз сұрағына өзі жауап іздеп жан –жақты білім алуына көмектеседі. Әр уақытта бала білімін алға қоюшы ұстаз үлкен көрсеткішке қол жеткізу жолында талмай талаптанып, шаршамай еңбектенеді. Сол кезде ғана еліміз көкке шарықтап, басқа елге елді танытады. Елді өсіретін де, елді төмен түсіретін де – білім. Сондықтан қолда бар амалдарды тиімді пайдана білу сіз бен біздің үлесімізде деп білемін.

Ұстаз – ұлағатты есім. Шәкірттерін білім нәрімен сусындатып, тәлім-тәрбие беру, жақсы қасиеттерді бойына дарытып, адамгершілік рухта бағыт-бағдар беруде ұстаздың еңбегі зор. Сондықтан да ол әрдайым қасиетті тұлға ретінде ерекшеленеді. Тәуелсіз ел атанып, төбемізге ту тігіп, тіліміздің мәртебесі артып, әлемге атымызды танытып жатқан кезеңде ұлттың, елдің болашағы – жас ұрпақ тәрбиесіне де мықты көңіл бөлінуде. Осы егеменді, тәуелсіз Қазақстанда өркениетке бастар жолдың бастауы – мектеп десек, мектептің басты тұлғасы, жүрегі – МҰҒАЛІМ. Оқушылардың дарынын ашып талантын шыңдауда мұғалімнің үлесі зор болмақ. Адамның адам болып қалыптасуына ата-аналармен қатар, мұғалімнің де рөлі зор. Ұрпақ болашағы, халқымыздың келешегі қазіргі ұстаздардың, яғни, көшбасшлардың қолында.

Аннотация

В статье «Эффективное применение в обучении методов Кембриджа» рассматривается использование новый технологии на уроках казаского языка и лиетратуры

Пайдаланылған әдебиеттер:

  1. Мұғалімге арналған нұсқаулық ІІІ базалық деңгей

  2. Интернет ресурстары,

  3. Курсалдық тапсырмалар


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Литература

Категория: Прочее

Целевая аудитория: Прочее

Скачать
?аза? тілі п?нін Кембридж т?сілімен о?ытуды? тиімділігі

Автор: Жан?озина Н?рг?л К?рібай?ызы

Дата: 28.01.2015

Номер свидетельства: 163224

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства