kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

?аза? тілі мен ?дебиеті саба?ында о?ушыларды? шы?армашылы? ?абілетін жетілдіру.

Нажмите, чтобы узнать подробности

Берекетова Гульнар Каманбековна

№67 гимназияны?

?аза? тілі мен ?дебиеті п?ніні? м??алімі     

 

 

Шы?армашылы? та?ырыбы: ?аза? тілі мен ?дебиеті саба?ында о?ушыларды? шы?армашылы? ?абілетін жетілдіру.

       Білім беруді? ?азіргі міндеті – білім алып, білім мен да?ды?а ?ол жеткізу ?ана емес, соларды? негізінде дербес ?леуметтік ж?не к?сіби біліктілікті а?паратты ?зі іздеп тауып, талдау ж?не ??ымды пайдалану, тез ?згермелі ?о?ам?а лайы?ты ?мір с?ру ж?не ж?мыс істеу болып табылады.

?аза? тілі мен ?дебиетін жа?аша о?ыту – шынайы ?лтты? патриотизмді ?алыптастырып, рухани болмысымыз бен идеялы? м?ратты орны?тыруды? бірден-бір т?жырымы. П?нді о?ыту барысында ш?кірттерге білім мазм?нын игертумен ?атар, олар?а ?лтты? т?лім-т?рбиеге негізделген м?дени ??ндылы?тарды, ?дет-??рып пен салт-д?ст?рлерді таныту, о?ушыларды? тілдік ?орын байыту, ?деби білімні? ж?йелілігі, ?здіксіздігі, саба?тасты?ы, білім мазм?ныны? тарихилы? сипаты мен п?наралы? байланыс ?станымдары басшылы??а алынуы тиіс.

      Мен де ?з алдыма танымы жо?ары, бiлiмі орны?ты, шы?армашылы?пен ойлай алатын, ?ркениеттi ?о?ам?а сай парасатты т?л?а ?алыптастыру керек деген ма?сат ?оя отырып,о?ушыларды?       ?здігінен ж?мыс істеуге ба?ыттал?ан шы?армашылы? ?абілетін жетілдіру, оларды т?жірибеде ?олдана білуге ?йрету , ?р баланы? ?абілетін, талантын аша отырып,?зіне-?зіні? сенімін ны?айту , ?з бетiнше шешiм ?абылдау?а да?дыландыру ж?не шы?армашылы? ізденіс ба?ытында?ы ж?мыс т?рлеріне т?селдіру міндеттерін ?ойдым.Осы ма?сат,міндеттерді ж?зеге асыруда ?аза? тілі мен ?дебиеті саба?тарында ж?не сыныптан тыс ж?мыс барысында о?ушыны? ізденісіне жол ашу?а т?рткі болатындай ?діс-т?сілдерді та?дап алып,ойтол?ау, эссе, шы?арма,??гіме,ма?ала, ?ле?, ?тірік ?ле?,т.б.сия?ты шы?армашылы? ізденіс ба?ытында?ы ж?мыстарды ж?ргіздім. О?ушыларды? ?аза? тілі мен ?дебиеті саба?ында шы?армашылы? ?абілетін дамыту - оларды келешекте жазушы немесе а?ын етіп шы?ару деген с?з емес. Оны? к?здейтін негізгі ма?саты о?ушыларды? шы?армашылы? ?иялыны? дамуын д?рыс арна?а салып, оларды? ?ш?ыр ?иялы мен іс-?рекетіне ?мір бойы ?олданатын д?рыс ба?ыт беру болып табылады. Б?л -балаларды? ішкі сезім д?ниесіні? жа?аруына игі ?сер ете отырып, с?здік ?ор мен с?з байлы?ын сауатты пайдалану?а баулу мен ?з ойларын ?деби тілде жеткізе  білуіне де ?лкен м?мкіндік жасайды. 

Саба?ты т?рлендiрiп, ?дiс-т?сiлдi ?немi жетiлдiрiп отыру-о?ушыны? ?лгерiмiн, танымын жа?сартып, ?ызы?ушылы?ын арттырады.Ж?йелі ж?ргізілген сапалы о?ыту барысында о?ушылар шы?армашылы? ба?ытта ізденіске т?сіп, берілген та?ырыптар?а ойтол?ау, эссе, шы?арма,??гіме,ма?ала, ?ле?, ?тірік ?ле?,т.б. жаза білуге ?йренеді.

             ?орытындылай келе, о?ытуда?ы ?діс-т?сілдерді тиімді пайдаланып, оны? мазм?ны мен ?дістемесіне ?ойылатын талаптарды ай?ында?анда ?ана, сапалы білім беруді? кепілі бола алатынын ж?мыс т?жірибем к?рсетіп отыр. Саба? ?стінде о?ушыны? ?з к?з?арасы, пікірі туады, пікірін ба?алайды, т?сінеді, ізденеді, ?ызы?ады. Ол ?зінен талап етілетін н?рсені біліп, оны ?з жауапкершілігіне алады. ?аза? тілі мен ?дебиеті саба?тарында тіл дамыту, шы?армашылы??а бейімдеу ж?мыстарын ж?йелі ж?ргізгеннен бері ?р о?ушыны? ?зіне деген сенімі ны?айды ж?не ?зіні? біліктілігіні? н?тижесінде  к?нделікті білім де?гейін к?теруіне ы?палы мол екеніне к?зі жетті. О?ушыларды? саба??а дайынды?ы, п?нге деген ?ызы?ушылы?ы артты. Ж?мысымны? н?тижесінде о?ушыларды? білім сапасы к?теріліп,оларды? шы?армашылы? ?абілеттеріні? арта т?суіне ?ол жеткіздім. О?ушыларым ?алалы?, республикалы? бай?ауларда ж?лделі орындар?а ие болып, шы?армашылы? ж?мыстары баспа беттерінде жары? к?рді.

Ш?кірттерге жан-жа?ты ?здігінен ізденуге ба?ыттал?ан ж?мыстар ж?йелі бол?анда ?ана, шы?армашылы? ?абілетін жетілдіре алу?а болады деп ойлаймын.

 

 

 

 

 

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«?аза? тілі мен ?дебиеті саба?ында о?ушыларды? шы?армашылы? ?абілетін жетілдіру. »

Берекетова Гульнар Каманбековна

67 гимназияның

қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі


Шығармашылық тақырыбы: Қазақ тілі мен әдебиеті сабағында оқушылардың шығармашылық қабілетін жетілдіру.

Білім берудің қазіргі міндеті – білім алып, білім мен дағдыға қол жеткізу ғана емес, солардың негізінде дербес әлеуметтік және кәсіби біліктілікті ақпаратты өзі іздеп тауып, талдау және ұғымды пайдалану, тез өзгермелі қоғамға лайықты өмір сүру және жұмыс істеу болып табылады.

Қазақ тілі мен әдебиетін жаңаша оқыту – шынайы ұлттық патриотизмді қалыптастырып, рухани болмысымыз бен идеялық мұратты орнықтырудың бірден-бір тұжырымы. Пәнді оқыту барысында шәкірттерге білім мазмұнын игертумен қатар, оларға ұлттық тәлім-тәрбиеге негізделген мәдени құндылықтарды, әдет-ғұрып пен салт-дәстүрлерді таныту, оқушылардың тілдік қорын байыту, әдеби білімнің жүйелілігі, үздіксіздігі, сабақтастығы, білім мазмұнының тарихилық сипаты мен пәнаралық байланыс ұстанымдары басшылыққа алынуы тиіс.

Мен де өз алдыма танымы жоғары, бiлiмі орнықты, шығармашылықпен ойлай алатын, өркениеттi қоғамға сай парасатты тұлға қалыптастыру керек деген мақсат қоя отырып,оқушылардың өздігінен жұмыс істеуге бағытталған шығармашылық қабілетін жетілдіру, оларды тәжірибеде қолдана білуге үйрету , әр баланың қабілетін, талантын аша отырып,өзіне-өзінің сенімін нығайту , өз бетiнше шешiм қабылдауға дағдыландыру және шығармашылық ізденіс бағытындағы жұмыс түрлеріне төселдіру міндеттерін қойдым.Осы мақсат,міндеттерді жүзеге асыруда қазақ тілі мен әдебиеті сабақтарында және сыныптан тыс жұмыс барысында оқушының ізденісіне жол ашуға түрткі болатындай әдіс-тәсілдерді таңдап алып,ойтолғау, эссе, шығарма,әңгіме,мақала, өлең, өтірік өлең,т.б.сияқты шығармашылық ізденіс бағытындағы жұмыстарды жүргіздім. Оқушылардың қазақ тілі мен әдебиеті сабағында шығармашылық қабілетін дамыту - оларды келешекте жазушы немесе ақын етіп шығару деген сөз емес. Оның көздейтін негізгі мақсаты оқушылардың шығармашылық қиялының дамуын дұрыс арнаға салып, олардың ұшқыр қиялы мен іс-әрекетіне өмір бойы қолданатын дұрыс бағыт беру болып табылады. Бұл -балалардың ішкі сезім дүниесінің жаңаруына игі әсер ете отырып, сөздік қор мен сөз байлығын сауатты пайдалануға баулу мен өз ойларын әдеби тілде жеткізе білуіне де үлкен мүмкіндік жасайды.

Сабақты түрлендiрiп, әдiс-тәсiлдi үнемi жетiлдiрiп отыру-оқушының үлгерiмiн, танымын жақсартып, қызығушылығын арттырады.Жүйелі жүргізілген сапалы оқыту барысында оқушылар шығармашылық бағытта ізденіске түсіп, берілген тақырыптарға ойтолғау, эссе, шығарма,әңгіме,мақала, өлең, өтірік өлең,т.б. жаза білуге үйренеді.

Қорытындылай келе, оқытудағы әдіс-тәсілдерді тиімді пайдаланып, оның мазмұны мен әдістемесіне қойылатын талаптарды айқындағанда ғана, сапалы білім берудің кепілі бола алатынын жұмыс тәжірибем көрсетіп отыр. Сабақ үстінде оқушының өз көзқарасы, пікірі туады, пікірін бағалайды, түсінеді, ізденеді, қызығады. Ол өзінен талап етілетін нәрсені біліп, оны өз жауапкершілігіне алады. Қазақ тілі мен әдебиеті сабақтарында тіл дамыту, шығармашылыққа бейімдеу жұмыстарын жүйелі жүргізгеннен бері әр оқушының өзіне деген сенімі нығайды және өзінің біліктілігінің нәтижесінде күнделікті білім деңгейін көтеруіне ықпалы мол екеніне көзі жетті. Оқушылардың сабаққа дайындығы, пәнге деген қызығушылығы артты. Жұмысымның нәтижесінде оқушылардың білім сапасы көтеріліп,олардың шығармашылық қабілеттерінің арта түсуіне қол жеткіздім. Оқушыларым қалалық, республикалық байқауларда жүлделі орындарға ие болып, шығармашылық жұмыстары баспа беттерінде жарық көрді.

Шәкірттерге жан-жақты өздігінен ізденуге бағытталған жұмыстар жүйелі болғанда ғана, шығармашылық қабілетін жетілдіре алуға болады деп ойлаймын.Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Литература

Категория: Прочее

Целевая аудитория: Прочее

Скачать
?аза? тілі мен ?дебиеті саба?ында о?ушыларды? шы?армашылы? ?абілетін жетілдіру.

Автор: Берекетова Гульнар Каманбековна

Дата: 07.02.2015

Номер свидетельства: 169036


Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства