kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Презентация. "К?ркем с?з шебері - ?абит М?сірепов"

Нажмите, чтобы узнать подробности

?мірбаяны

?абит М?сірепов б?гінгі Солт?стік ?аза?стан облысыны? Жамбыл ауданында?ы Жа?а жол ауылында д?ниеге келген.

Ал?аш?ыда ауыл молдасынан арабша хат танып, жастайынан ?уелі екі жылды? ауылды? орыс мектебін, кейін т?рт жылды? жо?ары бас?ыш орыс мектебін бітіреді.

Орыс мектебінде ж?ргенде орысты? ата?ты а?ын жазушыларыны? шы?армаларын о?ып білуі, ауыл мектебінде ?зін о?ыт?ан ?дебиетші м??алім Бекет ?тетілеуовты? ?сер ы?палы болаша? жазушыны? ?дебиетке ерекше ы?ылас аударуына септігін тигізеді.

Орынборда?ы рабфакта о?ып ж?ргенде ол ?деби білімін, эстетикалы? сезімін одан сайын жетілдіре т?седі. Осында ?ткізген 1923 – 26 жылы Орынборда?ы ж?мысшы факултетінде С?бит М??ановпен бірге о?ыды д?не С?кен Сейфуллинмен танысты.

1927 жылы Омбы ауылшаруашылы?ы интернатын бітірді;

1927 – 28 жылы Бурабай орман шарушылы? техникумында о?ытушы;

1928 – 32 жылдары ?аза? мемлекеттік баспасыны? бас редакторы;

1933 жылы - ?аза? АКСР Халы? а?арту комиссариаты ?нер секторыны? ме?герушісі ();

1934 жылдан “?аза? ?дебиеті” ж?не “Социалистік ?аза?стан” (?азіргі “Егемен ?аза?стан”) (1935) газеттерінде бас редактор;

1936 жылы - ?аза? ?лкелік комитетінде баспас?з б?лімі ме?герушісіні? орынбасары;

1937 жылдан ?аза?стан Компартиясы саяси-а?арту б?ліміні? ме?герушісі;

1938 – 55 жылдары біры??ай шы?армашылы? ж?мыстармен айналыс?ан;

1956 – 57 жылы “Ара – Шмель” журналыны? бас редакторы;

1956 – 61 жылдары ?аза?стан Жазушылар ода?ы бас?армасыны? 1-хатшысы;

1958 жылдан КСРО Министрлер Ке?есі жанында?ы ?дебиет, ?нер ж?не архитектура салалары бойынша Лениндік ж?не Мемлекеттік сыйлы? ж?ніндегі комитетті? м?шесі;

1964 – 66 жылдары ?аза?стан Жазушылар ода?ы бас?армасыны? 1-хатшысы;

1959 – 85 жылдары КСРО Жазушылар ода?ы бас?армасыны? хатшысы.

Шы?армашылы?ы

Ал?аш 1925 жылы «Едіге» ??гімесі «Е?бекші ?аза?» газетінде жарияланды. М?сіреповті? т???ыш повестеріні? ?атарына 1928 жылы ?ызылорда ?аласында жары? к?рген “Тула?ан тол?ында” мен “Американ бидайы?ы” атты шы?армалары жатады. Жас жазушыны? болаша?ынан ?міт к?ттірген б?л туындылар азаматты? та?ырыпты тол?айды. “Тула?ан тол?ында” повесі сюжеттік ??рылысыны? боса?ды?ына ?арамастан, жас ?аламгерді? пейзажды?, юморлы?, диалог жаса?ышты? шеберліктерін бай?атып, суреткерлік ?ырын таныт?ан шы?армасы болды[1].

М. ??гіме жанрыны? ?ркендеуіне ?лкен ?лес ?осты. Ал?аш?ы шы?армаларынан-а? жазушылы? шеберлігімен танылды. “?ос шал?ар” (1928), “К?к ?йдегі к?ршілер” (1929), “?мір ертегісі” (1930), “Ал?аш?ы адымдар” (1932), “Ш??ыла” (1934), “?здіксіз ?су” (1934), “Жайлау жолында” (1936), “Т?т?ын ?ыз” (1938), “Же?ілген Есрафил” (1939), та?ы бас?а ??гіме, повестерінде е?бек адамдарыны? ?иынды??а толы ?ажырлы ?мірі мен азамат со?ысы, ?жымдастыру кезіндегі д?рбеле? о?и?алар легі суреттеледі.

М?сірепов ?р кезе?де жазыл?ан ана та?ырыбында?ы туындыларында ?аза? ?йеліні? жиынты? бейнесін жасады. К?птеген ??гіме, новеллаларында ?йел – Ананы? бейнесін ас?а?татып, ?лем ?дебиетіндегі ?йел – Ана т?л?аларыны? галереясын байыта т?сті. Ол “Ананы? анасы” (1933), “?лімді же?ген ана” (1933), “Ашын?ан ана”, “Ананы? арашасы” (1934), “Ер ана” (1942), “А?лима” (1944), “?мина”, “Ана жыры”, “Ана” шы?армалары ар?ылы с?з ?неріне жа?а к?ркемдік ?рнек ?келді. Ана жайында жазыл?ан ал?аш?ы ??гімелері М.Горький сарынында алын?анымен, ана бейнесі ?аза?ы ?асиеттерімен к?ркем ?рнектелген. М?сірепов ?аламынан ту?ан ?апия, А?лима секілді ана образдары ар?ылы ?аза? ?міріні? шынайы к?ріністері сипатталады.

М?сіреповті? ал?аш?ы романы – “?аза? солдаты”. 1945 ж. “?аза? батыры” деген атпен жары? к?рген повесін жазушы ??деп, толы?тырып, 1950 ж. ?айта жариялады. Б?л шы?арма б?кіл ?аза? ?дебиетіні? проза саласында 2-д?ниеж?зілік со?ыс та?ырыбына арнал?ан т???ыш туынды ж?не ?аза? ?дебиетіндегі со?ыс та?ырыбында жазыл?ан та?даулы шы?армаларды? санатынан лайы?ты орнын ал?ан аса елеулі е?бек болды.

Романны? басты кейіпкері – ?айрош Сарталиевті? прототипі ?айыр?али Сма??лов 1941 – 45 жылдарда?ы со?ыс?а бастан-ая? ?атысып, Ке?ес Ода?ыны? батыры ата?ына ие бол?ан адам. Со?ыс кезіндегі халы?ты? бас?ыншылар?а ?арсы патриотты? сезімі мен к?ресін шынайы бейнелеген романда жазушы ?зіндік шы?армашылы? ?рнекпен отты жылдарды? к?ркем шежіресін жасады. На?тылы кейіпкерлерді? жина?тал?ан бейнесі ар?ылы б?кіл халы?ты?, елді? ерлік бітімін к?рсетті.

“Оян?ан ?лке” (1953) тарихи романында ?аза? хал?ыны? 19 ?асырда?ы ?мірі ?лкен суреткерлікпен ?рнектелген, ?аза? жеріне ?ндіріс орындарыны? орнай бастауы шынайы сипаттал?ан. Шы?армада жазушы ескілікті ?дет-??рыптарды сынап, кейбір кертартпа д?ст?рлерді? ?аза? даласында азая баста?анды?ын к?рсетті. ?аза? топыра?ында?ы ?ара?анды шахтасы мен А?б?йрат мыс ?орыту зауытыны? ??рылуы мен жа?а ?мірге ?мтыл?ан адамдар та?дыры, характер шиеленістері, т?рлі ?а?ты?ыстар – барлы?ы романда к?рініс тапты. ?ш том?а лайы?тал?ан е?бекті? ал?аш?ы кітабы Ж?ман мен Игілік секілді ?аза? байларыны?, орыс байлары мен ж?мысшы тобыны? тартысты ?атынастарын жан-жа?ты к?рсету ар?ылы ?аза? даласыны? б?кіл бір д?уірін суреттейді. К?ркем филос. тол?ауы басым роман ?аза? прозасыны? шо?ты?ы биік туындысы ретінде танылды.

“Оян?ан ?лкені?” за?ды жал?асы болып табылатын “Жат ?олында” (1984) романы 30 жылдан со? жары? к?рді. Б?л кітапты ?з алдына дербес шы?арма деуге де болады. ?йткені романда суреттелген ?мір кезе?і де жа?а, кейіпкерлері де соны. Роман ?ндіріс оша?тарын а?ылшындар мен француздарды? билеп-т?стеуі мен сол т?ста?ы (19 ?асырды? со?ы мен 20 ?асырды? басы) халы? т?рмысын тарихи т?р?ыдан тере? бейнелеуімен, Орталы? ?аза?стан ??іріндегі ?леум. ?мірді? шынды?ын ке? ау?ымда байыпты т?рде суреттеуімен ??нды. Жазушы бейнелеп отыр?ан д?бірлі о?и?алар?а толы тарихи мезгіл сол т?ста ?мір с?рген жекелеген адамдарды? сомдал?ан т?л?алары, сан алуан ?рекеттері, та?дырлары ар?ылы о?ырманны? к??іл айнасынан ?тіп, к?з алдына елестеп отырады.

К?лемді романдармен ?атар М?сірепов прозада ша?ын жанрды да дамыта т?сті. “Автобиографиялы? ??гіме” (1956), “Этнографиялы? ??гіме” (1956), “С?з жо?, соны? іздері” (1962), “?мір жоры?ы” (1963), “Айг?л ?ойшыны? бір к?ні” (1964), “Айжан ?ойшыны? т?ндері”, “Бірінші фонтан”, “?ыран жыры” (1967), “Жапон балладасы” (1967), та?ы бас?а шы?армаларында сан т?рлі м?селелерді к?теріп, ?р?илы образдарды жасады. “Ар?аны?, К?зді?, Тасты? ??гімелері” ар?ылы, онда?ы к?ркем бейнелер негізінде адамзат?а шексіз ?ай?ы-?асірет ?келуші адамдарды ?шкереледі.

Оны? “Кездеспей кеткен бір бейне” повесі (1966, ?Р Мемл. сыйл., 1970) – классикалы? шы?арма. Повесть М?сіреповті? шынайы с?з зергері ретіндегі ?аламгерлік ?арымын, талант ?уатын танытты. ?ара с?збен жазыл?ан поэма іспетті б?л шы?армада азаматты? ерлік пен а?ынды? асыл ?нер, адамгершілік биіктік пен махаббат тере? лиризммен ?сем ?рнектелген. Адам бейнесін, мінез-??л?ын, іс-?рекетін ?демі штрих-детальдармен беруде жазушы ірі к?ркемдік табыс?а жеткен. Бас кейіпкер Еркеб?ланны? жігерлі т?л?асы, оны? рухани ?леміні? алуан сырлары к?ркемдік бояумен ?сем ?рнектелген. Оны? прототипі ретінде а?ын С?кен Сейфуллин алын?ан. Тере? лиризммен, сан т?рлі сезім тол?ындарымен тебірене жырлан?ан Еркеб?лан бейнесі ?аза? ?дебиетіндегі ?намды образдар ?атарын байытып, с?з ?нерінде ?лкен жетістік саналды.

?аламгерді? к?п ізденіс, ?лкен дайынды?пен келген образы – ?лпан бейнесі (“?лпан” романы, 1974), ол – ?аза? ?дебиетіндегі ?айталанбас, о?шау т?р?ан ?деби образ. ?зіні? бар ерекшелігімен, к?ркемдік бітімімен, эстетикалы? ?сер-к?шіні? молды?ымен к?рінетін ?лпан бейнесін жасау?а жазушы ?мір бойы іштей дайындалып, к?п ізденіп, тол?ан?аны бай?алады. Ол к?нделігінде: “Мені? ойымда ?лпан 40 жыл бірге жасасып ж?рді. Мен ол бейнені ?р ?ырынан к?рсетуге тырыстым – ойы, сезімі, сырт суреті, жас кезі, есейген кезі, мінезі, мейірімі, та?ысын та?ы.” деп жазды. Шы?армада?ы ?лпан мен Есеней ойдан шы?арыл?ан образдар емес, тарихта бол?ан адамдар. Сонымен ?атар туынды ар?ауына алын?ан 19 ?асырды? 2-жартысында?ы ?аза? хал?ыны? ?леум.-тарихи ?мірі тарихи жан-жа?ты зерделеніп, іріктелген о?и?а, м?ліметтер.

Просмотр содержимого документа
«Презентация. "К?ркем с?з шебері - ?абит М?сірепов" »

Ғ. МҮСІРЕПОВ

Ғ. МҮСІРЕПОВ

«Ғабит Мүсіреповті мақтаудың керегі жоқ. Ғабит Мүсіреповпен мақтануымыз керек».      З. Қабдолов.  

«Ғабит Мүсіреповті мақтаудың керегі жоқ. Ғабит Мүсіреповпен мақтануымыз керек».      З. Қабдолов.  

Мүсірепов Ғабит Махмұтұлы - қазақтың әйгілі жазушысы, қоғам және мемлекет қайраткері, Қазақ КСР Ғылым академиясының академигі, әдеби сыншы, аудармашы, Социалистік Еңбек Ері, Қазақстанның халық жазушысы, Қазақ КСР Ғылым академиясының Абай атындағы және Ш.Уәлиханов атындағы мемлекеттік сыйлықтарының лауреаты.

Мүсірепов Ғабит Махмұтұлы - қазақтың әйгілі жазушысы, қоғам және мемлекет қайраткері, Қазақ КСР Ғылым академиясының академигі, әдеби сыншы, аудармашы, Социалистік Еңбек Ері, Қазақстанның халық жазушысы, Қазақ КСР Ғылым академиясының Абай атындағы және Ш.Уәлиханов атындағы мемлекеттік сыйлықтарының лауреаты.

Ғабит Махмұтұлы Мүсірепов- 1902 жылы 22 наурызда қазіргі Солтүстік Қазақстан облысының Жамбыл ауданы Жаңа жол ауылында кедей шаруаның отбасында дүниеге келген.   1916 жылы 14 жасында - Обаған деген жердегі нағашысының көмегімен орыс мектебіне оқуға түседі. 1923-26 жылдары -мектепті бітіріп, Преснегорьковтағы екі кластық орыс мектебін, жұмысшы факультетінде (рабфак) оқып, ауыл шаруашылық институтында оқиды. 1929-30 ж  «Қос Шалқар»«Талпақ танау», «Ана туралы новеллалар», «Автографиялық әңгіме», «Көк үйдегі көршілер», «Күсен»,«Қыз Жібек», «Қозы Көрпеш-Баян сұлу», «Ақан сері — Ақтоқты», «Аманкелді», «Қынаптан қылыш т.б, «Қазақ солдаты», «Ұлпан», «Оянған өлке», «Кездеспей кеткен бір бейне» 

Ғабит Махмұтұлы Мүсірепов- 1902 жылы 22 наурызда қазіргі Солтүстік Қазақстан облысының Жамбыл ауданы Жаңа жол ауылында кедей шаруаның отбасында дүниеге келген.

  1916 жылы 14 жасында - Обаған деген жердегі нағашысының көмегімен орыс мектебіне оқуға түседі.

1923-26 жылдары -мектепті бітіріп, Преснегорьковтағы екі кластық орыс мектебін, жұмысшы факультетінде (рабфак) оқып, ауыл шаруашылық институтында оқиды.

1929-30 ж  «Қос Шалқар»«Талпақ танау», «Ана туралы новеллалар», «Автографиялық әңгіме», «Көк үйдегі көршілер», «Күсен»,«Қыз Жібек», «Қозы Көрпеш-Баян сұлу», «Ақан сері — Ақтоқты», «Аманкелді», «Қынаптан қылыш т.б, «Қазақ солдаты», «Ұлпан», «Оянған өлке», «Кездеспей кеткен бір бейне» 

    1931-44 ж  Шекспирден: «Антонин мен Клеопатра», М. Горькийдің «Өлімді жеңген ана» , «Адамның анасы»  шығармаларын аударды. 1958 ж Қазақ ССР Жоғарғы Кеңесіне,  КСРО Жоғарғы Кеңесіне депутат болып сайланды. 1962,1972,1974 ж 3 мәрте Ленин,1975 ж 2 мәрте Еңбек Қызыл Ту, 1982 ж «Халықтар достығы» медальдары. 1970 ж Қазақстан Мемлекеттік сыйлығын алды. 1977 ж Қазақстан Ғылым Академиясының Ш.Уәлиханов атындағы сыйлық алды.   1974 ж Кеңес әдебиетін өркендетуде сіңірген еңбегі үшін Социалистік Еңбек Ері құрметті атағы берілді. 1985 ж дүние салды. 1985 ж Алматы қаласының Қарасай батыр көшесінен мұражай, Астана қаласында көше, Балалар мен жасөспірімдер театры ашылып, ескерткіш мүсін қойылған.

 

  1931-44 ж  Шекспирден: «Антонин мен Клеопатра», М. Горькийдің «Өлімді жеңген ана» , «Адамның анасы»  шығармаларын аударды.

1958 ж Қазақ ССР Жоғарғы Кеңесіне,  КСРО Жоғарғы Кеңесіне депутат болып сайланды.

1962,1972,1974 ж 3 мәрте Ленин,1975 ж 2 мәрте Еңбек Қызыл Ту, 1982 ж «Халықтар достығы» медальдары.

1970 ж Қазақстан Мемлекеттік сыйлығын алды.

1977 ж Қазақстан Ғылым Академиясының Ш.Уәлиханов атындағы сыйлық алды.

  1974 ж Кеңес әдебиетін өркендетуде сіңірген еңбегі үшін Социалистік Еңбек Ері құрметті атағы берілді.

1985 ж дүние салды.

1985 ж Алматы қаласының Қарасай батыр көшесінен мұражай, Астана қаласында көше, Балалар мен жасөспірімдер театры ашылып, ескерткіш мүсін қойылған.

«Жақсы кітап тоғыз ай, тоғыз күнде туа салмайды»  Ғ. Мүсірепов

«Жақсы кітап тоғыз ай, тоғыз күнде туа салмайды» Ғ. Мүсірепов

«Халқымыздың өткен ғасырда бастан кешкен сан қилы күрделі тағдыры Мүсіреповтің құдіретті қаламы арқылы көркемдік бейнесін тапты. Оның әдебиеттегі зор еңбегі көзі тіріснде-ақ өзінің жоғары бағасын алды».  Н. Ә. Назарбаев

«Халқымыздың өткен ғасырда бастан кешкен сан қилы күрделі тағдыры Мүсіреповтің құдіретті қаламы арқылы көркемдік бейнесін тапты. Оның әдебиеттегі зор еңбегі көзі тіріснде-ақ өзінің жоғары бағасын алды». Н. Ә. Назарбаев

« Ғабит Мүсірепов көркем әдебиетте де, театрда да, кинода да - өнердің тағы қандай түрі бар – бәрі-бәрінде де сұлулықтың гимн дәрежесіне көтеріліп келе жатқан классик».  Ш.Мұртазаев          

« Ғабит Мүсірепов көркем әдебиетте де, театрда да, кинода да - өнердің тағы қандай түрі бар – бәрі-бәрінде де сұлулықтың гимн дәрежесіне көтеріліп келе жатқан классик». Ш.Мұртазаев          

1923 – 26 жылы Орынбордағы жұмысшы факултетінде  Сәбит Мұқановпен  бірге оқыды дәне  Сәкен Сейфуллинмен  танысты. 1927 жылы Омбы ауылшаруашылығы интернатын бітірді; 1927 – 28 жылы Бурабай орман шарушылық техникумында оқытушы; 1928 – 32 жылдары Қазақ мемлекеттік баспасының бас редакторы; 1933 жылы - Қазақ АКСР Халық ағарту комиссариаты өнер секторының меңгерушісі (); 1934 жылдан “Қазақ әдебиеті” және “Социалистік Қазақстан” (қазіргі “ Егемен Қазақстан ”) (1935) газеттерінде бас редактор; 1936 жылы - Қазақ Өлкелік комитетінде баспасөз бөлімі меңгерушісінің орынбасары; 1937 жылдан Қазақстан Компартиясы саяси-ағарту бөлімінің меңгерушісі; 1938 – 55 жылдары бірыңғай шығармашылық жұмыстармен айналысқан;

1923 – 26 жылы Орынбордағы жұмысшы факултетінде  Сәбит Мұқановпен  бірге оқыды дәне  Сәкен Сейфуллинмен  танысты.

1927 жылы Омбы ауылшаруашылығы интернатын бітірді;

1927 – 28 жылы Бурабай орман шарушылық техникумында оқытушы;

1928 – 32 жылдары Қазақ мемлекеттік баспасының бас редакторы;

1933 жылы - Қазақ АКСР Халық ағарту комиссариаты өнер секторының меңгерушісі ();

1934 жылдан “Қазақ әдебиеті” және “Социалистік Қазақстан” (қазіргі “ Егемен Қазақстан ”) (1935) газеттерінде бас редактор;

1936 жылы - Қазақ Өлкелік комитетінде баспасөз бөлімі меңгерушісінің орынбасары;

1937 жылдан Қазақстан Компартиясы саяси-ағарту бөлімінің меңгерушісі;

1938 – 55 жылдары бірыңғай шығармашылық жұмыстармен айналысқан;

1956 – 57 жылы “Ара – Шмель” журналының бас редакторы; 1956 – 61 жылдары Қазақстан Жазушылар одағы басқармасының 1-хатшысы; 1958 жылдан  КСРО  Министрлер Кеңесі жанындағы әдебиет, өнер және архитектура салалары бойынша Лениндік және Мемлекеттік сыйлық жөніндегі комитеттің мүшесі; 1964 – 66 жылдары Қазақстан Жазушылар одағы басқармасының 1-хатшысы; 1959 – 85 жылдары КСРО Жазушылар одағы басқармасының хатшысы.

1956 – 57 жылы “Ара – Шмель” журналының бас редакторы;

1956 – 61 жылдары Қазақстан Жазушылар одағы басқармасының 1-хатшысы;

1958 жылдан  КСРО  Министрлер Кеңесі жанындағы әдебиет, өнер және архитектура салалары бойынша Лениндік және Мемлекеттік сыйлық жөніндегі комитеттің мүшесі;

1964 – 66 жылдары Қазақстан Жазушылар одағы басқармасының 1-хатшысы;

1959 – 85 жылдары КСРО Жазушылар одағы басқармасының хатшысы.

ҒАБЕҢНЕН ҚАЛҒАН ҚАНАТТЫ СӨЗДЕР Ана тілінен айырылған адам өз халқы жасаған мәдени мұраның бәрінен құралақан қалады . Ғ.Мүсірепов

ҒАБЕҢНЕН ҚАЛҒАН ҚАНАТТЫ СӨЗДЕР

 • Ана тілінен айырылған адам өз халқы жасаған мәдени мұраның бәрінен құралақан қалады .

Ғ.Мүсірепов

Шала білім, шалағай мәдениет бір құлатпай қоймайды. Данышпандықты танып, білген де ғана- данышпан. Үлкен өнердің - үлкен, таза мінезі болуға керек. Әдебиет пен өнер ұлы болмаған жерде - ұлт та ұлы бола алмайды. Театр - хас сұлудың көз жасындай мөлдір өнер. Көркем сөз- жанның сәулесі. Талантқа қанат болар сезім емес, сенім болу керек. Ел ерсіз, ер елсіз болмайды.
 • Шала білім, шалағай мәдениет бір құлатпай қоймайды.
 • Данышпандықты танып, білген де ғана- данышпан.
 • Үлкен өнердің - үлкен, таза мінезі болуға керек.
 • Әдебиет пен өнер ұлы болмаған жерде - ұлт та ұлы бола алмайды.
 • Театр - хас сұлудың көз жасындай мөлдір өнер.
 • Көркем сөз- жанның сәулесі.
 • Талантқа қанат болар сезім емес, сенім болу керек.
 • Ел ерсіз, ер елсіз болмайды.

                                                                                                           

ҒАБЕҢЕ ҚОЙЫЛҒАН ЕСКЕРТКІШ

ҒАБЕҢЕ ҚОЙЫЛҒАН ЕСКЕРТКІШ

Марапттары

Марапттары

"Кездеспей кеткен бір бейне" кітабы үшін 1968 жыл Қазақ КСР Мемлекеттік сыйлығын алды.

"Жат қолында" романы 1984 жылы ұсынылды.

Қазақстан Мемл. сыйл. (1970),

Қазақстан Академиясының  Ш.Уәлиханов  атындағы сыйлығын (1977) алды.

3 мәрте  Ленин (1962, 1972, 1974),

2 мәрте Еңбек Қызыл Ту (1957),

“ Халықтар достығы” (1982) ордендерімен, көптеген медальдармен марапатталған.

Солтүстік Қазақстан облысындағы бір ауданға,

Астана   қаласындағы көшелердің біріне Мүсірепов есімі берілді.

Қазақ мемлекеттік Балалар мен жасөспірімдер театрына есімі берілген, сондай-ақ театр алдына ескерткіш-мүсіні қойылған (2002). [2]

2002 жылы 100 жылдығы ЮНЕСКО деңгейінде тойланды.

ҒАБЕҢДІ АҚТЫҚ САПАРҒА ШЫҒАРЫП САЛУ

ҒАБЕҢДІ АҚТЫҚ САПАРҒА ШЫҒАРЫП САЛУ

МҰХТАР ШАХАНОВ “ҚАЛАМДАС ДОСҚА” Ғұмыр бойы тыным көрмей арпалысқан Ар үшін, Шыншыл, адал мінезімен жақын еткен алысын, Күллі қазақ өнерінің арқалаған намысын Сенімен де қоштасар кез келгені ме, арысым?! Саған деген қошеметтің ұлан-ғайыр аумағы, Табытыңа бас иіп тұр қазақтың бар таулары. Саған сәлем кең далаңнан – жанарынан жас тамған, Саған сәлем жас буыннан – жазылмаған дастаннан. Қай кезде де туған елге деген ұлы махаббат Өз ұлтының даналарын қадірлеуден басталған. Ғасырына қуат қосқан даңқыңды ешкім бөгемес, Қазақтың сөз өнерінен бой көтерген Эверест. Қадірлім-ау, ескерткіш қып сенің ұлы тұлғаңа Көк тіреген Алатаудың өзін қойса, көп емес.

МҰХТАР ШАХАНОВ “ҚАЛАМДАС ДОСҚА”

Ғұмыр бойы тыным көрмей арпалысқан Ар үшін, Шыншыл, адал мінезімен жақын еткен алысын, Күллі қазақ өнерінің арқалаған намысын Сенімен де қоштасар кез келгені ме, арысым?! Саған деген қошеметтің ұлан-ғайыр аумағы, Табытыңа бас иіп тұр қазақтың бар таулары. Саған сәлем кең далаңнан – жанарынан жас тамған, Саған сәлем жас буыннан – жазылмаған дастаннан. Қай кезде де туған елге деген ұлы махаббат Өз ұлтының даналарын қадірлеуден басталған. Ғасырына қуат қосқан даңқыңды ешкім бөгемес, Қазақтың сөз өнерінен бой көтерген Эверест. Қадірлім-ау, ескерткіш қып сенің ұлы тұлғаңа Көк тіреген Алатаудың өзін қойса, көп емес.

ТУҒАН ЕЛГЕ СОҢҒЫ СӨЗ  Кешегi өткен Ғабиден досқа: “Ендi екi жыл жүрсек жетпей ме?!” дегенiм бар едi. Сол мөлшерiм мөлшер болды. Қойны суық қасиеттi қара жер құшағына, мiне, мен де кеткелi жатырмын. Үмiтпен, күреспен, сенiммен өткiзген ұзақ ғұмырымды қорыта қарасам, қуанышым да, ренiшiм де мол екен. Жас қазақ мемлекетiнiң биiк туы менiң көз алдымда көтерiлдi. Бүгiнде күллi әлем назары ауған iргелi елге айналдық. Бiрақ әдебиет пен өнер ұлы болмаған жағдайда ұлт ұлы боп есептелмейтiнiн ұмытпайықшы. Жан сүйсiнтер бiрлiк жоқ жерде саналы тiрлiк те жоқ. Кейде мыстың алтынға, қыранның қарғаға телiнiп жататыны – осының кесiрi. Үлкен өнердiң үлкен таза мiнезi болуға керек. Өзiм iргетасын қаласқан қазақтың ата буын әдебиетiнiң атынан өтiнемiн: менi соңғы сапарға шығарып саларда осы ақтық тiлегiмдi еске алыңдаршы. Қалам ұстауға халiм болмағандықтан, хатты Әлжаппар мен Мұхтарға айтып жаздырдым. Ал, қасиеттi елiм, жерiм, қиыспас дос-жаран, ағайын-туыс, сәулелi жас ұрпақ, қош, қош болыңдар!  Ғабит МҮСІРЕПОВ

ТУҒАН ЕЛГЕ СОҢҒЫ СӨЗ Кешегi өткен Ғабиден досқа: “Ендi екi жыл жүрсек жетпей ме?!” дегенiм бар едi. Сол мөлшерiм мөлшер болды. Қойны суық қасиеттi қара жер құшағына, мiне, мен де кеткелi жатырмын. Үмiтпен, күреспен, сенiммен өткiзген ұзақ ғұмырымды қорыта қарасам, қуанышым да, ренiшiм де мол екен. Жас қазақ мемлекетiнiң биiк туы менiң көз алдымда көтерiлдi. Бүгiнде күллi әлем назары ауған iргелi елге айналдық. Бiрақ әдебиет пен өнер ұлы болмаған жағдайда ұлт ұлы боп есептелмейтiнiн ұмытпайықшы. Жан сүйсiнтер бiрлiк жоқ жерде саналы тiрлiк те жоқ. Кейде мыстың алтынға, қыранның қарғаға телiнiп жататыны – осының кесiрi. Үлкен өнердiң үлкен таза мiнезi болуға керек. Өзiм iргетасын қаласқан қазақтың ата буын әдебиетiнiң атынан өтiнемiн: менi соңғы сапарға шығарып саларда осы ақтық тiлегiмдi еске алыңдаршы. Қалам ұстауға халiм болмағандықтан, хатты Әлжаппар мен Мұхтарға айтып жаздырдым. Ал, қасиеттi елiм, жерiм, қиыспас дос-жаран, ағайын-туыс, сәулелi жас ұрпақ, қош, қош болыңдар! Ғабит МҮСІРЕПОВ


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Литература

Категория: Презентации

Целевая аудитория: 8 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Презентация. "К?ркем с?з шебері - ?абит М?сірепов"

Автор: Рудович Алексей

Дата: 28.04.2015

Номер свидетельства: 206619

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

Распродажа видеоуроков!
ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства