kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Внекласная мероприятие на тему: "?аза?ты? - Хант??ірі!"

Нажмите, чтобы узнать подробности

Саба?ты? та?ырыбы: ?аза? поэзиясыны? – Хант??ірі.
Саба?ты? ма?саты:
1. М??а?али Ма?атаевты? ?мірімен таныстыру, а?ын шы?армаларыны? идеялы?-к?ркемдік мазм?нын ашу. Талантты т?л?аны? ?айталанбас ?асиеттерін о?ушылар арасында насихаттау;
2. О?ушыларды? ?ле? та?ырыбы мен идеясын талдау машы?ын жетілдіру; ?ле?ді м?нерлеп жат?а о?у?а да?дыландыру;
3. О?ушыларды ?мірді с?юге, поэзияны с?юге баулу.
Саба?ты? т?рі: поэзия саба?ы
Саба?ты? ?дісі: ?з бетінше ізденіс, м?нерлеп о?у, с?ра?-жауап т.б.
Саба?та ?олданылатын жабды?тар:
Интерактивті та?та, интернеттен алын?ан материалдар. (Сыныпта  музыка ойналып т?рады). 
М??алімні? кіріспе с?зі: ??рметті ?она?тар, ?стаздар ж?не о?ушылар! 
Б?гінгі саба?ымыз м?збала? а?ын, ?аза? поэзиясыны? Хант??ірісі - М??а?али Ма?атаев?а арналма?. М??а?али – с?з ??діретіні? м?н-ма?ынасын тере? т?сініп, с?з маржанын бейнелі ?рнекпен кестелеген ?лы а?ындарымызды? бірі де бірегейі. ?зіні? естелігінде а?ын «Мені с?зге, жыр?а ?йір еткен - халы?, С?юге т?рбиелеген - ?жем» дейді.
А?ынды:
?мірге бір-а? келген асыл еді?,
Те?іздей тебіреніп тасып еді?.
Са?ым?а еніп кеткен кемедейсі?,
Аралап ХХ ?асыр елін.
?мірін ?ле?менен ?рген а?ын,
Та?дырды? тапшылы?ын к?рген а?ын.
?аза?ты? ?асиетті ?ара ?ле?і
Жал?аса береріне сенген а?ын!
- деп, тол?ана еске алады кейінгі ?рпа?. Олай болса, «?аза?ты? Хант??ірі атты!» атты ?деби-сазды поэзия са?атына ?ош келіпсіздер! 
Поэзия са?атымыз мына б?лімдерден т?рады (интерактивті та?тадан к?рсетіледі):
1-б?лім «Мен таулы?пын!» (М??а?али Ма?атаевты? ?мірбаянынан м?ліметтер). 
2-б?лім «Поэзия, менімен егіз бе еді?» (А?ын шы?армашылы?ына шолу).
3-б?лім «Жазылар естеліктер мен туралы» (М??а?али туралы естеліктер). 
І б?лім. «Мен таулы?пын!» (М??а?али Ма?атаевты? ?мірбаянынан м?ліметтер). 
1 - ж?ргізуші:
М??а?али С?леймен?лы Ма?атаев – ?аза?ты? лирик а?ыны, м?збала? а?ын, ?з заманында лайы? ба?асын ала алмаса да ?зінен кейінгілер ?шін м?ртебесі биік а?иы? а?ын.
Ол 1931 ж. 9-шы а?панда Алматы облысы, ?азіргі Райымбек (б?рын?ы Нарын?ол) ауданыны? ?арасаз ауылында д?ниеге келген екен. Алайда, ??жаттар бойынша а?ынны? ту?ан к?ні а?панны? 9-ы бол?анмен, М??а?али наурыз айында туыпты. Б??ан тиісті а?ынны? анасы На?иман апа: «М??а?алиым 1931-жылы наурыз айыны? 8-інде д?ниеге келген болатын. Жа?ылысуым м?мкін емес. Себебі, балам мынау ф?ниді? есігін аш?аннан біраз уа?ыт кейін Наурыз тойы болады, наурыз к?же жасаймыз деп к?тіп отыр?анбыз», - деп еске алады. 
Ал, М??а?али Ма?атаев атында?ы ?деби сыйлы?ты? лауреаты Ораза?ын Ас?ар а?ынны? екінші ту?ан к?ніне байланысты мынадай с?з айтады: «. Ал ??жат бойынша М??а?али 9-а?панда д?ниеге келген. Б?л ку?лікті а?ын ес білген кезде сол кездегі сайлау нау?анына байланысты ?зі жаздырып ал?ан екен. (Слайд М??а?али туралы)
1 - ж?ргізуші:
Азан ша?ырып ?ойыл?ан аты - М?хамет?али. 
?кесі ?арапайым шаруа: колхозда сушы, шал?ыншы болып ж?мыс істеген. М??а?али ?йді? т???ышы бол?ан, оны? артынан бір ?ыз ж?не ?ш ?л туады. А?ынны? ?арындасы мен ал?аш?ы інісі ерте к?з ж?мады. Со??ыларыны? есімдері - То?тарбай мен К?рпеш. ?аза? д?ст?рі бойынша ?йді? т???ышы ата-?жесінен т?рбие алуы тиіс, сонды?тан М??а?али ?жесі Тиынны? ?олында ?сіп, анасын же?гесіндей ?абылдайды. 
Балалы? ша?ы со?ыспен ?атар ?ткендіктен, а?ын та?дырды? ащы д?мін ерте татады. М??а?алиді? ?кесі 1941ж Калиниград майданында ?аза табады.
2 - ж?ргізуші:
Ол 1962 жылы Алматы?а ?оныс аударып, ?деби орта?а етене араласа бастайды. Алматы Шет тілдері институтыны? неміс тілі, ?аза? мемлекеттік университетіні? филология факультеттерінде о?ып ж?не М?скеудегі Максим Горький атында?ы ?лем ?дебиеті институтында білім алады.
М?нан со?, 1962-1963 жылдар аралы?ында «Социалистік ?аза?стан» (?азіргі «Егемен ?аза?стан») газетіні?, 1963-1965 жылдары «М?дениет ж?не т?рмыс» (?азіргі «Парасат»), 1965-1972 жылдарда «Ж?лдыз» журналдарыны? редакциясында, 1972-1973 жылдар аралы?ында ?аза?стан Жазушылар ода?ында ?ызмет ат?арады. 
М??а?али Алматыда?ы ?аза? ?дебиеті мен ?неріні? ?айма?тары шо?ырлан?ан ортада ?ткерген аз ?ана жылдар ішінде ?зіндік дара ?нін, суреткерлік ?айталанбас дарынын танытып, ?німді е?бектене білді. «Ильич» (1964), «Армысы?дар достар» (1966), «?арлы?ашым келді? бе?», «Мавр» (1970), «А??улар ?йы?та?анда» (1973), «Шуа?ым мені?» (1975) атты жыр жина?тарын к?зіні? тірісінде жариялап ?лгереді.
О?ушы: “?ара ?ле? ” 
(* ?нтаспадан а?ынны? ?з дауысымен жазыл?ан ?ле?ін ты?дау)
ІІ б?лім. «Поэзия, менімен егіз бе еді?».
2 - ж?ргізуші:
?ле? дейді шіркін-ау ?ле? дейді,
Кейде ?ле? бай?аусызда еле?дейді.
Жаны?а дауа болып жадыратар,
?ле?сіз ?мір г?лге б?ленбейді -
дей отырып, келесі кезекті М??а?али жырларына берейік. 
О?ушы: «Позия» ?ле?ін о?иды.
2 - ж?ргізуші:
М??а?али – ?ажайып а?ын. Оны? шы?армаларыны? та?ырыбы ?р алуан. Ол биік адамгершілікті де,досты?ты да, бауырмашылы?ты да, таби?атты да, махаббатты да, тіл мен т?уелсіздіктіде жырла?ан а?ын. Олай болса, «Махаббат» ?ле?іне кезек берсек.
О?ушы: «Махаббат»
2 - ж?ргізуші:
М??а?али ?р к?ні, ?р са?атта халы?пен бірге ж?рді. Халы?тан ?йренді, хал?ын с?йді. Оны? ?рбір с?зін алтын?а балады. Сол с?здерді орын-орнына ?оя білді. Хал?ына арна?ан бір ?ле?ін ты?дап к?релік.
О?ушы: “?ш ба?ытым”
2 - ж?ргізуші:
А?ынны? еліне, жеріне деген с?йіспеншілігі ?те зор еді. Осы сезімдерін “Отан”, “Отан туралы”, “?аза?стан”, “Елім барда”, “?аза? жері” деген ?ле?дерінде жырлайды. 
О?ушы: “Отан”
2 - ж?ргізуші:
М??а?али к?нделігінде: «Ма?ан на?ыз ба?а беретін келешек ?рпа?! На?ыз ба?алаушылар алда. Жылдар ?теді, жа?а ?рпа?тар келеді. Мен ?зім жайында мынаны айтам: мен XXI ?асыр ?рпа?тарыны? ??рдасымын»,- деп еліні? егемендік алып, келешек ?рпа?ты? білімді де, а?ылды балалары мені? жырларымды о?ып сусындар, ба?асын берер деп келер ?рпа??а сенім артып, еліні? болаша?ынан ?лкен ?міт к?ткен еді. ?азір а?ынны? айт?аны келіп, М??а?али жырлары ?рбір о?ырман?а жа?ын да таныс. Оны? барлы?ы ел бірлігіні?, тынышты?ты? жетістігі. 
(* ?нтаспадан а?ынны? ?з дауысымен жазыл?ан ?ле?ін ты?дау)
ІІІ б?лім. «Жазылар естеліктер мен туралы.» (М??а?али туралы естеліктер).
 Ж?ргізуші: Жазылар естеліктер мен туралы,
Біреулер жан еді дер ?р т?л?алы.
Біреулер т?лпар еді дер ме м?мкін,
Б?тінделмей кеткен бір ер-т?рманы, 
- деп а?ын ?зі жырла?андай жары? д?ниедегі аз ??мырыны? м??гілікпен жал?асатынын а?ынны? сезімтал ж?регі сезген сия?ты. Ол туралы естеліктер жазылып жатыр, ?лі де жазылады. 
О?ушы: “Елім барда”
Ж?ргізуші: ?біш Кекілбаевты? естелігінен ?зінді:
«М??а?али Ма?атаев адамдар арасында?ы, ?мірдегі, таби?атта?ы жарасым мен келісімні? жаршысы. Оны? ту?ан аулына, Алатау таби?атына, с?йген жарына, аяулы ?жесіне, балаларына, достарына, са?ынышты махаббатына, баршасына арнал?ан ?ле?дері де шын тебіреністен, шын ?уаныштан, шын са?ыныштан ту?ан жырлар».
О?ушы: «Фариза»
Ж?ргізуші: Н?р?иса Тілендиевті? естелігінен ?зінді:
«1975-жылды? к?зі. Ол кезде М??а?али еш жерде ж?мыс істемей, ?йде шы?арма жазып жат?ан. Неге екенін ?айдам, інімді арнайы іздедім.
А?ыры таптым. Екеуара ке?-мол ??гімелескен со? мен о?ан а?а ретінде ?ол?а салдым:
- М??аш батыр! Мен сені? ?ле?дері?ні? ?уаттылы?ын енді ?ана толы? т?сініп, енді ?ана таны?андаймын. ?р с?зі? халы??а жа?ын ?рі ??ыны?ты, ?арапайым. Ендеше неге ?з хал?ы? аузынан тастамай айтып ж?ретін ?нге айналдырмас?а оны? Б??ан ?алай ?арайсы??
- Мен б?рын-со?ды ?нні? с?зін жаз?ан а?ын емес едім, а?а.Осыны? ?зі ?алай болар екен.
Ол ?жепт?уір ойланып ?алды. Мен ?айталап ?ол?а салдым. Б?л жолы ?арсылы? к?рсеткен жо?. Тек ауыр к?рсінді. Сонда не ойлады екен. 
Б?л к?нде иісі ?аза? аса жо?ары ба?алап, ??рметпен айтатын: «Сарыжайлау», «С?лем берем Жетісу?а», «С?нбейді, ?же, шыра?ы?», «Есі?е мені ал?айсы?», «Болмасын со?ыс, болмасын», «Кел еркем, Алатауыма», «Домбыра - досым» ж?не бас?а да к?птеген ?ндер ?рі жедел ?рі с?тті ту?ан д?ниелер еді».
(* ?нтаспадан а?ынны? ?з дауысымен жазыл?ан ?ле?ін ты?дау)
А?ынны? с?зіне жазыл?ан  «Есі?е мені ал?айсы?» ?нін ты?дай отырып ?осыла шар?ау.
М??алімні? ?орытынды с?зі:
К?п адам д?ниеге бой алдыр?ан,
Бой алдырып, ая?ын к?п шалдыр?ан.
?лді деуге сыя ма, ойла?даршы,
?лмейт??ын артына с?з ?алдыр?ан?
- деп Абай атамыз айт?андай, б?гінгі поэзия са?атымызда 45 жыл ?ана ?ыс?а ??мыр ішінде хал?ына ?шпес із ?алдыр?ан ?асыр а?ыны М??а?али жырларынан біраз сусында?андай болды?. ?рине, а?ынны? мол, таусылмас м?расын бір к?нде, бір са?атта о?ып білу м?мкін емес. А?ын шы?армалары ?рпа?тан-?рпа??а тарап, жал?асын таба береді. Олай болса, Хант??ірі атан?ан а?иы? а?ын М??а?али Ма?атаевты? ту?ан к?ніне орай ?йымдастырыл?ан “?аза?ты? -Хант??рі!” атты поэзия са?атын осымен ая?таймыз.

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«Внекласная мероприятие на тему: "?аза?ты? - Хант??ірі!"»

Сабақтың тақырыбы: Қазақ поэзиясының – Хантәңірі.
Сабақтың мақсаты:
1. Мұқағали Мақатаевтың өмірімен таныстыру, ақын шығармаларының идеялық-көркемдік мазмұнын ашу. Талантты тұлғаның қайталанбас қасиеттерін оқушылар арасында насихаттау;
2. Оқушылардың өлең тақырыбы мен идеясын талдау машығын жетілдіру; Өлеңді мәнерлеп жатқа оқуға дағдыландыру;
3. Оқушыларды өмірді сүюге, поэзияны сүюге баулу.
Сабақтың түрі: поэзия сабағы
Сабақтың әдісі: өз бетінше ізденіс, мәнерлеп оқу, сұрақ-жауап т.б.
Сабақта қолданылатын жабдықтар:
Интерактивті тақта, интернеттен алынған материалдар. (Сыныпта музыка ойналып тұрады). 
Мұғалімнің кіріспе сөзі: Құрметті қонақтар, ұстаздар және оқушылар! 
Бүгінгі сабағымыз мұзбалақ ақын, қазақ поэзиясының Хантәңірісі - Мұқағали Мақатаевқа арналмақ. Мұқағали – сөз құдіретінің мән-мағынасын терең түсініп, сөз маржанын бейнелі өрнекпен кестелеген ұлы ақындарымыздың бірі де бірегейі. Өзінің естелігінде ақын «Мені сөзге, жырға үйір еткен - халық, Сүюге тәрбиелеген - әжем» дейді.
Ақынды:
Өмірге бір-ақ келген асыл едің,
Теңіздей тебіреніп тасып едің.
Сағымға еніп кеткен кемедейсің,
Аралап ХХ ғасыр елін.
Өмірін өлеңменен өрген ақын,
Тағдырдың тапшылығын көрген ақын.
Қазақтың қасиетті қара өлеңі
Жалғаса береріне сенген ақын!
- деп, толғана еске алады кейінгі ұрпақ. Олай болса, «Қазақтың Хантәңірі атты!» атты әдеби-сазды поэзия сағатына қош келіпсіздер! 
Поэзия сағатымыз мына бөлімдерден тұрады (интерактивті тақтадан көрсетіледі):
1-бөлім «Мен таулықпын!» (Мұқағали Мақатаевтың өмірбаянынан мәліметтер). 
2-бөлім «Поэзия, менімен егіз бе едің» (Ақын шығармашылығына шолу).
3-бөлім «Жазылар естеліктер мен туралы» (Мұқағали туралы естеліктер). 
І бөлім. «Мен таулықпын!» (Мұқағали Мақатаевтың өмірбаянынан мәліметтер). 
1 - жүргізуші:
Мұқағали Сүлейменұлы Мақатаев – қазақтың лирик ақыны, мұзбалақ ақын, өз заманында лайық бағасын ала алмаса да өзінен кейінгілер үшін мәртебесі биік ақиық ақын.
Ол 1931 ж. 9-шы ақпанда Алматы облысы, қазіргі Райымбек (бұрынғы Нарынқол) ауданының Қарасаз ауылында дүниеге келген екен. Алайда, құжаттар бойынша ақынның туған күні ақпанның 9-ы болғанмен, Мұқағали наурыз айында туыпты. Бұған тиісті ақынның анасы Нағиман апа: «Мұқағалиым 1931-жылы наурыз айының 8-інде дүниеге келген болатын. Жаңылысуым мүмкін емес. Себебі, балам мынау фәнидің есігін ашқаннан біраз уақыт кейін Наурыз тойы болады, наурыз көже жасаймыз деп күтіп отырғанбыз», - деп еске алады. 
Ал, Мұқағали Мақатаев атындағы әдеби сыйлықтың лауреаты Оразақын Асқар ақынның екінші туған күніне байланысты мынадай сөз айтады: « ... Ал құжат бойынша Мұқағали 9-ақпанда дүниеге келген. Бұл куәлікті ақын ес білген кезде сол кездегі сайлау науқанына байланысты өзі жаздырып алған екен. (Слайд Мұқағали туралы)
1 - жүргізуші:
Азан шақырып қойылған аты - Мұхаметқали. 
Әкесі қарапайым шаруа: колхозда сушы, шалғыншы болып жұмыс істеген. Мұқағали үйдің тұңғышы болған, оның артынан бір қыз және үш ұл туады. Ақынның қарындасы мен алғашқы інісі ерте көз жұмады. Соңғыларының есімдері - Тоқтарбай мен Көрпеш. Қазақ дәстүрі бойынша үйдің тұңғышы ата-әжесінен тәрбие алуы тиіс, сондықтан Мұқағали әжесі Тиынның қолында өсіп, анасын жеңгесіндей қабылдайды. 
Балалық шағы соғыспен қатар өткендіктен, ақын тағдырдың ащы дәмін ерте татады. Мұқағалидің әкесі 1941ж Калиниград майданында қаза табады.
2 - жүргізуші:
Ол 1962 жылы Алматыға қоныс аударып, әдеби ортаға етене араласа бастайды. Алматы Шет тілдері институтының неміс тілі, Қазақ мемлекеттік университетінің филология факультеттерінде оқып және Мәскеудегі Максим Горький атындағы әлем әдебиеті институтында білім алады.
Мұнан соң, 1962-1963 жылдар аралығында «Социалистік Қазақстан» (қазіргі «Егемен Қазақстан») газетінің, 1963-1965 жылдары «Мәдениет және тұрмыс» (қазіргі «Парасат»), 1965-1972 жылдарда «Жұлдыз» журналдарының редакциясында, 1972-1973 жылдар аралығында Қазақстан Жазушылар одағында қызмет атқарады. 
Мұқағали Алматыдағы қазақ әдебиеті мен өнерінің қаймақтары шоғырланған ортада өткерген аз ғана жылдар ішінде өзіндік дара үнін, суреткерлік қайталанбас дарынын танытып, өнімді еңбектене білді. «Ильич» (1964), «Армысыңдар достар» (1966), «Қарлығашым келдің бе?», «Мавр» (1970), «Аққулар ұйықтағанда» (1973), «Шуағым менің» (1975) атты жыр жинақтарын көзінің тірісінде жариялап үлгереді.
Оқушы: “қара өлең ” 
(*** Үнтаспадан ақынның өз дауысымен жазылған өлеңін тыңдау)
ІІ бөлім. «Поэзия, менімен егіз бе едің».
2 - жүргізуші:
Өлең дейді шіркін-ау өлең дейді,
Кейде өлең байқаусызда елеңдейді.
Жаныңа дауа болып жадыратар,
Өлеңсіз өмір гүлге бөленбейді -
дей отырып, келесі кезекті Мұқағали жырларына берейік. 
Оқушы: «Позия» өлеңін оқиды.
2 - жүргізуші:
Мұқағали – ғажайып ақын. Оның шығармаларының тақырыбы әр алуан. Ол биік адамгершілікті де,достықты да, бауырмашылықты да, табиғатты да, махаббатты да, тіл мен тәуелсіздіктіде жырлаған ақын. Олай болса, «Махаббат» өлеңіне кезек берсек.
Оқушы: «Махаббат»
2 - жүргізуші:
Мұқағали әр күні, әр сағатта халықпен бірге жүрді. Халықтан үйренді, халқын сүйді. Оның әрбір сөзін алтынға балады. Сол сөздерді орын-орнына қоя білді. Халқына арнаған бір өлеңін тыңдап көрелік...
Оқушы: “Үш бақытым”
2 - жүргізуші:
Ақынның еліне, жеріне деген сүйіспеншілігі өте зор еді. Осы сезімдерін “Отан”, “Отан туралы”, “Қазақстан”, “Елім барда”, “Қазақ жері” деген өлеңдерінде жырлайды. 
Оқушы: “Отан”
2 - жүргізуші:
Мұқағали күнделігінде: «Маған нағыз баға беретін келешек ұрпақ! Нағыз бағалаушылар алда. Жылдар өтеді, жаңа ұрпақтар келеді. Мен өзім жайында мынаны айтам: мен XXI ғасыр ұрпақтарының құрдасымын»,- деп елінің егемендік алып, келешек ұрпақтың білімді де, ақылды балалары менің жырларымды оқып сусындар, бағасын берер деп келер ұрпаққа сенім артып, елінің болашағынан үлкен үміт күткен еді. Қазір ақынның айтқаны келіп, Мұқағали жырлары әрбір оқырманға жақын да таныс. Оның барлығы ел бірлігінің, тыныштықтың жетістігі... 
(*** Үнтаспадан ақынның өз дауысымен жазылған өлеңін тыңдау)
ІІІ бөлім. «Жазылар естеліктер мен туралы...» (Мұқағали туралы естеліктер).
Жүргізуші: Жазылар естеліктер мен туралы,
Біреулер жан еді дер өр тұлғалы.
Біреулер тұлпар еді дер ме мүмкін,
Бүтінделмей кеткен бір ер-тұрманы, 
- деп ақын өзі жырлағандай жарық дүниедегі аз ғұмырының мәңгілікпен жалғасатынын ақынның сезімтал жүрегі сезген сияқты. Ол туралы естеліктер жазылып жатыр, әлі де жазылады. 
Оқушы: “Елім барда”
Жүргізуші: Әбіш Кекілбаевтың естелігінен үзінді:
«Мұқағали Мақатаев адамдар арасындағы, өмірдегі, табиғаттағы жарасым мен келісімнің жаршысы. Оның туған аулына, Алатау табиғатына, сүйген жарына, аяулы әжесіне, балаларына, достарына, сағынышты махаббатына, баршасына арналған өлеңдері де шын тебіреністен, шын қуаныштан, шын сағыныштан туған жырлар».
Оқушы: «Фариза»
Жүргізуші: Нұрғиса Тілендиевтің естелігінен үзінді:
«1975-жылдың күзі. Ол кезде Мұқағали еш жерде жұмыс істемей, үйде шығарма жазып жатқан. Неге екенін қайдам, інімді арнайы іздедім.
Ақыры таптым. Екеуара кең-мол әңгімелескен соң мен оған аға ретінде қолқа салдым:
- Мұқаш батыр! Мен сенің өлеңдеріңнің қуаттылығын енді ғана толық түсініп, енді ғана танығандаймын. Әр сөзің халыққа жақын әрі ұғынықты, қарапайым. Ендеше неге өз халқың аузынан тастамай айтып жүретін әнге айналдырмасқа оны? Бұған қалай қарайсың?
- Мен бұрын-соңды әннің сөзін жазған ақын емес едім, аға...Осының өзі қалай болар екен...
Ол әжептәуір ойланып қалды. Мен қайталап қолқа салдым. Бұл жолы қарсылық көрсеткен жоқ. Тек ауыр күрсінді. Сонда не ойлады екен... 
Бұл күнде иісі қазақ аса жоғары бағалап, құрметпен айтатын: «Сарыжайлау», «Сәлем берем Жетісуға», «Сөнбейді, әже, шырағың», «Есіңе мені алғайсың», «Болмасын соғыс, болмасын», «Кел еркем, Алатауыма», «Домбыра - досым» және басқа да көптеген әндер әрі жедел әрі сәтті туған дүниелер еді».
(*** Үнтаспадан ақынның өз дауысымен жазылған өлеңін тыңдау)
Ақынның сөзіне жазылған «Есіңе мені алғайсың» әнін тыңдай отырып қосыла шарқау.
Мұғалімнің қорытынды сөзі:
Көп адам дүниеге бой алдырған ,
Бой алдырып , аяғын көп шалдырған .
Өлді деуге сыя ма , ойлаңдаршы ,
Өлмейтұғын артына сөз қалдырған?
- деп Абай атамыз айтқандай, бүгінгі поэзия сағатымызда 45 жыл ғана қысқа ғұмыр ішінде халқына өшпес із қалдырған ғасыр ақыны Мұқағали жырларынан біраз сусындағандай болдық. Әрине, ақынның мол, таусылмас мұрасын бір күнде, бір сағатта оқып білу мүмкін емес. Ақын шығармалары ұрпақтан-ұрпаққа тарап, жалғасын таба береді. Олай болса, Хантәңірі атанған ақиық ақын Мұқағали Мақатаевтың туған күніне орай ұйымдастырылған “Қазақтың -Хантәңрі!” атты поэзия сағатын осымен аяқтаймыз .Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Литература

Категория: Мероприятия

Целевая аудитория: 5 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Внекласная мероприятие на тему: "?аза?ты? - Хант??ірі!"

Автор: Абдрашитова Эльнара Темирхановна

Дата: 11.04.2016

Номер свидетельства: 317481

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства