kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Шы?арма "Мен - патриотпын!"

Нажмите, чтобы узнать подробности

Алматы облысы, А?су ауданы, ?апал ауылы

?али Орманов атында?ы орта мектебі мектепке дейінгі ша?ын орталы?ымен коммуналды? мемлекеттік мекемесіні? 7 а сынып о?ушысы ?ділбек Мина

Мен - патриотпын!

  ?аза?стан к?п ?лтты мемлекеттерді? бірі. ?аза?станда ?р т?рлі ?лт ?кілдері т?рады. Оларды? ?р?айсысы ?аза? тілін ж?не м?дениетін жа?сы ме?герген. ?аза?станда еркін, бейбіт ?мір с?ріп жатырмыз. Оны? б?рі ?лан байта? еліміз бен жерімізді аман са?тап, кейінгі ?рпа??а м?ра етіп ?алдыр?ан ата-бабаларымызды? ар?асы. Осы бейбітшілік ?шін ата-бабаларымыз, сан мы?да?ан батырларымыз жанын ?иды.

   ?азіргі та?да ?аза?стан к?ннен-к?нге к?ркейіп келе жатыр. Елімізді? бас ?аласы – Астана. Астана жас ?ала болса да, ерекше к?зді? жауын аларлы?тай керемет. Сонымен ?атар к?кке ас?а?тай к?теріліп, елімізді? айбынына айнал?ан б?йтерек те Астана ?аласында орналас?ан. Б?йтерекке к?н сайын елімізді? т?кпір-т?кпірінен, шет елдерден жинал?ан адамдар бір толастамай а?ылып келіп жатады. Сондай-а? Ханшатыр, А?орда, «?аза? елі» монументі сия?ты ерекше к?рікті жерлер аз емес.

    «?аза? елі» монументі 2009жылы 20 ?азанда елімізді? басты бейнесі ретінде бой к?терді. Монументті? биіктігі 90 метр. Ал р?міздерімізге то?талатын болса?, олар: ?н?ран, Ту, Елта?ба. Бізді? елімізді? туы к?к т?сті. Ортасында к?н мен ?ыранны? суреті бейнеленген. К?н елімізді? болаша?ы жар?ын, жолы ашы? ел екенімізді білдірсе, ?ыран ??с еркін, азат, т?уелсіз мемлекет екенімізді білдіреді. Туымызды? шеткі жа?ында алтын т?стес бояумен боял?ан ?лтты? оюымызды? бірі болып табылатын  ?ош?ар м?йіз бейнеленген. Ал Елта?бамызда бидай ?анатты пыра?, ж?лдыз, ша?ыра? орналас?ан. Бидай елімізді? молшылы?ын білдіреді ж?не ?асиетті де, ?адірлі нанымыз осы бидайдан алынады. Ж?лдыз ол ?р?ашан ке?пейіл болаша?ымыз жар?ын ел екенімізді? символы. Б?рындары адамдар ж?лдыздар?а ?арап, ауа райын, ж?лдыздарды? ба?ыт-ба?дарын аны?та?ан. Демек, ж?лдыз бізді? ж?лдыздай жар?ырап, ?лі талай асуларды ба?ытдыратынымызды? нышаны.

   ?анатты пыра? ?анатын ке?ге жайып, даламызды? шексіз байта? екенін білдіреді ж?не т?лпардай ж?йрік екенімізді? бірден-бір белгісі.

  Ша?ыра? ол татулы? пен бірлікті?, ынтыма? пен к?ш-?уатты? белгісі ретінде алынып отыр. Ша?ыра? бізді? ата ?онысымыз, к?шпелі ?аза? хал?ыны? жайлы баспанасы бола білген, ?аза? ?йді? т?бесінде т?ратын бір б?лігі.?аза? хал?ы ша?ыра?ты киелі деп сана?ан.

?аза?станым – Отаным г?лдей жайна?ан,

Т?сінде оны?  тас?ындап е?бек ?айна?ан.

Т?скейі мал?а, асты??а толып ?амбасы,

                                Еліміз дамып, жылжыды ?рге арбасы- деп, Н.Манабаева 

жырла?андай, ту?ан жерді? ?адірі ?ркімге-а? белгілі шы?ар. Ия, расымен ту?ан жерді?, Отанны? алдында?ы махаббат ысты?, ?р?ашан мен ?шін ?ымбат. Ал, б?л т?уелсіз ?аза?стан атты мемлекет жеке дара ?алыптасуы ?шін де ата-бабам талай ?иыншылы?ты бастан кешкені бізге м?лім. Халы? жо??арларды? толассыз шабуылынан ?орлы? к?ріп, а?ырында тепсе темір ?зетіндей батырларды? ерлігіні? ар?асында азат болды. Ашаршылы? зардабын тартып, халы?ты? сан мы?да?ан бозда?тары ?ырылды. Патша ?кіметіні? ?атал саясатыны? ар?асында ?аншама жерлерінен шектеніліп, тіпті мал жайылатын жайылымдарынан да айрылып ?ала бергені де белгілі. ?лы Отан со?ысы да ?аза? еліне ?з кесірін тигізбей ?оймады. Осы уа?ытта талай елді? от тілді а?ындары, жау ж?рек жауынгерлері, аяулы ?ке, ?кілеген ?мітті аналар, ?рімдей жас жігіттер мен ?ыздар майдан?а аттанды. Олар Отан ?шін, ел ?шін ?асы? ?аны ?ал?анша аянбай ерлік к?рсетіп, осы жолда ??рбан болды. Ал, б?ларды? барлы?ы осы ?азіргі бізді?, жас ?рпа?ты?, игілігі ?шін жасал?ан ерлік емей немене? Мен осы ата-бабамны? рухына та?зым ете отырып, оларды ?р?ашан ??рметтеймін, ма?тан етемін. Желто?санны? ыз?ары да ?аза? хал?ыны? болаша?ы, келер келешегі ?шін болып ?тті. Б?л о?и?а аясында да талай жас буын жазы?сыздан-жазы?сыз ?амау?а алынып, ешбір аяушылы? к?рмей, мерт болды. М?ны да елімні? келешегіне бола жасал?ан ?лы ?рекет деп білемін.     

      «Отан ?шін от?а т?с - к?ймейсін» - деген ма?ал бар. Расында  да егер Отан ?шін жанынды ?иса?, ол  ?лкен абырой. Отан ?шін ?лген адамны? ?зі ?лгенімен, аты еш?ашанда ?лмейді.  Тарихта м??гі ?алады.Ал, ?азіргі та?да ?аза?стан осы ?иынды?тарды же?е білген т?уелсіз мемлекет.  

    Патриотизм - ??ымыны? т?п тамыры гректі? «патрис» деген с?зінен шы??ан. Ол ?аза? тілінде – «Отан», «Атамекен» - деген ма?ынаны береді.
Патриот болу ол ?иын н?рсе емес, ?зі?ні? тілі?мен, елі?мен ма?танса?, міне сен патриотсы?. Патриот болу тек ?ана ?лтты? киім киіп немесе халы? ?ндерін ты?дау емес, тіпті б?ларды істемеуге де болады. Е? бастысы сен отан?а адал ?ызмет етіп, елі?мен ма?танып ж?рсе?, б?ны? ?зі отан?а деген махаббатты білдіреді.

   Мен - патриотпын! Мен елімді, жерімді, ?лтымды с?йемін! Мен отанымды, отбасымды с?йемін! Мен - тілімді, дінімді, ділімді с?йемін! Мен ?аза?стан Республикасыны? Туын, Гимнді, Елта?баны ??рметтеймін. Мен ?шін аса ?ымбат осы ??ндылы?тар?а деген махаббатыммен ма?тана аламын, ж?не сол махаббатымды д?лелдей аламын.

    Кез - келген адамды отанс?йгіштікке т?рбиелейтін е? бірінші - ата - ана т?рбиесі, екінші - ?стаздарды? т?лімі. Ал ?зі?ді - ?зі? отанс?йгіштікке т?рбиелегендегі тірегі? ол - кітап. Осы ??діреті к?шті кітап ар?ылы біз ?зімізді патриот болу?а т?рбиелей аламыз.

  Мені? Отаным – ?аза?стан. ?аза?станда д?ниеге келіп, осында ?сіп жатырмын.  ?аза?стандай  елім бол?анына, ?андай елдерде, мемлекеттерде ж?рсем де ма?тана аламын.  ?аза?стан жер к?лемі жа?ынан Д?ниеж?зі бойынша то?ызыншы орында. Ке? байта? жеріміз біз ?шін ма?таныш?а т?рарлы?. ?аза?  елінде 16 млн-?а  жуы?  халы? т?рады. ?рине, б?л ?зге мемлекеттерге ?ара?анда орташа к?рсеткіш. ?аза?станда 150-ге жуы? ?зге ?лт ?кілдері ?мір с?реді. Б?л н?тижеге ж?гіне  отырса?, ?аза? елі ?зіні? жері сия?ты ке? пейілді, ?она?жай, бірлігі мен ынтыма?ы жарас?ан ел екеніне к?з жеткізуге болады.

   Біз т?уелсіздігімізді? ?асиетті белгілерін ерекше ?адірлеуіміз, ?астерлеуіміз керек. Б?л – бізді? ту?ан ел алдында?ы перзенттік борышымыз. К?гілдір аспанымызды? со?ысты? б?лты торламай, осыдан жарты ?асыр б?рын адамзат баласына жасал?ан ?атыгездік ?айталанбай хал?ымыз азат, еркін, бейбіт ?мір берсін. К?ршілес елдердегі басына т?скен ауыртпашылы?, со?ыс зардабы бізге келмесе екен. Бізді? ?аза? елі ая?ынан тік т?рып, г?лденіп к?ркейіп, кірпіш болып ?рлей ?алана берсе деп армандаймын.  Сол ас?а? арман мені ?лдилеп ал?а жетелеп келеді.

Отан деген – жерім, елім, байлы?ым,

Отан деген – хал?ым, жырым, елдігім.

Алтын бесік, алтын ?я еліме,

?ор?ау ?шін, с?ю ?шін жарал?ам- деп, Р.?мбетбаев жырла?андай, мен ?аза?станымды жа?сы к?ремін, ??рметтеймін. «Отансыз адам, ормансыз б?лб?л», -деп дана хал?ымыз бекер айтпа?ан. Себебі, адам баласы ту?ан жерсіз, Отансыз ??мыр кешпейді.?р адамны? т?ра?ты ?йі, мекені болу ?ажет.Сонда ?ана адам ба?ытты  ?мір с?реді. Кіп-кішкентай б?лб?лды? ?зі ту?ан жерін іздейді, ?ай?ырады. «?ркімні? ?з жері - ж?ма?», - дегені рас.

    О, ?аза? елі, Отан! Сені? ??діретіне мен басымды иіп рахмет айтамын. ?йткені мен сенде туып-?стім, ?ндім, сені? суы? мен жемісі?нен н?р алдым, хош иісті ауа?мен тыныстадым, ?зі?ні? ар?ылы махаббатты сезіндім. ?зі?е деген махаббатым шексіз те?із іспетті. ?анша ??мыр кешсем де, мен ?зі?ді ??рметтеп, аялап ?туге ?зірмін. ?зі?дей ?уатты, бірлігі жарас?ан елім бар бол?анына ризамын. Отан са?ан бейбітшілік ??сы ?рдайым мекен етіп, басы?нан ба?ыт ??сы тайма?анын ?алаймын. Жас ?рпа? м??гілік ?зі?ді кие т?тып, ?ор?ай білсін. Шатты?ты ?мір с?ріп, мемлекеттер арасында беделді де, жар?ын болаша?ы к?міл елге жо?арылай берейік. Мен ?зі?ні? ?мірше?дігіне, шары?тап, биік де?гейден к?рінетіндігіне сенімдімін.

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«Шы?арма "Мен - патриотпын!"»

Алматы облысы, Ақсу ауданы, Қапал ауылы

Ғали Орманов атындағы орта мектебі мектепке дейінгі шағын орталығымен коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 7 а сынып оқушысы Әділбек Мина

Мен - Қазақстанның патриотымын

Қазақстан көп ұлтты мемлекеттердің бірі. Қазақстанда әр түрлі ұлт өкілдері тұрады. Олардың әрқайсысы қазақ тілін және мәдениетін жақсы меңгерген. Қазақстанда еркін, бейбіт өмір сүріп жатырмыз. Оның бәрі ұлан байтақ еліміз бен жерімізді аман сақтап, кейінгі ұрпаққа мұра етіп қалдырған ата-бабаларымыздың арқасы. Осы бейбітшілік үшін ата-бабаларымыз, сан мыңдаған батырларымыз жанын қиды.

Қазіргі таңда Қазақстан күннен-күнге көркейіп келе жатыр. Еліміздің бас қаласы – Астана. Астана жас қала болса да, ерекше көздің жауын аларлықтай керемет. Сонымен қатар көкке асқақтай көтеріліп, еліміздің айбынына айналған бәйтерек те Астана қаласында орналасқан. Бәйтерекке күн сайын еліміздің түкпір-түкпірінен, шет елдерден жиналған адамдар бір толастамай ағылып келіп жатады. Сондай-ақ Ханшатыр, Ақорда, «Қазақ елі» монументі сияқты ерекше көрікті жерлер аз емес.

«Қазақ елі» монументі 2009жылы 20 қазанда еліміздің басты бейнесі ретінде бой көтерді. Монументтің биіктігі 90 метр. Ал рәміздерімізге тоқталатын болсақ, олар: Әнұран, Ту, Елтаңба. Біздің еліміздің туы көк түсті. Ортасында күн мен қыранның суреті бейнеленген. Күн еліміздің болашағы жарқын, жолы ашық ел екенімізді білдірсе, қыран құс еркін, азат, тәуелсіз мемлекет екенімізді білдіреді. Туымыздың шеткі жағында алтын түстес бояумен боялған ұлттық оюымыздың бірі болып табылатын қошқар мүйіз бейнеленген. Ал Елтаңбамызда бидай қанатты пырақ, жұлдыз, шаңырақ орналасқан. Бидай еліміздің молшылығын білдіреді және қасиетті де, қадірлі нанымыз осы бидайдан алынады. Жұлдыз ол әрқашан кеңпейіл болашағымыз жарқын ел екеніміздің символы. Бұрындары адамдар жұлдыздарға қарап, ауа райын, жұлдыздардың бағыт-бағдарын анықтаған. Демек, жұлдыз біздің жұлдыздай жарқырап, әлі талай асуларды бағытдыратынымыздың нышаны.

Қанатты пырақ қанатын кеңге жайып, даламыздың шексіз байтақ екенін білдіреді және тұлпардай жүйрік екеніміздің бірден-бір белгісі.

Шаңырақ ол татулық пен бірліктің, ынтымақ пен күш-қуаттың белгісі ретінде алынып отыр. Шаңырақ біздің ата қонысымыз, көшпелі қазақ халқының жайлы баспанасы бола білген, қазақ үйдің төбесінде тұратын бір бөлігі.Қазақ халқы шаңырақты киелі деп санаған.

Қазақстаным – Отаным гүлдей жайнаған,

Төсінде оның  тасқындап еңбек қайнаған.

Төскейі малға, астыққа толып қамбасы,

Еліміз дамып, жылжыды өрге арбасы- деп, Н.Манабаева

жырлағандай, туған жердің қадірі әркімге-ақ белгілі шығар. Ия, расымен туған жердің, Отанның алдындағы махаббат ыстық, әрқашан мен үшін қымбат. Ал, бұл тәуелсіз Қазақстан атты мемлекет жеке дара қалыптасуы үшін де ата-бабам талай қиыншылықты бастан кешкені бізге мәлім. Халық жоңғарлардың толассыз шабуылынан қорлық көріп, ақырында тепсе темір үзетіндей батырлардың ерлігінің арқасында азат болды. Ашаршылық зардабын тартып, халықтың сан мыңдаған боздақтары қырылды. Патша өкіметінің қатал саясатының арқасында қаншама жерлерінен шектеніліп, тіпті мал жайылатын жайылымдарынан да айрылып қала бергені де белгілі. Ұлы Отан соғысы да қазақ еліне өз кесірін тигізбей қоймады. Осы уақытта талай елдің от тілді ақындары, жау жүрек жауынгерлері, аяулы әке, үкілеген үмітті аналар, өрімдей жас жігіттер мен қыздар майданға аттанды. Олар Отан үшін, ел үшін қасық қаны қалғанша аянбай ерлік көрсетіп, осы жолда құрбан болды. Ал, бұлардың барлығы осы қазіргі біздің, жас ұрпақтың, игілігі үшін жасалған ерлік емей немене? Мен осы ата-бабамның рухына тағзым ете отырып, оларды әрқашан құрметтеймін, мақтан етемін. Желтоқсанның ызғары да қазақ халқының болашағы, келер келешегі үшін болып өтті. Бұл оқиға аясында да талай жас буын жазықсыздан-жазықсыз қамауға алынып, ешбір аяушылық көрмей, мерт болды. Мұны да елімнің келешегіне бола жасалған ұлы әрекет деп білемін.

«Отан үшін отқа түс - күймейсін» - деген мақал бар. Расында  да егер Отан үшін жанынды қисаң, ол  үлкен абырой. Отан үшін өлген адамның өзі өлгенімен, аты ешқашанда өлмейді.  Тарихта мәңгі қалады.Ал, қазіргі таңда Қазақстан осы қиындықтарды жеңе білген тәуелсіз мемлекет.

Патриотизм - ұғымының түп тамыры гректің «патрис» деген сөзінен шыққан. Ол қазақ тілінде – «Отан», «Атамекен» - деген мағынаны береді.
Патриот болу ол қиын нәрсе емес, өзіңнің тіліңмен, еліңмен мақтансаң, міне сен патриотсың. Патриот болу тек қана ұлттық киім киіп немесе халық әндерін тыңдау емес, тіпті бұларды істемеуге де болады. Ең бастысы сен отанға адал қызмет етіп, еліңмен мақтанып жүрсең, бұның өзі отанға деген махаббатты білдіреді.

Мен - патриотпын! Мен елімді, жерімді, ұлтымды сүйемін! Мен отанымды, отбасымды сүйемін! Мен - тілімді, дінімді, ділімді сүйемін! Мен Қазақстан Республикасының Туын, Гимнді, Елтаңбаны құрметтеймін. Мен үшін аса қымбат осы құндылықтарға деген махаббатыммен мақтана аламын, және сол махаббатымды дәлелдей аламын.

Кез - келген адамды отансүйгіштікке тәрбиелейтін ең бірінші - ата - ана тәрбиесі, екінші - ұстаздардың тәлімі. Ал өзіңді - өзің отансүйгіштікке тәрбиелегендегі тірегің ол - кітап. Осы құдіреті күшті кітап арқылы біз өзімізді патриот болуға тәрбиелей аламыз.

Менің Отаным – Қазақстан. Қазақстанда дүниеге келіп, осында өсіп жатырмын.  Қазақстандай  елім болғанына, қандай елдерде, мемлекеттерде жүрсем де мақтана аламын.  Қазақстан жер көлемі жағынан Дүниежүзі бойынша тоғызыншы орында. Кең байтақ жеріміз біз үшін мақтанышқа тұрарлық. Қазақ  елінде 16 млн-ға  жуық  халық тұрады. Әрине, бұл өзге мемлекеттерге қарағанда орташа көрсеткіш. Қазақстанда 150-ге жуық өзге ұлт өкілдері өмір сүреді. Бұл нәтижеге жүгіне  отырсақ, қазақ елі өзінің жері сияқты кең пейілді, қонақжай, бірлігі мен ынтымағы жарасқан ел екеніне көз жеткізуге болады.

Біз тәуелсіздігіміздің қасиетті белгілерін ерекше қадірлеуіміз, қастерлеуіміз керек. Бұл – біздің туған ел алдындағы перзенттік борышымыз. Көгілдір аспанымыздың соғыстың бұлты торламай, осыдан жарты ғасыр бұрын адамзат баласына жасалған қатыгездік қайталанбай халқымыз азат, еркін, бейбіт өмір берсін. Көршілес елдердегі басына түскен ауыртпашылық, соғыс зардабы бізге келмесе екен. Біздің қазақ елі аяғынан тік тұрып, гүлденіп көркейіп, кірпіш болып өрлей қалана берсе деп армандаймын. Сол асқақ арман мені әлдилеп алға жетелеп келеді.

Отан деген – жерім, елім, байлығым,

Отан деген – халқым, жырым, елдігім.

Алтын бесік, алтын ұя еліме,

Қорғау үшін, сүю үшін жаралғам- деп, Р.Үмбетбаев жырлағандай, мен Қазақстанымды жақсы көремін, құрметтеймін. «Отансыз адам, ормансыз бұлбұл», -деп дана халқымыз бекер айтпаған. Себебі, адам баласы туған жерсіз, Отансыз ғұмыр кешпейді.Әр адамның тұрақты үйі, мекені болу қажет.Сонда ғана адам бақытты  өмір сүреді. Кіп-кішкентай бұлбұлдың өзі туған жерін іздейді, қайғырады. «Әркімнің өз жері - жұмақ», - дегені рас.

  О, қазақ елі, Отан! Сенің құдіретіне мен басымды иіп рахмет айтамын. Өйткені мен сенде туып-өстім, өндім, сенің суың мен жемісіңнен нәр алдым, хош иісті ауаңмен тыныстадым, өзіңнің арқылы махаббатты сезіндім. Өзіңе деген махаббатым шексіз теңіз іспетті. Қанша ғұмыр кешсем де, мен өзіңді құрметтеп, аялап өтуге әзірмін. Өзіңдей қуатты, бірлігі жарасқан елім бар болғанына ризамын. Отан саған бейбітшілік құсы әрдайым мекен етіп, басыңнан бақыт құсы таймағанын қалаймын. Жас ұрпақ мәңгілік өзіңді кие тұтып, қорғай білсін. Шаттықты өмір сүріп, мемлекеттер арасында беделді де, жарқын болашағы кәміл елге жоғарылай берейік. Мен өзіңнің өміршеңдігіне, шарықтап, биік деңгейден көрінетіндігіне сенімдімін.Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Литература

Категория: Мероприятия

Целевая аудитория: 7 класс

Скачать
Шы?арма "Мен - патриотпын!"

Автор: ?ділбек Мина

Дата: 22.04.2016

Номер свидетельства: 321661

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства