kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Мен-?аза?станны? патриотымын

Нажмите, чтобы узнать подробности

Алматы облысы, А?су ауданы, ?апал ауылы

?али Орманов атында?ы орта мектебі мектепке дейінгі ша?ын орталы?ымен коммуналды? мемлекеттік мекемесіні? 7 а сынып о?ушысы Тілеу?ажы А?бота

Мен - ?аза?станны? патриотымын

?рбір ?аза?пын деген азамат, ол ?з еліні? патриоты болуы тиіс деп ойлаймын.Сол сия?ты мен де ?з елімні? патриотымын деп толы? айта аламын. Ма?ан ту?ан жерімні? ?рбір тасы, ?рбір ?ойнауы, сар?ылмас б?ла?ы ?ымбат. ?йткені мен онда туып ?стім, о?ыдым, ер жетіп келемін. «Ту?ан жерді? ?адірін ту?алы т?зге шы?па?ан елдегі адам ?айдан білсін?» Кіндік ?анын там?ан жерді? ысты?ты?ы соншалы?, жыра?та ж?ргенде са?ынатын да, асы?а ??штарлы?пен а?сайтын да ?зі?сі?. Мен ?шін сені? м?уелеп ?скен а?ашы?, ??й?ылжыта сайра?ан ??сы?, шолпы та??андай ?сем ыр?ал?ан жеміс ба?ы?, ке? атырап?а созылып жат?ан дархан дала?, кие т?т?ан ?улиелерді? мекені де ?ымбат, ысты?.

«Патриот» деген с?зді? ?зінде бір зор ма?ына бар емес пе? Ол еліні? мерейін ?стем ету жолында, ?з хал?ына деген с?йіспеншілігін д?лелдей т?сетін жанашыр т?л?а деп білемін. Ал патриот болу е? бірінші отбасы т?рбиесінен бастау алатыны с?зсіз. Сонды?тан да болар, «т?рбие тал бесіктен басталады» деп, ?аза? ерте заманнан-а? т?рбиеге ?лкен м?н берген. Осы т?рбиені? е? ма?ыздысы – бала?а патриотты? т?рбие беру. Ал Абай тілімен айтар болса?, б?гінгі жастар?а д?ниені? кетігін тауып, ?алануды к?здеу, ?о?амды? ?мірден тыс?ары ?алмай, ?з елін с?юге, осы жолда аянбай е?бек етуге т?рбиелеу.

Мен ?лылар салып кеткен ?улие жерде, ?аза?станда, ?мір с?рудемін. Осы уа?ыт?а дейін бойыма ?аза? хал?ыны? кішіпейілділік, ?айырымдылы?, мейірімділік, ізеттілік сынды асыл ?асиеттерін дарытып, ту?ан елді? жас жеткіншек ?скеле? ?рпа?ы болып ?сіп келемін.

Б?гінде ?аза?стан ?лем танырлы?, азат та еркін, к?п?лтты, дамы?ан мемлекетке айналып отыр. Бабаларымыз арман еткен еркіндік пен азатты?ты? туын биік ?стап, алды?а ?арыштап жылжудамыз. Ал осы же?істі? жанашыры ата-баба ерлігі, батырлы? рух-серпіні болса, ?азіргі та?да бір ту, бір ша?ыра? астында Елбасымыз Н.?.Назарбаевты? басшылы?ымен ?сіп-?ркендеп келеміз. Мен ?з елімні?, ?аза?станны?, азаматы бол?аныма ма?тан етемін. Себебі елімні? Туы мен Елта?басы, ?н?раны мемлекеттік символ ретінде оны ас?а?татса, мені оны? м?рттігі, м??гі биік т??ырдан к?рінуі ас?а?тата т?седі.

«Ата-?оныс жер ?ымбат,

Туып ?скен ел ?ымбат»,-демекші, туып-?скен жерім туралы тол?анып, ой жетегіне берілген ша?ымда ?немі Авар еліні? на?ыз патриот а?ыны Расул ?амзатовты? мына бір шума?тары ойыма оралады да т?рады.

?ымбат ма?ан елімні? бар даласы,

Балты? пенен Сахаринні? арасы

?айда барсам ?иям о?ан жанымды,

Ту?ан жерден ?азсын біра? ?абірді

Мен де «Отаным» деп жас ж?регімнен шы??ан с?зді ма?танышпен айта аламын. Ата-бабам арман еткен заман?а тер т?ге, к?п к?ш ж?мсай жеткен елімді ма?тан к?ремін. Талай жыл?ы ?лы д?бір, д?рбеле?нен кейін жар?ын болаша?ты? та?ы атып, еркіндік пен те?дік есігін ай?ара ашты. Елімні? к?ні о?ынан туды. ?рине, б?л к?н о?айлы?пен келмегені белгілі. Елімізді? арыстары талай жылдар басын тау мен тас?а ?рып, тар жол тай?а? кеше ж?ріп, елімізді? болаша?ы, келер ?рпа?ты? ба?ыты ?шін аянбай к?ресіп, табандылы? пен ас?ан ?айсарлы?, шыдамыдылы? пен беріктік танытты. Барлы? саналы ??мырын ?лт м?ддесіне арна?ан бес арыс, ?лы Отан со?ысына ?атысушы жауынгерлер, ж?ректері оттай жалында?ан желто?сан ?а?армандары.  Айта берсе жал?аса берер елді? асыл ?ландары, ас?а? рухты азаматтары.

Елімізді? к?гінде т?уелсіздікті? туы желбірегеннен бері ?шкеніміз жанды, ?лгеніміз ?айта тірілді, ата-баба д?ст?рі к?ш т?зеді, хал?ымыз е?сесін тіктеп жар?ын болаша??а ?ол созды.

Содан бері ?аншама жыл ?тті. ?аза?станны? осы уа?ыт?а дейінгі еске аларлы? жеткен жетістіктері, ас?ан асулары мен ба?ындыр?ан белестері бар. Осыны? ?атарына р?міздер мен т?л те?гені, Біріккен ?лттар ?йымы мен Еуропада?ы ?ауіпсіздік пен ынтыма?тасты? ?йымы сия?ты ?ауымдасты?тар?а м?ше болуын, д?ние ж?зі елдерімен ты?ыз байланыста болуын, Елбасымызды? «?аза?стан-2030» ба?дарламасын ерекше атап, ат?арылып жат?ан істерді? д?лелі ретінде айтса? та болады.

Жалпы, патриотизмді ?лтты? тілі, діні мен ділімен ты?ыз байланысып, астасып жат?ан ??ым деп ?арастыр?ан д?рыс болар. Д?л б?гінгі ша?та к?теріліп отыр?ан ма?ызды м?селелер ?атарында жастарды патриотты? сезімге баулып, ?сіру ?зекті саналады. ?аза?станны? кез келген азаматын отанс?йгіштік, патриотты? рухта т?рбиелеуді? орны б?рын да б?лекше бол?ан, б?гін де ма?ызын жой?ан емес. Кез келген елді? дамуы саналы азаматтар ?атарыны? к?беюімен де байланысты. Себебі болаша? – ?аза? жастарыны? ?олында. Ал осы жолда тайсалмай, елім ?шін деп ерінбей е?бек ететін болса?, ?з ?лесімізді ?осарымыз аны?. Келешекте ел тізгінін ?ол?а алатын жастарды? барынша білімді, жан-жа?ты, білікті болуы ?аншалы?ты ма?ызды болса, оларды? Отанына деген с?йіспеншілігіні? мол болуы басты ?ажеттілік болса керек. ?йткені, елін, жерін с?ймеген азамат Отанына адал ?ызмет ете алатыны к?м?н тудырады. ?лтыны? патриоты бол?ан адам ана тіліне бей-жай ?арай алмайды. Ал ?з тілінде де, ?зге тілдерде де еркін с?йлейтін маман ?ай кезде де еліне пайда келтіре алатыны аны?. ?азіргі т?уелсіздік жа?дайында патриотты??а баулу – айры?ша ма?ыз?а ие м?селелерді? бірі болып отыр?аны да сонды?тан.

Бізді? ?аза?та Отаншылды??а т?рбиелеуді? тамыры тере?де, халы? ауыз ?дебиетінде – ма?ал-м?телдер мен ?анатты с?здерінде, ертегілер мен батырлар жырында, терме ж?не халы? ?ндерінде жат?аны а?и?ат. ?аза?та «Б?тен елде с?лтан бол?анша, ?з елінде ?лтан бол», «Ер бір ?леді, ез мы? ?леді» деп, жас ?рпа?ты елін с?юге, намысты таптатпау?а т?рбиелеген емес пе? Ендігі ма?сат осындай ?ла?атты да даналы с?здерді елімізді мекен етіп жат?ан барлы? ?лттар мен ?лыстар?а жеткізу, оларды? да Отан?а деген с?йіспеншілігін ояту болма?.

«Отан – оттан да ысты?» демекші, адам баласыны? бойында екі ?асиет болуы шарт екен. Бірі – т?н ?й?ысын т?рт б?ліп, а? с?тімен дары?ан ана?а деген махаббат болса, екіншісі – Отан?а, елге, жерге деген ысты? ы?ыласты махаббат екен.

Отан!
Отан!
Б?рінен биік екен.
Мен оны м??гілікке с?йіп ?тем.
Отанды с?ймеуі? де к?йік екен,
Отанды с?йгені? де к?йік екен.

?з кезінде М??а?али Ма?атаев д?л осылай ту?ан жеріне деген махаббатын жырлап, а? пара??а ?ара сиямен м??гілік ?шпейтіндей жазып кеткен болатын. Ия, расымен де а?ынны? ?зі ?лсе де, артында?ы м?расы ?лмейді деген осы болар. Демек, мен де осы бір ке? жазиралы атырап?а созылып жат?ан ?з елімді, ту?ан жерімді, ?аза?станымды жа?сы к?ремін. Сонды?тан да алда?ы уа?ытта ?з елімні? дамуына те?ізге там?ан тамшыдай болса да ?лесімді ?осымын деп ойлаймын.

Просмотр содержимого документа
«Мен-?аза?станны? патриотымын»

Алматы облысы, Ақсу ауданы, Қапал ауылы

Ғали Орманов атындағы орта мектебі мектепке дейінгі шағын орталығымен коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 7 а сынып оқушысы Тілеуғажы Ақбота

Мен - Қазақстанның патриотымын

Әрбір қазақпын деген азамат, ол өз елінің патриоты болуы тиіс деп ойлаймын.Сол сияқты мен де өз елімнің патриотымын деп толық айта аламын. Маған туған жерімнің әрбір тасы, әрбір қойнауы, сарқылмас бұлағы қымбат. Өйткені мен онда туып өстім, оқыдым, ер жетіп келемін. «Туған жердің қадірін туғалы түзге шықпаған елдегі адам қайдан білсін?» Кіндік қанын тамған жердің ыстықтығы соншалық, жырақта жүргенде сағынатын да, асыға құштарлықпен аңсайтын да өзіңсің. Мен үшін сенің мәуелеп өскен ағашың, құйқылжыта сайраған құсың, шолпы таққандай әсем ырғалған жеміс бағың, кең атырапқа созылып жатқан дархан далаң, кие тұтқан әулиелердің мекені де қымбат, ыстық.

«Патриот» деген сөздің өзінде бір зор мағына бар емес пе? Ол елінің мерейін үстем ету жолында, өз халқына деген сүйіспеншілігін дәлелдей түсетін жанашыр тұлға деп білемін. Ал патриот болу ең бірінші отбасы тәрбиесінен бастау алатыны сөзсіз. Сондықтан да болар, «тәрбие тал бесіктен басталады» деп, қазақ ерте заманнан-ақ тәрбиеге үлкен мән берген. Осы тәрбиенің ең маңыздысы – балаға патриоттық тәрбие беру. Ал Абай тілімен айтар болсақ, бүгінгі жастарға дүниенің кетігін тауып, қалануды көздеу, қоғамдық өмірден тысқары қалмай, өз елін сүюге, осы жолда аянбай еңбек етуге тәрбиелеу.

Мен ұлылар салып кеткен әулие жерде, Қазақстанда, өмір сүрудемін. Осы уақытқа дейін бойыма қазақ халқының кішіпейілділік, қайырымдылық, мейірімділік, ізеттілік сынды асыл қасиеттерін дарытып, туған елдің жас жеткіншек өскелең ұрпағы болып өсіп келемін.

Бүгінде Қазақстан әлем танырлық, азат та еркін, көпұлтты, дамыған мемлекетке айналып отыр. Бабаларымыз арман еткен еркіндік пен азаттықтың туын биік ұстап, алдыға қарыштап жылжудамыз. Ал осы жеңістің жанашыры ата-баба ерлігі, батырлық рух-серпіні болса, қазіргі таңда бір ту, бір шаңырақ астында Елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтың басшылығымен өсіп-өркендеп келеміз. Мен өз елімнің, Қазақстанның, азаматы болғаныма мақтан етемін. Себебі елімнің Туы мен Елтаңбасы, Әнұраны мемлекеттік символ ретінде оны асқақтатса, мені оның мәрттігі, мәңгі биік тұғырдан көрінуі асқақтата түседі.

«Ата-қоныс жер қымбат,

Туып өскен ел қымбат»,-демекші, туып-өскен жерім туралы толғанып, ой жетегіне берілген шағымда үнемі Авар елінің нағыз патриот ақыны Расул Ғамзатовтың мына бір шумақтары ойыма оралады да тұрады.

Қымбат маған елімнің бар даласы,

Балтық пенен Сахариннің арасы

Қайда барсам қиям оған жанымды,

Туған жерден қазсын бірақ қабірді

Мен де «Отаным» деп жас жүрегімнен шыққан сөзді мақтанышпен айта аламын. Ата-бабам арман еткен заманға тер төге, көп күш жұмсай жеткен елімді мақтан көремін. Талай жылғы ұлы дүбір, дүрбелеңнен кейін жарқын болашақтың таңы атып, еркіндік пен теңдік есігін айқара ашты. Елімнің күні оңынан туды. Әрине, бұл күн оңайлықпен келмегені белгілі. Еліміздің арыстары талай жылдар басын тау мен тасқа ұрып, тар жол тайғақ кеше жүріп, еліміздің болашағы, келер ұрпақтың бақыты үшін аянбай күресіп, табандылық пен асқан қайсарлық, шыдамыдылық пен беріктік танытты. Барлық саналы ғұмырын ұлт мүддесіне арнаған бес арыс, ұлы Отан соғысына қатысушы жауынгерлер, жүректері оттай жалындаған желтоқсан қаһармандары... Айта берсе жалғаса берер елдің асыл ұландары, асқақ рухты азаматтары.

Еліміздің көгінде тәуелсіздіктің туы желбірегеннен бері өшкеніміз жанды, өлгеніміз қайта тірілді, ата-баба дәстүрі көш түзеді, халқымыз еңсесін тіктеп жарқын болашаққа қол созды.

Содан бері қаншама жыл өтті. Қазақстанның осы уақытқа дейінгі еске аларлық жеткен жетістіктері, асқан асулары мен бағындырған белестері бар. Осының қатарына рәміздер мен төл теңгені, Біріккен ұлттар ұйымы мен Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымы сияқты қауымдастықтарға мүше болуын, дүние жүзі елдерімен тығыз байланыста болуын, Елбасымыздың «Қазақстан-2030» бағдарламасын ерекше атап, атқарылып жатқан істердің дәлелі ретінде айтсақ та болады.

Жалпы, патриотизмді ұлттың тілі, діні мен ділімен тығыз байланысып, астасып жатқан ұғым деп қарастырған дұрыс болар. Дәл бүгінгі шақта көтеріліп отырған маңызды мәселелер қатарында жастарды патриоттық сезімге баулып, өсіру өзекті саналады. Қазақстанның кез келген азаматын отансүйгіштік, патриоттық рухта тәрбиелеудің орны бұрын да бөлекше болған, бүгін де маңызын жойған емес. Кез келген елдің дамуы саналы азаматтар қатарының көбеюімен де байланысты. Себебі болашақ – қазақ жастарының қолында. Ал осы жолда тайсалмай, елім үшін деп ерінбей еңбек ететін болсақ, өз үлесімізді қосарымыз анық. Келешекте ел тізгінін қолға алатын жастардың барынша білімді, жан-жақты, білікті болуы қаншалықты маңызды болса, олардың Отанына деген сүйіспеншілігінің мол болуы басты қажеттілік болса керек. Өйткені, елін, жерін сүймеген азамат Отанына адал қызмет ете алатыны күмән тудырады. Ұлтының патриоты болған адам ана тіліне бей-жай қарай алмайды. Ал өз тілінде де, өзге тілдерде де еркін сөйлейтін маман қай кезде де еліне пайда келтіре алатыны анық. Қазіргі тәуелсіздік жағдайында патриоттыққа баулу – айрықша маңызға ие мәселелердің бірі болып отырғаны да сондықтан.

Біздің қазақта Отаншылдыққа тәрбиелеудің тамыры тереңде, халық ауыз әдебиетінде – мақал-мәтелдер мен қанатты сөздерінде, ертегілер мен батырлар жырында, терме және халық әндерінде жатқаны ақиқат. Қазақта «Бөтен елде сұлтан болғанша, өз елінде ұлтан бол», «Ер бір өледі, ез мың өледі» деп, жас ұрпақты елін сүюге, намысты таптатпауға тәрбиелеген емес пе? Ендігі мақсат осындай ұлағатты да даналы сөздерді елімізді мекен етіп жатқан барлық ұлттар мен ұлыстарға жеткізу, олардың да Отанға деген сүйіспеншілігін ояту болмақ.

«Отан – оттан да ыстық» демекші, адам баласының бойында екі қасиет болуы шарт екен. Бірі – түн ұйқысын төрт бөліп, ақ сүтімен дарыған анаға деген махаббат болса, екіншісі – Отанға, елге, жерге деген ыстық ықыласты махаббат екен.

Отан!
Отан!
Бәрінен биік екен.
Мен оны мәңгілікке сүйіп өтем.
Отанды сүймеуің де күйік екен,
Отанды сүйгенің де күйік екен...

Өз кезінде Мұқағали Мақатаев дәл осылай туған жеріне деген махаббатын жырлап, ақ параққа қара сиямен мәңгілік өшпейтіндей жазып кеткен болатын. Ия, расымен де ақынның өзі өлсе де, артындағы мұрасы өлмейді деген осы болар. Демек, мен де осы бір кең жазиралы атырапқа созылып жатқан өз елімді, туған жерімді, Қазақстанымды жақсы көремін. Сондықтан да алдағы уақытта өз елімнің дамуына теңізге тамған тамшыдай болса да үлесімді қосымын деп ойлаймын.


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Литература

Категория: Мероприятия

Целевая аудитория: 7 класс

Скачать
Мен-?аза?станны? патриотымын

Автор: Тілеу?ажы А?бота

Дата: 22.04.2016

Номер свидетельства: 321663

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства