kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Ке?ес ?скерлеріні? Ау?ан жерінен шы?арыл?анына 20 жыл толуына байланысты ?ткізілген «Ау?аныстан- ж?ректегі жара» та?ырыбында?ы кездесу кеші.

Нажмите, чтобы узнать подробности

Ке?ес ?скерлеріні? Ау?ан жерінен шы?арыл?анына 20 жыл толуына байланысты ?ткізілген «Ау?аныстан- ж?ректегі жара» та?ырыбында?ы кездесу кеші.

      К?рнекіліктер:?ла?атты с?здер жазыл?ан плакаттар «Жат жерді? жазы да жауратады», «?скери ?ызмет- абыройлы міндет» «??с ?ясын ?ор?айды, адам отанын ?ор?айды» (?.Н?ршайа?ов); «Ежелден ел тілегі- ер тілегі,Адал ?л ер боп туса-ел тірегі» ( Б.Момыш?лы), «15 а?пан Ке?ес ?скерлеріні? Ау?ан жерінен шы?арыл?анына 20 жыл»,Автомат макеттері, теледидар,ДVД,диск «9 рота»,шарлар.

 1. ж?ргізуші. Ке?ес ?скерлеріні? Ау?ан жерінен шы?арыл?анына 20 жыл толуына байланысты «Ау?аныстан – ж?ректегі жара» та?ырыбында?ы кешімізді ашы? деп жариялаймыз. ?аза?стан Республикасыны? ?н?раны ойналады!
 2. ж?ргізуші.Ау?ан со?ысында ?аза тап?ан батыр а?аларымызды орнымыздан т?рып 1 минут ?нсіздікпен еске алуы?ызды с?раймын.Рахмет отыры?ыздар!
 1. ж?ргізуші.С?з кезегі мектебімізді? директорына беріледі.
 2. ж?ргізуші.Ендігі  с?з  кезегін ?скери жетекші мырза?а беріледі.

?скери жетекші:??рметті о?ушылар ж?не б?гінгі бізді? кешімізді? ?она?тары.Ке?ес ?скерлеріні? ау?ан жерінен шы?арыл?анына 20 жыл толуына байланысты ?ткізіліп жат?ан «Ау?аныстан – ж?ректегі жара » та?ырыбында?ы кешімізге ?ош келді?іздер!

Со?ыс кинодан ?ара?анда ?ызы?,ал ?мірде б?л м?лде керісінше.Со?ыс жан алып-жан беру. Со?ыс халы?ты? басына келген ?асірет,ж?т.Ау?ан елінде 1979-1989 жылдары 10 жыл бойы ?рыс ?имылдары ж?рді.Осы Ау?ан со?ысына ?аза?станнан 22000 адам ?атысып оларды? 761 ?аза тапты,21 хабар ошарсыз жо?алды. Осы со?ыс?а Б?рлі ауданынан 28 интернационалист-жауынгер ?атысты, 2 жауынгерді? ?мірі ?ыршыннан ?иылды.Олар Куриленко Леонид ж?не Алексеев Сергей. Сонымен ?атар бас?а ауданнан ата-аналары к?шіп келген  Ау?ан со?ысыны? ая?тал?анына 20 жыл болса да, ж?ректегі « со?ыс жарасы» ?лі де сыздап ауырады.Бізді? ауданымыздан осы ау?ан со?ысына бірнеше онда?ан азаматтар ?атысты.

Б?гінгі кешімізді? ма?саты Ау?ан со?ысы жайлы тере?ірек біліп- тану, м?лімет алу. Ерж?рек а?алары?ны? ерліктерін болаша? жас ?рпа??а, а?алары?ны? ерліктерін болаша? жас ?рпа??а, сіздерге ?лгі ету. Осы ма?сатта ау?ан со?ысына ?атыс?ан ардагер а?алары?ызды ?она??а ша?ырды?. Енді ?она?тарымызды таныстырайын.

 1. ж?ргізуші.

Армысы?,ауылымны? адамдары.

Мейір г?лін шашатын ма?ан б?рі.

Ащы терді аямай сендер ?шін

?нге ?осып ж?ремін ?зі?ді ?лі

 1. ж?ргізуші.

      Сол Ау?анда талай досты жерледік,

       ?арлы шы??а к?н – т?н демей ?рледік.

       С?рапылда ерледік те шерледік

       Намыс туын ?олдан біра? бермедік.

 1. ж?ргізуші. Баяндама: «Ау?ан со?ысы».

О?ушы.

КОКП ж?не КСРО басшылы?ы Ау?аныстанда?ы 1978 жыл?ы с?уір т?нкерісі н?тижесінде билікке келген «Халы?ты?- демократиялы?- демократиялы? ?кіметті» ?олдап, к?ршілес елді? социалистік ба?ытпен дамуын к?здеп интернационалды? ?скери ж?рдем береміз деген желеумен оны? ішкі істеріне араласты.1965 жылы ?а?тарда Ау?аныстанда Ке?ес Ода?ы Мемлекеттік ?ауіпсіздк комитеті ты?шыларыны? ?атысуымен астыртын ?ызмет ат?ар?ан Ау?аныстан халы?ты?-демократиялы? партиясы ??рылып,біраздан со? ол екіге б?лініп «Халы?» тобын Н.М.Тараки, Х.Амин, ал «Парчам» тобын Б.Кармал бас?арды.1977 жылы мамырда М?скеуді? н?с?ауымен Ау?аныстан халы?- демократиялы? партиясыны? екі тобы бірігіп астыртын ?имылдарын ?л?айта т?сті.Мухаммед Даул ?кіметі халы?-демократиялы? партиясына ?ысым жасап,1978 жылды? 36 с?уірінде оны? бала-ша?асымен ?аза?а ?шырады.С?йтіп Ау?аныстанда АХДП билігі орнады.Жа?а ?кімет КСРО-ны? айт?анынан шы?пай, бірден социализм негізін ?алау?а к?шті.Жер реформасын енгізу,діндарларды ?удалау, а?арту саласында?ы ?згерістер,ке?естік мамандарды к?бірек пайдалану жергілікті к?шпелі тайпаларды? ?дет- ??рпымен, салт- м?ддесімен санаспау, т.б б?хара халы?ты? наразылы?ын тудырды.1978 жылы ?азанда ірі ?а?ты?ысулар басталды.Ау?ан ?кіметі КСРО мен досты? тату к?ршік ж?не ынтыма?тасты? туралы шарт?а отырып М?скеуге ар?а с?йеді.Алайда халы? к?ресі одан ?рі к?шейе т?сті.1979 жылды? а?ырында 26 у?лаятта 18 к?теріліс ?рті лаулады. Сондай жа?дайда АХДП басшылары ?зара тартысып,Кармаль тобы же?іліп ( 1978 жылы шілде- тамыз) оны? ?зін Чехославакия?а елші етіп жібереді.Келесі жылы ?ырк?йекте Тараки Аминні? ?олынан ?аза тауып,АХДП мен мемлекет басына Амин отырды.Б?л жа?дайда М?скеу ?з м?ддесіне ?ауіп ретінде ?абылдады.КСРО Мемлекеттік ?ауіпсіздік Комитеті Аминді ?ызметінен шеттетіп «парчамшыларды» билікке ?келуге ?рекеттенді.1979 жылы 12 желто?санда К?ес Ода?ы басшыларыны? ша?ын тобы Л.И.Брежнев,Ю.В.Андропов,

М.А.Суслов,Д.Ф.Устинов,Н.А.Громыко Ау?анстан?а ке?ес ?скерін енгізу туралы шешім ?абылдады.С?йтіп 1979 жылы 25 желто?санда КСРО ?скерлері Ау?аныстан шекарасынан ?тіп онда 1989 жылды? а?панына дейін со?ыс ?имылдарын ж?ргізді.?аза?стан ау?ан со?ысына 22 000 адам ?атысып, оларды? 761 адам ?аза тапты, 21 адам хабарсыз кетті.

2-ж?ргізуші.Ау?ан елінде,?ан майданны? ?тінде к?н сайын емес са?ат сайын ?ауіп- ?атермен беттесіп ж?рген ша?.

1- ж?ргізуші.Бейнефильм «9-рота» ?зінді. 3 минут.

2-ж?ргізуші.?н «Бейбітшілік –ел ?раны » О?ушылар.

1-ж?ргізуші.

?зі батыр,?зі ?айсар, т?зімді,

Бір полкка ерлігімен ?зі ?лгі.

Орал?алы Ау?аныстан елінен

Талай болды,к?рмегелі ?зі?ді.

 1. ж?ргізуші.Келесі с?з кезегін ?она?тар?а берейік.

2-ж?ргізуші.

Бізді? батыр ал?ан беттен ?айтпайды,

Бір с?йлейді, сір?, екі айтпайды.

Т?рса мейлі ?ылша мойын т?за?та,

Тіс жармайды,?имас досын сатпайды.

 1. ж?ргізуші.О?ушылар сапта ?арумен жасайтын «?ару кеудеге», «?ару- белдікке», «?аруды- Т?зет» «?ару -ар?а?а», «?ару -белдікке», «Б?лімше, ?аруды- ?ой» «?ару», «Б?лімше, ?арулан» «?ару?а» т?сілдерін орындайды.?абыл алы?ыздар! 
 2. ж?ргізуші.Келесі кезекті с?ра?-жауап?а берейік.О?ушылар ?здерін тол?андыр?ан с?ра?тарын ардагер а?аларына ?ояды.
 1. ж?ргізуші.

Сенен табам асыл ?лгі іздесем

Сен деп білем алтын бесік- ел к?сем

?ткен к?ннен белгі болар тарх бар.

Мекенімді бабалармен тілдесем.

 1. ж?ргізуші.Енді кезекті биге берейік.Би шашу. «Ке? жайлау».
 1. ж?ргізуші.Совет ?лім??лов. «Ардагерлер» ?ле?ін ?абыл алы?ыздар. О?ушы.

Ардагерлер- ?ажырлы

Б?гінгі ерлер,

?ызыл ту ?стап ал?а ж?гіргендер,

Ел ?шін омырауын о??а тосып,

Неше ?ліп,неше м?рте тірілгендер.

Ардагерлер

Айтса ертек- к?ргендері

Табандары тайма?ан ?рден кері.

Сы??ырлап сыр шертеді жиындарда,

Кеуде толы жар?ырап ордендері.

Ардагерлер- ?айыспас

Биік емен,

Алыс?ан ала ??йын д?ниемен.

Келешек тартпасын деп ауыртпалы?

Барлы? зілді к?терген иы?ымен.

Ардагерлер, а?ылшы, ?р?ансы?дар,

Жолдары? ?лкен тарих,тол?ан сырлар.

Бойда?ы бар жемісін елге сыйлап,

Селдіреп бара жат?ан ормансы?дар

 1. ж?ргізуші.

Бізге ысты?сы? к?ргеннен со? к?зі?ді

Екі етпедік ?рбір айт?ан с?зі?ді.

Жазылмастай жара салып ж?рекке

Талай бозда? б?тен елде «к?з ілді»

 

1-ж?ргізуші.К?рініс: «А?ан - ?аза?».( бол?ан о?и?а желісімен «Егемен ?аза?стан » 2005 ж №).

Д?шмандар ??гімелесіп т?рады.Сол кезде т?т?ын сарбаздарды д?шмандар айдап алып келеді.Д?шмандар оларды ?гіттейді.Бізді? жа?ымыз?а ?ті?дер ?мірлері?ізді са?тап ?аламыз,сіздерге к?п алтын, а?ша береміз,?демі ?ыздар?а ?йлендіреміз- дейді.Б??ан т?т?ын сарбаздар сатылмайтынды?ын, ?скери антына адал екендігін айтады.Д?шмандар оларды ?рып, со?ады.

Д?шман басшысы оларды ?лтіруге б?йырады.Бір-бірлеп пыша?пен бауыздай бастайды.Со??ы сарбаз?а келгенде «?ош бол! Ту?ан елім» дегенді айтып ?алады.Сонда д?шман: «Бауырым сен ?аза?па еді?, менде ?аза?пын. Сонау ашаршылы? кезінде Ау?ан жеріне ауып келіп ?алып едік. Ту?ан жерге оралар к?н боларма екен шіркін! «?анына тартпа?анны? ?ары сынсын » дегендей, мен сені ?лді ?ылып ?ан шы?арып кетем.Біз ?азір кетеміз содан со? жолы?ды табарсы?. ?ош, бауырым!»-деп ?лтірмей кетіп ?алады.Д?шмандар кеткесін ?аза?- сарбаз орнынан т?рып аман- сау ?здеріне оралады.

2-ж?ргізуші.

 Сам?ап ж?рсек бостанды? жыр ?нім,

Шары?тайды ке? к?лемде б?л ?нім-

?н. «Атамекен» о?ушылар орындауында.

 1. ж?ргізуші. ?она?тар?а арнал?ан сыйлы?ымызды тапсыру?а р??сат еті?іздер. О?ушылар тапсырады.

Г?лін жарып,жай?алып ?міт ба?ы,

Та?дарым ата бермек к?ліп та?ы.

Бізге м?лім жылжып жыл ?ткен сайын,

?ыр?и ?аба? со?ысты ?мытпа?ы.

Д?ниені досты?ты? орап ?ні,

К??іл санды? шатты??а толады ?ні,

?мірде шырын еміп ?скен ?рпа?

Ащылы?ты білмейтін болады ?лі.

?теді жаз,?теді талай к?з кеп,

Кірпішік с?нді ?мірді? ?алаймыз к?п

Сенемін «бомба» с?зін кейінгі ?рпа?,

Т?сінбей с?здіктерден ?арайды іздеп.

   2-ж?ргізуші. ?орытынды с?з ?скери жетекші мырза?а береміз.

?скери жетекші.-??рметті б?гінгі кешімізді? ?она?тары,?ріптестер ж?не о?ушылар. «Ау?аныстан- ж?ректегі жара» та?ырыбында?ы кешіміз ?з м?ресіне жетті.?скерлер «Б?йры?-тал?ыланбайды,б?йры? орындалады» дегендей ау?ан со?ысына ?атыс?ан ардагер а?алары?ыз  ?здеріне берілген б?йры?ты адал орындады,Ау?ан хал?ына ?здеріні? интернациональды?  к?мектерін ая?ан жо?,?скери антына адал болды.

Со?ыста взвод командиріні? ?мірі 5 минут болса, ?атарда?ы сарбаздарды? ?мірі санаулы секундтар болуы м?мкін. «40 жыл ?ыр?ын болса да ажалды ?леді»- дегендей, «со?ыс отынан» аман –есен келген а?алары?ыз міне ортамызда отыр.Сол ау?ан со?ысында талай бозда? ау?ан жерінде к?з ж?мды, талай ана жарынан, талай ата- ана бауыр еті балаларынан айрылды. «Ессіз о?» ешкімді де аямайды екен. Біз енді б?л ардагер а?алары?ны? ерліктеріне ?алай ?н ?оса аламыз? М?ны? ?шін ?зімізді? ?лгілі о?уымызбен,т?ртібімізбен к?ріне білсек, «??с екеш ??ста ?з ?ясын ?ор?айды»-дегендей бізде ?з отанымызды ?иын с?тте ?ор?ай білуге дайын болуымыз керек. ?ажет болса к?ршілерімізге ?ол ?шын беруге ?зір болуымыз керек. С?зімізді ?орытындылай келе айтарым, денеге т?скен жара уа?ытты? ?туімен жазылады,біра? ж?рекке т?скен « со?ыс жарасы» оны? жазылуы екіталай.

??рметті ?она?тар алтан уа?ыттары?ызды б?ліп келгендері?ізге к?п- к?п рахмет!Екінші д?ние ж?зілік со?ысы ардагерлеріні? де ?атары жылдан-жыл?а сиреп келе жатыр.Жастарды Отанс?йгіштікке баулу,патриотты? т?рбие беру енді ау?ан со?ысы ардагерлеріні? екіншісіне ?тіп жатыр.Сіздерге ашы? аспан,?мірлері?ізге тынышты?, ба?ыт, денсаулы?,жастар?а патриотты? т?рбие берудей игілікті істері?ізге жеміс, табыс тілеймін. Рахмет!

1-ж?ргізуші. Осымен «Ау?аныстан- ж?ректегі жара» та?ырыбында?ы кешімізді ая?таймыз. ?ош сау болы?ыздар! 

Просмотр содержимого документа
«Ке?ес ?скерлеріні? Ау?ан жерінен шы?арыл?анына 20 жыл толуына байланысты ?ткізілген «Ау?аныстан- ж?ректегі жара» та?ырыбында?ы кездесу кеші.»

Нугманова К.Х.

Қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі

Батыс Қазақстан облысы

Бөрлі ауданы

Ақсай қаласының №3 жалпы орта білім беретін мектебі


Кеңес әскерлерінің Ауған жерінен шығарылғанына 20 жыл толуына байланысты өткізілген «Ауғаныстан- жүректегі жара» тақырыбындағы кездесу кеші.

Көрнекіліктер:Ұлағатты сөздер жазылған плакаттар «Жат жердің жазы да жауратады», «Әскери қызмет- абыройлы міндет» «Құс ұясын қорғайды, адам отанын қорғайды» (Ә.Нұршайақов); «Ежелден ел тілегі- ер тілегі,Адал ұл ер боп туса-ел тірегі» ( Б.Момышұлы), «15 ақпан Кеңес әскерлерінің Ауған жерінен шығарылғанына 20 жыл»,Автомат макеттері, теледидар,ДVД,диск «9 рота»,шарлар.

 1. жүргізуші. Кеңес әскерлерінің Ауған жерінен шығарылғанына 20 жыл толуына байланысты «Ауғаныстан – жүректегі жара» тақырыбындағы кешімізді ашық деп жариялаймыз. Қазақстан Республикасының Әнұраны ойналады!

 2. жүргізуші.Ауған соғысында қаза тапқан батыр ағаларымызды орнымыздан тұрып 1 минут үнсіздікпен еске алуыңызды сұраймын.Рахмет отырыңыздар!

 1. жүргізуші.Сөз кезегі мектебіміздің директорына беріледі.

 2. жүргізуші.Ендігі сөз кезегін Әскери жетекші мырзаға беріледі.

Әскери жетекші:Құрметті оқушылар және бүгінгі біздің кешіміздің қонақтары.Кеңес әскерлерінің ауған жерінен шығарылғанына 20 жыл толуына байланысты өткізіліп жатқан «Ауғаныстан – жүректегі жара » тақырыбындағы кешімізге қош келдіңіздер!

Соғыс кинодан қарағанда қызық,ал өмірде бұл мүлде керісінше.Соғыс жан алып-жан беру. Соғыс халықтың басына келген қасірет,жұт.Ауған елінде 1979-1989 жылдары 10 жыл бойы ұрыс қимылдары жүрді.Осы Ауған соғысына Қазақстаннан 22000 адам қатысып олардың 761 қаза тапты,21 хабар ошарсыз жоғалды. Осы соғысқа Бөрлі ауданынан 28 интернационалист-жауынгер қатысты, 2 жауынгердің өмірі қыршыннан қиылды.Олар Куриленко Леонид және Алексеев Сергей. Сонымен қатар басқа ауданнан ата-аналары көшіп келген Ауған соғысының аяқталғанына 20 жыл болса да, жүректегі « соғыс жарасы» әлі де сыздап ауырады.Біздің ауданымыздан осы ауған соғысына бірнеше ондаған азаматтар қатысты.

Бүгінгі кешіміздің мақсаты Ауған соғысы жайлы тереңірек біліп- тану, мәлімет алу. Ержүрек ағаларыңның ерліктерін болашақ жас ұрпаққа, ағаларыңның ерліктерін болашақ жас ұрпаққа, сіздерге үлгі ету. Осы мақсатта ауған соғысына қатысқан ардагер ағаларыңызды қонаққа шақырдық. Енді қонақтарымызды таныстырайын.

 1. жүргізуші.

Армысың,ауылымның адамдары.

Мейір гүлін шашатын маған бәрі.

Ащы терді аямай сендер үшін

Әнге қосып жүремін өзіңді әлі

 1. жүргізуші.

Сол Ауғанда талай досты жерледік,

Қарлы шыңға күн – түн демей өрледік.

Сұрапылда ерледік те шерледік

Намыс туын қолдан бірақ бермедік.

 1. жүргізуші. Баяндама: «Ауған соғысы».

Оқушы.

КОКП және КСРО басшылығы Ауғаныстандағы 1978 жылғы сәуір төнкерісі нәтижесінде билікке келген «Халықтық- демократиялық- демократиялық үкіметті» қолдап, көршілес елдің социалистік бағытпен дамуын көздеп интернационалдық әскери жәрдем береміз деген желеумен оның ішкі істеріне араласты.1965 жылы қаңтарда Ауғаныстанда Кеңес Одағы Мемлекеттік қауіпсіздк комитеті тыңшыларының қатысуымен астыртын қызмет атқарған Ауғаныстан халықтық-демократиялық партиясы құрылып,біраздан соң ол екіге бөлініп «Халық» тобын Н.М.Тараки, Х.Амин, ал «Парчам» тобын Б.Кармал басқарды.1977 жылы мамырда Мәскеудің нұсқауымен Ауғаныстан халық- демократиялық партиясының екі тобы бірігіп астыртын қимылдарын ұлғайта түсті.Мухаммед Даул үкіметі халық-демократиялық партиясына қысым жасап,1978 жылдың 36 сәуірінде оның бала-шағасымен қазаға ұшырады.Сөйтіп Ауғаныстанда АХДП билігі орнады.Жаңа үкімет КСРО-ның айтқанынан шықпай, бірден социализм негізін қалауға көшті.Жер реформасын енгізу,діндарларды қудалау, ағарту саласындағы өзгерістер,кеңестік мамандарды көбірек пайдалану жергілікті көшпелі тайпалардың әдет- ғұрпымен, салт- мүддесімен санаспау, т.б бұхара халықтың наразылығын тудырды.1978 жылы қазанда ірі қақтығысулар басталды.Ауған үкіметі КСРО мен достық тату көршік және ынтымақтастық туралы шартқа отырып Мәскеуге арқа сүйеді.Алайда халық күресі одан әрі күшейе түсті.1979 жылдың ақырында 26 уәлаятта 18 көтеріліс өрті лаулады. Сондай жағдайда АХДП басшылары өзара тартысып,Кармаль тобы жеңіліп ( 1978 жылы шілде- тамыз) оның өзін Чехославакияға елші етіп жібереді.Келесі жылы қыркүйекте Тараки Аминнің қолынан қаза тауып,АХДП мен мемлекет басына Амин отырды.Бұл жағдайда Мәскеу өз мүддесіне қауіп ретінде қабылдады.КСРО Мемлекеттік Қауіпсіздік Комитеті Аминді қызметінен шеттетіп «парчамшыларды» билікке әкелуге әрекеттенді.1979 жылы 12 желтоқсанда Кңес Одағы басшыларының шағын тобы Л.И.Брежнев,Ю.В.Андропов,

М.А.Суслов,Д.Ф.Устинов,Н.А.Громыко Ауғанстанға кеңес әскерін енгізу туралы шешім қабылдады.Сөйтіп 1979 жылы 25 желтоқсанда КСРО әскерлері Ауғаныстан шекарасынан өтіп онда 1989 жылдың ақпанына дейін соғыс қимылдарын жүргізді.Қазақстан ауған соғысына 22 000 адам қатысып, олардың 761 адам қаза тапты, 21 адам хабарсыз кетті.

2-жүргізуші.Ауған елінде,қан майданның өтінде күн сайын емес сағат сайын қауіп- қатермен беттесіп жүрген шақ.

1- жүргізуші.Бейнефильм «9-рота» үзінді. 3 минут.

2-жүргізуші.Ән «Бейбітшілік –ел ұраны » Оқушылар.

1-жүргізуші.

Өзі батыр,өзі қайсар, төзімді,

Бір полкка ерлігімен өзі үлгі.

Оралғалы Ауғаныстан елінен

Талай болды,көрмегелі өзіңді.

 1. жүргізуші.Келесі сөз кезегін қонақтарға берейік.

2-жүргізуші.

Біздің батыр алған беттен қайтпайды,

Бір сөйлейді, сірә, екі айтпайды.

Тұрса мейлі қылша мойын тұзақта,

Тіс жармайды,қимас досын сатпайды.

 1. жүргізуші.Оқушылар сапта қарумен жасайтын «Қару кеудеге», «Қару- белдікке», «Қаруды- Түзет» «Қару -арқаға», «Қару -белдікке», «Бөлімше, қаруды- қой» «Қару», «Бөлімше, қарулан» «Қаруға» тәсілдерін орындайды.Қабыл алыңыздар!

 2. жүргізуші.Келесі кезекті сұрақ-жауапқа берейік.Оқушылар өздерін толғандырған сұрақтарын ардагер ағаларына қояды.

 1. жүргізуші.

Сенен табам асыл үлгі іздесем

Сен деп білем алтын бесік- ел көсем

Өткен күннен белгі болар тарх бар .

Мекенімді бабалармен тілдесем.

 1. жүргізуші.Енді кезекті биге берейік.Би шашу. «Кең жайлау».

 1. жүргізуші.Совет әлімқұлов. «Ардагерлер» өлеңін қабыл алыңыздар. Оқушы.

Ардагерлер- Қажырлы

Бүгінгі ерлер,

Қызыл ту ұстап алға жүгіргендер,

Ел үшін омырауын оққа тосып,

Неше өліп,неше мәрте тірілгендер.

Ардагерлер

Айтса ертек- көргендері

Табандары таймаған өрден кері.

Сыңғырлап сыр шертеді жиындарда,

Кеуде толы жарқырап ордендері.

Ардагерлер- Қайыспас

Биік емен,

Алысқан ала құйын дүниемен.

Келешек тартпасын деп ауыртпалық

Барлық зілді көтерген иығымен.

Ардагерлер, ақылшы, қрғансыңдар,

Жолдарың үлкен тарих,толған сырлар.

Бойдағы бар жемісін елге сыйлап,

Селдіреп бара жатқан ормансыңдар

 1. жүргізуші.

Бізге ыстықсың көргеннен соң көзіңді

Екі етпедік әрбір айтқан сөзіңді.

Жазылмастай жара салып жүрекке

Талай боздақ бөтен елде «көз ілді»


1-жүргізуші.Көрініс: «Аған - қазақ».( болған оқиға желісімен «Егемен Қазақстан » 2005 ж №).

Дұшмандар әңгімелесіп тұрады.Сол кезде тұтқын сарбаздарды дұшмандар айдап алып келеді.Дұшмандар оларды үгіттейді.Біздің жағымызға өтіңдер өмірлеріңізді сақтап қаламыз,сіздерге көп алтын, ақша береміз,әдемі қыздарға үйлендіреміз- дейді.Бұған тұтқын сарбаздар сатылмайтындығын, әскери антына адал екендігін айтады.Дұшмандар оларды ұрып, соғады.

Дұшман басшысы оларды өлтіруге бұйырады.Бір-бірлеп пышақпен бауыздай бастайды.Соңғы сарбазға келгенде «Қош бол! Туған елім» дегенді айтып қалады.Сонда дұшман: «Бауырым сен қазақпа едің, менде қазақпын. Сонау ашаршылық кезінде Ауған жеріне ауып келіп қалып едік. Туған жерге оралар күн боларма екен шіркін! «Қанына тартпағанның қары сынсын » дегендей, мен сені өлді қылып қан шығарып кетем.Біз қазір кетеміз содан соң жолыңды табарсың. Қош, бауырым!»-деп өлтірмей кетіп қалады.Дұшмандар кеткесін қазақ- сарбаз орнынан тұрып аман- сау өздеріне оралады.

2-жүргізуші.

Самғап жүрсек бостандық жыр әнім,

Шарықтайды кең көлемде бұл әнім-

Ән. «Атамекен» оқушылар орындауында.

 1. жүргізуші. Қонақтарға арналған сыйлығымызды тапсыруға рұқсат етіңіздер. Оқушылар тапсырады.

Гүлін жарып,жайқалып үміт бағы,

Таңдарым ата бермек күліп тағы.

Бізге мәлім жылжып жыл өткен сайын,

Қырғи қабақ соғысты ұмытпағы.

Дүниені достықтың орап әні,

Көңіл сандық шаттыққа толады әні,

Өмірде шырын еміп өскен ұрпақ

Ащылықты білмейтін болады әлі.

Өтеді жаз,өтеді талай күз кеп,

Кірпішік сәнді өмірдің қалаймыз көп

Сенемін «бомба» сөзін кейінгі ұрпақ,

Түсінбей сөздіктерден қарайды іздеп.

2-жүргізуші. Қорытынды сөз әскери жетекші мырзаға береміз.

Әскери жетекші.-Құрметті бүгінгі кешіміздің қонақтары,әріптестер және оқушылар. «Ауғаныстан- жүректегі жара» тақырыбындағы кешіміз өз мәресіне жетті.Әскерлер «Бұйрық-талқыланбайды,бұйрық орындалады» дегендей ауған соғысына қатысқан ардагер ағаларыңыз өздеріне берілген бұйрықты адал орындады,Ауған халқына өздерінің интернациональдық көмектерін аяған жоқ,әскери антына адал болды.

Соғыста взвод командирінің өмірі 5 минут болса, қатардағы сарбаздардың өмірі санаулы секундтар болуы мүмкін. «40 жыл қырғын болса да ажалды өледі»- дегендей, «соғыс отынан» аман –есен келген ағаларыңыз міне ортамызда отыр.Сол ауған соғысында талай боздақ ауған жерінде көз жұмды, талай ана жарынан, талай ата- ана бауыр еті балаларынан айрылды. «Ессіз оқ» ешкімді де аямайды екен. Біз енді бұл ардагер ағаларыңның ерліктеріне қалай үн қоса аламыз? Мұның үшін өзіміздің үлгілі оқуымызбен,тәртібімізбен көріне білсек, «құс екеш құста өз ұясын қорғайды»--дегендей бізде өз отанымызды қиын сәтте қорғай білуге дайын болуымыз керек. Қажет болса көршілерімізге қол ұшын беруге әзір болуымыз керек. Сөзімізді қорытындылай келе айтарым, денеге түскен жара уақыттың өтуімен жазылады,бірақ жүрекке түскен « соғыс жарасы» оның жазылуы екіталай.

Құрметті қонақтар алтан уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге көп- көп рахмет!Екінші дүние жүзілік соғысы ардагерлерінің де қатары жылдан-жылға сиреп келе жатыр.Жастарды Отансүйгіштікке баулу,патриоттық тәрбие беру енді ауған соғысы ардагерлерінің екіншісіне өтіп жатыр.Сіздерге ашық аспан,өмірлеріңізге тыныштық, бақыт, денсаулық,жастарға патриоттық тәрбие берудей игілікті істеріңізге жеміс, табыс тілеймін. Рахмет!

1-жүргізуші. Осымен «Ауғаныстан- жүректегі жара» тақырыбындағы кешімізді аяқтаймыз. Қош сау болыңыздар!

«Қаруластар рухына»

Ерлік қылған аталарым,аспан асты,жер үсті.

Біз сәндікке кимейміз деп шалбар менен бөрікті.

Отан- Ана алдындағы өтейміз деп борышты

Аттандыңдар, атқардыңдар соғысты.


Жау дейміз-ау қолдан жасап жауынды,

Саясаттың сайқалдығы уландырған тамырды.

Бауырыңа бауыздатып, балдай ішкен қаныңды

Заманы еді Кеңестің ол, сұрапылды,дауылды.


Қажет болса кезде Отан үшін оққа тостың кеудеңді

Ерлігіңді,өрлігіңді төрткүл дүние,ел көрді.

Бірге аттанған кей бауырыңды топырақ жапты,жерленді.

Енді олар жебейді ғой аруағымен сендерді.


Бүгін біздер сарбазымыз Егеменді Қазақтың,

Туды міне жас ұрпаққа ғажап күн,

Енді құдай әрі қаратсын,

Біздер көрген азап пен тозақтың

Енді атса бейбіт күннің таңы атсын.


Жастығыңмен жауға атылдың оқ болып

Әндететін кездеріңде ауылыңда төс керіп.

Жаудың оғы сом мүшеңді төрт бөліп,

Кейбіреуің кеттің мүлде жоқ болып.


Құдай өзі бере жатар, жауыздықтың жазасын

Қыран ерлер ардагерлер,сендер түгел тазасың.

Қасқыр мінез,қайсар жандар,жалап жазған жарасын

Жүрегіңнің жараларын қай мықты бар жазатын.


Аналардың көл боп ақты көз жасы,

Жетімдер мен жесірлерді ойлашы.

Сол күндерді көрмесін бұл халқымыз

Ел үшін құрбандық тек-ер басы.


Еске алайық,құрметтейік құрбандардың рухын,

Қабірлері нұрға орансын, суық көрде жылынсын.

Есіл ерлер ескерткішке айналсаңда біз үшін

Мәңгі бақи тірісіңдер,тірісіңдер,тірісің!
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Литература

Категория: Мероприятия

Целевая аудитория: Прочее

Автор: Нугманова К.Х.

Дата: 19.11.2015

Номер свидетельства: 255539

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства