kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

«Ер есімі ел есінде» С. Торай?ыровты? шы?армашылы?ына арнал?ан поэзия кеші

Нажмите, чтобы узнать подробности

«Ер есімі ел есінде» С. Торай?ыровты? шы?армашылы?ына арнал?ан поэзия кеші Ма?саты: Білім алушыларды? дарынды ?абілеттін арттыру, шы?армашылы?ын дамыту, таланттарын насихаттау. ?лы ??ламаларды? ?ле?дерін жат?а айту, ?рбір білім алушыны? бойында?ы адамгершілік ?асиеттерін жетілдіру, ?йымшылды??а, ?дептілікке, досты??а т?рбиелеу. Білім алушыларды жеке т?л?а ретінде ?алыптасуына жа?дай жасау. Т?рі: поэзиялы? кеш К?рнекілігі: Сахна мерекеге сай безендіріліп, кешті? та?ырыбы ілінеді. Керекті ??ралдар : ?лкен экран,проектор, компьютер, ?н таспа, к?й санды?,фото ж?не видео камералар. Т?рбиелік ба?ыты: А?ыл-ой. Рух. Адамгершілік. Сезім. Барысы: I.?йымдастыру б?лімі: Іс- шара?а ?атынасушы білім алушыларды? ?зірлігін ба?ылау, т?гендеу. Сахна?а шы?у реттік санын бойынша білім алушыларды дайындау. Ж?ргізушілер мерекелік ?лгіде киінген. «Ер есімі ел есінде» атты ?деби кешіне сценарий. Ж?ргізушілер: Сахнаны? екі жа?ынан шы?ып, бастарын иіп с?лемдеседі. 1- Ж?ргізуші Тілдер мерекесі ?арса?ында ?ткізіліп отыр?ан, ?аза? ?дебиетіні? алып ?лдарыны? бірі «?ара??ы ?аза? к?гіне, ?рмелеп шы?ып к?н болам», - деп жырла?ан а?ынымыз С?лтанмахм?т Торай?ыровты? шы?армашылы?ына арнал?ан «Ер есімі ел есінде» атты ?деби кешімізді бастау?а р??сат еті?іздер. 2- Ж?ргізуші: : C.Торай?ыров – ?аза? тарихында ой-санасы е? ?ыра?ы, е? ?анатты, е? ?азыналы ?айраткерлерді? бірі. 1- Ж?ргізуші: А?ынны? ?мірі ?мтылыс пен ізденіске толы болды. ?леуметтік о?и?аларды? шиеленісті д?уірінде ?мір с?рген ол ?з заманыны? сыры мен ?айшылы?ты шынды?ын тану?а тырысып ба?ты. Сол жолда не ?илы ?мір ?ткелдерінен ?тті. С?лтанмахм?тты? екі жасында анасы ?ліп, болаша? а?ын жетімдік пен жо?шылы?ты? ?асіретін бірдей к?ріп ?седі. 2- Ж?ргізуші: А?ын халы?ты? ?ара??ылы?та?ы к?йден шы?уы ?шін ?нер-білімні? ?ажет екенін айтар а?артушылы? идеяны к?тереді. ?зіні? б?л та?ырыпта?ы ал?аш?ы ?ле?дерін С?лтанмахм?т ?аза? жастарына арнайды. 1- Ж?ргізуші: «О?ып ж?рген жастар?а» ?ле?інде ол жас адамны? о?у?а деген ынтасы мен келешекке деген сенімін бейнелейді.(«Ш?кірт ойы» ?ле?і орыс тобы) 2- Ж?ргізуші: С?лтанмахм?т – тым ерте оян?ан ж?не халы?, ел м??ын ерте т?сініп, жырла?ан а?ын. Ол бала жігіт кезінде жаз?ан ?ле?деріні? кезінде ?леуметтік те?сіздікті, ?аза? хал?ыны? ?о?амды? ?міріні? мешеулігін, ескі ауылды езіп жаныш?ан ?дет-??рып за?дарыны? ?ырсы?ын аны? к?рсетеді. ?з д?уіріні? озат а?ыны, ауырпалы?тар?а жаны ауыра ?арады. 1- Ж?ргізуші: «Анау-мынау» ?ле?інде ?аза? хал?ыны? тіршілігін к?рші елдермен салыстыра суреттеп, оны? бас?алардан кейін т?р?анын к?ріп, к?йінді: 2- Ж?ргізуші: Анау ?ырда татар т?р, Бас?алармен ?атар т?р. Мынау ойда ?аза? т?р, Бастарында азап т?р, - ?ле?інде осы?ан себепкер болып отыр?ан ел пысы?тары сыналады. 1- Ж?ргізуші: «?амар с?лу»романы, «Кедей», «Адас?ан ?мір», ая?талма?ан «Айтыс» деген поэмалары бар. «Кедей» поэмасында ?аза? кедейіні? басынан кешкен ауыр т?рмысын, тіршілік жа?дайын суреттей отырып, оны? ?з ортасынан б?лінуін к?рсетеді. «Адас?ан ?мір» поэмасыны? негізгі сарыны – ?о?амда?ы ?ділетсіздікті?, те?сіздікті? себептерін ашу ж?не те?дік жолын іздеуге талпыну. Поэма 5 б?лімнен т?рады. Б?ларды? бірі- адамны? с?би ша?ын, 2-сі жігіт ша?ын, 3-сі ?л?ай?ан то?та?ан кезін, 4-сі к?рілік кезін, 5-сі ?лген мезгілін суреттейді. «Мен бала» тарауынан ?зінді, ТАК-1 тобыны? білім алушысы К?рім Гюзаль. 2- Ж?ргізуші: «?амар с?лу» - ?зіні? та?ырыбы мен мазм?ны жа?ынан ?леуметтік роман. Жазушы ?аза? ?йеліні? те?сіздіктегі жай-к?йін роман о?и?асыны? негізіне ал?анмен, сол ар?ылы ?з д?уіріні? ?о?амды? шынды?ын ?леуметтік т?р?ыдан талдайды. Романны? негізгі идеясын С?танмахм?т ?р ?илы та?дарлар, адам бейнелері ар?ылы ашу?а тырысады. Оны? кейіпкерлері к?з?арасы ?р т?рлі адамдарды? ?а?ты?ыстары негізінде жіктеледі. ?амар, Ахмет ж?не оларджа?таушы Омар ?намды кейіпкерлер ретінде танылып, жор?а Н?рым, ?алтан ?ажы, Оспан билер жа?алы??а ?арсы іс-?рекеттерімен к?рінеді. Романнан к?рініс. Ортада ТАК-1 тобыны? білім алушылары Ба?берген, Кенежег?л, Аяг?з, ?йгерім (Сцека кетеді романнан ?зінді) 1- Ж?ргізуші: Романны? ?ткен ?мірді, онда?ы ?ділетсіздікті реалистікпен суреттей отырып, е?бекші халы?ты наданды??а, феодалды? кертартпа салсана?а ?арсы к?реске ?ндеуде ерекше ма?ызы бар. ?аза? ?дебиетіндегі ал?аш?ы публицист-жазушыларды? бірі С?лтанмахм?т атамызды? ?ле?дері сан т?рлі та?ырыптар?а жазыл?ан. Отанына арнал?ан «Ту?ан еліме» ?ле?і. ?КМ?-1 тобыны? білім алушысы Жанахметов Еркеб?лан 2-Ж?ргізуші: ?азіргі та?да ?аза? жастарыны? арасында а?ынды? ?нерін шы?дап, поэзия саласында ?ле? жазып, жеке шы?армашылы?ын ?сынып отыр?ан колледжімізді? білім алушылары Айту?ан мен ?йгерім ортамызда. 2- Ж?ргізуші: К?Й Жанарды? орындауы 2- Ж?ргізуші: ХХ ?асырды? бас кезіндегі ?аза? ?дебиетіні? ірі ?кілі С?лтанмахм?т Торай?ыровты? та?даулы шы?армалары ар?ылы ?аза?ты? ?дебиеті мен ?леуметтік ой- пікірі тарихында к?рнекті орын алды. А?ын ?аза? поэзиясы мен прозасын жа?а саты?а к?терген суреткер, реалист болып табылады. Ол аз ??мыр жасаса да, со?ына мол ?деби м?ра ?алдырды. ?з т?сында?ы ?аза? ?дебиетінде жа?а жанрлар ту?ызды. Жазушыны? тіл шеберлігі, а?ынды? ерекшеліктері Ыбырай, Абай д?ст?рлеріні? негізінде жазылды. 1- Ж?ргізуші: ?деби кешімізді С?лтанмахм?т атамызды? «О?ып ж?рген жастар?а» деген ?ле?іні? мына шума?ымен ая?таймыз: 2- Ж?ргізуші: ?мітпенен жо? ?у?ан, Талабы алда баламыз. Бас?алар жо?ын тап?анда, Біздер ?айтіп ?аламыз. Со?ында ?КМ?-1 тобыны? білім алушысы ?айсарова Мадинаны? орындауында ?ншашу орындалады. ?атысушылар ?н орындалып жат?анда орта?а шы?ады.

Просмотр содержимого документа
««Ер есімі ел есінде» С. Торай?ыровты? шы?армашылы?ына арнал?ан поэзия кеші»

«Ер есімі ел есінде»

С. Торайғыровтың шығармашылығына арналған поэзия кеші


Мақсаты: Білім алушылардың дарынды қабілеттін арттыру, шығармашылығын дамыту, таланттарын насихаттау. Ұлы ғұламалардың өлеңдерін жатқа айту, әрбір білім алушының бойындағы адамгершілік қасиеттерін жетілдіру, ұйымшылдыққа, әдептілікке, достыққа тәрбиелеу. Білім алушыларды жеке тұлға ретінде қалыптасуына жағдай жасау.
Түрі: поэзиялық кеш

Көрнекілігі: Сахна мерекеге сай безендіріліп, кештің тақырыбы ілінеді. Керекті құралдар : үлкен экран,проектор, компьютер, үн таспа, күй сандық,фото және видео камералар. Тәрбиелік бағыты: Ақыл-ой. Рух. Адамгершілік. Сезім.

Барысы:
I.Ұйымдастыру бөлімі:

Іс- шараға қатынасушы білім алушылардың әзірлігін бақылау, түгендеу. Сахнаға шығу реттік санын бойынша білім алушыларды дайындау. Жүргізушілер мерекелік үлгіде киінген.

«Ер есімі ел есінде» атты әдеби кешіне сценарий.

Жүргізушілер: Сахнаның екі жағынан шығып, бастарын иіп

сәлемдеседі.

1- Жүргізуші Тілдер мерекесі қарсаңында өткізіліп отырған, қазақ әдебиетінің алып ұлдарының бірі «Қараңғы қазақ көгіне, өрмелеп шығып күн болам», - деп жырлаған ақынымыз Сұлтанмахмұт Торайғыровтың шығармашылығына арналған «Ер есімі ел есінде» атты әдеби кешімізді бастауға рұқсат етіңіздер.

2- Жүргізуші: : C.Торайғыров – қазақ тарихында ой-санасы ең қырағы, ең қанатты, ең қазыналы қайраткерлердің бірі.

1- Жүргізуші: Ақынның өмірі ұмтылыс пен ізденіске толы болды. Әлеуметтік оқиғалардың шиеленісті дәуірінде өмір сүрген ол өз заманының сыры мен қайшылықты шындығын тануға тырысып бақты. Сол жолда не қилы өмір өткелдерінен өтті. Сұлтанмахмұттың екі жасында анасы өліп, болашақ ақын жетімдік пен жоқшылықтың қасіретін бірдей көріп өседі.

2- Жүргізуші: Ақын халықтың қараңғылықтағы күйден шығуы үшін өнер-білімнің қажет екенін айтар ағартушылық идеяны көтереді. Өзінің бұл тақырыптағы алғашқы өлеңдерін Сұлтанмахмұт қазақ жастарына арнайды.

1- Жүргізуші: «Оқып жүрген жастарға» өлеңінде ол жас адамның оқуға деген ынтасы мен келешекке деген сенімін бейнелейді.(«Шәкірт ойы» өлеңі орыс тобы)

2- Жүргізуші: Сұлтанмахмұт – тым ерте оянған және халық, ел мұңын ерте түсініп, жырлаған ақын. Ол бала жігіт кезінде жазған өлеңдерінің кезінде әлеуметтік теңсіздікті, қазақ халқының қоғамдық өмірінің мешеулігін, ескі ауылды езіп жанышқан әдет-ғұрып заңдарының қырсығын анық көрсетеді. Өз дәуірінің озат ақыны, ауырпалықтарға жаны ауыра қарады.

1- Жүргізуші: «Анау-мынау» өлеңінде қазақ халқының тіршілігін көрші елдермен салыстыра суреттеп, оның басқалардан кейін тұрғанын көріп, күйінді:

2- Жүргізуші: Анау қырда татар тұр,

Басқалармен қатар тұр.

Мынау ойда қазақ тұр,

Бастарында азап тұр, - өлеңінде осыған себепкер болып отырған ел пысықтары сыналады.

1- Жүргізуші: «Қамар сұлу»романы, «Кедей», «Адасқан өмір», аяқталмаған «Айтыс» деген поэмалары бар. «Кедей» поэмасында қазақ кедейінің басынан кешкен ауыр тұрмысын, тіршілік жағдайын суреттей отырып, оның өз ортасынан бөлінуін көрсетеді. «Адасқан өмір» поэмасының негізгі сарыны – қоғамдағы әділетсіздіктің, теңсіздіктің себептерін ашу және теңдік жолын іздеуге талпыну. Поэма 5 бөлімнен тұрады. Бұлардың бірі- адамның сәби шағын, 2-сі жігіт шағын, 3-сі ұлғайған тоқтаған кезін, 4-сі кәрілік кезін, 5-сі өлген мезгілін суреттейді. «Мен бала» тарауынан үзінді, ТАК-1 тобының білім алушысы Кәрім Гюзаль.

2- Жүргізуші: «Қамар сұлу» - өзінің тақырыбы мен мазмұны жағынан әлеуметтік роман. Жазушы қазақ әйелінің теңсіздіктегі жай-күйін роман оқиғасының негізіне алғанмен, сол арқылы өз дәуірінің қоғамдық шындығын әлеуметтік тұрғыдан талдайды. Романның негізгі идеясын Сұтанмахмұт әр қилы тағдарлар, адам бейнелері арқылы ашуға тырысады. Оның кейіпкерлері көзқарасы әр түрлі адамдардың қақтығыстары негізінде жіктеледі. Қамар, Ахмет және оларджақтаушы Омар ұнамды кейіпкерлер ретінде танылып, жорға Нұрым, Қалтан қажы, Оспан билер жаңалыққа қарсы іс-әрекеттерімен көрінеді. Романнан көрініс. Ортада ТАК-1 тобының білім алушылары Бақберген, Кенежегүл, Аягөз, Әйгерім

(Сцека кетеді романнан үзінді)

1- Жүргізуші: Романның өткен өмірді, ондағы әділетсіздікті реалистікпен суреттей отырып, еңбекші халықты надандыққа, феодалдық кертартпа салсанаға қарсы күреске үндеуде ерекше маңызы бар.

Қазақ әдебиетіндегі алғашқы публицист-жазушылардың бірі Сұлтанмахмұт атамыздың өлеңдері сан түрлі тақырыптарға жазылған. Отанына арналған «Туған еліме» өлеңі. ҚКМқ-1 тобының білім алушысы Жанахметов Еркебұлан

2-Жүргізуші: Қазіргі таңда қазақ жастарының арасында ақындық өнерін шыңдап, поэзия саласында өлең жазып, жеке шығармашылығын ұсынып отырған колледжіміздің білім алушылары Айтуған мен Әйгерім ортамызда.

2- Жүргізуші: КҮЙ Жанардың орындауы

2- Жүргізуші: ХХ ғасырдың бас кезіндегі қазақ әдебиетінің ірі өкілі Сұлтанмахмұт Торайғыровтың таңдаулы шығармалары арқылы қазақтың әдебиеті мен әлеуметтік ой- пікірі тарихында көрнекті орын алды. Ақын қазақ поэзиясы мен прозасын жаңа сатыға көтерген суреткер, реалист болып табылады. Ол аз ғұмыр жасаса да, соңына мол әдеби мұра қалдырды. Өз тұсындағы қазақ әдебиетінде жаңа жанрлар туғызды. Жазушының тіл шеберлігі, ақындық ерекшеліктері Ыбырай, Абай дәстүрлерінің негізінде жазылды.

1- Жүргізуші: Әдеби кешімізді Сұлтанмахмұт атамыздың «Оқып жүрген жастарға» деген өлеңінің мына шумағымен аяқтаймыз:

2- Жүргізуші: Үмітпенен жоқ қуған,

Талабы алда баламыз.

Басқалар жоғын тапқанда,

Біздер қайтіп қаламыз.

Соңында ҚКМқ-1 тобының білім алушысы Қайсарова Мадинаның орындауында әншашу орындалады. Қатысушылар ән орындалып жатқанда ортаға шығады.
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Литература

Категория: Мероприятия

Целевая аудитория: 11 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
«Ер есімі ел есінде» С. Торай?ыровты? шы?армашылы?ына арнал?ан поэзия кеші

Автор: Айсариева Пердекуль Алданышовна

Дата: 10.01.2016

Номер свидетельства: 274619

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства