kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

"Жан?я-т?рбие мектебі" атты т?рбие са?аты

Нажмите, чтобы узнать подробности

Ма?саты: Бала т?рбиесіндегі отбасыны? алатын орны ерекше екенін т?сіндіру, Отанны? бір б?лшегі екенін ??ындыру; хал?ымызды? т?лім-т?рбиесі ?кені? а?ылымен, ?негесімен, ананы? а? с?тімен, даритынын о?ушы бойына сі?іру; отбасы м?шелеріні? арасында бауырмалды?, ?айырымдылы?, досты? ?арым-?атынасты ?алыптастыру, ?лкенді сыйлау?а, кішіге ?ам?орлы? жасау?а, сыпайы да инабатты болу?а т?рбиелеу.

Саба?ты? барысы

І. ?йымдастыру.

О?ушылар мен ата-аналар топтасып отыр?ызылады.

Ж?ргізуші: ??рметті ата-аналар, о?ушылар, «Жан?я-т?рбие мектебі» атты т?рбие са?атымызды ашу?а р??сат еті?іздер.

                         Баланы жастан ба?паса?,

                         Жаманды?тан ?а?паса?

                         ?адірден ж?рдай ?ас?а боп,

                         Кешкені? ?мір бос?а тек.

            Баланы? ысты?-суы?ына к?ймейтін, жа?сылы?ына с?йсініп ?уанбайтын ата-ана жо? шы?ар. Отбасы-адамзатты? алтын ?ясы. Адам баласы шыр етіп д?ние есігін аш?аннан бастап сол орта?а бейімделіп, ы?палына к?ніп ер жетеді. Б?гінгі ?л-ерте?гі ?ке, ол ?кеге ?арап ?седі. Б?гінгі ?ыз-ерте?гі  ана, ол шешеге ?арап  бой т?зейді. Бала?а білім, т?рбие беруде басты т?л?а ?стаз болса, оны жал?астырушы ата-ана.

Міне, б?гінгі  отырысымыз осы жайлы болма?.

Шатты? ше?бері: Балалары ата-аналарына тілек тілеу. Аналары балаларына тілек айту

1-о?ушы. ?ке деген-биік шы?ы адамны?,

                   ?ке деген-тірегі ?ой ?аламны?.

                   ?ке деген-бойы?да а??ан ?аны? да,

                   Шы??ан тегі?, ол негізі?, жаны? да.

                   Не десе? де ?ке жолы бір б?лек,

                   ?айда ж?рсе де ?ке жолы бір б?лек,

                   ?айда ж?рсе? ?олты?ы?нан т?р демеп.

                   На?ыз ?ке а?ылг?й де ас?а? жан.

                   Барлы? ?рпа? ?келерден бастал?ан.

                   ?ам?орсы?, ?ке, ?мірде,

                   ?уатым сенсі? к??ілге.

2-о?ушы.

?лпештеп мені ?сірсе?,

?шармын ерте? к?гінде.

Те?іздей шал?ып ж?ремін,

С?йенер сенсе? тірегім.

Барсам да ?айда, жан ?ке,

?зі?мен бірге ж?регім

К?кке ?рлеп к??ілі?,

Н?р?а толсын ?мірі?.

Ба?ытты бол, жан ?ке,

?за? болсын ??мыры?.

3-о?ушы.

А? жаулы?ы? ?ымбат ма?ан,

Тілегімсі?, с?йінішім, панамсы?.

Шапа?аты? с?уле болып т?гілген,

А?ылы мол, мейірімі  данасы?.

?згелерден мен ?шін сен дарасы?.

Береке отын ша?ыра??а жа?асы?.

А? шашы?ны? ?р талынан белгілі,

Асыл ана сан ойла?ан баласын.

4-о?ушы. Мейірімнен алтын с?уле шашыл?ан.

Ж?регі?нен жомартты? та табыл?ан.

К?кірегі? аппа? ?ардай тап-таза.

Парасатты сен данышпан,  асыл жан.

?рнек тап?ан ?мір сыры ж?зі?нен

Асыл ізет, ?неге боп т?гілген.

А? с?ті?ді а?та?аным болар ед,

?з орнымды таба білсем ?мірден.

5-о?ушы. ?жемні? саясында ер жетіп мен,

Аялы а? бесіте тербетілгем.

?жемдей а? ниетті абзал жанды

Таппаспын айналсам да жер бетінен.

Ж?регімде достарды? ?зілі бар.,

Ж?регімде жанымны? азы?ы бар.

Ер жетіп есейгенде балапаны

Арайлап атады екен дала та?ы

6-о?ушы. Иіскеп ма?дайымнан сипалайтын

?ымбат ?ой ?желерді? ала?аны,

О ата-анам,

Таянышым, тірегім!

Бар ба?ытты бір басы?а тіледім.

Бізді жа?сы болса екен деп ?ашанда

Л?пілдейді сені? ?ам?ор ж?регі?!

«Ой ?оз?ау»

Ата-аналар?а:

-Бала сіз ?шін кім?   / постер жасау/     ?ол?анатымыз, болаша?ымыз, к?мекшіміз, ізбасарымыз, ?міімні? жал?асы, с?йеншіміз.

О?ушылар?а:

-Ата-ана? сен ?шін кім?  / постер жасау/  ?ам?оршы, асыраушы, т?рбие беруші, а?ылшымыз, е? арда?ты жандар.

О?ушылар?а с?ра?:

 • Жан?я туралы ?андай ма?ал-м?тел білесі?дер? Ма?ынасын ашып бері?дер.

 • Ата-ананы? ?андай жа?ымсыз, жат ?ылы?тан аула? бол?анын ?алар еді??

 • Ата-аналары?ны? ?андай жа?сы істерін ма?тан т?тасы?дар ж?не бас?алар?а ?лгі етер еді?дер?

 • Ата-аналар?а с?ра?:

 • Бала?ызды? ?андай жа?ымсыз, жат ?ылы?тан аула? бол?анын ?алар еді?із? Теріс ?ылы?тары ?шін ?андай жаза ?олданасыз?

 • Бала?ызды? ?андай жа?сы істері мен ?рекеттерін бас?алар?а ?лгі етер еді?із? Игі істерін ?алай мада?тайсыздар?

 • Бала т?рбиесі ?шін отбасы жауапкершілігі басым ба, ?лде мектепті? жауапкершілігі басым ба?

 • ?айтсек білімді ?рпа? т?рбиелейміз?

 • Т?рбие адамны? та?дыры шешеді дейді, сіз ?алай ойлайсыздар?

  Ата-аналар мен о?ушыларды? пікірлері топ ішінде талданып, тал?ыланып хабарланады.

  Ж?ргізуші: Міне, осылайша ?з баласыны? болаша?ына ала?дайтын, «?айтсемде баламды адам етем» деген ата-ананы? арманы бітер ме екен.

              Ендігі кезекте орта?а ж?мба? кейіпкерді ша?ырайы?.  Ж?мба? кейіпкер  с?з кезегі ?зі?ізде.

  Ж?мба? кейіпкер: Мен 11 жастамын. Мен ?зімді мазала?ан ойларымды сіздермен б?ліскелі келіп отырмын.

              Мені? ата-анам- ж?мысбасты адамдар, ж?мыс істеп ж?ріп ма?ан к??іл б?луге, менімен і?гімелесуге де уа?ыттары жо?. Мен ?немі жал?ызсырап ж?ремін. С?ра?ан а?шамды береді, барамын деген жеріме жібереді. Ма?ан  а?шаны?, байлы?ты?  еш ?ажеті жо?. Ма?ан тек ата-анамны? аялы ала?аны, мені еркелетіп бауырына бас?аны керек. Ал мені? ата-анам ма?ан еш к??іл б?лмейді, ?йткені олар ж?мыстан бас?а еште?е  ойламайды. Мен м?нда ата-анамды жамандайын деп келгенім жо?. Ата-анасына кім жаманды? ойласын?!

                          ??рметті ?ауым, мен ата-анамны? ма?ан деген жылы сезімдерін ?алай оята аламын?

  Ата-аналар б?л жа?дайда не айтасыздар?

  «Баламны? ?арны то?, к?йлегі к?к болса болды, т?ртібіне, о?уына ?арайтын уа?ытым жо?» дейтін ата-аналар?а к?з?арастары?ыз ?андай?

  Ж?ргізуші: О?ушылар, ж?мба? кейіпкерді? орнына болса?дар сендер не істер еді?іздер?

              Ж?мба? кейіпкерді шы?арып сал?аннан кейін ?нге кезек беріледі.

  7-о?ушы: «Ата-ананы? арманы»   М?зафар ?лімбаев

  ?ипа?тайды ?ит етсе ана?, ?ке?,

  ?айтсем ?ана осыны адам етем?

  Бас?аларды? осындай балалары

  Тап осындай жа??ала?, шала ма екен?

  Ойым емес, олла?и, біздікіні?

  Енжарлы?ы елде жо? ала б?тен.

  Туа сала т?лпарды? жалын тарт?ан

  ?ыр?илар?а ?ызы?ып ?арап ?темін.

  Жары? сыйлап, ма?ына жылу сыйлап,

  Б? да бір к?н алаудай жанар ма екен?

  Ел ?атарлы ерінбей е?бек етсе-ау,

  Болмаса да топжар?ан дара б?тен.

  М?ше т?степ мы?тылар той жасаса,

  Жерге ?арап мен сорлы ?алар ма екем?.

  ?міт пен к?дікті? ортасында

  Ата-ананы? ж?регі талады екен.

  Келесі б?ліміміз ата-ана мен о?ушы арасында?ы ?арым-?атынас?а арнал?ан жа?дайлар?а беріледі.

  Орта?а о?ушыларды ша?ырамыз. О?ушылар ?здеріні? басынан ?ткен ?р т?рлі  жа?дайларды баяндайды. Ата-аналарды? сол с?ттегі ?рекеті ты?далады.

  8-о?ушы. Анашым, мен б?гін саба??а бармай-а? ?ояйыншы, ?йге берілген ?ле?ді жатта?ан жо?пын,текке «2» алып ?алармын.  Апай?а телефон со?ып «Ауырып жатыр» деп айта салы?ызшы.

  9-о?ушы. ?ке, мен б?гін мектепті? терезесін сындырып алдым.

  10-о?ушы: ?ке, мен б?гін мектептегі жарыстан ма?тау ?а?азын алдым.

  11-о?ушы: Анашым, мен б?гін тарих саба?ынан «2» алдым. М??алім с?ра?тарына жауап бере алмадым.

  12-о?ушы: ?ке, б?гін мені? атым ленейкада атап орта?а ша?ырды, себебі саба??а кешігіп келгеімді кезекшілер жазып алыпты.

  13-о?ушы: Мама, мен саба? ?арама?анды?тан саба??а бармай-а? ?ояйыншы.

   «Мені? отбасым» атты та?ырыпта эссе жазу

  Ата-аналар?а

  Шы?армашылы? ж?мыс.

  Тапсырма: Балаларды? алдына ба?ыт ?йіне лайы? етіп ?аланатын сары т?стен ?иылып жасал?ан кірпіштер жатыр. Сол кірпіштерге балалар жан?яда?ы с?йіспеншілікке ?атысты ?ш ой жазу керек, я?ни жан?я ба?ыты, берекесі, ?арым-?атынасы неде екенін жазу тапсырылады. Мысалы, махаббат, т?сіністік, досты?, сенімділік, сыйласты?, кешірімділік, адал т. б

  -Жан?яда татулы? пен бірлік болуы ?шін ?андай ?асиеттер керек?

  Махаббат, кешірім, сабырлылы?, бірлік. Осы с?здер жазыл?ан ?а?аздан ?йді? ша?ыра?ы к?теріледі.

  Ата-ана туралы дана с?здер.

  1-о?ушы. ?л-?ыз ата-анасын ?уаныш?а б?леп, ба?ыт?а кенелтемін десе, алдымен ?депті болу керек.

  2-о?ушы. Адам жеміске, ата-ана жеміс а?ашына ??сайды. Жеміс а?ашын жа?сы ?арап к?ткендей ата-ана?ды аялап ба?са?, армандары? орындалады.

  3-о?ушы. С?би ша?ында ата-ана ?зі?ді ?алай ба?ып ?а?са, ?артай?анда ата-ана?ды ала?ан?а салып аялап к?ту керек.

  4-о?ушы. Ата-ана?ны? к??ілін еш ренжітуші болма, оларды? ж?регіне ?ай?ы т?сірме.

  5-о?ушы. Ата-анасын ?мыт?ан бала-опасызды? опасызы, ра?ымсызды? ра?ымсызы.

  6-о?ушы. Ата-ананы? ?адірін білмеген халы? ?адірін білмейді.

  7-о?ушы. Т?н ?й?ысын т?рт б?лген, т?нде бесік таянып, т?нде шошып оян?ан ананы? а? мейірімін ерекше ба?алау керек.

  Ж?ргізші: Ал, ??рметті о?ушылар, егер ата-аналары? сендерді? ?ызы?тарына ?уанып ба?ытты ?мір с?рсін десе?дер ?андай болулары? керек екен?

              ??рметті ата-аналар, балалары?ыз елін, Отанын с?йетін азамат болып ?сіп сіздерді ба?ыт?а кенелетін десе?іздер бала т?рбиелеудегі ?ателіктерге жол берме?іздер.

  ?атты т?ртіп к?рсе бала к?нінде,

  ?нерімен ?уантады т?бінде.

  Бала нені білсе, ?ядан

  ?ле-?лгенше соны таныр ?иядан.

  ?нер, білім берем десе? басынан,

  Бер о?у?а балаларды жасынан.

  Ата-анадан ?сіп ?рпа? тара?ан,

  Жа?сы-жаман болса бала солардан.

                                           Ж?сіп Баласа??н

  Ж?ргізуші: Ата-ананы? ба?ыты баланы? д?рыс адам болып ?суіне байланысты. Ал балаларды? ?здеріне ба?ыт сыйлайтын т?л?а болып ?алыптасуы, ата-аналар,  сіздерге байланысты.О?ушылар, сіздер болаша?та ата-ананы? ?мітін а?тар, елін с?йер азамат болады деп сенемін. ?р отбасына шатты?, мейірімділік, ??т-береке, ?уаныш пен тілеймін.

              Саба??а ?атысушы барлы? ата-аналар?а ал?ысымды білдіріп «Жан?я-т?рбие мектебі» атты т?рбие са?атымыз ая?таймыз.

Просмотр содержимого документа
«"Жан?я-т?рбие мектебі" атты т?рбие са?аты »

Мақсаты: Бала тәрбиесіндегі отбасының алатын орны ерекше екенін түсіндіру, Отанның бір бөлшегі екенін ұғындыру; халқымыздың тәлім-тәрбиесі әкенің ақылымен, өнегесімен, ананың ақ сүтімен, даритынын оқушы бойына сіңіру; отбасы мүшелерінің арасында бауырмалдық, қайырымдылық, достық қарым-қатынасты қалыптастыру, үлкенді сыйлауға, кішіге қамқорлық жасауға, сыпайы да инабатты болуға тәрбиелеу.

Сабақтың барысы

І. Ұйымдастыру.

Оқушылар мен ата-аналар топтасып отырғызылады.

Жүргізуші: Құрметті ата-аналар, оқушылар, «Жанұя-тәрбие мектебі» атты тәрбие сағатымызды ашуға рұқсат етіңіздер.

Баланы жастан бақпасаң,

Жамандықтан қақпасаң

Қадірден жұрдай қасқа боп,

Кешкенің өмір босқа тек.

Баланың ыстық-суығына күймейтін, жақсылығына сүйсініп қуанбайтын ата-ана жоқ шығар. Отбасы-адамзаттың алтын ұясы. Адам баласы шыр етіп дүние есігін ашқаннан бастап сол ортаға бейімделіп, ықпалына көніп ер жетеді. Бүгінгі ұл-ертеңгі әке, ол әкеге қарап өседі. Бүгінгі қыз-ертеңгі ана, ол шешеге қарап бой түзейді. Балаға білім, тәрбие беруде басты тұлға ұстаз болса, оны жалғастырушы ата-ана.

Міне, бүгінгі отырысымыз осы жайлы болмақ.

Шаттық шеңбері: Балалары ата-аналарына тілек тілеу. Аналары балаларына тілек айту

1-оқушы. Әке деген-биік шыңы адамның,

Әке деген-тірегі ғой ғаламның.

Әке деген-бойыңда аққан қаның да,

Шыққан тегің, ол негізің, жаның да.

Не десең де әке жолы бір бөлек,

Қайда жүрсе де әке жолы бір бөлек,

Қайда жүрсең қолтығыңнан тұр демеп.

Нағыз әке ақылгөй де асқақ жан.

Барлық ұрпақ әкелерден басталған.

Қамқорсың, әке, өмірде,

Қуатым сенсің көңілге.

2-оқушы.

Әлпештеп мені өсірсең,

Ұшармын ертең көгінде.

Теңіздей шалқып жүремін,

Сүйенер сенсең тірегім.

Барсам да қайда, жан әке,

Өзіңмен бірге жүрегім

Көкке өрлеп көңілің,

Нұрға толсын өмірің.

Бақытты бол, жан әке,

Ұзақ болсын ғұмырың.

3-оқушы.

Ақ жаулығың қымбат маған,

Тілегімсің, сүйінішім, панамсың.

Шапағатың сәуле болып төгілген,

Ақылы мол, мейірімі данасың.

Өзгелерден мен үшін сен дарасың.

Береке отын шаңыраққа жағасың.

Ақ шашыңның әр талынан белгілі,

Асыл ана сан ойлаған баласын.


4-оқушы. Мейірімнен алтын сәуле шашылған.

Жүрегіңнен жомарттық та табылған.

Көкірегің аппақ қардай тап-таза.

Парасатты сен данышпан, асыл жан.

Өрнек тапқан өмір сыры жүзіңнен

Асыл ізет, өнеге боп төгілген.

Ақ сүтіңді ақтағаным болар ед,

Өз орнымды таба білсем өмірден.


5-оқушы. Әжемнің саясында ер жетіп мен,

Аялы ақ бесіте тербетілгем.

Әжемдей ақ ниетті абзал жанды

Таппаспын айналсам да жер бетінен.

Жүрегімде достардың әзілі бар.,

Жүрегімде жанымның азығы бар.

Ер жетіп есейгенде балапаны

Арайлап атады екен дала таңы

6-оқушы. Иіскеп маңдайымнан сипалайтын

Қымбат қой әжелердің алақаны,

О ата-анам,

Таянышым, тірегім!

Бар бақытты бір басыңа тіледім.

Бізді жақсы болса екен деп қашанда

Лүпілдейді сенің қамқор жүрегің!


«Ой қозғау»

Ата-аналарға:

-Бала сіз үшін кім? / постер жасау/ қолғанатымыз, болашағымыз, көмекшіміз, ізбасарымыз, өміімнің жалғасы, сүйеншіміз.

Оқушыларға:

-Ата-анаң сен үшін кім? / постер жасау/ қамқоршы, асыраушы, тәрбие беруші, ақылшымыз, ең ардақты жандар.


Оқушыларға сұрақ:

 • Жанұя туралы қандай мақал-мәтел білесіңдер? Мағынасын ашып беріңдер.

 • Ата-ананың қандай жағымсыз, жат қылықтан аулақ болғанын қалар едің?

 • Ата-аналарыңның қандай жақсы істерін мақтан тұтасыңдар және басқаларға үлгі етер едіңдер?


Ата-аналарға сұрақ:

 • Балаңыздың қандай жағымсыз, жат қылықтан аулақ болғанын қалар едіңіз? Теріс қылықтары үшін қандай жаза қолданасыз?

 • Балаңыздың қандай жақсы істері мен әрекеттерін басқаларға үлгі етер едіңіз? Игі істерін қалай мадақтайсыздар?

 • Бала тәрбиесі үшін отбасы жауапкершілігі басым ба, әлде мектептің жауапкершілігі басым ба?

 • Қайтсек білімді ұрпақ тәрбиелейміз?

 • Тәрбие адамның тағдыры шешеді дейді, сіз қалай ойлайсыздар?Ата-аналар мен оқушылардың пікірлері топ ішінде талданып, талқыланып хабарланады.

Жүргізуші: Міне, осылайша өз баласының болашағына алаңдайтын, «Қайтсемде баламды адам етем» деген ата-ананың арманы бітер ме екен...

Ендігі кезекте ортаға жұмбақ кейіпкерді шақырайық. Жұмбақ кейіпкер сөз кезегі өзіңізде.

Жұмбақ кейіпкер: Мен 11 жастамын. Мен өзімді мазалаған ойларымды сіздермен бөліскелі келіп отырмын.

Менің ата-анам- жұмысбасты адамдар, жұмыс істеп жүріп маған көңіл бөлуге, менімен іңгімелесуге де уақыттары жоқ. Мен үнемі жалғызсырап жүремін. Сұраған ақшамды береді, барамын деген жеріме жібереді. Маған ақшаның, байлықтың еш қажеті жоқ. Маған тек ата-анамның аялы алақаны, мені еркелетіп бауырына басқаны керек. Ал менің ата-анам маған еш көңіл бөлмейді, өйткені олар жұмыстан басқа ештеңе ойламайды. Мен мұнда ата-анамды жамандайын деп келгенім жоқ. Ата-анасына кім жамандық ойласын?!

Құрметті қауым, мен ата-анамның маған деген жылы сезімдерін қалай оята аламын?

Ата-аналар бұл жағдайда не айтасыздар?

«Баламның қарны тоқ, көйлегі көк болса болды, тәртібіне, оқуына қарайтын уақытым жоқ» дейтін ата-аналарға көзқарастарыңыз қандай?

Жүргізуші: Оқушылар, жұмбақ кейіпкердің орнына болсаңдар сендер не істер едіңіздер?

Жұмбақ кейіпкерді шығарып салғаннан кейін әнге кезек беріледі.

7-оқушы: «Ата-ананың арманы» Мұзафар Әлімбаев

Қипақтайды қит етсе анаң, әкең,

Қайтсем ғана осыны адам етем?

Басқалардың осындай балалары

Тап осындай жаңғалақ, шала ма екен?

Ойым емес, оллаһи, біздікінің

Енжарлығы елде жоқ ала бөтен...

Туа сала тұлпардың жалын тартқан

Қырғиларға қызығып қарап өтемін.

Жарық сыйлап, маңына жылу сыйлап,

Бұ да бір күн алаудай жанар ма екен?

Ел қатарлы ерінбей еңбек етсе-ау,

Болмаса да топжарған дара бөтен.

Мүше тңстеп мықтылар той жасаса,

Жерге қарап мен сорлы қалар ма екем?...

Үміт пен күдіктің ортасында

Ата-ананың жүрегі талады екен.


Келесі бөліміміз ата-ана мен оқушы арасындағы қарым-қатынасқа арналған жағдайларға беріледі.

Ортаға оқушыларды шақырамыз. Оқушылар өздерінің басынан өткен әр түрлі жағдайларды баяндайды. Ата-аналардың сол сәттегі әрекеті тыңдалады.

8-оқушы. Анашым, мен бүгін сабаққа бармай-ақ қояйыншы, үйге берілген өлеңді жаттаған жоқпын,текке «2» алып қалармын. Апайға телефон соғып «Ауырып жатыр» деп айта салыңызшы.

9-оқушы. Әке, мен бүгін мектептің терезесін сындырып алдым.

10-оқушы: Әке, мен бүгін мектептегі жарыстан мақтау қағазын алдым.

11-оқушы: Анашым, мен бүгін тарих сабағынан «2» алдым. Мұғалім сұрақтарына жауап бере алмадым.

12-оқушы: Әке, бүгін менің атым ленейкада атап ортаға шақырды, себебі сабаққа кешігіп келгеімді кезекшілер жазып алыпты.

13-оқушы: Мама, мен сабақ қарамағандықтан сабаққа бармай-ақ қояйыншы.

«Менің отбасым» атты тақырыпта эссе жазу

Ата-аналарға

Шығармашылық жұмыс.

Тапсырма: Балалардың алдына бақыт үйіне лайық етіп қаланатын сары түстен қиылып жасалған кірпіштер жатыр. Сол кірпіштерге балалар жанұядағы сүйіспеншілікке қатысты үш ой жазу керек, яғни жанұя бақыты, берекесі, қарым-қатынасы неде екенін жазу тапсырылады. Мысалы, махаббат, түсіністік, достық, сенімділік, сыйластық, кешірімділік, адал т. б

-Жанұяда татулық пен бірлік болуы үшін қандай қасиеттер керек?

Махаббат, кешірім, сабырлылық, бірлік. Осы сөздер жазылған қағаздан үйдің шаңырағы көтеріледі.

Ата-ана туралы дана сөздер.

1-оқушы. Ұл-қыз ата-анасын қуанышқа бөлеп, бақытқа кенелтемін десе, алдымен әдепті болу керек.

2-оқушы. Адам жеміске, ата-ана жеміс ағашына ұқсайды. Жеміс ағашын жақсы қарап күткендей ата-анаңды аялап бақсаң, армандарың орындалады.

3-оқушы. Сәби шағында ата-ана өзіңді қалай бағып қақса, қартайғанда ата-анаңды алақанға салып аялап күту керек.

4-оқушы. Ата-анаңның көңілін еш ренжітуші болма, олардың жүрегіне қайғы түсірме.

5-оқушы. Ата-анасын ұмытқан бала-опасыздың опасызы, рақымсыздың рақымсызы.

6-оқушы. Ата-ананың қадірін білмеген халық қадірін білмейді.

7-оқушы. Түн ұйқысын төрт бөлген, түнде бесік таянып, түнде шошып оянған ананың ақ мейірімін ерекше бағалау керек.


Жүргізші: Ал, құрметті оқушылар, егер ата-аналарың сендердің қызықтарына қуанып бақытты өмір сүрсін десеңдер қандай болуларың керек екен?

Құрметті ата-аналар, балаларыңыз елін, Отанын сүйетін азамат болып өсіп сіздерді бақытқа кенелетін десеңіздер бала тәрбиелеудегі қателіктерге жол бермеңіздер.


Қатты тәртіп көрсе бала күнінде,

Өнерімен қуантады түбінде.

Бала нені білсе, ұядан

Өле-өлгенше соны таныр қиядан.

Өнер, білім берем десең басынан,

Бер оқуға балаларды жасынан.

Ата-анадан өсіп ұрпақ тараған,

Жақсы-жаман болса бала солардан.

Жүсіп Баласағұн

Жүргізуші: Ата-ананың бақыты баланың дұрыс адам болып өсуіне байланысты. Ал балалардың өздеріне бақыт сыйлайтын тұлға болып қалыптасуы, ата-аналар, сіздерге байланысты.Оқушылар, сіздер болашақта ата-ананың үмітін ақтар, елін сүйер азамат болады деп сенемін. Әр отбасына шаттық, мейірімділік, құт-береке, қуаныш пен тілеймін.

Сабаққа қатысушы барлық ата-аналарға алғысымды білдіріп «Жанұя-тәрбие мектебі» атты тәрбие сағатымыз аяқтаймыз.

Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Классному руководителю

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 5 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
"Жан?я-т?рбие мектебі" атты т?рбие са?аты

Автор: Каймолдина Динара Кажимуратовна

Дата: 25.03.2015

Номер свидетельства: 191292

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства