kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

«Темекі тартпа?ан, денсаулы?ты са?та?ан»

Нажмите, чтобы узнать подробности

         Та?ырыбы: «Темекі  тартпа?ан,  денсаулы?ты  са?та?ан»

                                       Саба?ты?  ма?саты:

 • -Темекіні?  адам  ?міріне  зиянды  ж?не  улы  екенін  т?сіндіре  отырып,  саналылы??а,  ???ы?ты?  т?рбиеге  баулу.
 • -Салауатты  ?мір  салтын  са?тау?а  о?ушыларды  т?рбиелеу.
 • -Тазалы??а,  лас  істерден  аула?  болу?а,  т?н  с?лулы?ын  ?атар  са?тау?а  т?рбиелеу.

                                        Саба?ты?  барысы:

                  М??алім: Ал  енді  балалар  мен  сендерге  е?  бірінші,  салауаттылы? – хал?ымызды?  ?лгі-?негелік д?ст?рі  дегім  келеді.  Есірік  ту?ызатын  ішкілітен,  темекі  тартудан  аула?  болу,  таза  ж?ру,  тама?ты  ?алыппен  ішу  ж?не  денемізді?  сау  болуы,  игі  іс-?рекеттер  міне  б?лар  салауаттылы?ты  к?рсетеді.

 Елімізді?  Президенті  Н.?.Назарбаев  «?аза?стан-2030»  стратегиялы?  ба?дарламасында  салауаттылы?  ?мір  салтын  орны?тыру,  хал?ымызды?  денсаулы?ын  жа?сарту  ба?ытында  ж?мыс  ж?ргізу  ?ажеттілігін  атап  к?рсетті.  Г?лденген  экономика  жа?дайында  да  ?з  денсаулы?ын  д?рыс  к?тпеуінен  ж?не  ?орша?ан  ортаны?  ластануы  салдарынан  нау?ас  адамдарды?  саны  жылдан-жыл?а  ?сіп  отыр?анды?ын  айтпай  кету  м?мкін  емес?  Біз  б?гін  соны  ??ып  алайы?.  Б?гін  халы?  болып,  д?ние  ж?зі  болып  сол  ?шін  к?ресіп  жатыр.Темекі ??рамынан не білеміз?

     1-о?ушы: Темекіні?  ??рамында  ?те  улы  зат-никотин  бар.  Шылым  шеккенде  адам  ауамен  бірге  темекіні?  де  т?тінін  ж?тады.  Б?л  т?тінні

     2-о?ушы:  Шылымны?  к?ніне  жиырмасын  тарт?ан  адам  90мл  шамасында  никотин  ж?тады.  Ал?аш  рет  темекі  тарт?анда  адам  уланады,  басы  айналады,  ж?регі  ?а?ады,  ??сады,  ?ол-ая?ы  дірілдейді.

     3-о?ушы:  Темекі  тыныс  алу  м?шелеріні?  сілекейлі  ?абы?шасын  тітіркендіріп,  оны  ?абындырады.  С?йтіп  ?ор?аныш  ту?ызатын  ?асиеті  нашарла?ан  сілекейлі  ?абы?ша  ар?ылы  ауру  ту?ызатын  микробтар  енеді.

     4-о?ушы:  Сонды?тан  темекі  шегетін  адамдар  к?бінесе  суы?  тиіп,  та?ы  бас?а  аурулар?а  тез  шалды?ады.

     5-о?ушы:  Темекіні?  т?тіні  ?кпе  тарамдары  мен  тыныс  жолдрын  бітеп,  т?рлі  аурулар?а  шалды?тырады.

     6-о?ушы:  Никотин  ?ан  тамыршаларын  тарылтады.  Б?л  ауа  ауруына  ж?не  ?кпе,  п?ле  ауруларына  шалды?тырады,  ?кпедегі  аурумен  ауыр?андарды? 97 пайызы  шылым  шегетіндер.  Б??ан  себеп  тыныс  м?шелерінде  шылымды  ?за?  шеккенде  к?пке  дейін  жараны?  пайда  болуы.  Не??рлым  адам  ?те  ерте  бала  кезінен  шылым  шегумен  айналысса,со??рлым  п?ле  ауруына  жиі  шалды?ады.

     7-о?ушы:  М?ндай  жа?дайда  а?заны  оттегімен  ?амтамасыз  ету  м?мкін  емес,  газ  алмасу  б?зылады  да  ?кпеде  ауру  ту?ызатын  микролтар?а,  я?ни  туберкулез  тая?шала-рына  ?олайлы  жа?дайлар  туады.

     8-о?ушы:  Темекі  т?тінінде  радиоактивті  заттар болады.  К?ніне  бір  ?орап  тарт?ан  адамдар  м?лшерден  арты?  3,5  с?улеленуге  ?шырайды.

     9-о?ушы: Темекіден  ауа?а 720   тонна  к?кірт  ?ыш?ылы, 384     мы?тонна  аммиак, 180000       тонна  никотин, 600000        тонна  темекі  майы, 550000         тоннадан  астам  иісті  газ  шы?ады.

   10-о?ушы:  Денсаулы?ты  са?тау  ?шін  таза  ауамен  тыныс  алу  керек.  Адам  бір  рет  тыныс  ал?анда 500  мл  ауа  ж?тады.  Егер  ол  минутына 16-18  рет  тыныс  алса,онда  ол 800-900 мл  ауаны  тыныс  м?шнлерінен  ?ткізіп,  оттегін  ?кпе  ар?ылы  ?ан?а  ?ткізеді.

   11-о?ушы:  Тыныс  алу  м?шелері  ауруларыны?  алдын  алу  ?шін  б?лмені?  ауасын  таза  ?стап, жеке   басыны?  тазалы?ын  ж?не  нау?астармен  ?арым-?атынас  жасау  ере-желерін  са?тап,  денені  шыны?тыру  ?ажет.

Биыл?ы жылды? 9 ?азаннан бастап «Халы? денсаулы?ы ж?не денсаулы? са?тау ж?йесі ж?ніндегі кодекске с?йкес» енді ?о?амды? орындарда темекі тарту?а тыйым салынды. Я?ни, ауруханаларда, о?у орындарында, сауы?-сайран кешендерінде (дискотека, т?нгі клуб, кинотеатр), ?о?амды? к?лікте, мемлекеттік мекемелерде, м?ражай, кітапханаларда, ?уежай немесе теміржол вокзалдарында темекі тарту?а тыйым салынады. Егер тыйым?а к??іл аудармаса?ыз, 12 960 те?геден 77 760 те?геге дейін м?лшерде салынатын айыпп?л салынады.

Темекі шегуді? зиян келтіретінін білсе де, шылым?орлар к?беймесе азаймай отыр. Темекі шегуші адамдар тек ?зін ?ана улап ?оймай, ?асында?ы бас?а адамдарды да улайтыны белгілі.

?азір т?жірибеде денсаулы? са?тау ?ызметіні? ескертуі, д?рігерлер ке?есі, шылым?орлар?а ш??ыл шартты рефлекс жасау, олар?а жа?ымсыз жайттар ту?ызу, гипноз (си?ыр), ми?а код жіберу ж?не ?олдаушы топ ар?ылы темекі ?ой?ызу?а арнал?ан ба?дарламалар ж?д? к?п. Біра?, б?ларды? н?тижелері т?бегейлі болмай т?р. Осындай т?сілдермен емделген адамдарды? бестен бірі ?ана темекіні т?сіг?й ?ойып кетуі ы?тимал. Ал, оларды? к?пшілігі б?рын?ы зиянды ?рекеттерін жа??ыртып, ?айтадан жал?астырады. Ж?з пайыз н?тижеге ?ол жеткізетін т?сіл – «иман терапиясы». Я?ни, шылым?орларды? Алладан ?ор?уы ар?ылы темекіні ?оюына ?ол жеткізу ісі ?ана сенімді жол деуге болады. ?йткені, иманны? темекіден де жаман ?дет ж?не ас?ын?ан ауру т?рі – ара???марлы?тан адамдарды айы?тыр?аны бізге Ислам тарихынан м?лім.

        Денсаулы? ??пиялары

 • Т?л?аны д?рыс ?стай білу к?ші
 • А?ыл-ой
 • С?йіспеншілік
 • Таза ?орша?ан орта                                                                                                                      Тыныс алу                                                                                                                            Шыны?у ?рекеттері                                                                                                           Д?рыс тама?тану                                                                                                                                                                       Сенім

?орытынды :

Б?гінгі т?рбие са?атымыз  «Темекі  тартпа?ан,  денсаулы?ты  са?та?ан» деген та?ырып аясында болды. Денсаулы??а темекіні? тигізер зияндарын ?здері?де айты?, о?ып, к?ріпте, естіпте жатсы?дар. Ендеше денсаулы?ымызды к?тетін болса? зиянды заттардан, жаман ?деттерден аула? болайы?.

Просмотр содержимого документа
««Темекі тартпа?ан, денсаулы?ты са?та?ан» »

Тақырыбы: «Темекі тартпаған, денсаулықты сақтаған»


Сабақтың мақсаты:

 • -Темекінің адам өміріне зиянды және улы екенін түсіндіре отырып, саналылыққа, құқықтық тәрбиеге баулу.

 • -Салауатты өмір салтын сақтауға оқушыларды тәрбиелеу.

 • -Тазалыққа, лас істерден аулақ болуға, тән сұлулығын қатар сақтауға тәрбиелеу.

Сабақтың барысы:

Мұғалім: Ал енді балалар мен сендерге ең бірінші, салауаттылық – халқымыздың үлгі-өнегелік дәстүрі дегім келеді. Есірік туғызатын ішкілітен, темекі тартудан аулақ болу, таза жүру, тамақты қалыппен ішу және денеміздің сау болуы, игі іс-әрекеттер міне бұлар салауаттылықты көрсетеді.

Еліміздің Президенті Н.Ә.Назарбаев «Қазақстан-2030» стратегиялық бағдарламасында салауаттылық өмір салтын орнықтыру, халқымыздың денсаулығын жақсарту бағытында жұмыс жүргізу қажеттілігін атап көрсетті. Гүлденген экономика жағдайында да өз денсаулығын дұрыс күтпеуінен және қоршаған ортаның ластануы салдарынан науқас адамдардың саны жылдан-жылға өсіп отырғандығын айтпай кету мүмкін емес? Біз бүгін соны ұғып алайық. Бүгін халық болып, дүние жүзі болып сол үшін күресіп жатыр.Темекі құрамынан не білеміз?

1-оқушы: Темекінің құрамында өте улы зат-никотин бар. Шылым шеккенде адам ауамен бірге темекінің де түтінін жұтады. Бұл түтінні

2-оқушы: Шылымның күніне жиырмасын тартқан адам 90мл шамасында никотин жұтады. Алғаш рет темекі тартқанда адам уланады, басы айналады, жүрегі қағады, құсады, қол-аяғы дірілдейді.

3-оқушы: Темекі тыныс алу мүшелерінің сілекейлі қабықшасын тітіркендіріп, оны қабындырады. Сөйтіп қорғаныш туғызатын қасиеті нашарлаған сілекейлі қабықша арқылы ауру туғызатын микробтар енеді.

4-оқушы: Сондықтан темекі шегетін адамдар көбінесе суық тиіп, тағы басқа ауруларға тез шалдығады.

5-оқушы: Темекінің түтіні өкпе тарамдары мен тыныс жолдрын бітеп, түрлі ауруларға шалдықтырады.

6-оқушы: Никотин қан тамыршаларын тарылтады. Бұл ауа ауруына және өкпе, пәле ауруларына шалдықтырады, өкпедегі аурумен ауырғандардың 97 пайызы шылым шегетіндер. Бұған себеп тыныс мүшелерінде шылымды ұзақ шеккенде көпке дейін жараның пайда болуы. Неғұрлым адам өте ерте бала кезінен шылым шегумен айналысса,соғұрлым пәле ауруына жиі шалдығады.

7-оқушы: Мұндай жағдайда ағзаны оттегімен қамтамасыз ету мүмкін емес, газ алмасу бұзылады да өкпеде ауру туғызатын микролтарға, яғни туберкулез таяқшала-рына қолайлы жағдайлар туады.

8-оқушы: Темекі түтінінде радиоактивті заттар болады. Күніне бір қорап тартқан адамдар мөлшерден артық 3,5 сәулеленуге ұшырайды.

9-оқушы: Темекіден ауаға 720 тонна күкірт қышқылы, 384 мыңтонна аммиак, 180000 тонна никотин, 600000 тонна темекі майы, 550000 тоннадан астам иісті газ шығады.

10-оқушы: Денсаулықты сақтау үшін таза ауамен тыныс алу керек. Адам бір рет тыныс алғанда 500 мл ауа жұтады. Егер ол минутына 16-18 рет тыныс алса,онда ол 800-900 мл ауаны тыныс мүшнлерінен өткізіп, оттегін өкпе арқылы қанға өткізеді.

11-оқушы: Тыныс алу мүшелері ауруларының алдын алу үшін бөлменің ауасын таза ұстап, жеке басының тазалығын және науқастармен қарым-қатынас жасау ере-желерін сақтап, денені шынықтыру қажет.

Биылғы жылдың 9 қазаннан бастап «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі жөніндегі кодекске сәйкес» енді қоғамдық орындарда темекі тартуға тыйым салынды. Яғни, ауруханаларда, оқу орындарында, сауық-сайран кешендерінде (дискотека, түнгі клуб, кинотеатр), қоғамдық көлікте, мемлекеттік мекемелерде, мұражай, кітапханаларда, әуежай немесе теміржол вокзалдарында темекі тартуға тыйым салынады. Егер тыйымға көңіл аудармасаңыз, 12 960 теңгеден 77 760 теңгеге дейін мөлшерде салынатын айыппұл салынады.

Темекі шегудің зиян келтіретінін білсе де, шылымқорлар көбеймесе азаймай отыр. Темекі шегуші адамдар тек өзін ғана улап қоймай, қасындағы басқа адамдарды да улайтыны белгілі.

Қазір тәжірибеде денсаулық сақтау қызметінің ескертуі, дәрігерлер кеңесі, шылымқорларға шұғыл шартты рефлекс жасау, оларға жағымсыз жайттар туғызу, гипноз (сиқыр), миға код жіберу және қолдаушы топ арқылы темекі қойғызуға арналған бағдарламалар жүдә көп. Бірақ, бұлардың нәтижелері түбегейлі болмай тұр. Осындай тәсілдермен емделген адамдардың бестен бірі ғана темекіні тәсігөй қойып кетуі ықтимал. Ал, олардың көпшілігі бұрынғы зиянды әрекеттерін жаңғыртып, қайтадан жалғастырады. Жүз пайыз нәтижеге қол жеткізетін тәсіл – «иман терапиясы». Яғни, шылымқорлардың Алладан қорқуы арқылы темекіні қоюына қол жеткізу ісі ғана сенімді жол деуге болады. Өйткені, иманның темекіден де жаман әдет және асқынған ауру түрі – араққұмарлықтан адамдарды айықтырғаны бізге Ислам тарихынан мәлім.


Денсаулық құпиялары


 • Тұлғаны дұрыс ұстай білу күші

 • Ақыл-ой

 • Сүйіспеншілік

 • Таза қоршаған орта Тыныс алу Шынығу әрекеттері Дұрыс тамақтану Сенім

Қорытынды :

Бүгінгі тәрбие сағатымыз «Темекі тартпаған, денсаулықты сақтаған» деген тақырып аясында болды. Денсаулыққа темекінің тигізер зияндарын өздеріңде айтық, оқып, көріпте, естіпте жатсыңдар. Ендеше денсаулығымызды күтетін болсақ зиянды заттардан, жаман әдеттерден аулақ болайық.Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Классному руководителю

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 7 класс

Скачать
«Темекі тартпа?ан, денсаулы?ты са?та?ан»

Автор: Маркабаева Гулжамила Рзабеккызы

Дата: 02.04.2015

Номер свидетельства: 196099

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства