kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Т?рбие са?аты «?ш ба?ытым»

Нажмите, чтобы узнать подробности

Саба?ты? та?ырыбы: «?ш ба?ытым» атты т?рбие са?аты

К?ні: «20»   а?пан  2015ж

Сыныбы: 7 «Б» -сынып

Саба?ты? ма?саты:

А) О?ушылар?а ба?ытты? адам ?міріндегі ма?ызы, орны, ба?ыт туралы айтып т?сіндіру, ба?ыт?а  деген танымын, тал?амын шы?дау;

Б) ?з ойларын ашы? айта білуге, с?ра??а ойланып на?тылы толы? жауап білуге ?йрету, ойлау ?абілеттерін, тілдерін дамыту;

С) О?ушыларды адамгершілікке, имандылы??а,адалды??а, тату, мейірімді болу?а т?рбиелеу, досты? туралы жа?сы пікір ?алыптастыру; О?ушыларды? досты? туралы ой-пікірлерін дамыту, досты?ты ?адірлей білуге т?рбиелеу, адал дос таба білуге баулу.

Саба?ты? ?дісі: с?ра?-жауап, баяндау,  топты? сайысу.

Саба?ты? к?рнекілігі: М. Ма?атаев «?арасазым- ай», М. Ша?анов кітаптары.

Саба?ты? барысы:

Г?лжамила апай: ??рметті ?зтаздар, о?ушылар б?гінгі бізді? 7 «Б»- сыныбында «?ш ба?ытым» атты ашы? т?рбие са?атына ?ош келді?іздер.

Ба?ыт –деген адамгершілігі мол адамдарда ?мір с?реді - деп а?иы? а?ын Аристотель  айт?андай б?гінгі  т?рбие са?атымыз ?мірге с?н беретін   адам бойында?ы ?ажайып сезім «ба?ыт» туралы. “Ба?ыт” с?зі  психология п?нінен ?з ?мірінен толы? ?ана?аттанушылы? сезімін сезінген адамда болады деп т?сіндіріледі.

Г?лжамила апай:       Олай болса, о?ушылар б?гінгі т?рбие са?атымыз мынадай 3 кезе?нен т?рады.

 1. “?алай ойлаймыз”
 2. «Ой тол?ау»
 3. «Ойлы болса?, озып к?р»

Г?лжамила апай:

 ?мірде мына с?ра?тарды ?зі?ізге ?ой?ан боларсыз: "Ба?ыт деген не?" ж?не "Ба?ытты? бар м?ні неде жатыр?".?стап алу?а соншалы?ты ??мартатын, иеленгіміз келіп ж?рген к?зге к?рінбейтін елес секілді, біра? сол уа?ытында, баянсыз екендігі аны? ??ынылатын. Ба?ыт артынан ?уа отыр?ан к?нні? ?зінде ?здері ?шін ба?ытты? не болып табылатынды?ын білмейді. Жай ?ана с?з, жай ?ана секунд, минуттар мен са?аттар. 

Ба?ыт – ?оршап ал?ан ?иял са?ымы.

Адам не істемесін, неге ?мтылмасын – ол тек ?ана ба?ыт туралы ойлаумен болады.

Алда?ы е? басты ма?сат - ба?ытты болу. Ал шынайы ба?ыт ?уанышы деген не? ?алай ба?ытты болу?а болады? Данышпан мен ?алым біткенні? басы к?птеген ?асыр бойына ?атып келеді.

К?пшілікті? ?й?арымында, шынайы ба?ыт деген -  ?з арман-тілектеріні? а?и?ат ?мірде ж?зеге асуы. Ал б?л солай ма?

О?ушылар, сіздер «Ба?ыт» туралы  ?алай ойлайсыздар? Не т?сінеміз?

Ба?ыт б?л уа?ытта жо? н?рсе ж?не б?л уа?ытта ?атты ?алайтын н?рсе. Ба?ыт - б?л арман. Дегенмен, т?сініксіз бір т?йткіл орнайтыны, арман-тілек ?алай ж?зеге асысымен, артынша ба?ыт ізім-?айым жо? болып кетпей ме?! Арманы?ыз а?и?ат ?мірде орын ал?ан уа?ытта ба?ыт туралы ??ым ж?рек т?кпірі?ізде белгілі бір уа?ыт?а жат?андай бол?анмен, алайда, аппа? та?ны? жары?ында сол бір мол ?уатты ба?ыт туралы ??ымны? к?ле?кесі кішірейіп, к?н ?ткен сайын жары?тан арты? жылдамды?пен к?ш-?уаты кеми бермек. 

Адам нені армандап, нені а?и?ат ?мірде ж?зеге асырып жат?анда ?з-?зіне ?уаныш сыйлайды? Адам белгілі бір іс-?имылдарды жасайды ж?не онысы шырмал?ан шаруа т?рмысында ?уаныш алып келеді. ?андай бір жа?алы? ашпасын, ?нер тудырмасын, б?рібір де оны? барлы?ы м??гілікке ба?ытты ?ыла алмайды.

Осы ?мірі?ізді? ?р с?тін ба?ала?ыз, б?ны? еш ?иынды?ы жо?.

Ба?ыт - бізді? ?міріміздегі №1 арман.  ?йткені, адам к?лік, ж?мыс, ?йді емес, е? алдымен ба?ытты ?алайды - ба?ытты болу. Ба?ыт - б?л бізді? шын ?алауымыз, біра?, шын м?нінде, бізге шындап ал?анда к?п ?ажетті н?рсе емес. 

Адам ?шін ба?ыт деген не?

?рбір адамны? ба?ыт?а берер ?з аны?тамасы бар. Ба?ыт?а бастар ба?ытты? ?р?илы болуы м?мкін, біра?, негізінен к?пшілік адам ?шін ба?ыт деген б?л:

 1. ?йлесімділік (гармония)
 2. Отбасы
 3. Махаббат
 4. ?з-?зін табу
 5. Жетістік
 6. ?аржылы? ке? м?мкіндік

Ба?ыт?а аны?тама беруде м?нан да ?зге ал?ышарттарды тізе беруге бол?анымен, басты м?нге ие болуы келесі бір ораймен т?сіндіріледі - ?р адамны? ?з ба?ыты. 

Жа?сы, о?ушылар «Ба?ыт» туралы сіздерді? ой- пікірлері?мен танысты?. ?ркім «Ба?ытты» ?рт?рлі т?сініп, ?рт?рлі ойлайды. Олай болса, саба?ымызды М.Ма?атаевты? «?ш ба?ытым» атты ?ле?імен жал?астырамыз.

М.Ма?атаевты?  «?ш ба?ытым» ?ле?і

Е? бірінші ба?ытым – Хал?ым мені?,
Со?ан берем ойымны? алтын кенін.
Ол бар болса, мен бармын, ?ор болмаймын,
?ымбатыра? алтыннан нар?ым мені?.

Ал екінші ба?ытым – Тілім мені?,
Тас ж?ректі тіліммен тілімдедім.
Кей – кейде д?ниеден т??ілсем де,
?асиетті тілімнен т??ілмедім. 

Ба?ытым бар ?шінші – Отан деген,
??дай деген кім десе, Отан дер ем!
… Оты с?нген жал?анда жан барсы? ба?
Ойланбай – а? кел да?ы от ал менен.

Т?тін т?тет,
?с, ?рбі, к?гере бер,
Немерелер к?бейсін, ш?берелер.
Жады?да ?ста:
Жа?сылы? к?тпегейсі?!
От емес, о? с?раса? менен егер!

?ш бірдей ба?ытым бар ала?анда,
(Мені м?ндай ба?ытты жаратар ма?!)
?ш к?н н?рын т?геді аспанымнан,
Атырау, Алтай, Ар?а, Алатау?а!

Енді, біз М.Ма?атаевті? ?мірімен, шы?армашылы?ымен, отбасымен танысамыз.

Келесі кезе? «Ой тол?ау». Б?л кезе?де а?ынны? ?ле? о?ылады.Осы ?ле? туралы т?сінік айтамыз.

Келесі кезе? «Ойлы болса?, озып к?р» Б?л кезе?де «Ба?ыт» туралы ма?ал- м?телдер айтып, жарысамыз.

 • Басы?а ба? ?он?анда, елден ас?ан данасы?
 • Басы?нан ба? тай?анда ?алыбы?а барарсы?.
 • Ба?ы тай?ан адамды
 • Т?йе ?стінен ит ?абар
 • Ба? ?онатын адамны?,
 • ?лы епті, ?ызы к?рікті болады.

«Аспаннан іздегенім ая?ымны? астынан шы?ты»

Жа?сы о?ушылар,осымен біз ашы? т?рбие са?атымызды ая?таймыз.

?орытынды: Ба?ыт?а аны?тама беруде м?нан да ?зге ал?ышарттарды тізе беруге бол?анымен, басты м?нге ие болуы келесі бір ораймен т?сіндіріледі - ?р адамны? ?з ба?ыты. Сонымен, егер сіз ?шін бала мен отбасы ба?ыт болып табылатын болса, онда Сіз отбасы ??рып, бала-ша?алы болу жолында б?рін жасайтын боласыз. Ал егер Сіз ?шін ба?ыт деген ?з-?зі?ізді табу (самореализация) болса, онда Сіз бар ма?сат-м?дде?ізді ж?мылдыра отырып, ?мірді? сізге айыр?ан д?м-т?зын табу?а бар к?шті сар?а ?тпексіз. Ба?ытты? ал?ышарты ?аржылы? ке? м?мкіндік т?рінде келеді, есен-саулы? Сізді? материалды? ?ам-харакеті?ізді жасап алуы?ыз?а жол т?збек. Со?ан ?арамастан, Сіз сырттай неге ?ол жеткізген болса?ыз, сізде соны? б?рін жо?алтып алмайын деген ?ор?ыныш орнары с?зсіз. Ал сол ?ор?ынышты? ?зі Сізді? толы??анды ?уануы?ыз?а ж?не ба?ыт?а ?уану?а жол бермейтінін біле кеткені?із ж?н.

7 «Б» -сыныбы « Ба?ыт деген» ?нін  хормен орындайды.

.

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«Т?рбие са?аты «?ш ба?ытым» »

Сабақтың тақырыбы: «Үш бақытым» атты тәрбие сағаты

Күні: «20» ақпан 2015ж

Сыныбы: 7 «Б» -сынып

Сабақтың мақсаты:

А) Оқушыларға бақыттың адам өміріндегі маңызы, орны, бақыт туралы айтып түсіндіру, бақытқа деген танымын, талғамын шыңдау;

Б) Өз ойларын ашық айта білуге, сұраққа ойланып нақтылы толық жауап білуге үйрету, ойлау қабілеттерін, тілдерін дамыту;

С) Оқушыларды адамгершілікке, имандылыққа,адалдыққа, тату, мейірімді болуға тәрбиелеу, достық туралы жақсы пікір қалыптастыру; Оқушылардың достық туралы ой-пікірлерін дамыту, достықты қадірлей білуге тәрбиелеу, адал дос таба білуге баулу.

Сабақтың әдісі: сұрақ-жауап, баяндау, топтық сайысу.

Сабақтың көрнекілігі: М. Мақатаев «Қарасазым- ай», М. Шақанов кітаптары.

Сабақтың барысы:

Гүлжамила апай: Құрметті ұзтаздар, оқушылар бүгінгі біздің 7 «Б»- сыныбында «Үш бақытым» атты ашық тәрбие сағатына қош келдіңіздер.

Бақыт –деген адамгершілігі мол адамдарда өмір сүреді - деп ақиық ақын Аристотель айтқандай бүгінгі тәрбие сағатымыз өмірге сән беретін адам бойындағы ғажайып сезім «бақыт» туралы. “Бақыт” сөзі психология пәнінен өз өмірінен толық қанағаттанушылық сезімін сезінген адамда болады деп түсіндіріледі.

Гүлжамила апай: Олай болса, оқушылар бүгінгі тәрбие сағатымыз мынадай 3 кезеңнен тұрады.

 1. Қалай ойлаймыз”

 2. «Ой толғау»

 3. «Ойлы болсаң, озып көр»

Гүлжамила апай:

Өмірде мына сұрақтарды өзіңізге қойған боларсыз: "Бақыт деген не?" және "Бақыттың бар мәні неде жатыр?".Ұстап алуға соншалықты құмартатын, иеленгіміз келіп жүрген көзге көрінбейтін елес секілді, бірақ сол уақытында, баянсыз екендігі анық ұғынылатын... Бақыт артынан қуа отырған күннің өзінде өздері үшін бақыттың не болып табылатындығын білмейді. Жай ғана сөз, жай ғана секунд, минуттар мен сағаттар. 

Бақыт – қоршап алған қиял сағымы.

Адам не істемесін, неге ұмтылмасын – ол тек қана бақыт туралы ойлаумен болады.


Алдағы ең басты мақсат - бақытты болу. Ал шынайы бақыт қуанышы деген не? Қалай бақытты болуға болады? Данышпан мен ғалым біткеннің басы көптеген ғасыр бойына қатып келеді.

Көпшіліктің ұйғарымында, шынайы бақыт деген -  өз арман-тілектерінің ақиқат өмірде жүзеге асуы. Ал бұл солай ма?

Оқушылар, сіздер «Бақыт» туралы қалай ойлайсыздар? Не түсінеміз?

Бақыт бұл уақытта жоқ нәрсе және бұл уақытта қатты қалайтын нәрсе. Бақыт - бұл арман. Дегенмен, түсініксіз бір түйткіл орнайтыны, арман-тілек қалай жүзеге асысымен, артынша бақыт ізім-ғайым жоқ болып кетпей ме?! Арманыңыз ақиқат өмірде орын алған уақытта бақыт туралы ұғым жүрек түкпіріңізде белгілі бір уақытқа жатқандай болғанмен, алайда, аппақ таңның жарығында сол бір мол қуатты бақыт туралы ұғымның көлеңкесі кішірейіп, күн өткен сайын жарықтан артық жылдамдықпен күш-қуаты кеми бермек. 

Адам нені армандап, нені ақиқат өмірде жүзеге асырып жатқанда өз-өзіне қуаныш сыйлайды? Адам белгілі бір іс-қимылдарды жасайды және онысы шырмалған шаруа тұрмысында қуаныш алып келеді. Қандай бір жаңалық ашпасын, өнер тудырмасын, бәрібір де оның барлығы мәңгілікке бақытты қыла алмайды.

Осы өміріңіздің әр сәтін бағалаңыз, бұның еш қиындығы жоқ.

Бақыт - біздің өміріміздегі №1 арман.  Өйткені, адам көлік, жұмыс, үйді емес, ең алдымен бақытты қалайды - бақытты болу. Бақыт - бұл біздің шын қалауымыз, бірақ, шын мәнінде, бізге шындап алғанда көп қажетті нәрсе емес. 

Адам үшін бақыт деген не?

Әрбір адамның бақытқа берер өз анықтамасы бар. Бақытқа бастар бағыттың әрқилы болуы мүмкін, бірақ, негізінен көпшілік адам үшін бақыт деген бұл:

 1. Үйлесімділік (гармония)

 2. Отбасы

 3. Махаббат

 4. Өз-өзін табу

 5. Жетістік

 6. Қаржылық кең мүмкіндік

Бақытқа анықтама беруде мұнан да өзге алғышарттарды тізе беруге болғанымен, басты мәнге ие болуы келесі бір ораймен түсіндіріледі - әр адамның өз бақыты. 

Жақсы, оқушылар «Бақыт» туралы сіздердің ой- пікірлеріңмен таныстық. Әркім «Бақытты» әртүрлі түсініп, әртүрлі ойлайды. Олай болса, сабағымызды М.Мақатаевтың «Үш бақытым» атты өлеңімен жалғастырамыз.

М.Мақатаевтың «Үш бақытым» өлеңі

Ең бірінші бақытым – Халқым менің,
Соған берем ойымның алтын кенін.
Ол бар болса, мен бармын, қор болмаймын,
Қымбатырақ алтыннан нарқым менің.

Ал екінші бақытым – Тілім менің,
Тас жүректі тіліммен тілімдедім.
Кей – кейде дүниеден түңілсем де,
Қасиетті тілімнен түңілмедім. 

Бақытым бар үшінші – Отан деген,
Құдай деген кім десе, Отан дер ем!
… Оты сөнген жалғанда жан барсың ба?
Ойланбай – ақ кел дағы от ал менен.

Түтін түтет,
Өс, өрбі, көгере бер,
Немерелер көбейсін, шөберелер.
Жадыңда ұста:
Жақсылық күтпегейсің!
От емес, оқ сұрасаң менен егер!

Үш бірдей бақытым бар алақанда,
(Мені мұндай бақытты жаратар ма?!)
Үш күн нұрын төгеді аспанымнан,
Атырау, Алтай, Арқа, Алатауға!!!

Енді, біз М.Мақатаевтің өмірімен, шығармашылығымен, отбасымен танысамыз.

Келесі кезең «Ой толғау». Бұл кезеңде ақынның өлең оқылады.Осы өлең туралы түсінік айтамыз.

Келесі кезең «Ойлы болсаң, озып көр» Бұл кезеңде «Бақыт» туралы мақал- мәтелдер айтып, жарысамыз.

 • Басыңа бақ қонғанда, елден асқан данасың

 • Басыңнан бақ тайғанда қалыбыңа барарсың...

 • Бағы тайған адамды

 • Түйе үстінен ит қабар

 • Бақ қонатын адамның,

 • Ұлы епті, қызы көрікті болады.

«Аспаннан іздегенім аяғымның астынан шықты»

Жақсы оқушылар,осымен біз ашық тәрбие сағатымызды аяқтаймыз.

Қорытынды: Бақытқа анықтама беруде мұнан да өзге алғышарттарды тізе беруге болғанымен, басты мәнге ие болуы келесі бір ораймен түсіндіріледі - әр адамның өз бақыты. Сонымен, егер сіз үшін бала мен отбасы бақыт болып табылатын болса, онда Сіз отбасы құрып, бала-шағалы болу жолында бәрін жасайтын боласыз. Ал егер Сіз үшін бақыт деген өз-өзіңізді табу (самореализация) болса, онда Сіз бар мақсат-мүддеңізді жұмылдыра отырып, өмірдің сізге айырған дәм-тұзын табуға бар күшті сарқа өтпексіз. Бақыттың алғышарты қаржылық кең мүмкіндік түрінде келеді, есен-саулық Сіздің материалдық қам-харакетіңізді жасап алуыңызға жол түзбек. Соған қарамастан, Сіз сырттай неге қол жеткізген болсаңыз, сізде соның бәрін жоғалтып алмайын деген қорқыныш орнары сөзсіз. Ал сол қорқыныштың өзі Сіздің толыққанды қуануыңызға және бақытқа қуануға жол бермейтінін біле кеткеніңіз жөн.7 «Б» -сыныбы « Бақыт деген» әнін хормен орындайды .

.«Үстірт орта мектебі» ММ

АШЫҚ ТӘРБИЕ САҒАТЫ

Тақырыбы:«Үш бақытым»

Сынып жетекшісі: Г.Маркабаева

7 «Б» - сынып2014-2015оқу жылы


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Классному руководителю

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 7 класс

Скачать
Т?рбие са?аты «?ш ба?ытым»

Автор: Маркабаева Гулжамила Рзабеккызы

Дата: 02.04.2015

Номер свидетельства: 195670

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства