kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

К?мелетке толма?андар арасында?ы ???ы? б?зушыларды? профилактикасы мен балаларды? ?ада?алаусыз ж?не панасыз ?алуыны? алдын алу

Нажмите, чтобы узнать подробности

К?мелетке толма?андар арасында?ы ???ы? б?зушыларды?  профилактикасы мен  балаларды?   ?ада?алаусыз  ж?не  панасыз   ?алуыны?  алдын  алу.

         К?мелетке  толма?андар  арасында?ы   ???ы?  б?зушыларды?   балаларды?  ?ада?алаусыз  ж?не  панасыз    ?алуыны?  басты  себептеріні?   бірі   т?рбие   ж?мысыны?   д?рыс  ж?ргізілмеуінен  деп  есептеймін.

         Елімізді?   болаша?ы – білімді  ?рпа?.   Мы?  ?ліп,  мы?  тірілген  ?аза?   хал?ы  ежелден – а?,  ?з  ?рпа?тарыны?  болаша?ы   мен   т?рбиесіне   ?лкен   жауапкершілікпен   ?арап,    ерекше  к??іл  б?лген.

         Т?рбие    халы?ты?   ?асырлар   бойы   жина?тап,    іріктеп   ал?ан  озы?   т?жірибесі   мен   ізгі  ?асиеттерін   жас   ?рпа?ты?   бойына  сі?іру,    баланы?   ?орша?ан  ортада?ы   ?арым-?атынасын,    д?ниетанымын,   ?мірге   деген   к?з  ?арасын   ж?не  со?ан  сай   мінез – ??л?ын  ?алыптастыру  болып  табылады.

         Т?рбиені?   негізгі  ма?саты :  дені  сау,  ?лтты?  сана  сезімі  оян?ан, рухани  ойлау   д?режесі   биік,   м?дениетті,   парасатты,   ар-ожданы  мол,  е?бек?ор,  іскер,    бойында   бас?ада   ?асиеттер  ?алыптас?ан   адамды  т?рбиелеу.

         ?скеле?   ?рпа?ты   т?рбиелеу   ж?йесі    ?азіргі   заман   талабына    сай    ?мірде   болып   жат?ан  ?згерістерге   байланысты    жа?арып   отыруы  тиіс. ?азіргі   ?о?ам  жан – жа?ты  ?йлесімді   жетілген   жа?а  адамды  т?рбиелеуді    талап  етіп  отыр.

         Т?лім – т?рбиені?   ма?саты - баланы?   жасы  мен  жеке  басыны?   ерекшелігін,   психикалы?    процестерін  ескере   отырып,   салауатты   ?рпа?ты    т?рбиелеу.   ?о?амды?   т?рбие    халы?ты?   педагогикадан  бастау  алып,  ?ылымда   д?лелденген   н?тижелерге   с?йенсе,   т?рбие   ??ралдары  мен   ?дістері   д?рыс   та?далып   ж?ргізілсе,    игілікті     т?рбиені?  негізі   ?аланба?.

         Бала  т?рбиесін   жалпы  мынадай   ?ш   т?рге  б?луге  болады : рухани   т?рбие,  ата-ана  т?рбиесі,    стихиялы   т?рбие.

         Жас?спірімдерге   берілетін    осы   ?ш   т?рбиені?   ?азіргі    жа?дайы   ?андай ?

         1. Рухани  т?рбие. Ке?ес  д?уіріндегі    комунистік   рухани   т?рбие   ?азір   жо?  екендігі  баршамыз?а  аян.   Оны?  орнына   ?азір   халы?ты?  педагогика   негіздерін   пайдалану  ?ол?а   алынып    жатыр.

Жас  ?рпа? – иіліп  т?р?ан   к?к   шыбы?.    Оны?  т?зу  немесе    ?исы?   ?суі    ба?банны?  д?рыс  к?тіп,   ба?уына  байланысты.    Сол  сия?ты  баланы?  болаша?ы  да   оны?  ата-анасы  мен   ?стаздарынан  ал?ан   т?рбиесіні?   сапасына  тікелей   байланысты.  Жас   ?рпа?ты?   рухани   т?рбие  алуына  ?стаздарды?   берері  мол.

        ?стазы   білімді   ?рпа?   ?ана   елімізді?   болаша?ын  к?ркейтер   азамат  болып   жетіледі.    ?стаз  -  ?рпа?ымызды?   адамгершілікке,   азаматты??а,   ана  тілін  ж?не    ?лтты?  салт – д?ст?рлерді    арда?тау?а  т?рбиелейді.   Мектептегі    т?рбие   ж?йесіне   тікелей  жауапты   мектеп   басшысыны?   т?рбие  ісі   ж?ніндегі   орынбасарыны?  алдында?ы   міндеттер   ?те    жауапты  ?рі   к?рделі.  Негізінен   мектеп  басшысыны?   т?рбие  ісі   ж?ніндегі   орынбасарлары  сынып   жетекшілерімен,  ?леуметтік педагог – психологтармен   ж?не  ата-аналармен   бірлесе   ж?мыс  жасауымыз  керек. Т?рбие  ісіні?   ме?герушілері   ?здеріні?   к?нделікті  ?ызметінде «сынып  жетекшілер  ?ріптестірімен,  отбасымен,   ж?ртшылы?пен   бірігіп   ж?мыс  істейді»  деген   т?сінікте.   Біра?  ?азіргі   та?да   б?л  пікірді  аны?тау     ?ажет  сия?ты :   біріншіден,    сынып  жетекшілер  о?ушыны  т?рбиелеу   ж?нінде   ?зара  келісті,   ал  о?ушы   б?л    жа?дайдан – бейхабар. Ол   о?ушы?а   осы  жа?дайда  ?андай   к?мек   ?ажет,   немесе  ол  ?зіні?  проблемаларын   ?зі  шешетіндей    м?мкіндігі  бар  ма ?  Б?л   жа?ы  тасада   ?алады.    Сонды?тан,   к?п  жа?дайда,   т?рбие   ж?мысы  н?тиже   бермейді.  Т?рбие   ж?йесіндегі  сынып  жетекшісіні?    орнын  аны?тау   барысында  е?  басты   ба?ыттан  айырылма?ан  абзал – ол  о?ушы мен  сынып   жетекшісіні?   ?зара  байланысы. О?ушыны?   ?алыптасуына   ы?пал  жасайтын   жа?дайларды?   бірнеше  т?рлерін  атап  ?тсек.  Олар:  баланы?  бос   уа?ыты,  баланы?  ?мір  с?ретін   ортасы,   т?рмыс – ?алпы  ж?не   мектептен  тыс  мекемелеріндегі  (спорт  мектебіндегі) т?лім – т?рбие. 

Просмотр содержимого документа
«К?мелетке толма?андар арасында?ы ???ы? б?зушыларды? профилактикасы мен балаларды? ?ада?алаусыз ж?не панасыз ?алуыны? алдын алу »

Кәмелетке толмағандар арасындағы құқық бұзушылардың профилактикасы мен балалардың қадағалаусыз және панасыз қалуының алдын алу.

Кәмелетке толмағандар арасындағы құқық бұзушылардың балалардың қадағалаусыз және панасыз қалуының басты себептерінің бірі тәрбие жұмысының дұрыс жүргізілмеуінен деп есептеймін.

Еліміздің болашағы – білімді ұрпақ. Мың өліп, мың тірілген қазақ халқы ежелден – ақ, өз ұрпақтарының болашағы мен тәрбиесіне үлкен жауапкершілікпен қарап, ерекше көңіл бөлген.

Тәрбие халықтың ғасырлар бойы жинақтап, іріктеп алған озық тәжірибесі мен ізгі қасиеттерін жас ұрпақтың бойына сіңіру, баланың қоршаған ортадағы қарым-қатынасын, дүниетанымын, өмірге деген көз қарасын және соған сай мінез – құлқын қалыптастыру болып табылады.

Тәрбиенің негізгі мақсаты : дені сау , ұлттық сана сезімі оянған, рухани ойлау дәрежесі биік, мәдениетті, парасатты, ар-ожданы мол, еңбекқор , іскер, бойында басқада қасиеттер қалыптасқан адамды тәрбиелеу.

Өскелең ұрпақты тәрбиелеу жүйесі қазіргі заман талабына сай өмірде болып жатқан өзгерістерге байланысты жаңарып отыруы тиіс. Қазіргі қоғам жан – жақты үйлесімді жетілген жаңа адамды тәрбиелеуді талап етіп отыр.

Тәлім – тәрбиенің мақсаты - баланың жасы мен жеке басының ерекшелігін, психикалық процестерін ескере отырып, салауатты ұрпақты тәрбиелеу. Қоғамдық тәрбие халықтың педагогикадан бастау алып, ғылымда дәлелденген нәтижелерге сүйенсе, тәрбие құралдары мен әдістері дұрыс таңдалып жүргізілсе, игілікті тәрбиенің негізі қаланбақ.

Бала тәрбиесін жалпы мынадай үш түрге бөлуге болады : рухани тәрбие, ата-ана тәрбиесі, стихиялы тәрбие.

Жасөспірімдерге берілетін осы үш тәрбиенің қазіргі жағдайы қандай ?

1. Рухани тәрбие. Кеңес дәуіріндегі комунистік рухани тәрбие қазір жоқ екендігі баршамызға аян. Оның орнына қазір халықтың педагогика негіздерін пайдалану қолға алынып жатыр.

Жас ұрпақ – иіліп тұрған көк шыбық. Оның түзу немесе қисық өсуі бағбанның дұрыс күтіп, бағуына байланысты. Сол сияқты баланың болашағы да оның ата-анасы мен ұстаздарынан алған тәрбиесінің сапасына тікелей байланысты. Жас ұрпақтың рухани тәрбие алуына ұстаздардың берері мол.

Ұстазы білімді ұрпақ қана еліміздің болашағын көркейтер азамат болып жетіледі. Ұстаз - ұрпағымыздың адамгершілікке , азаматтыққа, ана тілін және ұлттық салт – дәстүрлерді ардақтауға тәрбиелейді. Мектептегі тәрбие жүйесіне тікелей жауапты мектеп басшысының тәрбие ісі жөніндегі орынбасарының алдындағы міндеттер өте жауапты әрі күрделі. Негізінен мектеп басшысының тәрбие ісі жөніндегі орынбасарлары сынып жетекшілерімен , әлеуметтік педагог – психологтармен және ата-аналармен бірлесе жұмыс жасауымыз керек. Тәрбие ісінің меңгерушілері өздерінің күнделікті қызметінде «сынып жетекшілер әріптестірімен, отбасымен, жұртшылықпен бірігіп жұмыс істейді» деген түсінікте. Бірақ қазіргі таңда бұл пікірді анықтау қажет сияқты : біріншіден, сынып жетекшілер оқушыны тәрбиелеу жөнінде өзара келісті, ал оқушы бұл жағдайдан – бейхабар. Ол оқушыға осы жағдайда қандай көмек қажет , немесе ол өзінің проблемаларын өзі шешетіндей мүмкіндігі бар ма ? Бұл жағы тасада қалады. Сондықтан , көп жағдайда, тәрбие жұмысы нәтиже бермейді. Тәрбие жүйесіндегі сынып жетекшісінің орнын анықтау барысында ең басты бағыттан айырылмаған абзал – ол оқушы мен сынып жетекшісінің өзара байланысы. Оқушының қалыптасуына ықпал жасайтын жағдайлардың бірнеше түрлерін атап өтсек. Олар: баланың бос уақыты, баланың өмір сүретін ортасы, тұрмыс – қалпы және мектептен тыс мекемелеріндегі (спорт мектебіндегі) тәлім – тәрбие.Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Классному руководителю

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 11 класс.
Урок соответствует ФГОС

Автор: Жарма?анбет Марзия Сабитбек?ызы

Дата: 31.10.2015

Номер свидетельства: 246048

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства