kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

О?ытуда компьютерлік технологияны пайдалану

Нажмите, чтобы узнать подробности

Алматы облысы

Сар?ан ауданы

Екіаша ауылы

Екіаша орта мектебі

Информатика п?н м??алімі:

Каирбекова Марфугаш

Электронды пошта: marfuga1967@mail. Ru

Телефон:  87023317597                        

О?ытуда компьютерлік технологияны пайдалану

  ?азіргі кезде мектепті? алдында ?ойып отыр?ан талабы-жас жеткіншек ?рпа?тарды негізгі п?ндермен тере? де берік сапалы біліммен ?аруландыру,ал?ан,ме?герген білімдерін к?нделікті саба?та ?з де?гейіндегі ?зщіні? іскерлігін шеберлікпен ?олдана білу.Осы жетістіктерге жету ?шін м??алім-алдында?ы о?ушыны? мінез-??л?ын,сана-сезіміні? жетілу д?режесін танып,о?ушыны? ?абылдауын,зейінін,?иял ес,ойлауын д?рыс ?ада?алау танымды? процестерді ?алыптастыруда негізгі т?л?а болып табылады.

   ?азіргі та?да ?ылым мен техниканы? даму ?ар?ынын о?ыту барысында жа?а технологиялы? ?дістер ке? к?лемде ?олдануды ?ажет етеді.О?ытуды? жа?а технологияларыны? барлы?ы о?ушыларды? ?з бетімен білім алу да?дыларын ?алыптастыру?а ба?ыттал?ан.О?ыту технологиясы о?у мен мазм?нын ??деуге,к?лемімен ма?сатын т?жырымдау?а арнал?ан ?дістер мен ??ралдарды? жиынты?ы.О?ытуды? жа?а технологиясы негізінде ?арапайымнан к?рделіге ?арай ?р т?рлі технологияны пайдаланып о?ушыларды? білім де?гейін ба?ылау?а болады.Осы т?р?ыдан ?зім беріп ж?рген 7-11 сыныптар?а о?ытуды? кейбір жа?а технологиясын ?олданамын.

    Информатика саба?ында топпен ж?мыс істегенде ?.Бітібаеваны? ба?дарламасын, сын т?р?ысынан ойлау ба?дарламасыны? т?рлерін пайдалан?ан ?те тиімді.Б?л ба?дарламалар ?ткен саба?ты еске т?сіру ?шін ж?не жа?а саба?ты бекіткен кезде,?рбір топпен жеке-жеке ж?мыс жаса?ан кезде саба?ты? со?ында о?ушыларды? білімін ба?алау?а ?те ы??айлы.Осы технологияны пайдалана отырып,о?ушыларды? білім де?гейіні? жо?ары к?терілгенін ж?не о?ушыларды? еркін с?йлеуге,?зіні? дайынды?ы мол екенін д?лелдеуге\,пікір таластыру?а да?дылан?анды?ын к?руге болады.Т?менде «Графикада?ы бейнеге программа ??рып кескінін алу» та?ырыбында ?ткізген саба?ымда жа?а технологияны пайдалан?анымды ?сынып отырмын.

   Е? бірінші мен саба? бастар алдында ?ткен саба?ты еске т?сіру ?шін сын т?р?ысынан ойлау ба?дарламасы бойынша топтастыру стратегиясын ?олданамын.Ол ?шін жалпы информатика саба?ында топты екіге б?лу керек.Сонда топпен ж?мыс жасау ?олайлы.1-ші топ?а нашар о?итын о?ушылар,ал 2-ші топ?а жа?сы о?итын о?ушыларды топтастыру керек.О?у мен жазу иар?ылы о?ушыларды? сын ть?р?ысынан ойлауын дамыту ?шін о?ушылар?а саба??а байланысты тапсырма беремін.

             Математика    мектепте о?ылатын        п?ндерді?   ішіндегі  негізгі    ?рі іргелі   ?ылымдарды?   бірі,ол адам  м?дениетіні?   ма?ызды  элементі  болып  саналады.Математиканы?   мектептегі   ба?дарламасыны?   басым  б?лігі  практикада   ?олданылады   немесе  бас?а  ?ылыми  п?ндік   салалар?а  негіз  бола алады.О?у  процесіне  жа?а  информациалы?    технологиялардаы  енгізу  ісі де  математикамен  ты?ыз  байланыста  ?ткізіледі,  сонды?тан   математик  м??алімдер  компьютерлік  техниканы  ме?геріп  ?ана  ?оймай,оны  ?з  п?ндерінде  ке?інен  ?олданылуы тиіс.Осындай с?ттерде  математика  курсыны?  мазм?нын да  ?айта ?арап.  Оны?  компьютерлік  с?йемелдеуде  пайдалану?а болатын  б?лімдерін саралап,саба?тарды  жа?алап  ?ткізу  ?дістемелерін  ??растыру  ?ажет.Жа?а   технологияларды  математикада  пайдалану ісі  бурын?ы  белгілі  ?дістемелермен  ?атар  педагокикалы?   жа?а  технологияларды  ?олдану талап етеді.О?ушыларды?  п?нді  жа?сы   игеруіні?  басты шарты  м??алімні?  осы   саба??а деген   ?ызы?ушылы?ты   тудыра білуіне  басталады.Жа?а  технологиялар-педагокты?  м?мкіндігіне  к?шейтетін   ??рал,біра? ол м??алімді алмастыра  алмайды. Саба?ты  компьютермен  с?йемелдеу  ісін  ж?зегек асыру, оны  негіздеу  осы  т?р?ыдан  ?арастырылуы  тиіс.

Осындай  саба?тарды  жасау  ?ажеттілігіне  мынандай  факторлармен  сипаталады:

Математикада  компьютерді   пайдалану   ар?ылы  о?у  сапасыны?  ароту  мен о?ыту   айма?ыны?  ке?еюіне   байланысты  ?о?амны?   ?леуметтік   талабына сай  болуы:

Компьютерлік   технологияны?  б?рын?ы д?ст?рлі   п?ндерге,оны?   ішінде матеметика?а  араласуы,енгізілуі:

О?ушыларды?    ?р  т?рлі компьютерлік  техникала?  ??ралдарды  игеріп,  соларды  т?тыну   т?сілдеріні?   ?алыптасуы,я?ни  оларды? игеру о?ушыларды жа?а білім ортасына жылдам енгізеді.

           Физика п?нін о?ытуды? лекция, практика ж?не лабораториялы? т?рлері бар.А?паратты? технология дамы?ан ?о?амда осы атал?ан о?ыту т?рлеріне ?оса компьютерді о?ытуды? к?мекші ??ралы ретінде пайдалану?а болады. Компьютерлендірілген о?ыту ж?йесі программалау тілдерімен жасалынады. Программалар жазуда т?рлі-т?сті графиктер, видеофраменттер,дыбыстар ж?не та?ы бас?аларды ?олдану?а болады. Біз ?з ма?аламызда физика п?ніні? есептерін а?паратты? технология ж?йесімен о?ыту м?мкіндіктерін к?рсетеміз.

Просмотр содержимого документа
«О?ытуда компьютерлік технологияны пайдалану »

Алматы облысы

Сарқан ауданы

Екіаша ауылы

Екіаша орта мектебі

Информатика пән мұғалімі:

Каирбекова Марфугаш

Электронды пошта: marfuga1967@mail. Ru

Телефон: 87023317597


Оқытуда компьютерлік технологияны пайдалану


Қазіргі кезде мектептің алдында қойып отырған талабы-жас жеткіншек ұрпақтарды негізгі пәндермен терең де берік сапалы біліммен қаруландыру,алған,меңгерген білімдерін күнделікті сабақта өз деңгейіндегі өзщінің іскерлігін шеберлікпен қолдана білу.Осы жетістіктерге жету үшін мұғалім-алдындағы оқушының мінез-құлқын,сана-сезімінің жетілу дәрежесін танып,оқушының қабылдауын,зейінін,қиял ес,ойлауын дұрыс қадағалау танымдық процестерді қалыптастыруда негізгі тұлға болып табылады.

Қазіргі таңда ғылым мен техниканың даму қарқынын оқыту барысында жаңа технологиялық әдістер кең көлемде қолдануды қажет етеді.Оқытудың жаңа технологияларының барлығы оқушылардың өз бетімен білім алу дағдыларын қалыптастыруға бағытталған.Оқыту технологиясы оқу мен мазмұнын өңдеуге,көлемімен мақсатын тұжырымдауға арналған әдістер мен құралдардың жиынтығы.Оқытудың жаңа технологиясы негізінде қарапайымнан күрделіге қарай әр түрлі технологияны пайдаланып оқушылардың білім деңгейін бақылауға болады.Осы тұрғыдан өзім беріп жүрген 7-11 сыныптарға оқытудың кейбір жаңа технологиясын қолданамын.

Информатика сабағында топпен жұмыс істегенде Қ.Бітібаеваның бағдарламасын, сын тұрғысынан ойлау бағдарламасының түрлерін пайдаланған өте тиімді.Бұл бағдарламалар өткен сабақты еске түсіру үшін және жаңа сабақты бекіткен кезде,әрбір топпен жеке-жеке жұмыс жасаған кезде сабақтың соңында оқушылардың білімін бағалауға өте ыңғайлы.Осы технологияны пайдалана отырып,оқушылардың білім деңгейінің жоғары көтерілгенін және оқушылардың еркін сөйлеуге,өзінің дайындығы мол екенін дәлелдеуге\,пікір таластыруға дағдыланғандығын көруге болады.Төменде «Графикадағы бейнеге программа құрып кескінін алу» тақырыбында өткізген сабағымда жаңа технологияны пайдаланғанымды ұсынып отырмын.

Ең бірінші мен сабақ бастар алдында өткен сабақты еске түсіру үшін сын тұрғысынан ойлау бағдарламасы бойынша топтастыру стратегиясын қолданамын.Ол үшін жалпы информатика сабағында топты екіге бөлу керек.Сонда топпен жұмыс жасау қолайлы.1-ші топқа нашар оқитын оқушылар,ал 2-ші топқа жақсы оқитын оқушыларды топтастыру керек.Оқу мен жазу иарқылы оқушылардың сын тьұрғысынан ойлауын дамыту үшін оқушыларға сабаққа байланысты тапсырма беремін.

Математика мектепте оқылатын пәндердің ішіндегі негізгі әрі іргелі ғылымдардың бірі ,ол адам мәдениетінің маңызды элементі болып саналады.Математиканың мектептегі бағдарламасының басым бөлігі практикада қолданылады немесе басқа ғылыми пәндік салаларға негіз бола алады.Оқу процесіне жаңа информациалық технологиялардаы енгізу ісі де математикамен тығыз байланыста өткізіледі, сондықтан математик мұғалімдер компьютерлік техниканы меңгеріп қана қоймай,оны өз пәндерінде кеңінен қолданылуы тиіс.Осындай сәттерде математика курсының мазмұнын да қайта қарап. Оның компьютерлік сүйемелдеуде пайдалануға болатын бөлімдерін саралап,сабақтарды жаңалап өткізу әдістемелерін құрастыру қажет.Жаңа технологияларды математикада пайдалану ісі бурынғы белгілі әдістемелермен қатар педагокикалық жаңа технологияларды қолдану талап етеді.Оқушылардың пәнді жақсы игеруінің басты шарты мұғалімнің осы сабаққа деген қызығушылықты тудыра білуіне басталады.Жаңа технологиялар-педагоктың мүмкіндігіне күшейтетін құрал,бірақ ол мұғалімді алмастыра алмайды. Сабақты компьютермен сүйемелдеу ісін жүзегек асыру, оны негіздеу осы тұрғыдан қарастырылуы тиіс.

Осындай сабақтарды жасау қажеттілігіне мынандай факторлармен сипаталады:

Математикада компьютерді пайдалану арқылы оқу сапасының ароту мен оқыту аймағының кеңеюіне байланысты қоғамның әлеуметтік талабына сай болуы:

Компьютерлік технологияның бұрынғы дәстүрлі пәндерге,оның ішінде матеметикаға араласуы,енгізілуі:

Оқушылардың әр түрлі компьютерлік техникалақ құралдарды игеріп, соларды тұтыну тәсілдерінің қалыптасуы,яғни олардың игеру оқушыларды жаңа білім ортасына жылдам енгізеді.

Физика пәнін оқытудың лекция, практика және лабораториялық түрлері бар.Ақпараттық технология дамыған қоғамда осы аталған оқыту түрлеріне қоса компьютерді оқытудың көмекші құралы ретінде пайдалануға болады. Компьютерлендірілген оқыту жүйесі программалау тілдерімен жасалынады. Программалар жазуда түрлі-түсті графиктер, видеофраменттер,дыбыстар және тағы басқаларды қолдануға болады. Біз өз мақаламызда физика пәнінің есептерін ақпараттық технология жүйесімен оқыту мүмкіндіктерін көрсетеміз.Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Классному руководителю

Категория: Прочее

Целевая аудитория: Прочее

Скачать
О?ытуда компьютерлік технологияны пайдалану

Автор: Кайырбекова Марфугаш Тусупжановна

Дата: 29.05.2015

Номер свидетельства: 216124

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства