kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Баяндама "О?ытуда инновациялы? технологияны пайдалануды? тиімді жолдары"

Нажмите, чтобы узнать подробности

«Ауызша айтса? – тез ??тым,
К?рсетсе? – есте са?таймын,
Іске кіріссе? – ?йренем.»
(?ытай ма?алы)

?рбір м??алімні? негізгі ма?саты–саба? сапасын к?теру, т?рін жетілдіру, о?ушыларды? саба??а деген ?ызы?ушылы?ын арттыру, оларды? ізденуін, танымын ?алыптастыру. Осы?ан орай жа?а экономикалы? ж?не ?леуметтік-м?дени жа?дайларда ?аза?станды? білім беру ж?йесіні? алдында т?р?ан білім беру сапаларын арттыру?а, стратегиялы? міндеттерді шешуге ба?ыттал?ан т?бегейлі ?айта ?згертулер педагогикалы? ?рдіске жа?а талаптар ж?ктейді.Елбасы бекіткен ?аза?стан Республикасыны? индустриялы?-инновациялы? дамытуды? 2003-2015 жылдар?а арнал?ан ба?дарламасы а?паратты? технологиялар саласында?ы а?паратты? те?сіздікті т?мендетуді? ж?не білім де?гейін арттыруды? шешуші т?т?асы болып табылады.?азіргі кезе?де мектеп м??аліміні? алдында т?р?ан ма?ызды, жауапты міндеттерді? бірі - о?ушы?а тияна?ты білім беру. Ол ?шін мектеп м??алімдері о?ытудын тиімді ?діс – т?сілдерін ?з т?жірибесінде та?дап алады.Жа?а технологияларды к?нделікті саба? ?рдісінде пайдалану о?ыту ма?сатында жетуді? тиімді жолдарын к?рсетеді.
О?ытуды? жа?а ?дістерін пайдалану ар?ылы м??алім о?ушыны? белсенділігін, шы?армашылы? ізденісін арттырады, п?нге деген ?ызы?ушылы?ын оятады. ?азіргі о?ыту барысында ?олданылып ж?рген к?птеген технолгиялар жеке т?л?аны? жетілуіне, о?уды? тиімділігіні? негізін ??ру?а ба?ыттал?ан. Орыс мектептерінде ?аза? тілін о?ытуда е? бірінші эстетикалы? тал?ам?а сай безендірілген кабинет, о?удын ?р т?рлі ??ралдары, кестелері, о?улы?тары, техникалы? ??рал – жабды?тары, информациялы? ??ралдар болуы ?ажет. ?аза? тілі м??алімі ?з саба?тарын жа?а саты?а к?теру ?шін ш?кірттеріні? білім – ??марлы? ?асиеттерн дамытып, білім алу?а ?ызы?ушылы?ын арттыруды к?здейді. М??алім саба? т?сіндірген кезде о?ушы?а аса к?ш т?сірмей же?ілден ауыр?а ?арай, жалы?тырмай, о?ушыны? тияна?ты білім алуына, м?мкіндіктер ту?ызуы ?ажет.
?рбір саба?ты? мазм?нына сай ?дістер мен т?сілдері д?рыс та?дап, саралап, даралап о?ыту керек, сонда ?ана біз бас?а ?лт балаларын ?аза? тілін ?з еркімен, ынтасымен ?ызы?а, т?сініп о?у?а, ?адірлеуге, ба?алау?а, жа?сы ме?геруге, ауызекі д?рыс с?йлеуге ?йретеміз.
?азіргі за? талабына сай ?аза? тілі саба?тарында ?олданып жат?ан жа?ашыл ?діс – т?сілдері ?з саба?тарында ?алай пайдаланып жат?анды?ын ж?нінде ?ріптестермен б?лісу.
Мемлекеттік тілді? жо?ар?ы де?гейде о?ытылуы о?ушы санасына сі?ірлетін білімні? сапасымен ?лшенеді.
Сонды?тан да ?рбір ?стаз ?немі шы?армашылы? ізденісте болуы керек.
Мен ?з т?жірибиемде к?бінесе о?ушылармен бірлесіп, ?йымдасып, топтасып ж?мыс істеуіне к??іл б?лемін. О?ушы бірлессіп ?йренуде кішігірім топтармен, ж?ппен ж?мыс жасауда орта? проблемаларды тал?ыла?анда жа?а пікірлерге шы?армашылы?пен ?арау т?р?ысында жа?алы?тар ашу барысында ж?мыс істейді. Топ м?шелері ?з ойларын орта?а салып ж?не сол ойларды кесте ар?ылы к?рсетеді. Шамалары келгенше ?ор?ап шы?у?а тырысады. Бірлесіп ж?мыс жаса?анда мына жайттарды есте ?стаймын:
• Сыйласты? ( бір – біріне бірдей ба?ынышта болу);
• Жауапкершілік ;
• Топ?а б?лгендегі ?р тектілікті ?мытпау;
• Топты? барлы? м?шелеріні? кезепен с?йлеу да?дысын ?йрету;
• Тікелей с?йлеуде ?леуметтік ?арым – ?атынас жасау, да?дыларын ?алыптастыру;
• М??алімдерді?, о?ушыларды? топ ішінде с?йлеуін ба?ылау ж?не ?ажет кезде кірісіп с?йлеп кету;
• Топта ?тымды ж?мыс істеу.
Осындай топта бірлесіп ж?мыс істеп ?йренген о?ушыларды? білімдері н?тижелі болады, шы?далады.
Бірлесіп ж?мыс жасауда ?ол жеткізген жетістіктерім:
• О?ушыны? е? алдымен есте ?стау ?абілетіні? жо?арлауы;
• Жиі- жиі ой тал?асын жасау ж?не тере? т?сінікпен ойлауды? дамуы ар?ылы о?ушыны с?йлету;
• Саба?та ?з бетімен ба?ылаусыз отыр?аннан г?рі о?ушыныны? ж?мыс басты болуы;
• Бір н?рсеге ?йрету м?нді т?рде ?ызы?ушылы?ын оянуы;
• Бірлесіп ж?мыс жасау кезінде топ м?шелеріні? ?лтына, жынысына, ?абілетіне, ?леуметтік жа?дайына ?арамай оларды? бір – біріне д?рыс к?з?араспен ?арап, ойларын т?сінеді.
О?ушылар ж?мыс жасау барысында бір – біріне к?мектесіп, ойларын орта?а салады, ынталарына к?ш – ?уат бере отырып, ?здеріні? білім алуын к?термелейді, о?у?а, жазу?а, ты?дау?а, с?йлеуге ке? м?мкіндіктер беретін ортада о?ушыны ?з пікірлерін еркін жеткізуге жа?дайлар жасайды.
Саба? ?стінде жан – жа?ты с?ра? ?оюда да м??алім м?мкіндігінше барлы? о?ушыны? жауап беруін ?амтамасыз етуі керек. С?ра? ?оюді? ?арапайым т?рінен тере? ойлау?а дейінгі т?рлері бар екендігі белгілі. Ал м??алімні? ма?саты- о?ушыны? ойлау сатысы е? т?менгі де?гейден жо?ары тере? ойлау де?гейі т?сінуден басталады. Одан кейін ?олдану, анализ, синтезге дейін жо?арлайды.
 Бір назар аударатын жай, компьютерді ?олдану м??алімні? арнайы дайынды?ын ?ажет етеді. М??алім компьютерлік сауаттылы?ты? ?ылыми негіздерін білуі шарт. Компьютерлік о?улы?тар ж?не компьютермен т?рлі ж?мыстар ж?ргізу ар?ылы о?ушыны? біліктілігі мен белсенділігін, п?нге деген ?ызы?ушылы?ын арттыру ж?зеге асырылады. Сонды?тан да окушы компьютерде ж?мыс істеуге ?ажетті біліктілерді ме?геру ?ажет.

  ?аза? тілі мен ?дебиеті п?ндерін компьютермен о?ытуды? ма?саты - о?у ж?мысыны? жо?ары д?режелі болуына жа?дай жасайды, о?ушыны? ?аза? тілі мен ?дебиеті п?ндері бойынша біліктілігі мен белсенділігін арттырады, жеке т?л?аны??леуметтенуіне ?сер етеді, ?зін-?зі реттеуді дамытады, о?ушыны? ма?сатты ?ызметін ынталандырады. ?аза? тілі саба?ында компьютерді ?олдану м?тіндер мен информацияларды білуге жол ашады.

   Мультимедиа ба?дарламасы  бойынша, а?ын-жазушыларды? ?мірі мен шы?армашылы?ын о?ытуда географиялы? картамен немесе к?мекші материалдармен  ж?мыс істеп, сараманды? ж?мыс ж?ргізуге болады. А?ын-жазушыларды? шы?армаларын, сазгерлерді? к?йлерін ты?дау ар?ылы м?нерлеп о?уды, эстетикалы? т?рбиені ?алыптастырады. М?тіндік редактор ар?ылы ба?ылау ж?мыстарын ж?ргізуге болады (тест, диктант).

   Компъютерді? к?мегімен ж?ргізілген ба?ылау ж?мыстары о?ушыны? білімін объективті ба?ылап, материалды? д?рыс ?тілгенін немесе д?рыс ?тілмегенін талдау?а м?мкіндік береді. Б?рын адам ойында болма?ан о?ытуды? жа?а ?дістерін ?йымдастыру?а болады.

Сонымен бірге о?ушыларды? к?мегімен ба?дарламадан тыс материалдарды жина?тап, мультимедиа ба?дарламасы бойынша репортаж дайындау?а, ?йымдастыру кезе?інде оларды? фотосуреттерінен галерея ?йымдастыру?а болады.

   Электронды? о?улы? -  о?ытушы мен о?ушыны? бірлескен іс-?рекетін к?рсету н?тижесіні? ??ралы.  Б?л о?улы?ты мынадай жа?дайларда ?олдану?а болады:

- саба?та иллюстрациялы? материал ретінде;

- саба?тан тыс уа?ытта ?з бетімен шы?армашылы? тапсырмалар орындауда;

- емтихан?а дайынды? кездерінде.

   Электронды? о?улы?тар бойынша о?ушылар тапсырманы ?ызы?а орындайды, п?нге ?ызы?ушылы?ы артады, оку материалын тере?ірек ме?геруге талпынады. Сонымен ?атар ?з ?атесін ?зі табады ж?не ?зін-?зі ба?алау?а ?йренеді.                       Электронды? о?улы?та ?те к?п к?рнекілік материалдар ?амтылады. Б?л к?рнекіліктерді? дидактикалы? м?нін ашады. М?ндай к?рнекіліктерді? б?рін к?дімгі о?улы?та беру м?мкін емес.

   ?орыта келе айт?анда, электронды? о?улы?ты  ?олдану о?ушыны? жо?ары белсенді д?ниетанымын ж?не ?зіндік ж?мыс аясын ке?ейтеді, жан-жа?ты а?параттандыру?а м?мкіндік береді.  Электронды? окулы?тарды? тиімділігі мынада:

- о?ушы арнайы ба?дарламамен ж?мыс істейді;

- о?ушыны? білімі компьютерлік ж?йе ар?ылы ба?аланады;

- иллюстрациялы? ?діс к?п ?олданылады;

- ойлау ж?йесіні? дамуына т?рткі болады;

- берілген тапсырма?а деген ?ызы?ушылы?ын арттырады.

    ?рбір саба?та жа?а с?здер, фонетикалы?, лексика-грамматикалы? та?ырыптар, м?тін, жатты?у ж?мыстары, диалог ?лгілері, ?р саба?ты? со?ында тест с?ра?тары беріледі. О?ыту кезінде ?р т?рлі аны?тамалар, н?с?аулар,  тапсырмалар  берілуі тиіс. Мектепте о?ыту процесінде электронды? о?улы? ?олдану ?те тиімді. О?ушылар ?здеріні? білімін ?з бетімен толы?тырып, емтихан материалдарына дайындалады.

   Электронды? о?улы?тар ар?ылы о?ыту кезінде 3 ?а?иданы аны?тай білу керек:

1) логикалы? ойлау ж?йесін дамыту;

2) ойлау белсенділігін арттыру;

3) трансформация ?рекетін жетілдіру.

1. Логикалы? ойлау операцияларын ?алыптастыру жолдары:

- заттарды?, с?здерді? касиеттерін сипаттау;

- берілген ?асиеттерге сай немесе бас?а н?рселерді? ??сас ж?не ?згеше ?асиеттерін аны?тау.Мысалы: "С?здерді аны?тау", "Арты?с?здітабу", "С?йлем??растыру", "Болымсыз с?йлем ??растыру",т.б.

2. Ойлау белсенділігін, оз бетімен ж?мыс істеуін дамыту жолдары:

- с?ра? ?ою;

- ша?ын пікірталас ?ткізу;

- мазм?нын айту. 

   Мысалы: "Ситуация ??ры?ыз",  "?алай пайдалану?а болады?", "Кері с?йле", "?з ойы?ызды айты?ыз".

   3. Трансформация ?рекетін жетілдіру ба?ытында арнайы жатты?улар ?сыну?а болады. Мысалы: "?ажеттісін тандап ал", "?ажетті ?осымша?ы ?ойы?ыз", "С?з тіркестерін пайдаланып с?йлем ??растыры?ыз", т.б.

   Компьютерді пайдалану саба? сапасын к?терумен ?атар окушыларды? ын?асын, белсенділігін арттыруда ерекше орын алады. О?ушыны? назарын п?н мазм?нына аударады, ?з бетінше практикалы?  ж?мыстарды орындау?а ?ызы?тырады. О?ытушы к?бінесе о?ытуды? ?р т?рлі ?діс-т?сілдерін ?олдан?ан ж?н. К?бінесе, проблемалы? о?ытту, ойын ар?ылы о?ыту, инновациялы? о?ыту, саралап о?ыту, тірек сигналдары ар?ылы о?ыту, компьютерлік о?ыту ж?не жа?а технологиялар бойынша о?ыту, электронды о?ыту т.б. Компьютерлік технологияларды о?у процесінде тиімді ?олдану ?шін, е? алдымен, ?тетін п?нге талдау жасау керек, себебі, компьютерді жа?сы ме?герген о?ытушы ?ана программистер к?мегін ?олдана отырып, компьютерлік ба?дарламалар, электронды? о?улы?тар жасай алады.

   ?ткен ?рпа? ?шін кітапты? ма?ызы ?андай болса, компьютер де о?ушы ?шін ?орша?ан ?лемді тану ??ралы болып табылады. Олай болса, барлы? п?нді, соны? ішінде, ?аза? тілі мен ?дебиеті п?ні саба?тарын компьютерді? ?уаттауымен ж?ргізуді ?йрену - б?гінгі к?нні? ?зекті м?селелеріні? бірі.

Просмотр содержимого документа
«Баяндама "О?ытуда инновациялы? технологияны пайдалануды? тиімді жолдары" »

«Ауызша айтсаң – тез ұқтым,
Көрсетсең – есте сақтаймын,
Іске кіріссең – үйренем.»
(қытай мақалы)

Әрбір мұғалімнің негізгі мақсаты–сабақ сапасын көтеру, түрін жетілдіру, оқушылардың сабаққа деген қызығушылығын арттыру, олардың ізденуін, танымын қалыптастыру. Осыған орай жаңа экономикалық және әлеуметтік-мәдени жағдайларда Қазақстандық білім беру жүйесінің алдында тұрған білім беру сапаларын арттыруға, стратегиялық міндеттерді шешуге бағытталған түбегейлі қайта өзгертулер педагогикалық үрдіске жаңа талаптар жүктейді.Елбасы бекіткен Қазақстан Республикасының индустриялық-инновациялық дамытудың 2003-2015 жылдарға арналған бағдарламасы ақпараттық технологиялар саласындағы ақпараттық теңсіздікті төмендетудің және білім деңгейін арттырудың шешуші тұтқасы болып табылады.Қазіргі кезеңде мектеп мұғалімінің алдында тұрған маңызды, жауапты міндеттердің бірі - оқушыға тиянақты білім беру. Ол үшін мектеп мұғалімдері оқытудын тиімді әдіс – тәсілдерін өз тәжірибесінде таңдап алады.Жаңа технологияларды күнделікті сабақ үрдісінде пайдалану оқыту мақсатында жетудің тиімді жолдарын көрсетеді.
Оқытудың жаңа әдістерін пайдалану арқылы мұғалім оқушының белсенділігін, шығармашылық ізденісін арттырады, пәнге деген қызығушылығын оятады. Қазіргі оқыту барысында қолданылып жүрген көптеген технолгиялар жеке тұлғаның жетілуіне, оқудың тиімділігінің негізін құруға бағытталған. Орыс мектептерінде қазақ тілін оқытуда ең бірінші эстетикалық талғамға сай безендірілген кабинет, оқудын әр түрлі құралдары, кестелері, оқулықтары, техникалық құрал – жабдықтары, информациялық құралдар болуы қажет. Қазақ тілі мұғалімі өз сабақтарын жаңа сатыға көтеру үшін шәкірттерінің білім – құмарлық қасиеттерн дамытып, білім алуға қызығушылығын арттыруды көздейді. Мұғалім сабақ түсіндірген кезде оқушыға аса күш түсірмей жеңілден ауырға қарай, жалықтырмай, оқушының тиянақты білім алуына, мүмкіндіктер туғызуы қажет.
Әрбір сабақтың мазмұнына сай әдістер мен тәсілдері дұрыс таңдап, саралап, даралап оқыту керек, сонда ғана біз басқа ұлт балаларын қазақ тілін өз еркімен, ынтасымен қызыға, түсініп оқуға, қадірлеуге, бағалауға, жақсы меңгеруге, ауызекі дұрыс сөйлеуге үйретеміз.
Қазіргі заң талабына сай қазақ тілі сабақтарында қолданып жатқан жаңашыл әдіс – тәсілдері өз сабақтарында қалай пайдаланып жатқандығын жөнінде әріптестермен бөлісу.
Мемлекеттік тілдің жоғарғы деңгейде оқытылуы оқушы санасына сіңірлетін білімнің сапасымен өлшенеді.
Сондықтан да әрбір ұстаз үнемі шығармашылық ізденісте болуы керек.
Мен өз тәжірибиемде көбінесе оқушылармен бірлесіп, ұйымдасып, топтасып жұмыс істеуіне көңіл бөлемін. Оқушы бірлессіп үйренуде кішігірім топтармен, жұппен жұмыс жасауда ортақ проблемаларды талқылағанда жаңа пікірлерге шығармашылықпен қарау тұрғысында жаңалықтар ашу барысында жұмыс істейді. Топ мүшелері өз ойларын ортаға салып және сол ойларды кесте арқылы көрсетеді. Шамалары келгенше қорғап шығуға тырысады. Бірлесіп жұмыс жасағанда мына жайттарды есте ұстаймын:
• Сыйластық ( бір – біріне бірдей бағынышта болу);
• Жауапкершілік ;
• Топқа бөлгендегі әр тектілікті ұмытпау;
• Топтың барлық мүшелерінің кезепен сөйлеу дағдысын үйрету;
• Тікелей сөйлеуде әлеуметтік қарым – қатынас жасау, дағдыларын қалыптастыру;
• Мұғалімдердің, оқушылардың топ ішінде сөйлеуін бақылау және қажет кезде кірісіп сөйлеп кету;
• Топта ұтымды жұмыс істеу.
Осындай топта бірлесіп жұмыс істеп үйренген оқушылардың білімдері нәтижелі болады, шыңдалады.
Бірлесіп жұмыс жасауда қол жеткізген жетістіктерім:
• Оқушының ең алдымен есте ұстау қабілетінің жоғарлауы;
• Жиі- жиі ой талқасын жасау және терең түсінікпен ойлаудың дамуы арқылы оқушыны сөйлету;
• Сабақта өз бетімен бақылаусыз отырғаннан гөрі оқушынының жұмыс басты болуы;
• Бір нәрсеге үйрету мәнді түрде қызығушылығын оянуы;
• Бірлесіп жұмыс жасау кезінде топ мүшелерінің ұлтына, жынысына, қабілетіне, әлеуметтік жағдайына қарамай олардың бір – біріне дұрыс көзқараспен қарап, ойларын түсінеді.
Оқушылар жұмыс жасау барысында бір – біріне көмектесіп, ойларын ортаға салады, ынталарына күш – қуат бере отырып, өздерінің білім алуын көтермелейді, оқуға, жазуға, тыңдауға, сөйлеуге кең мүмкіндіктер беретін ортада оқушыны өз пікірлерін еркін жеткізуге жағдайлар жасайды.
Сабақ үстінде жан – жақты сұрақ қоюда да мұғалім мүмкіндігінше барлық оқушының жауап беруін қамтамасыз етуі керек. Сұрақ қоюдің қарапайым түрінен терең ойлауға дейінгі түрлері бар екендігі белгілі. Ал мұғалімнің мақсаты- оқушының ойлау сатысы ең төменгі деңгейден жоғары терең ойлау деңгейі түсінуден басталады. Одан кейін қолдану, анализ, синтезге дейін жоғарлайды.
 Бір назар аударатын жай, компьютерді қолдану мұғалімнің арнайы дайындығын қажет етеді. Мұғалім компьютерлік сауаттылықтың ғылыми негіздерін білуі шарт. Компьютерлік оқулықтар және компьютермен түрлі жұмыстар жүргізу арқылы оқушының біліктілігі мен белсенділігін, пәнге деген қызығушылығын арттыру жүзеге асырылады. Сондықтан да окушы компьютерде жұмыс істеуге қажетті біліктілерді меңгеру қажет.

  Қазақ тілі мен әдебиеті пәндерін компьютермен оқытудың мақсаты - оқу жұмысының жоғары дәрежелі болуына жағдай жасайды, оқушының қазақ тілі мен әдебиеті пәндері бойынша біліктілігі мен белсенділігін арттырады, жеке тұлғаныңәлеуметтенуіне әсер етеді, өзін-өзі реттеуді дамытады, оқушының мақсатты қызметін ынталандырады. Қазақ тілі сабағында компьютерді қолдану мәтіндер мен информацияларды білуге жол ашады.

   Мультимедиа бағдарламасы  бойынша, ақын-жазушылардың өмірі мен шығармашылығын оқытуда географиялық картамен немесе көмекші материалдармен  жұмыс істеп, сарамандық жұмыс жүргізуге болады. Ақын-жазушылардың шығармаларын, сазгерлердің күйлерін тыңдау арқылы мәнерлеп оқуды, эстетикалық тәрбиені қалыптастырады. Мәтіндік редактор арқылы бақылау жұмыстарын жүргізуге болады (тест, диктант).

   Компъютердің көмегімен жүргізілген бақылау жұмыстары оқушының білімін объективті бақылап, материалдың дұрыс өтілгенін немесе дұрыс өтілмегенін талдауға мүмкіндік береді. Бұрын адам ойында болмаған оқытудың жаңа әдістерін ұйымдастыруға болады.

Сонымен бірге оқушылардың көмегімен бағдарламадан тыс материалдарды жинақтап, мультимедиа бағдарламасы бойынша репортаж дайындауға, ұйымдастыру кезеңінде олардың фотосуреттерінен галерея ұйымдастыруға болады.

   Электрондық оқулық -  оқытушы мен оқушының бірлескен іс-әрекетін көрсету нәтижесінің құралы.  Бұл оқулықты мынадай жағдайларда қолдануға болады:

- сабақта иллюстрациялық материал ретінде;

- сабақтан тыс уақытта өз бетімен шығармашылық тапсырмалар орындауда;

- емтиханға дайындық кездерінде.

   Электрондық оқулықтар бойынша оқушылар тапсырманы қызыға орындайды, пәнге қызығушылығы артады, оку материалын тереңірек меңгеруге талпынады. Сонымен қатар өз қатесін өзі табады және өзін-өзі бағалауға үйренеді.                       Электрондық оқулықта өте көп көрнекілік материалдар қамтылады. Бұл көрнекіліктердің дидактикалық мәнін ашады. Мұндай көрнекіліктердің бәрін кәдімгі оқулықта беру мүмкін емес.

   Қорыта келе айтқанда, электрондық оқулықты  қолдану оқушының жоғары белсенді дүниетанымын және өзіндік жұмыс аясын кеңейтеді, жан-жақты ақпараттандыруға мүмкіндік береді.  Электрондық окулықтардың тиімділігі мынада:

- оқушы арнайы бағдарламамен жұмыс істейді;

- оқушының білімі компьютерлік жүйе арқылы бағаланады;

- иллюстрациялық әдіс көп қолданылады;

- ойлау жүйесінің дамуына түрткі болады;

- берілген тапсырмаға деген қызығушылығын арттырады.

    Әрбір сабақта жаңа сөздер, фонетикалық, лексика-грамматикалық тақырыптар, мәтін, жаттығу жұмыстары, диалог үлгілері, әр сабақтың соңында тест сұрақтары беріледі. Оқыту кезінде әр түрлі анықтамалар, нұсқаулар,  тапсырмалар  берілуі тиіс. Мектепте оқыту процесінде электрондық оқулық қолдану өте тиімді. Оқушылар өздерінің білімін өз бетімен толықтырып, емтихан материалдарына дайындалады.

   Электрондық оқулықтар арқылы оқыту кезінде 3 қағиданы анықтай білу керек:

1) логикалық ойлау жүйесін дамыту;

2) ойлау белсенділігін арттыру;

3) трансформация әрекетін жетілдіру.

1. Логикалық ойлау операцияларын қалыптастыру жолдары:

- заттардың, сөздердің касиеттерін сипаттау;

- берілген қасиеттерге сай немесе басқа нәрселердің ұқсас және өзгеше қасиеттерін анықтау.Мысалы: "Сөздерді анықтау", "Артықсөздітабу", "Сөйлемқұрастыру", "Болымсыз сөйлем құрастыру",т.б.

2. Ойлау белсенділігін, оз бетімен жұмыс істеуін дамыту жолдары:

- сұрақ қою;

- шағын пікірталас өткізу;

- мазмұнын айту. 

   Мысалы: "Ситуация құрыңыз",  "Қалай пайдалануға болады?", "Кері сөйле", "Өз ойыңызды айтыңыз".

   3. Трансформация әрекетін жетілдіру бағытында арнайы жаттығулар ұсынуға болады. Мысалы: "Қажеттісін тандап ал", "Қажетті қосымшаңы қойыңыз", "Сөз тіркестерін пайдаланып сөйлем құрастырыңыз", т.б.

   Компьютерді пайдалану сабақ сапасын көтерумен қатар окушылардың ынғасын, белсенділігін арттыруда ерекше орын алады. Оқушының назарын пән мазмұнына аударады, өз бетінше практикалық  жұмыстарды орындауға қызықтырады. Оқытушы көбінесе оқытудың әр түрлі әдіс-тәсілдерін қолданған жөн. Көбінесе, проблемалық оқытту, ойын арқылы оқыту, инновациялық оқыту, саралап оқыту, тірек сигналдары арқылы оқыту, компьютерлік оқыту және жаңа технологиялар бойынша оқыту, электронды оқыту т.б. Компьютерлік технологияларды оқу процесінде тиімді қолдану үшін, ең алдымен, өтетін пәнге талдау жасау керек, себебі, компьютерді жақсы меңгерген оқытушы ғана программистер көмегін қолдана отырып, компьютерлік бағдарламалар, электрондық оқулықтар жасай алады.

   Өткен ұрпақ үшін кітаптың маңызы қандай болса, компьютер де оқушы үшін қоршаған әлемді тану құралы болып табылады. Олай болса, барлық пәнді, соның ішінде, қазақ тілі мен әдебиеті пәні сабақтарын компьютердің қуаттауымен жүргізуді үйрену - бүгінгі күннің өзекті мәселелерінің бірі.


Баяндама тақырыбы:


Оқытуда инновациялық технологияны пайдаланудың тиімді жолдарыПолучите в подарок сайт учителя

Предмет: Классному руководителю

Категория: Прочее

Целевая аудитория: 8 класс

Скачать
Баяндама "О?ытуда инновациялы? технологияны пайдалануды? тиімді жолдары"

Автор: ?о?ырбаева Лариса Тойбазар?ызы

Дата: 31.03.2015

Номер свидетельства: 194995

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

Распродажа видеоуроков!
ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства