kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

«ОТБАСЫ – Т?РБИЕ БАСТАУЫ»

Нажмите, чтобы узнать подробности

«ОТБАСЫ – Т?РБИЕ БАСТАУЫ» “?ашан бала ?ылым-білімді махаббатпен к?ксерлік болса, сонда ?ана оны? аты Адам болады.” (А. ??нанбаев) Жас бала анадан ту?анда екі т?рлі мінезбен туады. Біреуі – ішсем, жесем, ?йы?тасам деп т?рады. Біреуі білсем екен демекілік. Не к?рсе со?ан талпынып, “ол немене?”, “б?л немене?” деп, “ол неге ?йтеді?”, “б?л неге б?йтеді?” деп, к?зі к?рген, ??ла?ы естігенні? б?рін с?рап, тынышты? к?рмейді. М?ны? б?рі – білсем екен, к?рсем екен, ?йренсем екен дегені. (А.??нанбаевты? жетінші ?ара с?зі) Баланы? ал?аш?ы т?рбие алатын орны – отбасы. Отбасында баланы? мінез-??л?ы, ?дет да?дысы ?алыптасады. Елімізді? ерте?гі ?лт тізгінін ?стар жастарымызды? т?рбиесіне аса м?н беру – бізді? негізгі ма?сатымыз. Т?рбие – к?рделі ?деріс. «Т?рбие отбасынан басталады» деп халы? даналы?ы бекер айтпа?ан. Саналы да, білімді болаша?ын ?алыптастыру ?рбір ата-ананы? мерейлі міндеті, парасатты парызы. Елімізді? болаша?ыны? тізгінін ?стар т?л?аны? бойына білімні? н?рін, т?рбиені? иісін сі?іруміз ?ажет. Ата-бабамыздан ?ал?ан ?лтты? т?рбиемізге да? т?сірмеу ?шін барлы? ?ажетті жауапкершілікті ата-ана ?зіне ал?аны ж?н, себебі бала ата-ананы? ?міріні? жал?асы. «Балам дейтін ж?рт болмаса, ж?ртым дейтін бала ?айдан болсын» деп ?ткен ?асырды? ?лы т?л?асы А.Байт?рсын?лы айт?андай, баланы? болаша?ына тол?анар ел, ойланар отбасы ?алыптасса елді? болаша?ы зор болма?. Ата-аналарды? о?у мен т?рбие ?дерісіндегі ынтыма?тасты? пен бірлескен ж?мысы жан-жа?ты болса жемісті болады. ?рпа? т?рбиесі ?ла?атты болу ?шін, отбасында?ы ата-ана берген т?рбие мектепте жал?асын тауып, кішкентай б?лдіршін сапалы азамат болып ?алыптасу ?шін мектеп, м??алім ж?не т?рбиеші жауапты зор міндетті ат?арады. Е? бастысы – бала ата-ананы? оны? о?уда?ы жетістіктеріне ?ызы?ушылы?ын сезінуі керек. Кез келген бала ?лгілі немесе ?лгермейтін болсын, шапша? немесе сылбыр болсын, ол ?зін жа?сы к?ру мен сыйлауды ?алайды. Естері?ізде ?ста?ыз: баланы ?лсіз деп ба?аламай, оны? жа?сылы? жа?ын да к?ру керек. Жылы с?зді аяма?ыз. Бір н?рсені орында?анда ма?тап, орындама?анда сына?ыз. Ма?та?анда жеке т?рде ма?тап, сына?анда елеусіздеу сынау?а тырысы?ыз. Оларды? алдына орындалатын міндеттерді ?ойы?ыз. Б?йыруды? орнына ?зі?е те? адамша ке?ес, к?мек с?рау?а тырысы?ыз. М?мкіндігіне ?арай бір ?ателік ?шін екі рет жазалау?а тырыспа?ыз. Бала ?зін не ?шін жазала?анын т?сінуі тиіс. К?п жа?дайларда баланы мазалау, шектен тыс талап ?ою н?тиже бермейді. Ата-ана мен бала ?йлесімділігі Отбасы т?рбиесіндегі басты нысана баламен рухани ?ндестік пен ?йлесімділікке ?мтылу, ата-баба м?расын са?тау?а ?мтылу, ата-баба м?расын са?тау?а к??іл б?лу, халы?ты? т?лімдік м?расын са?тау?а к??іл б?лу, халы?ты? т?лімдік м?расын б?гінгі к?нмен саба?тастыру болып табылады. Осы?ан орай, отбасында е?бекс?йгіштікке, баланы? жасына сай е?бек т?рлеріне ж?не ?о?амды? – пайдалы е?бекке баулуды іске асыру ?ажет. Жас?спірімні? «жауына» айналмас ?шін онымен ?арым-?атынасы?ыз ?андай болу керек? Жас?спірім ?арым-?атынасында е? ма?ыздысы – «ойнамау», жа?дай мен к??іл-к?йге байланысты ?згеруге икемділігі?ізді к?рсетуі?із керек, баланы? пікіріне ??ла? асу, оны? т?л?асын ??рметтеу керек. Ата-аналарды? б?йры? беріп, жетекшілік жасау уа?ыты ?лде?ашан ?тіп кетті. Сонды?тан бала?ыз?а ай?айлап ?рыс?аннан еш н?тиже шы?пайды. Сіз же?іліске ?шырайсыз. Оны? орнына ?зі?ізді ?стамды, д?режелі к?рсетіп, на?ты ісі?ізбен ?ана ?арым-?атынасты орната аласыз. Жас?спірімдік жасты? бір ерекшелігі – ?з ісіні? д?рысты?ын д?лелдеу болып табылады. Оны т?сіну ?иын, алайда бала?ызбен бірге т?уекелге бел байлау?а тура келеді. Осылайша о?ан біршама жа?ын болып, ?зі?ізді? тап?ырлы?ы?ызды к?рсетесіз. ?зіл мен оптимистік сезімді ?мытпа?ан д?рыс. Жас?спірім басынан ?ткен о?и?аны? б?рінде трагедияны? ?лесі бар деп ойлайды. Сонды?тан б?л жерде сізді? тарапы?ыздан ?зілдеу к?мекке келеді. Алайда баланы? сезіміне к?луді? еш ?ажеті жо?, ?зіл сол ?алыптас?ан жа?дайды? ?зіне ба?ытталуы керек. Ата –аналарды? міндеті 1. Бала т?рбиесі негізі ата-анада жат?анын естен шы?армау?а; 2. Мектеппен байланыста болып, баланы? саба?тан ?алмауын, кешікпей келуін ?ада?алау?а; 3. Балаларды? ?мірі мен о?уы ?шін оларды? рухани дамуын, адамгершілік жа?ынан ?алыптасуын ?амтамасыз ететін жа?дайлар жасау?а; 4. Баланы о?улы?тар мен бас?а о?у ??ралдарымен толы? ?амтамасыз етуге; 5. Салауатты ?мірді насихаттауда баласына ?лгі к?рсетуге; 6. Баланы? жеке басын ?орлайтындай жаза ?олданбау?а; 7. М??алімдерді? ???ын, беделін, абыройын сыйлау?а; 8. К?ше ережелерін са?тауды еске салып т?ру?а; 9. ?немі сынып жетекшісімен ты?ыз байланыста болып, ата –аналар жиналысына ?атысып отыру?а. 12-17 жас аралы?ында бала т?рбиелеп отыр?ан ата-аналар?а ке?ес: Егер жас?спірім бала?ыз туралы мазасыздана бастаса?ыз, онда сізге ?мірі?ізді ?згертіп, бас?аша к?збен ?арайтын уа?ытты? жеткені. Алдымен бала?ыз жас?спірім кезе?ге ая? бас?анда оны? бойында ?андай ?згерістер болатынына назар аударайы?. Сырт келбеті ?згереді. Жас?спірім ?шін жа?а ?згерген дене бітімімен ?мір с?ру аса ма?ызды болып табылады. Оны? ?стіне сырт келбетке к?п н?рсе байланысты екенін ?мытпайы?. ?детте ?йел адам ?шін уа?ыт ?ткен сайын ер адамны? а?ыл-парасаты ма?ызды болса, ер адам ?шін ?йелді? с?лулы?ы басты м?селе болып ?ала береді. Сонды?тан бойжетіп келе жат?ан ?ызы?ызды? ?зін, бет-?лпетін к?туіне баса назар аудары?ыз. Жас?спірімдерді? ?зін салыстыра бастайтын ?з с?лулы? эталоны болатынын естен шы?арма?ыз. Кейде тіпті сырт келбеті оны? келешек ?міріне де ?сер етуі м?мкін. Сонды?тан олар к?пшіліктен ерекшеленіп, к?зге т?суді ойлайды. Т?рбиеге ?атысты ке?естер Баланы? т?рбиесін ?ол?а ал?анда жаман к??іл-к?ймен баста?ан д?рыс емес. Е? алдымен баладан не талап етесіз,соны жа?сылап аны?тап алы?ыз ж?не бала?а т?сіндіріп, осы ?сыныс?а ?алай ?арайды сол жайлы біліп алы?ыз. Бала?ыз?а еркіндік бері?із.?рбір ?адамын тексермей, тек ?ана т?рбиелей білі?із. Бала?ыз?а дайын шешімді шеше білуге к?мектеспе?із, керісінше о?ан жетуді? жолын к?рсеті?із, уа?ыты келгенде бала?ызбен ма?сат?а жетуді? шынайы ж?не ?тірік ?адамдарын ажыраты?ыз. Бала?ызды? е? ал?аш?ы арманына жеткен уа?ытты жіберіп алма?ыз. Уа?ытында ескерту ж?мыстарын жаса?ыз, жа?дайды ба?ала?ыз, содан со? пауза жасап, естілген с?здерді ?абылдау?а м?мкіндік бері?із. Е? алдымен жеке т?л?аны емес, ал жа?дайды ба?алау керек. Баланы? жаса?ан ?ателіктеріне ?арамастан, бала?а мейірім к?рсеті?із, жанынан табылы?ыз. Т?рбие бірнеше кезе?дерден т?рады. Т?рбие ?атал болуы керек, сонымен ?атар мейірімді де. Мектеп жасында?ы баланы? т?рбиесіне ?атысты ке?естер Мектеп жасында?ы ?ыз бала мен ер бала т?рбиесін негізінен 3 кезе?ге б?луге болады: 1. Бастауыш сыныптар кезе?індегі т?рбиені? ма?саты-тазалы??а, ??ыптылы??а, жина?тылы??а ?йрете отырып, баланы? к?п білуге ??штарлы?ын арттыру. 2. 5-8 сыныптар арасында ал?аш?ы кезе?дегі т?рбие т?рлері ?рі ?арай дамытыла т?седі. Б?л т?ста жас ерекшелігіне ?арай ?ыз бала мен ер бала анасынан ешн?рсе б?кпейді. ?ит еткен н?рсені? б?рін анасына,?кесіне айтып береді. Сол шыншылды?ымен ашы?ты?ын пайдаланып баланы? келешегіне е? керекті н?зіктік, ілтипаттылы?, ?лкенді сыйлау, кішіге ?ам?ор болу, т?ра?тылы? сия?ты мінездерді ?алыптастыру басты борыш. 3. 9-11 сыныптарда ?рбір ?ыз бала ж?не ер бала ата-анасын, туыстарын, ?стазын сыйлап ?адірлей білуді ?йренсе, болаша?та одан елін, жерін, хал?ын с?йетін ?з ша?ыра?ын арда?тайтын, балаларын жа?сы к?ретін мейірімді ана, ?ке шы?ары с?зсіз. ?ыз бала т?рбиесінде ананы? орны ерекше. Ана ?ыз бала т?рбиесінде ?кеге ?ара?анда ерекше ?ызмет етеді. Бас?а ?лт?а ?ара?анда бізді? ?аза? ?ыздарыны? бойында ізеттілік, ар-?ят, ?ялша?ты?,?лкенге ?ы?змет к?рсету, жан ашу ?асиеттері басымыра? сия?ты. Осындай ?ыз бала?а т?н ?асиеттерді ?ызыны? бойына сі?іретін е? бірінші - ол анасы. Ата – аналар?а ?сиет Адам азса, т?рбиені? жо?ты?ынан азады, ?о?ам азса адамдарды? т?рбиесіздігінен азады. Бала?а д?рыс т?рбие беру ?о?амны? болаша? дамуыны? кепілі. Сонды?тан да баланы? т?рбиесін мектепке тапсырып ?оймай, ата-ана, б?кіл ?о?ам, а?парат ??ралдары болып атсалысу ?ажет. Назарлары?ыз?а рахмет!

Просмотр содержимого документа
««ОТБАСЫ – Т?РБИЕ БАСТАУЫ»»

“ Құрық орта мектеп - гимназиясы” мемлекеттік мекемесі Экономика пәні мұғалімі: Аксанова Айымгүл Сарсенбайқызы

Құрық орта мектеп - гимназиясы” мемлекеттік мекемесі

Экономика пәні мұғалімі:

Аксанова Айымгүл Сарсенбайқызы

“ Қашан бала ғылым-білімді махаббатпен көксерлік болса, сонда ғана оның аты Адам болады.” Абай.  Жас бала анадан туғанда екі түрлі мінезбен туады. Біреуі – ішсем, жесем, ұйықтасам деп тұрады. Біреуі білсем екен демекілік. Не көрсе соған талпынып, “ол немене?”, “бұл немене?” деп, “ол неге үйтеді?”, “бұл неге бүйтеді?” деп, көзі көрген, құлағы естігеннің бәрін сұрап, тыныштық көрмейді. Мұның бәрі – білсем екен, көрсем екен, үйренсем екен дегені. Жетінші сөз

Қашан бала ғылым-білімді махаббатпен көксерлік болса, сонда ғана оның аты Адам болады.” Абай.

Жас бала анадан туғанда екі түрлі мінезбен туады. Біреуі – ішсем, жесем, ұйықтасам деп тұрады. Біреуі білсем екен демекілік. Не көрсе соған талпынып, “ол немене?”, “бұл немене?” деп, “ол неге үйтеді?”, “бұл неге бүйтеді?” деп, көзі көрген, құлағы естігеннің бәрін сұрап, тыныштық көрмейді. Мұның бәрі – білсем екен, көрсем екен, үйренсем екен дегені.

Жетінші сөз

Информатика пәнінің мұғалімі Тлегенова Жанат Мұрасқалиқызы Баланың алғашқы тәрбие алатын орны – отбасы. Отбасында баланың мінез-құлқы, әдет дағдысы қалыптасады. Еліміздің ертеңгі ұлт тізгінін ұстар жастарымыздың тәрбиесіне аса мән беру – біздің негізгі мақсатымыз. Тәрбие – күрделі үдеріс. «Тәрбие отбасынан басталады» деп халық даналығы бекер айтпаған. Саналы да, білімді болашағын қалыптастыру әрбір ата-ананың мерейлі міндеті, парасатты парызы. Еліміздің болашағының тізгінін ұстар тұлғаның бойына білімнің нәрін, тәрбиенің иісін сіңіруміз қажет. Ата-бабамыздан қалған ұлттық тәрбиемізге дақ түсірмеу үшін барлық қажетті жауапкершілікті ата-ана өзіне алғаны жөн, себебі бала ата-ананың өмірінің жалғасы. «Балам дейтін жұрт болмаса, жұртым дейтін бала қайдан болсын» деп өткен ғасырдың ұлы тұлғасы А.Байтұрсынұлы айтқандай, баланың болашағына толғанар ел, ойланар отбасы қалыптасса елдің болашағы зор болмақ. Атырау облысы, Индер ауданы, М.Әуезов атындағы орта мектеп

Информатика пәнінің мұғалімі Тлегенова Жанат Мұрасқалиқызы

Баланың алғашқы тәрбие алатын орны – отбасы. Отбасында баланың мінез-құлқы, әдет дағдысы қалыптасады. Еліміздің ертеңгі ұлт тізгінін ұстар жастарымыздың тәрбиесіне аса мән беру – біздің негізгі мақсатымыз.

Тәрбие – күрделі үдеріс. «Тәрбие отбасынан басталады» деп халық даналығы бекер айтпаған. Саналы да, білімді болашағын қалыптастыру әрбір ата-ананың мерейлі міндеті, парасатты парызы. Еліміздің болашағының тізгінін ұстар тұлғаның бойына білімнің нәрін, тәрбиенің иісін сіңіруміз қажет. Ата-бабамыздан қалған ұлттық тәрбиемізге дақ түсірмеу үшін барлық қажетті жауапкершілікті ата-ана өзіне алғаны жөн, себебі бала ата-ананың өмірінің жалғасы. «Балам дейтін жұрт болмаса, жұртым дейтін бала қайдан болсын» деп өткен ғасырдың ұлы тұлғасы А.Байтұрсынұлы айтқандай, баланың болашағына толғанар ел, ойланар отбасы қалыптасса елдің болашағы зор болмақ.

Атырау облысы, Индер ауданы, М.Әуезов атындағы орта мектеп

Информатика пәнінің мұғалімі Тлегенова Жанат Мұрасқалиқызы Ата-аналардың оқу мен тәрбие үдерісіндегі ынтымақтастық пен бірлескен жұмысы жан-жақты болса жемісті болады. Ұрпақ тәрбиесі ұлағатты болу үшін, отбасындағы ата-ана берген тәрбие мектепте жалғасын тауып, кішкентай бүлдіршін сапалы азамат болып қалыптасу үшін мектеп, мұғалім және тәрбиеші жауапты зор міндетті атқарады. Ең бастысы – бала ата-ананың оның оқудағы жетістіктеріне қызығушылығын сезінуі керек. Кез келген бала үлгілі немесе үлгермейтін болсын, шапшаң немесе сылбыр болсын, ол өзін жақсы көру мен сыйлауды қалайды. Атырау облысы, Индер ауданы, М.Әуезов атындағы орта мектеп

Информатика пәнінің мұғалімі Тлегенова Жанат Мұрасқалиқызы

Ата-аналардың оқу мен тәрбие үдерісіндегі ынтымақтастық пен бірлескен жұмысы жан-жақты болса жемісті болады.

Ұрпақ тәрбиесі ұлағатты болу үшін, отбасындағы ата-ана берген тәрбие мектепте жалғасын тауып, кішкентай бүлдіршін сапалы азамат болып қалыптасу үшін мектеп, мұғалім және тәрбиеші жауапты зор міндетті атқарады. Ең бастысы – бала ата-ананың оның оқудағы жетістіктеріне қызығушылығын сезінуі керек.

Кез келген бала үлгілі немесе үлгермейтін болсын, шапшаң немесе сылбыр болсын, ол өзін жақсы көру мен сыйлауды қалайды.

Атырау облысы, Индер ауданы, М.Әуезов атындағы орта мектеп

Информатика пәнінің мұғалімі Тлегенова Жанат Мұрасқалиқызы Естеріңізде ұстаңыз: баланы әлсіз деп бағаламай, оның жақсылық жағын да көру керек. Жылы сөзді аямаңыз. Бір нәрсені орындағанда мақтап, орындамағанда сынаңыз. Мақтағанда жеке түрде мақтап, сынағанда елеусіздеу сынауға тырысыңыз. Олардың алдына орындалатын міндеттерді қойыңыз. Бұйырудың орнына өзіңе тең адамша кеңес, көмек сұрауға тырысыңыз. Мүмкіндігіне қарай бір қателік үшін екі рет жазалауға тырыспаңыз. Бала өзін не үшін жазалағанын түсінуі тиіс. Көп жағдайларда баланы мазалау, шектен тыс талап қою нәтиже бермейді. Атырау облысы, Индер ауданы, М.Әуезов атындағы орта мектеп

Информатика пәнінің мұғалімі Тлегенова Жанат Мұрасқалиқызы

Естеріңізде ұстаңыз: баланы әлсіз деп бағаламай, оның жақсылық жағын да көру керек. Жылы сөзді аямаңыз. Бір нәрсені орындағанда мақтап, орындамағанда сынаңыз. Мақтағанда жеке түрде мақтап, сынағанда елеусіздеу сынауға тырысыңыз. Олардың алдына орындалатын міндеттерді қойыңыз. Бұйырудың орнына өзіңе тең адамша кеңес, көмек сұрауға тырысыңыз. Мүмкіндігіне қарай бір қателік үшін екі рет жазалауға тырыспаңыз. Бала өзін не үшін жазалағанын түсінуі тиіс. Көп жағдайларда баланы мазалау, шектен тыс талап қою нәтиже бермейді.

Атырау облысы, Индер ауданы, М.Әуезов атындағы орта мектеп

Информатика пәнінің мұғалімі Тлегенова Жанат Мұрасқалиқызы Ата-ана мен бала үйлесімділігі Отбасы тәрбиесіндегі басты нысана баламен рухани үндестік пен үйлесімділікке ұмтылу, ата-баба мұрасын сақтауға ұмтылу, ата-баба мұрасын сақтауға көңіл бөлу, халықтың тәлімдік мұрасын сақтауға көңіл бөлу, халықтың тәлімдік мұрасын бүгінгі күнмен сабақтастыру болып табылады. Осыған орай, отбасында еңбексүйгіштікке, баланың жасына сай еңбек түрлеріне және қоғамдық – пайдалы еңбекке баулуды іске асыру қажет. Жасөспірімнің «жауына» айналмас үшін онымен қарым-қатынасыңыз қандай болу керек? Атырау облысы, Индер ауданы, М.Әуезов атындағы орта мектеп

Информатика пәнінің мұғалімі Тлегенова Жанат Мұрасқалиқызы

Ата-ана мен бала үйлесімділігі

Отбасы тәрбиесіндегі басты нысана баламен рухани үндестік пен үйлесімділікке ұмтылу, ата-баба мұрасын сақтауға ұмтылу, ата-баба мұрасын сақтауға көңіл бөлу, халықтың тәлімдік мұрасын сақтауға көңіл бөлу, халықтың тәлімдік мұрасын бүгінгі күнмен сабақтастыру болып табылады. Осыған орай, отбасында еңбексүйгіштікке, баланың жасына сай еңбек түрлеріне және қоғамдық – пайдалы еңбекке баулуды іске асыру қажет. Жасөспірімнің «жауына» айналмас үшін онымен қарым-қатынасыңыз қандай болу керек?

Атырау облысы, Индер ауданы, М.Әуезов атындағы орта мектеп

Информатика пәнінің мұғалімі Тлегенова Жанат Мұрасқалиқызы Жасөспірім қарым-қатынасында ең маңыздысы – «ойнамау», жағдай мен көңіл-күйге байланысты өзгеруге икемділігіңізді көрсетуіңіз керек, баланың пікіріне құлақ асу, оның тұлғасын құрметтеу керек. Ата-аналардың бұйрық беріп, жетекшілік жасау уақыты әлдеқашан өтіп кетті. Сондықтан балаңызға айғайлап ұрысқаннан еш нәтиже шықпайды. Сіз жеңіліске ұшырайсыз. Оның орнына өзіңізді ұстамды, дәрежелі көрсетіп, нақты ісіңізбен ғана қарым-қатынасты орната аласыз . Атырау облысы, Индер ауданы, М.Әуезов атындағы орта мектеп

Информатика пәнінің мұғалімі Тлегенова Жанат Мұрасқалиқызы

Жасөспірім қарым-қатынасында ең маңыздысы – «ойнамау», жағдай мен көңіл-күйге байланысты өзгеруге икемділігіңізді көрсетуіңіз керек, баланың пікіріне құлақ асу, оның тұлғасын құрметтеу керек.

Ата-аналардың бұйрық беріп, жетекшілік жасау уақыты әлдеқашан өтіп кетті. Сондықтан балаңызға айғайлап ұрысқаннан еш нәтиже шықпайды. Сіз жеңіліске ұшырайсыз. Оның орнына өзіңізді ұстамды, дәрежелі көрсетіп, нақты ісіңізбен ғана қарым-қатынасты орната аласыз .

Атырау облысы, Индер ауданы, М.Әуезов атындағы орта мектеп

Информатика пәнінің мұғалімі Тлегенова Жанат Мұрасқалиқызы Жасөспірімдік жастың бір ерекшелігі – өз ісінің дұрыстығын дәлелдеу болып табылады. Оны түсіну қиын, алайда балаңызбен бірге тәуекелге бел байлауға тура келеді. Осылайша оған біршама жақын болып, өзіңіздің тапқырлығыңызды көрсетесіз. Әзіл мен оптимистік сезімді ұмытпаған дұрыс. Жасөспірім басынан өткен оқиғаның бәрінде трагедияның үлесі бар деп ойлайды. Сондықтан бұл жерде сіздің тарапыңыздан әзілдеу көмекке келеді. Алайда баланың сезіміне күлудің еш қажеті жоқ, әзіл сол қалыптасқан жағдайдың өзіне бағытталуы керек. Атырау облысы, Индер ауданы, М.Әуезов атындағы орта мектеп

Информатика пәнінің мұғалімі Тлегенова Жанат Мұрасқалиқызы

Жасөспірімдік жастың бір ерекшелігі – өз ісінің дұрыстығын дәлелдеу болып табылады. Оны түсіну қиын, алайда балаңызбен бірге тәуекелге бел байлауға тура келеді. Осылайша оған біршама жақын болып, өзіңіздің тапқырлығыңызды көрсетесіз.

Әзіл мен оптимистік сезімді ұмытпаған дұрыс. Жасөспірім басынан өткен оқиғаның бәрінде трагедияның үлесі бар деп ойлайды. Сондықтан бұл жерде сіздің тарапыңыздан әзілдеу көмекке келеді. Алайда баланың сезіміне күлудің еш қажеті жоқ, әзіл сол қалыптасқан жағдайдың өзіне бағытталуы керек.

Атырау облысы, Индер ауданы, М.Әуезов атындағы орта мектеп

Информатика пәнінің мұғалімі Тлегенова Жанат Мұрасқалиқызы Ата –аналардың міндеті 1. Бала тәрбиесі негізі ата-анада жатқанын естен шығармауға; 2. Мектеппен байланыста болып, баланың сабақтан қалмауын, кешікпей келуін қадағалауға; 3. Балалардың өмірі мен оқуы үшін олардың рухани дамуын, адамгершілік жағынан қалыптасуын қамтамасыз ететін жағдайлар жасауға; 4. Баланы оқулықтар мен басқа оқу құралдарымен толық қамтамасыз етуге; 5. Салауатты өмірді насихаттауда баласына үлгі көрсетуге; 6. Баланың жеке басын қорлайтындай жаза қолданбауға; 7. Мұғалімдердің құқын, беделін, абыройын сыйлауға; 8. Көше ережелерін сақтауды еске салып тұруға; 9. Үнемі сынып жетекшісімен тығыз байланыста болып, ата –аналар жиналысына қатысып отыруға. Атырау облысы, Индер ауданы, М.Әуезов атындағы орта мектеп

Информатика пәнінің мұғалімі Тлегенова Жанат Мұрасқалиқызы

Ата –аналардың міндеті

1. Бала тәрбиесі негізі ата-анада жатқанын естен шығармауға;

2. Мектеппен байланыста болып, баланың сабақтан қалмауын, кешікпей келуін қадағалауға;

3. Балалардың өмірі мен оқуы үшін олардың рухани дамуын, адамгершілік жағынан қалыптасуын қамтамасыз ететін жағдайлар жасауға;

4. Баланы оқулықтар мен басқа оқу құралдарымен толық қамтамасыз етуге;

5. Салауатты өмірді насихаттауда баласына үлгі көрсетуге;

6. Баланың жеке басын қорлайтындай жаза қолданбауға;

7. Мұғалімдердің құқын, беделін, абыройын сыйлауға;

8. Көше ережелерін сақтауды еске салып тұруға;

9. Үнемі сынып жетекшісімен тығыз байланыста болып, ата –аналар жиналысына қатысып отыруға.

Атырау облысы, Индер ауданы, М.Әуезов атындағы орта мектеп

Информатика пәнінің мұғалімі Тлегенова Жанат Мұрасқалиқызы 12-17 жас аралығында бала тәрбиелеп отырған ата-аналарға кеңес: Егер жасөспірім балаңыз туралы мазасыздана бастасаңыз, онда сізге өміріңізді өзгертіп, басқаша көзбен қарайтын уақыттың жеткені. Алдымен балаңыз жасөспірім кезеңге аяқ басқанда оның бойында қандай өзгерістер болатынына назар аударайық. Атырау облысы, Индер ауданы, М.Әуезов атындағы орта мектеп

Информатика пәнінің мұғалімі Тлегенова Жанат Мұрасқалиқызы

12-17 жас аралығында бала тәрбиелеп отырған ата-аналарға кеңес:

Егер жасөспірім балаңыз туралы мазасыздана бастасаңыз, онда сізге өміріңізді өзгертіп, басқаша көзбен қарайтын уақыттың жеткені.

Алдымен балаңыз жасөспірім кезеңге аяқ басқанда оның бойында қандай өзгерістер болатынына назар аударайық.

Атырау облысы, Индер ауданы, М.Әуезов атындағы орта мектеп

Информатика пәнінің мұғалімі Тлегенова Жанат Мұрасқалиқызы Сырт келбеті өзгереді. Жасөспірім үшін жаңа өзгерген дене бітімімен өмір сүру аса маңызды болып табылады. Оның үстіне сырт келбетке көп нәрсе байланысты екенін ұмытпайық. Әдетте әйел адам үшін уақыт өткен сайын ер адамның ақыл-парасаты маңызды болса, ер адам үшін әйелдің сұлулығы басты мәселе болып қала береді. Сондықтан бойжетіп келе жатқан қызыңыздың өзін, бет-әлпетін күтуіне баса назар аударыңыз. Жасөспірімдердің өзін салыстыра бастайтын өз сұлулық эталоны болатынын естен шығармаңыз. Кейде тіпті сырт келбеті оның келешек өміріне де әсер етуі мүмкін. Сондықтан олар көпшіліктен ерекшеленіп, көзге түсуді ойлайды. Атырау облысы, Индер ауданы, М.Әуезов атындағы орта мектеп

Информатика пәнінің мұғалімі Тлегенова Жанат Мұрасқалиқызы

Сырт келбеті өзгереді.

Жасөспірім үшін жаңа өзгерген дене бітімімен өмір сүру аса маңызды болып табылады. Оның үстіне сырт келбетке көп нәрсе байланысты екенін ұмытпайық. Әдетте әйел адам үшін уақыт өткен сайын ер адамның ақыл-парасаты маңызды болса, ер адам үшін әйелдің сұлулығы басты мәселе болып қала береді. Сондықтан бойжетіп келе жатқан қызыңыздың өзін, бет-әлпетін күтуіне баса назар аударыңыз. Жасөспірімдердің өзін салыстыра бастайтын өз сұлулық эталоны болатынын естен шығармаңыз. Кейде тіпті сырт келбеті оның келешек өміріне де әсер етуі мүмкін. Сондықтан олар көпшіліктен ерекшеленіп, көзге түсуді ойлайды.

Атырау облысы, Индер ауданы, М.Әуезов атындағы орта мектеп

Информатика пәнінің мұғалімі Тлегенова Жанат Мұрасқалиқызы Тәрбиеге қатысты кеңес тер ! Баланың тәрбиесін қолға алғанда жаман көңіл-күймен бастаған дұрыс емес. Ең алдымен баладан не талап етесіз,соны жақсылап анықтап алыңыз және балаға түсіндіріп, осы ұсынысқа қалай қарайды сол жайлы біліп алыңыз. Балаңызға еркіндік беріңіз.Әрбір қадамын тексермей, тек қана тәрбиелей біліңіз. Балаңызға дайын шешімді шеше білуге көмектеспеңіз, керісінше оған жетудің жолын көрсетіңіз, уақыты келгенде балаңызбен мақсатқа жетудің шынайы және өтірік қадамдарын ажыратыңыз. Балаңыздың ең алғашқы арманына жеткен уақытты жіберіп алмаңыз. Уақытында ескерту жұмыстарын жасаңыз, жағдайды бағалаңыз, содан соң пауза жасап, естілген сөздерді қабылдауға мүмкіндік беріңіз. Ең алдымен жеке тұлғаны емес, ал жағдайды бағалау керек. Баланың жасаған қателіктеріне қарамастан, балаға мейірім көрсетіңіз, жанынан табылыңыз. Тәрбие бірнеше кезеңдерден тұрады. Тәрбие қатал болуы керек, сонымен қатар мейірімді де. Атырау облысы, Индер ауданы, М.Әуезов атындағы орта мектеп

Информатика пәнінің мұғалімі Тлегенова Жанат Мұрасқалиқызы

Тәрбиеге қатысты кеңес тер !

Баланың тәрбиесін қолға алғанда жаман көңіл-күймен бастаған дұрыс емес.

Ең алдымен баладан не талап етесіз,соны жақсылап анықтап алыңыз және балаға түсіндіріп, осы ұсынысқа қалай қарайды сол жайлы біліп алыңыз.

Балаңызға еркіндік беріңіз.Әрбір қадамын тексермей, тек қана тәрбиелей біліңіз.

Балаңызға дайын шешімді шеше білуге көмектеспеңіз, керісінше оған жетудің жолын көрсетіңіз, уақыты келгенде балаңызбен мақсатқа жетудің шынайы және өтірік қадамдарын ажыратыңыз.

Балаңыздың ең алғашқы арманына жеткен уақытты жіберіп алмаңыз.

Уақытында ескерту жұмыстарын жасаңыз, жағдайды

бағалаңыз, содан соң пауза жасап, естілген сөздерді қабылдауға мүмкіндік беріңіз.

Ең алдымен жеке тұлғаны емес, ал жағдайды бағалау керек.

Баланың жасаған қателіктеріне қарамастан, балаға мейірім көрсетіңіз, жанынан табылыңыз.

Тәрбие бірнеше кезеңдерден тұрады.

Тәрбие қатал болуы керек, сонымен қатар мейірімді де.

Атырау облысы, Индер ауданы, М.Әуезов атындағы орта мектеп

Информатика пәнінің мұғалімі Тлегенова Жанат Мұрасқалиқызы Мектеп жасындағы баланың тәрбиесіне қатысты кеңес тер Мектеп жасындағы қыз бала мен ер бала тәрбиесін негізінен 3 кезеңге бөлуге болады: 1. Бастауыш сыныптар кезеңіндегі тәрбиенің мақсаты-тазалыққа, ұқыптылыққа, жинақтылыққа үйрете отырып, баланың көп білуге құштарлығын арттыру. 2. 5-8 сыныптар арасында алғашқы кезеңдегі тәрбие түрлері әрі қарай дамытыла түседі. Бұл тұста жас ерекшелігіне қарай қыз бала мен ер бала анасынан ешнәрсе бүкпейді. Қит еткен нәрсенің бәрін анасына,әкесіне айтып береді. Сол шыншылдығымен ашықтығын пайдаланып баланың келешегіне ең керекті нәзіктік, ілтипаттылық, үлкенді сыйлау, кішіге қамқор болу, тұрақтылық сияқты мінездерді қалыптастыру басты борыш. Атырау облысы, Индер ауданы, М.Әуезов атындағы орта мектеп

Информатика пәнінің мұғалімі Тлегенова Жанат Мұрасқалиқызы

Мектеп жасындағы баланың тәрбиесіне қатысты кеңес тер

Мектеп жасындағы қыз бала мен ер бала тәрбиесін негізінен 3 кезеңге бөлуге болады:

1. Бастауыш сыныптар кезеңіндегі тәрбиенің мақсаты-тазалыққа, ұқыптылыққа, жинақтылыққа үйрете отырып, баланың көп білуге құштарлығын арттыру.

2. 5-8 сыныптар арасында алғашқы кезеңдегі тәрбие түрлері әрі қарай дамытыла түседі. Бұл тұста жас ерекшелігіне қарай қыз бала мен ер бала анасынан ешнәрсе бүкпейді. Қит еткен нәрсенің бәрін анасына,әкесіне айтып береді. Сол шыншылдығымен ашықтығын пайдаланып баланың келешегіне ең керекті нәзіктік, ілтипаттылық, үлкенді сыйлау, кішіге қамқор болу, тұрақтылық сияқты мінездерді қалыптастыру басты борыш.

Атырау облысы, Индер ауданы, М.Әуезов атындағы орта мектеп

Информатика пәнінің мұғалімі Тлегенова Жанат Мұрасқалиқызы 3. 9-11 сыныптарда әрбір қыз бала және ер бала ата-анасын, туыстарын, ұстазын сыйлап қадірлей білуді үйренсе, болашақта одан елін, жерін, халқын сүйетін өз шаңырағын ардақтайтын, балаларын жақсы көретін мейірімді ана, әке шығары сөзсіз. Қыз бала тәрбиесінде ананың орны ерекше. Ана қыз бала тәрбиесінде әкеге қарағанда ерекше қызмет етеді. Басқа ұлтқа қарағанда біздің қазақ қыздарының бойында ізеттілік, ар-ұят, қялшақтық,үлкенге қықзмет көрсету, жан ашу қасиеттері басымырақ сияқты. Осындай қыз балаға тән қасиеттерді қызының бойына сіңіретін ең бірінші - ол анасы. Атырау облысы, Индер ауданы, М.Әуезов атындағы орта мектеп

Информатика пәнінің мұғалімі Тлегенова Жанат Мұрасқалиқызы

3. 9-11 сыныптарда әрбір қыз бала және ер бала ата-анасын, туыстарын, ұстазын сыйлап қадірлей білуді үйренсе, болашақта одан елін, жерін, халқын сүйетін өз шаңырағын ардақтайтын, балаларын жақсы көретін мейірімді ана, әке шығары сөзсіз.

Қыз бала тәрбиесінде ананың орны ерекше. Ана қыз бала тәрбиесінде әкеге қарағанда ерекше қызмет етеді. Басқа ұлтқа қарағанда біздің қазақ қыздарының бойында ізеттілік, ар-ұят, қялшақтық,үлкенге қықзмет көрсету, жан ашу қасиеттері басымырақ сияқты. Осындай қыз балаға тән қасиеттерді қызының бойына сіңіретін ең бірінші - ол анасы.

Атырау облысы, Индер ауданы, М.Әуезов атындағы орта мектеп

Информатика пәнінің мұғалімі Тлегенова Жанат Мұрасқалиқызы Адам азса, тәрбиенің жоқтығынан азады, қоғам азса адамдардың тәрбиесіздігінен азады. Балаға дұрыс тәрбие беру қоғамның болашақ дамуының кепілі. Сондықтан да баланың тәрбиесін мектепке тапсырып қоймай, ата-ана, бүкіл қоғам, ақпарат құралдары болып атсалысу қажет. Атырау облысы, Индер ауданы, М.Әуезов атындағы орта мектеп

Информатика пәнінің мұғалімі Тлегенова Жанат Мұрасқалиқызы

Адам азса, тәрбиенің жоқтығынан азады, қоғам азса адамдардың тәрбиесіздігінен азады. Балаға дұрыс тәрбие беру қоғамның болашақ дамуының кепілі. Сондықтан да баланың тәрбиесін мектепке тапсырып қоймай, ата-ана, бүкіл қоғам, ақпарат құралдары болып атсалысу қажет.

Атырау облысы, Индер ауданы, М.Әуезов атындағы орта мектеп

Информатика пәнінің мұғалімі Тлегенова Жанат Мұрасқалиқызы Назарларыңызға рахмет!!! Атырау облысы, Индер ауданы, М.Әуезов атындағы орта мектеп

Информатика пәнінің мұғалімі Тлегенова Жанат Мұрасқалиқызы

Назарларыңызға рахмет!!!

Атырау облысы, Индер ауданы, М.Әуезов атындағы орта мектеп


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Классному руководителю

Категория: Презентации

Целевая аудитория: 5 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
«ОТБАСЫ – Т?РБИЕ БАСТАУЫ»

Автор: Аксанова Айымг?л Сарсенбаевна

Дата: 29.11.2015

Номер свидетельства: 259689

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства