kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Тренинг-урок "Ба?ыт сыры"

Нажмите, чтобы узнать подробности

« Ба?ыт сыры »  атты тренинг

Мукушева Майя Акатаевна, Павлодар ?аласы

№22 жалпы орта білім беру мектебіні? ?зін-?зі тану п?ніні? м??алімі

Ма?саты:  о?ушыларды?  «Ба?ыт» ??ндылы?ы туралы т?сініктерін ке?ейту.

Міндеттері:

 • Ба?ыт сыры туралы т?сінік беру;
 • Ба?ыт?а ?мтылуды? м?нін, ба?ыт?ы жету жолдарын ?йрету;
 • Ба?ытты болу?а, ?мірді? ?р с?тін ?адірлеі білуге т?рбиелеу.

Жоспар:

 1. Таныстыру (топ?а ат ?ою, т?с белгі);
 2. Пікірлесу:
 3. Сені? ба?ытты с?ттері? сыр шерту;
 4. ?ріптер ойыны;
 5. «Суреттер с?йлейді» ойыны;
 6. Сергіту с?ті: К?рермендерге хат жолдау;
 7. «Ба?ыт символдары» ?орытынды;

8. Ж?ректен-ж?рекке.

 1. Таныстыру (топ?а ат ?ою, т?с белгі)

1-топ «БА?»,          2-топ «?айрат»

?мірдегі е? ?алаулы н?рсесі не екенін кез-келген адамнан

с?ра?ызшы,«Мен тек ба?ытты бол?ым келеді» дейді. Біз б?ріміз де сол ?шін ?мірге келгенбіз. Біра? ба?ыт деген не? Шынайы ба?ыт бізді? ?мірімізде жабыр?ау мен ?ай?ы-?асіретті? болмауында емес, ?уаныш пен ?ана?атты сезіне біліп ?мірге шаттануда. Адам ?мірде ба?ытты бола алады, болуы да керек, тек оны сезіне ж?не ба?алай білсе.

     « ?ана?ат ?арын той?ызады», -дейді халы? философиясы. Ендеше, ?ана?ат бол?ан жерде ба?ыт та болады. Ба?ыт – бір адам?а ?ана т?н емес, ол ?згелерге орта? болуы керек. Бізді? ба?ытымыз ?згелерге де шуа?ын т?ге білсе, на?ыз ба?ыт?а айналады. ?мірді? ?ызы?ы да осында!

 1. «Пікірлесу»

С?би ба?ыты, ол -  .

Ата-ана ба?ыты, ол - .

?йел ба?ыты, ол  - .

Д?рігер ба?ыты, ол  - .

Ер-азамат ба?ыты, ол  - .

?лт ба?ыты, ол  - .

?стаз ба?ыты, ол  - .

Бас?алар?а ?уаныш, ба?ыт сыйласа?, ?зі? де ба?ыт?ы ке?елесі?. Біреуге

?арап жымиса?, ол да жымияды. Б?л Таби?ат ананы? ?ажайып за?дарыны? бірі. Не??рлым к?п берсе?, жерге сепкен ?р т??ымнан мы? т??ым алатыны? сия?ты, со??рлым ?айтымы к?п болады. Берсе?, міндет етпе. Ал?аны ?шін ол бір рет ?уанса, бергені? ?шін сен бірнеше есе ?уаныш?а б?ленесі?.

         Адам жанына е? ?ажеті – ?міріні? м?нді болуы, ма?сат та сол ?шін ?ажет. Ма?сат ба?ытымызды? іргетасын ?алайды. Егер сен бір н?рсеге ??лшынатын болса?, уайым-?ай?ы? ?зінен-?зі тарап кетеді. ?мірде кездесетін ?иынды?тар ?з ма?саты?а жетер жолда?ы ша?ын кедергілерге айналады. Ма?саты?ны? н?тижесін аны? білсе?, ?иын кезендерден ?иналмай ?тесі?.

         Мені? ба?ытты немесе ба?ытсыз болуым сырт?ы жа?дайлар?а емес, ?з ойыма, к??іл-к?йіме байланысты. Ендеше, мен ?з ойымды, я?ни ?з ба?ытымды бас?ара аламын.

 1. Ойлап тап.

Б?л ойынны? шарты: суреттерге ?арап тез ?рі д?рыс ма?ал айту.

 1. Сені? ба?ытты с?ттері?: сыр шерту

О?ушылар ?з ойларын орта?а салады.

?р адам ?зіні? ба?ытты болуын армандайды. Ол ?шін алдына ма?сат

?ойып, к?птеген игілікті істерді ж?зеге асыру?а ?мтылуы тиыс. Ондай адамны? ж?регін ризашылы? сезімі билеп жаны ра?ат?а б?ленеді. Сол себепті де арман-тілектері орындал?ан адакмны? бойында ?мірге деген ??штарлы? пен с?йіспеншілігі мол болады. ?р ісіні? н?тижесіне ?уана білген  адамны? ба?ы жанады. Ба?ы жан?ан адам с?нді де м?нді ??мыр кешеді. Ба?ытты болу ?ркімні? ?зіне байланысты. ?з ?мірін аялап, барды ?ана?ат т?т?анадамны? ??ша?ы ба?ыт?а толады. Адамдар арасында ?арым-?атынас шынайы сыйласты??а ??рылуы керек. Кейбір ниеті жаман адамдар ?згені? ба?ытын к?ре алмайды. ?ыз?аныш пен б?секе ж?рген жерде ?зімшілдік басым болады. Сонды?тан ба?таласты?тан са? болуымыз керек. ?асында ж?рген адамдарды? ?уанышы?,ба?ытын, жа?сылы?ын ?зіні? табысындай к?ре білген адам ба?ыт?ы жетеді.

«?ріптер ойыны»

А              О                 Р                 Л                Д                           Н

       Е               У                 Ъ                Ц                       Ф                      Т

М             С                 З                   Я                Х                         В

 1. Сен ?азіргі с?тте ?зі?ді ?алай сезініп т?рсы??
 2. Сен адамдар?а не сыйлар еді??
 3. ?зі?ді елімізді? ?андай азаматымын деп санайсы??
 4. Болаша?та кім бол?ы? келеді?
 5. Сені? с?йікті асы??
 6. ?андай а?ды к?ргі? келеді?
 7. ?ала аттарын ата?
 8. Ба?ыт дегенді ?алай т?сінесі??

 

 1. «Суреттер с?йлейді»

?р т?рлі суреттер екі топты? ойыншыларына таратылады. О?ушылар

суреттерді отыр?ан к?рермендерге мимика немесе жест ар?ылы к?рсетеді. К?рермендер ?андай сурет екенін тауып алады.

 1. Сергіту с?ті: К?рермендерге хат жолдау.

Келген ?она?тар?а, ?стаздар?а таба?шада т?рлі т?сті конверттер

?сынылады. ?р адам ?зіне ?на?ан т?стегі конвертті алып ашады. Конвертті? ішінде ?р т?сті? мінездемесі жазыл?ан.

         К?К

         Сіз зат пен о?и?аны? м?ніне жетіп, ?зі?ізде ?алыптас?ан пікірді айтады екенсіз. Егер  ?ажет болса, б?л ойы?ызды еш б?кпесіз, тіке айта аласыз. Сонымен бірге к?рделі жа?дайларда не істеуді білмей абдырап, саспайды екенсіз. Сонды?тан да, ?иын с?ттерде ??рбылары?ыз, достары?ыз сізбен а?ылдасады.

         К?к т?с сізге к?нделікті шаршап-шалды?удан, басы?ызды? ?атуынан аула? болу?а к?мектеседі. Сізге к?кшілі бар киім кию де, жатын б?лме?ізді? ?абыр?асын к?кшілмен бояп ?ою да ?нау?а тиіс.

         ЖАСЫЛ

         Сізге ая?ы?ыздан ны?  т?р?ансыз, ?р н?рсеге байыппен ?арауы?ыз айнала?ызда болып жат?ан о?и?аларды ?алт жібермеуге м?мкіндік береді. Сіз жа?ын-жуы?тары?ыз?а ?ам?аор болып, достары?ызды демеп ж?реді екенсіз, сонды?тан да сізде достар к?п.

         Сіз осы жа?сы ?асиеттері?ізді дамыта т?су ?шін жасылы бар ?а?азды, жасыл т?сті сабынды ж?не жасыл т?сті туалет иіссуын пайдаланып ж?ргені?із ж?н.

         ?ЫЗЫЛ

         Сізге ал?а ?мтылыс, ізденіс т?н. ?мірі?ізде сіз бір ма?сатты ал?а ?ой?ан болса?ыз, сол жолдан таймай ал?а ?мтылады екенсіз. Біра? м?ндай ?мтылысты? ?иын жа?тары да бар. Сол ?шін ?ай ма?сатты ал?а ?ойса?ыз да оны? орындалуы м?мкін бе, жо? па деп ойлап ал?аны?ыз ж?н.

         ?йтпесе?із кей жа?дайда ?алт басып, с?тсіз ?адам жасауы?ыз м?мкін.

         ?зі?ізді? ал?ырлы?ы?ызды, ал?а ?мтыл?ышты?ы?ызды білдіре ж?ру ?шін киім-кешегі?ізде ?ызыл т?сті пайдаланып, тырна?ы?ыз?а ?ызыл т?сті лак жа??аны?ыз д?рыс.

         САРЫ

         Сізді? ?зі?із де к?н с?улесісіз. Барлы? жандармен тамаша ?атынаста ж?ресіз. Сізді? ж?зі?ізде к?лкі, жылы ?аба? ж?ртты сізге магниттей тартады. ??рбылары?ыз?а сан жетпейді. Ж?мыс орнында басты?ы?ыз сізді ба?алайды, ал сіз ?ріптестері?ізбен ай?ай-шу?а бармай, жа?сы ?атынас орнатып ж?ресіз. К?п жан сізді? досты?ы?ызды пайдалану?а тырысады. Біра? сіз іштей олар?а деген ?кпе?ізді «ренжітіп алам» деп айтпай ж?ресіз. ?ркімде нашар к??іл-к?й болатынын білетін кезіні? жеткен сия?ты. Сонды?тан да ?з проблема?ызбен б?лісіп, ж?регі?ізге т?скен ауыртпалы?ты же?ілдеткені?із абзал.

         Ашы? сары т?сті к?йлек кисе?із, ?йде сары т?сті орамал, сарысы бар ыдыс-ая? к??іл-к?йі?ізді к?тере т?спек.

Ашы? К?К

         Бас?аларды? ?ажетіне ?арай білуге талпынады. Ол адам?а ізденгіштік, е?бек?орлы? т?? а?ылы мол.

         ?ыз?ылт САРЫ

         ?нді жирек ты?да?анды ?натады ж?не ол адамдар жанын жадырататын к?ндерді а?сайды екен.       

К?ГІЛДІР

         Б?л адамдар ?йы?тар алдында б?гін ?анша адамды к?лдіргені?, ренжіткенін естеріне алып, жаса?ан іс-?рекеттеріні? барлы?ына талдау жасап, ?атесін мойындап отырады екен.

 1. Ба?ыт символдары не?

М?хтар Шахановты? «Жігерлендіру немесе ?зін ба?ытсызбын деп

Санайтын жігітке арнау» ?ле?ін м?нерлеп о?ып шы?у.

         Ж?ректен ж?рекке

         Екі топты? о?ушылары сайыс?а т?скен о?ушылар?а ж?не к?рермендерге ?здеріні? лебіздері?, а? тілектерін айтады. М??а?али Ма?атаевты? «Ба?ыт деген.» ?ле?і орындалады.

Просмотр содержимого документа
«тренинг-урок "Ба?ыт сыры" »

« Бақыт сыры » атты тренингМукушева Майя Акатаевна, Павлодар қаласы

22 жалпы орта білім беру мектебінің өзін-өзі тану пәнінің мұғаліміМақсаты: оқушылардың «Бақыт» құндылығы туралы түсініктерін кеңейту.

Міндеттері:

 • Бақыт сыры туралы түсінік беру;

 • Бақытқа ұмтылудың мәнін, бақытқы жету жолдарын үйрету;

 • Бақытты болуға, өмірдің әр сәтін қадірлеі білуге тәрбиелеу.

Жоспар:

 1. Таныстыру (топқа ат қою, төс белгі);

 2. Пікірлесу:

 3. Сенің бақытты сәттерің сыр шерту;

 4. Әріптер ойыны;

 5. «Суреттер сөйлейді» ойыны;

 6. Сергіту сәті: Көрермендерге хат жолдау;

 7. «Бақыт символдары» қорытынды;

8. Жүректен-жүрекке. 1. Таныстыру (топқа ат қою, төс белгі)

1-топ «БАҚ», 2-топ «Қайрат»

Өмірдегі ең қалаулы нәрсесі не екенін кез-келген адамнан

сұраңызшы,«Мен тек бақытты болғым келеді» дейді. Біз бәріміз де сол үшін өмірге келгенбіз. Бірақ бақыт деген не? Шынайы бақыт біздің өмірімізде жабырқау мен қайғы-қасіреттің болмауында емес, қуаныш пен қанағатты сезіне біліп өмірге шаттануда. Адам өмірде бақытты бола алады, болуы да керек, тек оны сезіне және бағалай білсе.

« Қанағат қарын тойғызады», -дейді халық философиясы. Ендеше, қанағат болған жерде бақыт та болады. Бақыт – бір адамға ғана тән емес, ол өзгелерге ортақ болуы керек. Біздің бақытымыз өзгелерге де шуағын төге білсе, нағыз бақытқа айналады. Өмірдің қызығы да осында! 1. «Пікірлесу»

Сәби бақыты, ол - ...

Ата-ана бақыты, ол - ...

Әйел бақыты, ол - ...

Дәрігер бақыты, ол - ...

Ер-азамат бақыты, ол - ...

Ұлт бақыты, ол - ...

Ұстаз бақыты, ол - ...

Басқаларға қуаныш, бақыт сыйласаң, өзің де бақытқы кеңелесің. Біреуге

Қарап жымисаң, ол да жымияды. Бұл Табиғат ананың ғажайып заңдарының бірі. Неғұрлым көп берсең, жерге сепкен әр тұқымнан мың тұқым алатының сияқты, соғұрлым қайтымы көп болады. Берсең, міндет етпе. Алғаны үшін ол бір рет қуанса, бергенің үшін сен бірнеше есе қуанышқа бөленесің.

Адам жанына ең қажеті – өмірінің мәнді болуы, мақсат та сол үшін қажет. Мақсат бақытымыздың іргетасын қалайды. Егер сен бір нәрсеге құлшынатын болсаң, уайым-қайғың өзінен-өзі тарап кетеді. Өмірде кездесетін қиындықтар өз мақсатыңа жетер жолдағы шағын кедергілерге айналады. Мақсатыңның нәтижесін анық білсең, қиын кезендерден қиналмай өтесің.

Менің бақытты немесе бақытсыз болуым сыртқы жағдайларға емес, өз ойыма, көңіл-күйіме байланысты. Ендеше, мен өз ойымды, яғни өз бақытымды басқара аламын.

 1. Ойлап тап.

Бұл ойынның шарты: суреттерге қарап тез әрі дұрыс мақал айту ... 1. Сенің бақытты сәттерің: сыр шерту

Оқушылар өз ойларын ортаға салады.

Әр адам өзінің бақытты болуын армандайды. Ол үшін алдына мақсат

қойып, көптеген игілікті істерді жүзеге асыруға ұмтылуы тиыс. Ондай адамның жүрегін ризашылық сезімі билеп жаны рақатқа бөленеді. Сол себепті де арман-тілектері орындалған адакмның бойында өмірге деген құштарлық пен сүйіспеншілігі мол болады. Әр ісінің нәтижесіне қуана білген адамның бағы жанады. Бағы жанған адам сәнді де мәнді ғұмыр кешеді. Бақытты болу әркімнің өзіне байланысты. Өз өмірін аялап, барды қанағат тұтқанадамның құшағы бақытқа толады. Адамдар арасында қарым-қатынас шынайы сыйластыққа құрылуы керек. Кейбір ниеті жаман адамдар өзгенің бақытын көре алмайды. Қызғаныш пен бәсеке жүрген жерде өзімшілдік басым болады. Сондықтан бақталастықтан сақ болуымыз керек. Қасында жүрген адамдардың қуанышың,бақытын, жақсылығын өзінің табысындай көре білген адам бақытқы жетеді.

 1. «Әріптер ойыны»А О Р Л Д Н

Е У Ъ Ц Ф Т

М С З Я Х В 1. Сен қазіргі сәтте өзіңді қалай сезініп тұрсың?

 2. Сен адамдарға не сыйлар едің?

 3. Өзіңді еліміздің қандай азаматымын деп санайсың?

 4. Болашақта кім болғың келеді?

 5. Сенің сүйікті асың?

 6. Қандай аңды көргің келеді?

 7. Қала аттарын ата?

 8. Бақыт дегенді қалай түсінесің? 1. «Суреттер сөйлейді»

Әр түрлі суреттер екі топтың ойыншыларына таратылады. Оқушылар

суреттерді отырған көрермендерге мимика немесе жест арқылы көрсетеді. Көрермендер қандай сурет екенін тауып алады.

 1. Сергіту сәті: Көрермендерге хат жолдау.

Келген қонақтарға, ұстаздарға табақшада түрлі түсті конверттер

ұсынылады. Әр адам өзіне ұнаған түстегі конвертті алып ашады. Конверттің ішінде әр түстің мінездемесі жазылған.

КӨК

Сіз зат пен оқиғаның мәніне жетіп, өзіңізде қалыптасқан пікірді айтады екенсіз. Егер қажет болса, бұл ойыңызды еш бүкпесіз, тіке айта аласыз. Сонымен бірге күрделі жағдайларда не істеуді білмей абдырап, саспайды екенсіз. Сондықтан да, қиын сәттерде құрбыларыңыз, достарыңыз сізбен ақылдасады.

Көк түс сізге күнделікті шаршап-шалдығудан, басыңыздың қатуынан аулақ болуға көмектеседі. Сізге көкшілі бар киім кию де, жатын бөлмеңіздің қабырғасын көкшілмен бояп қою да ұнауға тиіс.

ЖАСЫЛ

Сізге аяғыңыздан нық тұрғансыз, әр нәрсеге байыппен қарауыңыз айналаңызда болып жатқан оқиғаларды қалт жібермеуге мүмкіндік береді. Сіз жақын-жуықтарыңызға қамқаор болып, достарыңызды демеп жүреді екенсіз, сондықтан да сізде достар көп.

Сіз осы жақсы қасиеттеріңізді дамыта түсу үшін жасылы бар қағазды, жасыл түсті сабынды және жасыл түсті туалет иіссуын пайдаланып жүргеніңіз жөн.

ҚЫЗЫЛ

Сізге алға ұмтылыс, ізденіс тән. Өміріңізде сіз бір мақсатты алға қойған болсаңыз, сол жолдан таймай алға ұмтылады екенсіз. Бірақ мұндай ұмтылыстың қиын жақтары да бар. Сол үшін қай мақсатты алға қойсаңыз да оның орындалуы мүмкін бе, жоқ па деп ойлап алғаныңыз жөн.

Өйтпесеңіз кей жағдайда қалт басып, сәтсіз қадам жасауыңыз мүмкін.

Өзіңіздің алғырлығыңызды, алға ұмтылғыштығыңызды білдіре жүру үшін киім-кешегіңізде қызыл түсті пайдаланып, тырнағыңызға қызыл түсті лак жаққаныңыз дұрыс.

САРЫ

Сіздің өзіңіз де күн сәулесісіз. Барлық жандармен тамаша қатынаста жүресіз. Сіздің жүзіңізде күлкі, жылы қабақ жұртты сізге магниттей тартады. Құрбыларыңызға сан жетпейді. Жұмыс орнында бастығыңыз сізді бағалайды, ал сіз әріптестеріңізбен айқай-шуға бармай, жақсы қатынас орнатып жүресіз. Көп жан сіздің достығыңызды пайдалануға тырысады. Бірақ сіз іштей оларға деген өкпеңізді «ренжітіп алам» деп айтпай жүресіз. Әркімде нашар көңіл-күй болатынын білетін кезінің жеткен сияқты. Сондықтан да өз проблемаңызбен бөлісіп, жүрегіңізге түскен ауыртпалықты жеңілдеткеніңіз абзал.

Ашық сары түсті көйлек кисеңіз, үйде сары түсті орамал, сарысы бар ыдыс-аяқ көңіл-күйіңізді көтере түспек.Ашық КӨК

Басқалардың қажетіне қарай білуге талпынады. Ол адамға ізденгіштік, еңбекқорлық тәң ақылы мол.

Қызғылт САРЫ

Әнді жирек тыңдағанды ұнатады және ол адамдар жанын жадырататын күндерді аңсайды екен.

КӨГІЛДІР

Бұл адамдар ұйықтар алдында бүгін қанша адамды күлдіргенің, ренжіткенін естеріне алып, жасаған іс-әрекеттерінің барлығына талдау жасап, қатесін мойындап отырады екен.

 1. Бақыт символдары не?

Мұхтар Шахановтың «Жігерлендіру немесе өзін бақытсызбын деп

Санайтын жігітке арнау» өлеңін мәнерлеп оқып шығу.

Жүректен жүрекке

Екі топтың оқушылары сайысқа түскен оқушыларға және көрермендерге өздерінің лебіздерің, ақ тілектерін айтады. Мұқағали Мақатаевтың «Бақыт деген ...» өлеңі орындалады.
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Классному руководителю

Категория: Мероприятия

Целевая аудитория: 6 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
тренинг-урок "Ба?ыт сыры"

Автор: Мукушева Майя Акатаевна

Дата: 04.04.2015

Номер свидетельства: 196917

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства