kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

???ы?ты? сауаттылы?-заман талабы

Нажмите, чтобы узнать подробности

Саба?ты? та?ырыбы: ???ы?ты? сауаттылы? – заман талабы
Ма?саты: О?ушыларды? ???ы?ты? сауаттылы?ын арттыру. Ата за?ымыз?а деген с?йіспеншілік сезім ?алыптастырып, шыншыл да ?ділетті ж?не парасатты т?л?аны ?алыптастыру.
Т?рі: Кездесу, пікірталас
К?рнекілігі: Интерактивті та?та, ?анатты с?з.
Ж?ру барысы: 
І Психологиялы? тренинг
ІІ ???ы? туралы жалпы т?сінік
ІІІ Сені? ???ы?ым – мені? ???ы?ым (о?ушы ???ы?ы)
ІV «Ты?ыры?тан шы?ар жол ?айсы» (ситуациялы? жа?дайды шешу)
V К?кейде ж?рген сауал (с?ра?-жауап)
VІ ойды ая?та (ма?ал-м?телді? жал?асын табу, т?сінік беру)
VІІ ?орытынды

М??алім:
??рметті ?стаздар, ата-аналар, о?ушылар ж?не кеш ?она?тары «???ы?ты? сауаттылы? - заман талабы» атты пікірталас кешімізге ?ош келді?іздер!
Пікірталасты? негізгі ма?саты: О?ушыларды? ???ы?ты? сауаттылы?ын арттырып, ???ы? б?зушылы? ж?не ?ылмыс белгілерімен, т?рлерімен таныстыру, жас?спірімдерді? ???ы?тары мен міндеттерімен таныстыру. ?о?амны? за?дары мен нормаларын орындау?а, ???ы?тары біліп оны ??рметтеуге т?рбиелеу.

І Психологиялы? тренинг
Пікірталасымыз бастамас б?рын бір-бірімізге деген ?арым-?атынастарымызды ізгілендіру ма?сатында біз мектеп психологымен бірлесіп тренинг дайында?ан болатынбыз.
Сіздерге екі а? пара?ша беріледі. Бірінші пара?ша?а ?здері?ізді? аса жо?ары ба?алайтын адами ?асиеттерді жазып, ?ал?ан адамы?ыз?а бересіз. Осыдан кейін кезектесіп, ал?ан пара?тары?ызда не жазыл?анын дауыстап о?ып бері?іздер.
2. А? пара? берілген. Д?л ортасында д??гелек ?ара но?аты бар. Осы суреттен не к?ріп т?рсыздар, соны суреттеп берсе?іздер. (Б?л тренингте а??а ?ара?анда ?ара т?с тез к?зге шалынады. Сонды?тан а? жа?сылы?ты? белгісі бол?анды?тан оны к?ре білуіміз керек).
ІІ ???ы? туралы жалпы т?сінік
Енді ???ы? ж?нінде жалпы т?сінік бере кетсек. Интерактивті та?та?а назар аудары?ыздар.
?о?амда ?мір с?ретін адамдарды? ?здерін ?стау ережелеріні? жиынты?ын ?леуметтік нормалар дейміз.

?леуметтік норма
???ы?
Мораль

?леуметтік нормаларды? мемлекетті? п?рменімен за?дастырыл?ан б?лігі
???ы?ты, ал мемлекетті? п?рменімен за?дастырылма?ан б?лігі моральды ??райды.
???ы? дегеніміз - мемлекет тарапынан за?дастырыл?ан ж?не ?ор?алатын, жалпы?а бірдей міндетті нормалар ж?йесі.
???ы?ты? ерекшелігі - оны? нормалары б?зыл?ан жа?дайда кін?ліні? за?ды жауапкершілікке тартылмайды, біра? к?пшілікті? назарына ілігеді,айналасына жа?ымсыз пікір ту?ызады.
???ы?ты? нормалар тек ?ана за?дардан т?рмайды, бас?а да нормативтік ???ы?ты? актілер де к?рсетілген. Президент – нормативтік жарлы?тар, ?кімет – нормативтік ?аулылар, министрліктер – нормативтік б?йры?тар, жергілікті мемлекеттік органдар – нормативтік шешімдер ?абылдайды.
1948 жылы 10 желто?санда Б?? бас Ассамблеясы Адам ???ы?тарыны? жалпы?а орта? декларациясын ?абылдады. Ол бойынша адам ???ы?ы 3 топ?а б?лінеді.

Адам ???ы?ы
Таби?и ???ы?
Азаматты? ???ы?
Экономикалы?-?леуметтік, м?дени

Бізді? елімізде адам ???ы?тары Ата За?ымыз – ?аза?стан Республикасыны? конституциясында к?рініс тап?ан. Ол 9 б?лім, 98 баптан т?рады. Оны? екінші б?лімі 30 бабы ???ы??а арнал?ан.

ІІІ Сені? ???ы?ым – мені? ???ы?ым. Б?л кезе?де о?ушылар ?з ???ы?тары ж?нінде айтып ?теді.
1-о?ушы: 10 бап
Баланы? ?мір с?руіне, жеке басыны? бостанды?ына, ?адір-?асиетіне ж?не жеке ?міріне ?ол с??ылмауына ???ылы.
2-о?ушы
Мемлекет баланы? жеке басына ешкімні? тиіспеуін ?амтамасыз етеді, оны т?нін, жанын ж?бірлеуге, д?рекіліктен ?орлаудан, оны? ???ы?тары мен бостанды?тарына ?ысым жасауды? ?зге де т?рлерінен ?ор?ауды ж?зеге асырады.
3-о?ушы: 9 – бап
Баланы? даралы? ерекшеліктерін ж?не оны са?тау?а ???ы?ы бала ту?ан с?тінен бастап аты-ж?ні, ?лты, азаматты?ы болу?а ???ылы, ал ?Р-ны? за? актілерінде к?зделген жа?дайды са?тау?а ???ылы. ?ай ?лт?а жататынды?ына, тіліне, денсаулы?ына, ата – анасына ?атысты м?н-жайлар?а ?арамастан бала те? ???ылы.
4-о?ушы: 11-бап
?р бала с?з бостанды?ына ж?не ?з пікірін айту?а, ар-ождан бостанды?ына, коммерциялы? емес ?йымдар?а ж?не ?Р-ны? за?дарымен р??сат етілген бейбіт жиналыстар?а ?атысу?а ???ы?ы бар.
5- о?ушы: 12бап
Біреуді? атына кір келтіруге, жеке басыны? тіршілігіне араласу?а, р??сатсыз ?йіне кіруге, біреуді? хаттарын о?у?а ешкімні? ???ы?ы жо?
6 – о?ушы: 19 бап
?ркімні? ана тілі мен т?л м?дениетін пайдалану?а, ?арым-?атынас, т?рбие, о?у ж?не шы?армашылы? тілін еркін та?дап алу?а ???ы?ы бар.
7 – о?ушы: 30 бап
Азаматтарды? тегін орта білім алуына кепілдік беріледі. Орта білім алу міндетті.
Республика азаматтарыны? конкурсты? негізде тегін жо?ары білім алу?а ???ы?ы бар.
8 – о?ушы: 19 бап
?рбір адам ?з пікірі болуына, ойында?ысын еркін айтуына ???ы?ы бар.
?з ???ы?тары?ызды айтып ?тті?іздер, ?андай міндеттері?із бар со?ан то?талып ?тсек
(о?ушылар ?з міндеттерін айтады)

ІV «Ты?ыры?тан шы?ар жол ?айсы» (ситуациялы? жа?дайды шешу)
К?шедегі к?рініс
?нуар: М?хтар б?гін Камалды? баласыны? тойы ?ой, білесі? бе?
Ерн?р: Ия, ия, айтпа?шы ?сеттер б?гін жиналайы?, той ?ызы?таймыз деген.
Са?ан хабарлас?ан жо? па?
?нуар: Ж?р, ендеше солай ?арай барайы?, бар ?ызы?тан ??р ?алармыз.
Ерн?р: Кеттік, жолшыбай Дамирге со?а кетейік, ол да барар м?мкін.
Алмат: Дамир біз той болып жат?ан жерге бара жатырмыз. Балалар да сол жа?та ж?р, бізбен бірге ж?рсе?ші.
Дамир: Жо?, мен ?уелі ата – анама ескертуім керек, ?йтпесе ала?дайтын шы?ар.
Ерн?р: Ту, ата-ана?а ескертіп не істейсі?, біз секілді айтпай кетіп ?алмайсы? ба, с?ранса? жібермей ?алады.
Дамир: Жо?, балалар, мені жібермейді бара алмаймын. Ол жа?тан ішімдік ішкен адамдар кездесіп, бірн?рсеге душар болармыз.
?нуар: Онда ?зі? біл, ерте? «к?п ?ызы?тан ?алдым» - деп ?кініп ж?р ме?
Ерн?р: Осы кезден бастап к?шеге ?йрене бермейсі? бе?
1. ??рметті ата – аналар осы жа?дай?а байланысты сіздерді? пікірлері?ізді білсек.
Ата-ана ?ай жерден ?ате жіберіп отыр?
2. Учаскелік полиция инспекторына.
Осы жа?дайда о?ушылар ж?не ата – аналар ?андай жауапкершілікке тартылады?
 

VІ Ойды ая?та (ма?ал-м?телді? жал?асын табу, т?сінік беру)
1. Біреуге ор ?азба.(?зі? т?сесі?)
2. За?ны? ??ры?ы.(б?рінен ?зын)
3. ?рлы? т?бі.(?орлы?)
4. ?тірікшіні? ??ры?ы.(бір – а? т?там)
5. Тура биде.(ту?ан жо?)
6. Ту?анды биде.(иман жо?)
7. ?олы?мен істегенді.(мойны?мен к?тер)
8. Тек ж?рсе?.(то? ж?ресі?)
9. За?ды сыйла?ан.(еркін ж?реді)
?орытынды
Б?гінгі пікірталасымыз?а ???ы? ?ор?ау ?ызметкері, м??алімдер мен о?ушылар бас?осуда. Б?гінгі келтірілген статистикалы? м?ліметтерге назар аудара отырып, прблемалы? с?ра??а жауап іздесек: Жастар арасында?ы ???ы?ты? сауаттылы?ты арттыру ?шін не істеу керек?
?ыс?а да т?жырымды ой – пікірлері?ізді орта?а салса?ыздар.
(о?ушылар да ?з пікірлерін орта?а салады)

Просмотр содержимого документа
«???ы?ты? сауаттылы?-заман талабы»

Сабақтың тақырыбы: Құқықтық сауаттылық – заман талабы
Мақсаты: Оқушылардың құқықтық сауаттылығын арттыру. Ата заңымызға деген сүйіспеншілік сезім қалыптастырып, шыншыл да әділетті және парасатты тұлғаны қалыптастыру.
Түрі: Кездесу, пікірталас
Көрнекілігі: Интерактивті тақта, қанатты сөз.

Жүру барысы: 
І Психологиялық тренинг
ІІ Құқық туралы жалпы түсінік
ІІІ Сенің құқығым – менің құқығым (оқушы құқығы)
ІV «Тығырықтан шығар жол қайсы» (ситуациялық жағдайды шешу)
V Көкейде жүрген сауал (сұрақ-жауап)
VІ ойды аяқта (мақал-мәтелдің жалғасын табу, түсінік беру)
VІІ Қорытынды

Мұғалім: Құрметті ұстаздар, ата-аналар, оқушылар және кеш қонақтары «Құқықтық сауаттылық - заман талабы» атты пікірталас кешімізге қош келдіңіздер!
Пікірталастың негізгі мақсаты: Оқушылардың құқықтық сауаттылығын арттырып, құқық бұзушылық және қылмыс белгілерімен, түрлерімен таныстыру, жасөспірімдердің құқықтары мен міндеттерімен таныстыру. Қоғамның заңдары мен нормаларын орындауға, құқықтары біліп оны құрметтеуге тәрбиелеу.

І Психологиялық тренинг
Пікірталасымыз бастамас бұрын бір-бірімізге деген қарым-қатынастарымызды ізгілендіру мақсатында біз мектеп психологымен бірлесіп тренинг дайындаған болатынбыз.
Сіздерге екі ақ парақша беріледі. Бірінші парақшаға өздеріңіздің аса жоғары бағалайтын адами қасиеттерді жазып, қалған адамыңызға бересіз. Осыдан кейін кезектесіп, алған парақтарыңызда не жазылғанын дауыстап оқып беріңіздер.
2. Ақ парақ берілген. Дәл ортасында дөңгелек қара ноқаты бар. Осы суреттен не көріп тұрсыздар, соны суреттеп берсеңіздер. (Бұл тренингте аққа қарағанда қара түс тез көзге шалынады. Сондықтан ақ жақсылықтың белгісі болғандықтан оны көре білуіміз керек).
ІІ Құқық туралы жалпы түсінік
Енді құқық жөнінде жалпы түсінік бере кетсек. Интерактивті тақтаға назар аударыңыздар.
Қоғамда өмір сүретін адамдардың өздерін ұстау ережелерінің жиынтығын әлеуметтік нормалар дейміз.

Әлеуметтік норма
Құқық
Мораль

Әлеуметтік нормалардың мемлекеттің пәрменімен заңдастырылған бөлігі
құқықты, ал мемлекеттің пәрменімен заңдастырылмаған бөлігі моральды құрайды.
Құқық дегеніміз - мемлекет тарапынан заңдастырылған және қорғалатын, жалпыға бірдей міндетті нормалар жүйесі.
Құқықтың ерекшелігі - оның нормалары бұзылған жағдайда кінәлінің заңды жауапкершілікке тартылмайды, бірақ көпшіліктің назарына ілігеді,айналасына жағымсыз пікір туғызады.
Құқықтық нормалар тек қана заңдардан тұрмайды, басқа да нормативтік құқықтық актілер де көрсетілген. Президент – нормативтік жарлықтар, үкімет – нормативтік қаулылар, министрліктер – нормативтік бұйрықтар, жергілікті мемлекеттік органдар – нормативтік шешімдер қабылдайды.
1948 жылы 10 желтоқсанда БҰҰ бас Ассамблеясы Адам құқықтарының жалпыға ортақ декларациясын қабылдады. Ол бойынша адам құқығы 3 топқа бөлінеді.

Адам құқығы
Табиғи құқық
Азаматтық құқық
Экономикалық-әлеуметтік, мәдени

Біздің елімізде адам құқықтары Ата Заңымыз – Қазақстан Республикасының конституциясында көрініс тапқан. Ол 9 бөлім, 98 баптан тұрады. Оның екінші бөлімі 30 бабы құқыққа арналған.

ІІІ Сенің құқығым – менің құқығым. Бұл кезеңде оқушылар өз құқықтары жөнінде айтып өтеді.
1-оқушы: 10 бап
Баланың өмір сүруіне, жеке басының бостандығына, қадір-қасиетіне және жеке өміріне қол сұғылмауына құқылы.
2-оқушы
Мемлекет баланың жеке басына ешкімнің тиіспеуін қамтамасыз етеді, оны тәнін, жанын жәбірлеуге, дөрекіліктен қорлаудан, оның құқықтары мен бостандықтарына қысым жасаудың өзге де түрлерінен қорғауды жүзеге асырады.
3-оқушы: 9 – бап
Баланың даралық ерекшеліктерін және оны сақтауға құқығы бала туған сәтінен бастап аты-жөні, ұлты, азаматтығы болуға құқылы, ал ҚР-ның заң актілерінде көзделген жағдайды сақтауға құқылы. қай ұлтқа жататындығына, тіліне, денсаулығына, ата – анасына қатысты мән-жайларға қарамастан бала тең құқылы.
4-оқушы: 11-бап
Әр бала сөз бостандығына және өз пікірін айтуға, ар-ождан бостандығына, коммерциялық емес ұйымдарға және ҚР-ның заңдарымен рұқсат етілген бейбіт жиналыстарға қатысуға құқығы бар.
5- оқушы: 12бап
Біреудің атына кір келтіруге, жеке басының тіршілігіне араласуға, рұқсатсыз үйіне кіруге, біреудің хаттарын оқуға ешкімнің құқығы жоқ
6 – оқушы: 19 бап
Әркімнің ана тілі мен төл мәдениетін пайдалануға, қарым-қатынас, тәрбие, оқу және шығармашылық тілін еркін таңдап алуға құқығы бар.
7 – оқушы: 30 бап
Азаматтардың тегін орта білім алуына кепілдік беріледі. Орта білім алу міндетті.
Республика азаматтарының конкурстық негізде тегін жоғары білім алуға құқығы бар.
8 – оқушы: 19 бап
Әрбір адам өз пікірі болуына, ойындағысын еркін айтуына құқығы бар.
Өз құқықтарыңызды айтып өттіңіздер, қандай міндеттеріңіз бар соған тоқталып өтсек
(оқушылар өз міндеттерін айтады)

ІV «Тығырықтан шығар жол қайсы» (ситуациялық жағдайды шешу)
Көшедегі көрініс
Әнуар: Мұхтар бүгін Камалдың баласының тойы ғой, білесің бе?
Ернұр: Ия, ия, айтпақшы Әсеттер бүгін жиналайық, той қызықтаймыз деген.
Саған хабарласқан жоқ па?
Әнуар: Жүр, ендеше солай қарай барайық, бар қызықтан құр қалармыз.
Ернұр: Кеттік, жолшыбай Дамирге соға кетейік, ол да барар мүмкін.
Алмат: Дамир біз той болып жатқан жерге бара жатырмыз. Балалар да сол жақта жүр, бізбен бірге жүрсеңші.
Дамир: Жоқ, мен әуелі ата – анама ескертуім керек, әйтпесе алаңдайтын шығар.
Ернұр: Ту, ата-анаңа ескертіп не істейсің, біз секілді айтпай кетіп қалмайсың ба, сұрансаң жібермей қалады.
Дамир: Жоқ, балалар, мені жібермейді бара алмаймын. Ол жақтан ішімдік ішкен адамдар кездесіп, бірнәрсеге душар болармыз.
Әнуар: Онда өзің біл, ертең «көп қызықтан қалдым» - деп өкініп жүр ме?
Ернұр: Осы кезден бастап көшеге үйрене бермейсің бе?
1. Құрметті ата – аналар осы жағдайға байланысты сіздердің пікірлеріңізді білсек.
Ата-ана қай жерден қате жіберіп отыр?
2. Учаскелік полиция инспекторына.
Осы жағдайда оқушылар және ата – аналар қандай жауапкершілікке тартылады?


VІ Ойды аяқта (мақал-мәтелдің жалғасын табу, түсінік беру)
1. Біреуге ор қазба....(өзің түсесің)
2. Заңның құрығы...(бәрінен ұзын)
3. Ұрлық түбі ...(қорлық)
4. Өтірікшінің құрығы. ...(бір – ақ тұтам)
5. Тура биде. ...(туған жоқ)
6. Туғанды биде. ...(иман жоқ)
7. Қолыңмен істегенді. ...(мойныңмен көтер)
8. Тек жүрсең. ...(тоқ жүресің)
9. Заңды сыйлаған. ...(еркін жүреді)
Қорытынды
Бүгінгі пікірталасымызға құқық қорғау қызметкері, мұғалімдер мен оқушылар басқосуда. Бүгінгі келтірілген статистикалық мәліметтерге назар аудара отырып, прблемалық сұраққа жауап іздесек: Жастар арасындағы құқықтық сауаттылықты арттыру үшін не істеу керек?
Қысқа да тұжырымды ой – пікірлеріңізді ортаға салсаңыздар.
(оқушылар да өз пікірлерін ортаға салады)


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Классному руководителю

Категория: Мероприятия

Целевая аудитория: 7 класс

Скачать
???ы?ты? сауаттылы?-заман талабы

Автор: Махмут Алия Есимбаевна

Дата: 30.03.2016

Номер свидетельства: 312347

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

Распродажа видеоуроков!
ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства