kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Бейнелеу ?нері. 5 сынып. ?МЖ. "Суретшілерді? шы?армалары"

Нажмите, чтобы узнать подробности

Бейнелеу ?нері  п?ні  бойынша саба? жоспары 5 сынып

Саба?:№ 1

Мектеп: «№22 жалпы орта білім беретін мектеп» КММ

К?ні:

М??алімні? есімі: Ыхсанов М.А

Сынып:5

?атыс?андар саны:

?атыспапа?андар саны:

Саба? та?ырыбы

Суретшілерді? шы?армалары.

Саба? негізделген о?у ма?саты (ма?саттары)

Ма?саты:  ?аза?  хал?ыны?  суретшілеріні? туындыларымен танысып, ?дет-??ыпты игеріп, суретші шыгармаларын есте са?тау.

Табыс критерийлері

Барлы? о?ушылар:

?аза? суретшілерді? шы?армаларын таниды, сурет салу ?діс-т?сілдерін ?йренеді.

О?ушыларды? басым б?лігі:

Суретті есте са?тайды, хал?ымызды? ?дет-??рыптарын бейнелей алады.

Кейбір о?ушылар:

Шы?армашылы?пен айналыса алады, есте са?тап, суретті толы? тусіреді.

Тілдік ма?сат

О?ушылар:

?аза? хал?ыны? суретшілеріні? шы?армалары мен ?дет-??рпын, тарихын, салт- д?ст?рін сипатай алады.

Негізгі с?здер мен тіркестер:

Кескіндеме, графика, архитектура.

Сыныпта?ы диалог/жазылым ?шін пайдалы тілдік біліктер:

Тал?ылау?а арнал?ан тарма?тар:

?.?астееов шы?армаларын талдау.

Сіз неліктен.екенін айта аласыз ба?

Шы?армашылы?пен айналысу жолдарын т?сіндіру.

Жазылым бойынша ?сыныстар:

Суретші шы?армаларын аны?тап бейнелеу.

Алды??ы о?у

Т?стік тон. К?згі бояулар.

Жоспар

Саба? кезе?дері

Жоспарлан?ан уа?ыт  45 мин.

Жоспарлан?ан жатты?улар (т?менде жоспарлан?ан жатты?улар мен ?атар, ескертпелерді жазы?ыз)

Ресурстар

М??алімні? ?рекеті

О?ушыларды? ?рекеті

1-кезе?:  (7 мин)

?ызы?ушылы?-ты ояту:

- ?йымдастыру

- ?й тапсырмасын тексеру;

 -?арастырыл?ан та?ырып бойынша б?рын?ы білім еске т?сіріледі;

- белсенді ?рекетке ж?мылдырылады;

- ойлау ж?мысына ынталандырылады.

 • С?лемдесу.
 • Жо? о?ушыларды т?гендеу.
 • Тустер ар?ылы о?ушыларды топ?а б?лу.
 • Ми?а шабуыл ?дісі:  Видеопроектордан ?аза? суретшілерді? портреттерін ж?не оларды? шы?арма суреттерін к?рсету ар?ылы саба?ты? та?ырыбы мен ма?сатын ашу?а о?ушыларды итермелеу.
 • ?ос ше?бер ?дісімен с?лемдеседі.
 • Слайдта?ы материал?а ?арап ?з ойларын айтып, саба? та?ырыбын табады;
 • Тустерді? к?мегімен 4 топ?а б?лінеді (?ызыл, сары, жасыл, к?к)

 

Интербелсенді та?та;

Слайдтар, фотосуреттер

О?улы?: Бейнелеу ?нері 5 класс;

Интернет желісі;

?дістемелік м?с?аулы?.

Акварель бояу, постертерлер, бояу ?арындаштары,

2-кезе?: (28 мин) Ма?ынаны ажырату:

- о?ушылар ?з т?жірибелері ар?ылы жа?а білім туралы ?зіндік т?сінік пен пікір ?алыптастырады;

- жа?а білім жайлы ?зіндік т?сінік ?алыптастырады.

 • Топ ережесін о?ушыларды? ?зіне ??рдыру, ?сыныстарын та?та?а жазу;
 • Жа?а материалды ме?герту ?шін презентациядан ?аза? суретшілеріні? туындыларын к?рсету: ?.?астеев «?аза? ?йді ішінде», ?.Телжанов «Атамекен», М.Кенбаев «??гіме» Н.Н?рм?ханбетовты? «Самар?анда халы? алдында с?йлеуі»;
 • С?ра?тар ?ою ар?ылы туындыларды? ма?ынасын ашу?а итермелеу:

1.Суретші суретінде не к?рсеткісі келді?

2.Суретшілер ?андай бояулар ?олданды?

3.Суретшілер суреттерді ?андай стильмен салды? т.б.

 • Топты? ж?мыс?а тапсырамалар беру:
 • М.?исамединов «Ана»; С.Айтбаев «?она? келді»; Е.Т?лепбаев «Жеткізбес жасты? шак»; М.Аманжолов «?ке» суреттеріні? ма?ынасын ашып, ат ?ойып, сурет стилін аны?тау;

М??алім: «Бас барма?» санын есептейді, та?та?а жина?ан балын жазады (1,2,3 балл);

 

2-тапсырманы беру: ?р топ?а та?ырыптар тандатып, тарату, сол та?ырыпты ашу?а сурет салдыру. Тапсырманы орынбап бол?аннан кейін, критерийлер беріп, ?здеріне ба?алату.

 • Суреттерін ба?алау?а критерийлер беру:

а) Сурет та?ырыпты? ма?ынасын ашып т?р – 2 балл;

?) Толы? тостерді? к?лемі ?амтыл?ан – 2 балл;

б) Т?рлі т?сті бояулар ?олдан?ан – 2 балл;

в)  Сурет салу техникасын са?тал?ан – 2 балл;

г) Суретшіні? суретімен ??састы? бар – 2 балл;

 

Та?та?а жини?ан балдары жазылады;

 • О?ушылар ?здері топ ережесін ??рады;
 • Топ басшыларын сайлайды;
 • Топты? ж?мыс:
 • Суретті зерттейді, ат ?ояды, стилін табады, ма?ынасын ашады.

1-топ «?ыл?алам» М.?исамединов «Ана» деген суреті;

2-топ «Си?ырлы бояу»  С.Айтбаев «?она? келді» суреті;

3-топ «Палитра» Е.Т?лепбаев «Жеткізбес жасты? шак» суреті;

4-топ «Алтын бояу» М.Аманжолов «?ке» деген суреті.

 • Ж?мыстарын ?ор?айды;
 • «Бас барма?» ар?ылы ба?алайды;
 • Суретті? аты беріледі. Сол суретті? та?ырыбын ашу?а сурет салады.

1-топ: «Іріктелген мал жайылымы»

2-топ: «?ызыл отау»

3-топ: «Шын?ыстау?а барал жол»

4-топ: «Тауда?ы к?ктем»

 

 • ?зін-?зі ба?алау: суреттерін ?р топ ?здері та?тада берілген критерилерге с?йкес жина?ан баллдарын ?ояды.
 • ?р топ басшысы жина?ан балары бойынша ?ыс?аша коментарий жасайды.

3-кезе?:  (10)

Ой-тол?аныс:

 • анализ, ?з ойлары мен т?сініктерін ?здері игерген м?ліметтері ар?ылы жеткізеді;
 • синтез, бір-бірімен ой б?ліседі
 • саба? ?орытындысы
 • О?ушыларды? топты?, критерийге сай ба?алауларын ?ада?алау, та?та?а жазып отыру, т?сініктеме беріп отыру;
 • О?ушыларды ба?алау.

- Саба?ты бекітуге арнал?ан с?ра?тар ?ою:

1.?аза?тан шы??ан ал?аш?ы суретшіні ата?

2.?.?астеевті? негізгі ж?мыстары ?андай?

3.Ал?аш?ы ?аза? м?сінші кім?

4.Салт–даст?р, ?дет-??рып жаныры дегеніміз не?

- О?ушылар?а рефлексия жасату: «Б?гінгі саба?та к??іл к?йім ?андай болды?»

О?ушылар саба?ты бекітуге арнал?ан с?ра?тар?а жауап береді;

 • О?ушылар с?ра?тар?а жауап береді, ой-пікірлерін айтады;
 • Ойларын ?здері ?орытындылайды.

Рефлексия жасайды (сыни ойлайды): О?ушылар саба?та?ы ?з к??іл к?йін стикерлерге жазып та?тада?ы смайликтерді? астына жабыстырады.

Келесі о?у?а  арнал?ан тапсырмалар (?й тапсырмасы)

16 бет. 30-33 суреттерді салып келу.

?осымша а?парат

Интернет желісін ?олданы ?аза? суретшілеріні? шы?армаларымен танысып келу.

Саралау - Сіз ?осымша к?мек к?рсетуді ?алай жоспарлайсыз? Сіз ?абілеті жо?ары о?ушылар?а тапсырманы к?рделіндіруді ?алай жоспарлайсыз?

Ба?алау - О?ушыларды? ?йренгенін тексеруді ?алай жоспарлайсыз?

П?наралы? байланыс.

?ауіпсіздік ж?не е?бекті ?ор?ау ережелерін орындау. АКТ ??зыреттілік.

?аза? суретшілеріні? к?рделі туындыларын беріп, ма?ынасын аштыру.

- топты? тапсырмаларды орындау ар?ылы;

- та?ырыпты бекіту с?ра?тарын ?ою ар?ылы;

- суретшілерді? суреттерін ажыратып, тани білу ар?ылы;

- сурет салу ар?ылы.

Интер белсенді та?та С.М?хтар?лы Шо?ан ж?не ?нер. Алматы, «?нер» баспасы. ?.?астеевті? ?нер жина?ы.

О?ушы о?у ма?сатына жетті, себебі:

О?ушы о?у ма?сатына талпынды, себебі:

Рефлексия

Саба? / о?у ма?саттары шынайы ма? Б?гін о?ушылар не білді? О?у неге ба?ыттал?ан болды? Жоспарла?ан саралау шаралары тиімді болды ма? Берілген уа?ыт ішінде ?лгердім бе? Мен ?з жоспарыма ?андай т?зетулер енгіздім ж?не неліктен?

?орытынды ба?амдау

?андай екі н?рсе табысты болды (о?ытуды да, о?уды да ескері?із)?

1.

2.

?андай екі н?рсе саба?ты жа?сарта алды (о?ытуды да, о?уды да ескері?із)?

1.

2.

Саба? барысында мен сынып немесе жекелеген о?ушылар туралы мені? келесі саба?ымда жетілдіруге к?мектесетін не білдім?


 

Просмотр содержимого документа
«Бейнелеу ?нері. 5 сынып. ?МЖ. "Суретшілерді? шы?армалары"»

Бейнелеу өнері пәні бойынша сабақ жоспары 5 сынып

Сабақ:№ 1

Мектеп: «№22 жалпы орта білім беретін мектеп» КММ

Күні:

Мұғалімнің есімі: Ыхсанов М.А

Сынып:5

Қатысқандар саны:

Қатыспапағандар саны:

Сабақ тақырыбы

Суретшілердің шығармалары.

Сабақ негізделген оқу мақсаты (мақсаттары)

Мақсаты: Қазақ халқының суретшілерінің туындыларымен танысып, әдет-ғұыпты игеріп, суретші шыгармаларын есте сақтау.

Табыс критерийлері

Барлық оқушылар:

Қазақ суретшілердің шығармаларын таниды, сурет салу әдіс-тәсілдерін үйренеді.

Оқушылардың басым бөлігі:

Суретті есте сақтайды, халқымыздың әдет-ғұрыптарын бейнелей алады.

Кейбір оқушылар:

Шығармашылықпен айналыса алады, есте сақтап, суретті толық тусіреді.

Тілдік мақсат

Оқушылар:

Қазақ халқының суретшілерінің шығармалары мен әдет-ғұрпын, тарихын, салт- дәстүрін сипатай алады.

Негізгі сөздер мен тіркестер:

Кескіндеме, графика, архитектура.

Сыныптағы диалог/жазылым үшін пайдалы тілдік біліктер:

Талқылауға арналған тармақтар:

Ә.Қастееов шығармаларын талдау.

Сіз неліктен ...екенін айта аласыз ба?

Шығармашылықпен айналысу жолдарын түсіндіру.

Жазылым бойынша ұсыныстар:

Суретші шығармаларын анықтап бейнелеу.

Алдыңғы оқу

Түстік тон. Күзгі бояулар.

Жоспар

Сабақ кезеңдері

Жоспарланған уақыт 45 мин.

Жоспарланған жаттығулар (төменде жоспарланған жаттығулар мен қатар, ескертпелерді жазыңыз)

Ресурстар

Мұғалімнің әрекеті

Оқушылардың әрекеті

1-кезең: (7 мин)

Қызығушылық-ты ояту:

- ұйымдастыру

- үй тапсырмасын тексеру;

-қарастырылған тақырып бойынша бұрынғы білім еске түсіріледі;

- белсенді әрекетке жұмылдырылады;

- ойлау жұмысына ынталандырылады.


 • Сәлемдесу.

 • Жоқ оқушыларды түгендеу.

 • Тустер арқылы оқушыларды топқа бөлу.

 • Миға шабуыл әдісі: Видеопроектордан Қазақ суретшілердің портреттерін және олардың шығарма суреттерін көрсету арқылы сабақтың тақырыбы мен мақсатын ашуға оқушыларды итермелеу. • Қос шеңбер әдісімен сәлемдеседі.

 • Слайдтағы материалға қарап өз ойларын айтып, сабақ тақырыбын табады;

 • Тустердің көмегімен 4 топқа бөлінеді (қызыл, сары, жасыл, көк)
Интербелсенді тақта;

Слайдтар, фотосуреттер

Оқулық: Бейнелеу өнері 5 класс;

Интернет желісі;

Әдістемелік мұсқаулық.


Акварель бояу, постертерлер, бояу қарындаштары,

2-кезең: (28 мин) Мағынаны ажырату:

- оқушылар өз тәжірибелері арқылы жаңа білім туралы өзіндік түсінік пен пікір қалыптастырады;

- жаңа білім жайлы өзіндік түсінік қалыптастырады.


 • Топ ережесін оқушылардың өзіне құрдыру, ұсыныстарын тақтаға жазу;

 • Жаңа материалды меңгерту үшін презентациядан Қазақ суретшілерінің туындыларын көрсету: Ә.Қастеев «Қазақ үйді ішінде», Қ.Телжанов «Атамекен», М.Кенбаев «Әңгіме» Н.Нұрмұханбетовтың «Самарқанда халық алдында сөйлеуі»;

 • Сұрақтар қою арқылы туындылардың мағынасын ашуға итермелеу:

1.Суретші суретінде не көрсеткісі келді?

2.Суретшілер қандай бояулар қолданды?

3.Суретшілер суреттерді қандай стильмен салды? т.б.

 • Топтық жұмысқа тапсырамалар беру:

1-тапсырма: М.Қисамединов «Ана»; С.Айтбаев «Қонақ келді»; Е.Төлепбаев «Жеткізбес жастық шак»; М.Аманжолов «Әке» суреттерінің мағынасын ашып, ат қойып, сурет стилін анықтау;

Мұғалім: «Бас бармақ» санын есептейді, тақтаға жинаған балын жазады (1,2,3 балл);


2-тапсырманы беру: әр топқа тақырыптар тандатып, тарату, сол тақырыпты ашуға сурет салдыру. Тапсырманы орынбап болғаннан кейін, критерийлер беріп, өздеріне бағалату.

 • Суреттерін бағалауға критерийлер беру:

а) Сурет тақырыптың мағынасын ашып тұр – 2 балл;

ә) Толық тостердің көлемі қамтылған – 2 балл;

б) Түрлі түсті бояулар қолданған – 2 балл;

в) Сурет салу техникасын сақталған – 2 балл;

г) Суретшінің суретімен ұқсастық бар – 2 балл;


Тақтаға жиниған балдары жазылады;

 • Оқушылар өздері топ ережесін құрады;

 • Топ басшыларын сайлайды;

 • Топтық жұмыс:

1-тапсырма: Суретті зерттейді, ат қояды, стилін табады, мағынасын ашады.

1-топ «Қылқалам» М.Қисамединов «Ана» деген суреті;

2-топ «Сиқырлы бояу» С.Айтбаев «Қонақ келді» суреті;

3-топ «Палитра» Е.Төлепбаев «Жеткізбес жастық шак» суреті;

4-топ «Алтын бояу» М.Аманжолов «Әке» деген суреті.

 • Жұмыстарын қорғайды;

 • «Бас бармақ» арқылы бағалайды;

2-тапсырма: Суреттің аты беріледі. Сол суреттің тақырыбын ашуға сурет салады.

1-топ: «Іріктелген мал жайылымы»

2-топ: «Қызыл отау»

3-топ: «Шынғыстауға барал жол»

4-топ: «Таудағы көктем»


 • Өзін-өзі бағалау: суреттерін әр топ өздері тақтада берілген критерилерге сәйкес жинаған баллдарын қояды.

 • Әр топ басшысы жинаған балары бойынша қысқаша коментарий жасайды.

3-кезең: (10)

Ой-толғаныс:

 • анализ, өз ойлары мен түсініктерін өздері игерген мәліметтері арқылы жеткізеді;


 • синтез, бір-бірімен ой бөліседі


 • сабақ қорытындысы


 • Оқушылардың топтық, критерийге сай бағалауларын қадағалау, тақтаға жазып отыру, түсініктеме беріп отыру;

 • Оқушыларды бағалау.

- Сабақты бекітуге арналған сұрақтар қою:

1.Қазақтан шыққан алғашқы суретшіні ата?

2.Ә.Қастеевтің негізгі жұмыстары қандай?

3.Алғашқы қазақ мүсінші кім?

4.Салт–дастүр, әдет-ғұрып жаныры дегеніміз не?

- Оқушыларға рефлексия жасату: «Бүгінгі сабақта көңіл күйім қандай болды?»

Оқушылар сабақты бекітуге арналған сұрақтарға жауап береді;


 • Оқушылар сұрақтарға жауап береді, ой-пікірлерін айтады;

 • Ойларын өздері қорытындылайды.


Рефлексия жасайды (сыни ойлайды): Оқушылар сабақтағы өз көңіл күйін стикерлерге жазып тақтадағы смайликтердің астына жабыстырады.

Келесі оқуға арналған тапсырмалар (үй тапсырмасы)

16 бет. 30-33 суреттерді салып келу.

Қосымша ақпарат

Интернет желісін қолданы Қазақ суретшілерінің шығармаларымен танысып келу.

Саралау - Сіз қосымша көмек көрсетуді қалай жоспарлайсыз? Сіз қабілеті жоғары оқушыларға тапсырманы күрделіндіруді қалай жоспарлайсыз?

Бағалау - Оқушылардың үйренгенін тексеруді қалай жоспарлайсыз?

Пәнаралық байланыс.

Қауіпсіздік және еңбекті қорғау ережелерін орындау. АКТ құзыреттілік.

Қазақ суретшілерінің күрделі туындыларын беріп, мағынасын аштыру.


- топтық тапсырмаларды орындау арқылы;

- тақырыпты бекіту сұрақтарын қою арқылы;

- суретшілердің суреттерін ажыратып, тани білу арқылы;

- сурет салу арқылы.Интер белсенді тақта С.Мұхтарұлы Шоқан және өнер. Алматы, «Өнер» баспасы. Ә.Қастеевтің өнер жинағы.

Оқушы оқу мақсатына жетті, себебі:


Оқушы оқу мақсатына талпынды, себебі:


Рефлексия

Сабақ / оқу мақсаттары шынайы ма? Бүгін оқушылар не білді? Оқу неге бағытталған болды? Жоспарлаған саралау шаралары тиімді болды ма? Берілген уақыт ішінде үлгердім бе? Мен өз жоспарыма қандай түзетулер енгіздім және неліктен?


Қорытынды бағамдау


Қандай екі нәрсе табысты болды (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)?

1.

2.


Қандай екі нәрсе сабақты жақсарта алды (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)?

1.

2.


Сабақ барысында мен сынып немесе жекелеген оқушылар туралы менің келесі сабағымда жетілдіруге көмектесетін не білдім?

Получите в подарок сайт учителя

Предмет: ИЗО

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 5 класс

Скачать
Бейнелеу ?нері. 5 сынып. ?МЖ. "Суретшілерді? шы?армалары"

Автор: Ыхсанов Мейржан Арыстанбекович

Дата: 08.03.2016

Номер свидетельства: 303172

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства