kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Бейнелеу ?нері саба?ында жа?а технологияларды пайдалану

Нажмите, чтобы узнать подробности

«Бейнелеу ?нері саба?ында жа?а технологияларды тиімді  пайдалану»

Бейнелеу ?нері - ?о?амды? сананы? айшы?ты жемісі. Бейнелеу ?неріні? сыршырай, м?сін, графика, с?ндік ?олданбалы ?нер ж?не дизайн ?нері сия?ты т?рлерініні? к?ркемдік тілін игеруді? ?рі шы?армашылы??а баулуды? негізі - сурет, сурет салуды? жолдары мен т?сілдерін о?ып ?йренуден басталады. Ата?ты Микеланжело «Сурет- т?рлі ?ылымдарды? ?айнар к?зі ж?не н?р беретін тамыры» деген еді. Сурет-туа біткен,ж?ре дамыта білген адамдарды? бойынана шы??ан бейне. Сурет-тарих, болаша??а к?з ж?гірту. Сурет- фантазия ??ралы. Сурет-к?збен ?олды? шеберлігінен шы??ан жазы?ты?та?ы бейне.

Графика, гравюра, пейзаж, сыршырай, натюрморт, м?сін ?нері, мозайка, сахна к?ркемдеу, интерьер, экстерьер, ою-?рнек, ?шекейлеу ?рнегі ж?не техникамен киім ?лгілеріні? негізі де сурет болып табылады.

Бейнелеу ?неріне о?ыту барысында к?ркем ?абылдау міндеттері ж?не бейнелеп сурет салу бір уа?ытта дамып, ж?зеге асуы ?ажет. Бала егер де затты ерте кезде а??арып к?рмесе немесе д?рыс ?абылдамаса, онда ол затты ж?не оны? т?ріні? ерекшеліктерін бейнелей алмайды.  Осыдан о?ушыларда бейнелеу міндеттеріні? дамуы ж?не ?йымны? ба?ылау ма?саттылы?ы да ?те ма?ызды.?дістемелікт?сілдерде,балаларды? жас ж?не

психологиялы?  ерекшеліктерін есепке алса, тек сол жа?дайда ?ана о?тайлы н?тиже болады деп ойлаймыз.                                                   

      Саба? беруді? жа?а т?сілдеріні? ізденісі п?наралы? байланысты ?стану ж?не де о?ушыларды? эстетикалы? ба?ытта?ы п?ндерді ?здігінше ме?геру кезінде игерілген білім ж?мысын бас?ару мен ж?не ол икемділікті? негізінде ж?зеге асуы м?мкін: бейнелеу ?неріні?, ?нні?, ?дебиетті?, тарихты? ж?не т.б.с.с.

       Бейнелеу ?нерін о?ыту барысында ?стаз тек ?зіні? жеке к?ркем т?жірибесіне ?ана с?йенбеу ?ажет. ?рдайым педагогика, психология, эстетика ж?не ?нертану ?ылымдары бойынша ?рт?рлі ?ылыми м?ліметтерге с?йеніп отыру ?ажет. Б?л бейнелеу ?нері м??алімдеріні? т?жірибелік сына?ын д?рыс жалпылау?а, д?рыс т?рбиелеу ?дістемесін табу?а ж?не ?сіп келе жат?ан ?рпа?тарымызды жан-жа?ты о?ыту?а к?мектеседі.

      Мектепте бейнелеу ?нерін о?ытуды? басты ма?саты – тек ?ана ?мірді? ж?не ?нерді? ?семдігін к?ркемдеп ?абылдай алу ?ана емес, сонымен ?атар белсенді, шы?армашылы? е?бек ете алатын жан-жа?ты ?йлесімді дамы?ан адамды ?алыптастыру керек.

     О?ушыларды? эстетикалы? ж?не адамгершіліктік к?з?арастарын дамыта отырып, бейнелеу ?нері п?ні т?рлі айма?тарда?ы е?бек ?ызметіне ?ажетті пайдалы білімдерге ж?не да?дылар?а о?ытады. Бейнелеу ?нері саба?ында балалар бейнелеу ?неріні? негіздерімен танысып о?ытылады, т?рлі д?уір мен замандарды? ж?не ?рт?рлі халы?тарды? е? жа?сы ?нер ?лгілерімен танысады, ай?ынды? пен шынайылы?ты? к?ркемдік ??ралдарын тану?а м?мкіншілік алады. О?ушылар тікелей затты? ?зіне ?арап графика ж?не кескіндеме ??ралдарымен о?ай ?ойылымдарды орындай алуды білу керек: с?ндік композицияларды ??растыру, материялда ?иын емес б?йымдарды орындау ж?не т.б. О?ушылар ойша немесе елестете отырып ?з т?сініктері бойынша та?ырыпты? композицияларды сала білулері ?ажет. Ай?ын бейнелеуді? за?дылы?тарын ме?геруді? ар?асында шыншылды?ын шынайы к?рсете ж?не ?зіні? ?орша?ан орта?а ?серлі ?атынастарын білдіре алады.

     К?збен шолып ойлауды? дамуы - п?нні? е? басты міндеттеріні? бірі. К?збен к?ру а?паратты? ?лкен  а?ым арасында о?ушы к?ркем шы?армашылы? тапсырмаларды шешуде е? бастысын, ерекшесін та?дап алуды ?йрену ?ажет ж?не к?ретін формаларды пайдалана алуы ?ажет.

      Жалпы білім беру мектебінде бейнелеу ?нерін о?ытуда?ы басты міндеттеріні? бірі - балаларды? к?ркем шы?армашылы? ?абілетін дамыту болып табылады. Осы м?селе ?азіргі кезде белсенді, ?рекетшіл ж?не адамны? жеке басыны? шы?армашылы?ын т?рбиелеу міндеттерімен ты?ыз байланысты.

      К?ркем ?рекетшіл ?абілеттерді? дамуы туралы ??гіме ж?ргенде, е? алдымен шы?армашылы? елестеу мен ойлауды? дамуы ойда т?рады.  Оларсыз шынды?ты? ?айта ойлануы ж?не ?зіні? пікірін бейнелі формада жеткізе білу м?мкін емес. К?ркем ?абілеттер санына к?з ?апері ж?не ?мір мен ?нер ??былыстарына деген ?ызба ?атынасы ?атысты.  К?ркем ?абілеттерді? бай?алуы бейнелі ойлану, онда?ы бастысын белгілей отырып бейнені т?тастай ?абылдау, затты д?лме-д?л жеткізе білу болып табылады. Шы?армашылы? ?абілеттер т?сілдерді? тез ж?не о?ай ме?геруінде сурет салуды? да?дылары бай?алады.

      О?ушыларды? к?ркем шы?армашылы? ?абілеттерін дамыту?а ба?ыттал?ан ж?мыс н?с?ада?ы ж?не оны бейнелеуді о?ыту ?абілеттерін ме?геруімен ты?ыз байланысты. Осы байланыстар к?п ?ырлы. Елестету тек ?ана ?мірлік бай?ауды? негізінде ?ана дами алады. Сол уа?ытты бейнелі ойлауды? дамуы бейнелеу сауаттылы?ы негіздеріне о?ытуды? н?тижелігі к?мектеседі. О?ушыларды? бейнелі ойлай білуі оларды? ж?мыстарыны? м?нерлігінде бай?алады.

       Балаларды? к?ркем-шы?армашылы? ?абілеттерін дамытуда?ы е? ма?ызды шарт - оларды? ж?мыс?а деген ?ызы?ушылы?ы, о?ан ?серлі ?атынасын да аны?тайтын осы немесе бас?а да тапсырмаларды? орындауы болып табылады. Бас?а жа?ынан ?араса?, осы ?атты ?серлі к?йзеліс ?ызы?ушылы?ты? ж?не бейнелеу ?ызметімен айналысу ынтасы басты т?рткі бол?ан себептері болуы м?мкін.

        ?азіргі мектепті? даму болаша?ы ?о?амны? даму ?рдісімен ?немі ?сіп отыратын а?парат к?леміні? ?р т?рлі тегімен аны?талады.О?ушылар?а білім беруде жа?а о?ыту технологияларын ?олдану,инновациялы? ба?ытта ж?мыс жасау заман талабына сай талап етілуде. ХХІ ?асыр-б?л а?паратты? ?о?ам д?уірі,технологиялы? м?дениет д?уірі дейміз.Б?гінгі та?да ?о?амымызды? жа?а ?ар?ынмен дамуы,?ылыми- техникалы? прогрестерді? жетістіктері,елімізді? ?ркениетті елдер ?атарынан к?рінуі білім беру ж?йесіне де ы?пал етпей ?ой?ан жо?.

?аза?станда?ы білім беру саласы ?ркениетті ?лемнен ?зіне лайы? орын алу ?шін адамзат т?жірбиесіндегі озы? ?лгі, тиімді ?рдістерді пайдаланып, ба?дарлама?а енгізіп, дамуды? жа?а сатысына к?терілуде. ?аза?стан Республикасыны? Президенті Н.Назарбаев "?лтты? б?секелестік  білімділік денгейімен ай?ындалады. ?азіргі заманда жастар?а а?паратты? технологиямен байланысты ?лемдік стандарт?а сай м?дделі жа?а білім беру ?те ?ажет” – деп, отанды? о?ытушыларды? алдына ба?дарлы ма?сат ?ойып, ?лкен міндет ж?ктеді. ?рине, жа?а ?асыр – дамы?ан жа?а инновациялар ?лемі. Сол жа?а инновациялы? технологияларды ме?герген жан-жа?ты, б?секеге ?абілетті, талапты да талантты зерделі т?л?аны т?рбиелеп, ба?ыт-ба?дар беру ?азіргі та?да мемлекетімізді? ж?не білім саласында?ы ?ызметкерлерді? еншісінде.  «?рбір ?стаз — білікті маман, ал ?рбір о?ушы — ойшыл т?л?а» деген ?а?идаларды ?стана отырып, білім беру ?рдісінде кез келген ?стаз білім сапасын жа?сарту ма?сатында о?ытуды? озы? технологияларын пайдаланады. ?азіргі білім беру саласында?ы о?ытуды? озы? технологияларын ме?гермейінше сауатты, жан-жа?ты маман болу м?мкін емес. Жа?а технологияны ме?геру м??алімні? интеллектуалды?, к?сіптік, адамгершілік, рухани, азаматты? ж?не де бас?а к?птеген адами келбетіні? ?алыптасуына игі ?серін тигізеді, ?зін-?зі дамытып, о?у-т?рбиелеу ?рдісін тиімді ?йымдастыруына к?мектеседі. 
?ылым мен техниканы? дамы?ан заманында озы? ойлы, шы?армашылы?ы жо?ары о?ушы т?рбиелеу ?р ?стазды? басты міндеті.О?ушыларды? шы?армашылы? іскерліктерін арттырып, заман талабын ескере отырып, ?рбір саба?ымда жа?ашыл педагогтарды? ?діс-т?сілдерін, озы? технологиясын басшылы??а алып, о?ыту ?рдісінде АКТ, СТО, кіріктірілген саба? т?рлерін к?п ?олданып, саба?тар ?ткіземін. 
Сыни т?р?ыдан ойлау мен саба? ?дерісінде а?паратты? - коммуникативтік технологияны \АКТ\ ?олдану о?ушыларды? т?уелсіз ойлауына, ой ?орытуына, ?абілетіне, визуалды ж?не ауызша т?рдегі а?парат алуына, ?з бетімен ізденуіне ы?палын тигізеді. Сыни т?р?ысынан ойлауды ?алыптастырып, балаларды? ?з білімдерімен жа?а білімдерін ?штастыра отырып та?ырыпты т?сінуге ба?ыт беріледі. Сыни т?р?ыдан ойлауды? стратегиялары ?те к?п. Ол іс ?рекеттер о?ушылар?а еркін ойлау?а м?мкіндік береді, а?ыл ойын дамытады, ?жымды? іс ?рекетке т?рбиелейді, тіл байлы?ы жетіледі, жан жа?ты ізденеді, ?з ойын жеткізеді. 
Б?л технологияны? ішкі ??рылымында ерекшелік бар. Б?л ??рылым ?ш де?гейден т?рады, я?ни о?у мен ?йренуге арнал?ан ??рылым. 
1 ?ызы?ушылы?ты ояту сатысы. 
2 Ма?ынаны тани білу сатысы. 
3 Ой – тол?аныс сатысы. 
?йренгенін ?абылдайды, іштей ойлану?а ?йренеді, ой алмасады. Белсенді т?рде ?з білімін на?тылау жолын ?айта ?арап, ?згерістер енгізеді. Сол білім ар?ылы ?зіні? ?згергенін сезеді. 
Кейінгі жылдары компьютерлік технологияны ?олданып о?ыту педагогика ?ылымны? келелі м?селесіне айналды. ?азіргі уа?ытта кез келген м??алімні? ма?саты-о?у ?рдісінде компьютерлік технологияны енгізу ар?ылы білім сапасын жа?сарту болып табылады. Б?л ма?сатты ж?зеге асыру ?шін компьютерлік компоненттерді бейнелеу ?нерін білім ж?йесіне ?осу ?ажет, себебі бейнелеу ?нерін о?ыту барысында компьютерді ?олдану біршама ма?ыздылы??а негіз болады. Бейнелеу ?нері саба?ында компьютерлік технологияларды ?олданатын м??алім жетекші, ке?ес беруші, ?йлестіруші, сарапшы, тіпті ?зекті а?парат к?зі бола алады. М??алім компьютерлік технологиялаларды кез келген саба?та ж?не оны? т?рлі кезендерінде ?олдануына болады. 
А?паратты? технологияны пайдаланып о?ыту т?мендегідей ма?саттарды к?здейді. 
1. А?паратты? технологияны білім де?гейін тексеру ба?ытында ?олдану. 
2. М??алімні? о?ытушылы? ма?сатында ?олдануы. 
3. Компьютерді мультимедиалы? м?мкіндіктер ар?ылы к?рнекі ??рал ретінде пайдалану. 
4. Электронды? о?улы?тар мен интернетті пайдалану. 
Атап айт?анда, оны? м?мкіндіктері мынадай: 
1. Саба? кезе?дерінде уа?ытты ?немдеуге к?мектеседі. 
2. Дайындал?ан материалды ?айта- ?айта ?арау?а м?мкіндік береді. 
3. Дамыта о?ыту тапсырмаларын жасау м?мкіндігі мол. 
4. Интерактивті та?та кітапханасы ар?ылы кез- келген сурет, материалдарды алу м?мкіндігі бар. 
5. ?рт?рлі ?осымшалармен ж?мыс істеу м?мкіндігін береді. 
          ?азіргі  уа?ытта   о?ытуды?  50-ден  астам  технологиялары  бар. Оларды? о?ушы   танымын   ?алыптастырып  т?л?а ретінде дамуы  ?шін  ма?ызы  зор. Олай  болса  келешек  ?рпа?ымызды?  жан-жа?ты,  тере? білімді,  я?ни  интеллектаулды  де?гейін  жо?ары  болуына   ?ойылатын  талап  зор. Заман  талабына   сай  жа?ашыл  т?л?а   т?рбиелеуде  н?тижелі   ж?мыс  жасау  ал?а   ?ой?ан   басты   ма?сатымыз.Бейнелеу ?нері саба?тарында инновациялы? технологияларды пайдалан отырып, мынадай н?тижелерге ?ол жеткізуге болады. 
1. А?паратты бірнеше сезім м?шелері ар?ылы бір уа?ытта ?абылдау. 
2. Назар аударуды? белсенділігі. 
3. П?нге ?ызы?уды жо?арылату. 
4. ?йретуді? к?рнекілігі, танымдылы?ы. 
5. ?сынылатын а?паратты? сапасын к?теру. 
6. Саба? уа?ытын ?немді пайдалану. 
7. О?ушыны? жан-жа?ты дамуы. 
8. Білім сапасын жа?сарту. 
О?у ?рдісінде компьютерді  пайдалану о?ушыларды? ?зіндік ж?мыстарын а?паратты? - ?дістемелік т?р?ыдан ?амтамасыз етуге, елеулі ?згерістер енгізуге м?мкіндік береді. Оларды? баяндама, реферат жаз?анынан презентация жаса?аны тиімді, себебі, презентация жасау барысында олар ал?ан материалдарын ж?йелеп, негізгісін, та?ырыпты? ?зекті жерлерін б?ліп алады. Б?л да?ды о?ушыны? логикалы? ойлауын, шы?армашылы?пен, а?паратпен ж?мыс жасауын ?алыптастырады. О?ушыларды? ?ылыми жоба жазуына да а?паратпен ж?мыс жасауы к?мегін тигізеді.

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«Бейнелеу ?нері саба?ында жа?а технологияларды пайдалану»

«Бейнелеу өнері сабағында жаңа технологияларды тиімді пайдалану»

Бейнелеу өнері - қоғамдық сананың айшықты жемісі. Бейнелеу өнерінің сыршырай, мүсін, графика, сәндік қолданбалы өнер және дизайн өнері сияқты түрлерінінің көркемдік тілін игерудің әрі шығармашылыққа баулудың негізі - сурет, сурет салудың жолдары мен тәсілдерін оқып үйренуден басталады. Атақты Микеланжело «Сурет- түрлі ғылымдардың қайнар көзі және нәр беретін тамыры» деген еді. Сурет-туа біткен,жүре дамыта білген адамдардың бойынана шыққан бейне. Сурет-тарих, болашаққа көз жүгірту. Сурет- фантазия құралы. Сурет-көзбен қолдың шеберлігінен шыққан жазықтықтағы бейне.

Графика, гравюра, пейзаж, сыршырай, натюрморт, мүсін өнері, мозайка, сахна көркемдеу, интерьер, экстерьер, ою-өрнек, әшекейлеу өрнегі және техникамен киім үлгілерінің негізі де сурет болып табылады.

Бейнелеу өнеріне оқыту барысында көркем қабылдау міндеттері және бейнелеп сурет салу бір уақытта дамып, жүзеге асуы қажет. Бала егер де затты ерте кезде аңғарып көрмесе немесе дұрыс қабылдамаса, онда ол затты және оның түрінің ерекшеліктерін бейнелей алмайды.  Осыдан оқушыларда бейнелеу міндеттерінің дамуы және ұйымның бақылау мақсаттылығы да өте маңызды.Әдістемеліктәсілдерде,балалардың жас және

психологиялық  ерекшеліктерін есепке алса, тек сол жағдайда ғана оңтайлы нәтиже болады деп ойлаймыз.                                                   

      Сабақ берудің жаңа тәсілдерінің ізденісі пәнаралық байланысты ұстану және де оқушылардың эстетикалық бағыттағы пәндерді өздігінше меңгеру кезінде игерілген білім жұмысын басқару мен және ол икемділіктің негізінде жүзеге асуы мүмкін: бейнелеу өнерінің, әннің, әдебиеттің, тарихтың және т.б.с.с.

       Бейнелеу өнерін оқыту барысында ұстаз тек өзінің жеке көркем тәжірибесіне ғана сүйенбеу қажет. Әрдайым педагогика, психология, эстетика және өнертану ғылымдары бойынша әртүрлі ғылыми мәліметтерге сүйеніп отыру қажет. Бұл бейнелеу өнері мұғалімдерінің тәжірибелік сынағын дұрыс жалпылауға, дұрыс тәрбиелеу әдістемесін табуға және өсіп келе жатқан ұрпақтарымызды жан-жақты оқытуға көмектеседі.

      Мектепте бейнелеу өнерін оқытудың басты мақсаты – тек қана өмірдің және өнердің әсемдігін көркемдеп қабылдай алу ғана емес, сонымен қатар белсенді, шығармашылық еңбек ете алатын жан-жақты үйлесімді дамыған адамды қалыптастыру керек.

     Оқушылардың эстетикалық және адамгершіліктік көзқарастарын дамыта отырып, бейнелеу өнері пәні түрлі аймақтардағы еңбек қызметіне қажетті пайдалы білімдерге және дағдыларға оқытады. Бейнелеу өнері сабағында балалар бейнелеу өнерінің негіздерімен танысып оқытылады, түрлі дәуір мен замандардың және әртүрлі халықтардың ең жақсы өнер үлгілерімен танысады, айқындық пен шынайылықтың көркемдік құралдарын тануға мүмкіншілік алады. Оқушылар тікелей заттың өзіне қарап графика және кескіндеме құралдарымен оңай қойылымдарды орындай алуды білу керек: сәндік композицияларды құрастыру, материялда қиын емес бұйымдарды орындау және т.б. Оқушылар ойша немесе елестете отырып өз түсініктері бойынша тақырыптық композицияларды сала білулері қажет. Айқын бейнелеудің заңдылықтарын меңгерудің арқасында шыншылдығын шынайы көрсете және өзінің қоршаған ортаға әсерлі қатынастарын білдіре алады.

     Көзбен шолып ойлаудың дамуы - пәннің ең басты міндеттерінің бірі. Көзбен көру ақпараттың үлкен  ағым арасында оқушы көркем шығармашылық тапсырмаларды шешуде ең бастысын, ерекшесін таңдап алуды үйрену қажет және көретін формаларды пайдалана алуы қажет.

      Жалпы білім беру мектебінде бейнелеу өнерін оқытудағы басты міндеттерінің бірі - балалардың көркем шығармашылық қабілетін дамыту болып табылады. Осы мәселе қазіргі кезде белсенді, әрекетшіл және адамның жеке басының шығармашылығын тәрбиелеу міндеттерімен тығыз байланысты.

      Көркем әрекетшіл қабілеттердің дамуы туралы әңгіме жүргенде, ең алдымен шығармашылық елестеу мен ойлаудың дамуы ойда тұрады.  Оларсыз шындықтың қайта ойлануы және өзінің пікірін бейнелі формада жеткізе білу мүмкін емес. Көркем қабілеттер санына көз қапері және өмір мен өнер құбылыстарына деген қызба қатынасы қатысты.  Көркем қабілеттердің байқалуы бейнелі ойлану, ондағы бастысын белгілей отырып бейнені тұтастай қабылдау, затты дәлме-дәл жеткізе білу болып табылады. Шығармашылық қабілеттер тәсілдердің тез және оңай меңгеруінде сурет салудың дағдылары байқалады.

      Оқушылардың көркем шығармашылық қабілеттерін дамытуға бағытталған жұмыс нұсқадағы және оны бейнелеуді оқыту қабілеттерін меңгеруімен тығыз байланысты. Осы байланыстар көп қырлы. Елестету тек қана өмірлік байқаудың негізінде ғана дами алады. Сол уақытты бейнелі ойлаудың дамуы бейнелеу сауаттылығы негіздеріне оқытудың нәтижелігі көмектеседі. Оқушылардың бейнелі ойлай білуі олардың жұмыстарының мәнерлігінде байқалады.

       Балалардың көркем-шығармашылық қабілеттерін дамытудағы ең маңызды шарт - олардың жұмысқа деген қызығушылығы, оған әсерлі қатынасын да анықтайтын осы немесе басқа да тапсырмалардың орындауы болып табылады. Басқа жағынан қарасақ, осы қатты әсерлі күйзеліс қызығушылықтың және бейнелеу қызметімен айналысу ынтасы басты түрткі болған себептері болуы мүмкін.

Қазіргі мектептің даму болашағы қоғамның даму үрдісімен үнемі өсіп отыратын ақпарат көлемінің әр түрлі тегімен анықталады.Оқушыларға білім беруде жаңа оқыту технологияларын қолдану,инновациялық бағытта жұмыс жасау заман талабына сай талап етілуде. ХХІ ғасыр-бұл ақпараттық қоғам дәуірі,технологиялық мәдениет дәуірі дейміз.Бүгінгі таңда қоғамымыздың жаңа қарқынмен дамуы,ғылыми- техникалық прогрестердің жетістіктері,еліміздің өркениетті елдер қатарынан көрінуі білім беру жүйесіне де ықпал етпей қойған жоқ.

Қазақстандағы білім беру саласы өркениетті әлемнен өзіне лайық орын алу үшін адамзат тәжірбиесіндегі озық үлгі, тиімді үрдістерді пайдаланып, бағдарламаға енгізіп, дамудың жаңа сатысына көтерілуде. Қазақстан Республикасының Президенті Н.Назарбаев "Ұлттық бәсекелестік  білімділік денгейімен айқындалады. Қазіргі заманда жастарға ақпараттық технологиямен байланысты әлемдік стандартқа сай мүдделі жаңа білім беру өте қажет” – деп, отандық оқытушылардың алдына бағдарлы мақсат қойып, үлкен міндет жүктеді. Әрине, жаңа ғасыр – дамыған жаңа инновациялар әлемі. Сол жаңа инновациялық технологияларды меңгерген жан-жақты, бәсекеге қабілетті, талапты да талантты зерделі тұлғаны тәрбиелеп, бағыт-бағдар беру қазіргі таңда мемлекетіміздің және білім саласындағы қызметкерлердің еншісінде.  «Әрбір ұстаз — білікті маман, ал әрбір оқушы — ойшыл тұлға» деген қағидаларды ұстана отырып, білім беру үрдісінде кез келген ұстаз білім сапасын жақсарту мақсатында оқытудың озық технологияларын пайдаланады. Қазіргі білім беру саласындағы оқытудың озық технологияларын меңгермейінше сауатты, жан-жақты маман болу мүмкін емес. Жаңа технологияны меңгеру мұғалімнің интеллектуалдық, кәсіптік, адамгершілік, рухани, азаматтық және де басқа көптеген адами келбетінің қалыптасуына игі әсерін тигізеді, өзін-өзі дамытып, оқу-тәрбиелеу үрдісін тиімді ұйымдастыруына көмектеседі. 
Ғылым мен техниканың дамыған заманында озық ойлы, шығармашылығы жоғары оқушы тәрбиелеу әр ұстаздың басты міндеті.Оқушылардың шығармашылық іскерліктерін арттырып, заман талабын ескере отырып, әрбір сабағымда жаңашыл педагогтардың әдіс-тәсілдерін, озық технологиясын басшылыққа алып, оқыту үрдісінде АКТ, СТО, кіріктірілген сабақ түрлерін көп қолданып, сабақтар өткіземін. 
Сыни тұрғыдан ойлау мен сабақ үдерісінде ақпараттық - коммуникативтік технологияны \АКТ\ қолдану оқушылардың тәуелсіз ойлауына, ой қорытуына, қабілетіне, визуалды және ауызша түрдегі ақпарат алуына, өз бетімен ізденуіне ықпалын тигізеді. Сыни тұрғысынан ойлауды қалыптастырып, балалардың өз білімдерімен жаңа білімдерін ұштастыра отырып тақырыпты түсінуге бағыт беріледі. Сыни тұрғыдан ойлаудың стратегиялары өте көп. Ол іс әрекеттер оқушыларға еркін ойлауға мүмкіндік береді, ақыл ойын дамытады, ұжымдық іс әрекетке тәрбиелейді, тіл байлығы жетіледі, жан жақты ізденеді, өз ойын жеткізеді. 
Бұл технологияның ішкі құрылымында ерекшелік бар. Бұл құрылым үш деңгейден тұрады, яғни оқу мен үйренуге арналған құрылым. 
1 Қызығушылықты ояту сатысы. 
2 Мағынаны тани білу сатысы. 
3 Ой – толғаныс сатысы. 
Үйренгенін қабылдайды, іштей ойлануға үйренеді, ой алмасады. Белсенді түрде өз білімін нақтылау жолын қайта қарап, өзгерістер енгізеді. Сол білім арқылы өзінің өзгергенін сезеді. 
Кейінгі жылдары компьютерлік технологияны қолданып оқыту педагогика ғылымның келелі мәселесіне айналды. Қазіргі уақытта кез келген мұғалімнің мақсаты-оқу үрдісінде компьютерлік технологияны енгізу арқылы білім сапасын жақсарту болып табылады. Бұл мақсатты жүзеге асыру үшін компьютерлік компоненттерді бейнелеу өнерін білім жүйесіне қосу қажет, себебі бейнелеу өнерін оқыту барысында компьютерді қолдану біршама маңыздылыққа негіз болады. Бейнелеу өнері сабағында компьютерлік технологияларды қолданатын мұғалім жетекші, кеңес беруші, үйлестіруші, сарапшы, тіпті өзекті ақпарат көзі бола алады. Мұғалім компьютерлік технологиялаларды кез келген сабақта және оның түрлі кезендерінде қолдануына болады. 
Ақпараттық технологияны пайдаланып оқыту төмендегідей мақсаттарды көздейді. 
1. Ақпараттық технологияны білім деңгейін тексеру бағытында қолдану. 
2. Мұғалімнің оқытушылық мақсатында қолдануы. 
3. Компьютерді мультимедиалық мүмкіндіктер арқылы көрнекі құрал ретінде пайдалану. 
4. Электрондық оқулықтар мен интернетті пайдалану. 
Атап айтқанда, оның мүмкіндіктері мынадай: 
1. Сабақ кезеңдерінде уақытты үнемдеуге көмектеседі. 
2. Дайындалған материалды қайта- қайта қарауға мүмкіндік береді. 
3. Дамыта оқыту тапсырмаларын жасау мүмкіндігі мол. 
4. Интерактивті тақта кітапханасы арқылы кез- келген сурет, материалдарды алу мүмкіндігі бар. 
5. Әртүрлі қосымшалармен жұмыс істеу мүмкіндігін береді. 
 Қазіргі  уақытта   оқытудың  50-ден  астам  технологиялары  бар. Олардың оқушы   танымын   қалыптастырып  тұлға ретінде дамуы  үшін  маңызы  зор. Олай  болса  келешек  ұрпағымыздың  жан-жақты,  терең білімді,  яғни  интеллектаулды  деңгейін  жоғары  болуына   қойылатын  талап  зор. Заман  талабына   сай  жаңашыл  тұлға   тәрбиелеуде  нәтижелі   жұмыс  жасау  алға   қойған   басты   мақсатымыз.Бейнелеу өнері сабақтарында инновациялық технологияларды пайдалан отырып, мынадай нәтижелерге қол жеткізуге болады. 
1. Ақпаратты бірнеше сезім мүшелері арқылы бір уақытта қабылдау. 
2. Назар аударудың белсенділігі. 
3. Пәнге қызығуды жоғарылату. 
4. Үйретудің көрнекілігі, танымдылығы. 
5. Ұсынылатын ақпараттың сапасын көтеру. 
6. Сабақ уақытын үнемді пайдалану. 
7. Оқушының жан-жақты дамуы. 
8. Білім сапасын жақсарту. 
Оқу үрдісінде компьютерді пайдалану оқушылардың өзіндік жұмыстарын ақпараттық - әдістемелік тұрғыдан қамтамасыз етуге, елеулі өзгерістер енгізуге мүмкіндік береді. Олардың баяндама, реферат жазғанынан презентация жасағаны тиімді, себебі, презентация жасау барысында олар алған материалдарын жүйелеп, негізгісін, тақырыптың өзекті жерлерін бөліп алады. Бұл дағды оқушының логикалық ойлауын, шығармашылықпен, ақпаратпен жұмыс жасауын қалыптастырады. Оқушылардың ғылыми жоба жазуына да ақпаратпен жұмыс жасауы көмегін тигізеді.
Алматы облысы

Талдықорған қаласы

№13 орта мектеп /арнаулы сыныптарымен/

Баяндама


«Бейнелеу өнері сабағында

жаңа технологияларды

тиімді пайдалану»Бейнелеу өнері және сызу пәнінің мұғалімі;

Алиаскарова Л.О.2015 жыл


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: ИЗО

Категория: Прочее

Целевая аудитория: 6 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Бейнелеу ?нері саба?ында жа?а технологияларды пайдалану

Автор: Алиаскарова Лаура Онгаровна

Дата: 10.01.2016

Номер свидетельства: 274771

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства