kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

V-X ?асырларда?ы арабтар

Нажмите, чтобы узнать подробности

Саба?ты? та?ырыбы:.    V-X  ?асырларда?ы арабтар

Ма?саты:

 1. Білімділік: V-X ?асырларда ?мір с?рген араб феодалды? мемлекетіні? ??рылуы, саяси ж?йесі, шаруашылы?ы ж?не арабтарды? бірігуі мен ислам дініні? таралуы туралы толы? ма?л?мат беру.
 2. Дамытушылы?: Жа?а саба?ты ?ткен саба?пен  байланыстыра отырып, о?ушыларды? білімділігін арттыру, д?ниетанымын ке?ейту, ойландыратын с?ра?тар ?ою ар?ылы  о?ушыны? ойлау ?абілетін дамыту.
 3. Т?рбиелік: Осы та?ырыпты  ?те отырып, о?ушыларды адамгершілікке, ?ткенге сыни т?р?ыда талдау жасай алатын иманды, білімді, м?дениетті азамат т?рбиелеу.

Саба?ты? типі: Жа?а саба?

Саба?ты? т?рі: аралас

?дісі: Интерактивті

Саба?тан к?тілетін болжам: О?ушылар топты? ?рекетте болжау, ой ша?ыру, семантикалы? кесте, джиксо, ойын, тапсырмалары барысында бір-біріні? шы?армашылы? танымын арттыру?а ?рекеттесіп, жа?а білімді ме?гереді, д?ниетанымы ке?ейеді.

Саба?ты? к?рнекілігі:

1.      V-X ??. Арабтарды? саяси картасы,

2.      Слайд к?ріністері

?улие София храмыны? бейнесі

VI-X ??. Арабтарды? саяси картасы

?а?баны? бейнесі

Жа?а терминдар

3.      Бейнематериал

Б?дір со?ысы

 ?ажылы?

Саба?ты? барысы: І Кіріспе б?лім

?йымдастыру кезе?і

О?ушыларды т?гелдеу

Топ?а б?лу

«Тарихты білмей-?ткенді, ?азіргі жа?дайды білу,

келешекті болжау ?иын»-деп ?л Фараби айт?андай

Сіздерді? ойлары?ызша тарих деген не? /ой ша?ыру/

 Біз орта ?асырлар тарихын ?тіп жатырмыз.

Орта ?асырлар тарихы нешеге б?лінеді.

Біз  ?ай кезе?ін ?тіп жатырмыз

?ткен саба?:  V-X ??. Византия империясы.

   Шы?ыс пен Батысты жал?айтын алтын к?пірге айнал?ан бай, таби?аты тамаша, ?уатты Византия империясы туралы мен сіздерді? білідері?ізді тексеру  ?шін сіздерге семантикалы?  кесте таратпа?пын. /1,5 минут уа?ыт беріледі/

?асырларда?ы Византия империясы

/семантикалы? кесте/

Жылдар

1453

жыл

527-565ж

443-448ж

395

жыл

324

жыл

1

Константин астананы Рим ?аласынан

Византия?а ?ашан ауыстырды.

2

Рим империясы ?ай жылы ресми т?рде

 екіге б?лінді

3

Юстинианны? билік ??р?ан

кезе?ін тап

4

Византия?а ?ай жылдары ??ндар

жоры? жасады

5

Константинопольді осман т?ріктері

?ашан басып алды.

Слайдтан кестені ?алай толтыр?андары?ызды ба?ыла?ыздар

1.      Византия империясыны? астанасы Константинопльді? орнына ?азір ?андай ?ала орналас?ан.   /Стамб?л/

2.      Студия ?она?ы аны?тал?ан со? о?ушылар?а ?ткен саба?тан ?ояр сауалдары?ыз болса студиямыз?а ?о?ырау шалулары?ыз?а болады деп ескертіледі. Студиямызды? байланыс телефондары 32-32-32

    Византия империясыны? орнында ?азір ?андай мемлекет орналас?ан?   /Т?ркия/

-  Студиямыз?а ?о?ырау шалынып жатыр.

-  С?ра?ы?ызды ?оя бері?із

1. Б?л мемлекетпен бізді? байланысымыз ?андай?

/олар бізді? туыс?анымыз, 9-11 ??. ?аза?стан жерінде ?мір с?рген о?ыз мемлекетіні? ?рпа?ы, Т?ріктерді? ?ара ша?ыра?ы ?аза?стан./

 1. Т?ркия ?зіні? о?т?стігінде ?ай елдермен шектеседі.?

/Араб елдерімен/  рахмет!

Б?гін бізді? студияда ?она?та бол?ан .

Балалар, т?ркия ?зіні?  о?т?стігінде араб елдерімен  шекетседі екен. Арабтар туралы не білеміз ж?не не айт?ымыз келеді?

              Мыс:

басына а? орамал та?ып ж?ретін ел.

М?сылмандар

Жа?а саба??а к?шу

Балалар слайд?а назар аудары?ыздар. Сіздерге ?сынылып отыр?ан мына терминдерді болжап к?релік?    

   1.   Мекке       

   2.   Халиф          

   3.   ??м

           б?л с?здерді неліктен ?сынып отырмын.

1.      ??гіме т?ркіні не туралы болма?

2.      ?андай ма?ыналар береді.

 Сіздерді? бірінші болжаулары?ыз а?талды.

   Б?гінгі жа?а саба?ымызды? та?ырыбы. 

«6-10 ?асырларда?ы арабтар»

Жа?а саба?ты? жоспарымен танысы?ыздар:

 Жоспарды таныстырмас б?рын ?ш топ?а ат ?ойып алайы?.

Мекке, Халиф,  Кордова

1.      Ежелгі арабтарды? ?оныстан?ан жері мен шаруашылы?ы, 6-7 ?асырларда?ы арабтарды? бірігуі ж?не ислам дініні? таралуы.  /МЕККЕ/

2.      Араб халифатыны? ??рылуы ж?не  феодалды? ?атынастар./ХАЛИФ/

3.      Араб халифатыны? саяси бас?ару ж?йесі. /КОРДОВА/

      Сіздерге   белгіленіп берілген материалды на?ты т?сіну ?шін берілген бейнематериал?а назар аудары?ыздар.

Берілген бейнематериал сіздерді? та?ырыптары?ыз?а ?атысы бар ма, жо? па оны кейін пайымдай жатарсыздар

/Материалды игеруге сіздерге 2 минут уа?ыт беріледі./

    Слайдта картаны? бейнесі т?рады.

 1. МЕККЕ ТОБЫНЫ? ЖАУАБЫ

1.        Араб т?бегіні? жер к?лемі-3 млн ш/ш    

2.        Жеріні? к?бін ??м басып жатыр, сусыз жерде адам т?ру?а ?олайсыз.

3.        Т?бекті ежелден арабтар ?оныстанады

4.        Мал ж?не егін шаруашылы?ымен айналысады.

5.        ?ол?нер мен саудасы дамы?ан ?алалары-

Неджран

Мекке

Таиф

    Арабияда феодалды? к?штер дамып, м?лік те?сіздігі тере?деді, сондай-а? жа?а жерлерді жаулап алу ірі мемлекет ??ру?а негіз болды. Арабтарды біріктіру идеясын уа?ыздау ке? етек алды. Ислам идеясын таратушы М?ХАММЕД Пай?амбар (570-632) Меккеде туып ?скен.

   М?хаммед пай?амбарды? діни уа?ыздарына ?арсы бол?ан Мекке ?аласыны? билеушілері ?асиетті ?а?баны басып алып, Пай?амбарды? ?аладан кетуін талап етті. Мекке ?аласында ?зіне ?олдау таппа?аннан кейін М?хаммед пай?амбар Арабияны? екінші ?аласы Ясрибке (?азіргі Мекке) барып паналау?а м?жб?р болды. Сол жерде Медине хал?ынан ?олдау тауып, Меккеге ?арсы жоры??а дайындалады. Осы жоры?та жоры??а жеткен М?хаммед Меккені ислам дініні? орталы?ы деп жариялайды.

Ал ?а?ба ?рбір м?сылманны? Алла?ты? алдында шамасы жетсе, д?улетті болса ?мірінде 1 рет парызын ?тейтін ?асиетті орын?а айналды  

2. ХАЛИФ ТОБЫНЫ? ЖАУАБЫ

Мекке ?аласын ба?ындыр?ан М?хаммед тек дінді ?ана уа?ыздап ?оймай, м?сылман мемлекеті билігін ?з ?олына алды. Ел басшысы бола отырып, елді бас?ару ?шін ?зіні? айналасына діни ке?есшілерді жинап, а?ылдасып отырды.

Елді? билігі ?асиетті ??РАН шари?аттары ар?ылы ж?ргізілді.

ЖЕКЕ МЕНШІК м?ра ретінде са?талды.

Ер адам ?йел адамнан жо?ары ба?аланды. /?йелді? беделі жо?арылайды./

?ол?а т?скен ?рыны? ?олы не сауса?ы кесілді. /3 рет ескертуден кейін/

Жер  мемлекетке, Алла?а адал ?ызмет ат?ар?анадамдар?а  берілді.  Ж?не олардан ?ШЫРсалы?ы жиналып т?рды.

Малшылардан ЗЕКЕТ алынды

610 жылдар шамасынан 632-33 жылдар?а дейінМ?хаммед (с.?.с.) ислам мемлекетін ??рды.

Пай?амбар ?лгеннен кейін оны? ізбасарларына ХАЛИФ (пай?амбар ізін жал?астырушы, жолын ?уушы) деген ата? берілді.

    С?йтіп араб халифаты деген ірі мемлекетті М?хаммедті? серіктері

1.      ?БУ Б?КІР  р.?.

2.      Омар ибн Хаттаб

3.      Осман ибн Аффан

4.      ?ли ибн Абу Талиб

Араб халифаты

Иран, Сирия, Иордан, Армения, Египет, Вавилон жерлерін,

648 жылы Солт.Африкада?ы Ливияны,

711-718 жылдары Гибралтар б??азы ар?ылы Пиренецй т?бегіндегі  Испанияны жаулап алып, Франция жеріне дейін жетті.

Шы?ыста Араб халифаты

Орта Азия жерін жаулап, Мерв ?аласын халифатты? орталы?ына айналдырады.

С?йтіп, ?ндістаннан Атлант м?хитына дейінгі жер Араб халифаты мемлекетіне ба?ындырылды.

Араб халифаты жаулап ал?ан жеріндегі барлы? халы?тар?а ислам дінін таратты.

 Араб халифатыны? бас?ару ж?йесі.

Барлы? ба?ындырыл?ан жерлер  мемлекет меншігіне айналдырылды ж?не де ислам дінін ?абылдады.  Пай?амбарымызды? билігінен кейінгі 4 халифаттан кейін  арабия ?лемінде ?лкен-?лкен екі ОМЕЙЯ ж?не АББАС деген ?уеттер билік етті.

3. Араб халифатыны? саяси бас?ару ж?йесі

Омейя ?улеті.

 1. 661-750 жылдары ?мір с?рді.
 2. Жері жа?ынан е? к?бі, ?лкені болды.
 3. О.?улеті 5 жергілікті бас?ару айма?ына б?лінді.
 4. ?р айма?ты ?мір бас?арды 
 5. ?мірді? 2 орынбасары. Бірі салы? жинау мен ?аржы м?селесімен айналысса, екіншісі діни істермен айналысатын болды.
 6. О.?улеті ?о?амды? мекемелер мен  мешіттер салу?а к?птеп к??іл б?лді. Сауда мен ?ол?нер дамыды.
 7. ?за??а созыл?ан ба?таласты?тан Омейя ?улеті 750 жылы ?бу М?слім баста?ан к?терілісшілерді? кесірінен ??лап оны? орнына Аббас ?улеті билігін оргнатты.

Аббас ?улеті

1.      750-1258 жж.

2.      М?хаммед пай?амбарды? немере а?асы Аббастан тарады? дейтін ?улет ?стемдік еткен 100 жылда халифатта?ы феодалды? ?атынастар к?шейіп, сауда ?рістеді.

3.      Халифат Азия, Африка, Еуропа ??рлы?тарын ?амты?ан ?лемдік держава?а айналды.

4.      Б?л ??рлы?та?ы халы?тарды? ?здеріне т?н тарихи, м?дени, діни ерекшеліктері болды.

5.      ?рт?рлі тілде с?йлеп, ?з салт-д?ст?рлерін ?станды.

 8-10 ??. Халифат бірнеше т?уелсіз мемлекеттерге ыдырап кетті. Оларды? ішінде ірілері

1.      Ба?дат халифаты 750-1258,

2.      Фатимилер халифаты 909-1071,

3.      Кордова халифаты 756-1031,

4.      Саманилер мемлекеті 875-999

 1. Арабтар ?андай дінді ?станып дамытып отыр?
 2. ??ран К?рім ?ай тілде т?скен?
 3. Арабтар мен ?аза?старды? орта? ?асиетін тап.
 4.  Жа?илиет д?уірі ?ай ?асырлар?а дейін ?мір с?рді
 5. 711-718 жж. Арабтар ?ай елді жаулап алып, ?андай мемлекет ??рды?
 6. Омейя ?улетіні? билік еткен кезе?і? /661-750/
 7. Аббас ?улетіні? билік еткен кезе?і? /7501258/
 8. Омейя ?улеті неше жергілікті бас?ару айма?ына б?лінді?
 9. ?мірді? екі орынбасарлары ?андай істермен айналысты?
 10. Аббас ?улетіні? е? со??ы халифі кім?
 11. ?ткен аптада Президентіміз араб мемлекеттеріні? ?айсысында ресми сапармен болып ?айтты.

    

Жа?а термин с?здер

?шыр- ?нім т?сімінен берілетін салы?

Жа?илия-   наданды?

Халиф-М?хаммед Пай?амбар ?лгеннен кейін арабтар мемлекетіні? басшысы бол?ан оны? орынбасарлары.

Халифат- Халифтер бас?ар?ан исламды? Араб мемлекеті, оны? ??рамына кірген елдер.

 Саба?ты бекіту.

1.      Б?гін біз 5-10 ?асырларда?ы арабтарды? тарихын таныды?.

2.      Жалпы ал?анда арабтар ислам ?леміні?  орталы?ы екендігімен, м?найымен, м?дениеттілігімен, ?ркениеттілігімен  д?ниеж?зінде ерекшеленеді.

Мыс: араб елдеріні? к?бісінде т?рме жо?, ?алам проблемасына айналып отыр?ан ара?, наркотик, СПИД, дегенді м?лдем білмейді.

Пай?амбарымыздан кейін 4 халиф /сахаба/?мір с?ргендігін, одан кейін ?лкен-?лкен Омейя ж?не Аббас ?улеттеріні?  билігі туралы, 1258 жылы б?л ?улетті? де билігі Шы??ыс ханны? ?скерлері

?йге тапсырма: §4.о?у

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«V-X ?асырларда?ы арабтар»

Сабақтың тақырыбы:. V-X ғасырлардағы арабтар

Мақсаты:

 1. Білімділік: V-X ғасырларда өмір сүрген араб феодалдық мемлекетінің құрылуы, саяси жүйесі, шаруашылығы және арабтардың бірігуі мен ислам дінінің таралуы туралы толық мағлұмат беру.

 2. Дамытушылық: Жаңа сабақты өткен сабақпен байланыстыра отырып, оқушылардың білімділігін арттыру, дүниетанымын кеңейту, ойландыратын сұрақтар қою арқылы оқушының ойлау қабілетін дамыту.

 3. Тәрбиелік: Осы тақырыпты өте отырып, оқушыларды адамгершілікке, өткенге сыни тұрғыда талдау жасай алатын иманды, білімді, мәдениетті азамат тәрбиелеу.

Сабақтың типі: Жаңа сабақ

Сабақтың түрі: аралас

Әдісі: Интерактивті

Сабақтан күтілетін болжам: Оқушылар топтық әрекетте болжау, ой шақыру, семантикалық кесте, джиксо, ойын, тапсырмалары барысында бір-бірінің шығармашылық танымын арттыруға әрекеттесіп, жаңа білімді меңгереді, дүниетанымы кеңейеді.

Сабақтың көрнекілігі:

 1. V-X ғғ. Арабтардың саяси картасы,

 2. Слайд көріністері

Әулие София храмының бейнесі

VI-X ғғ. Арабтардың саяси картасы

Қағбаның бейнесі

Жаңа терминдар

 1. Бейнематериал

Бәдір соғысы

Қажылық

Сабақтың барысы: І Кіріспе бөлім

Ұйымдастыру кезеңі

Оқушыларды түгелдеу

Топқа бөлу

«Тарихты білмей-өткенді, қазіргі жағдайды білу,

келешекті болжау қиын»-деп әл Фараби айтқандай

Сіздердің ойларыңызша тарих деген не? /ой шақыру/

Біз орта ғасырлар тарихын өтіп жатырмыз.

Орта ғасырлар тарихы нешеге бөлінеді.

Біз қай кезеңін өтіп жатырмыз

Өткен сабақ: V-X ғғ. Византия империясы.Шығыс пен Батысты жалғайтын алтын көпірге айналған бай, табиғаты тамаша, қуатты Византия империясы туралы мен сіздердің білідеріңізді тексеру үшін сіздерге семантикалық кесте таратпақпын. /1,5 минут уақыт беріледі/

Ғасырлардағы Византия империясы

/семантикалық кесте/


Жылдар

1453

жыл

527-565ж

443-448ж

395

жыл

324

жыл

1

Константин астананы Рим қаласынан

Византияға қашан ауыстырды.


2

Рим империясы қай жылы ресми түрде

екіге бөлінді


3

Юстинианның билік құрған

кезеңін тап


4

Византияға қай жылдары Ғұндар

жорық жасады


5

Константинопольді осман түріктері

қашан басып алды.


Слайдтан кестені қалай толтырғандарыңызды бақылаңыздар

 1. Византия империясының астанасы Константинопльдің орнына қазір қандай қала орналасқан. /Стамбұл/

 2. Студия қонағы анықталған соң оқушыларға өткен сабақтан қояр сауалдарыңыз болса студиямызға қоңырау шалуларыңызға болады деп ескертіледі. Студиямыздың байланыс телефондары 32-32-32

Византия империясының орнында қазір қандай мемлекет орналасқан? /Түркия/

- Студиямызға қоңырау шалынып жатыр.

- Сұрағыңызды қоя беріңіз

1. Бұл мемлекетпен біздің байланысымыз қандай?

/олар біздің туысқанымыз, 9-11 ғғ. Қазақстан жерінде өмір сүрген оғыз мемлекетінің ұрпағы, Түріктердің қара шаңырағы Қазақстан./

 1. Түркия өзінің оңтүстігінде қай елдермен шектеседі.?

/Араб елдерімен/ рахмет!

Бүгін біздің студияда қонақта болған ...

Балалар, түркия өзінің оңтүстігінде араб елдерімен шекетседі екен. Арабтар туралы не білеміз және не айтқымыз келеді?

Мыс:

басына ақ орамал тағып жүретін ел.

Мұсылмандар

Жаңа сабаққа көшу

Балалар слайдқа назар аударыңыздар. Сіздерге ұсынылып отырған мына терминдерді болжап көрелік?

1. Мекке

2. Халиф

3. Құм

бұл сөздерді неліктен ұсынып отырмын.

 1. Әңгіме төркіні не туралы болмақ

 2. Қандай мағыналар береді.

Сіздердің бірінші болжауларыңыз ақталды.

Бүгінгі жаңа сабағымыздың тақырыбы.

«6-10 ғасырлардағы арабтар»

Жаңа сабақтың жоспарымен танысыңыздар:

Жоспарды таныстырмас бұрын үш топқа ат қойып алайық.

Мекке, Халиф, Кордова

 1. Ежелгі арабтардың қоныстанған жері мен шаруашылығы, 6-7 ғасырлардағы арабтардың бірігуі және ислам дінінің таралуы. /МЕККЕ/

 2. Араб халифатының құрылуы және феодалдық қатынастар./ХАЛИФ/

 3. Араб халифатының саяси басқару жүйесі. /КОРДОВА/

Сіздерге белгіленіп берілген материалды нақты түсіну үшін берілген бейнематериалға назар аударыңыздар.

Берілген бейнематериал сіздердің тақырыптарыңызға қатысы бар ма, жоқ па оны кейін пайымдай жатарсыздар

/Материалды игеруге сіздерге 2 минут уақыт беріледі./

Слайдта картаның бейнесі тұрады.

1. МЕККЕ ТОБЫНЫҢ ЖАУАБЫ

 1. Араб түбегінің жер көлемі-3 млн ш/ш

 2. Жерінің көбін құм басып жатыр, сусыз жерде адам тұруға қолайсыз.

 3. Түбекті ежелден арабтар қоныстанады

 4. Мал және егін шаруашылығымен айналысады.

 5. Қолөнер мен саудасы дамыған қалалары-

Неджран

Мекке

Таиф

Арабияда феодалдық күштер дамып, мүлік теңсіздігі тереңдеді, сондай-ақ жаңа жерлерді жаулап алу ірі мемлекет құруға негіз болды. Арабтарды біріктіру идеясын уағыздау кең етек алды. Ислам идеясын таратушы МҰХАММЕД Пайғамбар (570-632) Меккеде туып өскен.

Мұхаммед пайғамбардың діни уағыздарына қарсы болған Мекке қаласының билеушілері қасиетті Қағбаны басып алып, Пайғамбардың қаладан кетуін талап етті. Мекке қаласында өзіне қолдау таппағаннан кейін Мұхаммед пайғамбар Арабияның екінші қаласы Ясрибке (Қазіргі Мекке) барып паналауға мәжбүр болды. Сол жерде Медине халқынан қолдау тауып, Меккеге қарсы жорыққа дайындалады. Осы жорықта жорыққа жеткен Мұхаммед Меккені ислам дінінің орталығы деп жариялайды.

Ал Қағба әрбір мұсылманның Аллаһтың алдында шамасы жетсе, дәулетті болса өмірінде 1 рет парызын өтейтін қасиетті орынға айналды

2. ХАЛИФ ТОБЫНЫҢ ЖАУАБЫ

Мекке қаласын бағындырған Мұхаммед тек дінді ғана уағыздап қоймай, мұсылман мемлекеті билігін өз қолына алды. Ел басшысы бола отырып, елді басқару үшін өзінің айналасына діни кеңесшілерді жинап, ақылдасып отырды.

Елдің билігі қасиетті ҚҰРАН шариғаттары арқылы жүргізілді.

ЖЕКЕ МЕНШІК мұра ретінде сақталды.

Ер адам әйел адамнан жоғары бағаланды. /әйелдің беделі жоғарылайды./

Қолға түскен ұрының қолы не саусағы кесілді. /3 рет ескертуден кейін/

Жер мемлекетке, Аллаға адал қызмет атқарғанадамдарға берілді. Және олардан ҰШЫРсалығы жиналып тұрды.

Малшылардан ЗЕКЕТ алынды

610 жылдар шамасынан 632-33 жылдарға дейінМұхаммед (с.ғ.с.) ислам мемлекетін құрды.

Пайғамбар өлгеннен кейін оның ізбасарларына ХАЛИФ (пайғамбар ізін жалғастырушы , жолын қуушы) деген атақ берілді.

Сөйтіп араб халифаты деген ірі мемлекетті Мұхаммедтің серіктері

 1. ӘБУ БӘКІР р.ғ.

 2. Омар ибн Хаттаб

 3. Осман ибн Аффан

 4. Әли ибн Абу Талиб

Араб халифаты

Иран, Сирия, Иордан, Армения, Египет, Вавилон жерлерін,

648 жылы Солт.Африкадағы Ливияны,

711-718 жылдары Гибралтар бұғазы арқылы Пиренецй түбегіндегі Испанияны жаулап алып, Франция жеріне дейін жетті.

Шығыста Араб халифаты

Орта Азия жерін жаулап, Мерв қаласын халифаттың орталығына айналдырады.

Сөйтіп, Үндістаннан Атлант мұхитына дейінгі жер Араб халифаты мемлекетіне бағындырылды.

Араб халифаты жаулап алған жеріндегі барлық халықтарға ислам дінін таратты.

Араб халифатының басқару жүйесі.

Барлық бағындырылған жерлер мемлекет меншігіне айналдырылды және де ислам дінін қабылдады. Пайғамбарымыздың билігінен кейінгі 4 халифаттан кейін арабия әлемінде үлкен-үлкен екі ОМЕЙЯ және АББАС деген әуеттер билік етті.

3. Араб халифатының саяси басқару жүйесі

Омейя әулеті.

 1. 661-750 жылдары өмір сүрді.

 2. Жері жағынан ең көбі, үлкені болды.

 3. О.әулеті 5 жергілікті басқару аймағына бөлінді.

 4. Әр аймақты әмір басқарды

 5. Әмірдің 2 орынбасары. Бірі салық жинау мен қаржы мәселесімен айналысса, екіншісі діни істермен айналысатын болды.

 6. О.әулеті қоғамдық мекемелер мен мешіттер салуға көптеп көңіл бөлді. Сауда мен қолөнер дамыды.

 7. Ұзаққа созылған бақталастықтан Омейя әулеті 750 жылы Әбу Мүслім бастаған көтерілісшілердің кесірінен құлап оның орнына Аббас әулеті билігін оргнатты.

Аббас әулеті

 1. 750-1258 жж.

 2. Мұхаммед пайғамбардың немере ағасы Аббастан тарадық дейтін әулет үстемдік еткен 100 жылда халифаттағы феодалдық қатынастар күшейіп, сауда өрістеді.

 3. Халифат Азия, Африка, Еуропа құрлықтарын қамтыған әлемдік державаға айналды.

 4. Бұл құрлықтағы халықтардың өздеріне тән тарихи, мәдени, діни ерекшеліктері болды.

 5. Әртүрлі тілде сөйлеп, өз салт-дәстүрлерін ұстанды.

8-10 ғғ. Халифат бірнеше тәуелсіз мемлекеттерге ыдырап кетті. Олардың ішінде ірілері

  1. Бағдат халифаты 750-1258,

  2. Фатимилер халифаты 909-1071,

  3. Кордова халифаты 756-1031,

  4. Саманилер мемлекеті 875-999

 1. Арабтар қандай дінді ұстанып дамытып отыр?

 2. Құран Кәрім қай тілде түскен?

 3. Арабтар мен қазақстардың ортақ қасиетін тап.

 4. Жаһилиет дәуірі қай ғасырларға дейін өмір сүрді

 5. 711-718 жж. Арабтар қай елді жаулап алып, қандай мемлекет құрды?

 6. Омейя әулетінің билік еткен кезеңі? /661-750/

 7. Аббас әулетінің билік еткен кезеңі? /7501258/

 8. Омейя әулеті неше жергілікті басқару аймағына бөлінді?

 9. Әмірдің екі орынбасарлары қандай істермен айналысты?

 10. Аббас әулетінің ең соңғы халифі кім?

 11. Өткен аптада Президентіміз араб мемлекеттерінің қайсысында ресми сапармен болып қайтты.

Жаңа термин сөздер

Ұшыр- Өнім түсімінен берілетін салық

Жаһилия- надандық

Халиф-Мұхаммед Пайғамбар өлгеннен кейін арабтар мемлекетінің басшысы болған оның орынбасарлары.

Халифат- Халифтер басқарған исламдық Араб мемлекеті, оның құрамына кірген елдер.

Сабақты бекіту.

 1. Бүгін біз 5-10 ғасырлардағы арабтардың тарихын таныдық.

 2. Жалпы алғанда арабтар ислам әлемінің орталығы екендігімен, мұнайымен, мәдениеттілігімен, өркениеттілігімен дүниежүзінде ерекшеленеді.

Мыс: араб елдерінің көбісінде түрме жоқ, ғалам проблемасына айналып отырған арақ, наркотик, СПИД, дегенді мүлдем білмейді.

Пайғамбарымыздан кейін 4 халиф /сахаба/өмір сүргендігін, одан кейін үлкен-үлкен Омейя және Аббас әулеттерінің билігі туралы, 1258 жылы бұл әулеттің де билігі Шыңғыс ханның әскерлері

Үйге тапсырма: §4.оқу
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: История

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 7 класс

Скачать
V-X ?асырларда?ы арабтар

Автор: Алимжанова Жанна Серикбаевна

Дата: 16.01.2016

Номер свидетельства: 277525


Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства