kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

"?аза?станым-елім мені?" Атаж?рт интеллектуалды тарихи танымды? ойын

Нажмите, чтобы узнать подробности

« ?аза?стан – елім мені? » 

                 Атаж?рт интеллектуалды? – тарихи танымды?  ойын. 

Ма?саты:

1. ?аза?стан республикасы туралы о?ушыларды? ал?ан білімін жина?тап, одан ?рі танымдылы?ын арттыру.

2. О?ушыларды? ойлау, с?йлеу да?дысын дамыту ?з ойын м?дениетті т?рде жеткізе білу

3.Ту?ан хал?ына, Отанына, оны? тарихи та?дырына деген ??рмет сезімін ?алыптастыру. Патриотты?  т?рбие беру.

К?рнекілік: «Атаж?рт » жазуы бар плакат глобус ?аза?стан Республикасыны?  картасы, безендіру ??ралдары.

?атысушы: 9 сынып о?ушылары. 

Топты? аттары: «Яссы», «Испиджаб» тобы.

           Жоспары:

1 тур: «?анат ?а?ты »-капитандар сайысы

            1минут, 10 с?ра??а жауап.

2 тур: « Сам?ау»-?пайы к?п команда бастайды.

            ?осымша к?мек беріледі.

           5 минут с?ра? беріледі.

3 тур: Шары?тау- жанк?йерлер сайысы.

                                         5 с?ра?.

4.тур: Шыр?ау. Бейнесюжет ар?ылы с?ра?.

5. тур: «Жер ?йы? »- с?ра? жауап.

                                         5 с?ра?.

Ойын ?ортындысын шы?ару.

Ж?ргізуші: Армысыздар, ?адірменді ?стаздар, о?ушылар!  Армысыздар жа?сы ниетпен келген ?ла?атты ?она?тар.

Отан, ту?ан жер, атамекен, елім, ауылым.

деген – ж?рек тебірентіп, шатты? сезімді оятып ?асиетті с?здер мен ту?ан жерді? тарихын, шежіресін білу - ?рбір ?рпа?ты? азаматты? б?рышы.

       «?аза?стан- мені? елім » та?ырыбы аясында ?тетін «Атаж?рт» интеллектуалды  тарихи танымды? ойын бастау?а р??сат еті?іздер. 

Ойын?а ?атысып отыр?ан 10 а, 10? сынып о?ушылары

Команданы таныстыра кетсек: Яссы командасы Д?йсенбаева Динара ?з тобынан таныстырады.

Испиджаб тобыны? басшысы, Д?йсенова Меруерт ?з командасын таныстырады.

«Ал  іске с?т» дей отырып ойынымызды бастайы?.

          1 тур «?анат ?а?ты»

Команда капитандар сайысы  Яссы командасы 1мин 10 с?ра??а жауап береді.

1.?аза?станны? е? биік шы?ы (Хан т??ірі)

2. ?аза?станны? 1920 ж астанасы (Орынбор)

3. Кенесары к?терілісі (1837-1847) ?ай жылдарда болды.

4.?аза?стан Республикасыны? халы? саны  (15 млн жуы?)

5.?аза? хал?ыны?  бес арысы ?ашан ая?талды? (1988)

6. ?аза? даласында?ы ?ызыл керуен, экспедициясын кім бас?арды? (?. Жангелдин) 

7. ?ай жылы ?аза?стан астанасы Алматы?а к?шірілді. (1920)

8. ?ртенген самолетін жау танкілеріні? ортасына ба?ытта?ан батыр.   

9.1916 жылы Верни уезіні? ханы болып кім сайланды.(Бекболат ?шекеев)

10.?аза?станны? батысында?ы ?зен.(Жайы?)

Испиджаб командасыны? басшысы.

1.?аза?станны? о?т?стігіндегі шеткі ?стірт  (Шардара)

2. А?табан щ?бырынды жылдары ( 1723-1728)

3. ?азір д?ние ж?зінде ?анша ?аза? бар. (15 млн)

4. Ішкі Б?кей ордасында?ы к?теріліс (1836-1838)

 5.Конституция бойынша, халы? атына билік ж?ргізу ???ы?ы кімдерге берілген.

(Президент Парламент) 

6.1992 ж наурызда ?аза?стан ?мірінде ?андай о?и?а болды. (Б??)

7.?аза? АКСР-ін ??ру туралы декрет ?ашан шы?ты.(1920 26 тамыз)

8.Ке?ес Ода?ыны? батыры ата?ына  ?ш рет ие бол?ан.

9.А. Имановты? ?скери ке?есшісі  к?терілісшілерді ?арумен ?амтамасыз еткен. (?. Жангелдин)

10. ?аза?станны? шы?ысында?ы ?лкен ?зен.(Ертіс)  

                    1-ші турды?    ?пай санын белгілеу 

Келесі турымыз Сам?ау деп аталады. К?п ?пай жина?ан команда  бастайды.

             ?р команда?а  5 сура?  беріледі. Жауап та?дау?а  1минут,  жауапты таба алма?ан жа?дайда ?осымша к?мек беріледі, жауап берілмеген жа?дайда  ?арсы топ жауап береді.  

         Яссы командасына

1)Сталиндік жазалауды? ??рбаны бол?ан «Алаш» партиясыны? негізін ?алаушы автономиялы? ?аза? ?кіметіні? басшысы  Ай?ап, ?аза?, ?аза?стан газеттеріне ма?алалар жазып т?р?ан тарихи т?л?аны ата?ыз.(?осымша к?мек) 1864 жылдары Тобылда ж?не Омбыда  т?рлі ?ызметтер ат?ар?ан. 1897-1903ж.Дала генерал –губернаторлы?ында ?ызмет ат?арып, Самарада  банк директоры бол?ан.

(?.Б?кейханов)

2) ?аза?станнан шы??ан т???ыш саяхатшы. Шы?ыс Т?ркістанды Орта Азияны зерттеген ойшыл, ?аламгер ?алым. 1853ж о?уды бітіріп, офицерлік  ата?ын алып, Батыс Сібір генерал губернаторы Т?тенше тапсырмалар орындайтын офицер ?ызметін ат?арды. 1856ж Ысты?к?лді?  топографиялы? суретін т?сірген.

тарихи т?л?а кім? 

?осымша к?мек: Ол 1858-59ж ?аш?ария?а барып, ?лемге аты ?йгілі елді? тарихын ашады.

(Шо?ан Уалиханов)

3)?аза? ханды?ыны? ?ркендеген ж?не тынышты? орына?ан кезі. «?ой ?стіне бозтор?ай ж?мырт?ала?ан  заман» деп еске алады. .К?рнекті орыс тарихшысы В.И. Левшин даналы?ы, ол билеудегі шеберлігі ?шін грек жеріндегі Спарта мемлекетіні?  а?ылг?йі, за?гер Ликургке те?еген. (Осы тарихи т?л?аны ата?ыз) (Т?уке хан)

?осымша к?мек.

Осы т?ста ?аза? еліне Орыс мемлекеті. Жо??ария, Орта Азия ханды?тары к?з тігіп ?ауып т?ндірді.

4. Мына ?уенді ты?дап, атын авторын ата?ыз.

?пай санын белгілеу.

                             Испиджаб командасына с?ра?тар.

1) 1890ж ?ызылорда ?аласында д?неге келген. Ташкент гимнакзиясын, Петербург университетіні?  за? факултетін  бітірген. Ол а?ылшын, орыс, француз, поляк  тілдерін ме?герген. 1917ж ??рыл?ан Т?ркістан автаномиясыны?   М. Тынышбаевтан кейінгі призиденті бол?ан тарихи т?л?аны ата?ыз. (М?стафа Шо?ай)

?осымша к?мек. 

1935ж «Т?ркістан Ке?естер билігінде» атты кітабы жары? к?рді.1940 ж неміс фашистеріні?  ?олына  т?сіп, Берлинде ?айтыс болды.

2.Педагог, тарихшы, ?о?ам ?айраткері  1900ж  Верный гимназиясын бітірген. 1906ж Петербург  транспорт инженерлер институтын темір жол инженері  маманды?ы бойынша т?мамда?ан.  Т?ркістан автономиясыны? призиденті  ?ызметін ат?ар?ан  1937ж стлиндік репрессияны? ??рбаны. 

     Б?л тарихи т?л?аны ата?ыз.    (М. Тынышбаев)  

1907 ж  Жетісу губерниясына ІІ мемлекеттік Дума?а  депутат болып сайлан?ан.   

3) Паташа ?кіметі б?л к?терілісті ы?ыстыру ?шін Ыр?ыз бен Тор?ай бойынша ?амалдар т?р?ызды. Ол к?теріліс басында ханды? билікті ?олына алып, ханды?  сат ж?иесін енгізді. Б?л тарихи т?л?а кім? 

?осымша к?мек. Б?л к?теріліс Бішкекке жа?ын жердегі Майт?бе деген жерде же?іліс тапты.

(Кенесары ?асым?лы) 

4. ?аза?та ?ле? атасы –Абай, к?й атасы-??рман?азы десе ?н атасы деп кімді айтамыз?

(?міре)  

Келесі ІІІ турымыз?а к?шейік «Шары?тау» - жанк?йерлермен сайыс.

1. «Ресейді? отарлау саясатына шек ?ою, патша ?кіметіні? ??рамына кірмеген, ??ірлерді? дербестігін са?тау, ?аза? жеріне бекіністер мен ?скери шептерді?  салынуын то?тату, ?аза?тарды ?о?ан бектері мен ?скери  шептерді? салынуын то?тату, ?аза?тарды ?о?ан бектері мен хиуа  ханды?ыны? езгісінен азат ету. Б?л к?терілісті?  ?оз?аушы к?ші ?арапайым  шаруалар болды. К?теріліске 80 старшын мен с?лтан ?атыс?ан. (Б?л к?теріліс ?ай жылы болды ж?не оны кім бас?ар?ан.) (Кенесары)  К?терілісті? ма?саты ?аза?тарды? б?рын?ы жерлерін ?айтарып алу, Жайы? ?аза?тарыны? Н?ралы ханны? озбырлы?ына шек ?оюы.

Кіші ж?зге ?атыс?ан  Кіші ж?з рулары: Жа?албайлы, беріш, алаш, байба?ты  К?терілісті байба?ты  руынан шы??ан адам  бас?арады. Ол 1802ж Хиуада ?айтыс болды.

Б?л кім ж?не к?терілісті? бол?ан уа?ыты.(1783-1897) 

Келесі тур. Шыр?ау

Яссы тобына.

1. Алматы облысы- Б.з.б.  3.мы? жылды?та ?ола д?уірі кезінде  ар?ы ата-бабаларымыз  д?ние мен жаратушыны? т?сінуінде ?ол жеткен рухани  т?жірибелерін  т?рлі  тастар  мен ?ола?а  бейнелеген. Б?лар тас?а салын?ан суреттер-петроглифтер. 

      ?осымша. Елімізді? «М?дени м?ра» ба?дарламасында  тарихи-м?дени ?оры?ты? бірі болып  отыр.

Мына бейнесюжетте  ?андай тарихи ескерткіш  бейнеленген. (Там?алы тас шат?алы)

Испиджаб тобына

1. К?не т?ріктерді? негізгі жазуы руна деп аталды.

Руна жазуыны? ай?ын ?лгілері  Орхан-Енесей  жазба ескерткіштерінде са?тал?ан. Б?л жазулар  Солт?стік Монголядан Орхон ?зені ма?ынан табыл?ан. Осы ??лыптасты тап?ан адамды  ата?ыз. 

Жауабы: (Ядринцев)

Ойын ?ортындысын шы?ару.

Просмотр содержимого документа
«"?аза?станым-елім мені?" Атаж?рт интеллектуалды тарихи танымды? ойын»« Қазақстан – елім менің »

Атажұрт интеллектуалдық – тарихи танымдық ойын.

Мақсаты:

1. Қазақстан республикасы туралы оқушылардың алған білімін жинақтап, одан әрі танымдылығын арттыру.

2. Оқушылардың ойлау, сөйлеу дағдысын дамыту өз ойын мәдениетті түрде жеткізе білу

3.Туған халқына, Отанына, оның тарихи тағдырына деген құрмет сезімін қалыптастыру. Патриоттық тәрбие беру.


Көрнекілік: «Атажұрт » жазуы бар плакат глобус Қазақстан Республикасының картасы, безендіру құралдары.

Қатысушы: 10 сынып оқушылары.

Топтың аттары: «Яссы», «Испиджаб» тобы.

Жоспары:

1 тур: «Қанат қақты »-капитандар сайысы

1минут, 10 сұраққа жауап.

2 тур: « Самғау»-ұпайы көп команда бастайды.

Қосымша көмек беріледі.

5 минут сұрақ беріледі.

3 тур: Шарықтау- жанкүйерлер сайысы.

5 сұрақ.

4.тур: Шырқау. Бейнесюжет арқылы сұрақ.

5. тур: «Жер ұйық »- сұрақ жауап.

5 сұрақ.

Ойын қортындысын шығару.
Жүргізуші: Армысыздар, қадірменді ұстаздар, оқушылар! Армысыздар жақсы ниетпен келген ұлағатты қонақтар.


Отан , туған жер, атамекен, елім, ауылым.

деген – жүрек тебірентіп, шаттық сезімді оятып қасиетті сөздер мен туған жердің тарихын, шежіресін білу - әрбір ұрпақтың азаматтық бұрышы.

«Қазақстан- менің елім » тақырыбы аясында өтетін «Атажұрт» интеллектуалды тарихи танымдық ойын бастауға рұқсат етіңіздер.

Ойынға қатысып отырған 10 а, 10ә сынып оқушылары

Команданы таныстыра кетсек: Яссы командасы Дүйсенбаева Динара өз тобынан таныстырады.

Испиджаб тобының басшысы, Дүйсенова Меруерт өз командасын таныстырады.


«Ал іске сәт» дей отырып ойынымызды бастайық.

1 тур «Қанат қақты»

Команда капитандар сайысы Яссы командасы 1мин 10 сұраққа жауап береді.

1.Қазақстанның ең биік шыңы (Хан тәңірі)

2. Қазақстанның 1920 ж астанасы (Орынбор)

3. Кенесары көтерілісі (1837-1847) қай жылдарда болды.

4.Қазақстан Республикасының халық саны (15 млн жуық)

5.Қазақ халқының бес арысы қашан аяқталды? (1988)

6. Қазақ даласындағы қызыл керуен, экспедициясын кім басқарды? (Ә. Жангелдин)

7. Қай жылы Қазақстан астанасы Алматыға көшірілді. (1920)

8. Өртенген самолетін жау танкілерінің ортасына бағыттаған батыр.

9.1916 жылы Верни уезінің ханы болып кім сайланды.(Бекболат Әшекеев)

10.Қазақстанның батысындағы өзен.(Жайық)


Испиджаб командасының басшысы.

1.Қазақстанның оңтүстігіндегі шеткі үстірт (Шардара)

2. Ақтабан щұбырынды жылдары ( 1723-1728)

3. Қазір дүние жүзінде қанша қазақ бар. (15 млн)

4. Ішкі Бөкей ордасындағы көтеріліс (1836-1838)

5.Конституция бойынша, халық атына билік жүргізу құқығы кімдерге берілген.

(Президент Парламент)

6.1992 ж наурызда Қазақстан өмірінде қандай оқиға болды. (БҰҰ)

7.Қазақ АКСР-ін құру туралы декрет қашан шықты.(1920 26 тамыз)

8.Кеңес Одағының батыры атағына үш рет ие болған.

9.А. Имановтың әскери кеңесшісі көтерілісшілерді қарумен қамтамасыз еткен. (Ә. Жангелдин)

10. Қазақстанның шығысындағы үлкен өзен.(Ертіс)

1-ші турдың Ұпай санын белгілеу

Келесі турымыз Самғау деп аталады. Көп ұпай жинаған команда бастайды.

Әр командаға 5 сурақ беріледі. Жауап таңдауға 1минут, жауапты таба алмаған жағдайда қосымша көмек беріледі, жауап берілмеген жағдайда қарсы топ жауап береді.

Яссы командасына

1)Сталиндік жазалаудың құрбаны болған «Алаш» партиясының негізін қалаушы автономиялық қазақ үкіметінің басшысы Айқап, Қазақ, Қазақстан газеттеріне мақалалар жазып тұрған тарихи тұлғаны атаңыз.(қосымша көмек) 1864 жылдары Тобылда және Омбыда түрлі қызметтер атқарған. 1897-1903ж .Дала генерал –губернаторлығында қызмет атқарып, Самарада банк директоры болған.

(Ә.Бөкейханов)

2) Қазақстаннан шыққан тұңғыш саяхатшы. Шығыс Түркістанды Орта Азияны зерттеген ойшыл, қаламгер ғалым. 1853ж оқуды бітіріп, офицерлік атағын алып, Батыс Сібір генерал губернаторы Төтенше тапсырмалар орындайтын офицер қызметін атқарды. 1856ж Ыстықкөлдің топографиялық суретін түсірген.

тарихи тұлға кім?

Қосымша көмек: Ол 1858-59ж Қашқарияға барып, әлемге аты әйгілі елдің тарихын ашады.

(Шоқан Уалиханов)

3)Қазақ хандығының өркендеген және тыныштық орынаған кезі. «Қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған заман» деп еске алады. .Көрнекті орыс тарихшысы В.И. Левшин даналығы, ол билеудегі шеберлігі үшін грек жеріндегі Спарта мемлекетінің ақылгөйі, заңгер Ликургке теңеген. (Осы тарихи тұлғаны атаңыз) (Тәуке хан)

Қосымша көмек.

Осы тұста қазақ еліне Орыс мемлекеті. Жоңғария, Орта Азия хандықтары көз тігіп қауып төндірді.

4. Мына әуенді тыңдап, атын авторын атаңыз.

Ұпай санын белгілеу.Испиджаб командасына сұрақтар.

1) 1890ж Қызылорда қаласында дүнеге келген. Ташкент гимнакзиясын, Петербург университетінің заң факултетін бітірген. Ол ағылшын, орыс, француз, поляк тілдерін меңгерген. 1917ж Құрылған Түркістан автаномиясының М. Тынышбаевтан кейінгі призиденті болған тарихи тұлғаны атаңыз. (Мұстафа Шоқай)

Қосымша көмек.

1935ж «Түркістан Кеңестер билігінде» атты кітабы жарық көрді.1940 ж неміс фашистерінің қолына түсіп, Берлинде қайтыс болды.

2.Педагог, тарихшы, қоғам қайраткері 1900ж Верный гимназиясын бітірген. 1906ж Петербург транспорт инженерлер институтын темір жол инженері мамандығы бойынша тәмамдаған. Түркістан автономиясының призиденті қызметін атқарған 1937ж стлиндік репрессияның құрбаны.

Бұл тарихи тұлғаны атаңыз. (М. Тынышбаев)

1907 ж Жетісу губерниясына ІІ мемлекеттік Думаға депутат болып сайланған.

3) Паташа үкіметі бұл көтерілісті ығыстыру үшін Ырғыз бен Торғай бойынша қамалдар тұрғызды. Ол көтеріліс басында хандық билікті қолына алып, хандық сат жүиесін енгізді. Бұл тарихи тұлға кім?

Қосымша көмек. Бұл көтеріліс Бішкекке жақын жердегі Майтөбе деген жерде жеңіліс тапты.

(Кенесары Қасымұлы)

4. Қазақта өлең атасы –Абай, күй атасы-Құрманғазы десе ән атасы деп кімді айтамыз?

(Әміре)


Келесі ІІІ турымызға көшейік «Шарықтау» - жанкүйерлермен сайыс.

1. «Ресейдің отарлау саясатына шек қою, патша үкіметінің құрамына кірмеген, өңірлердің дербестігін сақтау, қазақ жеріне бекіністер мен әскери шептердің салынуын тоқтату, Қазақтарды Қоқан бектері мен әскери шептердің салынуын тоқтату, Қазақтарды Қоқан бектері мен хиуа хандығының езгісінен азат ету. Бұл көтерілістің қозғаушы күші қарапайым шаруалар болды. Көтеріліске 80 старшын мен сұлтан қатысқан. (Бұл көтеріліс қай жылы болды және оны кім басқарған.) (Кенесары) Көтерілістің мақсаты қазақтардың бұрынғы жерлерін қайтарып алу, Жайық қазақтарының Нұралы ханның озбырлығына шек қоюы.

Кіші жүзге қатысқан Кіші жүз рулары: Жағалбайлы, беріш, алаш, байбақты Көтерілісті байбақты руынан шыққан адам басқарады. Ол 1802ж Хиуада қайтыс болды.

Бұл кім және көтерілістің болған уақыты.(1783-1897)


Келесі тур. Шырқау

Яссы тобына.

1. Алматы облысы- Б.з.б. 3.мың жылдықта Қола дәуірі кезінде арғы ата-бабаларымыз дүние мен жаратушының түсінуінде қол жеткен рухани тәжірибелерін түрлі тастар мен қолаға бейнелеген. Бұлар тасқа салынған суреттер-петроглифтер.

Қосымша. Еліміздің «Мәдени мұра» бағдарламасында тарихи-мәдени қорықтың бірі болып отыр.

Мына бейнесюжетте қандай тарихи ескерткіш бейнеленген. (Тамғалы тас шатқалы)

Испиджаб тобына

1. Көне түріктердің негізгі жазуы руна деп аталды.

Руна жазуының айқын үлгілері Орхан-Енесей жазба ескерткіштерінде сақталған. Бұл жазулар Солтүстік Монголядан Орхон өзені маңынан табылған. Осы құлыптасты тапқан адамды атаңыз.

Жауабы: (Ядринцев)

Ойын қортындысын шығару.


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: История

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 9 класс

Скачать
"?аза?станым-елім мені?" Атаж?рт интеллектуалды тарихи танымды? ойын

Автор: Демеуова ?сел Тілеш?ызы

Дата: 25.02.2016

Номер свидетельства: 299055

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства