kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

?аза?тарды? 1812 жыл?ы Отан со?ысына ?атысуы

Нажмите, чтобы узнать подробности

П?н: ?аза?стан тарихы

Мерзімі:

Сынып:8

Саба?ты? та?ырыбы:.?аза?тарды? 1812 жыл?ы Ресейді? отан со?ысына ?атысуы.

Ма?саты: 1812 ж. со?ыс туралы хабарды ?аза?тарды? ?алай ?арсы ал?анын ж?не ?атысуын т?сіндіру. ?рыс?а ?атыс?андар туралы м?лімет алу.

 Міндеттері:

 А?паратты?: ?аза? хал?ы мен орыс хал?ы досты?ы туралы ты? м?ліметтермен танысу, ?аза?тарды? ресейлік отан ?ор?ау со?ысына жан?иярлы?пен?атыс?аны туралы а?параттар алу.

Коммуникативтік: • О?ушыларды? с?здік ?орын байыту , с?йлеу м?дениетін дамыту,о?улы?пен ?здігінен ж?не топпен ж?мыс істеу да?дыларын дамытуды одан ?рі жал?астыру.

Т?рбиелік: • ?лтжандылы??а, Отанс?йгіштікке, досты??а, ?лтаралы? досты??а т?рбиелеу.

Саба? типі: Жа?а материалды ме?геру.

Саба? т?рі: Сайыс саба?.

Саба?та ?олданылатын технологиялар: Топты? о?у мен жазу ар?ылы сыни т?р?ыдан ойлауды дамыту.

Саба?ты? ?дісі: СТО ?дістері: топтастыру, ми?а шабуыл, кубизм, эвристикалы?,ой тол?ау ?дістері.

К?рнекілігі: компьютер, плакат, маркер,карта, электронды о?улы?.

Саба?ты? барысы:

?йымдастыру б?лімі.
Амандасу.Т?гендеу.Саба??а ?зірлеп,ж?мыс?а даярлану?а ба?ыттау.
Класс о?ушылары ІІІ топ?а б?лінеді.
І-топ «Досты?»
ІІ-топ «Азатты?»
ІІІ-топ «Ерлік»
?р топты? жетекшісі ?з топ м?шелеріні? жауаптарын есептеп отырады.

Жа?а саба?ты игеру.
М??алім о?ушыларды саба?ты? та?ырыбымен,жоспарымен,ма?сатымен таныстырады. Саба? барысында ?олданылатын о?ытуды? белсенді формаларымен таныстырып, ?діс-т?сілдеріне то?талып кетеді.

Жоспар:
1.Патшаны? Ресей халы?тарына ?ндеуі.
2.?аза?станны? Ресейге к?мегі.
3.?аза?тарды? негізгі шай?астар?а ?атысуы. Слайд -1
4.1812 жыл Отан со?ысыны? н?тежиесі.

І.?ызы?ушылы?ын ояту: « Ойлан,тап.»

Слайд-2 «Б?л кімні? с?зі?»
1. «Мен д?ние ж?зіні? ?міршісі боламын,-деді ол,-Россия ?ана ?алып т?р,біра? мен оны? тал?анын шы?арамын».
2. «Егер мен Киевті алсам,-деді ол,-мені? Россияны ая?тан ал?аным,егер мен Петербургты алсам,б?л мені? Россияны жа?адан ал?аным,ал Москваны алсам,мен оны? ж?регіне ?анжар сал?аным»
3. «Мені? армиям,-деді ол,-тек ?ана ал?а басу ?шін жаса?тал?ан армия.
Оны бастап,тек ?ана ал?а басу керек,то?тап ?алу?а немесе шегінуге болмайды,б?л ?ор?аушы армия емес,шабуыл жасаушы армия».
О?ушылар б?л айтыл?ан с?здер француз ?олбасшысы Напалеонны? астампазды?пен айт?ан с?зі екенін айтып берді.

ІІ.Ширату кезе?і.
ІІІ топ?а ширату с?ра?тары беріледі.?р топ жетекшісі кім ?анша с?ра??а жауап бергенін есептейді.
1.Отан со?ысы ?ашан басталды?
2.1804-1815 жылдары кіші ж?зден ?анша жыл?ы сатып алынды?
3.І Александр патша со?ыс ?аупі т?ніп келе жат?анды?ы туралы манифестіні ?ашан жариялады?
4.Семейде екі ?алалы? ж?рме?ке ?ашан ашылды?
5.Сібір ?ыр?ыздарыны? Жар?ысы ?ашан ?абылданды?
6.Кіші ж?зде ханды? билік ?ашан жойылды?
7.Округ неше облыстан т?рады?
8.А?а с?лтан неше жыл?а сайланды?
9.Отан со?ысы тарихында?ы ірі шай?ас бол?ан жерді ата?
ІІІ.Ма?ыналы таны. Слайд-3.
?р топ?а о?улы?та?ы та?ырыпты талдап т?сіну ?шін с?ра?тар беріледі,топ о?ушылары талдап, т?сіндіру керек.
І-топ (?ызыл т?с)
Орыс хал?ына Отан со?ысы кезінде ?аза? хал?ы ?андай к?мек к?рсеткенін аны?тап, т?жырымдап д?лелде.
ІІ-топ (к?к т?с)
Отан со?ысында ерлікпен шай?ас?ан ?аза?станды? жауынгерлер туралы аны?тама бері?дер.
ІІІ-топ (сары т?с)
?аза?тарды? 1812ж. Отан со?ысына ?атысуы екі халы?ты? ?зара ?арым-?атынасына ?алай ?сер етті?

IV. Кубизм. Слайд-4.
1. Зертте?із.
Кіші ж?з ?аза?тарыны? Отан со?ысына ?атысуы туралы аны?тама бері?із.
2. Суретте?із.
?аза? жауынгерлеріні? Отан со?ысы кезінде жан?иярлы? ерлігі туралы суреттеп айтып бері?із.
3. Тал?ыла?ыз.
Т?мендегі наградалар ?ай т?л?а?а т?н.

4. Салыстыры?ыз.
1812ж. Отан со?ысына ?аза?тарды? ?атысуы мен Е.Пугачев баста?ан шаруалар со?ысына ?аза?тарды? ?атысуын салыстырып, сипаттама бері?із.
V. Шы?армашылы? тапсырма.
І-топ. Ой ?ор?ау. «со?ыс», «же?іс», «отан», «азатты?», «батырлы?» с?здеріне сипаттама.
ІІ-топ. Отан та?ырыбына арнал?ан ма?ал — м?телдер.
ІІІ-топ. Шы??а шы?у.
С?ра?тар?а жауап.
1. 1812 ж. Отан со?ысына ?атыс?ан елдерді ата?
2. 1812 ж. Отан ?ор?ау туралы ?ндеу жарияла?ан орыс патшасы кім?
3. Отан со?ысы кезінде екі ел досты?ы рухын к?теруге ат салыс?ан кім?
4. Бородино шай?асы ?ашан болды?
5. Хорунжий ата?ы кімге берілді?
6. 3-д?режелі ?асиетті Анна орденімен марапаттал?ан кім?
7. Сеславинні? партизанды? тобында бол?ан кім?
Бекіту тестілері.
ІІІ топ о?ушылары жина?та?ан білімін бекіту ?шін 5 с?ра?тан т?ратын тест с?ра?тары беріледі.
О?ушылар тест орындап жат?ан кезде Махамбетті? «Ж?мыр ?ылыш»к?йі орындалады.
Экраннан электронды о?улы?тан «1812 ж. Отан со?ысы» картасы к?рсетіледі

1 вариант.
1.Ресей мемлекетіне ?ауіп т?нгендігі туралы жарлы? ?ашан ?абылданды?
2.Бородино шай?асы ?ашан болды?
3.Шо?ын?ан ?аза? кім?
4.Азиялы? амурлар деп француздар кімдерді ата?ан?
5.?аза?тарды жау?а ?арсы к?ш ж?мылдыру?а ша?ыр?ан?
ІІ вариант
1.Хорунжий ата?ын ал?ан кімдер?
2.К?міс медальмен марапаттал?ан кім?
3.Орынбор шебіне ?ткен ?аза?тар саны?
4.Екі ел досты?ы рухын к?теруге ат салыс?ан кім?
5.Рамоново т?бінде шай?ас?ан, ерлік к?рсеткен кім?
ІІІвариант
1.Отан со?ысы ?ашан болды?
2.1853ж. Перовскийді? ?о?анды?тарына
3.?асиетті Анна орденіні? иегері кім?
4.Т?з ?ндіруші ?аза?тар орыс ?скері пайдасына ?анша сом жинады?
5.Георгий орденіні? кавалері кім?
IVвариант
1.Ресейге 1812ж. ?ауіп ?атер т?ндірген ел?
2.К?гілдір лентамен марапаттал?ан кім?
3.3д?режелі ?асиетті Анна ордені иегері кім?
4.Бородино шай?асы ?ашан болды?
5.1812ж. отан со?ысына ?атыс?ан а?ын ?рі батыр кім?
V вариант
1.Шо?ын?ан ?аза? кім?
2.?аза?тарды ?о?ан езгісінен азат етуге ?атыс?ан батыр ?рі а?ын кім?
3.Отан со?ысы ?ашан басталды?
4.Георгий орденіні? кавалері кім?
5.Француздар Амурлар деп кімді атады?
Бекіту.

Н?тижесі, ма?ызы:Наполеон ?скерлері Ресей жерінен толы? ?уылды.

 Екі халы?ты? ?скери бауырласты?ы ны?айды.

 Екі ел арасында?ы ?арым-?атынас жа?сара т?сті.

 ?аза?тарды? жауынгерлік рухы жо?ары болатынын д?лелдеп берді.
Сонымен о?ушылар, б?гінгі саба?ты ?ортындылай отырып былай демекпін:
«Жат?анда елі? еркін азат болып,
?ркімге ж?рмеу керек маза? болып.
Хал?ы?ны? ?ткенін біл, ж?ртын таны,
Сен сонда к?герерсі? ?аза? болып.»

Ба?алау.

?йге тапсырма. «1812 ж. Отан со?ысына ?аза?тарды? ?атысуы» та?ырыбын о?у.
Тарихи эссе: «Отан ?ор?ау – ?асиетті борыш».Жабы? тест ??ру. 5 с?ра?.
 

 

Просмотр содержимого документа
«?аза?тарды? 1812 жыл?ы Отан со?ысына ?атысуы »

Пән: Қазақстан тарихы

Мерзімі:

Сынып:8

Сабақтың тақырыбы:.Қазақтардың 1812 жылғы Ресейдің отан соғысына қатысуы.

Мақсаты: 1812 ж. соғыс туралы хабарды қазақтардың қалай қарсы алғанын және қатысуын түсіндіру. Ұрысқа қатысқандар туралы мәлімет алу.

Міндеттері:

Ақпараттық: Қазақ халқы мен орыс халқы достығы туралы тың мәліметтермен танысу, қазақтардың ресейлік отан қорғау соғысына жанқиярлықпенқатысқаны туралы ақпараттар алу.

Коммуникативтік: • Оқушылардың сөздік қорын байыту , сөйлеу мәдениетін дамыту,оқулықпен өздігінен және топпен жұмыс істеу дағдыларын дамытуды одан әрі жалғастыру.

Тәрбиелік: • Ұлтжандылыққа, Отансүйгіштікке, достыққа, ұлтаралық достыққа тәрбиелеу.

Сабақ типі: Жаңа материалды меңгеру.

Сабақ түрі: Сайыс сабақ.

Сабақта қолданылатын технологиялар: Топтық оқу мен жазу арқылы сыни тұрғыдан ойлауды дамыту.

Сабақтың әдісі: СТО әдістері: топтастыру, миға шабуыл, кубизм, эвристикалық,ой толғау әдістері.

Көрнекілігі: компьютер, плакат, маркер,карта, электронды оқулық.

Сабақтың барысы:

Ұйымдастыру бөлімі.
Амандасу.Түгендеу.Сабаққа әзірлеп,жұмысқа даярлануға бағыттау.
Класс оқушылары ІІІ топқа бөлінеді.
І-топ «Достық»
ІІ-топ «Азаттық»
ІІІ-топ «Ерлік»
Әр топтың жетекшісі өз топ мүшелерінің жауаптарын есептеп отырады.

Жаңа сабақты игеру.
Мұғалім оқушыларды сабақтың тақырыбымен,жоспарымен,мақсатымен таныстырады. Сабақ барысында қолданылатын оқытудың белсенді формаларымен таныстырып, әдіс-тәсілдеріне тоқталып кетеді.

Жоспар:
1.Патшаның Ресей халықтарына үндеуі.
2.Қазақстанның Ресейге көмегі.
3.Қазақтардың негізгі шайқастарға қатысуы. Слайд -1
4.1812 жыл Отан соғысының нәтежиесі.

І.Қызығушылығын ояту: « Ойлан,тап.»

Слайд-2 «Бұл кімнің сөзі?»
1. «Мен дүние жүзінің әміршісі боламын,-деді ол,-Россия ғана қалып тұр,бірақ мен оның талқанын шығарамын».
2. «Егер мен Киевті алсам,-деді ол,-менің Россияны аяқтан алғаным,егер мен Петербургты алсам,бұл менің Россияны жағадан алғаным,ал Москваны алсам,мен оның жүрегіне қанжар салғаным»
3. «Менің армиям,-деді ол,-тек қана алға басу үшін жасақталған армия.
Оны бастап,тек ғана алға басу керек,тоқтап қалуға немесе шегінуге болмайды,бұл қорғаушы армия емес,шабуыл жасаушы армия».
Оқушылар бұл айтылған сөздер француз қолбасшысы Напалеонның астампаздықпен айтқан сөзі екенін айтып берді.

ІІ.Ширату кезеңі.
ІІІ топқа ширату сұрақтары беріледі.Әр топ жетекшісі кім қанша сұраққа жауап бергенін есептейді.
1.Отан соғысы қашан басталды?
2.1804-1815 жылдары кіші жүзден қанша жылқы сатып алынды?
3.І Александр патша соғыс қаупі төніп келе жатқандығы туралы манифестіні қашан жариялады?
4.Семейде екі қалалық жәрмеңке қашан ашылды?
5.Сібір қырғыздарының Жарғысы қашан қабылданды?
6.Кіші жүзде хандық билік қашан жойылды?
7.Округ неше облыстан тұрады?
8.Аға сұлтан неше жылға сайланды?
9.Отан соғысы тарихындағы ірі шайқас болған жерді ата?
ІІІ.Мағыналы таны. Слайд-3.
Әр топқа оқулықтағы тақырыпты талдап түсіну үшін сұрақтар беріледі,топ оқушылары талдап, түсіндіру керек.
І-топ (қызыл түс)
Орыс халқына Отан соғысы кезінде қазақ халқы қандай көмек көрсеткенін анықтап, тұжырымдап дәлелде.
ІІ-топ (көк түс)
Отан соғысында ерлікпен шайқасқан қазақстандық жауынгерлер туралы анықтама беріңдер.
ІІІ-топ (сары түс)
Қазақтардың 1812ж. Отан соғысына қатысуы екі халықтың өзара қарым-қатынасына қалай әсер етті?

IV. Кубизм. Слайд-4.
1. Зерттеңіз.
Кіші жүз қазақтарының Отан соғысына қатысуы туралы анықтама беріңіз.
2. Суреттеңіз.
Қазақ жауынгерлерінің Отан соғысы кезінде жанқиярлық ерлігі туралы суреттеп айтып беріңіз.
3. Талқылаңыз.
Төмендегі наградалар қай тұлғаға тән.

4. Салыстырыңыз.
1812ж. Отан соғысына қазақтардың қатысуы мен Е.Пугачев бастаған шаруалар соғысына қазақтардың қатысуын салыстырып, сипаттама беріңіз.
V. Шығармашылық тапсырма.
І-топ. Ой қорғау. «соғыс», «жеңіс», «отан», «азаттық», «батырлық» сөздеріне сипаттама.
ІІ-топ. Отан тақырыбына арналған мақал — мәтелдер.
ІІІ-топ. Шыңға шығу.
Сұрақтарға жауап.
1. 1812 ж. Отан соғысына қатысқан елдерді ата?
2. 1812 ж. Отан қорғау туралы үндеу жариялаған орыс патшасы кім?
3. Отан соғысы кезінде екі ел достығы рухын көтеруге ат салысқан кім?
4. Бородино шайқасы қашан болды?
5. Хорунжий атағы кімге берілді?
6. 3-дәрежелі Қасиетті Анна орденімен марапатталған кім?
7. Сеславиннің партизандық тобында болған кім?
Бекіту тестілері.
ІІІ топ оқушылары жинақтаған білімін бекіту үшін 5 сұрақтан тұратын тест сұрақтары беріледі.
Оқушылар тест орындап жатқан кезде Махамбеттің «Жұмыр қылыш»күйі орындалады.
Экраннан электронды оқулықтан «1812 ж. Отан соғысы» картасы көрсетіледі

1 вариант.
1.Ресей мемлекетіне қауіп төнгендігі туралы жарлық қашан қабылданды?
2.Бородино шайқасы қашан болды?
3.Шоқынған қазақ кім?
4.Азиялық амурлар деп француздар кімдерді атаған?
5.Қазақтарды жауға қарсы күш жұмылдыруға шақырған?
ІІ вариант
1.Хорунжий атағын алған кімдер?
2.Күміс медальмен марапатталған кім?
3.Орынбор шебіне өткен қазақтар саны?
4.Екі ел достығы рухын көтеруге ат салысқан кім?
5.Рамоново түбінде шайқасқан, ерлік көрсеткен кім?
ІІІвариант
1.Отан соғысы қашан болды?
2.1853ж. Перовскийдің қоқандықтарына
3.Қасиетті Анна орденінің иегері кім?
4.Тұз өндіруші қазақтар орыс әскері пайдасына қанша сом жинады?
5.Георгий орденінің кавалері кім?
IVвариант
1.Ресейге 1812ж. Қауіп қатер төндірген ел?
2.Көгілдір лентамен марапатталған кім?
3.3дәрежелі Қасиетті Анна ордені иегері кім?
4.Бородино шайқасы қашан болды?
5.1812ж. отан соғысына қатысқан ақын әрі батыр кім?
V вариант
1.Шоқынған қазақ кім?
2.Қазақтарды қоқан езгісінен азат етуге қатысқан батыр әрі ақын кім?
3.Отан соғысы қашан басталды?
4.Георгий орденінің кавалері кім?
5.Француздар Амурлар деп кімді атады?
Бекіту.

Нәтижесі, маңызы:Наполеон әскерлері Ресей жерінен толық қуылды.

Екі халықтың әскери бауырластығы нығайды.

Екі ел арасындағы қарым-қатынас жақсара түсті.

Қазақтардың жауынгерлік рухы жоғары болатынын дәлелдеп берді.
Сонымен оқушылар, бүгінгі сабақты қортындылай отырып былай демекпін:
«Жатқанда елің еркін азат болып,
Әркімге жүрмеу керек мазақ болып.
Халқыңның өткенін біл, жұртын таны,
Сен сонда көгерерсің қазақ болып.»

Бағалау.

Үйге тапсырма. «1812 ж. Отан соғысына қазақтардың қатысуы» тақырыбын оқу.
Тарихи эссе: «Отан қорғау – қасиетті борыш».Жабық тест құру. 5 сұрақ.Получите в подарок сайт учителя

Предмет: История

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 8 класс

Скачать
?аза?тарды? 1812 жыл?ы Отан со?ысына ?атысуы

Автор: Рахметова Айсулу Ермековна

Дата: 04.02.2015

Номер свидетельства: 167325

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства