kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

?аза?стан тарихы п?нінен "О?ыз мемлекеті" та?ырыбында?ы ?ыс?а мерзімді саба? жоспары

Нажмите, чтобы узнать подробности

Орта?асырларда?ы ?аза?стан тарихы   7 сынып                 мерзімі:  ______________________

Та?ырыбы: О?ыз  мемлекеті

Ма?саты:О?ыз мемлекетіні? ?зіне т?н ерекшеліктері туралы м?ліметтерді ?зге т?рік мемлекеттерімен салыстыра білу,тарихымен таныстыру

К?тілетін н?тиже:О?ыз мемлекетіні? ?зіне т?н ерекшеліктері туралы м?ліметтерді.?зге т?рік мемлекеттерімен  салыстыра біледі

7 модульді? ?олданылуы:АКТ”, “О?ыту мен о?уда?ы жа?а т?сілдер”, “О?ыту ?шін  ба?алау ж?не о?уды  ба?алау”, “Сыни т?р?ыдан ойлау?а ?йрету”,  “О?ытуды бас?ару ж?не к?шбасшылы?”.

?олданылатын ?діс-т?сілдер:  Композициялы? талдау, Конверт-с?ра?,ойлан бірік б?ліс, Топтастыру

?олданылатын ресурстар:Флипчарт, маркерлер, портреттер, та?та, стикерлер, ноутбук

?йымдастыру кезе?і :С?лемдесу,Т?гендеу,С?лемдесу,Сынып о?ушыларына  жа?ымды ахуал ту?ызу,Топ?а б?лу (Мозайка ар?ылы 3 топ?а б?лінеді) ?р топ ?зорнына отырып саба??а дайындалады

Саба? кезе?дері:  Тапсырма

М??алімні? іс-?рекеті                                                                    О?ушыларды? іс-?рекеті

Білім:  ?ызы?ушылы?тарын  ояту

Композициялы? талдау жасау ар?ылы с?ра? жауап ?ткізу  ?й тапсырмасын кайталау

?йге берілген тапсырманы с?ра?-жауап ар?ылы о?ушылар ?зі  бір- біріне ?оя отырып ?ткен саба? туралы не білгендерін орта?а салады

  1. ?арл?? ?а?анаты ?ай жерде ??рылды?

2. ?а?анат ??рамында ?андай тайпалар болды?

3.?арл?? ?а?анаты сырт?ы саяси жа?дайын к?шейтуде кімдермен к?рес ж?ргізді?

4.?а?анат билігі неліктен ?арахан  мемлекетіні? ?олын к?шті?

5.?арл?? ?а?анаты кезінен ?з атауын са?тап ?ал?ан ?андай ?алаларды білесі??

6.?арл??ты? шаруашылы?ы ?андай ба?ыттарда дамыды.

7.?арл??тар арасында ислам дінін ?абылдау ?ай кезден басталды?

Бір- біріне жа?сы с?здер айта отырып с?ра? джауап ар?ылы бір- біріне жа?сылы?пен с?ттіліктілейді

Т?сіну

 ?ткен та?ырыпты ме?гертуде «Конверт-с?ра?» ?дісін ?олдану  ж?не жа?а та?ырып?а бастама

Саба?та ?олданылатын ?діс о?ушыларды сыни ойлауына ы?пал етеді. М?нда ?р бала, ?з ойын айтып,шы?армашылы?ын ?алыптастырады. Ол дегеніміз – бала б?рын тек ты?даушы болса, енді ізденуші, ?з ойын д?лелдеуші, ?йымдастырушы р?лін ат?арады. Сын т?р?ысынан ойлау ?абілеттері саба? ?стіндегі проблемалы? с?ра?тарды шешу кезінде, бір с?ра??а бірнеше н?с?ада жауап берумен ж?не ситуациялы? жа?дайлардан жол тауып шы?у ?рекеттерінен бай?алады.

О?ушыларды? м?нда?ы ма?саты берілген с?ра?тар?а жауап беріп, ?з ой-пікірлерімен санаса білу, ?ткен саба?тарды ?айталау

Топпен ж?мыс жасау

?олдану:  «Ойлан бірік. Б?ліс»  ар?ылы та?ырыпты талдау

?рбір та?ырпшаны? мазм?нын ашу ?шін картамен ж?мыс жасау, кесте толтыру, с?йлемдерді толы?тыру ?сынылады.

О?ушыларды? жа?а саба??а деген ?ызы?ушылы?ын арттыру ?шін о?ушылар?а жа?а саба? бойынша м?тінмен ж?мыс істеу тапсырылады. Ол ?шін м?тінмен тере?ірек танысып,о?ып шы?у ?ажет.Содан кейін ?зіндік ж?мыстарды орындау ?шін тапсырмалар беріледі.

   ?зіндік ж?мысты? ал?аш?ы тапсырмасы- сынып болып о?ыз мемлекетіні? ??рылуы, жер аума?ы, ортлы?ы ?леуметтік-этникалы? ??рамы бойынша № 1 кестені? ?ажетті б?лімін толтыру. Саба? барысында картаны пайдаланып, О?ыз мемлекетіні? жер аума?ын, орталы?ын к?рсету тапсырылады. ?аза?станны? ?азіргі ?ай ??ірінде орналас?анына к??іл б?лген ж?н.

Енді сыныпты 3 топ?а б?ліп тапсырмалар беріледі.

Та?ырыпты? ма?анасы мен идеясын талдау ?шін ?р топ?а тапсырма беріледі, ?р топ ?з тапсырмасын орында?ан со? екінші топ?а ?сынады

1-       1.тапсырма. О?ыз мемлекетіні? ел бас?ару ерекшіліктерін сипаттама беру.

а)Жаб?у___________________________  Инал______________________________      Атабек___________________________    Сюбашы___________________________          

К?л-еркін__________________________  Халы?  жиналысы_______________

?а??аш   __________________________?лы ж?не кіші ??рылтай ____________

Б?л тапсырманы орында?ан топ?а о?ыз мемлекетіні? ел бас?ару ерекшіліктерін т?рік ?а?анатыны? ?о?амды?-?кімшілік ??рылысымен салыстыра отырып, жауап беруіне к??іл аудару керек.

2-       2. тапсырма. Картаны пайдалана отырып с?ра??а жауап беру ?сынылады.

*О?ыз мемлекеті ?андай мемлекеттермен дипломатиялы? ?арым-?атынас орнатты ж?не кімдерге ?арсы к?ресті?

С?ра?тар?а на?ты жауаптар жазу ар?ылы о?ушылар О?ызмемлекетіні? сырт?ы саясатта?ы ма?сатына жету жолында?ы к?ресі туралы м?лімет ала отырып, о?ыз мемлекетіні? саяси жа?дайымен танысады.

3-тапсырма О?ыз ж?не ?арл?? мемлекетіні? ?алаларына салыстырмалы талдау жасау тапсырылады.   

             О?ыз  мемлекеті             ?арл?? ?а?анаты                  

 1.?алаларды? пайда болуына шаруашы лы?ты? ?сері.      ______________        

2.?алалар туралы тарихи деректер.                                     ______________         __________

3.?алаларды? орналас?ан жері                                            ______________         __________

4.Б?гінгі к?нге дейін аты са?талып келген ?алалар       _______________          

М??алім бірнеше вариантта?ы тапсырмалар беру ар?ылы о?ушыларды? саба?ты же?іл т?сінуіне жол к?рсете отырып, о?ушыны? ойлау ?абілетін, тап?ырлы?, ай?а?ышты?, зеректік, сия?ты ?асиеттеріне барлау жасай алады.

Берілген тапсырманы уа?ытылы орындау, с?ра?тар?а на?ты жауап беру керек.Тапсырмаларын бір –біріне к?рсету ар?ылы ой б?ліседі, та?ырыпты? ма?анасын аша отырып ?зара топпен талалдайды

Талдау:  «Топтастыру»  ар?ылы жалыпы б?гінгі саба?ты ме?герту іс-?рекетіне балайнысты саба?ты талдау

?р топ?а жа?а та?ырып т??ірегінде тапсырмалар татату, ?р топ  ?з беттеріншге а?ылдасып, н?тижесінде топтаса отырып орта? жауап табады, сол ар?ылы та?ырыпты? ма?анасын ашады

1.  О?ыз мемлекетіні? ??рылуы жер аума?ы.

2.   О?ыздарды? тайпалы? ??рамы мен ?о?амды? ??рылысы.

3.  Саяси жа?дайы.

4.  Шаруашылы?ы . К?сібі мен ?ол?нері.

Берілген тапсырманы уа?ытылы орындау, с?ра?тар?а на?ты жауап беру, ?зара пікір алмасады, топпен, жек дара  тапсырмаларды орындайды, н?тижесінде топтаса отырып орта? жауап табу керек

Жина?тау:   Жатты?у ж?мыстары

Топ бойынша та?ырыпты жина?тау ?шін та?ырып?а ?атысты  кітаптан жатты?у ж??мыстарын орындайды

  1. О?ызды? Сырдария ?зеніні? орта а?ысында ?оныстануына не себептер болды?

2.О?ыз тайпалы? ода?ыны? ??рылып, дамуына ?андай жа?дай ?сер етті?

3.О?ыздарды? ?о?амды? ??рылысы ?андай болды?

4.О?ыз мемлекеті жа?а жердерді басып алу ма?сатын ?алай ж?зеге асырды?

5.О?ыз мемлекетіні? ?лсіреуіне не себеп болды.?

6.О?ыз мемлекетіні? шаруашылы?, к?сібіні? дамуы туралы не білесі??

Та?ырыпты ме?гере отырып жатты?у ж?мыстарын орындау ар?ылы саба?ты жина?тайды

Ба?алау:  ?зін-?зі ба?алау (2 мин).  Ба?дарша, ба?алау пара?шалары. Ба?алау пара?шасы мен ба?алау шкаласын тарату  ?зін ?зі топпн ба?алайды

Рефлексия:  Стикерлерді толтыру     О?ушылар?а стикер толтыруды ?сыну    

?сыныл?ан стикерді толтыру

?йге тапсырма:  5-параграфты о?у,    №1 кестені толы?тыру.

О?ушылар?а О?ызнама деректері бойынша сол кездегі дала т?р?ындарына ?ойылатын моральды? талаптар?а с?йкестендіріп б?гінгі жас ?рпа?ты? моральды? талаптары ?андай болуы керектігін жазып келуді тапсырамын.

Просмотр содержимого документа
«?аза?стан тарихы п?нінен "О?ыз мемлекеті" та?ырыбында?ы ?ыс?а мерзімді саба? жоспары »

Ортағасырлардағы Қазақстан тарихы 7 сынып мерзімі: ______________________

Тақырыбы

6 сабақ

Оғыз мемлекеті

Мақсаты

Оғыз мемлекетінің өзіне тән ерекшеліктері туралы мәліметтерді өзге түрік мемлекеттерімен салыстыра білу,тарихымен таныстыру

Күтілетін нәтиже

Оғыз мемлекетінің өзіне тән ерекшеліктері туралы мәліметтерді .өзге түрік мемлекеттерімен салыстыра біледі

7 модульдің қолданылуы

АКТ”, “Оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдер”, “Оқыту үшін бағалау және оқуды бағалау”, “Сыни тұрғыдан ойлауға үйрету”, “Оқытуды басқару және көшбасшылық”.

Қолданылатын әдіс-тәсілдер

Композициялық талдау, Конверт-сұрақ,ойлан бірік бөліс, Топтастыру

Қолданылатын ресурстар

Флипчарт, маркерлер, портреттер, тақта, стикерлер, ноутбук

Ұйымдастыру кезеңі

Сәлемдесу

Түгендеу

Топқа бөлу.

Сәлемдесу

Сынып оқушыларына жағымды ахуал туғызу

Түгелдеу

Топқа бөлу (Мозайка арқылы 3 топқа бөлінеді)

Әр топ өзорнына отырып сабаққа дайындалады

Сабақ кезеңдері

Тапсырма

Мұғалімнің іс-әрекеті

Оқушылардың іс-әрекеті

Білім


Қызығушылық

тарын ояту

Композициялық талдау жасау арқылы сұрақ жауап өткізу

Үй тапсырмасын кайталау

Үйге берілген тапсырманы сұрақ-жауап арқылы оқушылар өзі бір- біріне қоя отырып өткен сабақ туралы не білгендерін ортаға салады

1.Қарлұқ қағанаты қай жерде құрылды?

2. Қағанат құрамында қандай тайпалар болды?

3.Қарлұқ қағанаты сыртқы саяси жағдайын күшейтуде кімдермен күрес жүргізді?

4.Қағанат билігі неліктен Қарахан мемлекетінің қолын көшті?

5.Қарлұқ қағанаты кезінен өз атауын сақтап қалған қандай қалаларды білесің?

6.Қарлұқтың шаруашылығы қандай бағыттарда дамыды.

7.Қарлұқтар арасында ислам дінін қабылдау қай кезден басталды?

Бір- біріне жақсы сөздер айта отырып сұрақ джауап арқылы бір- біріне жақсылықпен сәттіліктілейді

Түсіну

Өткен тақырыпты меңгертуде «Конверт-сұрақ» әдісін қолдану және жаңа тақырыпқа бастама

Сабақта қолданылатын әдіс оқушыларды сыни ойлауына ықпал етеді. Мұнда әр бала, өз ойын айтып,шығармашылығын қалыптастырады. Ол дегеніміз – бала бұрын тек тыңдаушы болса, енді ізденуші, өз ойын дәлелдеуші, ұйымдастырушы рөлін атқарады. Сын тұрғысынан ойлау қабілеттері сабақ үстіндегі проблемалық сұрақтарды шешу кезінде, бір сұраққа бірнеше нұсқада жауап берумен және ситуациялық жағдайлардан жол тауып шығу әрекеттерінен байқалады.


Оқушылардың мұндағы мақсаты берілген сұрақтарға жауап беріп, өз ой-пікірлерімен санаса білу, өткен сабақтарды қайталау

Топпен жұмыс жасау

Қолдану

«Ойлан бірік. Бөліс»

арқылы тақырыпты талдау


Әрбір тақырпшаның мазмұнын ашу үшін картамен жұмыс жасау, кесте толтыру, сөйлемдерді толықтыру ұсынылады.


Оқушылардың жаңа сабаққа деген қызығушылығын арттыру үшін оқушыларға жаңа сабақ бойынша мәтінмен жұмыс істеу тапсырылады. Ол үшін мәтінмен тереңірек танысып,оқып шығу қажет.Содан кейін өзіндік жұмыстарды орындау үшін тапсырмалар беріледі.

Өзіндік жұмыстың алғашқы тапсырмасы- сынып болып оғыз мемлекетінің құрылуы, жер аумағы, ортлығы әлеуметтік-этникалық құрамы бойынша № 1 кестенің қажетті бөлімін толтыру. Сабақ барысында картаны пайдаланып, Оғыз мемлекетінің жер аумағын, орталығын көрсету тапсырылады. Қазақстанның қазіргі қай өңірінде орналасқанына көңіл бөлген жөн.

Енді сыныпты 3 топқа бөліп тапсырмалар беріледі.Тақырыптың мағанасы мен идеясын талдау үшін әр топқа тапсырма беріледі, әр топ өз тапсырмасын орындаған соң екінші топқа ұсынады

  1. 1.тапсырма. Оғыз мемлекетінің ел басқару ерекшіліктерін сипаттама беру.

а)Жабғу___________________________ Инал______________________________ Атабек___________________________ Сюбашы___________________________ Күл-еркін__________________________

ә) Халық жиналысы_______________ қаңқаш __________________________

Ұлы және кіші құрылтай ____________

Бұл тапсырманы орындаған топқа оғыз мемлекетінің ел басқару ерекшіліктерін түрік қағанатының қоғамдық-әкімшілік құрылысымен салыстыра отырып, жауап беруіне көңіл аудару керек.

  1. 2. тапсырма. Картаны пайдалана отырып сұраққа жауап беру ұсынылады.

*Оғыз мемлекеті қандай мемлекеттермен дипломатиялық қарым-қатынас орнатты және кімдерге қарсы күресті?

Сұрақтарға нақты жауаптар жазу арқылы оқушылар Оғызмемлекетінің сыртқы саясаттағы мақсатына жету жолындағы күресі туралы мәлімет ала отырып, оғыз мемлекетінің саяси жағдайымен танысады.

3-тапсырма Оғыз және қарлұқ мемлекетінің қалаларына салыстырмалы талдау жасау тапсырылады.

Оғыз мемлекеті Қарлұқ қағанаты 1.Қалалардың пайда болуына шаруашы лықтың әсері. ______________

2.Қалалар туралы тарихи деректер. ______________ __________

3.Қалалардың орналасқан жері ______________ __________

4.Бүгінгі күнге дейін аты сақталып келген қалалар _______________

Мұғалім бірнеше варианттағы тапсырмалар беру арқылы оқушылардың сабақты жеңіл түсінуіне жол көрсете отырып, оқушының ойлау қабілетін, тапқырлық, айқағыштық, зеректік, сияқты қасиеттеріне барлау жасай алады.

Берілген тапсырманы уақытылы орындау, сұрақтарға нақты жауап беру керек.Тапсырмаларын бір –біріне көрсету арқылы ой бөліседі, тақырыптың мағанасын аша отырып өзара топпен талалдайды

Талдау

«Топтастыру» арқылы жалыпы бүгінгі сабақты меңгерту іс-әрекетіне балайнысты сабақты талдау


Әр топқа жаңа тақырып төңірегінде тапсырмалар татату, Әр топ өз беттеріншге ақылдасып, нәтижесінде топтаса отырып ортақ жауап табады, сол арқылы тақырыптың мағанасын ашады

  1. Оғыз мемлекетінің құрылуы жер аумағы.

  2. Оғыздардың тайпалық құрамы мен қоғамдық құрылысы.

  3. Саяси жағдайы.

  4. Шаруашылығы . Кәсібі мен қолөнері.

Берілген тапсырманы уақытылы орындау, сұрақтарға нақты жауап беру, өзара пікір алмасады, топпен, жек дара тапсырмаларды орындайды, нәтижесінде топтаса отырып ортақ жауап табу керек

Жинақтау

Жаттығу жұмыстары

Топ бойынша тақырыпты жинақтау үшін тақырыпқа қатысты кітаптан жаттығу жқұмыстарын орындайды

1.Оғыздың Сырдария өзенінің орта ағысында қоныстануына не себептер болды?

2.Оғыз тайпалық одағының құрылып, дамуына қандай жағдай әсер етті?

3.Оғыздардың қоғамдық құрылысы қандай болды?

4.Оғыз мемлекеті жаңа жердерді басып алу мақсатын қалай жүзеге асырды?

5.Оғыз мемлекетінің әлсіреуіне не себеп болды.?

6.Оғыз мемлекетінің шаруашылығ, кәсібінің дамуы туралы не білесің?

Тақырыпты меңгере отырып жаттығу жұмыстарын орындау арқылы сабақты жинақтайды

Бағалау

Өзін-өзі бағалау (2 мин)

Бағдарша, бағалау парақшалары

Бағалау парақшасы мен бағалау шкаласын тарату Өзін өзі топпн бағалайды

Рефлексия

Стикерлерді толтыру

Оқушыларға стикер толтыруды ұсыну

Ұсынылған стикерді толтыру

Үйге тапсырма

5-параграфты оқу, №1 кестені толықтыру.

Оқушыларға Оғызнама деректері бойынша сол кездегі дала тұрғындарына қойылатын моральдық талаптарға сәйкестендіріп бүгінгі жас ұрпақтың моральдық талаптары қандай болуы керектігін жазып келуді тапсырамын.
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: История

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 7 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
?аза?стан тарихы п?нінен "О?ыз мемлекеті" та?ырыбында?ы ?ыс?а мерзімді саба? жоспары

Автор: Тажибаева Жанат Умирзаковна

Дата: 22.10.2015

Номер свидетельства: 242551

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства