kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

?аза?стан ашаршылы? жылдарында

Нажмите, чтобы узнать подробности

?з елін, ?зіні? кіндік кескен ту?ан жерін, ана с?тімен дары?ан ту?ан тілін с?ймейтін адам жо?. Мені? ту?ан елім – ?аза?стан. Даласы, таулары биік ?р, хал?ы мейірімді ?ажайып ?лке. Республикны? ?з алдыма дербес мемлекет болып, т?уелсіздігін ал?анына биыл 19 жыл тол?алы отыр. Осны ойласам кеудемді ?лкен ?уаныш сезімі кернейді. ?з елі?де ба?ытты, тыныш ?мір с?ргенге не жетсін! Алыс-жа?ын елдерде со?ыс болып жат?анда, бізді? аспанымыз ашы?, ?мірімізді? бейбіт бол?анына ?уанамын. Сол бейбітшілікті? ар?асында к?ліп-ойнап, еркін білім алып ж?рген ерікті елді? ?ызыны? бірімін. Мен болаша??а ны? сеніммен, ?лкен ?мітпен ?араймын.Т?уелсіздікті? ал?аш?ы жетістігі – хал?ымыз ?з та?дауымен ел Президенті сайлады. О?ан ?лкен сенім артты, міндет ж?ктеді. М?ны? м?нін біз жа?сы т?сінеміз. ?біш?лы Назарбаев Н?рс?лтан ата – елге, барша ?лемге таныл?ан, ?мір е?бекті? шытырман жолдарынан ?ткен, шы?дал?ан, 
болаша?ты к?регенділікпен саралап, болжай білетін азамат. ?ткеніні? ?зі – к?пке ?лгі болар ?мірбаян. Н?рс?лтан ?біш?лы Алатауды? бауырында д?ниеге келсе де, жан?а жайлы мекенде ?мір кешпей, 
е?бек жолын Теміртаудан бастап, ?аза?стан магниткасында шындал?ан. «?анат ?шса ?атаяды», - деген осы болар.Н.?.Назарбаев ?аза?станды ?лемге таныл?ан т?уелсіз мемлекетке айналдырды. Ел сенімі а?талды деген – осы. Ал Н?рс?лтан ?біш?лы оны тек ?зіні? жетістігі деп есептемей. «Тарих тол?ынында», «?асырлар то?ысында» та?ы бас?а е?бектерінде халы?ты ?ткеніне ??ілтіп, б?гінгісіне ш?кіршілік етуге т?рбиелеп отырды. Ата-бабаларымыз Батыр халы? атты? жалында, найзаны? ?шымен, білекті? к?шімен, а?ты? демі біткенше, елін д?шпан?а таптатпай, Алтайдан Дунай?а, Сібірден Шы?ыс?а дейінгі ?лан-?айыр даланы небір с?рапыл со?ыстардан, замана з?лматтарынан аман алып ?алып отыр?ан. «А?табан 
ш?бырынды, Ал?ак?л с?лама» жылдарды? тар жол, тай?а? кешуінде де т?уелсіздік туын ??лат?ан жо?. Ата-баба ны? сол тізгіні? Елбасыны? Н?рс?лтан ?біш?лыда атамыз мы?тап ?ста?ан. Олай деуімізде де себеп бар. ?йткені, Президент адам ???ы?ы мен за??а саналы т?рде басым ба?ыт бере отырып, ?з еліндегі тынышты? пен келісімді к?зіні? ?арашы?ындай са?тауда. Елді? ата за?ы Конституциясы мен р?міздері ?мірге келді. Т?уелсіз Отанымызды? к?к ж?зімен астас?ан к?к байра?ы астында Біріккен ?лттар 
?йымына м?ше болды?. Арда?ты ана тілімізді? мемлекеттік м?ртебе ал?аны, т???ыш т?л те?гемізді? шы?уы, Семей атом полигоныны? жабылуы – б?рі де Елбасына тікелей араласуымен бол?ан. Ел ордасы болып Астана бой к?терді. Б?л ?ала ?зіні? ?сем с?улет ?нері ?лгілерімен, сан-алуан тарихи ж?не м?дени 
ескерткіштерімен, с?лулы?ымен ?лем назарын ?зіне ?аратып отыр. М?нда тамаша с?улет ?нері туындылары, соларды? ішінде "А?орда”, "Б?йтерек”, "Бейбітшілік ж?не келісім сарайы”, "Думан” орталы?ы секілді к?птеген ?имараттар мен ескерткіштер орналас?ан. ?сем ?аламыз – Астананы? жылдан-жыл?а жа?арып, к?ркеюіне Елбасымызды? ?ос?ан ?лесі орасан зор. 1998 жыл «Халы? бірлігі мен тарих жылы» атан?аннан кейін біршама тарих беттерінде ашылма?ан, аны?талма?ан тарихи байлы?тарымыз ашылды. 
1999 жылды? «?рпа?тар бірлігі мен саба?тасты?ы» деп жариялануы тектен-тек емес. Президентімізді? тпсырысымен к?птеген ?аза? азаматтары ?зіні? ата-бабларыны? т?р?ан, кіндік ?аны там?ан ке? байта? ?аза? еліне келіп, ?мір с?рулеріне м?мкіндік алды. 2000 жыл «М?дениетті ?олдау» болып жариялан?ан. М?дениет -?р?ашан адамзатты? ?лы м?раты, асыл болмыс-бітімі, рухани байлы?ы. Жа?а ХХІ ?асыр?а ?адам бас?ан ша?та ?аза? хал?ыны? ?нерін жа??ыртып, м?дениетін бас?а елдерге таныту игілікті? басы. Елбасыны? Н.?.Назарбаев сол туралы: «Біз – талантты халы?ты? ?нерлі ?рпа?ымыз». Ата – д?ст?рін, 
ана – т?рбиесін к?ріп ?скен, содан н?р алып жетілген ?рпа?ты? ?нерді ?адірлемеуі м?мкін емес. Халы? ?нері – ?азына. Біз сол ?нерді жал?астырушыларымыз» - деп, барлы? елді м?дениетті ?олдап, атадан ?ал?ан 
?азынаны ?мытпау?а ?ндеді ж?не оны ?ркендетуге м?мкіндіктер жасады.Президентіміз белгіленген «?аза?стан – 2030» ба?дарламасы ж?не жыл сайын?а Жолдауы бізді? адаспайтын жолымыз, ай?ын да ашы? ба?дарымыз. Елбасы ?з Жолдауында «?аза?станны? болаша?ы жастарды? ?олында»,- деп бізге ?лкен сенім білдірді. «Хан біреу болса керек, ?ал?андары тіреу болса керек», - деген есті с?з бар. Американды?тар Дж.Вашингтоны?, орыстар Бірінші Петрді, т?ріктер Атат?ркті ?астерлейді. Оларды шын м?ніндегі 
мемлекеттеріні? негізін ?алаушысы, ел та?дырыны? е? бір ?иын кезе?інде тізгін ?стапшысы, ту к?терген тарихи т?л?асы ретінде ??рметтейді. Сондай текті де дара т?л?а – Н.?.Назарбаев. Н?рс?лтан ?біш?лыны? «Тарих тол?ынында» е?бегі барысында 1999 жылы М?хтар ??л-М?хамедке берген с?хбатында: «Мен Елбасы болсам да, ?аза? деген атасын арда?тап, анасын сыйла?ан, ?руа?ын ?астерлеп, Алласынасыйын?ан елді? бір перзентімін» дейді де Президентімізді? ?лылы?ы мен к?регенділігін ай?ын т?сінгендейміз. Осы с?з кейінгі ?рпа??а ?арапайымдылы? пен ізеттілікті? не екенін ?йретері с?зсіз. Мен осы ізгілікті жадыма са?тай отырып, ел т?уелсіздігі мен ел Президентін б?лек ?арау?а болмайтын егіз ??ым екенін т?сіндім.

 

 

 

 

 

Просмотр содержимого документа
«?аза?стан ашаршылы? жылдарында »

Н. Назарбаев: « За годы независимости сформированы базовые ценности Казахстанского пути – СВОБОДА ЕДИНСТВО СТАБИЛЬНОСТЬ ПРОЦВЕТАНИЕ »

Н. Назарбаев: « За годы независимости сформированы базовые ценности Казахстанского пути –

СВОБОДА

ЕДИНСТВО

СТАБИЛЬНОСТЬ

ПРОЦВЕТАНИЕ »

I . Байга  II . Кто бысрее? III . Полиглот IV . История в лицах  V . Стихи о Родине

I . Байга

II . Кто бысрее?

III . Полиглот

IV . История в лицах

V . Стихи о Родине

I . тур Байга По 10 вопросов каждой команде

I . тур Байга

По 10 вопросов каждой команде

II . Кто бысрее? Заполнить таблицу Работа по хронологии Устный ответ на вопросы

II . Кто бысрее?

Заполнить таблицу

Работа по хронологии

Устный ответ на вопросы

III . Полиглот

III . Полиглот

1 команда  1. « Без труда не вынешь ..... из пруда»   2. « Не имей сто рублей, а имей сто .....» 3. « Делу - время, потехе - ... 4. «Кашу ...... – не испортишь   5. « На воре и ...горит» 6. « Будет зима- будет и ...»   7. «Сто раз отмерь, один раз ......» 8. Волков бояться — ……… не ходить. 9. Болен - ……. , а здоров - берегись. 10. Скажи мне , кто твой ...., и я скажу кто ты  

1 команда

1. « Без труда не вынешь ..... из пруда»   2. « Не имей сто рублей, а имей сто .....» 3. « Делу - время, потехе - ... 4. «Кашу ...... – не испортишь   5. « На воре и ...горит» 6. « Будет зима- будет и ...»   7. «Сто раз отмерь, один раз ......»

8. Волков бояться — ……… не ходить.

9. Болен - ……. , а здоров - берегись.

10. Скажи мне , кто твой ...., и я скажу кто ты

 

2 – команда  1.  Дело ........ боится  2. «Хлеб- всему ......»   3. «Под лежачий камень и ...... не течёт.»   4. «Знание -....» 5. «Один в поле не......» 6. Апрель с водой, а май с ….. 7 Сколько волка не корми он ..... смотрит  8. Не красна изба углами, а красна ……  9. Обещанного три года …. 10 Мой …. – моя крепость    

2 – команда

1.  Дело ........ боится 2. «Хлеб- всему ......»   3. «Под лежачий камень и ...... не течёт.»   4. «Знание -....» 5. «Один в поле не......»

6. Апрель с водой, а май с …..

7 Сколько волка не корми он ..... смотрит

8. Не красна изба углами, а красна ……

9. Обещанного три года ….

10 Мой …. – моя крепость  

 

IV . История в лицах

IV . История в лицах

1. Команда «Саки»

1. Команда «Саки»

2 . Команда «Гунны»

2 . Команда «Гунны»


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: История

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 9 класс

Скачать
?аза?стан ашаршылы? жылдарында

Автор: Саттерова Майра Абыкадыровна

Дата: 19.01.2015

Номер свидетельства: 157831

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства