kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

"1986 жылгы желто?сан о?и?асы" атты ашы? саба?

Нажмите, чтобы узнать подробности

Саба?ты? та?ырыбы: 1986 жыл?ы Желто?сан о?и?асы

Саба?ты? ма?саты:

 1. Білімділік: Желто?сан о?и?асыны? т?рткі бол?ан о?и?а, басталуы мен себептері, салдары сипаты, жаппай жазалау, ?орытындылары мен тарихи ма?ызын ашу, ба?а беру, талдау.

 2. Дамытушылы?ы: ?зіндік ізденісін, шы?армашылы? ?рекетін дамыту, та?ырып бойынша ?осымша ??жаттармен, ?дебиеттермен ж?мыс жасату.

 3. Т?рбиелік: Еліні? та?дыры мен болаша?ы ?шін ала??а а? пейілімен шы?ып, саяси сауаттылы?, адамгершілік пен адалды?ты, бостанды?ты талап еткен жазы?сыз ?аны т?гілген ?аза? жастарыны? ерлігін насихаттау, ??рметтеуге т?рбиелеу.

  Саба?ты? к?рнекілігі:

  Саба?ты? т?рі: Жа?а та?ырыпты ме?герту саба?ы.

  Саба?ты? ?дісі: Аралас (элек.о?улы?, с?ра? ?ою, пікірін с?рау, ?ле? о?ыту, видео роликпен ж?мыс)

   ?й тапсырмасы бойынша берілген с?ра?тар:

 4. Жалпы?а бірдей міндетті жетіжылды? білім беру ісі ?айтадан ?ол?а алын?ан жыл? (1949 ж)

 5. Кезекті мектеп реформасы ?ай жылы басталды? (1984 ж.)

 6. «?ан мен тер» трилогиясыны? авторы кім? (?.Н?рпейісов)

 7. КСРО Мемлекеттік сыйлы?ына ?сыныл?ан майталман а?ын? (Ж?бан Молда?алиев)

 8. ?л-Фараби туралы жазыл?ан «?стазды? оралуы» романыны? авторы кім? (?нуар ?лімжанов)

 9. Дж.Неру атында?ы халы?аралы? сыйлы??а ие бол?ан жазушы? (?.?лімжанов)

 10. Тарихи романдары ар?ылы б??араны? санасына ас?а? отаншылды? сезім ?ялата білген жазушыны ата?ыз? (?.?лімжанов)

 11. «Адам?а табын, Жер, енді» поэмасыны? авторы? (О.С?лейменов)

 12. ХХ ?. 70-80 жылдары есімі ?лемге ?йгілі бол?ан ?нші? (?.Дінішев)

 13. 1978 жылы республикада ?анша мы?нан астам кітапхана болды? (19 мы?нан астам)

 14. Республикада жа?адан ??рыл?ан баспалар? («?аза? соаетэнциклопедиясыны? редакциясы», «?айнар», «Жалын», «?нер»)

 15. ХХ ?асырды? 60-80 жылдары халы?аралы? сайыстарда лауреат ата?ына ие болып, к?птеген шетелдерге танымал ансамбль? («Дос-М??асан)

 16. 12 томды? «?аза? совет энциклопедиясын» шы?ару ая?тал?ан жыл? (1978 ж.)

 17. «Атаманны? а?ыры» киносын ?оюшы – режиссер? (Шакен Айманов)

 18. Хан Кенесары ?асым?лы туралы тарихи шынды?ты ашып жаз?ан т?л?а? (Ілияс Есенберлин)

 19. ?.М?сіреповты? «?лпан» повесі орыс тіліне?ай жылы аударылды? (1976 ж.)

 20. ?аза? хал?ыны? басынан ?ткерген ауыр кезе?дерді бейнелеп, бірегей жеке т?л?аларды ?з шы?армаларында кейіптеген жазушыларды ата?дар? (Т.Ахтанов, ?.Ж?маділов, М.Ма?ауин, ?.Кекілбаев, С.Сматаев)

 21. Этнографиялы? оркестр ??рып, ?н жазуды ?лтты? сарында?ы аспапты музыканы уа?ыздаумен ?штастыр?ан сазгерді ата?ыз? (Н.Тілендиев)

 22. «??с жолы» повесіні? авторы? (Шы??ыс Айтматов)

 23. Бейнелеу ?неріні? шеберлері? (?.?жиев, С.Романов, Е.Т?лепбаев)

 24. То?ырау жылдарында ?атты зардап шеккен ?алым? (?о?амды ?алымдар)

 25. ?аза?станны? осы уа?ыт аралы?ында ме?герген ?ылым салалары? (Ауыл шаруашылы?ы, медициналы?, гуманитарлы?)

 26. ?аза?тарды? ?лесі тым аз бол?ан ?ылым саласы? (Жаратылыстану)

 27. 1980 жылдарды? ортасында республикада?ы ЖОО-ны? саны?(55)

 28. Республика жазушылары арасында т???ыш рет Социалистік Е?бек Ері ата?ына ие бол?ан ?аза? ?дебиетіні? к?рнекті ?кілі, танымал с?з шеберін ата? (?.М?сірепов)

  Жа?а саба? жоспары:

 29. Бетб?рыс алдында?ы ?алыптас?ан жа?дайлар

 30. Саяси, экономикалы?, ?леуметтік салаларда?ы да?дарыстар

 31. Д.А.?онаев та?дыры

 32. Желто?сан о?и?асыны? басталуы т?рткі бол?ан о?и?а, демократияшыл жастар ?оз?алысыны? себептері, сипаты

 33. Жаппай жазалау

 34. Желто?сан о?и?аларыны? ?орытындылары мен тарихи ма?ызы

  Жа?а саба?ты ?йымдастыру

  Елбасы Н.Назарбаев ?зіні? «?асырлар то?ысында» атты е?бегінде «1986 жыл?ы Желто?сан о?и?асы ?аза? жастарыны? сана-сезіміні? ?аншалы?ты ?лтжанды екендігін к?рсетті. Олар 100 жыл?а жуы? уа?ыт бойы халы?ты казармалы? т?ртіпте ?стап келген тоталитарлы? ж?йеге бірінші болып ?арсы шы?ты. Жастар б?дан ?рі кез келген ?лт?а, ?лтты? ма?таныш сезімін ?орлау?а жол бермейтінін ?з хал?ыны? атынан ашы? м?лімдеді» деп жазды.

  Саба?ымызды Желто?сан о?и?асыны? басталуына дейінгі кезе?дерден бастайы?. Ол ?шін мына деректерді ты?дайы?.

  (электронды? о?улы?ты ?осамын)

  О?улы?пен ж?мыс

  Та?ырып байынша себеп-салдарын аны?тау.

  О?ушыларды о?улы?тан себебін, сипатын, тарихи ма?ызы деген б?лімдерінен ?здеріне о?ыту ар?ылы, іздеп о?иды.

  Слайд (о?ушылар о?улы?пен ж?мыс жаса?аннан кейін ?айтып экран?а ?арайды)

  Деректер:

 35. 8,5 мы??а жуы? адам ?сталып, ?аланы? сыртына ?кетілді.

 36. 1720 адам жара?ат алды.

 37. ?стал?ан жастарды аязда бірнеше са?ат бойы ?ар ?стінде жат?ызды. Жастарды ?аладан алыс?а ?кетіп, ж??а ж?не су киімдерімен т?нгі аязда ?стады.

 38. 99 адам айыпталып, бас бостанды?ынан айырылды. (46-сы кейін а?талды)

 39. 2 адам ату жазасына кесілді.

 40. 83 адам-1,5 ден 15 жыл?а дейін бас бостанды?ынан айырылды.

 41. 52 адам партия ?атарынан шы?арылды.

 42. 787 адам комсомол ?атарынан шы?арылды.

 43. 1138 адам комсомолды? с?гіс алды.

 44. Жо?ары о?у орындарыны? 12 ректоры ?ызметінен алынды.

 45. 246 студент о?удан шы?арылды.

 46. ІІМ 1200 адам, денсаулы? са?тау ж?не к?лік министрліктерінен 309 адам ж?мыстан шы?арылды.

  Д?птермен ж?мыс

  (Термин с?здерді д?пптерлеріне жаздыру)

  Реформа – жа?а за? актілері ар?ылы, сол ?о?амны? ше?берінде ?згерістер жасау.

  Тоталитаризм – ?о?амны?, жеке адамдарды? ?мірін деспотты?, авторитарлы?-бюрократиялы? мемлекетті? к?шімен бас?аратын ?о?амды?-саяси ??рылыс.

  Бюрократия – т?решілдік, ке?сешілдік, кеудемсо?ты?; халы? б??арасынан алша?тап, ?здеріне ?ана жа?дай жасайтын топ ??ру?а ?келеді.

  Шы?армашылы? ж?мыс

  (Жібектен Сабира М?хаметжанова туралы ?ылыми жобасы туралы м?ліметтер айтады, ?ле?дер о?ыту) 

  Бекіту с?ра?тары:

 47. Желто?сан о?и?асыны? себептері ?андай?

 48. Сипаты ?андай, жа?дай ?алай ?алыптасты?

 49. Желто?сан ??рбандарын ата?

 50. Желто?сан о?и?аларыны? ?орытындылары?

 51. Желто?сан о?и?асыны? тарихи ма?ызы ?андай?

 52. Жазы?сыз жандарды ?ор?а?ан ?айраткерлерден кімдерді білесі?дер?

 53. Желто?сан о?и?асына ?атыс?аны ?шін жо?ары о?у орындарынан шы?арыл?ан студенттер саны? 246

 54. ?анша ?осымша ?дебиеттер о?ыды? осы та?ырыпта?

 55. Желто?сан о?и?аларына ?атыс?аны ?шін ?сталып жаза тарт?ан адамдарды? саны? 8500

 56. Желто?сан о?и?аларына ?атысушылар?а ?арсы коммунистік ?кімшілікті? ?й?аруымен жасал?ан ??пия жедел жоспар ?алай аталды? «Б?р?асын-86»

 57. Жастар?а та?ыл?ан айыптар?

 58. Желто?сан о?и?асы кезінде студент ж?не ж?мысшы жастар жинал?ан ала?ны? ?азіргі атауы? Республика ала?ы (Брежнев ала?ы)

 59. Желто?сан о?и?аларына ?атыс?андар ішінде?анша адам жара?ат алды? 1720 адам

 60. Желто?сан о?и?асына байланысты ІІМ ж?йесінен ?анша адам ж?мыстан, ЖОО-нан неше ректор орынынан т?сірілді? 1200, 12 ректор

 61. Желто?сан о?и?асына ?атыс?ан ?анша адам сотталды? 99 адам

 62. КОКП ОК саяси бюросыны? м?шесі Соломенцевті? н?с?ауынша Желто?сан о?и?асына ?андай сипаттама берілді? «Маск?немдер мен наша?орларды? б?за?ылы?, ?лтшылды? арандату ?рекеттері»

 63. Колбинні? шын м?нінде ат?ар?ан миссиясы? Генерал-губернатор

 64. КСРО-да ?айта ??ру мен ?о?амды демократияландыру ?рдісіндегі ?адам жасалынды? 1987 ж.

 65. 40 жылдан астам ?аза?стан ?кіметіні?,республика партия ?йымыны? басшылы?ында бол?ан? Д.А.?онаев

 66. КСРО-ны? ?леуметтік-экономикалы? дамуын жеделдеу ба?ыты ?абылданды? 1986 жылыны? а?панында

 67. 1986 жылды? 16 желто?сан к?ні ?аза?стан КП Орталы? Комитетіні? пленумы Республика партия ?йымыны? басшысы етіп сайланды? Г.Колбинді

 68. ?аза? КСР Жо?ары Ке?есі Т?рал?асыны? Алматыда?ы 1986 жыл?ы желто?санда бол?ан о?и?аларды тексеру комитетіні? т?ра?асы? М.Шаханов

 69. Желто?сан ??рбандарыны? ерлігін насихаттайтын ?андай ?ле?дер білесі?? «Желто?сан желі»

  ?орытынды:

  «Желто?сан о?и?асы – республикамызда?ы ?ана емес, Ке?естер Ода?ында?ы іргелі ?згерістерді? бастауы бол?ан тарихи т?йін»

  ?йге тапсырма:

  «Желто?сан жа??ыры?ы» эссе жазу

  Ба?алау

Просмотр содержимого документа
«"1986 жылгы желто?сан о?и?асы" атты ашы? саба? »

Сабақтың тақырыбы: 1986 жылғы Желтоқсан оқиғасы

Сабақтың мақсаты:

 1. Білімділік: Желтоқсан оқиғасының түрткі болған оқиға, басталуы мен себептері, салдары сипаты, жаппай жазалау, қорытындылары мен тарихи маңызын ашу, баға беру, талдау.

 2. Дамытушылығы: Өзіндік ізденісін, шығармашылық әрекетін дамыту, тақырып бойынша қосымша құжаттармен, әдебиеттермен жұмыс жасату.

 3. Тәрбиелік: Елінің тағдыры мен болашағы үшін алаңға ақ пейілімен шығып, саяси сауаттылық, адамгершілік пен адалдықты, бостандықты талап еткен жазықсыз қаны төгілген қазақ жастарының ерлігін насихаттау, құрметтеуге тәрбиелеу.

Сабақтың көрнекілігі:

Сабақтың түрі: Жаңа тақырыпты меңгерту сабағы.

Сабақтың әдісі: Аралас (элек.оқулық, сұрақ қою, пікірін сұрау, өлең оқыту, видео роликпен жұмыс)

Үй тапсырмасы бойынша берілген сұрақтар:

 1. Жалпыға бірдей міндетті жетіжылдық білім беру ісі қайтадан қолға алынған жыл? (1949 ж)

 2. Кезекті мектеп реформасы қай жылы басталды? (1984 ж.)

 3. «Қан мен тер» трилогиясының авторы кім? (Ә.Нүрпейісов)

 4. КСРО Мемлекеттік сыйлығына ұсынылған майталман ақын? (Жұбан Молдағалиев)

 5. Әл-Фараби туралы жазылған «Ұстаздың оралуы» романының авторы кім? (Әнуар Әлімжанов)

 6. Дж.Неру атындағы халықаралық сыйлыққа ие болған жазушы? (Ә.Әлімжанов)

 7. Тарихи романдары арқылы бұқараның санасына асқақ отаншылдық сезім ұялата білген жазушыны атаңыз? (Ә.Әлімжанов)

 8. «Адамға табын, Жер, енді» поэмасының авторы? (О.Сүлейменов)

 9. ХХ ғ. 70-80 жылдары есімі әлемге әйгілі болған әнші? (Ә.Дінішев)

 10. 1978 жылы республикада қанша мыңнан астам кітапхана болды? (19 мыңнан астам)

 11. Республикада жаңадан құрылған баспалар? («Қазақ соаетэнциклопедиясының редакциясы», «Қайнар», «Жалын», «Өнер»)

 12. ХХ ғасырдың 60-80 жылдары халықаралық сайыстарда лауреат атағына ие болып, көптеген шетелдерге танымал ансамбль? («Дос-Мұқасан)

 13. 12 томдық «Қазақ совет энциклопедиясын» шығару аяқталған жыл? (1978 ж.)

 14. «Атаманның ақыры» киносын қоюшы – режиссер? (Шакен Айманов)

 15. Хан Кенесары Қасымұлы туралы тарихи шындықты ашып жазған тұлға? (Ілияс Есенберлин)

 16. Ғ.Мүсіреповтың «Ұлпан» повесі орыс тіліне қай жылы аударылды? (1976 ж.)

 17. Қазақ халқының басынан өткерген ауыр кезеңдерді бейнелеп, бірегей жеке тұлғаларды өз шығармаларында кейіптеген жазушыларды атаңдар? (Т.Ахтанов, Қ.Жұмаділов, М.Мағауин, Ә.Кекілбаев, С.Сматаев)

 18. Этнографиялық оркестр құрып, ән жазуды ұлттық сарындағы аспапты музыканы уағыздаумен ұштастырған сазгерді атаңыз? (Н.Тілендиев)

 19. «Құс жолы» повесінің авторы? (Шыңғыс Айтматов)

 20. Бейнелеу өнерінің шеберлері? (Ү.Әжиев, С.Романов, Е.Төлепбаев)

 21. Тоқырау жылдарында қатты зардап шеккен ғалым? (Қоғамды ғалымдар)

 22. Қазақстанның осы уақыт аралығында меңгерген ғылым салалары? (Ауыл шаруашылығы, медициналық, гуманитарлық)

 23. Қазақтардың үлесі тым аз болған ғылым саласы? (Жаратылыстану)

 24. 1980 жылдардың ортасында республикадағы ЖОО-ның саны?(55)

 25. Республика жазушылары арасында тұңғыш рет Социалистік Еңбек Ері атағына ие болған қазақ әдебиетінің көрнекті өкілі, танымал сөз шеберін ата? (Ғ.Мүсірепов)

Жаңа сабақ жоспары:

 1. Бетбұрыс алдындағы қалыптасқан жағдайлар

 2. Саяси, экономикалық, әлеуметтік салалардағы дағдарыстар

 3. Д.А.Қонаев тағдыры

 4. Желтоқсан оқиғасының басталуы түрткі болған оқиға, демократияшыл жастар қозғалысының себептері, сипаты

 5. Жаппай жазалау

 6. Желтоқсан оқиғаларының қорытындылары мен тарихи маңызы

Жаңа сабақты ұйымдастыру

Елбасы Н.Назарбаев өзінің «Ғасырлар тоғысында» атты еңбегінде «1986 жылғы Желтоқсан оқиғасы қазақ жастарының сана-сезімінің қаншалықты ұлтжанды екендігін көрсетті. Олар 100 жылға жуық уақыт бойы халықты казармалық тәртіпте ұстап келген тоталитарлық жүйеге бірінші болып қарсы шықты. Жастар бұдан әрі кез келген ұлтқа, ұлттың мақтаныш сезімін қорлауға жол бермейтінін өз халқының атынан ашық мәлімдеді» деп жазды.


Сабағымызды Желтоқсан оқиғасының басталуына дейінгі кезеңдерден бастайық. Ол үшін мына деректерді тыңдайық.

(электрондық оқулықты қосамын)

Оқулықпен жұмыс

Тақырып байынша себеп-салдарын анықтау.

Оқушыларды оқулықтан себебін, сипатын, тарихи маңызы деген бөлімдерінен өздеріне оқыту арқылы, іздеп оқиды.

Слайд (оқушылар оқулықпен жұмыс жасағаннан кейін қайтып экранға қарайды)

Деректер:

 • 8,5 мыңға жуық адам ұсталып, қаланың сыртына әкетілді.

 • 1720 адам жарақат алды.

 • Ұсталған жастарды аязда бірнеше сағат бойы қар үстінде жатқызды. Жастарды қаладан алысқа әкетіп, жұқа және су киімдерімен түнгі аязда ұстады.

 • 99 адам айыпталып, бас бостандығынан айырылды. (46-сы кейін ақталды)

 • 2 адам ату жазасына кесілді.

 • 83 адам-1,5 ден 15 жылға дейін бас бостандығынан айырылды.

 • 52 адам партия қатарынан шығарылды.

 • 787 адам комсомол қатарынан шығарылды.

 • 1138 адам комсомолдық сөгіс алды.

 • Жоғары оқу орындарының 12 ректоры қызметінен алынды.

 • 246 студент оқудан шығарылды.

 • ІІМ 1200 адам, денсаулық сақтау және көлік министрліктерінен 309 адам жұмыстан шығарылды.

Дәптермен жұмыс

(Термин сөздерді дәпптерлеріне жаздыру)

Реформа – жаңа заң актілері арқылы, сол қоғамның шеңберінде өзгерістер жасау.

Тоталитаризм – қоғамның, жеке адамдардың өмірін деспоттық, авторитарлық-бюрократиялық мемлекеттің күшімен басқаратын қоғамдық-саяси құрылыс.

Бюрократия – төрешілдік, кеңсешілдік, кеудемсоқтық; халық бұқарасынан алшақтап, өздеріне ғана жағдай жасайтын топ құруға әкеледі.

Шығармашылық жұмыс

(Жібектен Сабира Мұхаметжанова туралы ғылыми жобасы туралы мәліметтер айтады, өлеңдер оқыту)

Бекіту сұрақтары:

 1. Желтоқсан оқиғасының себептері қандай?

 2. Сипаты қандай, жағдай қалай қалыптасты?

 3. Желтоқсан құрбандарын ата?

 4. Желтоқсан оқиғаларының қорытындылары?

 5. Желтоқсан оқиғасының тарихи маңызы қандай?

 6. Жазықсыз жандарды қорғаған қайраткерлерден кімдерді білесіңдер?

 7. Желтоқсан оқиғасына қатысқаны үшін жоғары оқу орындарынан шығарылған студенттер саны? 246

 8. Қанша қосымша әдебиеттер оқыдың осы тақырыпта?

 9. Желтоқсан оқиғаларына қатысқаны үшін ұсталып жаза тартқан адамдардың саны? 8500

 10. Желтоқсан оқиғаларына қатысушыларға қарсы коммунистік әкімшіліктің ұйғаруымен жасалған құпия жедел жоспар қалай аталды? «Бұрқасын-86»

 11. Жастарға тағылған айыптар?

 12. Желтоқсан оқиғасы кезінде студент және жұмысшы жастар жиналған алаңның қазіргі атауы? Республика алаңы (Брежнев алаңы)

 13. Желтоқсан оқиғаларына қатысқандар ішінде қанша адам жарақат алды? 1720 адам

 14. Желтоқсан оқиғасына байланысты ІІМ жүйесінен қанша адам жұмыстан, ЖОО-нан неше ректор орынынан түсірілді? 1200, 12 ректор

 15. Желтоқсан оқиғасына қатысқан қанша адам сотталды? 99 адам

 16. КОКП ОК саяси бюросының мүшесі Соломенцевтің нұсқауынша Желтоқсан оқиғасына қандай сипаттама берілді? «Маскүнемдер мен нашақорлардың бұзақылық, ұлтшылдық арандату әрекеттері»

 17. Колбиннің шын мәнінде атқарған миссиясы? Генерал-губернатор

 18. КСРО-да қайта құру мен қоғамды демократияландыру үрдісіндегі қадам жасалынды? 1987 ж.

 19. 40 жылдан астам Қазақстан өкіметінің,республика партия ұйымының басшылығында болған? Д.А.Қонаев

 20. КСРО-ның әлеуметтік-экономикалық дамуын жеделдеу бағыты қабылданды? 1986 жылының ақпанында

 21. 1986 жылдың 16 желтоқсан күні Қазақстан КП Орталық Комитетінің пленумы Республика партия ұйымының басшысы етіп сайланды? Г.Колбинді

 22. Қазақ КСР Жоғары Кеңесі Төралқасының Алматыдағы 1986 жылғы желтоқсанда болған оқиғаларды тексеру комитетінің төрағасы? М.Шаханов

 23. Желтоқсан құрбандарының ерлігін насихаттайтын қандай өлеңдер білесің? «Желтоқсан желі»

Қорытынды:

«Желтоқсан оқиғасы – республикамыздағы ғана емес, Кеңестер Одағындағы іргелі өзгерістердің бастауы болған тарихи түйін»

Үйге тапсырма:

«Желтоқсан жаңғырығы» эссе жазу

Бағалау
Шығыс Қазақстан облысы

Тарбағатай ауданы

Ақмектеп орта мектебі
Сабақтың тақырыбы: 1986 жылғы Желтоқсан оқиғасы9-сынып

Пән мұғалімі: И.ЕсмуратАқмектеп ауылы

2014 ж.Бекітемін:


Мектеп директоры - Ж.Қабылбаев


Тексерілді:


Оқу ісі жөніндегі орынбасары – Т.Есиркегенова


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: История

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 10 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
"1986 жылгы желто?сан о?и?асы" атты ашы? саба?

Автор: Есмурат Индира Есмурат?ызы

Дата: 25.03.2015

Номер свидетельства: 191303

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства