kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Жоба:?о?амтану п?ндерін о?ытуда н?тижеге ба?ыттал?ан білім

Нажмите, чтобы узнать подробности

Авторлы? жоба

Та?ырыбы: 

?о?амтану п?ндерін о?ытуда н?тижеге

 ба?ыттал?ан  білім беруді? жолдары.

 1. жылды? мектепте ?о?амды? п?ндерді білім беру принциптері:
 • ?ылымилы?
 • тарихилы?
 • ж?йелік
 • логикалы? ж?не хронологиялы? бірізділік
 • тарихи білімді идеологиясыздандыру ж?не ізгілендіру
 • о?и?алар мен ??былыстарды уа?ытты? ж?не ке?істік аспектілерінде о?ып,       

       ?йрену іс-?рекеттік компонентті к?шейту

 •  саяси-экономикалы?,?леуметтік,тарих пен м?дениет тарихы бойынша
 •  материалды? те? м?лшерде іріктелуі.
 • тарихи білім мазм?ны аны?тау?а ?ойылатын талаптар мектептік тарих курсына б?лінген о?у уа?ытыны? жалпы к?лемін,о?ушыларды? жас шамасы ж?не психологиялы? ерекшеліктері ескеріле отырып аны?талады.
 • жо?арыда?ы ??жаттар негізінде ?азіргі та?да?ы еліміздегі білім беру ж?йесіні? басты міндетті-білім беруді? ?лтты? моделіне ?ту ар?ылы жас ?рпа?ты? білім де?гейін халы?аралы? д?режеге жеткізу,жеке т?л?аны? дамуына жа?дай жасау,мектептен шы??ан ш?кіртті ?мірге жан-жа?ты даярлан?ан т?л?а етіп шы?ару.

?азіргі кезе?дегі мектепте н?тижеге ба?ыттал?ан білім беруді? негізгі ба?ыттары мыналар болып табылады:

 •  Мектептегі о?у-т?рбие ?рдісін оптимизациялау(о?у мазм?нын ж?не

     дидактиканы дамыту,білім берудін ?діс-т?сілдерін жетілдіру)

 •   Жалпы?а бірдей орта білім беруді? мазм?нын ?ылыми т?р?ыдан

     ?йымдастыру.

 •   О?ытуды? білімділік,т?рбиелік ?рдісін дамыту (о?у е?бегіні?    

     сапалылы?ы,к?рделілігі,уа?ытты тиімді пайдалану)

 •   О?ушыларды? шы?армашылы? белсенділігі  ( ?зіндік ж?мысты?    

     т?рлерін дамыту ар?ылы білім сапасын к?теру)

 •   П?наралы? ж?не п?ндік ішкі байланыстарды ж?зеге асыру(білімдік ж?не               

    т?жірибелік іскерлік пен да?дыларды ж?йелеу)

 •   О?ытуды?,білім беруді? ?дістемесін жетілдіру.

    Тарих -мектепте о?ылатын негізгі ?о?амды? п?ндерді? бірі.Сонды?тан               

    тарихты о?ытуда?ы ма?сат-н?тижеге ба?ыттал?ан білім берумен ?атар ,баланы                 

     кісі ?ылып т?рбиелеу,т?л?аны? руханилы?ын ?алыптастыру,я?ни с?йлеу мен           

     ойлау м?дениеті,?лтты? ж?не діни т?рбие,адамгершілік пен отбасын             

     сыйлау,отанс?йгіштікке ж?не е?бек т?рбиесін іске асыру.

Н?тижеге ба?ыттал?ан білім беретін м?галім :

Педагогикалы? ?рдісте ж?йелі ж?мыс ж?ргізе алатын

 •   Педагогикалы? ?згерістерге тез т?селетін, жа?аша ойлау ж?йесін ме?гере    

    алатын

 • О?ушылармен орта? тіл табыса алатын
 •   Білімді,іскер,шебер болуы керек.

Орыс педагогі К.Д.Ушинский айт?андай,?азіргі заман талабына сай,?р м??алім ?з білімін жетілдіріп,ескі бір сарынды саба?тардан г?рі,жа?а талап?а сай инновациялы? технологияларды ?з саба?тарында к?нделікті пайдаланса,саба? тартымды да,м?нді,?онымды,тиімді болары с?зсіз.

?аза?стан Республикасыны? ‹Білім туралы› За?ыны? 8-бабында «Білім беру ж?йесіні? басты міндеттеріні? бірі-о?ытуды?  жа?а технологияларын енгізу,білім беруді а?параттандыру,халы?аралы? ?аламды? коммуникациялы? желілерге шы?у» деп атап к?рсеткен.

Жа?а педагогикалы? технологияларды? ерекшіліктері-?сіп келе жат?ан жеке т?л?аны жан-жа?ты дамыту.Инновациялы? білімді дамыту,?згеріс енгізу,жа?а педагогикалы? идеялар мен жа?алы?тарды ?мірге ?келу.Б?рын?ы о?ушы тек ты?даушы,орындаушы болса,ал ?азіргі о?ушы ?здігінен білім іздейтін жеке т?л?а екендігіне ерекше м?н беруіміз керек.    ?азірігі о?ушы:

 •   Д?ниетаным ?абілеті жо?ары
 •   Дарынды,?нерпаз
 •   Іздемпаз,талапты
 •   ?з алдына ма?сат ?оя білуі керек

?о?амтану п?ндерін о?ытуда білім беруді? тиімді жолдары

 • Ба?дарламаны басшылы??а алып, саба? жоспарын жаса?анда е? негізгі берілетін ??ымдарды іріктеп алып, сол ??ымдарды ме?герту;
 • Тарих?а деген ?ызы?ушылы?ын тере?дету. Ол ?шін ?р елді? тарихына байланысты саба?ты ?ту кезінде сол елді? ерекшелігін к?рсетіп, есте ?алатындай тарихи, м?дени м?ралары туралы айту;
 • Шы?армашылы? к?ш-?уатын дамыту?а да?дыландыру (білім сапасын к?теруде септігін тигізетін ?осымша элементтерді енгізу, тарихи деректерді о?ып-?йрену);
 • П?наралы? байланыс. ?нер, кино, к?ркем ?дебиет, тарихи шы?армалармен байланыстыра ?ту;
 • Жа?а педагогикалы? технологияларды, инновациялы? ба?ыттарды, ?дістер мен т?сілдерді енгізу;
 • Конференция саба? (?р елдер бойынша берілген хабарлама, баяндама, рефераттарды ты?дау, ж?мыстарын ?ор?ау);
 • Саба?ты? ж?йесіне ?арай жергілікті жер материалдарын пайдалану;
 • ?р тараудан со? тест алу;
 • Картаны к?рсете білу сауаттылы?ын ?алыптастыру. Бірін-бірі картадан о?ыту, ?йрету ар?ылы сол елдер туралы т?сінігін, ?ызы?ушылын ?алыптастыру;
 • К?рнекті ж?не техникалы? ??ралдарды пайдалану;

Мен ?з саба?тарымда тірек-сызбаларды жиі пайдаланамын.Та?ырып?а,оны? мазм?нына с?йкес тірек-сызбалар дайындаймын,сол ар?ылы т?сіндіре келе,о?ушылар?а проблема ту?ызатын  с?ра?тар ?оямын.М?ндай с?ра?тар о?ушыларды? жа?а материалды т?сінуге,ойлау ?абілеттеріні? дамуына ?сер етеді.

   Мысалы:10 эксперимент сыныпта Адам,?о?ам,???ы? п?нінен «Отбасы.Отбасы т?рлері. Отбасылы? ??ндылы?тар» та?ырыбы бойынша ?олдан?ан тірек-сызбалар:

?азіргі мектептерде тарих саба?тарыны? жетілдіруді? та?ы бір жолы-?айталау саба?тарын ойда?ыдай дайындап,жа?сы ?йымдастырып ?ткізу.?айталау саба?ына ?ойылатын басты талап-о?ушылар?а берілетін білімді тияна?тау.Ол ?шін тарихи білімдер негізі болып табылатын е? басты тарихи ??былыстарды,даталарды,белгілі тарихи кезе?дерді ?айталап,сол білімдерді ж?йеге келтіріп отыру ?ажет.Б?л ж?нінде ?айталау саба?тарыны? ат?аратын р?лі зор.

9 эксперимент сыныбында  «XIX ?асырды? екінші жартысында?ы ?аза?стан» атты V б?лім бойынша ?айталау саба?ын ?ткіздім.

Саба? ??рылым жиі ?згертіп отыру оларды? ойлау ?абілетіне,?з ойын ?орыта айту?а,шы?армашылы?ын дамыту?а ?сер етеді.Сондай саба?ымны? бірі ?аза?стан Республикасыны? Т?уелсіздік к?ні ?арсанында 11 эксперимент сыныпта ?аза?стан :кеше,б?гін,ертен та?ырыбында?ы саба?.Саба?ты? ?дістері:Бойжазу,ми?а шабуыл,презентация,интеллекті ойындар,блиц-с?ра?.О?ушыларды? ?ызы?ушылы?ын ту?ызатын тапсырмалар:Ассоциация ??ру,Презентация.

10-20 жылдан кейінгі ?аза?стан.      ?аза?стан кеше, б?гін, ерте?.

Ассоциация    ??ру «?аза?стан » дегенде  ?андай ой?а  келесіз, со?ан байланысты  ?р ?айссы?  шы?ып с?з та?дап алып, о?ып а?аш?а ілу.

Біз алыс сапар?а бел буып кемемізді т?уекел  дариясына т?сірген елміз,кемемізді? парустарына тілек жазы?дар.

 

                                                                                  «Е?бек ?здіксіз ?йренгендікті? ар?асында женілдей т?седі.     Демокрит

Просмотр содержимого документа
«Жоба:?о?амтану п?ндерін о?ытуда н?тижеге ба?ыттал?ан білім »Авторлық жоба

Тақырыбы:

Қоғамтану пәндерін оқытуда нәтижеге

бағытталған білім берудің жолдары.

 1. жылдық мектепте қоғамдық пәндерді білім беру принциптері:

 • ғылымилық

 • тарихилық

 • жүйелік

 • логикалық және хронологиялық бірізділік

 • тарихи білімді идеологиясыздандыру және ізгілендіру

 • оқиғалар мен құбылыстарды уақыттық және кеңістік аспектілерінде оқып,

үйрену іс-әрекеттік компонентті күшейту

 • саяси-экономикалық,әлеуметтік,тарих пен мәдениет тарихы бойынша

 • материалдың тең мөлшерде іріктелуі.

 • тарихи білім мазмұны анықтауға қойылатын талаптар мектептік тарих курсына бөлінген оқу уақытының жалпы көлемін,оқушылардың жас шамасы және психологиялық ерекшеліктері ескеріле отырып анықталады.

 • жоғарыдағы құжаттар негізінде қазіргі таңдағы еліміздегі білім беру жүйесінің басты міндетті-білім берудің ұлттық моделіне өту арқылы жас ұрпақтың білім деңгейін халықаралық дәрежеге жеткізу,жеке тұлғаның дамуына жағдай жасау,мектептен шыққан шәкіртті өмірге жан-жақты даярланған тұлға етіп шығару.

Қазіргі кезеңдегі мектепте нәтижеге бағытталған білім берудің негізгі бағыттары мыналар болып табылады:

 • Мектептегі оқу-тәрбие үрдісін оптимизациялау(оқу мазмұнын және

дидактиканы дамыту,білім берудін әдіс-тәсілдерін жетілдіру)

 • Жалпыға бірдей орта білім берудің мазмұнын ғылыми тұрғыдан

ұйымдастыру.

 • Оқытудың білімділік,тәрбиелік үрдісін дамыту (оқу еңбегінің

сапалылығы,күрделілігі,уақытты тиімді пайдалану)

 • Оқушылардың шығармашылық белсенділігі ( өзіндік жұмыстың

түрлерін дамыту арқылы білім сапасын көтеру)

 • Пәнаралық және пәндік ішкі байланыстарды жүзеге асыру(білімдік және

тәжірибелік іскерлік пен дағдыларды жүйелеу)

 • Оқытудың,білім берудің әдістемесін жетілдіру.

Тарих -мектепте оқылатын негізгі қоғамдық пәндердің бірі.Сондықтан

тарихты оқытудағы мақсат-нәтижеге бағытталған білім берумен қатар ,баланы

кісі қылып тәрбиелеу,тұлғаның руханилығын қалыптастыру,яғни сөйлеу мен

ойлау мәдениеті,ұлттық және діни тәрбие,адамгершілік пен отбасын

сыйлау,отансүйгіштікке және еңбек тәрбиесін іске асыру.

Нәтижеге бағытталған білім беретін мұгалім :

Педагогикалық үрдісте жүйелі жұмыс жүргізе алатын

 • Педагогикалық өзгерістерге тез төселетін, жаңаша ойлау жүйесін меңгере

алатын

 • Оқушылармен ортақ тіл табыса алатын

 • Білімді,іскер,шебер болуы керек.

Орыс педагогі К.Д.Ушинский айтқандай,қазіргі заман талабына сай,әр мұғалім өз білімін жетілдіріп,ескі бір сарынды сабақтардан гөрі,жаңа талапқа сай инновациялық технологияларды өз сабақтарында күнделікті пайдаланса,сабақ тартымды да,мәнді,қонымды,тиімді болары сөзсіз.

Қазақстан Республикасының ‹Білім туралы› Заңының 8-бабында «Білім беру жүйесінің басты міндеттерінің бірі-оқытудың жаңа технологияларын енгізу,білім беруді ақпараттандыру,халықаралық ғаламдық коммуникациялық желілерге шығу» деп атап көрсеткен.

Жаңа педагогикалық технологиялардың ерекшіліктері-өсіп келе жатқан жеке тұлғаны жан-жақты дамыту.Инновациялық білімді дамыту,өзгеріс енгізу,жаңа педагогикалық идеялар мен жаңалықтарды өмірге әкелу.Бұрынғы оқушы тек тыңдаушы,орындаушы болса,ал қазіргі оқушы өздігінен білім іздейтін жеке тұлға екендігіне ерекше мән беруіміз керек. Қазірігі оқушы:

 • Дүниетаным қабілеті жоғары

 • Дарынды,өнерпаз

 • Іздемпаз,талапты

 • Өз алдына мақсат қоя білуі керек

Қоғамтану пәндерін оқытуда білім берудің тиімді жолдары

 • Бағдарламаны басшылыққа алып, сабақ жоспарын жасағанда ең негізгі берілетін ұғымдарды іріктеп алып, сол ұғымдарды меңгерту;

 • Тарихқа деген қызығушылығын тереңдету. Ол үшін әр елдің тарихына байланысты сабақты өту кезінде сол елдің ерекшелігін көрсетіп, есте қалатындай тарихи, мәдени мұралары туралы айту;

 • Шығармашылық күш-қуатын дамытуға дағдыландыру (білім сапасын көтеруде септігін тигізетін қосымша элементтерді енгізу, тарихи деректерді оқып-үйрену);

 • Пәнаралық байланыс. Өнер, кино, көркем әдебиет, тарихи шығармалармен байланыстыра өту;

 • Жаңа педагогикалық технологияларды, инновациялық бағыттарды, әдістер мен тәсілдерді енгізу;

 • Конференция сабақ (әр елдер бойынша берілген хабарлама, баяндама, рефераттарды тыңдау, жұмыстарын қорғау);

 • Сабақтың жүйесіне қарай жергілікті жер материалдарын пайдалану;

 • Әр тараудан соң тест алу;

 • Картаны көрсете білу сауаттылығын қалыптастыру. Бірін-бірі картадан оқыту, үйрету арқылы сол елдер туралы түсінігін, қызығушылын қалыптастыру;

 • Көрнекті және техникалық құралдарды пайдалану;

Мен өз сабақтарымда тірек-сызбаларды жиі пайдаланамын.Тақырыпқа,оның мазмұнына сәйкес тірек-сызбалар дайындаймын,сол арқылы түсіндіре келе,оқушыларға проблема туғызатын сұрақтар қоямын.Мұндай сұрақтар оқушылардың жаңа материалды түсінуге,ойлау қабілеттерінің дамуына әсер етеді.

Мысалы:10 эксперимент сыныпта Адам,Қоғам,Құқық пәнінен «Отбасы.Отбасы түрлері. Отбасылық құндылықтар» тақырыбы бойынша қолданған тірек-сызбалар:

Қазіргі мектептерде тарих сабақтарының жетілдірудің тағы бір жолы-қайталау сабақтарын ойдағыдай дайындап,жақсы ұйымдастырып өткізу.Қайталау сабағына қойылатын басты талап-оқушыларға берілетін білімді тиянақтау.Ол үшін тарихи білімдер негізі болып табылатын ең басты тарихи құбылыстарды,даталарды,белгілі тарихи кезеңдерді қайталап,сол білімдерді жүйеге келтіріп отыру қажет.Бұл жөнінде қайталау сабақтарының атқаратын рөлі зор.

9 эксперимент сыныбында «XIX ғасырдың екінші жартысындағы Қазақстан» атты V бөлім бойынша қайталау сабағын өткіздім.

Сабақ құрылым жиі өзгертіп отыру олардың ойлау қабілетіне,өз ойын қорыта айтуға,шығармашылығын дамытуға әсер етеді.Сондай сабағымның бірі Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік күні қарсанында 11 эксперимент сыныпта Қазақстан :кеше,бүгін,ертен тақырыбындағы сабақ.Сабақтың әдістері:Бойжазу,миға шабуыл,презентация,интеллекті ойындар,блиц-сұрақ.Оқушылардың қызығушылығын туғызатын тапсырмалар:Ассоциация құру,Презентация.

10-20 жылдан кейінгі Қазақстан. Қазақстан кеше, бүгін, ертең.

Ассоциация құру «Қазақстан » дегенде қандай ойға келесіз, соған байланысты әр қайссың шығып сөз таңдап алып, оқып ағашқа ілу.

Біз алыс сапарға бел буып кемемізді тәуекел дариясына түсірген елміз,кемеміздің парустарына тілек жазыңдар.

«Еңбек үздіксіз үйренгендіктің арқасында женілдей түседі. Демокрит


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: История

Категория: Прочее

Целевая аудитория: Прочее

Скачать
Жоба:?о?амтану п?ндерін о?ытуда н?тижеге ба?ыттал?ан білім

Автор: Берденова ?алиман Дюсековна

Дата: 23.01.2015

Номер свидетельства: 160300

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства