kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

"Т?уелсіздік тол?аулары" курсыны? о?у ба?дарламасы

Нажмите, чтобы узнать подробности

Орта білім беру де?гейіні? 10-11 сыныптары ?шін

«Т?уелсіздік тол?аулары»

курсыны? типтік о?у ба?дарламасы

1. Т?сінік хат

          1. Ба?дарлама Елбасыны? 2014 жыл?ы 15 желто?санда?ы "Т?уелсіздік тол?ауына" с?йкес ?зірленді.

          2. "Т?уелсіздік - хал?ымызды? басты ??ндылы?ы. Елбасыны? барлы? ?аза?станды?тарды т?уелсіз ?аза?станны? игілігі мен к?ркеюі ?шін е?бек етуге, ?о?амымызды? жалпы ??ндылы?тарын: Бейбітшілікті, Келісім мен Бірлікті ба?алау?а ж?не ны?айту?а, ?лтты? д?ст?рлерімізді са?тау?а ж?не дамыту?а ша?ыратынды?ы сонды?тан".

          3. "Елбасы Т?уелсіздік философиясыны? іргелі негіздерін ау?ымды етіп белгілеп берді. Олар - Жалпы?а Орта? Е?бек, даналы?, толеранттылы? ж?не халы?ты? бірлігі, тарихы мен м?дениетіні?, ?аза?станны? барлы? этностарын толы? ??рметтей отырып, мемлекеттік тіліні? бірегейлігі. б?л негіздерді мектеп жасынан бастап ?аза?стан Республикасыны? ?рбір азаматыны? білуі ма?ызды".

          4. Ба?дарлама патриотты? ?асиеттері бар ж?не азаматты? борышын бейбіт ж?не со?ыс уа?ытында ойда?ыдай орындау?а ?абілетті т?л?аны дамыту?а ба?ыттал?ан.

          5. Курсты о?ыту ма?саты: елдігімізді, ?ткен тарихымызды д?ріптеу, бірлігіміз бен ынтыма?ымызды ?спеттеу, халы?ты? т?рбие та?ылымын игерген, рухани бай, ел болаша?ын ойлайтын т?л?а ?алыптастыру, білім алушыларды елжандылы??а т?рбиелеу.

          6. Курсты о?ыту міндеттері:

          1) о?ушылар бойында т?уелсіздік, ел, жер, ?лтты? болмыс, ?лтты? таным, ?лтты? намыс, ?лтты? сана категорияларын ?алыптастыру;

          2) "патриот", "азамат", "азаматты?", "азаматшылы?", "патриотизм" ??ымдарыны? адам ?міріндегі р?лін к?рсету;

          3) о?ушыларды т?уелсіздікке ?атысты деректермен ж?мыс істей білуге ?йрету ж?не осы салада?ы білімін шы?армашылы?пен дамыту да?дысын арттыру;       

          4) «М??гілік Ел» ?лтты? идеясын ж?зеге асыру аясында т?рбие ж?мысын жандандыру; 

          5) о?у-т?рбие процесін ?йымдастыруда ?скеле? ?рпа?ты тарихи т?л?алар ?лгілерімен, ?аза?станды? патриотизм мен халы?ты? е? жа?сы д?ст?рлері рухында т?рбиелеу бойынша ж?мысты к?шейту; 

          6) Т?уелсіз ?аза?станны? ??ндылы?тарын са?тау?а жанжа?ты ы?пал ету; 

          7) Елбасы Н. ?. Назарбаевты? е?бектерін о?ыту бойынша ж?йелі т?рде семинарлар, д??гелек ?стелдер ?ткізу.

7. О?у ж?ктемесіні? к?лемі:

10-сыныпта аптасына - 1 са?ат, о?у жылында – 34 са?ат;

11-сыныпта аптасына - 1 са?ат, о?у жылында – 34 са?ат.

2. О?у п?ніні? базалы? білім мазм?ны

      8. «Т?уелсіздік тол?аулары» о?у п?ніні? базалы? мазм?ны т?мендегідей та?ырыптардан т?рады:

          1) Кіріспе: «Т?уелсіздік тол?аулары» курсыны? мектеп ба?дарламасында алатын орны. «Т?уелсіздік» - ?лы ??ым. Н.?.Назарбаевты? «Тарих тол?ынында» атты е?бегі (1 са?ат);

          9. Н.?.Назарбаев - ?аза?стан Республикасыны? т???ыш Президенті (9 са?ат):

          1) Т???ыш Президентті? ?мірбаяны: балалы? ша?ы, жас?спірім ша?ы, жасты? ша?ы, кемел кезе?дер, отбасы ??рамы (1 са?ат);

          2) Н. ?. Назарбаевты? саяси бейнесі: ?о?амды?-саяси ?ызметі (1 са?ат);

          3) Н.?.Назарбаев - ?лт к?шбасшысы: Т?уелсіз ?аза?стан Республикасыны? ?алыптасуы мен дамуында?ы Елбасыны? р?лі (1 са?ат);

          4) Мемлекетті? ішкі ж?не сырт?ы саясатында?ы Н.?.Назарбаевты? р?лі (1 са?ат);

          5) Н.?.Назарбаев ж?не Еуразия идеясы (1 са?ат);

          6) Елбасы - халы? болаша?ын сомдаушы: Н?рс?лтан ?біш?лы Назарбаев - дара т?л?а (1 са?ат);

          7) Елбасы ж?не Елорда: Елбасы  - ел ма?танышы (1 са?ат);

          8) Т??ырлы т?уелсіздік ж?не кеме?гер т?л?а: егемен ?аза?стан ж?не Елбасы (1 са?ат);

          9) Елбасы ж?не жастар (1 са?ат).

          10. Конституция - ?аза?стан Республикасыны? негізгі за?ы (10 са?ат):

          1) ?аза?ты? ата за?ы: "?асым ханны? ?ас?а жолы", "Есім ханны? ескі жолы", Т?уке ханны? "Жеті жар?ысы". Т?уелсіздік ж?не еркіндік (1 са?ат);

          2) 1993 жыл?ы Конституция. Ата За? - ?аза?станны? бейбітшілік жолында ?ркендеу кепілі (1 са?ат);

          3)  1995 жыл?ы Конституция. Конституция - т?ра?тылы?ты? белгісі. Т?уелсіздік шежіресі. Т?уелсіздік - Ел ба?ыты (1 са?ат);

          4) Мемлекеттік саяси билікті? Конституцияда?ы саяси к?рінісі. Ата За? - болаша? кепілі (1 са?ат);

          5) Конституцияда?ы к?рсетілген ?Р азаматтарыны? міндеттері мен ???ы?тары. Ата За? - Елдігімізді? е?сесі (1 са?ат);

          6) ?аза?стан Республикасыны? Конституциясы мен за?дарыны? ара?атынасы. Т?уелсіздік - ата-бабам а?са?ан (1 са?ат);

          7) Желто?санда ?зілген жау?азындар. Т?уелсіздік - б?л Жалпы?а Орта? Е?бек (1 са?ат);

          8) Мен - т?уелсіз ?аза?станны? азаматымын. Т?уелсіздік тол?ауы - жар?ын болаша?ты? тол?ауы (1 са?ат);

          9) Т?уелсіздік ж?не тіл. Т?уелсіздік - а?са?ан арман, ?ол жеткен м?рат (1 са?ат);

          10) Т?уелсіздік тол?ауы - келешек ?рпа??а ж?ктелген айтулы аманат. Т?уелсіздік  - елімні? ерлік жолы (1 са?ат).

          11. ?аза?стан хал?ы ассамблеясы (2 са?ат):

          1) Ассамблеяны? ?ызметі. Ассамблея туралы За? (1 са?ат);

          2) Ассамблеяны? негізгі міндеттері. Ассамблея ??рылымы. Ассамблеяны? парламенттік ?кілдігі (1 са?ат).

          12. ?аза?станды ?леуметтік жа??ырту: жалпы?а орта? е?бек ?о?амына ?арай 20 ?адам (6 са?ат):

          1) ?аза?станны? ?лемдік ?ауымдасты??а енуі (1 са?ат);

          2) ?аза?стан Республикасын халы?аралы? аренада тануы (1 са?ат);

          3) ?аза?стан Республикасыны? сырт?ы саясатында?ы негізгі басым ба?ыттары; саясата?ы к?п векторлы? ж?не стратегиялы? ода?тасты? (1 са?ат);

          4) «?аза?стан-2050» стратегиясы ?алыптас?ан мемлекетті? жа?а саяси ба?ыты. "?аза?стан жолы - 2050: бір ма?сат, бір м?дде, бір болаша?". ?аза?стан - 2050" ба?дарламалы? стратегиясыны? тарихи ма?ызы, ?за? жылдар?а арнал?ан басым ма?саттары ж?не ж?зеге асыру стратегиялары

(1 са?ат);

          5) Н?рлы жол - болаша??а бастар жол (1 са?ат);

          6) Ж?з ?адам жоспары - ?лтымызды? да??ыл болаша?ы (1 са?ат).

          13. ?аза?станды? ?о?амны? негізгі ??ндылы?ы - М??гілік Ел (4 са?ат):

          1) М??гілік Елді? ?лы тарихы. ?лтымызды ?лы?та?ан М??гілік Ел.Бізді? ел, бізді? ?лт, бізді? болаша? (1 са?ат);

          2) Ата-баба а?са?ан М??гілік ел. Мені? ?аза?станым - мені? болаша?ым. ?аза? еліні? ?лтты? идеясы - М??гілік Ел (1 са?ат);

          3) ?аза?станды? патриотизм ж?не толеранттылы?. ?аза?станды? патриотизм - халы?тар бірлігіні? басты байлы?ы. Жас ?рпа?ты? толеранттылы? пен ?лтаралы? м?дениетін т?рбиелеу жолдары (1 са?ат);

          4) ?лт бірлігі ж?не ?рпа?тар саба?тасты?ы (1 са?ат).  

          14. Татулы? пен бірлік - ?аза?станны? басты байлы?ы (1 са?ат): ?аза?станны? ел бірлігі доктринасы: ?о?амды? келісім; Т?уелсіздік т??ыры; Ассамблея белестері; Орта? тарих - ?аза?стан азаматтарын ?йымдастырушы басты к?ш; Доктрина - ел бірлігін ?амтамасыз ету ??ралы; 

          15. ?лем таны?ан ?аза?стан (1 са?ат): Тарих беттерін пара?таса?. Жа?а ?асыр?а ая? бас?ан жа?а ?аза?стан. Жа?а ?лемдегі жа?а ?аза?стан.

3. О?ушыларды? дайынды? де?гейіне ?ойылатын талаптар

          16. П?ндік н?тижелер бойынша 10-11 сыныпты? со?ында о?ушылар:

          1) Т?уелсіздік тарихын, мемлекеттілікті жа??ырту бойынша ?аза?стан Республикасыны? т???ыш Президентіні? саяси ?ызметіні? тарихын ж?не оны? Республика ?міріндегі оны? р?лін;

          2) Елбасыны? Отанына ж?не елдік м?рат?а деген адалды?ын;

      3) жеке т?л?алы?, ?леуметтік, ?о?амды? ??былыстар мен д?ст?рлерді? м?дениеттанымды? негізін;

      4) т?рлі деректерден тарихи а?парат алу ж?йесін;
      5) та?ырыпты? тарихи фактілерді талдап ?орытуды;
      6) тарихи карталармен, хронологиялы? кестелермен ж?мыс істеу т?ртібін ме?геруі тиіс.
      17. Т?л?алы? н?тижелер о?ушыларды?:
      1) т?уелсіздік тарихынан та?ылым алуынан;
      2) азаматты? жауапкершілігінен;
      3) ?лтты? болмыс, ?лтты? таным, ?лтты? намыс, ?лтты? сана категорияларынан;
      4) ?азіргі ?о?ам с?ранымына ?ажет ?леуметтік белсенділігінен;
      5) ?лтжандылы? ?асиеттерінен;
      6) ?арым-?атынас м?дениетін ме?геруінен;
      7) ?лем м?дениетіне, зайырлылы? пен ?ркениетке ??рметпен ?арау да?дысынан к?рініс табуы тиіс.
      18. Ж?йелі-?рекеттік н?тижелер бойынша о?ушылар:
      1) тарихи ?дерістерді дербес талдай білуді, тарихи фактілер, ??былыстар мен т?л?алар?а дербес к?з?арас білдіру бейімін ж?не та?ырыпты? негізде т?йінді т?жырымдарды жасай білуі;
      2) деректермен ж?мыс істей білу, оларды саралау, жина?тау ж?не тарихи о?и?аларды ба?алау мен осы салада?ы білімін шы?армашылы?пен дамыту да?дысын;
      3) мемлекетшілдік ізденістерге, ?айраткерлік е?бекке ??рметпен ?арайтын ж?не елдік д?ст?р ??ндылы?тарын жете т?сінетін саналылы? келбетін;
      4) ?ылыми ізденімпазды? ?абілетін, ?азіргі жа?а технологиялар негізінде а?паратты ж?йелеу, ??дей білу, са?тау ж?не тарата білуді ?олдана білуі тиіс.

Просмотр содержимого документа
«"Т?уелсіздік тол?аулары" курсыны? о?у ба?дарламасы »

Орта білім беру деңгейінің 10-11 сыныптары үшін

«Тәуелсіздік толғаулары»

курсының типтік оқу бағдарламасы


1. Түсінік хат


1. Бағдарлама Елбасының 2014 жылғы 15 желтоқсандағы "Тәуелсіздік толғауына" сәйкес әзірленді.

2. "Тәуелсіздік - халқымыздың басты құндылығы. Елбасының барлық қазақстандықтарды тәуелсіз Қазақстанның игілігі мен көркеюі үшін еңбек етуге, қоғамымыздың жалпы құндылықтарын: Бейбітшілікті, Келісім мен Бірлікті бағалауға және нығайтуға, ұлттық дәстүрлерімізді сақтауға және дамытуға шақыратындығы сондықтан".

3. "Елбасы Тәуелсіздік философиясының іргелі негіздерін ауқымды етіп белгілеп берді. Олар - Жалпыға Ортақ Еңбек, даналық, толеранттылық және халықтың бірлігі, тарихы мен мәдениетінің, Қазақстанның барлық этностарын толық құрметтей отырып, мемлекеттік тілінің бірегейлігі. бұл негіздерді мектеп жасынан бастап Қазақстан Республикасының әрбір азаматының білуі маңызды".

4. Бағдарлама патриоттық қасиеттері бар және азаматтық борышын бейбіт және соғыс уақытында ойдағыдай орындауға қабілетті тұлғаны дамытуға бағытталған.

5. Курсты оқыту мақсаты: елдігімізді, өткен тарихымызды дәріптеу, бірлігіміз бен ынтымағымызды әспеттеу, халықтың тәрбие тағылымын игерген, рухани бай, ел болашағын ойлайтын тұлға қалыптастыру, білім алушыларды елжандылыққа тәрбиелеу.

6. Курсты оқыту міндеттері:

1) оқушылар бойында тәуелсіздік, ел, жер, ұлттық болмыс, ұлттық таным, ұлттық намыс, ұлттық сана категорияларын қалыптастыру;

2) "патриот", "азамат", "азаматтық", "азаматшылық", "патриотизм" ұғымдарының адам өміріндегі рөлін көрсету;

3) оқушыларды тәуелсіздікке қатысты деректермен жұмыс істей білуге үйрету және осы саладағы білімін шығармашылықпен дамыту дағдысын арттыру;

4) «Мәңгілік Ел» ұлттық идеясын жүзеге асыру аясында тәрбие жұмысын жандандыру;

5) оқу-тәрбие процесін ұйымдастыруда өскелең ұрпақты тарихи тұлғалар үлгілерімен, қазақстандық патриотизм мен халықтың ең жақсы дәстүрлері рухында тәрбиелеу бойынша жұмысты күшейту;

6) Тәуелсіз Қазақстанның құндылықтарын сақтауға жанжақты ықпал ету;

7) Елбасы Н. Ә. Назарбаевтың еңбектерін оқыту бойынша жүйелі түрде семинарлар, дөңгелек үстелдер өткізу.

7. Оқу жүктемесінің көлемі:

10-сыныпта аптасына - 1 сағат, оқу жылында – 34 сағат;

11-сыныпта аптасына - 1 сағат, оқу жылында – 34 сағат.
2. Оқу пәнінің базалық білім мазмұны


      8. «Тәуелсіздік толғаулары» оқу пәнінің базалық мазмұны төмендегідей тақырыптардан тұрады:

1) Кіріспе: «Тәуелсіздік толғаулары» курсының мектеп бағдарламасында алатын орны. «Тәуелсіздік» - ұлы ұғым. Н.Ә.Назарбаевтың «Тарих толқынында» атты еңбегі (1 сағат);

9. Н.Ә.Назарбаев - Қазақстан Республикасының тұңғыш Президенті (9 сағат):

1) Тұңғыш Президенттің өмірбаяны: балалық шағы, жасөспірім шағы, жастық шағы, кемел кезеңдер, отбасы құрамы (1 сағат);

2) Н. Ә. Назарбаевтың саяси бейнесі: қоғамдық-саяси қызметі (1 сағат);

3) Н.Ә.Назарбаев - Ұлт көшбасшысы: Тәуелсіз Қазақстан Республикасының қалыптасуы мен дамуындағы Елбасының рөлі (1 сағат);

4) Мемлекеттің ішкі және сыртқы саясатындағы Н.Ә.Назарбаевтың рөлі (1 сағат);

5) Н.Ә.Назарбаев және Еуразия идеясы (1 сағат);

6) Елбасы - халық болашағын сомдаушы: Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев - дара тұлға (1 сағат);

7) Елбасы және Елорда: Елбасы - ел мақтанышы (1 сағат);

8) Тұғырлы тәуелсіздік және кемеңгер тұлға: егемен Қазақстан және Елбасы (1 сағат);

9) Елбасы және жастар (1 сағат).

10. Конституция - Қазақстан Республикасының негізгі заңы (10 сағат):

1) Қазақтың ата заңы: "Қасым ханның қасқа жолы", "Есім ханның ескі жолы", Тәуке ханның "Жеті жарғысы". Тәуелсіздік және еркіндік (1 сағат);

2) 1993 жылғы Конституция. Ата Заң - Қазақстанның бейбітшілік жолында өркендеу кепілі (1 сағат);

3) 1995 жылғы Конституция. Конституция - тұрақтылықтың белгісі. Тәуелсіздік шежіресі. Тәуелсіздік - Ел бақыты (1 сағат);

4) Мемлекеттік саяси биліктің Конституциядағы саяси көрінісі. Ата Заң - болашақ кепілі (1 сағат);

5) Конституциядағы көрсетілген ҚР азаматтарының міндеттері мен құқықтары. Ата Заң - Елдігіміздің еңсесі (1 сағат);

6) Қазақстан Республикасының Конституциясы мен заңдарының арақатынасы. Тәуелсіздік - ата-бабам аңсаған (1 сағат);

7) Желтоқсанда үзілген жауқазындар. Тәуелсіздік - бұл Жалпыға Ортақ Еңбек (1 сағат);

8) Мен - тәуелсіз Қазақстанның азаматымын. Тәуелсіздік толғауы - жарқын болашақтың толғауы (1 сағат);

9) Тәуелсіздік және тіл. Тәуелсіздік - аңсаған арман, қол жеткен мұрат (1 сағат);

10) Тәуелсіздік толғауы - келешек ұрпаққа жүктелген айтулы аманат. Тәуелсіздік - елімнің ерлік жолы (1 сағат).

11. Қазақстан халқы ассамблеясы (2 сағат):

1) Ассамблеяның қызметі. Ассамблея туралы Заң (1 сағат);

2) Ассамблеяның негізгі міндеттері. Ассамблея құрылымы. Ассамблеяның парламенттік өкілдігі (1 сағат).

12. Қазақстанды әлеуметтік жаңғырту: жалпыға ортақ еңбек қоғамына қарай 20 қадам (6 сағат):

1) Қазақстанның әлемдік қауымдастыққа енуі (1 сағат);

2) Қазақстан Республикасын халықаралық аренада тануы (1 сағат);

3) Қазақстан Республикасының сыртқы саясатындағы негізгі басым бағыттары; саясатағы көп векторлық және стратегиялық одақтастық (1 сағат);

4) «Қазақстан-2050» стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты. "Қазақстан жолы - 2050: бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ". Қазақстан - 2050" бағдарламалық стратегиясының тарихи маңызы, ұзақ жылдарға арналған басым мақсаттары және жүзеге асыру стратегиялары

(1 сағат);

5) Нұрлы жол - болашаққа бастар жол (1 сағат);

6) Жүз қадам жоспары - ұлтымыздың даңғыл болашағы (1 сағат).

13. Қазақстандық қоғамның негізгі құндылығы - Мәңгілік Ел (4 сағат):

1) Мәңгілік Елдің ұлы тарихы. Ұлтымызды ұлықтаған Мәңгілік Ел.Біздің ел, біздің ұлт, біздің болашақ (1 сағат);

2) Ата-баба аңсаған Мәңгілік ел. Менің Қазақстаным - менің болашағым. Қазақ елінің ұлттық идеясы - Мәңгілік Ел (1 сағат);

3) Қазақстандық патриотизм және толеранттылық. Қазақстандық патриотизм - халықтар бірлігінің басты байлығы. Жас ұрпақтың толеранттылық пен ұлтаралық мәдениетін тәрбиелеу жолдары (1 сағат);

4) Ұлт бірлігі және ұрпақтар сабақтастығы (1 сағат).

14. Татулық пен бірлік - Қазақстанның басты байлығы (1 сағат): Қазақстанның ел бірлігі доктринасы: Қоғамдық келісім; Тәуелсіздік тұғыры; Ассамблея белестері; Ортақ тарих - Қазақстан азаматтарын ұйымдастырушы басты күш; Доктрина - ел бірлігін қамтамасыз ету құралы;

15. Әлем таныған Қазақстан (1 сағат): Тарих беттерін парақтасақ... Жаңа ғасырға аяқ басқан жаңа Қазақстан. Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан.
3. Оқушылардың дайындық деңгейіне қойылатын талаптар


16. Пәндік нәтижелер бойынша 10-11 сыныптың соңында оқушылар:

1) Тәуелсіздік тарихын, мемлекеттілікті жаңғырту бойынша Қазақстан Республикасының тұңғыш Президентінің саяси қызметінің тарихын және оның Республика өміріндегі оның рөлін;

2) Елбасының Отанына және елдік мұратқа деген адалдығын;

      3) жеке тұлғалық, әлеуметтік, қоғамдық құбылыстар мен дәстүрлердің мәдениеттанымдық негізін;

      4) түрлі деректерден тарихи ақпарат алу жүйесін;
      5) тақырыптық тарихи фактілерді талдап қорытуды;
      6) тарихи карталармен, хронологиялық кестелермен жұмыс істеу тәртібін меңгеруі тиіс.
      17. Тұлғалық нәтижелер оқушылардың:
      1) тәуелсіздік тарихынан тағылым алуынан;
      2) азаматтық жауапкершілігінен;
      3) ұлттық болмыс, ұлттық таным, ұлттық намыс, ұлттық сана категорияларынан;
      4) қазіргі қоғам сұранымына қажет әлеуметтік белсенділігінен;
      5) ұлтжандылық қасиеттерінен;
      6) қарым-қатынас мәдениетін меңгеруінен;
      7) әлем мәдениетіне, зайырлылық пен өркениетке құрметпен қарау дағдысынан көрініс табуы тиіс.
      18. Жүйелі-әрекеттік нәтижелер бойынша оқушылар:
      1) тарихи үдерістерді дербес талдай білуді, тарихи фактілер, құбылыстар мен тұлғаларға дербес көзқарас білдіру бейімін және тақырыптық негізде түйінді тұжырымдарды жасай білуі;
      2) деректермен жұмыс істей білу, оларды саралау, жинақтау және тарихи оқиғаларды бағалау мен осы саладағы білімін шығармашылықпен дамыту дағдысын;
      3) мемлекетшілдік ізденістерге, қайраткерлік еңбекке құрметпен қарайтын және елдік дәстүр құндылықтарын жете түсінетін саналылық келбетін;
      4) ғылыми ізденімпаздық қабілетін, қазіргі жаңа технологиялар негізінде ақпаратты жүйелеу, өңдей білу, сақтау және тарата білуді қолдана білуі тиіс.
«Екібастұз қаласы әкімдігінің білім бөлімінің

Майқайың жалпы орта білім беретін мектеп» КММ


Тексерілді Бекітемін

Оқу ісінің орынбасары Мектеп директоры

Е. Қ. Қайролла Н. Ш. Молдағалиева

«___»_ 2015 ж. «___»__ 2015 ж.


10-сынып

Мұғалім: Кенбай Диана Нурлановна


2015-2016 оқу жылы

Күнтізбелік-тақырыптық жоспар

«Тәуелсіздік толғаулары»

10-сынып

(барлығы – 34 сағат, аптасына – 1 сағат)


Сабақтың тақырыбы

Сағат саны

Мерзімі

Ескерту

1

Кіріспе: «Тәуелсіздік толғаулары» курсының мектеп бағдарламасында алатын орны

1Н.Ә.Назарбаев - Қазақстан Республикасының тұңғыш Президенті

(9 сағат):

2

Тұңғыш Президенттің өмірбаяны

13

Н. Ә. Назарбаевтың саяси бейнесі: қоғамдық-саяси қызметі

14

Н.Ә.Назарбаев - Ұлт көшбасшысы

15

Мемлекеттің ішкі және сыртқы саясатындағы Н.Ә.Назарбаевтың рөлі

16

Н.Ә.Назарбаев және Еуразия идеясы

17

Елбасы - халық болашағын сомдаушы: Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев - дара тұлға

18

Елбасы және Елорда: Елбасы - ел мақтанышы

19

Тұғырлы тәуелсіздік және кемеңгер тұлға: егемен Қазақстан және Елбасы

110

Елбасы және жастар

1Конституция - Қазақстан Республикасының негізгі заңы (10 сағат)

11

Қазақтың ата заңы: "Қасым ханның қасқа жолы", "Есім ханның ескі жолы", Тәуке ханның "Жеті жарғысы"

112

1993 жылғы Конституция

113

1995 жылғы Конституция

114

Мемлекеттік саяси биліктің Конституциядағы саяси көрінісі

115

Конституциядағы көрсетілген ҚР азаматтарының міндеттері мен құқықтары

116

Қазақстан Республикасының Конституциясы мен заңдарының арақатынасы

117

Желтоқсанда үзілген жауқазындар. Тәуелсіздік - бұл Жалпыға Ортақ Еңбек

118

Мен - тәуелсіз Қазақстанның азаматымын. Тәуелсіздік толғауы - жарқын болашақтың толғауы

119

Тәуелсіздік және тіл. Тәуелсіздік - аңсаған арман, қол жеткен мұрат

120

Тәуелсіздік толғауы - келешек ұрпаққа жүктелген айтулы аманат

1Қазақстан халқы ассамблеясы (2 сағат)

21

Ассамблеяның қызметі. Ассамблея туралы Заң

122

Ассамблеяның негізгі міндеттері. Ассамблея құрылымы. Ассамблеяның парламенттік өкілдігі

1Қазақстанды әлеуметтік жаңғырту: жалпыға ортақ еңбек қоғамына қарай 20 қадам (6 сағат)

23

Қазақстанның әлемдік қауымдастыққа енуі

124

Қазақстан Республикасын халықаралық аренада тануы

125

Қазақстан Республикасының сыртқы саясатындағы негізгі басым бағыттары; саясатағы көп векторлық және стратегиялық одақтастық

126

«Қазақстан-2050» стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты

127

Нұрлы жол - болашаққа бастар жол

128

Жүз қадам жоспары - ұлтымыздың даңғыл болашағы

1Қазақстандық қоғамның негізгі құндылығы - Мәңгілік Ел (4 сағат)

29

Мәңгілік Елдің ұлы тарихы. Ұлтымызды ұлықтаған Мәңгілік Ел

130

Ата-баба аңсаған Мәңгілік ел. Менің Қазақстаным - менің болашағым

131

Қазақстандық патриотизм және толеранттылық

132

Ұлт бірлігі және ұрпақтар сабақтастығы

1Татулық пен бірлік - Қазақстанның басты байлығы (1 сағат)

33

Қазақстанның ел бірлігі доктринасы

1Әлем таныған Қазақстан (1 сағат)

34

Тарих беттерін парақтасақ... Жаңа ғасырға аяқ басқан жаңа Қазақстан

1

«Екібастұз қаласы әкімдігінің білім бөлімінің

Майқайың жалпы орта білім беретін мектеп» КММ


Тексерілді Бекітемін

Оқу ісінің орынбасары Мектеп директоры

Е. Қ. Қайролла Н. Ш. Молдағалиева

«___»_ 2015 ж. «___»__ 2015 ж.


11-сынып

Мұғалім: Кенбай Диана Нурлановна


2015-2016 оқу жылы

Күнтізбелік-тақырыптық жоспар

«Тәуелсіздік толғаулары»

11-сынып

(барлығы – 34 сағат, аптасына – 1 сағат)


Сабақтың тақырыбы

Сағат саны

Мерзімі

Ескерту

1

Кіріспе: «Тәуелсіздік толғаулары» курсының мектеп бағдарламасында алатын орны

1Н.Ә.Назарбаев - Қазақстан Республикасының тұңғыш Президенті

(9 сағат):

2

Тұңғыш Президенттің өмірбаяны

13

Н. Ә. Назарбаевтың саяси бейнесі: қоғамдық-саяси қызметі

14

Н.Ә.Назарбаев - Ұлт көшбасшысы

15

Мемлекеттің ішкі және сыртқы саясатындағы Н.Ә.Назарбаевтың рөлі

16

Н.Ә.Назарбаев және Еуразия идеясы

17

Елбасы - халық болашағын сомдаушы: Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев - дара тұлға

18

Елбасы және Елорда: Елбасы - ел мақтанышы

19

Тұғырлы тәуелсіздік және кемеңгер тұлға: егемен Қазақстан және Елбасы

110

Елбасы және жастар

1Конституция - Қазақстан Республикасының негізгі заңы (10 сағат)

11

Қазақтың ата заңы: "Қасым ханның қасқа жолы", "Есім ханның ескі жолы", Тәуке ханның "Жеті жарғысы"

112

1993 жылғы Конституция

113

1995 жылғы Конституция

114

Мемлекеттік саяси биліктің Конституциядағы саяси көрінісі

115

Конституциядағы көрсетілген ҚР азаматтарының міндеттері мен құқықтары

116

Қазақстан Республикасының Конституциясы мен заңдарының арақатынасы

117

Желтоқсанда үзілген жауқазындар. Тәуелсіздік - бұл Жалпыға Ортақ Еңбек

118

Мен - тәуелсіз Қазақстанның азаматымын. Тәуелсіздік толғауы - жарқын болашақтың толғауы

119

Тәуелсіздік және тіл. Тәуелсіздік - аңсаған арман, қол жеткен мұрат

120

Тәуелсіздік толғауы - келешек ұрпаққа жүктелген айтулы аманат

1Қазақстан халқы ассамблеясы (2 сағат)

21

Ассамблеяның қызметі. Ассамблея туралы Заң

122

Ассамблеяның негізгі міндеттері. Ассамблея құрылымы. Ассамблеяның парламенттік өкілдігі

1Қазақстанды әлеуметтік жаңғырту: жалпыға ортақ еңбек қоғамына қарай 20 қадам (6 сағат)

23

Қазақстанның әлемдік қауымдастыққа енуі

124

Қазақстан Республикасын халықаралық аренада тануы

125

Қазақстан Республикасының сыртқы саясатындағы негізгі басым бағыттары; саясатағы көп векторлық және стратегиялық одақтастық

126

«Қазақстан-2050» стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты

127

Нұрлы жол - болашаққа бастар жол

128

Жүз қадам жоспары - ұлтымыздың даңғыл болашағы

1Қазақстандық қоғамның негізгі құндылығы - Мәңгілік Ел (4 сағат)

29

Мәңгілік Елдің ұлы тарихы. Ұлтымызды ұлықтаған Мәңгілік Ел

130

Ата-баба аңсаған Мәңгілік ел. Менің Қазақстаным - менің болашағым

131

Қазақстандық патриотизм және толеранттылық

132

Ұлт бірлігі және ұрпақтар сабақтастығы

1Татулық пен бірлік - Қазақстанның басты байлығы (1 сағат)

33

Қазақстанның ел бірлігі доктринасы

1Әлем таныған Қазақстан (1 сағат)

34

Тарих беттерін парақтасақ... Жаңа ғасырға аяқ басқан жаңа Қазақстан

1

Оқушылар тізімі


Р/с

Оқушының аты-жөні


1


Темирова Сания

Оқушылар тізімі


Р/с

Оқушының аты-жөні


1


Жапаров Ильяс2


Кушенчирекова Дина3


Сулейменова Айдана4


Шалхыманова Фарида


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: История

Категория: Прочее

Целевая аудитория: 11 класс

Скачать
"Т?уелсіздік тол?аулары" курсыны? о?у ба?дарламасы

Автор: Кенбай Диана Нурлановна

Дата: 01.10.2015

Номер свидетельства: 235548

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства