kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Баяндама: О?УШЫЛАРДЫ ?БТ – ?А ДАЙЫНДАУДЫ? ЖА?А ЖОЛДАРЫ МЕН Т?СІЛДЕРІ

Нажмите, чтобы узнать подробности

?АЗА?СТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

?ызылopдa ?aлaсы

 ?лия Молда??лова атында?ы  №173

   орта мектебіні?  химия п?ні м??aлімі

Балтабаева Ма?рипа ??лым?али?ызы

 

О?УШЫЛАРДЫ ?БТ – ?А ДАЙЫНДАУДЫ? ЖА?А ЖОЛДАРЫ МЕН Т?СІЛДЕРІ

Білім беруді? сапасын арттыру мен сапалы білім беру ж?йесін ??ру ма?сатында 2004 жылдан бастап республикамызда ?лтты? біры??ай тестілеу ж?йесі енгізілді. ?лтты? біры??ай тестілеу- жалпы орта білім беру ?йымдарында о?ушыларды ?орытынды аттестаттауыны? бір т?рі. Біры??ай тестілеу ж?йесі елімізде жыл сайын жетілдіріліп келеді. ?р жыл?ы тест ж?йесі мектепте бізді? ?алай о?ытып жат?анымыз бен  мектеп бітірушілерді? нені талап ететіні арасында?ы алша?ты?ты аны?тап береді. Б?л жа?дай ?р м??алімнен ?БТ-?а дайындауды? тиімді ?діс-т?сілдерін шебер ме?геруді талап етеді. Б?гінде тарихты о?ытуда?ы басты ма?сат д?ниеж?зілік дамуда?ы адамзатты? орны ерекше екендігін, ол жаса?ан б?кіл ?лемдік ??ндылы?тарды білетін, оларды ?з Отаны- ?аза?станны? дамуы ?шін пайдалану?а ынталы, жан-жа?ты жетілген, ?зіні? ?о?амда?ы орнын т?сінетін азаматтарды ?алыптастыру. Б?л міндетті? орындалуында ?лтты? біры??ай тестілеу сына?ына о?ушыларды жан-жа?ты дайындау ?лкен р?л ат?арады. Міне, осы ?лтты? біры??ай тестілеу енгізілгеннен бергі уа?ыт ішінде жылма-жыл о?ушыларды ?аза?стан тарихынан дайындап келемін. ?аза?стан тарихы п?ні ?лкен ау?ымды уа?ытты ?амтитын, ?иын да к?рделі п?н. Себебі к?птеген хронология, адам аттары, ?оныстар, жыл, ай аттары, сандар к?птеп кездеседі. О?ушылар ?БТ кезінде осылардан ?ателер жібереді. О?ушылар арасында тестіні жаттап алса? болды деген теріс т?сінікте ?алыптас?ан. Тесті с?ра?тарын ?немі жаттап алу, тестілеу кезінде жауаптарды? б?рі д?рыс сия?ты болып, о?ушыларды? шатасып ?ателікке жол беруіне ?келеді. Жаттау ?дісі бойынша о?ушы о?и?аны? т?п-тамырына назар аудармайды. ?р м??алімні? о?ушыны дайындауда ?зіндік ?діс-т?сілдері болады. Менде тестіге ?атысты т?жірибеде к?зім жеткен , к?нделікті ж?ргізіп отыр?ан ж?мысым туралы, о?ушыларды ?лтты? біры??ай тестіге дайындауда ?олданатын ?діс-т?сілдеріммен ой б?лісіп, орта?а сал?ым келеді.  10-11 класс о?ушыларына алдымен ?БТ-?а ?алай дайындалу керек екендігі ж?нінде т?сінік беремін. Олар?а мына жа?дайларды ?ата? есте са?тауларын талап етемін. 

1. Та?ырыпты алдымен о?улы?тан ?арап шы?.

2. Саба?ты зейін ?ойып о?ып, керекті жерлерін д?птерге т?сір.

3. Та?ырып?а ?атысты с?ра?тар?а жауап беруге тырыс.

4. Дайынды? барысында мектепте не болмаса ?йде с?ра?-жауап ?дісін пайдалан.

5. Тест с?ра?тарына д?рыс жауап беру ?шін алдымен ?ате жауапты сызып таста.                                                                                 

 Мектебімізде 11-класс о?ушыларын ?БТ-?а дайындау ?шін о?у жылыны? басынан бастап ?р п?нге ?осымша саба?  кестесі бекітіледі. ?осымша саба?- ?лтты? біры??ай тестілеуге дайынды?ты? тиімді жолы. ?осымша саба?ты? ма?саты - о?ушыларды сапалы дайындауды? ар?асында ?БТ-ны жа?сы тапсыру?а ы?пал ету. ?осымша саба?ты? міндеттері - о?ушыларды? саба?та ал?ан білімдерін тере?дету, п?нге деген ?ызы?ушылы?ын ояту, о?ушыларды е?бек с?йгіштік пен жауапкершілікке т?рбиелеу. К?тілетін н?тиже - ?БТ-да жо?ар?ы н?тиже к?рсету. К?нделікті саба??а ?ара?анда ?осымша саба?та?ы ж?мыс т?рі бас?а материалдармен ж?не бас?а жолмен ж?зеге асады. ?андай саба? болмасын ?азіргі заман?ы жа?а о?ыту технологиясын ке?інен пайдалану?а болады. Мысалы: проблемалы? о?ыту, де?гейлеп-саралап о?ыту, ойын, тірек-сигналдары ар?ылы о?ыту т?рлерін к?бірек пайдаланамын. Тестке дайынды? барысында о?ушылар?а екі д?птер арнатамын. Бірінші д?птер та?ырыптарды ?айталау?а, екінші д?птер тест ж?мыстарына арналады. ?рбір та?ырыпты? , аралы? ба?ылау ж?не сынама тестілері алын?аннан кейін о?ушыларды? ж?мыстарын тексеріп, ?атемен ж?мыс ж?ргіземін. ?атемен ж?мыс ж?ргізу о?ушы?а жіберген ?атесін на?тылап, есте са?тауына к?мектеседі. Д?птердегі ?рбір тест тапсырмалары орындал?аннан кейін сол к?нгі ал?ан балын жазып отырамын. Саба? бекітілген жоспар бойынша ?ткізіледі. Онда к?птеген ж?мыс т?рлері белгіленген. ?рбір саба? сайын ?тілген тапсырмалар бойынша  с?ра?-жауап  ?дісін пайдаланамын. Ол ?шін 6-9 кластарды? о?улы?тары бойынша с?ра?тарды алдын-ала дайындап алдым. Дайындал?ан с?ра?тарды о?ушыларды? ?олына компьютермен к?бейтіп беріп ?ойдым. Б?л с?ра?тар?а о?ушы ?йде ?з бетімен дайындалады. С?ра?-жауап ?дісі бойынша с?ра?ты о?ып, о?ушылар д?птерге д?рыс жауабын жазып отырсада болады немесе ауызша жауап береді. О?ушыларды? білімін ба?ылау ?шін тест ж?йесін ?олдануды? ?лкен ма?ызы бар. Тест о?ушыларды? білімін аны? к?рсетеді. Тест ж?ргізу ар?ылы о?ушыларды? ?з бетінше ж?мыс істеу ?рекеттері  ж?не есте са?тау ?абілеттері артты. Тест т?сілдері о?ушыларды ойландыратындай, ?ызы?тыратындай болуы керек. О?ушыларды тестпен ж?мыс істей білуге ?йрету-м??алімні? басты міндеті.О?ушыларды тестке дайындау барысында тапсырмаларды о?ушыны? ?иналмай жаттап, ?мытпаулары ?шін тест тапсырмаларын ма?ынасына ?арай іріктеп, жаттату?а болады. Ол ?шін екі т?сіл ?олданамын. 1. тас д?уірінен бастап, ?азіргі заман?а дейінгі та?ырыптарды ретімен о?ыту.2. тест тапсырмаларын іріктеп, ма?ынасына ?арай жаттату. О?ушыларды? білімін ба?ылауда тестті? бірнеше т?рлерін ?олдандым. 

 С?йкестендіру тесті о?ушыларды? таным ?абілетін жетілдіріп, шы?армашылы? ізденісін арттырады, есте са?тау ?абілеттері дамиды. Б?л ж?мыста тарихи о?и?алар араластырылып беріледі де о?ушылар д?рыс жауаптарын с?йкестендіре орындайды. С?йкестендіру тесті тірек сызбалары ар?ылы белгіленеді 

 

 

С?йкестендіру тесті.

 

552-603 ж                                     Реформа жылдары

1771-1781 ж                                 Т?рік ?а?анаты

1867-1868 ж                                 Абылай хан бол?ан жылдар   

1812 ж                                          «Сібір ?аза?тарыны? жар?ысы»

453 ж                                            ?ара??м ма?ында?ы бас ?осу

1822 ж                                           Отан со?ысы

1710 ж                                           Атилланы? ?лімі

1538-1580 ж                                   ?мір Темірді? жоры?тары

1227-1255 ж                                   Мон?олдар Жетісу жеріне енеді

1371-1372 ж                                    Ха?назар хан билік етті

1218 ж                                             Батый хан 

С?йкестендіру тестін бірнеше та?ырыпты ?ткеннен кейін пайдалан?ан тиімді. Сонымен бірге толы?тыру тесті, баламалы тест ?дістерін ж?йелі т?рде ?олдана білсе? б?л ж?мыстарда о?ушыны? ойлау ?абілеттерін арттырары с?зсіз.

 

Толы?тыруды ?ажет ететін тест.

 

Уа?ыты Жетекшісі ?ай жерлерді ?амтыды Н?тижесі Сипаты

И.Тайман?лы

1837-1847ж Отаршылды??а ?арсы

С.Дат?лы

Толы?тыруды ?ажет ететін тестілер м?тінінде керекті с?здерді, белгіні ?оятын ашы? орын?а о?ушылар ?ажет жауабын ?ояды. Болмаса т?мендегі тест ?лгісі бойынша берілген с?ра?ты? ішіндегі к?п н?ктені? орнына жауабын жазады немесе тапсырманы жал?астырып ая?тайды. 

1. Т?рік с?зі........ с?зінен шы?ты.(теле)

2. Саудагерлер ?аласы........        ( Тараз)

3. Е? ал?аш м?сылман бейіттері................(Отырардан 9-10? ж?не Боран ?ала ж?ртынан табылды.)

4. Алтын ?нерк?сібінде 1873ж ......ж?мысшы ?йелдер е?бек етті.(12%)

5. Махамбет Ж??гір ханны? ..... деген баласына т?рбиеші болды. ( З?л?арнай)

6. «Ресей- ке? байта?, біра? шегінерге жер жо?-артымызда ....( М?скеу)

7. Ке?ес ?скерлерін Ау?анстаннан?кету ... ая?талды. (1989ж а?пан

8. Партия мен ?кімет басшылы?ына Ю.В.Андропов .... келді. (1982-1984ж)

 

Хронологиямен ж?мыс

 

Жылдар О?и?алар

1635ж

1731ж

1836-1838ж

1801ж

1854ж

1860ж 19-21?азан

1726ж

1680-1715ж

1741ж

1783-1797ж

1835-1865ж

1905-1907ж

1916ж 25 маусым

1918-1920ж

1920-1936ж

1936-1991ж

1939ж 1.09-1945ж 2.09

1964-1986ж

1972ж

1999ж а?пан, наурыз

2000 ж

1997 ж

1954-1956ж

1991 ж 13 желто?сан

 

Хронологиямен ж?мыс о?ушыларды тарихи о?и?аларды? ?ткен уа?ытын есте са?тау?а да?дыландырады. 

Тестке дайынды? барысында ?олданылатын ?діс-т?сілдер мен тапсырмаларды? шегі жо?. ?р м??алім ?иялына байланысты ?рт?рлі т?сілдерді , к?рнекіліктерді ?олдануына болады.

М?ндай тапсырмаларды ?йымдастыру ?шін м??алім ?зі тест тапсырмаларын жат?а білуі тиіс ж?не білгенін о?ушылар?а бере білуі керек. 

Міне, осылайша т?рлі ?діс-т?сілдерді пайдалана отырып, саба?тарды т?рлендіре ?ткізу о?ушыларды? тарих п?нінен ал?ан білімдерін ке?ейтіп, бекіте т?седі. ?рі о?ушыны? ?БТ кезінде жо?ары жетістікке жетуіне ?сері мол деп ойлаймын.

Просмотр содержимого документа
«Баяндама: О?УШЫЛАРДЫ ?БТ – ?А ДАЙЫНДАУДЫ? ЖА?А ЖОЛДАРЫ МЕН Т?СІЛДЕРІ »ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

Қызылopдa қaлaсы

Әлия Молдағұлова атындағы №173

орта мектебінің химия пәні мұғaлімі

Балтабаева Мағрипа ҚұлымғалиқызыОҚУШЫЛАРДЫ ҰБТ – ҒА ДАЙЫНДАУДЫҢ ЖАҢА ЖОЛДАРЫ МЕН ТӘСІЛДЕРІ


 

Білім берудің сапасын арттыру мен сапалы білім беру жүйесін құру мақсатында 2004 жылдан бастап республикамызда Ұлттық бірыңғай тестілеу жүйесі енгізілді. Ұлттық бірыңғай тестілеу- жалпы орта білім беру ұйымдарында оқушыларды қорытынды аттестаттауының бір түрі. Бірыңғай тестілеу жүйесі елімізде жыл сайын жетілдіріліп келеді. Әр жылғы тест жүйесі мектепте біздің қалай оқытып жатқанымыз бен  мектеп бітірушілердің нені талап ететіні арасындағы алшақтықты анықтап береді. Бұл жағдай әр мұғалімнен ҰБТ-ға дайындаудың тиімді әдіс-тәсілдерін шебер меңгеруді талап етеді. Бүгінде тарихты оқытудағы басты мақсат дүниежүзілік дамудағы адамзаттың орны ерекше екендігін, ол жасаған бүкіл әлемдік құндылықтарды білетін, оларды өз Отаны- Қазақстанның дамуы үшін пайдалануға ынталы, жан-жақты жетілген, өзінің қоғамдағы орнын түсінетін азаматтарды қалыптастыру. Бұл міндеттің орындалуында Ұлттық бірыңғай тестілеу сынағына оқушыларды жан-жақты дайындау үлкен рөл атқарады. Міне, осы Ұлттық бірыңғай тестілеу енгізілгеннен бергі уақыт ішінде жылма-жыл оқушыларды Қазақстан тарихынан дайындап келемін. Қазақстан тарихы пәні үлкен ауқымды уақытты қамтитын, қиын да күрделі пән. Себебі көптеген хронология, адам аттары, қоныстар, жыл, ай аттары, сандар көптеп кездеседі. Оқушылар ҰБТ кезінде осылардан қателер жібереді. Оқушылар арасында тестіні жаттап алсақ болды деген теріс түсінікте қалыптасқан. Тесті сұрақтарын үнемі жаттап алу, тестілеу кезінде жауаптардың бәрі дұрыс сияқты болып, оқушылардың шатасып қателікке жол беруіне әкеледі. Жаттау әдісі бойынша оқушы оқиғаның түп-тамырына назар аудармайды. Әр мұғалімнің оқушыны дайындауда өзіндік әдіс-тәсілдері болады. Менде тестіге қатысты тәжірибеде көзім жеткен , күнделікті жүргізіп отырған жұмысым туралы, оқушыларды Ұлттық бірыңғай тестіге дайындауда қолданатын әдіс-тәсілдеріммен ой бөлісіп, ортаға салғым келеді.  10-11 класс оқушыларына алдымен ҰБТ-ға қалай дайындалу керек екендігі жөнінде түсінік беремін. Оларға мына жағдайларды қатаң есте сақтауларын талап етемін. 

1. Тақырыпты алдымен оқулықтан қарап шық.

2. Сабақты зейін қойып оқып, керекті жерлерін дәптерге түсір.

3. Тақырыпқа қатысты сұрақтарға жауап беруге тырыс.

4. Дайындық барысында мектепте не болмаса үйде сұрақ-жауап әдісін пайдалан.

5. Тест сұрақтарына дұрыс жауап беру үшін алдымен қате жауапты сызып таста.                                                                                 

 Мектебімізде 11-класс оқушыларын ҰБТ-ға дайындау үшін оқу жылының басынан бастап әр пәнге қосымша сабақ  кестесі бекітіледі. Қосымша сабақ- Ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындықтың тиімді жолы. Қосымша сабақтың мақсаты - оқушыларды сапалы дайындаудың арқасында ҰБТ-ны жақсы тапсыруға ықпал ету. Қосымша сабақтың міндеттері - оқушылардың сабақта алған білімдерін тереңдету, пәнге деген қызығушылығын ояту, оқушыларды еңбек сүйгіштік пен жауапкершілікке тәрбиелеу. Күтілетін нәтиже - ҰБТ-да жоғарғы нәтиже көрсету. Күнделікті сабаққа қарағанда қосымша сабақтағы жұмыс түрі басқа материалдармен және басқа жолмен жүзеге асады. Қандай сабақ болмасын қазіргі заманғы жаңа оқыту технологиясын кеңінен пайдалануға болады. Мысалы: проблемалық оқыту, деңгейлеп-саралап оқыту, ойын, тірек-сигналдары арқылы оқыту түрлерін көбірек пайдаланамын. Тестке дайындық барысында оқушыларға екі дәптер арнатамын. Бірінші дәптер тақырыптарды қайталауға, екінші дәптер тест жұмыстарына арналады. Әрбір тақырыптық , аралық бақылау және сынама тестілері алынғаннан кейін оқушылардың жұмыстарын тексеріп, қатемен жұмыс жүргіземін. Қатемен жұмыс жүргізу оқушыға жіберген қатесін нақтылап, есте сақтауына көмектеседі. Дәптердегі әрбір тест тапсырмалары орындалғаннан кейін сол күнгі алған балын жазып отырамын. Сабақ бекітілген жоспар бойынша өткізіледі. Онда көптеген жұмыс түрлері белгіленген. Әрбір сабақ сайын өтілген тапсырмалар бойынша  сұрақ-жауап  әдісін пайдаланамын. Ол үшін 6-9 кластардың оқулықтары бойынша сұрақтарды алдын-ала дайындап алдым. Дайындалған сұрақтарды оқушылардың қолына компьютермен көбейтіп беріп қойдым. Бұл сұрақтарға оқушы үйде өз бетімен дайындалады. Сұрақ-жауап әдісі бойынша сұрақты оқып, оқушылар дәптерге дұрыс жауабын жазып отырсада болады немесе ауызша жауап береді. Оқушылардың білімін бақылау үшін тест жүйесін қолданудың үлкен маңызы бар. Тест оқушылардың білімін анық көрсетеді. Тест жүргізу арқылы оқушылардың өз бетінше жұмыс істеу әрекеттері  және есте сақтау қабілеттері артты. Тест тәсілдері оқушыларды ойландыратындай, қызықтыратындай болуы керек. Оқушыларды тестпен жұмыс істей білуге үйрету-мұғалімнің басты міндеті.Оқушыларды тестке дайындау барысында тапсырмаларды оқушының қиналмай жаттап, ұмытпаулары үшін тест тапсырмаларын мағынасына қарай іріктеп, жаттатуға болады. Ол үшін екі тәсіл қолданамын. 1. тас дәуірінен бастап, қазіргі заманға дейінгі тақырыптарды ретімен оқыту.2. тест тапсырмаларын іріктеп, мағынасына қарай жаттату. Оқушылардың білімін бақылауда тесттің бірнеше түрлерін қолдандым. 

 Сәйкестендіру тесті оқушылардың таным қабілетін жетілдіріп, шығармашылық ізденісін арттырады, есте сақтау қабілеттері дамиды. Бұл жұмыста тарихи оқиғалар араластырылып беріледі де оқушылар дұрыс жауаптарын сәйкестендіре орындайды. Сәйкестендіру тесті тірек сызбалары арқылы белгіленеді Сәйкестендіру тесті.

 

552-603 ж                                    Реформа жылдары

1771-1781 ж                               Түрік қағанаты

1867-1868 ж                                 Абылай хан болған жылдар   

1812 ж                                          «Сібір қазақтарының жарғысы»

453 ж                                           Қарақұм маңындағы бас қосу

1822 ж                                           Отан соғысы

1710 ж                                           Атилланың өлімі

1538-1580 ж                                  Әмір Темірдің жорықтары

1227-1255 ж                                   Монғолдар Жетісу жеріне енеді

1371-1372 ж                                    Хақназар хан билік етті

1218 ж                                             Батый хан 

Сәйкестендіру тестін бірнеше тақырыпты өткеннен кейін пайдаланған тиімді. Сонымен бірге толықтыру тесті, баламалы тест әдістерін жүйелі түрде қолдана білсең бұл жұмыстарда оқушының ойлау қабілеттерін арттырары сөзсіз.

 

Толықтыруды қажет ететін тест.

 

Уақыты Жетекшісі Қай жерлерді қамтыды Нәтижесі Сипаты

И.Тайманұлы

1837-1847ж Отаршылдыққа қарсы

С.Датұлы

Толықтыруды қажет ететін тестілер мәтінінде керекті сөздерді, белгіні қоятын ашық орынға оқушылар қажет жауабын қояды. Болмаса төмендегі тест үлгісі бойынша берілген сұрақтың ішіндегі көп нүктенің орнына жауабын жазады немесе тапсырманы жалғастырып аяқтайды. 

1. Түрік сөзі........ сөзінен шықты.(теле)

2. Саудагерлер қаласы........        ( Тараз)

3. Ең алғаш мұсылман бейіттері................(Отырардан 9-10ғ және Боран қала жұртынан табылды.)

4. Алтын өнеркәсібінде 1873ж ......жұмысшы әйелдер еңбек етті.(12%)

5. Махамбет Жәңгір ханның ..... деген баласына тәрбиеші болды. ( Зұлқарнай)

6. «Ресей- кең байтақ, бірақ шегінерге жер жоқ-артымызда ....( Мәскеу)

7. Кеңес әскерлерін Ауғанстаннанәкету ... аяқталды. (1989ж ақпан

8. Партия мен үкімет басшылығына Ю.В.Андропов .... келді. (1982-1984ж)

 

Хронологиямен жұмыс

 

Жылдар Оқиғалар

1635ж

1731ж

1836-1838ж

1801ж

1854ж

1860ж 19-21қазан

1726ж

1680-1715ж

1741ж

1783-1797ж

1835-1865ж

1905-1907ж

1916ж 25 маусым

1918-1920ж

1920-1936ж

1936-1991ж

1939ж 1.09-1945ж 2.09

1964-1986ж

1972ж

1999ж ақпан, наурыз

2000 ж

1997 ж

1954-1956ж

1991 ж 13 желтоқсан

 

Хронологиямен жұмыс оқушыларды тарихи оқиғалардың өткен уақытын есте сақтауға дағдыландырады. 

Тестке дайындық барысында қолданылатын әдіс-тәсілдер мен тапсырмалардың шегі жоқ. Әр мұғалім қиялына байланысты әртүрлі тәсілдерді , көрнекіліктерді қолдануына болады.

Мұндай тапсырмаларды ұйымдастыру үшін мұғалім өзі тест тапсырмаларын жатқа білуі тиіс және білгенін оқушыларға бере білуі керек. 

Міне, осылайша түрлі әдіс-тәсілдерді пайдалана отырып, сабақтарды түрлендіре өткізу оқушылардың тарих пәнінен алған білімдерін кеңейтіп, бекіте түседі. Әрі оқушының ҰБТ кезінде жоғары жетістікке жетуіне әсері мол деп ойлаймын.

ТӘЖІРИБЕ АЛАҢЫ Страница 4Получите в подарок сайт учителя

Предмет: История

Категория: Прочее

Целевая аудитория: Прочее.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Баяндама: О?УШЫЛАРДЫ ?БТ – ?А ДАЙЫНДАУДЫ? ЖА?А ЖОЛДАРЫ МЕН Т?СІЛДЕРІ

Автор: Балтабаева Магрипа Кулимгалиевна

Дата: 17.01.2015

Номер свидетельства: 157039

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

Распродажа видеоуроков!
ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства