kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Т?рбие са?аты "?аза?стан халы?тарыны? ассамблеясы ел бірлігін са?тау?а ?лес ?ос?ан доктрина"

Нажмите, чтобы узнать подробности

Та?ырыбы: ?аза?стан халы?тарыны? ассамблеясы ел бірлігін са?тау?а ?лес ?ос?ан  доктрина

Ма?саты: Жас ?рпа?ты тарихи-м?дени ж?не рухани ??ндылы?тарды ба?алау?а ?йрету. О?ушылар?а ?аза?стан Республикасы ?лемде е? ал?аш?ы мемлекеттерді? бірі болып сырттан келген бас?а ?лт ?кілдеріне алтын бесік бол?анды?ын ??ындыру,  бас?а ?лт ?кілдеріні? м?дениетін, ?дет-??рпын сыйлау, с?йлеу ?абілеттерін, шы?армашылы?тарын дамыту,  ?аза?станды? патриотизмге, елін, жерін с?юге ж?не хал?ын ??рметтеуге,  ?лтты? рухты, патриотты? сезімдерді ?ялату ар?ылы ынтыма?ты??а, досты??а, ?з Отанын с?юге, ?ор?ау?а т?рбиелеу.

Т?рбие са?ат т?рі: танымды?-сайыс саба?ы
Т?рбие са?ат ?дісі: с?ра?-жауап, ?ле?дер о?у, т?сіндіру
Т?рбие са?ат к?рнекі ??ралдары: ?р ?лтты? киімі, слайд, г?лдер, шар.
Т?рбие са?ат барысы:
Шатты? ше?бері: О?ушылар ?лкен ше?бер ??рады

?айырлы к?н, балалар!
Ше?бер болып т?райы? жылы ж?збен,
Бізге келсін ?уаныш н?р іздеген,
Шуа? тол?ан жанымыз, ж?регіміз
?лгі алсын к?рген жан мына бізден
Ендеше, сендер де сондай ?уанышты ж?збен бір - бірлері?е к?лімсірей ?арап, бас иіп амандасайы? ж?не бір ауыз тілектері?ді білдірі?дер.

?н?раным –жан?раным, Айтар ?нім -с?йлер с?зім. М??гі ба?и шыр?алады. ?аза?стан Республикасыны?  ?н?раны!
?аза?стан Республикасыны? ?н?раны орындалады.
-Б?гін бізде ерекше саба?, саба?ымызыды? та?ырыбы: “?аза?стан халы?тарыны? ассамблеясы ел бірлігін са?тау?а ?лес ?ос?ан  доктрина”.   

Біз саба? барысында ?аза?стан Республикасы ?лемде е? ал?аш?ы мемлекеттерді? бірі болып сырттан келген бас?а ?лт ?кілдеріне алтын бесік бол?анды?ын ??ына отырып,  бас?а ?лт ?кілдеріні? м?дениетін, ?дет-??рпын сыйлау, с?йлеу ?абілеттерін, шы?армашылы?тарын дамыту?а ?йренеміз. 

«Демократиялы?, зайырлы, ???ы?ты? ж?не ?леуметтік мемлекет» ??ру - Елдік м?ратты? басты ба?ыттары болып бекітілді. Конституцияда этносты? азшылы? ???ы?тарын ?ор?ау ж?ніндегі халы?аралы? ?лшемдерге жауап беретін ?о?амды? келісім мен этносаралы? толеранттылы?ты? ?аза?станды? ?лгісіні? ???ы?ты? негізі ?аланды. Осыны? негізінде, ?аза?станны? мемлекеттік ?лтты? саясаты ?о?амды? келісім конституциялы? ?а?идасына негізделе отырып, жалпы адамзатты? т?жырымдар?а с?йкес халы?ты? бірт?тасты?ын ?алыптастыру?а ба?ытталды.

Толеранттылы? – б?л жергілікті халы?ты? бас?а ?лт ?кілдеріне ж?не бас?а діндегі адамдар?а т?сіністікпен ?арап, оларды ?удаламауыны? белгісі. Жалпы толеранттылы? ?ркениетті ?о?ам?а т?н ??былыс. М?ндай ?асиет т?тас ?лтты? басына бір к?нде орнай салмайтыны белгілі. Б?л – халы?ты? сана-сезіміні?, д?ст?ріні?, рухани байлы?ыны? кемелденгеніні? ай?ын к?рінісі. Осы т?р?ыдан алып ?араса?, ?аза?станда?ы ?о?амды? ?арым-?атынастарды? белгілі бір д?режеге к?терілгенін бай?аймыз.

Ендеше сайысымызды бастайы?.

Шарттары:

І. М?тінмен ж?мыс.

ІІ. “И?, жо?”

ІІІ Д?йек с?з.

ІУ. Шы?армашылы? ж?мыс

У. Ойын жатты?у

 • .
 • Саба?ты бастамас б?рын, барлы? ?лт ?кілдерін мына жердегі суреттерді алу?а ша?ырамын. Енді ал?ан т?стері?ізге байланысты екі топ?а б?лінейік. 1- топ Б?? ?йымы бас ассамблеясы, 2- топ ?аза?стан халы?тарыны? ассамблеясы болады.

І.  М?тінмен ж?мыс

Біз сендермен ?аза?стан Республикасыны? ?н?ранын орындады?. Енді сайысымыз?а к?шейік.  Та?ырыпты ашып алу ма?сатында сендерге мынадай екі м?тін беремін. Сендер 3 минут ішінде о?ып, біздерге т?сіндіруге тиіссіздер. Екі топ?а м?тіндер таратылады. Та?ырыптары Б?? Бас Ассамблеясы ж?не ?аза?стан халы?тарыны? Ассамблеясы. (Та?ырып о?ушылар?а алдын ала таныстырылып слайд жасап ?келуге м?мкіндік бол?ан.)

 • Біріккен ?лттар ?йымыны? Бас Ассамблеясы — Б??-ны? басты органдарыны? бірі. Б??-на м?ше мемлекеттерді? барлы?ы те? ???ылы т?рде Бас Ассамблеяны (БА) ??райды. М?шелеріні? ?р?айсысы 1 дауыс ?ана иеленіп, делегаттар м?жіліс залына мемлекеттерді? а?ылшын тіліндегі ресми атауына орай алфавиттік ретпен жай?асады. Б??-ны? Жар?ысына с?йкес, Ассамблея халы?аралы? бейбітшілік пен ?ауіпсіздікті ?олдау ісіндегі ынтыма?тасты?ты? орта? ?а?идаларын тал?ылау?а, сондай-а? б?кіл м?селе бойынша м?дделі мемлекеттерге ж?не ?ауіпсіздік Ке?есіне на?ты ?сыныстар жасау?а у?кілетті. ?андай да болмасын, ?рекет жасауды ?ажет ететін істі? кез келгенін тал?ыла?ан со? немесе тал?ыламай-а? ол істі ?ауіпсіздік Ке?есіне жолдай алады. Сонымен ?атар халы?ар. бейбітшілік пен ?ауіпсіздікке ?атер т?ндіретін ахуалды ?ауіпсіздік Ке?есіні? ?аперіне салу?а ???ы бар (Б?? жар?ысы, 11 ж?не 13-бап). Осы баптар?а с?йкес, Бас Ассамблея экономикасы, ?леуметтік салада?ы, м?дениет, білім беру, денсаулы? са?тау аясында?ы халы?аралы? ынтыма?тасты?ты ?рістетіп, адам ???ылары мен бостанды?тарын ж?зеге асыру?а ж?рдемдесу ма?сатымен, сондай-а? халы?аралы? ???ы?ты? прогрессивті даму ба?ытында зерттеулер ж?ргізіп, н?с?аулар береді. Халы?тар арасында?ы орта? игіліктер мен досты? ?арым-?атынастар?а н??сан келтіруі ы?тимал шараларды жоюды ?сынады. Бас Ассамблея ?ауіпсіздік Ке?есіні? ж?не Б??-ны? бас?а да органдарыны? жыл сайын?ы, арнайы баяндамаларын тал?ылау?а, Б?? бюджетін ?арап, бекітуге міндетті; сонымен ?атар, мамандандырыл?ан мекемелер арасында?ы ?аржылы? ж?не бюджеттік келісімдерді бекітеді. Бас Ассамблеяны? (Жар?ыны? 18-бабында атап к?рсетілген) ма?ызды м?селелер бойынша шешімдері м?жіліске ?атысушы ?рі дауыс беруші м?шелеріні? ?штен екісіні? басым к?пшілігіні? даусымен ?абылданады. ?зге м?селелер ж?ніндегі, ?сіресе, процедуралы? шаралар?а ?атысты шешімдер к?дуілгі басым к?пшілік дауыспен ?абылдана береді. Шешімдерді ?абылдау ?шін Ассамблея?а Б??-ны? барлы?
 1. ?ХА Ассамблеяны? 350-ге жуы? м?шесі бар екені рас па? (и?)
 2. ?аза?станда 147 ?лт ?кілдері бар ма? (жо?, 130  астам)
 3. ?аза?стан Республикасында Ассамблеяны ??ратын ж?не ?айта ?йымдастыратын, Ассамблея ?ызметіні? ба?ыттарын ай?ындайтын, Ассамблея басшылы?ыны? лауазымды адамдарын ?ызметке та?айындайтын Парламент  пе? (жо?, Президент)
 4. ?аза?стан хал?ы Ассамблеясыны? сессиялары, ?лемдік д?ст?рлі діндер съездері, ?зге де ма?ызды іс-шаралар ?ткізілмейді ме? (жо?, ?ткізіледі)
 5. Биыл 2015 жылы ?аза? ханды?ыны? ??рыл?анына 505 жыл тола ма?  (жо?, 550 жыл)
 6. ?аза? диаспорасыны? Еуропа ж?не А?Ш елдеріне таралып ?оныстана бастауы 1992 жылдан бастала ма? (жо?, 1960)
 7. ?аза?тарды к?штеп отыры?шыландыру мен ?йымдастыру жылдарында ?аза?тарды? жаппай аштан ?ырылуы, шетелдерге к?шуі 1990-1995 жылдар да ма? (жо?, 1920-1930 жж)

Сергіту с?ті

 ?зіммен ?зім. ?нтаспада баяу музыка ?ойылады. М??алімні? айт?ан с?здерін к?з алдына елестетіп ж?не ??гіме барысын сезінуге тырысады.

         - Біз барлы?ымыз ы??айланып отырайы?. К?зімізді ж?мса? та болады. ?зімізді «Досты? пен бірлікті?» елінде ж?рміз деп елестетейік. Б?л елде ?лкендерді ??рметтеп, кішілерге ?ам?орлы? жасайтын, Отанын с?йетін, ж?ректері мейірім мен с?йіспеншілікке толы, денсаулы?ы мы?ты, ер ж?рек адамдар мекен етеді. Соларды? ішіндегі е? ?адірлі адамдар ?рине бізді? ?р?айсымызды? ата – анамыз, е? с?йкімді де ?ылы?тысы ?рине бізді? кішкентай балаларымыз. Олар ?ашан да бір – біріне к?мек к?рсетуден, ?ам?орлы? жасаудан шаршамайды. Біз барлы?ымыз осындай досты? пен бірлік елінде ?мір с?ріп жат?анымыз?а ?уануымыз керек.

         Енді б?рын?ы ?алпымыз?а т?сіп, к?зімізді ашайы?.

ІУ. Д?йек с?з. ?р топ б?гінгі та?ырыбымыз?а ?атысты ?андай д?йек с?здер айту?а болатынын айтады, ішінен біреуі та?далып алынады. Ол д?йек с?здерді? ма?ынасы т?сіндіріледі. Мысалы: «Досты? ?ымбат ?мірде»

ІУ. Шы?армашылы? ж?мыс. «Бал?ын бояу» айдары. ?р топ «Досты? ?ымбат ?мірде» та?ырыбына ?атысты сурет салады. Сал?ан суреттерін ?ор?айды.

У. Ойын жатты?у: «Мен досты?ты с?йемін, себебі мен..» деп аталатын ойын – жатты?уда балалар ?з білім – біліктерін ?олданып, ой ?орытындысын жасау?а м?мкіндік алады.

?орытындылау. ?р топты? жина?ан ж?рекшелерін санап же?імпаз топты аны?тау, марапаттау.

Ж?ректен-ж?рекке. Ысты? лебіздерін білдіріп, о?ушылар ?здері ?ала?ан бір ?нмен саба?ты ая?тау.

Просмотр содержимого документа
«Т?рбие са?аты "?аза?стан халы?тарыны? ассамблеясы ел бірлігін са?тау?а ?лес ?ос?ан доктрина" »

Қойбасарова Нұр Берікқанқызы,

тарих пәні мұғалімі,

“С. Бекбосынов атындағы орта мектебі” КММ

Архат ауылы, Абай ауданы

Шығыс Қазақстан облысы

Тақырыбы: Қазақстан халықтарының ассамблеясы ел бірлігін сақтауға үлес қосқан доктрина

Мақсаты: Жас ұрпақты тарихи-мәдени және рухани құндылықтарды бағалауға үйрету. Оқушыларға Қазақстан Республикасы әлемде ең алғашқы мемлекеттердің бірі болып сырттан келген басқа ұлт өкілдеріне алтын бесік болғандығын ұғындыру, басқа ұлт өкілдерінің мәдениетін, әдет-ғұрпын сыйлау, сөйлеу қабілеттерін, шығармашылықтарын дамыту, Қазақстандық патриотизмге, елін, жерін сүюге және халқын құрметтеуге, ұлттық рухты, патриоттық сезімдерді ұялату арқылы ынтымақтыққа, достыққа, өз Отанын сүюге, қорғауға тәрбиелеу.

Тәрбие сағат түрі: танымдық-сайыс сабағы
Тәрбие сағат әдісі: сұрақ-жауап, өлеңдер оқу, түсіндіру
Тәрбие сағат көрнекі құралдары: әр ұлттың киімі, слайд , гүлдер, шар.
Тәрбие сағат барысы:
Шаттық шеңбері: Оқушылар үлкен шеңбер құрады

Қайырлы күн, балалар!
Шеңбер болып тұрайық жылы жүзбен,
Бізге келсін қуаныш нұр іздеген,
Шуақ толған жанымыз, жүрегіміз
Үлгі алсын көрген жан мына бізден
Ендеше, сендер де сондай қуанышты жүзбен бір - бірлеріңе күлімсірей қарап, бас иіп амандасайық және бір ауыз тілектеріңді білдіріңдер.

Әнұраным –жанұраным, Айтар әнім -сөйлер сөзім. Мәңгі бақи шырқалады. Қазақстан Республикасының Әнұраны!
Қазақстан Республикасының әнұраны орындалады.
-Бүгін бізде ерекше сабақ, сабағымызыдың тақырыбы: “Қазақстан халықтарының ассамблеясы ел бірлігін сақтауға үлес қосқан доктрина”.

Біз сабақ барысында Қазақстан Республикасы әлемде ең алғашқы мемлекеттердің бірі болып сырттан келген басқа ұлт өкілдеріне алтын бесік болғандығын ұғына отырып, басқа ұлт өкілдерінің мәдениетін, әдет-ғұрпын сыйлау, сөйлеу қабілеттерін, шығармашылықтарын дамытуға үйренеміз.

«Демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет» құру - Елдік мұраттың басты бағыттары болып бекітілді. Конституцияда этностық азшылық құқықтарын қорғау жөніндегі халықаралық өлшемдерге жауап беретін қоғамдық келісім мен этносаралық толеранттылықтың қазақстандық үлгісінің құқықтық негізі қаланды. Осының негізінде, Қазақстанның мемлекеттік ұлттық саясаты қоғамдық келісім конституциялық қағидасына негізделе отырып, жалпы адамзаттық тұжырымдарға сәйкес халықтың біртұтастығын қалыптастыруға бағытталды.

Толеранттылық – бұл жергілікті халықтың басқа ұлт өкілдеріне және басқа діндегі адамдарға түсіністікпен қарап, оларды қудаламауының белгісі. Жалпы толеранттылық өркениетті қоғамға тән құбылыс. Мұндай қасиет тұтас ұлттың басына бір күнде орнай салмайтыны белгілі. Бұл – халықтың сана-сезімінің, дәстүрінің, рухани байлығының кемелденгенінің айқын көрінісі. Осы тұрғыдан алып қарасақ, Қазақстандағы қоғамдық қарым-қатынастардың белгілі бір дәрежеге көтерілгенін байқаймыз.

Ендеше сайысымызды бастайық.

Шарттары:

І. Мәтінмен жұмыс.

ІІ. “Иә, жоқ”

ІІІ Дәйек сөз.

ІУ. Шығармашылық жұмыс

У. Ойын жаттығу

Қорытындылау.

 • Сабақты бастамас бұрын, барлық ұлт өкілдерін мына жердегі суреттерді алуға шақырамын. Енді алған түстеріңізге байланысты екі топқа бөлінейік. 1- топ БҰҰ ұйымы бас ассамблеясы, 2- топ Қазақстан халықтарының ассамблеясы болады.

І. Мәтінмен жұмыс

Біз сендермен Қазақстан Республикасының әнұранын орындадық. Енді сайысымызға көшейік. Тақырыпты ашып алу мақсатында сендерге мынадай екі мәтін беремін. Сендер 3 минут ішінде оқып, біздерге түсіндіруге тиіссіздер. Екі топқа мәтіндер таратылады. Тақырыптары БҰҰ Бас Ассамблеясы және Қазақстан халықтарының Ассамблеясы. (Тақырып оқушыларға алдын ала таныстырылып слайд жасап әкелуге мүмкіндік болған.)

 • Біріккен Ұлттар Ұйымының Бас Ассамблеясы — БҰҰ-ның басты органдарының бірі. БҰҰ-на мүше мемлекеттердің барлығы тең құқылы түрде Бас Ассамблеяны (БА) құрайды. Мүшелерінің әрқайсысы 1 дауыс қана иеленіп, делегаттар мәжіліс залына мемлекеттердің ағылшын тіліндегі ресми атауына орай алфавиттік ретпен жайғасады. БҰҰ-ның Жарғысына сәйкес, Ассамблея халықаралық бейбітшілік пен қауіпсіздікті қолдау ісіндегі ынтымақтастықтың ортақ қағидаларын талқылауға, сондай-ақ бүкіл мәселе бойынша мүдделі мемлекеттерге және Қауіпсіздік Кеңесіне нақты ұсыныстар жасауға уәкілетті. Қандай да болмасын, әрекет жасауды қажет ететін істің кез келгенін талқылаған соң немесе талқыламай-ақ ол істі Қауіпсіздік Кеңесіне жолдай алады. Сонымен қатар халықар. бейбітшілік пен қауіпсіздікке қатер төндіретін ахуалды Қауіпсіздік Кеңесінің қаперіне салуға құқы бар (БҰҰ жарғысы, 11 және 13-бап). Осы баптарға сәйкес, Бас Ассамблея экономикасы, әлеуметтік саладағы, мәдениет, білім беру, денсаулық сақтау аясындағы халықаралық ынтымақтастықты өрістетіп, адам құқылары мен бостандықтарын жүзеге асыруға жәрдемдесу мақсатымен, сондай-ақ халықаралық құқықтың прогрессивті даму бағытында зерттеулер жүргізіп, нұсқаулар береді. Халықтар арасындағы ортақ игіліктер мен достық қарым-қатынастарға нұқсан келтіруі ықтимал шараларды жоюды ұсынады. Бас Ассамблея Қауіпсіздік Кеңесінің және БҰҰ-ның басқа да органдарының жыл сайынғы, арнайы баяндамаларын талқылауға, БҰҰ бюджетін қарап, бекітуге міндетті; сонымен қатар, мамандандырылған мекемелер арасындағы қаржылық және бюджеттік келісімдерді бекітеді. Бас Ассамблеяның (Жарғының 18-бабында атап көрсетілген) маңызды мәселелер бойынша шешімдері мәжіліске қатысушы әрі дауыс беруші мүшелерінің үштен екісінің басым көпшілігінің даусымен қабылданады. Өзге мәселелер жөніндегі, әсіресе, процедуралық шараларға қатысты шешімдер кәдуілгі басым көпшілік дауыспен қабылдана береді. Шешімдерді қабылдау үшін Ассамблеяға БҰҰ-ның барлық мүшелерінің кемінде жартысы қатысуы шарт. Бас Ассамблея жыл сайын (әдетте, қыркүйектің алғашқы сейсенбісінде) кезекті және арнайы сессияларын өткізеді. Арнайы сессияларды Қауіпсіздік Комитетінің, БҰҰ-на мүше елдердің көпшілігінің талап етуіне орай немесе БҰҰ-на мүше бір елдің (егер оны қалған мүшелердің кемінде жартысы қолдаса) талап етуі бойынша Бас Хатшы шақырады. Әр сессияда төраға (Қауіпсіздік Кеңесіне тұрақты мүшелердің төрағасы сессия төрағалығына сайлана алмайды) және оның 21 орынбасары сайланады. Бұған қоса екі процедуралық к-т құралады; құрамына сессия төрағасы, оның орынбасарлары және Ассамблеяның негізгі 7 к-тінің төрағалары енетін Бас комитет пленарлық мәжілістің күн тәртібін әзірлеумен, қаралатын мәселелер кезегін белгілеумен, Бас Ассамблеяның барлық к-терінің қызметін үйлестірумен, ал екінші к-т уәкілеттіліктерді тексерумен айналысады. Бас Ассамблеячның негізгі 7 к-тінің мынадай міндеттері бар: Бірінші к-т саяси мәселелермен және қарусыздануды қоса алғанда, қауіпсіздік мәселелерімен; Арнаулы саяси к-т Бірінші к-тке қатысты мәселелермен; Екінші к-т экон. және қаржы мәселелерімен; Үшінші к-т әлеуметтік-гуманитарлық және мәдени мәселелермен, Төртінші к-т қамқорлық және өзін-өзі басқара алмайтын терр-ларға жәрдемдесу мәселелерімен; Бесінші к-т әкімш. және оның қаржы мәселелерімен, Алтыншы к-т құқықтық мәселелерімен айналысады. Сонымен қатар, Ассамблеяның үш жылға тұрақты сайланатын әкімшілік, қаржы мәселелер жөніндегі консультативтік және Жарналар жөніндегі к-ті бар. Бас Ассамблея өзінің қызметтік міндетін толық жүзеге асыруға ықпал ете алатын басқа да қосымша органдарды құру мүмкіндігіне ие

Қазақстан халқы Ассамблеясы

Қазақстан Республикасының Президенті Ассамблеяны құрады және қайта ұйымдастырады, Ассамблея қызметінің бағыттарын айқындайды, Ассамблея басшылығының лауазымды адамдарын қызметке тағайындайды.

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президентіне — Елбасына Қазақстан халқы Ассамблеясын өмір бойы басқару құқығы тиесілі. Ассамблеяның құрылымын Ассамблея Сессиясы, Ассамблея Кеңесі, Ассамблея Хатшылығы, облыстардың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) ассамблеялары құрайды.

Ассамблея Сессиясы – Ассамблея мүшелерінің жиналысы Ассамблеяның жоғары басқарушы органы болып табылады. Сессияны Қазақстан Республикасының Президенті қажеттілігіне қарай, бірақ жылына кемінде бір рет шақырады. Кезекті Сессияны шақыру туралы өкім кезекті Сессияның еткізілетін күні, орны жене күн тәртібі көрсетіліп, ол басталғанға дейін отыз күннен кешіктірілмей қабылданады, бұл туралы ресми бұқаралық ақпарат құралдарында хабарланады. Кезектен тыс Сессия Ассамблея Төрағасының, Ассамблея Кеңесінің бастамасы бойынша немесе Ассамблея мүшелері жалпы санының кемінде үштен бірінің өтініші бойынша шақырылады жене оны өткізу туралы шешім қабылданған күннен бастап бір ай мерзімде өткізіледі.

Ассамблея тарихында 18 сессия өткізіліп, онда қоғам өмірінің маңызды мәселелері мен мемлекет дамуының негізгі бағыттар талқыланды. Сессиялар аралығындағы кезеңде Ассамблеяны басқаруды Қазақстан Республикасы Президентінің шешімімен құрылатын Ассамблея Кеңесі жүзеге асырады. Кеңестің құрамын Қазақстан Республикасының Президенті бекітеді. Қазақстан халқы Ассамблеясының жұмыс органы оның Хатшылығы дербес құрылымдық бөлім ретінде Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің құрамына кіреді. Ассамблеяның және облыстар (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) ассамблеяларының құрамы - этномәдени және өзге де қоғамдық бірлестік өкілдерінің, мемлекеттік органдар өкілдерінің және олардың қоғамдағы беделі ескеріле отырып Қазақстан Республикасы азаматтарының қатарынан қалыптастырылады. Қазіргі уақытта Ассамблеясының құрамында 390 мүше бар. Ассамблеяға мүшелікке кандидатуралар облыстардың этномәдени және өзге де қоғамдық бірлестіктерінің ұсыныстары негізінде облыстардың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) ассамблеялары сессияларының шешімі бойынша, сондай ақ республикалық, өңірлік этномәдени және өзге де қоғамдық бірлестіктердің жоғары органдарының шешімі бойынша ұсынылады. Ассамблея қызметін ғылыми сүйемелдеу үшін Ғылыми-сарапшылық кеңес құрылып, қызмет атқаруда. Ғылыми-сарапшылық кеңестің құрамына Қазақстан Республикасы Парламентінің депутаттары, этномәдени бірлестіктердің, ғылыми және білім беру ұйымдарының өкілдері, сондай-ақ ғалымдар, тәуелсіз сарапшылар мен мамандар кіреді. Этносаралық мәселені жариялаудың ерекшелігі ескеріле отырып Қазақстан халқы Ассамблеясы жанынан Журналистер мен сарапшылар клубы құрылған. Клуб жұмысының басты бағыты журналистер мен сарапшылар үшін этносаралық тақырыпты жариялаудың лайықты дәстүрін қалыптастыру, сондай-ақ Ассамблея мен БАҚ арасындағы байланысты тереңдету болып табылады. Барлық аймақтарда Достық үйлері өз жұмысын тиімді атқарып келеді, Мемлекет басшысының тапсырмасымен Астана қаласында – Бейбітшілік және келісім сарайы салынды. Мұнда жыл сайын Қазақстан халқы Ассамблеясының сессиялары, әлемдік дәстүрлі діндер съездері, өзге де маңызды іс-шаралар өтеді.

ІІ. “Иә, жоқ”

2 топқа 10 сұрақтан 20 сұрақ беріледі. Топ мүшелері иә немесе жоқ деп жауап беруі керек:

 1. 1995 ж. 1 наурыз — ҚР Президенті жарлығымен Қазақстан халықтарының Ассамблеясының құрылған күні ме? (иә)

 2. 1994 ж. наурыз — Мәскеуде Президент Н.Назарбаев Еуроазиялық Одақты құру жөнінде мәселе көтерді ме?. (иә)

 3. 1991 ж. — Қазақстан Республикасының “Көші-қон туралы” Заңы қабылданды ма? .(жоқ, 1992ж)

 4. 1991 ж. 28 қыркүйек — 4 қазан — Алматыда қазақтардың дүниежүзілік бірінші құрылтайы өтті ме? (Жоқ, 1992 ж 28 қыркүйек-4 қазан).

 5. 1992 ж. қазан — БҰҰ Бас Ассамблеясында Президент Н.Назарбаев АБӨ СШ (Азияда бірігіп әрекет ету және сенім шаралары) ұйымды қолдап сөз сөйлегені рас па? (иә)

 6. 1992 ж. 2 наурыз — ҚР БҰҰ құрамына кірді.(иә)

 7. Қазақстан тәуелсіздігін алғаш мойындаған ел КСРО ма? (жоқ, Түркия)

 8. 1991 ж. — шетелдегі қазақтардың ішінен алғаш Монғолиядан оралмандардың келе бастады ма? (иә)

 9. “Өзге республикалар мен шетелдерден Қазақ¬с¬танға келіп, ауыл шаруашылығында еңбек етуге тілек білдірген жергілікті ұлт өкілдерін көшіріп алу тәртібі мен жағдайлары туралы” қаулы қабылдады ма? .( иә, 1991 ж. 18 қараша)

 10. Қазақстан Республикасының “Көші-қон туралы” Заңы қабылданды. (иә, 1992 ж.)

 11. Қазақтардың екінші дүниежүзiлiк құрылтайы Алматы қаласында болды ма? (жоқ, 2002 ж. 23—24 қазан — Түркістан қаласында)

 12. Алдағы жылы 2015 Қазақстан халықтарының Ассамблеясының құрылғанына 21 жыл бола ма? (жоқ, 20 жыл)

 13. Ассасблеяның отырысы қыркүйек қазан айларында өте ме? (иә)

 14. ҚХА Ассамблеяның 350-ге жуық мүшесі бар екені рас па? (иә)

 15. Қазақстанда 147 ұлт өкілдері бар ма? (жоқ, 130 астам)

 16. Қазақстан Республикасында Ассамблеяны құратын және қайта ұйымдастыратын, Ассамблея қызметінің бағыттарын айқындайтын, Ассамблея басшылығының лауазымды адамдарын қызметке тағайындайтын Парламент пе? (жоқ, Президент)

 17. Қазақстан халқы Ассамблеясының сессиялары, әлемдік дәстүрлі діндер съездері, өзге де маңызды іс-шаралар өткізілмейді ме? (жоқ, өткізіледі)

 18. Биыл 2015 жылы Қазақ хандыңының құрылғанына 505 жыл тола ма? (жоқ, 550 жыл)

 19. Қазақ диаспорасының Еуропа және АҚШ елдеріне таралып қоныстана бастауы 1992 жылдан бастала ма? (жоқ, 1960)

 20. қазақтарды күштеп отырықшыландыру мен ұйымдастыру жылдарында қазақтардың жаппай аштан қырылуы, шетелдерге көшуі 1990-1995 жылдар да ма? (жоқ, 1920-1930 жж)

Сергіту сәті

Өзіммен өзім. Үнтаспада баяу музыка қойылады. Мұғалімнің айтқан сөздерін көз алдына елестетіп және әңгіме барысын сезінуге тырысады.

- Біз барлығымыз ыңғайланып отырайық. Көзімізді жұмсақ та болады. Өзімізді «Достық пен бірліктің» елінде жүрміз деп елестетейік. Бұл елде үлкендерді құрметтеп, кішілерге қамқорлық жасайтын, Отанын сүйетін, жүректері мейірім мен сүйіспеншілікке толы, денсаулығы мықты, ер жүрек адамдар мекен етеді. Солардың ішіндегі ең қадірлі адамдар әрине біздің әрқайсымыздың ата – анамыз, ең сүйкімді де қылықтысы әрине біздің кішкентай балаларымыз. Олар қашан да бір – біріне көмек көрсетуден, қамқорлық жасаудан шаршамайды. Біз барлығымыз осындай достық пен бірлік елінде өмір сүріп жатқанымызға қуануымыз керек.

Енді бұрынғы қалпымызға түсіп, көзімізді ашайық..

ІУ. Дәйек сөз. Әр топ бүгінгі тақырыбымызға қатысты қандай дәйек сөздер айтуға болатынын айтады, ішінен біреуі таңдалып алынады. Ол дәйек сөздердің мағынасы түсіндіріледі. Мысалы: «Достық қымбат өмірде»

ІУ. Шығармашылық жұмыс. «Балғын бояу» айдары. Әр топ «Достық қымбат өмірде» тақырыбына қатысты сурет салады. Салған суреттерін қорғайды.

У. Ойын жаттығу: «Мен достықты сүйемін, себебі мен .........» деп аталатын ойын – жаттығуда балалар өз білім – біліктерін қолданып, ой қорытындысын жасауға мүмкіндік алады.

Қорытындылау. Әр топтың жинаған жүрекшелерін санап жеңімпаз топты анықтау, марапаттау.

Жүректен-жүрекке. Ыстық лебіздерін білдіріп, оқушылар өздері қалаған бір әнмен сабақты аяқтау.


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: История

Категория: Планирование

Целевая аудитория: 7 класс

Автор: ?ойбасарова Н?р Берік?ан?ызы

Дата: 05.03.2015

Номер свидетельства: 182665

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства