kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

?аза?стан Республикасыны? сырт?ы саясаты 11 сынып?а арнал?ан ба?дарлама

Нажмите, чтобы узнать подробности

Т?СІНІКТЕМЕ

   Елбасы Н.?.Назарбаев “?аза?стан – 2030” стратегиясында ?о?ам б?гінгі ж?не ерте?гі ?рпа?ты? білімді ?рі ?ылым негіздерін ме?герген ?рпа? болуын талап етеді. Білім мен ?ылым ?з д?реж?сінде ме?герген елдер ?ана ?лемдік дамуды? алдында болады.Білім мен ?ылымды реформалау жа?а ?асырды?, жа?а д?уірді? к?н т?ртібінде т?р?ан басты талабы.Білім сапасын реформалау мен дамытуды? ау?ымды міндеттеріні? ішінде о?ушылар?а тарихи білім беруді жетілдіру, жа?а сапалы? де?гейге к?теру де бар. Соны? ішінде ?аза?стан тарихы п?нін о?ыту саласында да шешімін к?ткен м?селелер баршылы?. Отанымызды? сырт?ы саясатын о?ыту, ?аза?станны? ?лемдік ?ауымдасты?та алатын орнын т?сіндіру, о?ушыларды бейбітшілікке т?рбиелеу м?селелері ?азір к?н т?ртібінде ?ойыла бастады. ?ткен 15 жылдадан астам уа?ыт ішінде ?аза?стан Республикасы халы?аралы? ?ауымдасты?та ?зіні? лайы?ты орнын таба білді. Б??-на м?шелікке ?абылданды. 121 елмен дипломатиялы? ?атынас орнатты. Елімізде 68 шетел елшілігі мен м?млегерлік миссиялары ж?мыс істейді. Еліміз 68 халы?аралы? ?йым?а м?ше болып ?абылданды. Осыны? б?ріне ?ашан ж?не ?алай ?ол жеткізілді ?

  ?кінішке орай ?азіргі ?олданылып ж?рген о?улы?тардан о?ушылар осы с?ра?тар?а толы? жауап ала алмайды. О?улы?та берілген материал тым мардымсыз? Елімізді? сырт?ы саясатын т?сіндіретін ?зірше мектеп о?ушысына арнал?ан еш?андай к?мекші ??рал жо?. ?азіргі мектеп о?ушылары Отан тарихын, оны? халы?аралы? байланыстарын, д?ние ж?зі елдеріні? тарихын, ?сіресе бізді? елімізбен жан-жа?ты байланыстарды дамытып отыр?ан елдер тарихын жа?сы білуі керек, ?ткені олар келешекте ?лемні? к?птеген елдерінде ?ызмет ететін болады. К?ріп отыр?андай, т?уелсіз елімізді? сан мы?да?ан адамдары халы?аралы? саясат саласы бойынша арнайы білім ала алмайды, сонды?тан елімізді? сырт?ы саясатыны? ма?сатын, басым ба?ыттарын, жалпы халы?аралы? ?атынастар туралы ал?аш?ы м?ліметтерді мектеп ?абыр?асында ме?геріп шы??андары пайдалы болады.

   “?аза?стан Республикасыны? сырт?ы саясаты” атты факультативтік курс ба?дарламасы тарих п?нінен тере? білім алу?а ба?ыттал?ан. Ба?дарламаны жаса?анда ?Р мемлекеттік білім стандарты мен “Білім туралы” За?ыны? талаптары, Н.?.Назарбаевты? ?лтты? тарихты о?ып-?йрену ?ажеттігі туралы айт?ан ??нды пікірлері ескерілді.

  Курс халы?аралы? ?атынас, халы?аралы? ???ы?, ?лемдік экономика, халы?аралы? журналистика, елтану, айма?тану, саясаттану, тарих сия?ты маманды?ты ?ала?ан жеткіншектерге ба?ыт-ба?дар, к?мек береді.

Курсты? ба?дарламасы (34 са?ат)

  Кіріспе. Арнайы курсыны? ??рылымы ж?не мазм?ны (1 са?ат ).

  1- та?ырып. ?аза?стан дипломатиясыны? тарихынана. (6 са?ат).

  ?аза? хандарыны? дипломатиясы. Ке?ес заманында?ы ?аза? м?млегерлері. Н?зір Т?ре??лов. ?аза? КСР-і сырт?ы істер министрлігіні? ??рылуы ж?не оны? ?ызметі.

   2 - та?ырып. ?асырлар то?ысында?ы халы?аралы? ?атынастар.

  (4 са?ат).

  ?аламдастыру ?рдісі. ?лемдегі жа?а геосаяси жа?дай. ?аза?стан Республикасыны? сырт?ы саясатыны? ма?саты мен міндеттері ж?не негізгі ба?ыттары. ?аза?станны? ядролы? ?аруды таратпау саясаты.

  3 – та?ырып. ?аза?стан ж?не халы?аралы? ?йымдар. (4 са?ат).

  ?аза?станны? Б?? –да?ы ?ызметі. НАТО, Е?Ы? (ОБСЕ), ШЫ? ж?не та?ы бас?а халы?аралы? ж?не айма?ты? ??рылымдармен ?зара байланыстар.

  4 – та?ырып. ?аза?стан ж?не Азия айма?ы. (7 са?ат).

Н.?.Назарбаевты? Еуразиялы? ода? идеясы. ?аза?стан – орталы? Азия елдері. ?ытаймен, Жапония, О?т?стік Корея, Т?ркия елдерімен ?атынастар. Каспий м?селесі.

  5 – та?ырып. ?аза?стан ж?не Араб д?ниесі. (3 са?ат).

  Сауд Арабиясы, Египетпен ?атынас. ?аза?станны? “Таяу Шы?ыс м?селесі” ж?ніндегі позициясы.

  6 – та?ырып. ?аза?стан ж?не ТМД елдері. (4 са?ат).

  ?аза?станны? Ресей, Украина, Беларусь ж?не Балты? бойы елдерімен ?арым-?атынастары.

  7 – та?ырып. ?аза?стан ж?не Батыс елдері. (4 са?ат).

  ?аза?станны? А?Ш ж?не Еуропа елдерімен ?арым-?атынастары.

  ?айталау (1 са?ат).

11 сынып?а арнал?ан

«?аза?стан Республикасыны? сырт?ы саясаты»

та?ырыбы бойынша арнайы курсты?

к?нтізбелік-та?ырыпты? жоспары

(аптасына 1 са?ат, жылына 34 са?ат)

Р/с

Та?ырыптар      Са?ат саны      ?тілу мерзімі     Ескерту

1.Кіріспе саба?1Д?ріс

2.?аза? хандарыны? дипломатиясы1Д?ріс

3-4.Ке?ес заманында?ы ?аза? дипломатиясы2Д?ріс

5.Н?зір Т?ре??лов – т???ыш ?аза? дипломатиясы1Д?ріс

6.?аза? КСР сырт?ы істер министрлігіні? ??рылуы1Д?ріс

7.?аза?стан Республикасыны? СІМ-ні? ?алыптасуы1Д?ріс

8.?аламдастыру – д?ниеж?зілік дамуда?ы жа?а ?рдіс1Д?ріс

9.?асырлар то?ысында?ы ?лемдегі геосаяси жа?дай1Семинар

10.?аза?стан Республикасыны? сырт?ы саясатыны? ма?саты мен негізгі ба?ыттары1Д?ріс

11?аза?станны? ядролы? ?аруды таратпау саясаты1Семинар

12.?аза?станны? Б??-?а ?ызметі1Д?ріс

13.?аза?станны? НАТО-мен ынтыма?тасты?ы1Д?ріс

14.?аза?стан ж?не Е?Ы? (ОБСЕ)1Семинар

15.?аза?станны? халы?аралы? ж?не айма?ты? ??рылымдармен ?зара байланыстары1Т?жірибелік саба?

16.Н.?.Назарбаевты? “Еуразиялы? Ода?” идеясы1Д?ріс

17.?аза?стан мен Орталы? Азия елдері1Д?ріс

18.?ытай – тату к?рші ж?не сенімді ?ріптес1Д?ріс

19.К?ншы?ыс елімен ?атынас1Д?ріс

20.?аза?стан – О?т?стік Корея1Д?ріс

21.?аза?стан мен Т?ркия ?атынастары1Д?ріс

22.?аза?станны? Каспий м?селесіне к?з?арасы1Д?ріс

23.Сауд Арабиясымен ?атынас1Д?ріс

24.?аза?стан ж?не Мысыр елі1Д?ріс

25.?аза?станны? “Таяу Шы?ыс м?селесі” туралы позициясы1Семинар

26.?аза?стан – Ресей ?атынастары1Д?ріс

27.?аза?стан - Украина1Д?ріс

28.?аза?стан - Беларусь1Д?ріс

29.?аза?станны? Балты? бойы елдерімен ?атынастары1Д?ріс

30.?аза?стан ж?не А?Ш1Д?ріс

31-33.?аза?станны? ?лыбритания, Франция, Германия елдерімен ?атынастары3Д?ріс

34.Жина?тап ?айталау саба?ы1Д??гелек ?стел

О?ушыларды? дайынды? де?гейіне ?ойылатын талаптар

 Нені білуі керек:

  -    ?аза? дипломатиясы, ?аза? дипломаттары туралы м?ліметтерді білуі;

 • ?аза?стан Республикасы – халы?аралы? ?ауымдасты?ты? толы??анды м?шесі екендігі;
 • ?аза?стан – бейбітшіл ел;
 • Елбасыны? сырт?ы саясат саласында?ы ?айраткерлігі туралы.

 Нені ?йрену керек:

 • о?ыл?ан ??жат мазм?ны? ?з с?зімен ??гімелеп беруі;
 • тарихи терминдерді ?олдана білуі;
 • тарих м?тіндеріне толы? жоспар жасауы;
 • ?осымша ?дебиеттермен, а?парат ??ралдарымен ж?мыс істеу, ?з бетінше ізденуі;
 • халы?аралы? ?атынастар?а ?з ба?асын беру.

Пайдалан?ан ?дебиеттер:

 1. Н.?.Назарбаев. “?аза?станны? егеменді мемлекет ретінде ?алыптасуы мен дамуыны? стратегиясы!. Алматы, Д?уір, 1992.
 2. Н.?.Назарбаев. “?асырлар то?ысында”. Алматы, ?нер, 1996.
 3. Н.?.Назарбаев. “?аза?стан – 2030”. Алматы, 1998.
 4. Н.?.Назарбаев. “Тарих тол?ынында”. Алматы, 2002.
 5. Н.?.Назарбаев. “Сындарлы он жыл”. Алматы, 2003.
 6. К.Токаев. “Под стягом независимости”. Алматы, Білім, 1997.
 7. К.То?аев. “?аза?стан Республикасыны? дипломатиясы”. Алматы, ?айнар, 2002.
 8. Д.ЖЗамбылов. “Саясаттану негіздері”. О?у ??ралы. Алматы, Жеті жар?ы, 1998.
 9. ?.?бдік?рім?лы. “?аза?стан тарихы”. О?у ??ралы. Алматы, 1997.
 10. Ч.Мусин. “?аза?стан тарихы”. Алматы, 2000.
 11. М.Т?тімов. “?аза? ?лемі”. Алматы, 1993.
 12. С.Д?йсенов. “?аза? ханды?ыны? сырт?ы саясаты ж?не халы?аралы? жа?дайы”. О?ушылар?а арнал?ан к?мекші ??рал. Астана, 2002.
 13. “Континет” журналыны? 1999-2003 жыл?ы сандары.
 14.  “Саясат” журналыны? 1991-2003 жылдарда?ы сандары.
 15.  “Егеменді ?аза?стан”, “Жас Алаш”, Новое поколение”, т.б. республикалы? газеттер.

Просмотр содержимого документа
«?аза?стан Республикасыны? сырт?ы саясаты 11 сынып?а арнал?ан ба?дарлама»Қазақстан Республикасының

сыртқы саясаты


Бағдарламасы
11 сынып оқушыларына арналған

Құрастырған:Лебяжі жалпы орта білім беретін мектебінің тарих пәні мұғалімі

Мырзатаева Бибінұр Еламанқызы

Аққу, 2013 жыл

ТҮСІНІК ХАТ

Елбасы Н.Ә.Назарбаев “Қазақстан – 2030” стратегиясында қоғам бүгінгі және ертеңгі ұрпақтың білімді әрі ғылым негіздерін меңгерген ұрпақ болуын талап етеді. Білім мен ғылым өз дәрежәсінде меңгерген елдер ғана әлемдік дамудың алдында болады.Білім мен ғылымды реформалау жаңа ғасырдың, жаңа дәуірдің күн тәртібінде тұрған басты талабы.Білім сапасын реформалау мен дамытудың ауқымды міндеттерінің ішінде оқушыларға тарихи білім беруді жетілдіру, жаңа сапалық деңгейге көтеру де бар. Соның ішінде Қазақстан тарихы пәнін оқыту саласында да шешімін күткен мәселелер баршылық. Отанымыздың сыртқы саясатын оқыту, Қазақстанның әлемдік қауымдастықта алатын орнын түсіндіру, оқушыларды бейбітшілікке тәрбиелеу мәселелері қазір күн тәртібінде қойыла бастады. Өткен 15 жылдадан астам уақыт ішінде Қазақстан Республикасы халықаралық қауымдастықта өзінің лайықты орнын таба білді. БҰҰ-на мүшелікке қабылданды. 121 елмен дипломатиялық қатынас орнатты. Елімізде 68 шетел елшілігі мен мәмлегерлік миссиялары жұмыс істейді. Еліміз 68 халықаралық ұйымға мүше болып қабылданды. Осының бәріне қашан және қалай қол жеткізілді ?

Өкінішке орай қазіргі қолданылып жүрген оқулықтардан оқушылар осы сұрақтарға толық жауап ала алмайды. Оқулықта берілген материал тым мардымсыз. Еліміздің сыртқы саясатын түсіндіретін әзірше мектеп оқушысына арналған ешқандай көмекші құрал жоқ. Қазіргі мектеп оқушылары Отан тарихын, оның халықаралық байланыстарын, дүние жүзі елдерінің тарихын, әсіресе біздің елімізбен жан-жақты байланыстарды дамытып отырған елдер тарихын жақсы білуі керек, өткені олар келешекте әлемнің көптеген елдерінде қызмет ететін болады. Көріп отырғандай, тәуелсіз еліміздің сан мыңдаған адамдары халықаралық саясат саласы бойынша арнайы білім ала алмайды, сондықтан еліміздің сыртқы саясатының мақсатын, басым бағыттарын, жалпы халықаралық қатынастар туралы алғашқы мәліметтерді мектеп қабырғасында меңгеріп шыққандары пайдалы болады.

“Қазақстан Республикасының сыртқы саясаты” атты арнайы курс бағдарламасы тарих пәнінен терең білім алуға бағытталған. Бағдарламаны жасағанда ҚР мемлекеттік білім стандарты мен “Білім туралы” Заңының талаптары, Н.Ә.Назарбаевтың ұлттық тарихты оқып-үйрену қажеттігі туралы айтқан құнды пікірлері ескерілді.

Курс халықаралық қатынас, халықаралық құқық, әлемдік экономика, халықаралық журналистика, елтану, аймақтану, саясаттану, тарих сияқты мамандықты қалаған жеткіншектерге бағыт-бағдар, көмек береді.Оқушылардың дайындық деңгейіне қойылатын талаптарНені білуі керек:

- Қазақ дипломатиясы, қазақ дипломаттары туралы мәліметтерді білуі;

 • Қазақстан Республикасы – халықаралық қауымдастықтың толыққанды мүшесі екендігі;

 • Қазақстан – бейбітшіл ел;

 • Елбасының сыртқы саясат саласындағы қайраткерлігі туралы.


Нені үйрену керек:


 • оқылған құжат мазмұның өз сөзімен әңгімелеп беруі;

 • тарихи терминдерді қолдана білуі;

 • тарих мәтіндеріне толық жоспар жасауы;

 • қосымша әдебиеттермен, ақпарат құралдарымен жұмыс істеу, өз бетінше ізденуі;

 • халықаралық қатынастарға өз бағасын беру.Арнайы курстың бағдарламасы (34 сағат)


Кіріспе. Арнайы курстың құрылымы және мазмұны (1 сағат ).

1- тақырып. Қазақстан дипломатиясының тарихынана. (6 сағат).

Қазақ хандарының дипломатиясы. Кеңес заманындағы қазақ мәмлегерлері. Нәзір Төреқұлов. Қазақ КСР-і сыртқы істер министрлігінің құрылуы және оның қызметі.

2 - тақырып. Ғасырлар тоғысындағы халықаралық қатынастар.

(4 сағат).

Ғаламдастыру үрдісі. Әлемдегі жаңа геосаяси жағдай. Қазақстан Республикасының сыртқы саясатының мақсаты мен міндеттері және негізгі бағыттары. Қазақстанның ядролық қаруды таратпау саясаты.

3 – тақырып. Қазақстан және халықаралық ұйымдар. (4 сағат).

Қазақстанның БҰҰ –дағы қызметі. НАТО, ЕҚЫҚ (ОБСЕ), ШЫҰ және тағы басқа халықаралық және аймақтық құрылымдармен өзара байланыстар.

4 – тақырып. Қазақстан және Азия аймағы. (7 сағат).

Н.Ә.Назарбаевтың Еуразиялық одақ идеясы. Қазақстан – орталық Азия елдері. Қытаймен, Жапония, Оңтүстік Корея, Түркия елдерімен қатынастар. Каспий мәселесі.

5 – тақырып. Қазақстан және Араб дүниесі. (3 сағат).

Сауд Арабиясы, Египетпен қатынас. Қазақстанның “Таяу Шығыс мәселесі” жөніндегі позициясы.

6 – тақырып. Қазақстан және ТМД елдері. (4 сағат).

Қазақстанның Ресей, Украина, Беларусь және Балтық бойы елдерімен қарым-қатынастары.

7 – тақырып. Қазақстан және Батыс елдері. (4 сағат).

Қазақстанның АҚШ және Еуропа елдерімен қарым-қатынастары.

Қайталау (1 сағат).

11 «Б» қазақ сыныбына арналған «Қазақстан Республикасының сыртқы саясаты» тақырыбы бойынша арнайы курстың күнтізбелік-тақырыптық жоспары

(аптасына 1 сағат, жылына 34 сағат)

Р/с

Тақырыптар

Сағат саны

Өтілу мерзімі

Ескерту

1.

Кіріспе сабақ

1


Дәріс

2.

Қазақ хандарының дипломатиясы

1


Дәріс

3-4.

Кеңес заманындағы қазақ дипломатиясы

2


Дәріс

5.

Нәзір Төреқұлов – тұңғыш қазақ дипломатиясы

1


Дәріс

6.

Қазақ КСР сыртқы істер министрлігінің құрылуы

1


Дәріс

7.

Қазақстан Республикасының СІМ-нің қалыптасуы

1


Дәріс

8.

Ғаламдастыру – дүниежүзілік дамудағы жаңа үрдіс

1


Дәріс

9.

Ғасырлар тоғысындағы әлемдегі геосаяси жағдай

1


Семинар

10.

Қазақстан Республикасының сыртқы саясатының мақсаты мен негізгі бағыттары

1


Дәріс

11

Қазақстанның ядролық қаруды таратпау саясаты

1


Семинар

12.

Қазақстанның БҰҰ-ға қызметі

1


Дәріс

13.

Қазақстанның НАТО-мен ынтымақтастығы

1


Дәріс

14.

Қазақстан және ЕҚЫҰ (ОБСЕ)

1


Семинар

15.

Қазақстанның халықаралық және аймақтық құрылымдармен өзара байланыстары

1


Тәжірибелік сабақ

16.

Н.Ә.Назарбаевтың “Еуразиялық Одақ” идеясы

1


Дәріс

17.

Қазақстан мен Орталық Азия елдері

1


Дәріс

18.

Қытай – тату көрші және сенімді әріптес

1


Дәріс

19.

Күншығыс елімен қатынас

1


Дәріс

20.

Қазақстан – Оңтүстік Корея

1


Дәріс

21.

Қазақстан мен Түркия қатынастары

1


Дәріс

22.

Қазақстанның Каспий мәселесіне көзқарасы

1


Дәріс

23.

Сауд Арабиясымен қатынас

1


Дәріс

24.

Қазақстан және Мысыр елі

1


Дәріс

25.

Қазақстанның “Таяу Шығыс мәселесі” туралы позициясы

1


Семинар

26.

Қазақстан – Ресей қатынастары

1


Дәріс

27.

Қазақстан - Украина

1


Дәріс

28.

Қазақстан - Беларусь

1


Дәріс

29.

Қазақстанның Балтық бойы елдерімен қатынастары

1


Дәріс

30.

Қазақстан және АҚШ

1


Дәріс

31-33.

Қазақстанның Ұлыбритания, Франция, Германия елдерімен қатынастары

3


Дәріс

34.

Жинақтап қайталау сабағы

1


Дөңгелек үстелПайдаланған әдебиеттер:


 1. Н.Ә.Назарбаев. “Қазақстанның егеменді мемлекет ретінде қалыптасуы мен дамуының стратегиясы!. Алматы, Дәуір, 1992.

 2. Н.Ә.Назарбаев. “Ғасырлар тоғысында”. Алматы, Өнер, 1996.

 3. Н.Ә.Назарбаев. “Қазақстан – 2030”. Алматы, 1998.

 4. Н.Ә.Назарбаев. “Тарих толқынында”. Алматы, 2002.

 5. Н.Ә.Назарбаев. “Сындарлы он жыл”. Алматы, 2003.

 6. К.Токаев. “Под стягом независимости”. Алматы, Білім, 1997.

 7. К.Тоқаев. “Қазақстан Республикасының дипломатиясы”. Алматы, Қайнар, 2002.

 8. Д.ЖЗамбылов. “Саясаттану негіздері”. Оқу құралы. Алматы, Жеті жарғы, 1998.

 9. Ә.Әбдікәрімұлы. “Қазақстан тарихы”. Оқу құралы. Алматы, 1997.

 10. Ч.Мусин. “Қазақстан тарихы”. Алматы, 2000.

 11. М.Тәтімов. “Қазақ әлемі”. Алматы, 1993.

 12. С.Дүйсенов. “Қазақ хандығының сыртқы саясаты және халықаралық жағдайы”. Оқушыларға арналған көмекші құрал. Астана, 2002.

 13. “Континет” журналының 1999-2003 жылғы сандары.

 14. “Саясат” журналының 1991-2003 жылдардағы сандары.

 15. “Егеменді Қазақстан”, “Жас Алаш”, Новое поколение”, т.б. республикалық газеттер.
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: История

Категория: Планирование

Целевая аудитория: 11 класс

Скачать
?аза?стан Республикасыны? сырт?ы саясаты 11 сынып?а арнал?ан ба?дарлама

Автор: Мырзатаева Бибинур Еламановна

Дата: 13.01.2016

Номер свидетельства: 276359

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства