kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

?аза?стан халы?тары тарихы

Нажмите, чтобы узнать подробности

 

 

«?аза?стан халы?тары тарихы» ?олданбалы курсын ая?тау формасы.

 

 

Курс материалдары бойынша сына? алу, тест тапсырмаларын орындау,

?ылыми жобалар ?ор?ау. О?ушыларды? шы?армашылы? папкілерін жаса?тату, о?ушыларды? шы?армашылы? ж?мыстары мен жина?ан деректерінен к?рме ?йымдастыру.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

?о?амды?-гуманитарлы? ба?ытта жаса?тал?ан, «?аза?стан халы?тары тарихы»

?олданбалы курсты? к?нтізбелік жоспары

34 са?ат, аптасына 1 са?аттан

 

 

Р\с

Та?ырыпты? мазм?ны

Са?ат саны

К?ні

?дебиеттер,

деректер.

 

1.

 

І.

 

 2.

 

 3.

 

 4.

 5.

 

 6..

 

 

ІІ.

 

 

7.

 

 

8.

 

9.

 

10.

 

11.

12.

 

 

 

ІІІ.

 

 

13.

 

 

14.

 

 

15.

 

16.

 

17.

 

18.

19.

20.

21.

22.

23.

 

24.

25.

 

26.

 

 

27.

 

28.

 

.

 

ІV.

 

 

29.

 

30.

 

31.

 

32.

 

33.

 

34.

 

Кіріспе

 

?аза? хал?ыны? шы?у тарихы

 

К?не заманда?ы ?аза? елін мекендеген халы?тар

Орта ?асырларда?ы ?аза?стан хал?ы. Т?рік этногенезі.

?аза? хал?ыны? ?алыптасу тарихы.

?аза? хал?ыны? ??рамы, саны, географиялы? орналасуы.

?аза? хал?ыны? салт –д?ст?рлері, м?дениеті, шаруашылы?ы.

 

Революция?а дейінгі ?аза? ?о?амыны? этном?дени дамуы.

 

Патша ?кіметіні? ?аза?станды отарлау саясатында орыс шаруаларын ?аза? жеріне жаппай ?оныстандыруы.

?аза?станда орыс диаспорасыны? ?алыптасу тарихы.

Орыстарды? географиялы? орналасуы, м?дениеті, тарихы.

?й?ыр мен д?нген диаспросыны? ?алыптасу тарихы.

Татар диаспорасыны? ?алыптасу тарихы

Столыпин реформасы ж?не ?аза?стан?а славян халы?тарыны? жаппай ?оныс аударуы.

 

?аза?стан хал?ы Ке?естік тоталитарлы? ж?йе кезе?інде

 

?азан т??керісі ж?не оны? ?аза?стан хал?ына тигізген ?сері.

Жаппай ?жымдастыру саясатыны? ?аза? хал?ыны? демографиялы? ?рдісіне тигізген ?сері.

?збек пен ?зербайжан диаспросыны? ?алыптасу тарихы.

 

?аза?стан хал?ы саяси репрессия жылдарында

?лы Отан со?ысы жылдарында ?зге ?лттарды? ?аза? жеріне депортациялануы.

Неміс диаспорасыны? ?алыптасу тарихы.

Поляк диаспорасыны? ?алыптасу тарихы.

Корей диаспорасыны? ?алыптасу тарихы.

Шешен-ингуш диаспорасы ?алыптасуы.

Грек, курт диаспораларыны? ?алыптасу.

Украйн, беларусь диаспораларыны? ?алыптасу тарихы.

Т?рік- месхет диаспорасыны? ?алыптасуы

Кабарда-балкар диаспорасыны? ?алыптасуы тарихы.

Ты? ж?не ты?ай?ан жерлерді игеру саясаты ?аза?стан халы?тарыны? этногенезіне тигізген ?сері.

То?ырау жылдарында?ы ?аза?станда?ы к?ш-?он ахуалы.

?аза?стан халы?тарыны? ?айта ??ру жылдарында?ы демографиялы? жа?дайы.

 

 

?аза?стан халы?тарыны? т?уелсіздік жылдарында?ы дамуы.

 

1990 жылдарда?ы ?аза?стан халы?тарыны? меграциялы? жа?дайы.

?аза?стан халы?тар ассмблеясыны? ??рылуы.

?аза?стан халы?ты? ассамблеясыны? ?лтты? татулы?ты са?тау?а ?ос?ан ?лесі.

Шетелдік ?аза?тарды? ту?ан Отанына ?айта оралуы.

?азіргі кездегі ?аза?стан хал?ыны? дамуы.

 

?орытынды ?айталау.

 

 

     1

 

 5са?.

 

 

1

 

1

1

 

1

 

1

 

 

6са?.

 

    

 

1

 

1

 

1

 

1

1

 

1

 

 

16са?.

 

 

 

1

 

 

1

 

1

   

1

 

 

1

1

1

1

1

1

 

1

1

 

1

 

 

1

 

    1

 

1

 

 

 

 5са?.

 

   

    1

 

    1

 

    1

   

    1

    1

  

    1

      

 

01.09

 

 

 

 

08.09

 

 15.09

  22.09

  

29.09

 

 06.10

 

 

 

 

 

 

13.10

 

20.10

 

27.10

 

03.11

17.11

 

24.11

 

 

 

 

 

 

01.12

 

 

08.12

 

15.12

 

22.12

 

 

29.12

12.01

19.01

26.01

20.02

02.02

 

16.02

23.02

 

02.03

 

 

09.03

 

  16.03

 

06.04

 

 

 

 

 

 

13.04

 

20.04

 

27.04

 

04.05

11.05

 

18.05

 

 

 

 

?асымбаев. Ж.?.

«?аза? хал?ыны? ?алыптасу тарихы»

 

 

 

 

 

 

Ерофеева И.В, Алексенко А.Н, Баратова Г.С. «История народов Казахстана»

 

 

 

 

 

 

Шотабекова Л.К.

«Переселенческая политика в годы целины»

 

Масанов Н.Э.

«История Казахстана народы и культуры»

 

 

 

Поляков.Ю.А.

«Под века молчания»

 

 

 

 

 

 

 

Бекмаханова.Н.Е.

«К?п ?лтты   ?аза?стан хал?ы»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.?. Назарбаев.

«?асырлар то?ысында»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т?сінік хат

 

      «?о?амды? - гуманитарлы?» ба?ыт бойынша 11 сынып?а арнал?ан «?аза?стан

халы?тарыны? тарихы» атты ?олданбалы курсты? ба?дарламасы аптасына 1-рет,   жылына 34 са?ат?а есептеліп жасал?ан. Т?уелсіз ?аза?стан жа?а белестерге ?адам басуда, жа?а жетістіктерге жетуде. Осы мезгілде елімізді? халы?тарыны? досты?ы, татуласты?ы саяси –экономикалы? дамуды? басты кепілі. ?рбір о?ушы ?аза?станда т?ратын ?лт ?кілдеріні? ?оныстану тарихын жете білуі шарт. Сонды?тан да келешек ?рпа??а ?аза?станда ?рт?рлі халы?тарды? тарихты? ?ай белестерінде елімізге ?оныс аудар?аны туралы ма??лмат беру. «?аза?стан халы?тарыны? тарихы» ?олдабалы курс ба?дарламасыны? негігі ма?саты ?аза? жастарын бас?а ?лт ?кілдеріні? салт-

д?ст?рлері мен м?дениетін ??рметтей отырып, ?з ?лтыны? тарихы мен ?дет-??рпын ?астерлей білуге т?рбиелеу.

 

Курсты? негізі:               ?аза?стан территориясында мекен ететін халы?тарды?    

                                          тарихы, ?оныстнуы, салт-д?ст?рі, м?дениеті, шаруашылы?ы     

                                          туралы ма??лмат беру.

 

 

Курсты? тараулары:    1. ?аза? хал?ыны? шы?у тарихы.

                                          2.Революция?а дейінгі ?аза? ?о?амыны? этном?дени дамуы.

                                         3. ?аза?стан халы?тары ке?естік тоталитарлы? ж?йе кезінде    

                                         4. ?аза?стан халы?тарыны? т?уелсіздік жылдарында дамуы.

 

 

Маманды??а ба?дарлау:    Этнограф,тарихшы, тарихи туризм т.б. маманды?тар

П?наралы? байланыс:        География, ?дебиет.

Курс барысында о?ушылар келесі біліктерді иемденді:

- ?аза?станды мекендеген халы?тарды? тарихын танып білуге ?йрету.

- ?з білімі мен біліктілігін жа?а жа?дайларда ?олдана білу.

- ?аза?станды мекендеген халы?тарды? ?дет-??рыптары мен салт-д?ст?рлерін

  сыйлай біуге ?йрету.

- ?аза? хал?ыны? тарихымен таныстыру.

- ?жымды?, ынтыма?тасты? ?атынаста ж?мыс жасау.

 

О?ушылар?а ?ойылатын талаптар:

        1. ?зіні? о?у уа?ытын тиімді пайдалану.

        2. ?зіні? негізгі о?у ма?сатын ж?не міндеттерін белгілеу.

        3. О?ып отыр?ан материалды? басты ма?анасын ай?ындауы.

        4. Материалда?ы ма?аналы? тірек б?лімдерін таба білу.

        5. ?зін-?зі ба?алауды ж?зеге асырып отыру.

Просмотр содержимого документа
«?аза?стан халы?тары тарихы »

«Қазақстан халықтары тарихы» қолданбалы курсының мақсаты:

Қазақтың сан ғасырлық тарихында ақтаңдақ оқиғалардың көп болғаны белгілі. Солардың бірі қазақ даласына түрлі тарихи оқиғаларға сәйкес көптеген халықтардың қазақ топырағынан өз қонысын табуы. Қазіргі кезеңде Қазақстан көп ұлтты мемлекеттердің қатарына жатады. Қазақстанда жүзден аса ұлттың өкілдері тұрады.Осылардың әрқайсысының қазақ топырағына келуінің өзіндік тарихы бар.Ресей империясы қазақ елін жаулап, отарлау саясатын жүргізгенде орыс шаруаларын ХІХ ғасырда көптеп көшірсе, Столыпин реформасы дәуірінде славян ұлтының өкілдері жаңа жерлерді игеру желеуімен Қазақ жерінің шұрайлы өңірлеріне көптеп көшірілді. Кеңес дәуірінің 20-30 жылдарындағы ұжымдастыру саясаты көптеген халықты аштыққа, жалаңаштыққа ұшыратып босып кетуіне себепші болды. Ұлы Отан соғысы жылдарындағы Кеңес үкіметіне жақпаған халықтарды жаппай депортациялау саясаты, тың және тыңайған жерлерді игеру сияқты түрлі тарихи оқиғалар халықтың демографиялық ақуалына әсер етпей қойған жоқ. Бір сөзбен айтқанда қазақ елін көпұлтты мемлекеттер қатарына қосты. Еліміз тәуелсіздік алған жылдары экономикалық қиыншылықтар бел алып тұрған кезеңде ұлттық дүдараздықты болдырмау мақсатымен елбасымыз Н.Ә. Назарбаев көрегендік танытып Қазақстан халықтары ассамблясын құрып, әр ұлт өкілдеріне мәдени орталықтарын ашып салт-дәстүрлерін, мәдени мұраларын, тілін, дінін, ділін дамытуға жол ашты. Қазіргі таңда Қазақстанда жүзден астам ұлт өкілдері тату-тәтті, бейбіт өмір кешіп, еліміздің қарыштап дамуына өз үлестерін қосып келеді. Қазақстанды қоныстанған көптеген ұлт өкілдерінің жерімізді қоныстануына түрлі тарихи оқиғалар себепші болса, бүгінде Қазақстан олардың туған отанына айналды. Қазақ елінің іргетасын қалаушы бүгінгі жас ұрпаққа елімізді мекен еткен ұлтардаң тарихын түсіндіріп ұғындыру курстың басты мақсаты болып табылады.
«Қазақстан халықтары тарихы» қолданбалы курсының міндеттері:

Қазақстандағы өзге ұлт өкілдерінің қоныстау тарихының зертелуі маңызды орын алады. бұл оқиғаларды зертеп біліп, тек одан сабақ алып қоймай, өзге ұлт өкілдерінің елімізді көркейтуге қосқан үлестерін жас ұрпаққа ұғындыру, зерделей білуге үйрету, үлгі ету.


  • Қазақстанға қоныс аударған өзге ұлттардың елімізге қоныс аудару тарихын зерттеп, анықтау.


  • Мерзімді басылым материалдарымен Қазақстанды мекендеген өзге ұлттар өкілдерінің қазақ жерін қоныстануда түрлі тарихи оқиғалардың алатын орнын түсіндіру.


  • Қазақстанға жер аударылған, депортацияға ұшыраған тұтас халықтардың қиын тағдыры туралы зерттеп, деректермен көзін ашу.

.

  • Қазақстанды мекендеген өзге ұлт өкілдерінің салт-дәтүрлерімен, мәдени мұраларымен, қалыптасу тарихымен таныстыру.


  • Өлкемізде қуғын-сүргін құрбаны болған өзге ұлт өкілдерінің ұрпақтары туралы деректер жинақтау.  • Қазіргі кездегі саяси-экономикалық бағытымызда Қазақстан халықтар ассамблясының еліміздің қарыштап дамуына қосып отырған үлесін көрсету.


  • Қазақстанға өзге ұлт өкілдерінің қоныстануы туралы тарих- әлі де зерттеп талдауды қажет ететін еліміздің тарихи бір белесі, сондықтан жас ұрпақты осы тақырыптар бағытында шығармашылық ізденіске баулу, ғылыми-зерттеу жұмысына жол ашу.
«Қазақстан халықтары тарихы» қолданбалы курсының

тақырыбына деректік негізі :

Қазақстан халықтары тарихы жазылған ғылыми еңбектер, дереккөздері ретінде мұрағаттық қор материалдары, қаулы-қарарлар мен баспасөз мәліметтері, сондай-ақ Қазақстан тарихына арналған хрестоматия материалдары мен құжаттар жинақтары басшылыққа алынды. Сонымен бірге қарастырылып отырған мәселе бойынша депортацияға ұшыраған көне көз қарияларының әңгімелері, қуғын –сүргінге ұшыраған халықтардың ұрпақтарының қазақ еліне деген ыстық ықыластары,олардың тарихи, мәдени мұралары туралы деректкер пайдаланылды.«Қазақстан халықтары тарихы» қолданбалы курсын аяқтау формасы.Курс материалдары бойынша сынақ алу, тест тапсырмаларын орындау,

ғылыми жобалар қорғау. Оқушылардың шығармашылық папкілерін жасақтату, оқушылардың шығармашылық жұмыстары мен жинаған деректерінен көрме ұйымдастыру.Қоғамдық-гуманитарлық бағытта жасақталған, «Қазақстан халықтары тарихы»

қолданбалы курстың күнтізбелік жоспары

34 сағат, аптасына 1 сағаттанР\с

Тақырыптың мазмұны

Сағат саны

Күні

Әдебиеттер,

деректер.

1.


І.


2.


3.


4.

5.


6..ІІ.7.8.


9.


10.


11.

12.
ІІІ.13.14.15.


16.


17.


18.

19.

20.

21.

22.

23.


24.

25.


26.27.


28.


.


ІV.29.


30.


31.


32.


33.


34.


Кіріспе


Қазақ халқының шығу тарихы


Көне замандағы қазақ елін мекендеген халықтар

Орта ғасырлардағы Қазақстан халқы. Түрік этногенезі.

Қазақ халқының қалыптасу тарихы.

Қазақ халқының құрамы, саны, географиялық орналасуы.

Қазақ халқының салт –дәстүрлері, мәдениеті, шаруашылығы.


Революцияға дейінгі қазақ қоғамының этномәдени дамуы.


Патша үкіметінің Қазақстанды отарлау саясатында орыс шаруаларын қазақ жеріне жаппай қоныстандыруы.

Қазақстанда орыс диаспорасының қалыптасу тарихы.

Орыстардың географиялық орналасуы, мәдениеті, тарихы.

Ұйғыр мен дүнген диаспросының қалыптасу тарихы.

Татар диаспорасының қалыптасу тарихы

Столыпин реформасы және Қазақстанға славян халықтарының жаппай қоныс аударуы.


Қазақстан халқы Кеңестік тоталитарлық жүйе кезеңінде


Қазан төңкерісі және оның Қазақстан халқына тигізген әсері.

Жаппай ұжымдастыру саясатының қазақ халқының демографиялық үрдісіне тигізген әсері.

Өзбек пен әзербайжан диаспросының қалыптасу тарихы.


Қазақстан халқы саяси репрессия жылдарында

Ұлы Отан соғысы жылдарында өзге ұлттардың қазақ жеріне депортациялануы.

Неміс диаспорасының қалыптасу тарихы.

Поляк диаспорасының қалыптасу тарихы.

Корей диаспорасының қалыптасу тарихы.

Шешен-ингуш диаспорасы қалыптасуы.

Грек, курт диаспораларының қалыптасу.

Украйн, беларусь диаспораларының қалыптасу тарихы.

Түрік- месхет диаспорасының қалыптасуы

Кабарда-балкар диаспорасының қалыптасуы тарихы.

Тың және тыңайған жерлерді игеру саясаты Қазақстан халықтарының этногенезіне тигізген әсері.

Тоқырау жылдарындағы Қазақстандағы көш-қон ахуалы.

Қазақстан халықтарының қайта құру жылдарындағы демографиялық жағдайы.Қазақстан халықтарының тәуелсіздік жылдарындағы дамуы.


1990 жылдардағы Қазақстан халықтарының меграциялық жағдайы.

Қазақстан халықтар ассмблеясының құрылуы.

Қазақстан халықтық ассамблеясының ұлттық татулықты сақтауға қосқан үлесі.

Шетелдік қазақтардың туған Отанына қайта оралуы.

Қазіргі кездегі Қазақстан халқының дамуы.


Қорытынды қайталау.1


5сағ.1


1

1


1


16сағ.1


1


1


1

1


116сағ.
11


1

11

1

1

1

1

1


1

1


11


1


1
5сағ.


1


1


1

1

1

1


01.09

08.09


15.09

22.09

29.09

06.1013.10


20.10


27.10


03.11

17.11


24.1101.1208.12


15.12


22.1229.12

12.01

19.01

26.01

20.02

02.02


16.02

23.02


02.0309.03


16.03


06.0413.04


20.04


27.04


04.05

11.05


18.05

Қасымбаев. Ж.Қ.

«Қазақ халқының қалыптасу тарихы»Ерофеева И.В, Алексенко А.Н, Баратова Г.С. «История народов Казахстана»Шотабекова Л.К.

«Переселенческая политика в годы целины»


Масанов Н.Э.

«История Казахстана народы и культуры»
Поляков.Ю.А.

«Под века молчания»
Бекмаханова.Н.Е.

«Көп ұлтты Қазақстан халқы»


Н.Ә. Назарбаев.

«Ғасырлар тоғысында»Түсінік хат


«Қоғамдық - гуманитарлық» бағыт бойынша 11 сыныпқа арналған «Қазақстан

халықтарының тарихы» атты қолданбалы курстың бағдарламасы аптасына 1-рет, жылына 34 сағатқа есептеліп жасалған. Тәуелсіз Қазақстан жаңа белестерге қадам басуда, жаңа жетістіктерге жетуде. Осы мезгілде еліміздің халықтарының достығы, татуластығы саяси –экономикалық дамудың басты кепілі. Әрбір оқушы Қазақстанда тұратын ұлт өкілдерінің қоныстану тарихын жете білуі шарт. Сондықтан да келешек ұрпаққа Қазақстанда әртүрлі халықтардың тарихтың қай белестерінде елімізге қоныс аударғаны туралы мағұлмат беру. «Қазақстан халықтарының тарихы» қолдабалы курс бағдарламасының негігі мақсаты қазақ жастарын басқа ұлт өкілдерінің салт-

дәстүрлері мен мәдениетін құрметтей отырып, өз ұлтының тарихы мен әдет-ғұрпын қастерлей білуге тәрбиелеу.


Курстың негізі: Қазақстан территориясында мекен ететін халықтардың

тарихы, қоныстнуы, салт-дәстүрі, мәдениеті, шаруашылығы

туралы мағұлмат беру.Курстың тараулары: 1. Қазақ халқының шығу тарихы.

2.Революцияға дейінгі қазақ қоғамының этномәдени дамуы.

3. Қазақстан халықтары кеңестік тоталитарлық жүйе кезінде

4. Қазақстан халықтарының тәуелсіздік жылдарында дамуы.Мамандыққа бағдарлау: Этнограф,тарихшы, тарихи туризм т.б. мамандықтар

Пәнаралық байланыс: География, әдебиет.

Курс барысында оқушылар келесі біліктерді иемденді:

- Қазақстанды мекендеген халықтардың тарихын танып білуге үйрету.

- Өз білімі мен біліктілігін жаңа жағдайларда қолдана білу.

- Қазақстанды мекендеген халықтардың әдет-ғұрыптары мен салт-дәстүрлерін

сыйлай біуге үйрету.

- Қазақ халқының тарихымен таныстыру.

- Ұжымдық, ынтымақтастық қатынаста жұмыс жасау.


Оқушыларға қойылатын талаптар:

1. Өзінің оқу уақытын тиімді пайдалану.

2. Өзінің негізгі оқу мақсатын және міндеттерін белгілеу.

3. Оқып отырған материалдың басты мағанасын айқындауы.

4. Материалдағы мағаналық тірек бөлімдерін таба білу.

5. Өзін-өзі бағалауды жүзеге асырып отыру.
Курс жобасын құрып, өткізу үшін пайдаланған әдебиеттер1. Масанов Н.Э. Әбілғожин Ж.Б. «История Казахстана народы икультуры»

2. Ерофеева И.В. Алексеенко А.Н. Баратова Г.С. «История народов Казахстана»

3. Поляков Ю.А. «Под века молчания» Оренбург 1990 год.

4. Баратова Г.С. «Населения Казахстана» Казан 1986 год.

5. Козыбаев М.К. «История и современость»

6. Шотабекова Л.К. «Переселенческая политика в годы целины»

7. Ерофеева И.В. «Немецкий фактор в культурно-историческом развитии»

8. Назарбаев.Н.Ә. «Ғасырлар тоғысында»

9. Асфандияров С. «Қазақстан көне заманан қазірге дейін»

10 .Қасымбаев Ж.Қ. «Қазақстан халықтары тарихы»

11. Бекмаханова Н.Е. «Көп ұлтты Қазақстан халқы»

12. Садықов М.Қ. «Қазақстан халықтары: зерттеу материалдары»


Кулагино ұлттық гимназиясыҚазақстан халықтары тарихы

(қолданбалы курс)
Дайындаған жоғары санатты тарих пәні мұғалімі: Б. Шмиров.

Индер 2013жыл


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: История

Категория: Планирование

Целевая аудитория: 10 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
?аза?стан халы?тары тарихы

Автор: Шмиров Бейбит Канатович

Дата: 25.08.2014

Номер свидетельства: 112926

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства