kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

?абілеті жо?ары о?ушылармен ж?мыс

Нажмите, чтобы узнать подробности

v

?ызылорда облысы.Жа?а?ор?ан ауданы   №3 мектеп-интернатыны? Тарих ж?не  география п?ніні? жо?ары санатты м??алімі Зейдалиева Амина Ермаганбетовна

 ?АБІЛЕТІ ЖО?АРЫ

О?УШЫЛАРМЕН Ж?МЫС

??рылымы:

М??алім туралы м?лімет __________________________________________1

І б?лім. Дарынды о?ушыларды? ?абілеттерін дамыту ба?ытында

 істелетін ж?мыстарыны? ма?саттары мен міндеттері__________________2-4

ІІ б?лім. Дарынды о?ушылармен ж?мыс істеу ж?йесіні? моделі_________4

ІІІ б?лім. Дарынды о?ушыларды? банкі_____________________________5

ІV б?лім. Ба?ыттары бойынша ж?мыс жоспары_______________________6-7

V б?лім. Жоспар бойынша тапсырмалар т?рлері______________________8-9

VІ б?лім. О?ушыларды? шы?армашылы? ж?мыстары_________________10

VІІ б?лім. Дарындылы? туралы ой-пікірлер________________________11-14

VIII б?лім.  Жетістіктер_________________________________________15-16

І б?лім.

Дарынды о?ушыларды? ?абілеттерін дамыту ба?ытында істелетін ж?мыстарыны? ма?саттары мен міндеттері (негіздеме).

?аза?стан Республикасыны? “Білім туралы” за?ыны? 5-тарауында?ы  41-бапты? 1-б?ліміндегі “педагог ?ызметкерлер ?з біліктілігін артыру?а міндетті” деп к?рсетілуі, “?аза?стан-2030” стратегиялы? ба?дарламасында елбасыны? “біз балаларымыз?а?зімізді? жа?ын ж?не алыс к?ршілерімізбен досты? ?арым-?атынасымызды м?ра етіп ?алдыруымыз керек” деген с?зі б?кіл а?артушы ?ауым алдында “О?у т?рбие ?рдісіне жа?а педагогикалы? технологияларды енгізу ар?ылы о?ушыларды? білім сапасын арттыру, шы?армашылы? ?абілетін дамыту” ?зекті м?селелер енгізіп отыр?аны белгілі. Осы ма?сатты ж?зеге асыруда мектеп басшысы, ?жымда?ы м??алімдерді? к?сіби шеберлігі мен шы?армашылы? ізденісін дамыту?а аса м?н беру ?ажет.

          Мектеп –елімізді? халы??а білім беру ж?йесіні? – к?рделі тарма?ы. Сонды?тан мектебімізді? ма?саты: жеке т?л?аны  жан-жа?ты дамытуды? ал?ы шарты ретінде о?ушыларды сараптап о?ыту ар?ылы шы?армашылы? ?абілетін дамыту.

          Міндеттері ретінде:

·        О?у –т?рбие ?рдісіне диаагностикалы? талдау жасау

·        О?ушыны? жеке т?л?асыны? мониторингісін ??ру

·        О?у –т?рбие ?рдісін ізгілендіруді ж?зеге асыру

Мектепті? алдына ?ой?ан ма?саттарын шешуге п?н м??алімдеріні? сапалы? ??рылымы мен ?леуметтік жа?дайларын білу мен зерттеуді ж?не ?олдауды алдымызда?ы бірінші кезекті м?селе етіп ?ойды?.

 

Алын?ан м?ліметтер бойынша туында?ан проблемалар:

·        М??алімдерді? жо?ары білім алуына ж?не ?ылыми ізденіспен ш??ылдануына жа?дай жасау;

·         Білім, біліктілігін арттыру;

·        е?бектерін ?діл  ба?алай отырып, ??рметтеу;

·        м??алімні? ?леуметтік жа?дайына к??іл б?лу, к?мек к?рсету;

Елімізді? жар?ын болаша?ы, ?зіміз ?ызмет істеп ж?рген мектеп болаша?ы бізді? ?стаздарды? ізденісіне, балалар?а деген с?йіспеншілігіне, к?сіптік де?гейіне байланысты екенін жа?сы т?сінеміз. Шынды?ында м??алімні? алдында о?ушылар?а білім мен т?рбие беруде ?лкен жауапкершілік т?р.  

?рбір о?ушыны о?ытып, т?рбиелеуге байланысты м?селелерді ?здігімен ж?не шы?армашылы? ынтамен шешуге ?абілетті жа?ашыл м??алім керек.

О?ушыны? білім сапасын к?теру негізгі ма?сат. Біз со??ы н?тиже сипатын, мектеп т?легіні? білімділігі ?лгісі ар?ылы ??рды?.

Бізді? о?ушы?а ?ой?ан талабымыз:

·        ?орша?ан ортаны сезе білу, ??былыс себептерін іздене білу;

·        а?ыл парасатты игеріп, ойлау, сезім ?абілеттерін арттыру;

·        алдына ма?сат ?оя білу ж?не жетуге ?мтылу;

·        ?зін - ?зі талдауды, ?зін - ?зі ба?алай білуді ме?геру;

·        бас?а адамдармен ?арым-?атынас жасай білу, осы заман?а сай технологияларды пайдалана білу (интернет, электронды пошта);

·        ?орша?ан ортада ?з орны?ды, жеке р?лі?ді аны?тай білу;

           Сонды?тан, мектеп м??аліміні? сапасын со??ы н?тижеге ба?ыттау керек.  К?здеген ма?сатымызды? н?тижесін к?реміз, м??алімні? к?сіби шеберлегін дамыту?а ?ажетті жа?дай жасау ар?ылы білімні? жа?а парадигміне ?ту т?ртібі бойынша ?ылыми-?дістемелік ж?мысын ?йымдастыру.

           Мектеп м??алімдері шы?армашылы? ж?мыспен айналысу?а даяр болуы керек, н?тижеге жетуге ?мтылу ?ажет.

           Ел президенті Н.Назарбаевты?  ?аза?стан хал?ына арнал?ан Жолдауында “Бізді? болаша?та?ы жо?ары технологиялы? ж?не ?ылыми ?амтымды ?ндірістері ?шін кадрлар ?орын жаса?тауымыз ?ажет” деген с?здері бар. Демек, о?ушыларды? ?ылыми зерттеу ж?мыстарына ?ызы?уын ?алыптастыру, шы?армашылы? ?абілетін дамыту, ?азіргі техниканы тиімді пайдалану м?дениетіне т?рбиелеу – мектепті? басты ба?ыттарыны? бірі.  Б?л салада ат?арылатын ж?мыстар жетерлік.

           “Баланы? шы?армашылы? ?абілетін ашу, оны ал?а ?арай дамыту ?шін е? бастысы жа?дайлар жасау ?ажет”.

           О?ушыны? дарындылы?ыны? дамуы, ?абілетіні? ашылуы к?бінесе м??алімні? к?сіби  біліктілігне, ж?не оны? т?л?алы? ?асиетіне байланысты екені айдан аны?.

           К?бінесе “дарынды о?ушы – б?л жа?сы о?итын о?ушы” деген пікір ?алыптас?ан. Белгілі а?ылшын психологі П.Торрансты? зерттеулері б?л пікірді? м??алімдер арасында жиі кездесетінін аны?тады. Олар?а о?уда ?иыншылы? ту?ызбайтын, т?ртіпті, ?йымшыл, білімді, т?ра?ты, ??ымтал, ?з ойын на?ты ж?не т?сінікті жеткізе алатын о?ушылар к?бірек ?найды. Ал ?исынсыз с?ра? ?оятын, ?з ж?мысымен ?ана айналысатын, т?уелсіз, к?біне т?сініспеушілік ту?ызатын, ?ияли, ?р н?рсеге к?з?арасы б?лек о?ушылар ?намайды. П.Торрансты? зерттеулері на? осы ?асиеттер о?ушыны? шы?армашылы? дарындылы?ын к?рсететін ж?не оны? нашар о?итын о?ушыларды? арасында да аз емес екендігін ай?ында?ан. Сонды?тан м??алімдер осы зерттеулерді? н?тижесін есте ?ста?аны ж?н.

           Дарынды о?ушымен ж?мысты? негізгі  ма?саты- оларды? шы?армашылы? ж?мыста ?зіні? ?абілетін іске асыру?а дайынды?ын ?алыптастыру. Ал ма?сат?а жету о?у ба?дарламасын тере?детіп о?ыту ж?не о?ушыны? танымды? белсенділігін дамыту ар?ылы ж?зеге асады.

           Дарынды о?ушымен ж?мыс ж?йесіндегі м??алім ма?ызды орын алады.  О?ушыны? болаша?та?ы маманды?ына байланысты, я?ни к?сіби та?дыры тек ?ана жа?сы м??алімге байланысты.  

Б?л контексте болаша? м??алімді жа?ашыл педагогтерді?  инновациялы? т?жірибесін шы?армашылы? ынтамен ме?геру ж?не  пайдалану ар?ылы даярлауды? келешегі зор деп ойлаймыз.

Жа?ашыл педагогтер о?ушыны? жеке т?л?алы? абройын барынша ??рметеуге, оны? шы?армашылы? ?абілеттері мен бейімділіктерін, ?здігімен ойлау ?абілетін дамыту?а, жа?ымды эмоциональды? педагогикалы? ?рдісті ?алыптастырып, одан педагогикалы? зорлы?ты? барлы? т?рін аластату?а  ба?ыттал?ан ізгіліктік стратегиясымен сипатталады.

Оларды? т?жірибесі мына ережелерге негізделеді:

·        о?ытуды м??алім мен о?ушыны? ?зара шы?армашылы? ?арым-?атынасы ретінде ?абылдау.

·        К?рделі ма?сат идеясы (о?ушыны? алдына барынша к?рделі ма?сат ?ойылып, оны орындай алатынды?ына сенімін ны?айту);

·        ?зіндік талдау (о?ушыларды? ж?мыс н?тижелерін жеке ж?не ?жымды? талдау);

·        Ерікті та?дау (м??алімні? о?у материалыны? жа?сы ме?герілуі ма?сатында саба? уа?ытын ?з бетінше пайдалануы);

·        О?ушыларды? ?зін- ?зі шы?армашылы? бас?аруы;

·        Т?рбиеге жеке т?л?а т?р?ысынан ?арау;

·        Ата- аналармен ынтыма?тасты? ??ру;

Сонымен, жа?ашыл педагогтерді? инновациялы? т?жірибесі т?л?аны дамытуда ізгілік ж?не шы?армашылы? к?з?арас?а негізделген ?дістер мен ж?йесін ??райды.

М??алімні? біліміне ?ойылатын талаптар:

·        ?зіні? саба? беретін п?нін мемлекеттік стандарт де?гейінен жо?ары де?гейде білу;

·        о?ушы дарындылы?ыны? моделін білу;

·        ?азіргі заман?а сай о?ытуды? жа?а технологияларын білу;

·        дарынды о?ушыны о?ыту, т?рбиелеу ?рдісінде ?лгірімге ?ана к??іл б?лмей оны? бас?а да к?рсеткіштерімен байланысына да к??іл б?лу;

·        дарынды о?ушыларды? ерекшелігін ескере отырып, олар?а шы?армашылы?пен ж?мыс жасайтын тапсырмалар дайындай білуі.

М??алімні? іскерлігіне ?ойлатын талаптар:

·        дарынды о?ушыны аны?тау ?дістерімен ж?мыс жасай алуы;

·        дарынды о?ушыларды (жекелей ж?не топпен)о?ыту?а арнал?ан ба?дарлама ??растырып, сонымен т?ра?ты ж?мыс істей білуі;

·        о?ушы дарындылы?ын дамыту?а ?ажетті зерттеу ж?мыстарын ж?ргізе алуы;

·        дарынды о?ушыны о?ытуды? н?тижесін на?ты ба?алай білуі;

·        дарынды о?ушыны? ?ылыми –ізденіс ж?мыстарымен айналысуына жетекшілік етуі;

·        дарынды о?ушыны олимпиадалар мен сайыстар?а дайындауда жетістікке жете алатындай де?гейде ж?мыс жасауы.

Сондай-а? дарынды о?ушылармен н?тижелі ж?мыс жасайтын м??алімні? к?сіби “бейнесі” мынадай ?асиеттерден т?рады: жо?ары к?сіби біліктілік, даралы? ?асиет, білімпазды?, ойлап табу?а ж?не ?ылыми  зертеу ж?мысына ?абілеттілік, к?сіби ?ызметін ?здігінен жетілдіруге ?мтылушылы?. Дарынды о?ушымен ж?мыс м??алімні? ?зіне, ?ызметіне ж?не к?сіби біліктілігіне жа?а, жо?ары талаптар ?ояды. Тіпті оны? к?сіби жетілуіне ?згеше емтихан болып табылады.

          ?лы ойшыл Плутарх кезінде былай депті: “…К?птеген таби?и талант дарынсыз ?стаздарды? кесірінен жойылып кетеді. Олар дарынны? таби?и ??былысына тере? бойлай алмай, т?парды есекке айналдырып ??ртып тынады”. Міне, ?стаз осындай келе?сіздікке жол бермеуі керек.

О?ушыларды? шы?армашылы?  ?абілетін арттырып, ынталандыру ?шін саба?тарды мынадай жолдармен ?ткізуге болады:

1.     Саба?та ке? к?лемде к?рнекі ??ралдарды пайдалану;

2.     Саба?ты т?рлендіріп ?ткізу;

3.     Саба?та о?ушылар ?здері жаса?ан суреттер, схемаларды пайдалану;

4.     Техникалы? ??ралдарды тиімді ?олдану;

5.     Саба??а ?атысты бейнетаспаларды, фильмдерді к?рсету.

?орыта келгенде, О.Бальзакты? “?дай е?бек ету- ?нерді? де, ?мірді? де за?ы” дегеніндей, о?ушыларды? шы?армашылы?  ?абілеті мен белсенділігін артыруда м??алімге ?немі ізденуге, т?ра?ты е?бек етуді міндеттейді.

          ?рине, арт?арыл?ан істер аз емес. Дегенмен, ?лі де болса бізді ойландыратын, тол?андыратын істер жетерлік. Атап айт?анда, олар – білім сапасын арттыру, о?ушыларды? біліміне, ойлау ?абілетіне сай де?гейлеп  о?ыту, ?ылыми-ізденіс ?абілеттерін ?алыптастыру, т.с.с. ?йткені, ХХІ ?асыр- білімділер ?асыры. Ендеше бізге ой ?рісі жо?ары дамы?ан, зерделі, жан-жа?ты парасатты ?рпа? керек екенін бір с?тте естен шы?арма?анымыз ж?н.

v

Просмотр содержимого документа
«?абілеті жо?ары о?ушылармен ж?мыс »
Қызылорда облысы .Жаңақорған ауданы №3 мектеп-интернатының Тарих және география пәнінің жоғары санатты мұғалімі Зейдалиева Амина Ермаганбетовна

ҚАБІЛЕТІ ЖОҒАРЫ

ОҚУШЫЛАРМЕН ЖҰМЫС

Құрылымы:


Мұғалім туралы мәлімет __________________________________________1


І бөлім. Дарынды оқушылардың қабілеттерін дамыту бағытында

істелетін жұмыстарының мақсаттары мен міндеттері__________________2-4


ІІ бөлім. Дарынды оқушылармен жұмыс істеу жүйесінің моделі_________4

ІІІ бөлім. Дарынды оқушылардың банкі_____________________________5


ІV бөлім. Бағыттары бойынша жұмыс жоспары_______________________6-7


V бөлім. Жоспар бойынша тапсырмалар түрлері______________________8-9


VІ бөлім. Оқушылардың шығармашылық жұмыстары_________________10


VІІ бөлім. Дарындылық туралы ой-пікірлер________________________11-14


VIII бөлім. Жетістіктер_________________________________________15-16


І бөлім.

Дарынды оқушылардың қабілеттерін дамыту бағытында істелетін жұмыстарының мақсаттары мен міндеттері (негіздеме).


Қазақстан Республикасының “Білім туралы” заңының 5-тарауындағы  41-баптың 1-бөліміндегі “педагог қызметкерлер өз біліктілігін артыруға міндетті” деп көрсетілуі, “Қазақстан-2030” стратегиялық бағдарламасында елбасының “біз балаларымызғаөзіміздің жақын және алыс көршілерімізбен достық қарым-қатынасымызды мұра етіп қалдыруымыз керек” деген сөзі бүкіл ағартушы қауым алдында “Оқу тәрбие үрдісіне жаңа педагогикалық технологияларды енгізу арқылы оқушылардың білім сапасын арттыру, шығармашылық қабілетін дамыту” өзекті мәселелер енгізіп отырғаны белгілі. Осы мақсатты жүзеге асыруда мектеп басшысы, ұжымдағы мұғалімдердің кәсіби шеберлігі мен шығармашылық ізденісін дамытуға аса мән беру қажет.

          Мектеп –еліміздің халыққа білім беру жүйесінің – күрделі тармағы. Сондықтан мектебіміздің мақсаты: жеке тұлғаны  жан-жақты дамытудың алғы шарты ретінде оқушыларды сараптап оқыту арқылы шығармашылық қабілетін дамыту.

          Міндеттері ретінде:

        Оқу –тәрбие үрдісіне диаагностикалық талдау жасау

        Оқушының жеке тұлғасының мониторингісін құру

        Оқу –тәрбие үрдісін ізгілендіруді жүзеге асыру

Мектептің алдына қойған мақсаттарын шешуге пән мұғалімдерінің сапалық құрылымы мен әлеуметтік жағдайларын білу мен зерттеуді және қолдауды алдымыздағы бірінші кезекті мәселе етіп қойдық.

 

Алынған мәліметтер бойынша туындаған проблемалар:

        Мұғалімдердің жоғары білім алуына және ғылыми ізденіспен шұғылдануына жағдай жасау;

         Білім, біліктілігін арттыру;

        еңбектерін әділ  бағалай отырып, құрметтеу;

        мұғалімнің әлеуметтік жағдайына көңіл бөлу, көмек көрсету;

 

Еліміздің жарқын болашағы, өзіміз қызмет істеп жүрген мектеп болашағы біздің ұстаздардың ізденісіне, балаларға деген сүйіспеншілігіне, кәсіптік деңгейіне байланысты екенін жақсы түсінеміз. Шындығында мұғалімнің алдында оқушыларға білім мен тәрбие беруде үлкен жауапкершілік тұр.  

Әрбір оқушыны оқытып, тәрбиелеуге байланысты мәселелерді өздігімен және шығармашылық ынтамен шешуге қабілетті жаңашыл мұғалім керек.

Оқушының білім сапасын көтеру негізгі мақсат. Біз соңғы нәтиже сипатын, мектеп түлегінің білімділігі үлгісі арқылы құрдық.

Біздің оқушыға қойған талабымыз:

        қоршаған ортаны сезе білу, құбылыс себептерін іздене білу;

        ақыл парасатты игеріп, ойлау, сезім қабілеттерін арттыру;

        алдына мақсат қоя білу және жетуге ұмтылу;

        өзін - өзі талдауды, өзін - өзі бағалай білуді меңгеру;

        басқа адамдармен қарым-қатынас жасай білу, осы заманға сай технологияларды пайдалана білу (интернет, электронды пошта);

        қоршаған ортада өз орныңды , жеке рөліңді анықтай білу;

           Сондықтан, мектеп мұғалімінің сапасын соңғы нәтижеге бағыттау керек.  Көздеген мақсатымыздың нәтижесін көреміз, мұғалімнің кәсіби шеберлегін дамытуға қажетті жағдай жасау арқылы білімнің жаңа парадигміне өту тәртібі бойынша ғылыми-әдістемелік жұмысын ұйымдастыру.

           Мектеп мұғалімдері шығармашылық жұмыспен айналысуға даяр болуы керек, нәтижеге жетуге ұмтылу қажет.

           Ел президенті Н.Назарбаевтың  Қазақстан халқына арналған Жолдауында “Біздің болашақтағы жоғары технологиялық және ғылыми қамтымды өндірістері үшін кадрлар қорын жасақтауымыз қажет” деген сөздері бар. Демек, оқушылардың ғылыми зерттеу жұмыстарына қызығуын қалыптастыру, шығармашылық қабілетін дамыту, қазіргі техниканы тиімді пайдалану мәдениетіне тәрбиелеу – мектептің басты бағыттарының бірі.  Бұл салада атқарылатын жұмыстар жетерлік.

           “Баланың шығармашылық қабілетін ашу, оны алға қарай дамыту үшін ең бастысы жағдайлар жасау қажет”.

           Оқушының дарындылығының дамуы, қабілетінің ашылуы көбінесе мұғалімнің кәсіби  біліктілігне, және оның тұлғалық қасиетіне байланысты екені айдан анық.

           Көбінесе “дарынды оқушы – бұл жақсы оқитын оқушы” деген пікір қалыптасқан. Белгілі ағылшын психологі П.Торранстың зерттеулері бұл пікірдің мұғалімдер арасында жиі кездесетінін анықтады. Оларға оқуда қиыншылық туғызбайтын, тәртіпті, ұйымшыл, білімді, тұрақты, ұғымтал, өз ойын нақты және түсінікті жеткізе алатын оқушылар көбірек ұнайды. Ал қисынсыз сұрақ қоятын, өз жұмысымен ғана айналысатын, тәуелсіз, көбіне түсініспеушілік туғызатын, қияли, әр нәрсеге көзқарасы бөлек оқушылар ұнамайды. П.Торранстың зерттеулері нақ осы қасиеттер оқушының шығармашылық дарындылығын көрсететін және оның нашар оқитын оқушылардың арасында да аз емес екендігін айқындаған. Сондықтан мұғалімдер осы зерттеулердің нәтижесін есте ұстағаны жөн.

           Дарынды оқушымен жұмыстың негізгі  мақсаты- олардың шығармашылық жұмыста өзінің қабілетін іске асыруға дайындығын қалыптастыру. Ал мақсатқа жету оқу бағдарламасын тереңдетіп оқыту және оқушының танымдық белсенділігін дамыту арқылы жүзеге асады.

           Дарынды оқушымен жұмыс жүйесіндегі мұғалім маңызды орын алады.  Оқушының болашақтағы мамандығына байланысты, яғни кәсіби тағдыры тек қана жақсы мұғалімге байланысты.  

Бұл контексте болашақ мұғалімді жаңашыл педагогтердің  инновациялық тәжірибесін шығармашылық ынтамен меңгеру және  пайдалану арқылы даярлаудың келешегі зор деп ойлаймыз.

Жаңашыл педагогтер оқушының жеке тұлғалық абройын барынша құрметеуге, оның шығармашылық қабілеттері мен бейімділіктерін, өздігімен ойлау қабілетін дамытуға, жағымды эмоциональдық педагогикалық үрдісті қалыптастырып, одан педагогикалық зорлықтың барлық түрін аластатуға  бағытталған ізгіліктік стратегиясымен сипатталады.

Олардың тәжірибесі мына ережелерге негізделеді:

        оқытуды мұғалім мен оқушының өзара шығармашылық қарым-қатынасы ретінде қабылдау.

        Күрделі мақсат идеясы (оқушының алдына барынша күрделі мақсат қойылып, оны орындай алатындығына сенімін нығайту);

        Өзіндік талдау (оқушылардың жұмыс нәтижелерін жеке және ұжымдық талдау);

        Ерікті таңдау (мұғалімнің оқу материалының жақсы меңгерілуі мақсатында сабақ уақытын өз бетінше пайдалануы);

        Оқушылардың өзін- өзі шығармашылық басқаруы;

        Тәрбиеге жеке тұлға тұрғысынан қарау;

        Ата- аналармен ынтымақтастық құру;

Сонымен, жаңашыл педагогтердің инновациялық тәжірибесі тұлғаны дамытуда ізгілік және шығармашылық көзқарасқа негізделген әдістер мен жүйесін құрайды.

Мұғалімнің біліміне қойылатын талаптар:

        өзінің сабақ беретін пәнін мемлекеттік стандарт деңгейінен жоғары деңгейде білу;

        оқушы дарындылығының моделін білу;

        қазіргі заманға сай оқытудың жаңа технологияларын білу;

        дарынды оқушыны оқыту, тәрбиелеу үрдісінде үлгірімге ғана көңіл бөлмей оның басқа да көрсеткіштерімен байланысына да көңіл бөлу;

        дарынды оқушылардың ерекшелігін ескере отырып, оларға шығармашылықпен жұмыс жасайтын тапсырмалар дайындай білуі.

Мұғалімнің іскерлігіне қойлатын талаптар:

        дарынды оқушыны анықтау әдістерімен жұмыс жасай алуы;

        дарынды оқушыларды (жекелей және топпен)оқытуға арналған бағдарлама құрастырып, сонымен тұрақты жұмыс істей білуі;

        оқушы дарындылығын дамытуға қажетті зерттеу жұмыстарын жүргізе алуы;

        дарынды оқушыны оқытудың нәтижесін нақты бағалай білуі;

        дарынды оқушының ғылыми –ізденіс жұмыстарымен айналысуына жетекшілік етуі;

        дарынды оқушыны олимпиадалар мен сайыстарға дайындауда жетістікке жете алатындай деңгейде жұмыс жасауы.

Сондай-ақ дарынды оқушылармен нәтижелі жұмыс жасайтын мұғалімнің кәсіби “бейнесі” мынадай қасиеттерден тұрады: жоғары кәсіби біліктілік, даралық қасиет, білімпаздық, ойлап табуға және ғылыми  зертеу жұмысына қабілеттілік, кәсіби қызметін өздігінен жетілдіруге ұмтылушылық. Дарынды оқушымен жұмыс мұғалімнің өзіне, қызметіне және кәсіби біліктілігіне жаңа, жоғары талаптар қояды. Тіпті оның кәсіби жетілуіне өзгеше емтихан болып табылады.

          Ұлы ойшыл Плутарх кезінде былай депті: “…Көптеген табиғи талант дарынсыз ұстаздардың кесірінен жойылып кетеді. Олар дарынның табиғи құбылысына терең бойлай алмай, тұпарды есекке айналдырып құртып тынады”. Міне, ұстаз осындай келеңсіздікке жол бермеуі керек.

Оқушылардың шығармашылық  қабілетін арттырып, ынталандыру үшін сабақтарды мынадай жолдармен өткізуге болады:

1.     Сабақта кең көлемде көрнекі құралдарды пайдалану;

2.     Сабақты түрлендіріп өткізу;

3.     Сабақта оқушылар өздері жасаған суреттер, схемаларды пайдалану;

4.     Техникалық құралдарды тиімді қолдану;

5.     Сабаққа қатысты бейнетаспаларды, фильмдерді көрсету.

Қорыта келгенде, О.Бальзактың “ұдай еңбек ету- өнердің де, өмірдің де заңы” дегеніндей, оқушылардың шығармашылық  қабілеті мен белсенділігін артыруда мұғалімге үнемі ізденуге, тұрақты еңбек етуді міндеттейді.

          Әрине, артқарылған істер аз емес. Дегенмен, әлі де болса бізді ойландыратын, толғандыратын істер жетерлік. Атап айтқанда, олар – білім сапасын арттыру, оқушылардың біліміне, ойлау қабілетіне сай деңгейлеп  оқыту, ғылыми-ізденіс қабілеттерін қалыптастыру, т.с.с. Өйткені, ХХІ ғасыр- білімділер ғасыры. Ендеше бізге ой өрісі жоғары дамыған, зерделі, жан-жақты парасатты ұрпақ керек екенін бір сәтте естен шығармағанымыз жөн.

ІІ бөлім. Дарынды оқушылармен жұмыс істеу жүйесінің моделі.

Жұмыстың бағыттары:

 • Диагностика – оқушыны тұлға ретінде байқау.

 • Қабілеті жоғары және дарынды оқушылармен физика сабағында жұмыс істеу;

 • Сабақтан және сыныптан тыс жұмыстары.

Жұмыстың әдістері:

 • Анкета, сұрақтар қою;

 • Әңгімелесу;

 • Тестілеу;

 • Әдебиеттерді қарастыру;

 • Шығармашылық жұмыстар;

 • Жобалау әдісі;

 • Алдын-алу әдісі;

 • Мәселе шешу әдісі;

 • синквейн.

Жұмыс түрлері:

 • сабақ жүзіндеқиындығы жоғары тапсырмаларды пайдалану;

 • факультатив;

 • үйірме жұмысы;

 • уақытша топтарды жасау;

 • өз-өзіннің білімін көтеру;

 • пән апталықтарын өткізу;

 • ғылыми-практикалық конференциялар;

 • олимпиадалар;

 • интеллектуалдық марафон.

Бағдарламаның мазмұны

 1. Оқушыларға диагностика өткізу – жалпы дарындылығын бағалау, жұмыс бағыттарына бөлу (ІІІ бөлім)

 2. Бағыттары бойынша жұмыс жоспарын жасау (IV бөлім)

 3. География сабағында дарынды оқушылармен жұмыс – қиындығы жоғары тапсырмалардың кең спектрі жасалған, балалармен жұмыс істеген таңдау жасауға мүмкіндік береді. (V бөлім)

 4. Оқушылардың шығармашылық жұмысы – ізденіс, зерттеу нәтижесінде жасалған жұмыстары. (VІ бөлім)Жұмыстың негізгі принципі – «байыту» принципі

Программаның ресуртық қамтамасыз ету:

 • Оқу кабинеті;

 • Кітапхана фонды – география мәселелері бойынша әдебиеттердің бар болуы.

Басқару, байланыс:

Басқару - директор, директордың ғылыми-әдістемелік жұмысы жөніндегі орынбасары, математика мұғалімі.

Басқа ұйымдармен байланыс:

 • ҚМПИ, Жаратылыстану – математика факультеті

Тиімділігінің белгілері:

 1. Пәнге деген қызығушылығының жоғары деңгейі.

 2. Пән бойынша үлгірмейтін оқушылардың жоқ болуы

ІІІ бөлім. Дарынды оқушылардың банкі.

2013-2014 оқу жылы

ДАРЫНДЫ ОҚУШЫЛАР ТІЗІМІ

7-10 сыныптар

Оқушының аты-жөні:


Олимпиада

Мектепшілік

Қалалық

ұпай

орны

ұпай

орны

1


+
ІV бөлім. Бағыттары бойынша жұмыс жоспары.

2013-2014 оқу жылы 5-11 сынып оқушыларымен жеке жұмыс жоспары

Мерзімі


Бағыт


Ай

Апта

Олимпиада

ОҒҚ


Қыркүйек

1-2

Дарынды оқушыларды байқап, жұмыстың бағытын анықтау

Жауапты

3-4

Оқушылардың география пәніне деген қызығушылығын анықтау

Оқушылардың ғылымға деген қабілетін анықтау

Зейдалиева А.Е

Қазан

1-2

Олимпиадаға қойылатын талаптармен таныстыру

Ғылыми жобаға қойылатын талаптармен таныстыру

Зейдалиева А.Е

3-4

Географиялық тапсырмаларды жазбаша түрде орындау

Ғылыми жоба туралы жалпы мәлімет

Зейдалиева А.Е

Қараша

1-2

Кітапханаға барып қосымша географиядан мәліметтер жинау

Ғылыми жоба түрлері


Зейдалиева А.Е

3-4

Мектепшілік олимпиадаларға қатысу

Жоба мәтіннің құрылымы


Зейдалиева А.Е

Желтоқсан

1-2

Қалалық олимпиадаларға қатысу

Ғылыми жұмыстарының тақырыптарын таңдау


Зейдалиева А.Е

3-4

Географиялық тапсырмаларды жазбаша түрде орындау

Тақырыбына сай ғылыми жұмыстың жоспарын құру

Зейдалиева А.Е

Қаңтар

1-2

Кітапханаға барып қосымша географиядан мәлңметтер жинау

Әдебиеттермен жұмыс


Зейдалиева А.Е

3-4

Тесттер

Деректерді жинау, тәжірибе жоспарын құрастыру


Зейдалиева А.Е

Ақпан

1-2

Хрестоматиялармен жұмыс

Тәжірибе жасау, зерттеу ұйымдастыру


Зейдалиева А.Е

3-4

Географиялық тапсырмаларды жазбаша түрде орындау

Зерттеу жасау


Зейдалиева А.Е

Наурыз

1-2

Тесттер

Зерттеу жасау

Зейдалиева А.Е

3-4

Қосымша әдебиеттермен жұмыс

Зерттеу нәтижелерін анықтау

Зейдалиева А.Е

Сәуір

1-2

Тесттер

Рефераттар жазу

Зейдалиева А.Е

3-4

Тесттер

Рефераттарды қорғау

Зейдалиева А.Е

Мамыр

1-2

3-4

Тесттер

Ғылыми жұмысын жазу


Зейдалиева А.ЕV бөлім. Жоспар бойынша тапсырмалар түрлері.VІ бөлім

Оқушылардың шығармашылық жұмыстары

2014-2015 оқу жылы

Оқушының аты-жөні

Сынып

Тақырып

Нәтиже

1

2VІІ бөлім.


Дарындылық туралы ой-пікірлер

Оқушының ерекше қабілетін ашу жолдары

Психологиялық диагностика жүргізуГеография пәні бойынша оқу үлгерімін тест бойынша анықтаймынОқушының жеке өзінің ынтасы, қызығушылығы, сұранысына байланысты таңдаймынАта – анасының өтініші бойынша оқушыны аламын

VIIІ бөлім. Жетістіктер

Оқушылардың ғылыми жұмыс

Жылы

Деңгей

Атаулар

Нәтиже
Олимпиада жетістіктері

Жылы

Деңгей

Сынып

Нәтиже
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: История

Категория: Планирование

Целевая аудитория: Прочее

Скачать
?абілеті жо?ары о?ушылармен ж?мыс

Автор: Зейдалиева Амина Ермаганбетовна

Дата: 02.04.2015

Номер свидетельства: 195647

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства