kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

1837-1847- жыл?ы Кенесары ?асым?лы баста?ан ?лт -азатты? к?теріліс

Нажмите, чтобы узнать подробности

1837-1847 жылдарда?ы Кенесары ?асым?лы баста?ан ?лт-азатты? к?теріліс

Саба?ты? ма?саты: К?терілісті? болу себебі, барысы, же?ілу себебі, тарихи ма?ызы, зерттелуі туралы ма?л?мат бере отырып Кенесарыны? тарихи бейнесін ашып к?рсету.

Дамытушылы?: ?з ойын саралай, т?жырымдай білуге да?дыланды- ру, ойлау ?абілеттерін дамыту.

Т?рбиелік: ?з елін с?юге, жерін ?ор?ау?а, адамгершілікке т?риелеу.

Саба?ты? к?рнекілігі: ?аза?стан картасы, сызбалар, тарихи-?деби кітаптар, аудио DVD.

Саба?ты? т?рі: Ізденіс-жарыс саба?.

Саба?ты? ?дісі: Сайыс саба?.

Саба?ты? барысы:

І. ?йымдастыру кезе?і.

ІІ. ?ыз?ушылы?ын ояту. 

 

Ойын «Те?ге ілу» деп аталады.

С?ра?тары:

1. Б?кей ордасында неше мы?дай отбасы жер тапшылы?ынан зардап шекті? (20000).

2. 1836-1838ж. ?андай о?и?алар болды?

3. Исатай Тайман?лы шы??ан ру.

4. Махамбетті? жа?ын досы.

5. Исатай неше жасында ?з руыны? старшыны болы?

6. К?терілісшілер ?ай жылы Ж??гір хан?а ашы?тан- ашы? ?арсы шы?ты?

7. Махамбет ?ай рудан шы?ты?

8. Елек ?зеніні? бойында?ы к?терілісті кім бас?арды?

9. Байма?амбет Айшуа??лы ?ай жылы ?аза тапты?

10. 1842 ж. Ж??гір хан?а ?арсы Лаубай мантай?лы мен бірге кім ?арсы шы?ты?

11. 1838 ж. 2 шілде шешуші шай?ас ?ай жерде ?тті?

12. Арал-Каспи аралы?ында ?андай батырды? жаса?тары пайда болды?

С?зж?мба? шешу «Кенесары».

ф и с К а л ь

д е с я т и н а

М а н т а й ? л ы

Ш е р ? а з ы

? а с ы м

Т а м а

К е р у е н

Ж а р ? Ы

 

С?ра?тары:

1. Іс –?ркетті?, негізінен ал?анда ?аржыны? ж?мсалу за?дылы?ын ?ада?алайтын шенеунік.

2. 1,09 гектар?а те? жер.

3. 1842 ж Ж??гір хан?а ?арсы бас к?терушілерді? бір?

4. 1812-1824 жылдары кіші ж?зге хан бол?ан.

5. 1840 ж.  сат?ынды?пен жасал?ан ?астанды? салдарынан ?аза тап?ан с?лтан.

6. Кіші ж?з руларыны? бірі.

7. Алыс жерге ж?к тасу?а немесе сауда жасау?а арнал?ан к?лік тізбесі.

8. Белгілі бір ?ййымны? ат?аруы тиіс ?ызметі туралы оны? ???ы?тары мен міндеттері туралы ережелер жыйнты?ы.

ІІІ. Негізгі б?лім: Жа?а саба?

Баяндама о?ылады:

1. о?ушы.

2. о?ушы.

3. о?ушы.

Ма?ынаны т?сіну:

1. о?ушы. К?терілісті? басталу себебін т?сіндіреді.

2. о?ушы. Кенесары ?асым?лы баста?ан к?терілісті сызба ар?ылы т?сіндіреді.

3. о?ушы. К?терілісті? ?оз?аушы к?шін т?сіндіреді. Сызба ра?ылы.

Толы?тыру тестісі:

1. К?терілісті? ?оз?аушы..................................................к?шпелілер,........ ............................да болды.

2. С?лтан ........................... келген.

3. ХІХ ?асырды?.................................................... бірі...................... деп жаз?ан.

4. Кенесары .................................. генерал-губернаторына ............, жолдады. Хатында............................................... приказын жоюды, .............................. талап  етті.

5. Орынбор ........................... мен Батыс Сібір ............................... Кенесары?а  .................................. келіспеушілік пайда болы.

6. 1841 ж.................. ?ш ж?зді? ?кілдері....................... сайланды.

7. Кенесары ........................... сенімді .............. бас?арды.

8. Кенесары е? ...................... ретке келтірді.

9. Отаршылды??а .................................. б?рі бірдей............................ ?шырды.

 

Келесі «математикалы? ойын»

1. 2000-800+638=1838

2. 1800*2-1758=1842

3. 900*900+45=1845

4. 1000+900-53=1847

5. 1000*2-157=1843

6. 3000:2+344=1844

Келесі ойын «Ойлан тап» деп аталады.

1. Кенесары ханды?ты кімдер ар?ылы бас?арды?

ж а с а у ы л д а р

2. Мал ?сірушілерден алынатын салы? т?рі.

з е к е т

3. Ди?андардан алынатын салы? т?рі.

? ш ы р

4.Кенесары хан орыс армиясыны? ?лгісі бойынша ?з ?скерлеріне ?агдай белгі енгізді?

а й ы р ы м

5.Ерлігімен ерекше к?зге т?скен сарбаздарды? ?атарынан кімдер та?айындалды?

ж ? з б а с ы л а р

мен 

м ы ? б а с ы л а р

6. ?ыр?ыздарды? а?с?йек рубасылары.

м а н а п

7. Байыр?ы жергілікті халы?-к?шпелі ?аза?тар.

н о м а д т а р

8. Кенесарыны Ресейлік ?алымдар ?алай ата?ан?

б ? л і к ш і л

с ? л т а н

9. Халы?ты? с?йікті ханыны? ?алай ?аза тап?анын «Наурызбай-?аншайым» дастанында жырла?ан а?ын.

Н ы с а н б а й

Келесі айналым: «Шыр?ау» деп аталады.

Мына суретте кім бейнеленген? Ж?не авторын ата?ыз?

/Суретте Кенесары бейнеленген. Суреттші Ж. ?айрамбаев./

Мына суретте неін суреті ж?не ?ай ?лкетану м?ражайынан алын?ан?

/Кенесарыын Омбы тарихи-?лкетану м?ражайында?ы ?ару./

Б?л айналым «Жер?йы?» деп аталады.

Кенесары мен оны? інісі Наурызбай ?асым?лы осылай ?аза тапты. «Олар ?ыр?ыздарман ?ш т?улік бойы ерлікпен шай?асты, Орта ж?з ?аза?тары к?мекке келіп жетер деген ?мітте болды. Біра? патша ?кіметіні? жергілікті ?кімет билігіні? басшылары оларды? келетін жолын б?геп, тос?ауыл ?ойып ?лгерген еді. ?шінші т?улік дегенде к?терісшілерді? бір б?лігі ?оршауды б?зып шы?ып, ??тылып кете алды. Ханны? к?птеген сенімді серіктері т?гелдей дерлік ?лтірілді. Ханны? ?зі бірнеше с?лтандармен бірге т?т?ын?а алынды ж?не азапты ауыр жазаны? салдарынан ?аза тапты».

С?ра?: Кенесары мен оны? інісі Наурызбай ?асым?лы осылай ?аза тапты. Деп ?ай Ресей зерттеушісі жаз?ан?

?осымша к?мек: «Ол Кенесары?а К?зсіз ерлік т?н еді» деп айт?ан еді.

Жауабы: Л. Майер.

Тарихи с?з тізбек.

З І Б Й Е Д Н Е Г

Д Р ? Ж П Ы Р Ы Е

І Г Ы З Ы У А Д Ж

? Е Н Ы С А А Л ?

? Н Ы ? А Л ? А Я

А Д ? Ш П А Н Ы А

З А ? Б А Л А С Т

К І М Н Е Н

 Кім бірінші шешеді 1 мин ойлану.

 

V. Ба?алау.

VІ. ?йге тапсырма беру.

Та?ырыпты о?у, к?теріліс туралы материялдар жинау

 

 

 

 

1837-1847 жылдарда?ы Кенесары ?асым?лы баста?ан ?лт-азатты? к?теріліс

Саба?ты? ма?саты: К?терілісті? болу себебі, барысы, же?ілу себебі, тарихи ма?ызы, зерттелуі туралы ма?л?мат бере отырып Кенесарыны? тарихи бейнесін ашып к?рсету.

Дамытушылы?: ?з ойын саралай, т?жырымдай білуге да?дыланды- ру, ойлау ?абілеттерін дамыту.

Т?рбиелік: ?з елін с?юге, жерін ?ор?ау?а, адамгершілікке т?риелеу.

Саба?ты? к?рнекілігі: ?аза?стан картасы, сызбалар, тарихи-?деби кітаптар, аудио DVD.

Саба?ты? т?рі: Ізденіс-жарыс саба?.

Саба?ты? ?дісі: Сайыс саба?.

Саба?ты? барысы:

І. ?йымдастыру кезе?і.

ІІ. ?ыз?ушылы?ын ояту. 

 

Ойын «Те?ге ілу» деп аталады.

С?ра?тары:

1. Б?кей ордасында неше мы?дай отбасы жер тапшылы?ынан зардап шекті? (20000).

2. 1836-1838ж. ?андай о?и?алар болды?

3. Исатай Тайман?лы шы??ан ру.

4. Махамбетті? жа?ын досы.

5. Исатай неше жасында ?з руыны? старшыны болы?

6. К?терілісшілер ?ай жылы Ж??гір хан?а ашы?тан- ашы? ?арсы шы?ты?

7. Махамбет ?ай рудан шы?ты?

8. Елек ?зеніні? бойында?ы к?терілісті кім бас?арды?

9. Байма?амбет Айшуа??лы ?ай жылы ?аза тапты?

10. 1842 ж. Ж??гір хан?а ?арсы Лаубай мантай?лы мен бірге кім ?арсы шы?ты?

11. 1838 ж. 2 шілде шешуші шай?ас ?ай жерде ?тті?

12. Арал-Каспи аралы?ында ?андай батырды? жаса?тары пайда болды?

С?зж?мба? шешу «Кенесары».

ф и с К а л ь

д е с я т и н а

М а н т а й ? л ы

Ш е р ? а з ы

? а с ы м

Т а м а

К е р у е н

Ж а р ? Ы

 

С?ра?тары:

1. Іс –?ркетті?, негізінен ал?анда ?аржыны? ж?мсалу за?дылы?ын ?ада?алайтын шенеунік.

2. 1,09 гектар?а те? жер.

3. 1842 ж Ж??гір хан?а ?арсы бас к?терушілерді? бір?

4. 1812-1824 жылдары кіші ж?зге хан бол?ан.

5. 1840 ж.  сат?ынды?пен жасал?ан ?астанды? салдарынан ?аза тап?ан с?лтан.

6. Кіші ж?з руларыны? бірі.

7. Алыс жерге ж?к тасу?а немесе сауда жасау?а арнал?ан к?лік тізбесі.

8. Белгілі бір ?ййымны? ат?аруы тиіс ?ызметі туралы оны? ???ы?тары мен міндеттері туралы ережелер жыйнты?ы.

ІІІ. Негізгі б?лім: Жа?а саба?

Баяндама о?ылады:

1. о?ушы.

2. о?ушы.

3. о?ушы.

Ма?ынаны т?сіну:

1. о?ушы. К?терілісті? басталу себебін т?сіндіреді.

2. о?ушы. Кенесары ?асым?лы баста?ан к?терілісті сызба ар?ылы т?сіндіреді.

3. о?ушы. К?терілісті? ?оз?аушы к?шін т?сіндіреді. Сызба ра?ылы.

Толы?тыру тестісі:

1. К?терілісті? ?оз?аушы..................................................к?шпелілер,........ ............................да болды.

2. С?лтан ........................... келген.

3. ХІХ ?асырды?.................................................... бірі...................... деп жаз?ан.

4. Кенесары .................................. генерал-губернаторына ............, жолдады. Хатында............................................... приказын жоюды, .............................. талап  етті.

5. Орынбор ........................... мен Батыс Сібір ............................... Кенесары?а  .................................. келіспеушілік пайда болы.

6. 1841 ж.................. ?ш ж?зді? ?кілдері....................... сайланды.

7. Кенесары ........................... сенімді .............. бас?арды.

8. Кенесары е? ...................... ретке келтірді.

9. Отаршылды??а .................................. б?рі бірдей............................ ?шырды.

 

Келесі «математикалы? ойын»

1. 2000-800+638=1838

2. 1800*2-1758=1842

3. 900*900+45=1845

4. 1000+900-53=1847

5. 1000*2-157=1843

6. 3000:2+344=1844

Келесі ойын «Ойлан тап» деп аталады.

1. Кенесары ханды?ты кімдер ар?ылы бас?арды?

ж а с а у ы л д а р

2. Мал ?сірушілерден алынатын салы? т?рі.

з е к е т

3. Ди?андардан алынатын салы? т?рі.

? ш ы р

4.Кенесары хан орыс армиясыны? ?лгісі бойынша ?з ?скерлеріне ?агдай белгі енгізді?

а й ы р ы м

5.Ерлігімен ерекше к?зге т?скен сарбаздарды? ?атарынан кімдер та?айындалды?

ж ? з б а с ы л а р

мен 

м ы ? б а с ы л а р

6. ?ыр?ыздарды? а?с?йек рубасылары.

м а н а п

7. Байыр?ы жергілікті халы?-к?шпелі ?аза?тар.

н о м а д т а р

8. Кенесарыны Ресейлік ?алымдар ?алай ата?ан?

б ? л і к ш і л

с ? л т а н

9. Халы?ты? с?йікті ханыны? ?алай ?аза тап?анын «Наурызбай-?аншайым» дастанында жырла?ан а?ын.

Н ы с а н б а й

Келесі айналым: «Шыр?ау» деп аталады.

Мына суретте кім бейнеленген? Ж?не авторын ата?ыз?

/Суретте Кенесары бейнеленген. Суреттші Ж. ?айрамбаев./

Мына суретте неін суреті ж?не ?ай ?лкетану м?ражайынан алын?ан?

/Кенесарыын Омбы тарихи-?лкетану м?ражайында?ы ?ару./

Б?л айналым «Жер?йы?» деп аталады.

Кенесары мен оны? інісі Наурызбай ?асым?лы осылай ?аза тапты. «Олар ?ыр?ыздарман ?ш т?улік бойы ерлікпен шай?асты, Орта ж?з ?аза?тары к?мекке келіп жетер деген ?мітте болды. Біра? патша ?кіметіні? жергілікті ?кімет билігіні? басшылары оларды? келетін жолын б?геп, тос?ауыл ?ойып ?лгерген еді. ?шінші т?улік дегенде к?терісшілерді? бір б?лігі ?оршауды б?зып шы?ып, ??тылып кете алды. Ханны? к?птеген сенімді серіктері т?гелдей дерлік ?лтірілді. Ханны? ?зі бірнеше с?лтандармен бірге т?т?ын?а алынды ж?не азапты ауыр жазаны? салдарынан ?аза тапты».

С?ра?: Кенесары мен оны? інісі Наурызбай ?асым?лы осылай ?аза тапты. Деп ?ай Ресей зерттеушісі жаз?ан?

?осымша к?мек: «Ол Кенесары?а К?зсіз ерлік т?н еді» деп айт?ан еді.

Жауабы: Л. Майер.

Тарихи с?з тізбек.

З І Б Й Е Д Н Е Г

Д Р ? Ж П Ы Р Ы Е

І Г Ы З Ы У А Д Ж

? Е Н Ы С А А Л ?

? Н Ы ? А Л ? А Я

А Д ? Ш П А Н Ы А

З А ? Б А Л А С Т

К І М Н Е Н

 Кім бірінші шешеді 1 мин ойлану.

 

V. Ба?алау.

VІ. ?йге тапсырма беру.

Та?ырыпты о?у, к?теріліс туралы материялдар жинау

 

 

 

 

 

Просмотр содержимого документа
«1837-1847- жыл?ы Кенесары ?асым?лы баста?ан ?лт -азатты? к?теріліс »

1837-1847 жылдардағы Кенесары Қасымұлы бастаған ұлт-азаттық көтеріліс

Сабақтың мақсаты: Көтерілістің болу себебі, барысы, жеңілу себебі, тарихи маңызы, зерттелуі туралы мағлұмат бере отырып Кенесарының тарихи бейнесін ашып көрсету.

Дамытушылық: Өз ойын саралай, тұжырымдай білуге дағдыланды- ру, ойлау қабілеттерін дамыту.

Тәрбиелік: Өз елін сүюге, жерін қорғауға, адамгершілікке тәриелеу.

Сабақтың көрнекілігі: Қазақстан картасы, сызбалар, тарихи-әдеби кітаптар, аудио DVD.

Сабақтың түрі: Ізденіс-жарыс сабақ.

Сабақтың әдісі: Сайыс сабақ.

Сабақтың барысы:

І. Ұйымдастыру кезеңі.

ІІ. Қызғушылығын ояту. 

 

Ойын «Теңге ілу» деп аталады.

Сұрақтары:

1. Бөкей ордасында неше мыңдай отбасы жер тапшылығынан зардап шекті? (20000).

2. 1836-1838ж. Қандай оқиғалар болды?

3. Исатай Тайманұлы шыққан ру.

4. Махамбеттің жақын досы.

5. Исатай неше жасында өз руының старшыны болы?

6. Көтерілісшілер қай жылы Жәңгір ханға ашықтан- ашық қарсы шықты?

7. Махамбет қай рудан шықты?

8. Елек өзенінің бойындағы көтерілісті кім басқарды?

9. Баймағамбет Айшуақұлы қай жылы қаза тапты?

10. 1842 ж. Жәңгір ханға қарсы Лаубай мантайұлы мен бірге кім қарсы шықты?

11. 1838 ж. 2 шілде шешуші шайқас қай жерде өтті?

12. Арал-Каспи аралығында қандай батырдың жасақтары пайда болды?

Сөзжұмбақ шешу «Кенесары».

ф и с К а л ь

д е с я т и н а

М а н т а й ұ л ы

Ш е р ғ а з ы

Қ а с ы м

Т а м а

К е р у е н

Ж а р ғ Ы

 

Сұрақтары:

1. Іс –әркеттің, негізінен алғанда қаржының жұмсалу заңдылығын Қадағалайтын шенеунік.

2. 1,09 гектарға тең жер.

3. 1842 ж Жәңгір ханға қарсы бас көтерушілердің бір?

4. 1812-1824 жылдары кіші жүзге хан болған.

5. 1840 ж.  сатқындықпен жасалған қастандық салдарынан қаза тапқан сұлтан.

6. Кіші жүз руларының бірі.

7. Алыс жерге жүк тасуға немесе сауда жасауға арналған көлік тізбесі.

8. Белгілі бір ұййымның атқаруы тиіс қызметі туралы оның құқықтары мен міндеттері туралы ережелер жыйнтығы.

ІІІ. Негізгі бөлім: Жаңа сабақ

Баяндама оқылады:

1. оқушы.

2. оқушы.

3. оқушы.

Мағынаны түсіну:

1. оқушы. Көтерілістің басталу себебін түсіндіреді.

2. оқушы. Кенесары Қасымұлы бастаған көтерілісті сызба арқылы түсіндіреді.

3. оқушы. Көтерілістің қозғаушы күшін түсіндіреді. Сызба рақылы.

Толықтыру тестісі:

1. Көтерілістің қозғаушы..................................................көшпелілер,........ ............................да болды.

2. Сұлтан ........................... келген.

3. ХІХ ғасырдың.................................................... бірі...................... деп жазған.

4. Кенесары .................................. генерал-губернаторына ............, жолдады. Хатында............................................... приказын жоюды, .............................. талап  етті.

5. Орынбор ........................... мен Батыс Сібір ............................... Кенесарыға  .................................. келіспеушілік пайда болы.

6. 1841 ж.................. үш жүздің өкілдері....................... сайланды.

7. Кенесары ........................... сенімді .............. басқарды.

8. Кенесары ең ...................... ретке келтірді.

9. Отаршылдыққа .................................. бәрі бірдей............................ ұшырды.

 

Келесі «математикалық ойын»

1. 2000-800+638=1838

2. 1800*2-1758=1842

3. 900*900+45=1845

4. 1000+900-53=1847

5. 1000*2-157=1843

6. 3000:2+344=1844

Келесі ойын «Ойлан тап» деп аталады.

1. Кенесары хандықты кімдер арқылы басқарды?

ж а с а у ы л д а р

2. Мал өсірушілерден алынатын салық түрі.

з е к е т

3. Диқандардан алынатын салық түрі.

ұ ш ы р

4.Кенесары хан орыс армиясының үлгісі бойынша өз әскерлеріне қагдай белгі енгізді?

а й ы р ы м

5.Ерлігімен ерекше көзге түскен сарбаздардың қатарынан кімдер тағайындалды?

ж ү з б а с ы л а р

мен 

м ы ң б а с ы л а р

6. Қырғыздардың ақсүйек рубасылары.

м а н а п

7. Байырғы жергілікті халық-көшпелі қазақтар.

н о м а д т а р

8. Кенесарыны Ресейлік ғалымдар қалай атаған?

б ү л і к ш і л

с ұ л т а н

9. Халықтың сүйікті ханының қалай қаза тапқанын «Наурызбай-Қаншайым» дастанында жырлаған ақын.

Н ы с а н б а й

Келесі айналым: «Шырқау» деп аталады.

Мына суретте кім бейнеленген? Және авторын атаңыз?

/Суретте Кенесары бейнеленген. Суреттші Ж. Қайрамбаев./

Мына суретте неін суреті және қай өлкетану мұражайынан алынған?

/Кенесарыын Омбы тарихи-өлкетану мұражайындағы қару./

Бұл айналым «Жерұйық» деп аталады.

Кенесары мен оның інісі Наурызбай Қасымұлы осылай қаза тапты. «Олар қырғыздарман үш тәулік бойы ерлікпен шайқасты, Орта жүз қазақтары көмекке келіп жетер деген үмітте болды. Бірақ патша үкіметінің жергілікті өкімет билігінің басшылары олардың келетін жолын бөгеп, тосқауыл қойып үлгерген еді. Үшінші тәулік дегенде көтерісшілердің бір бөлігі қоршауды бұзып шығып, құтылып кете алды. Ханның көптеген сенімді серіктері түгелдей дерлік өлтірілді. Ханның өзі бірнеше сұлтандармен бірге тұтқынға алынды және азапты ауыр жазаның салдарынан қаза тапты».

Сұрақ: Кенесары мен оның інісі Наурызбай Қасымұлы осылай қаза тапты. Деп қай Ресей зерттеушісі жазған?

Қосымша көмек: «Ол Кенесарыға Көзсіз ерлік тән еді» деп айтқан еді.

Жауабы: Л. Майер.

Тарихи сөз тізбек.

З І Б Й Е Д Н Е Г

Д Р Ү Ж П Ы Р Ы Е

І Г Ы З Ы У А Д Ж

Ң Е Н Ы С А А Л Қ

Қ Н Ы Ң А Л Ғ А Я

А Д Ұ Ш П А Н Ы А

З А Қ Б А Л А С Т

К І М Н Е Н

 Кім бірінші шешеді 1 мин ойлану.

 

V. Бағалау.

VІ. Үйге тапсырма беру.

Тақырыпты оқу, көтеріліс туралы материялдар жинау
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: История

Категория: Планирование

Целевая аудитория: 8 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
1837-1847- жыл?ы Кенесары ?асым?лы баста?ан ?лт -азатты? к?теріліс

Автор: То?анова Г?лсовет Масан?ызы

Дата: 22.12.2014

Номер свидетельства: 146814

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства