kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Жобаны? интервейсін ??ру

Нажмите, чтобы узнать подробности

Саба?ты? та?ырыбы: Жобаны? интерфейсін ??ру

Саба?ты? ма?саты:
Білімділік: О?ушыларды? жоба, жобаны? не екендігі туралы, жобаны? т?рлері, интерфейс туралы т?сінік беру.
Дамытушылы?: О?ушыларды? компьютермен есеп шы?ару т?сілдері мен ?дістерін ме?геруін дамыту.
Т?рбиелік: О?ушыларды? компьютерде есеп шы?ару жолдарын білуге ж?не ?рі ?арай ?олдану?а т?рбиелеу.
Саба? т?рі: практикалы? саба?
Саба? типі: аралас
?діс - т?сілдер: т?сіндірмелі – иллюстративті, к?рнекілік, с?ра? - жауап
??рал - жабды?тар: компьютер
1) ?йымдастыру кезе?і
а) о?ушыларды? саба??а дайынды?ын тексеру;
?) о?ушыларды т?гендеу.
2) ?й тапсырмасын тексеру кезе?і
С?ра?тар:
1. Жоба деген не?
2. Интерфейс деген не?
3. Жобаны? т?рлерін ата
Жа?а саба?
Жоба — жасалу?а, ?айта ??рылу?а, ?алпына келтірілуге, салыну?а тиісті к?сіпорындар мен ?имараттарды?, ?ондыр?ылар мен жабды?тарды?, аппараттарды?, т. б. макеттері, есептеулері ж?не принципті д?лелдері к?рсетілген техникалы? ??жаттар жиынты?ы. Жобаны ?ылыми т?р?ыда дайындау ?шін жобалы? тапсырма беріледі де, сол бойынша есептеу ж?ргізіліп, Жоба ?амтитын м?селелер т?тас шешім табады. К?сіпорындарды жобалау?а тапсырма берілгенде нары?ты? экономика жа?дайына с?йкес жа?а ??рылысты? немесе ?айта ??руды? тиімділігі ескеріле отырып, техникалы? - экономикалы? д?лелдерге с?йенеді. Жобалы? тапсырмада мынадай негізгі сипаттамалар: ?кіметті? тиісті ?аулысы, ??рылыс салынатын аудан, шы?арылатын ?нім мен к?сіпорынны? ?ндірістік ?уаты, шикізатпен, отынмен, газбен, электр энергиясымен, сумен, т. б. ?амтамасыз ететін к?здер мен ?дістер, ?ндірісті белгілі бір ?нім т?рлерін шы?ару?а ы??айлау, ??рылысты? ая?талу мезгілі ж?не оны? кейбір жеке б?ліктеріні? іске ?осылуы, ж?мсалатын ?аражат м?лшері, ?зіндік ??н к?рсеткіштері, болаша?та ?л?айту м?мкіндіктері, т. б. м?ліметтер т?гел к?рсетілуге тиіс.
• Ж?мысты? жоба - б?йым жасау кезіндегі конструкциялы? ??жаттаманы? (техникалы? жобадан кейін) жасауды? 4 - ші сатысы; о?ан мына этаптар жатады:
• ж?мысты? сызбаларды ж?не техникалы? жа?дайларды жасау, транспортты? ??ралдарды? т?жірибеден еткен агрегаттарыны? ?лгілерін дайындау ж?не сына?тан еткізу конструкциялы? ??жаттаманы ж?нге келтіріп отыру;
• сонымен ?атар б??ан мыналар жатады: бос серияны ж?не орнату сериясын сынау; конструкциялы? ??жаттаманы ж?нге келтіру;
• ??жаттар?а - т?жірибелік ?лгілер ?шін «о» литерін, орнату сериясы ?шін «а», басты серия ?шін «б» беру.
• Техникалы? жоба - конструкциялы? ??жаттаманы? б?йымды жасау кезіндегі 3 - ші стадиясы (эскиздік жобадан кейін) о?ан мына этаптар жатады:
• жалпы ??растыру сызбасын ая?тау, шасси пакетін жасап шы?ару, агрегаттар конструкциясын жасап шы?ару;
• ??жаттар?а «т» литерін та?айындайды.
• Нобай жоба - б?йымды жасау кезіндегі конструкциялы? ??жаттаманы жасауды? 2 - ші сатысы (техникалы? ?сыныстан кейін)- мынадай кезе?дер жатады:
• эскиздік ??растыру сызбасы, ізденіс макеттерін ??ру, ішкі ж?не сырт?ы пішімдеу;
• б?л конструкциялы? ??жаттар мен пішіндерді? жиынты?ында, ол жолаушылар мен ж?ргізушіні? орналасуы, б?йымны? сырт?ы ж?не ішкі пішіндері туралы толы? к?рініс беретін ?орытынды техникалы? шешімдер болуы керек.
Т?рлі н?тижелерді форманы? арнайы орындарында к?рсету – VB ж?йесімен ж?мыс істеуде орындалуы тиіс интерфейс талабы. Б?л ?шін формада ?ажетті объектілерді алдын ала орнатып, код терезесінде осы объектілерге арнал?ан процедуралар ??ру керек. Осы?ан с?йкес, ?ткен та?ырыпта берілген мысалды келесі т?сілдерді пайдаланып шешкен ж?н:
1. Орталы?ты ашып, к?рінген форманы ке?ейту. Форма та?ырыбын ?згертуге болады. Ол ?шін:
- форманы та?дау. Форма ?асиеттері терезесі к?рінеді;
- терезені? Font ?асиетін екі рет шертіп, ашыл?ан Шрифт терезесінде Times Kaz шрифтін та?дау ж?не ?лшемін 14 ету;
- Caption ?асиетіні? м?ні ?шін Form1 орнына «Функция м?ні» м?тінін енгізу».
2. Элементтер панеліні? Label т?ймесін шертіп, к?рсеткіш ар?ылы форманы? жо?ар?ы ?абатында Label1, Label2 ?рістерін (объектілерін) орнату. Олар?а программа?а енгізілетін х, у айнымалыларыны? м?ндерін жазуды жоспарлау. Мысалы: форманы? Label1 объектісіне Z айнымалысыны? м?нін жазу (Caption ?асиетін орнату) Label1. Caption=Z меншіктеу командасы ар?ылы орындалады. (Я?ни, объект ?асиетін программа?а енгізілген команда ар?ылы орнату да м?мкін. ?асиет іске ?осу режимінде орнатылады).
3. Элементтер панеліні? CommandButton т?ймесі ар?ылы форманы? т?менгі ?атарына командалы? Command1, Command2 объектілерін (бас?ару элементтерін) орнату (1. 10 - сурет). Оларды программаны іске ?осу ж?не ая?тау командалы? т?ймелері ретінде пайдалануды жоспарлау. (Label1, Label2, Command1, Command2 – Label, CommandButton т?ймелері ар?ылы орнатыл?ан объектілерге VB’ті? автоматты т?рде берген атаулары). Форма?а орнатыл?ан объектілер форма сы?арлары (компоненттері) делінеді.
4. Command1 т?ймесін та?дау. Оны? ?асиеттері Proporties терезесінде к?рінеді. Оны? Font ?асиетіне TimesKaz шрифтін орнатып, Caption ?асиетіне ?осу (Іске ?осу) с?зін енгізу. Ол Command1 элементіні? ?стіне жазылып ?ойылады.
5. Осы сия?ты, Command2 т?ймесіні? Caption ?асиетіне End с?зін меншіктеу.
6. Программалы? код ??ру:
- ?осу объектісін екі рет шерту. Код терезесі ашылып, онда Command1_Click атаулы процедура моделі к?рінеді. (Caption ?асиеті ар?ылы форманы? бас?ару объектісіне бас?а атау берілгенімен процедура та?ырыбына VB ?зі меншіктеген (Name ?асиетіне жазыл?ан) атауды жазып ?ояды, мысалы, ?осу орнына - Command1. Жалпы, пайдаланушы Name ?асиетіне ?зі та?да?ан атауды енгізсе, Command1 орнына осы атау жазылып ?ойылады).
- Оны? ішіне процедура енгізу.
Private Sub Command1_Click()
Dim x As Single, y As Single
x = InputBox(x, "x="): Label1. Caption = x
y = 3 * x + 5: Label2. Caption = y
End Sub
7. End бас?ару элементіне арнал?ан процедура ??ру. Ол ?шін код терезесіні? жабу т?ймесін шертіп не проект терезесіні? Form1 бумасын екі рет шертіп, форманы ?айта ашу ж?не онда?ы End т?ймесін екі рет шерту керек. Код терезесі ашылып, алды??ы ??рыл?ан программаны? астында жа?а процедура моделі к?рінеді. О?ан End операторын енгізу:
Private Sub Command2_Click()
End
End Sub
8. Іске ?осу командасын беру (F5). InputBox терезесі к?рінеді. О?ан х м?нін енгізіп, ОК т?ймесін шерту. М?ндер енгізілген форма терезесі к?рінеді. (1. 11 - сурет).
9. Форманы? End т?ймесін шерту. Программа ж?мысы ая?талып, код терезесі ?айта к?рінеді.
Ескерту. Формада тек Label1 объектісін орнатып, оны У м?нін енгізуге болады. Сол сия?ты, формады End командасына арнал?ан Command2 бас?ару элементін орнатпау да м?мкін. б?л кезде программа ж?мысын то?тату командасы аспаптар панеліні? End т?ймесін шерту не Run - End командасы ар?ылы беріледі.
Саба?ты бекіту: ?тілген материалдардан с?ра?тар беру ар?ылы саба?ты бекітемін
Саба?ты ?орытындылау ж?не ба?алау
О?ушылар?а жобаны ?алау ??ру керектігі ж?не интерфейс туралы т?сінік беремін.

?йге тапсырма § 1. 10, бет. 31 - 33
Жобаны? интерфейсін ??ру та?ырыбын о?у

Просмотр содержимого документа
«Жобаны? интервейсін ??ру »

Сабақтың тақырыбы: Жобаның интерфейсін құру

Сабақтың мақсаты:
Білімділік: Оқушылардың жоба, жобаның не екендігі туралы, жобаның түрлері, интерфейс туралы түсінік беру.
Дамытушылық: Оқушылардың компьютермен есеп шығару тәсілдері мен әдістерін меңгеруін дамыту.
Тәрбиелік: Оқушылардың компьютерде есеп шығару жолдарын білуге және әрі қарай қолдануға тәрбиелеу.
Сабақ түрі: практикалық сабақ
Сабақ типі: аралас
Әдіс - тәсілдер: түсіндірмелі – иллюстративті, көрнекілік, сұрақ - жауап
Құрал - жабдықтар: компьютер
1) Ұйымдастыру кезеңі
а) оқушылардың сабаққа дайындығын тексеру;
ә) оқушыларды түгендеу.
2) Үй тапсырмасын тексеру кезеңі
Сұрақтар:
1. Жоба деген не?
2. Интерфейс деген не?
3. Жобаның түрлерін ата
Жаңа сабақ
Жоба — жасалуға, қайта құрылуға, қалпына келтірілуге, салынуға тиісті кәсіпорындар мен ғимараттардың, қондырғылар мен жабдықтардың, аппараттардың, т. б. макеттері, есептеулері және принципті дәлелдері көрсетілген техникалық құжаттар жиынтығы. Жобаны ғылыми тұрғыда дайындау үшін жобалық тапсырма беріледі де, сол бойынша есептеу жүргізіліп, Жоба қамтитын мәселелер тұтас шешім табады. Кәсіпорындарды жобалауға тапсырма берілгенде нарықтық экономика жағдайына сәйкес жаңа құрылыстың немесе қайта құрудың тиімділігі ескеріле отырып, техникалық - экономикалық дәлелдерге сүйенеді. Жобалық тапсырмада мынадай негізгі сипаттамалар: үкіметтің тиісті қаулысы, құрылыс салынатын аудан, шығарылатын өнім мен кәсіпорынның өндірістік қуаты, шикізатпен, отынмен, газбен, электр энергиясымен, сумен, т. б. қамтамасыз ететін көздер мен әдістер, өндірісті белгілі бір өнім түрлерін шығаруға ыңғайлау, құрылыстың аяқталу мезгілі және оның кейбір жеке бөліктерінің іске қосылуы, жұмсалатын қаражат мөлшері, өзіндік құн көрсеткіштері, болашақта ұлғайту мүмкіндіктері, т. б. мәліметтер түгел көрсетілуге тиіс.
• Жұмыстық жоба - бұйым жасау кезіндегі конструкциялық құжаттаманың (техникалық жобадан кейін) жасаудың 4 - ші сатысы; оған мына этаптар жатады:
• жұмыстық сызбаларды және техникалық жағдайларды жасау, транспорттық құралдардың тәжірибеден еткен агрегаттарының үлгілерін дайындау және сынақтан еткізу конструкциялық құжаттаманы жөнге келтіріп отыру;
• сонымен қатар бұған мыналар жатады: бос серияны және орнату сериясын сынау; конструкциялық құжаттаманы жөнге келтіру;
• құжаттарға - тәжірибелік үлгілер үшін «о» литерін, орнату сериясы үшін «а», басты серия үшін «б» беру.
• Техникалық жоба - конструкциялық құжаттаманың бұйымды жасау кезіндегі 3 - ші стадиясы (эскиздік жобадан кейін) оған мына этаптар жатады:
• жалпы құрастыру сызбасын аяқтау, шасси пакетін жасап шығару, агрегаттар конструкциясын жасап шығару;
• құжаттарға «т» литерін тағайындайды.
• Нобай жоба - бұйымды жасау кезіндегі конструкциялық құжаттаманы жасаудың 2 - ші сатысы (техникалық ұсыныстан кейін)- мынадай кезеңдер жатады:
• эскиздік құрастыру сызбасы, ізденіс макеттерін құру, ішкі және сыртқы пішімдеу;
• бұл конструкциялық құжаттар мен пішіндердің жиынтығында, ол жолаушылар мен жүргізушінің орналасуы, бұйымның сыртқы және ішкі пішіндері туралы толық көрініс беретін қорытынды техникалық шешімдер болуы керек.
Түрлі нәтижелерді форманың арнайы орындарында көрсету – VB жүйесімен жұмыс істеуде орындалуы тиіс интерфейс талабы. Бұл үшін формада қажетті объектілерді алдын ала орнатып, код терезесінде осы объектілерге арналған процедуралар құру керек. Осыған сәйкес, өткен тақырыпта берілген мысалды келесі тәсілдерді пайдаланып шешкен жөн:
1. Орталықты ашып, көрінген форманы кеңейту. Форма тақырыбын өзгертуге болады. Ол үшін:
- форманы таңдау. Форма қасиеттері терезесі көрінеді;
- терезенің Font қасиетін екі рет шертіп, ашылған Шрифт терезесінде Times Kaz шрифтін таңдау және өлшемін 14 ету;
- Caption қасиетінің мәні үшін Form1 орнына «Функция мәні» мәтінін енгізу».
2. Элементтер панелінің Label түймесін шертіп, көрсеткіш арқылы форманың жоғарғы қабатында Label1, Label2 өрістерін (объектілерін) орнату. Оларға программаға енгізілетін х, у айнымалыларының мәндерін жазуды жоспарлау. Мысалы: форманың Label1 объектісіне Z айнымалысының мәнін жазу (Caption қасиетін орнату) Label1. Caption=Z меншіктеу командасы арқылы орындалады. (Яғни, объект қасиетін программаға енгізілген команда арқылы орнату да мүмкін. Қасиет іске қосу режимінде орнатылады).
3. Элементтер панелінің CommandButton түймесі арқылы форманың төменгі қатарына командалық Command1, Command2 объектілерін (басқару элементтерін) орнату (1. 10 - сурет). Оларды программаны іске қосу және аяқтау командалық түймелері ретінде пайдалануды жоспарлау. (Label1, Label2, Command1, Command2 – Label, CommandButton түймелері арқылы орнатылған объектілерге VB’тің автоматты түрде берген атаулары). Формаға орнатылған объектілер форма сыңарлары (компоненттері) делінеді.
4. Command1 түймесін таңдау. Оның қасиеттері Proporties терезесінде көрінеді. Оның Font қасиетіне TimesKaz шрифтін орнатып, Caption қасиетіне Қосу (Іске қосу) сөзін енгізу. Ол Command1 элементінің үстіне жазылып қойылады.
5. Осы сияқты, Command2 түймесінің Caption қасиетіне End сөзін меншіктеу.
6. Программалық код құру:
- Қосу объектісін екі рет шерту. Код терезесі ашылып, онда Command1_Click атаулы процедура моделі көрінеді. (Caption қасиеті арқылы форманың басқару объектісіне басқа атау берілгенімен процедура тақырыбына VB өзі меншіктеген (Name қасиетіне жазылған) атауды жазып қояды, мысалы, Қосу орнына - Command1. Жалпы, пайдаланушы Name қасиетіне өзі таңдаған атауды енгізсе, Command1 орнына осы атау жазылып қойылады).
- Оның ішіне процедура енгізу.
Private Sub Command1_Click()
Dim x As Single, y As Single
x = InputBox(x, "x="): Label1. Caption = x
y = 3 * x + 5: Label2. Caption = y
End Sub
7. End басқару элементіне арналған процедура құру. Ол үшін код терезесінің жабу түймесін шертіп не проект терезесінің Form1 бумасын екі рет шертіп, форманы қайта ашу және ондағы End түймесін екі рет шерту керек. Код терезесі ашылып, алдыңғы құрылған программаның астында жаңа процедура моделі көрінеді. Оған End операторын енгізу:
Private Sub Command2_Click()
End
End Sub
8. Іске қосу командасын беру (F5). InputBox терезесі көрінеді. Оған х мәнін енгізіп, ОК түймесін шерту. Мәндер енгізілген форма терезесі көрінеді. (1. 11 - сурет).
9. Форманың End түймесін шерту. Программа жұмысы аяқталып, код терезесі қайта көрінеді.
Ескерту. Формада тек Label1 объектісін орнатып, оны У мәнін енгізуге болады. Сол сияқты, формады End командасына арналған Command2 басқару элементін орнатпау да мүмкін. бұл кезде программа жұмысын тоқтату командасы аспаптар панелінің End түймесін шерту не Run - End командасы арқылы беріледі.
Сабақты бекіту: Өтілген материалдардан сұрақтар беру арқылы сабақты бекітемін
Сабақты қорытындылау және бағалау
Оқушыларға жобаны қалау құру керектігі және интерфейс туралы түсінік беремін.

Үйге тапсырма § 1. 10, бет. 31 - 33
Жобаның интерфейсін құру тақырыбын оқу
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Информатика

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 10 класс

Скачать
Жобаны? интервейсін ??ру

Автор: Сабдалиева Ма?пал Болысбековна

Дата: 24.02.2015

Номер свидетельства: 178002

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

Распродажа видеоуроков!
ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства