kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Жобалау технологиясы бойынша география мен информатика п?нінен кіріктірілген саба? жоспары

Нажмите, чтобы узнать подробности

Жобалау технологиясы бойынша география  мен информатика п?нінен кіріктірілген саба? жоспары

Сапалы білімге ?ол жеткізу т?сілі

Информатика п?ні м??алімі:Кенжебаева Даметкен Камариден?ызы

География п?ні м??алімі:Жунусбаева Марал Т?рмыс?ызы

Жоба: ?аза?стан хал?ыны? ??рылымын электронды? кестеде ж?йелеу

Сыныбы: 9 сынып Жобалау т?рі: минижобалау -1 са?атты?.

Жобалау ?дісі: іс-?рекет,

П?н мазм?ны бойынша: п?наралы? /география ж?не информатика/

?ткізу орны бойынша: ашы? т?рде  /негізгі к?рсеткіштер бойынша/

Байланыс сипаты бойынша: ішкі, я?ни 1 сынып бойынша

?атысушылар?а байланысты: ж?ппен

?за?ты?ы:  45 минут

Ма?саты:

Білімділік: Географиядан: ?аза?станны? экономикалы?  аума?тарында?ы халы?ты? ??рылымын салыстырып, сипаттау.Информатикадан: ЕХСЕL-де кестелер мен диаграммалар?а ??растыру, сараптама жасау.

Дамытушылы?: География курсынан о?ы?ан а?параттарын Электронды? кестелерде  ?олдануда ж?не диаграмма ??растыруда?ы да?дылары мен біліктіліктерін дамыту,  WINDOWS системалы? орта бойынша ал?ан білімдерін кез-келген  а?параттар?а ?атысты  кестеге салып, ж?йелеу.

Т?рбиелік: О?ушыларды? ж?птасымен ж?мыс жасауда коммуникативтік ??зыреттіліктерін ?алыптастыру ж?не ал?ан білімдерін ?ажетті жа?дайдар?а ж?мсай білуге баулу.

Саба?ты? кезе?дері:  І. Табыс?а жетуге жа?дай жасау:

 1. ?о?амны? е? басты ?ндіргіш к?штері – Е?бек ететін адамдар немесе е?бек ресурсы.
 2. Олар кімдер? Олар материалды? ??ндылы?тарды ?ндірушілер ?ана емес, сонымен бірге оны пайдаланушылар.
 3. Сонды?тан халы??а сараптама жасау, кез-келген экономикалы?-географиялы? зерттеуді? ма?ызды ??рамдас б?лігі.
 4. 2009 жыл?ы сана? бойынша ?аза?стан хал?ы саны- ?анша?- 16 млн.402 мы? адамды ??рады.
 5. Б?л сан бізді? ауданымыз ?шін ?аншалы?ты жеткілікті? Б?л бізді? ауданымыз?а азды? етеді, ал Халы? саныны? аз болуы –б?л ?лсіз ішкі нары?, я?ни сырт?ы нары??а т?уелділік, сондай-а? ж?мыс ?олыны? жетіспеуі, со?ан байланысты ?ажетті жерлерді? игерілмеуі.
 6. Сонды?тан –да халы? санын к?бейту ?о?амны? е? негізгі м?селесі.
 7. Сонымен бірге елді? экономикалы? -?леуметтік дамуына халы?ты? саны ?ана емес, та?ы  несі ма?ызды? ??рамы мен ??рылымы
 8. ??рамы мен ??рылымны? айырмашылы?ы неде?
 9. ??рам-??рамдас б?ліктерді? жиынты?ы,я?ни ерлер, ?йелдер, жас?спірімдер, ересек адамдар, ?арттар, т.б ал ??рылым, сандармен берліген салыстырмалы шамалар
 10. Осы шамаларды есептеп, кестеге салу ?шін ?азіргі технология дамы?ан заманда не ?ажет? ?рине, техника
 11. Б?л к?рсеткіштерді сараптау ?шін, нендей кестемен ж?мыс жасаймыз?-электронды? кестемен

- Олай болса,б?гінгі саба?ымызды? та?ырыбын  аны?тайы?

Халы?ты? ??рылымын есептеу ж?не оны электронды? кестеге салу.

Информатика п?ні м??алімі:

 • Ж?мыс?а кіріспес б?рын электронды? кестелер деген не соны ?айталап, со?ан аны?тама беріп алайы?, ол не, не ?шін ?ажет ж?не неден т?рады ?  
 • ЭК ?андай функцияларды білесі?дер? 
 • ЭК формулалармен ж?не функциялармен ?алай ж?мыс жасаймыз?
 • Та?ырыбымызды аны?тады?, енді алдымыз?а ?андай ма?сат ?оямыз?

 ?аза?стан хал?ыны? ??рылымыны? санды? к?рсеткіштерін Электронды? кестеге енгізіп, диаграммасын ??ру

№1 проблема.  ?аза?стан хал?ыны? орташа ты?ызды?ы

 1. тапсырма. ?аза?станда?ы, Солт?стік ж?не О?т?стік айма?тарда?ы халы?ты? орташа ты?ызды?ын есептеп, кестеге салып, диаграмма ??растыр.
 2. тапсырма.  Ол ?шін: Т= Халы? / аудан формула бойынша есептеп, шы??ан к?рсеткішке ?орытынды жаса.

Елдегі айма?тар мен облыстар

Ауданы,мы? км2          Хал?ы,мы? адам          ты?ызды?ы

Солт?стік:А?мола              146                       739

?останай                          196                     887

Павлодар                         125                     750

Солт?стік ?аза?стан          98                     646

Астана ?аласы                  0,7                  661

О?т?стік: Алматы              224               1678

Жамбыл                              144              1036

?ызылорда                       226                     645

О?т?стік ?аза?стан            117             2402

Алматы ?аласы                   0,3      1346

№2 проблема: ?аза?стан хал?ыны? орташа ты?ызды?ы

1-тапсырма. Орталы? ж?не Батыс, Шы?ыс айма?тарда?ы халы?ты? орташа ты?ызды?ын есептеп, кестеге салып, диаграмма ??растыр.

2-тапсырма.  Ол ?шін: Т= Халы? / аудан формула бойынша есептеп,

Елдегі айма?тар мен облыстар

Ауданы,мы? км2              Хал?ы,мы? адам            ты?ызды?ы

Батыс: А?т?бе               301                                      716

Атырау                           119                                     506

Батыс ?аза?стан             151                                    620

Ма??ыстау                         66                                  433

Шы?ыс: Шы?ыс ?аза?стан 283                                 1419

Орталы?:  ?ара?анды      428                                  1348

?аза?стан бойынша        2725                                 16402 

3-тапсырма.  Шы??ан к?рсеткішке ?орытынды жаса.

№3. проблема : Экономикалы? белсенді халы?ты? аудандар бойынша таралуы, мы? адам

1-тапсырма. Аума?тар бойынша ж?мыссыздарды? де?гейін аны?тау. Ол ?шін: берліген кестедегі м?ліметтер бойынша  Ж/ ЭБХ х100 %.

2 тапсырма. Шы??ан к?рсеткіштер бойынша диаграмма ??растыр ж?не оны ?орытындыла.

аума?тар        Экономикалы? белсенді халы?ж?мыссыздар    Ж?мыссыздар де?гейі %

Солт?стік                    2170                                                                150                         

Батыс                        1190                                                                     80

О?т?стік                     3560                                                                   260

Орталы?                      740                                                                 50

Шы?ыс                       760                                                                50

?аза?стан                  8420                                                              590

 • ?р тапсырманы орында?аннан кейін та?та?а к?рсетіп, ?орытындылау
 • Б?л к?рсеткішетрді? жалпы ?орытындысы бізді? айма?тарымызда  халы?ты? орналасуы біркелкі емес, ол халы?ты? ты?ызды?ымен де сай келмейтіндігі к?рініп т?р. экономикалы? белсенді халы?

Демограф –?алым Переведенцеваны? т?жырымы бойынша отбасында ?ш бала болма?ан елді мекен уа?ыт ?те келе жойылады, о?ан мысал келтірі?дер, Б?л жа?дай бізді? елімізге т?н бе? 

Электронды? кестені? ?мірге ?ажеттілігі бар ма?

Берілген н?с?алардан та?дауы? бойынша ?з білімдері? мен біліктері?ді ба?алап к?рі?дер:

Локальді сеть, интернет,а?паратты? ресурстарды? ж?не технологияны?    не екендігін т?сінемін, 

Жа?сы т?сінемін                              ?ана?аттанарлы?                                   т?сінбеймін

Локальді сеть, интернет,а?паратты? ресурстарды? ж?не технологияны? ?андай ма?сат?а ?олданатынды?ын т?сінемін   

Мен ?з білімім мен біліктілігіміді а?паратты? ізденушілік міндеттерді?  шешімін табу?а ж?мсай аламын 

Просмотр содержимого документа
«Жобалау технологиясы бойынша география мен информатика п?нінен кіріктірілген саба? жоспары »
Жобалау технологиясы бойынша география мен информатика пәнінен кіріктірілген сабақ жоспары Сапалы білімге қол жеткізу тәсілі


Информатика пәні мұғалімі:

Кенжебаева Даметкен Камариденқызы

География пәні мұғалімі:

Жунусбаева Марал Тұрмысқызы


Жоба: Қазақстан халқының құрылымын электрондық кестеде жүйелеу

Сыныбы: 9 сынып

Жобалау түрі: минижобалау -1 сағаттық.

Жобалау әдісі: іс-әрекет,

Пән мазмұны бойынша: пәнаралық /география және информатика/

Өткізу орны бойынша: ашық түрде /негізгі көрсеткіштер бойынша/

Байланыс сипаты бойынша: ішкі, яғни 1 сынып бойынша

Қатысушыларға байланысты: жұппен

Ұзақтығы: 45 минут


Мақсаты:

Білімділік: Географиядан: Қазақстанның экономикалық аумақтарындағы халықтың құрылымын салыстырып, сипаттау.Информатикадан: ЕХСЕL-де кестелер мен диаграммаларға құрастыру, сараптама жасау .

Дамытушылық: География курсынан оқыған ақпараттарын Электрондық кестелерде қолдануда және диаграмма құрастырудағы дағдылары мен біліктіліктерін дамыту, WINDOWS системалық орта бойынша алған білімдерін кез-келген ақпараттарға қатысты кестеге салып, жүйелеу.

Тәрбиелік: Оқушылардың жұптасымен жұмыс жасауда коммуникативтік құзыреттіліктерін қалыптастыру және алған білімдерін қажетті жағдайдарға жұмсай білуге баулу.

Сабақтың кезеңдері: І. Табысқа жетуге жағдай жасау:

 1. Қоғамның ең басты өндіргіш күштері – Еңбек ететін адамдар немесе еңбек ресурсы.

 2. Олар кімдер? Олар материалдық құндылықтарды өндірушілер ғана емес, сонымен бірге оны пайдаланушылар.

 3. Сондықтан халыққа сараптама жасау, кез-келген экономикалық-географиялық зерттеудің маңызды құрамдас бөлігі.

 4. 2009 жылғы санақ бойынша Қазақстан халқы саны- қанша?- 16 млн.402 мың адамды құрады.

 5. Бұл сан біздің ауданымыз үшін қаншалықты жеткілікті? Бұл біздің ауданымызға аздық етеді, ал Халық санының аз болуы –бұл әлсіз ішкі нарық, яғни сыртқы нарыққа тәуелділік, сондай-ақ жұмыс қолының жетіспеуі, соған байланысты қажетті жерлердің игерілмеуі.

 6. Сондықтан –да халық санын көбейту қоғамның ең негізгі мәселесі.

 7. Сонымен бірге елдің экономикалық -әлеуметтік дамуына халықтың саны ғана емес, тағы несі маңызды? құрамы мен құрылымы

 8. Құрамы мен құрылымның айырмашылығы неде?

 9. Құрам-құрамдас бөліктердің жиынтығы,яғни ерлер, әйелдер, жасөспірімдер, ересек адамдар, қарттар, т.б ал құрылым, сандармен берліген салыстырмалы шамалар

 10. Осы шамаларды есептеп, кестеге салу үшін қазіргі технология дамыған заманда не қажет? әрине, техника

 11. Бұл көрсеткіштерді сараптау үшін, нендей кестемен жұмыс жасаймыз?-электрондық кестемен

- Олай болса,бүгінгі сабағымыздың тақырыбын анықтайық

Халықтың құрылымын есептеу және оны электрондық кестеге салу.

Информатика пәні мұғалімі:

 • Жұмысқа кіріспес бұрын электрондық кестелер деген не соны қайталап, соған анықтама беріп алайық, ол не, не үшін қажет және неден тұрады ?

 • ЭК қандай функцияларды білесіңдер?

 • ЭК формулалармен және функциялармен қалай жұмыс жасаймыз?

 • Тақырыбымызды анықтадық, енді алдымызға қандай мақсат қоямыз?

Қазақстан халқының құрылымының сандық көрсеткіштерін Электрондық кестеге енгізіп, диаграммасын құру

1 проблема. Қазақстан халқының орташа тығыздығы

 1. тапсырма. Қазақстандағы, Солтүстік және Оңтүстік аймақтардағы халықтың орташа тығыздығын есептеп, кестеге салып, диаграмма құрастыр.

 2. тапсырма. Ол үшін: Т= Халық / аудан формула бойынша есептеп, шыққан көрсеткішке қорытынды жаса.

Елдегі аймақтар мен облыстар

Ауданы,мың км2

Халқы,мың адам

тығыздығы

Солтүстік:Ақмола

146

739


Қостанай

196

887


Павлодар

125

750


Солтүстік Қазақстан

98

646


Астана қаласы

0,7

661


Оңтүстік: Алматы

224

1678


Жамбыл

144

1036


Қызылорда

226

645


Оңтүстік Қазақстан

117

2402


Алматы қаласы

0,3

1346


2 проблема: Қазақстан халқының орташа тығыздығы

1-тапсырма. Орталық және Батыс, Шығыс аймақтардағы халықтың орташа тығыздығын есептеп, кестеге салып, диаграмма құрастыр.

2-тапсырма. Ол үшін: Т= Халық / аудан формула бойынша есептеп,

Елдегі аймақтар мен облыстар

Ауданы,мың км2

Халқы,мың адам

тығыздығы

Батыс: Ақтөбе

301

716


Атырау

119

506


Батыс Қазақстан

151

620


Маңғыстау

166

433


Шығыс: Шығыс Қазақстан

283

1419


Орталық: Қарағанды

428

1348


Қазақстан бойынша

2725

16402


3-тапсырма. Шыққан көрсеткішке қорытынды жаса.

3. проблема : Экономикалық белсенді халықтың аудандар бойынша таралуы, мың адам

1-тапсырма. Аумақтар бойынша жұмыссыздардың деңгейін анықтау. Ол үшін: берліген кестедегі мәліметтер бойынша Ж/ ЭБХ х100 %.

2 тапсырма. Шыққан көрсеткіштер бойынша диаграмма құрастыр және оны қорытындыла.

аумақтар

Экономикалық белсенді халық

жұмыссыздар

Жұмыссыздар деңгейі %

Солтүстік

2170

150


Батыс

1190

80


Оңтүстік

3560

260


Орталық

740

50


Шығыс

760

50


Қазақстан

8420

590


 • Әр тапсырманы орындағаннан кейін тақтаға көрсетіп, қорытындылау

 • Бұл көрсеткішетрдің жалпы қорытындысы біздің аймақтарымызда халықтың орналасуы біркелкі емес, ол халықтың тығыздығымен де сай келмейтіндігі көрініп тұр. экономикалық белсенді халық

Демограф –ғалым Переведенцеваның тұжырымы бойынша отбасында үш бала болмаған елді мекен уақыт өте келе жойылады, оған мысал келтіріңдер, Бұл жағдай біздің елімізге тән бе?

Электрондық кестенің өмірге қажеттілігі бар ма?

Берілген нұсқалардан таңдауың бойынша өз білімдерің мен біліктеріңді бағалап көріңдер:

 


Локальді сеть, интернет,ақпараттық ресурстардың және технологияның не екендігін түсінемін,

Жақсы түсінемін

қанағаттанарлық

түсінбеймін

 

 

 

Локальді сеть, интернет,ақпараттық ресурстардың және технологияның қандай мақсатқа қолданатындығын түсінемін

 

 

 

Мен өз білімім мен біліктілігіміді ақпараттық ізденушілік міндеттердің шешімін табуға жұмсай аламын 

 

 

 Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Информатика

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 9 класс.
Урок соответствует ФГОС

Автор: Кенжебаева Даметкен Камариденовна

Дата: 09.04.2015

Номер свидетельства: 199292

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства