kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Web-сайт куру тасiлдерi

Нажмите, чтобы узнать подробности

Та?ырыбы: Web-сайт ??руды? тиімді т?сілдері

 Ма?саты: Бастап?ы веб-беттерді ??ру туралы к?з?арасын ?алыптастыру ж?не сайт  м?мкіндіктерін д?рыс ?рі м?дениетті пайдалануды ?йрету. FrontPage -2003  ба?дарламаларыны? м?мкіндіктерін тере?ірек ме?геру.

 Тапсырма:  Веб-сайттарды  FrontPage-2003  ба?дарламасында ??ру.

 Жа?ашылды?ы: Осы ?ылыми ж?мысты? жа?алы?ы сайт жасау ар?ылы ж?мысты т?сінікті ?рі жина?ы т?рде т?сіндіруді? е? тиімді т?сілі екеніне к?з жеткізіледі.

 Зерттеу б?лімі: Ж?мыс 3 б?лімнен, кіріспе, негізгі б?лім ж?не ?орытындыдан т?рады. ?ылыми ж?мыста сайт атауы  «Алтын ?я мектебім» деп аталды. Онда ?арлы?аш орталау мектебі туралы а?парат берілді.

 ?орытынды: ?рпа? ?шін білімні? ма?ызы ?андай болса, а?паратты? технология да о?ушы ?шін ?орша?ан ?лемді тануды? ??ралы. Олай болса ?аламторды? барлы? м?мкіндігін ке?інен пайдалану – б?гінгі к?нні? кезек к?ттірмейтін ?зекті м?селелеріні? бірі.

 ?сыныс: Ж?мысты одан ?рі жал?астыра отырып, бас?а да ба?дарламалау тілдерін пайдаланып одан ?рі к?рделі анимациялы? ж?не ?олданушы?а ?олайлы интерфейс жасауды, кез келген маман ?з саласында тиімді  ж?не аз уа?ытты? ішінде ?з веб-сайтын жасай алу м?мкіндігіне ие бола алады.

 Ж?мысты? мазм?ны:

Ма?саты:

HTML тілі мен FrontPage ба?дарламасыны? м?мкіндіктерін пайдалана отырып Web-сайт ??руды ?йрену. ?зін-?зі дамыту?а, ?лемдегі ж?не бас?а адамдар арасында?ы ?зіні? орнын аны?тау?а, сондай-а? ?здері ?мір с?ріп жат?ан ?о?ам за?дылы?тарын тере? т?сінуге ?абілетті, ?азіргі ?о?амда?ы а?параттандыру ж?йесін дамыту барысында а?паратты? ?о?амды бас?ара алатын ж?не телекоммуникация саласында ?ызмет ететін жеке т?л?а болып ?алыптасу.

Міндеттері:А?паратты? а?ынды бас?ару жолдарын жина?тау;Web сайт ??ру технологияларын игеру;HTML тіліні? м?мкіндігін пайдалана білу;Интернет м?ні мен м?мкіндігін ?йымдастыру.

?зектілігі: Б?гінгі та?да компьютерлік дизайн, Web-дизайн, ж?йелік программалушы, администратор ж?не та?ы бас?а мамандарды? ?ажет екендігін т?рлі жарнамалы? газеттерден, б??аралы? а?парат ??ралдарынан да к?руге болады. Атал?ан маманды?тарды ?алай дайындап, олар?а ?андай программалы? ??ралдарды ?йрету ар?ылы жетілдіруге болатын ?дістемелік ж?мыс.

Осы жобаны та?дау себептері:

-         Web сайт ??руда ?ажетті технологияны та?дай алуы;

-         а?паратты? ж?йелер ??ымы;

Жобада?ы ?арастырыл?ан м?селелерді? арты?шылы?ы:

Web сайт ??руда FrontPage-2003  ба?дарламасыны?  м?мкіндіктерін пайдалануын ?амтамасыз ету;?о?амда а?параттандыруды ?алыптастыру.

Зерттеу нысанасы: Web сайт ??ру технологиялары туралы т?сініктерін ?алыптастырып, HTML тілі мен FrontPage программасыны? м?мкіншіліктерін пайдалана отырып ж?мыс істеу ?абілеттерін дамыту

Зерттеу п?ні: Информатика

Болжам: а?параттандыру кезе?індегі жа?а технологияны ?олдана білсе,

HTML тіліні? тэг ?ызметтерін біліп, ?олдана алса, ?з бетінше сайт ??ра алса,

шы?армашылы?пен айналыса білсе, сайт?а кіріп, ?з ?ажеттерін ала алатын ж?не ?з ?сыныс-пікірлерін жібере алар еді.

К?тілетін н?тиже:

Б?секеге ?абілетті ?о?ам?а ?ажет, сапалы шешім ?абылдай алатын;

Web сайт ??ру технологияларын игерді;

HTML тілі мен FrontPage программасыны? м?мкіндіктерін пайдалану;

Интернет м?ні мен м?мкіндігін ?йымдастыру.

 

Кіріспе

?аза?стан Республикасыны? білім беру ж?йесін а?параттандыру елімізді? даму стратегиясыны? негізгі ба?ыттарыны? бірі, себебі ХХІ ?асыр – білім беру ж?йесін а?параттандыру ?асыры.

 

Мектеп бітірушілер компьютерлік сауаттылы?ты ме?геріп шы?ады, біра? келешекте олар программист, инженер, ж?йе администраторы болуы міндетті емес. Дегенмен кез-келген шы?армашылы? маманды? сізден ?азіргі заман?а с?йкес компьютерлік технологияларды ме?геруді талап етеді. Шы?армашылы? ж?мыстын ?орытындысы ?р ?ашан жа?а білім, жа?а а?парат, ал осы а?паратты таратуды? е? же?іл ?дісі – Интернетте жариялау.

Интеренетте материалды жариялау тиімді болу ?шін ол Web-дизайн ережелеріне с?йкес болу керек. Демек, Web-дизайн негіздерін білу кез келген маманды?та ?ажет болады, ?йткені Web-бет дизайны – б?л а?паратты? дизайн.

?азіргі заманда?ы Интернет-технологиялар

Web-сайт б?л д?ниені? кішкентай моделі. Б?рын?ы кезде Web-сайтты бір адам — Web-мастер жаса?ан болса, ?азіргі кезде Web-сайттарды бірнеше адам жасайды. Олар Web-дизайнер, программист, бизнес-ке?есші, маркетинг бойынша бас?арушы, менеджер.

Не себептен мектеп курсына Интеренет технологиясын о?ыту керек болды? Web-мастер маманды?ы ?азіргі кезде ?зіні? к?пиялы?ын жо?алтып жатыр, ал сайт жасау технологиясы зертхана сыртына шы?ып к?пшілікке белгілі болып жатыр.

Web-сайт жаса?тау ж?мысын бірнеше кезе?нен т?рады:

-         Жоспарлау;

-         Элементтерді жаса?тау;

-         Ба?дарламалау;

-         Тестілеу;

-         Жариялау;

-         Жарнамалау;

-         Ба?ылау.

Жоспарлау кезе?інде т?менгі м?селелер шешілуі керек:

-         Сайтты? орны.

-         Сайтты? аудиториясы кімдер.

-         ?андай а?парат жарияланады.

-         ?олданушылармен ?арым-?атынас ?андай т?рде ?йымдастырылады.

Жариялау

Тест ая?тал?андан кейін Web-сайт серверде жарияланады ж?не ?айтадан тексеріленеді.

 Front Page ба?дарламалы? жабды?ы ж?не олармен ж?мыс

        Егер бірінші ЭЕМ-ні? б?гінгі к?ннен тек жарты ?асыр ?ана б?рын ??рыл?анды?ын ескеретін болса?, онда Internet компьютерлік ?лемні? ардагері деуіміз д?рыс болар. Себебі Internet тарихы осыдан 30 жыл б?рын бастал?ан. Алпысыншы жылдарды? ая?ында ??рыл?ан Internet А?Ш елдерінде к?бінесе коммуникациялы? желі ретінде ?олданыл?ан (ARPAnet деп атал?ан). Ол к?бінесе жо?ар?ы о?у орындарында ?олданылып, тек сексенінші жылдары ?ана б?л желі ?з ?анатын б?кіл елге жайып, Internet — деген атау алады.

Мастерлер мен шаблондарды ??ру. Шаблон каркас т?різдес, ол жа?а ??жаттар ??ру кезінде ?олданылады. Ал мастер бір немесе бірнеше экран беттерінен ??рыл?ан бірнеше с?ра? ?ою н?тижесінде, сізді? ?ажеттіктері?ізді аны?тайтын ж?не результат н?тижесінде ?ана?аттан?ан ??жатты генерациялайтын (арттыратын) ба?дарламалы? модуль. Б?л жа?дайда шаблоны? мастерге ?ара?анда м?мкіншілігі аз, біра? екі жа?дайда да біз Web-бетті? негізі бола алатын ??жатты ала аламыз. 
 Front Page ба?дарламалысыны? интерфейсі

      Сонымен ?атар View менюіні? ??рамына Status Bar (Жолдар жа?дайы) Format Marks (Символдарды форматтау) ?осымша б?лімдер кіреді. 
Б?л б?лімдерде редакторды? к?мегімен беттерге ?ою?а болатын элементтерді? к?бі сипатталып жазыл?ан. Оларды? барлы?ы беттерді? к?дімгі элементтері, мысалы, текст ??жаттары, гиперссылкалар, та?ырып аттары, кестелер (tables), фрейм (frames) ж?не жылжымалы жолдар (marquees). Сонымен ?атар редакторды? к?мегімен WЕВ-беттерге формаларды (forms) ж?не компоненттерді (Components) ?ою?а болады. Меню, ??ралдар панельдері ж?не элементтерді? к?бі Word ба?дарламасында ж?мыс істеуімен ?те ??сас болып келеді.

?орытынды

?орыта келгенде, сайтты ??ру технологияларын ?олдана отырып т?тынушыны ?ызы?тыра білу керек. Web сайт ??руда бірнеше HTML ??жатын ?алыптастыру ?шін, бір?атар ?арапайым ережелерді басшылы??а алуды? ?зі жеткілікті: Web–пара?та?ы м?ліметтерді орналасуы ?арапайым ?рі логикалы? т?рде ?арап шы?у?а, о?у?а ы??айлы болуы тиіс. Бір суреттен кейін бірден екінші сурет орналаспа?аны д?рыс, оларды? ара ?ашы?тарын біркелкі етіп, араларында м?тіндік а?параттар берген д?рыс. А?парат б?ліктерге б?лініп берілсе, оларды о?у, т?сіну же?іл болады. Егер Web–пара? ?лкен болса онда ??жат б?ліктеріне жылдам ауысу?а м?мкіндік беретін сілтемелер жасау ?ажет. Web–пара?тары ке? ау?ымды т?тынушылар?а арнал?ан, сонды?тан HTML ??жаттарын ?зірлеген кезде осы ерекшеліктері ойдан шы?армау керек. Web–пара?ты серверге орналастыру ж?не оны тестілеуден ?ткізу, ж?мысты? со??ы ?адамдамы деп есептеледі.

Серверге ?з Web–пара?тара?ызды орналастыру алдында оларды тест ар?ылы тексеріп ал?ан ж?н. Жасал?ан ??жат ал?аш?ы тексеруді, я?ни «жергілікті тексеруді» ?зінізді? ?атті дискі?ізді? аума?ында ?туі тиіс. Тексеру кезінде ?р т?рлі броузерлерді пайдалан?ан абзал. Оларды? бір-біріне айырмашылы?ы ?жептеуір болуы ы?тимал.

Web–??жатты тескеруден ?ткізу кезінде мынадай жайттар есте болсын: Емле ?ателерін тексеру; Навигацияны (ауысуларды) тексеру;

Сырт?ы файлдармен ?атынасу т?сілдеріні? д?рысты?ын тексеру;

??жаттын ж?ктелу уа?ытыны? шамадан тыс ?за? болма?анына к?з жеткізу.

Бас?а кісілерден сіздер жаса?ан Web–пара?тарды ?арап шы?уын ?амтамасыз ету.

 

?олданыл?ан ?дебиеттер: 

1.     Практикум по курсу "Электронный маркетинг"

2.     Кадырова А.С. Основы создания Web-страниц. –Усть-Каменогорск.: Издательство ВКГУ, 2001 г.

3.     Гоффт В. Создание Web страниц –Москва: Прима, 2004.-900с.

4.     Гаевский А.Ю., Романовский В.А. Создание Web-страниц и Web-сайтов. –Москва.: Технолоджи-3000, 2008г. -464с.

5.     Информатика. /Под ред. С.В. Симоновича. — М., 2003

6.     http://www.pervyiurok.ru

7.     http://www.lessons-tva.info

8.     Дуванов А.А. Web-констурирование HTML. СПб.: //БХЛ-Петербург//, 2001.-304 с; 

9.     Омарова. Сайтты жасау ережелері. //Информатика негіздері №10, 2009 ж.//; 

10.                       Маменова Б. Сайт жасауды? негізгі ?а?идалары. //Информатика негіздері №6,

11.                       Ж?махан Л. Б?кіл?лемдік интернет желісінде Web-пара?ын жасау т?сілі.// Информатика

 

 

 

 

 

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«Web-сайт куру тасiлдерi »

Тақырыбы: Web-сайт құрудың тиімді тәсілдері


Мақсаты: Бастапқы веб-беттерді құру туралы көзқарасын қалыптастыру және сайт мүмкіндіктерін дұрыс әрі мәдениетті пайдалануды үйрету. FrontPage -2003 бағдарламаларының мүмкіндіктерін тереңірек меңгеру.


Тапсырма: Веб-сайттарды FrontPage-2003 бағдарламасында құру.


Жаңашылдығы: Осы ғылыми жұмыстың жаңалығы сайт жасау арқылы жұмысты түсінікті әрі жинақы түрде түсіндірудің ең тиімді тәсілі екеніне көз жеткізіледі.


Зерттеу бөлімі: Жұмыс 3 бөлімнен, кіріспе, негізгі бөлім және қорытындыдан тұрады. Ғылыми жұмыста сайт атауы «Алтын ұя мектебім» деп аталды. Онда Қарлығаш орталау мектебі туралы ақпарат берілді.


Қорытынды: Ұрпақ үшін білімнің маңызы қандай болса, ақпараттық технология да оқушы үшін қоршаған әлемді танудың құралы. Олай болса ғаламтордың барлық мүмкіндігін кеңінен пайдалану – бүгінгі күннің кезек күттірмейтін өзекті мәселелерінің бірі.


Ұсыныс: Жұмысты одан әрі жалғастыра отырып, басқа да бағдарламалау тілдерін пайдаланып одан әрі күрделі анимациялық және қолданушыға қолайлы интерфейс жасауды, кез келген маман өз саласында тиімді және аз уақыттың ішінде өз веб-сайтын жасай алу мүмкіндігіне ие бола алады.

 

Жұмыстың мазмұны:

Мақсаты:

HTML тілі мен FrontPage бағдарламасының мүмкіндіктерін пайдалана отырып Web-сайт құруды үйрену. Өзін-өзі дамытуға, әлемдегі және басқа адамдар арасындағы өзінің орнын анықтауға, сондай-ақ өздері өмір сүріп жатқан қоғам заңдылықтарын терең түсінуге қабілетті, қазіргі қоғамдағы ақпараттандыру жүйесін дамыту барысында ақпараттық қоғамды басқара алатын және телекоммуникация саласында қызмет ететін жеке тұлға болып қалыптасу.

Міндеттері:Ақпараттық ағынды басқару жолдарын жинақтау;Web сайт құру технологияларын игеру;HTML тілінің мүмкіндігін пайдалана білу;Интернет мәні мен мүмкіндігін ұйымдастыру.

Өзектілігі: Бүгінгі таңда компьютерлік дизайн, Web-дизайн, жүйелік программалушы, администратор және тағы басқа мамандардың қажет екендігін түрлі жарнамалық газеттерден, бұқаралық ақпарат құралдарынан да көруге болады. Аталған мамандықтарды қалай дайындап, оларға қандай программалық құралдарды үйрету арқылы жетілдіруге болатын әдістемелік жұмыс.

Осы жобаны таңдау себептері:

 • Web сайт құруда қажетті технологияны таңдай алуы;

 • ақпараттық жүйелер ұғымы;

Жобадағы қарастырылған мәселелердің артықшылығы:

Web сайт құруда FrontPage-2003 бағдарламасының мүмкіндіктерін пайдалануын қамтамасыз ету;қоғамда ақпараттандыруды қалыптастыру.

Зерттеу нысанасы: Web сайт құру технологиялары туралы түсініктерін қалыптастырып, HTML тілі мен FrontPage программасының мүмкіншіліктерін пайдалана отырып жұмыс істеу қабілеттерін дамыту

Зерттеу пәні: Информатика

Болжам: ақпараттандыру кезеңіндегі жаңа технологияны қолдана білсе,

HTML тілінің тэг қызметтерін біліп, қолдана алса, өз бетінше сайт құра алса,

шығармашылықпен айналыса білсе, сайтқа кіріп, өз қажеттерін ала алатын және өз ұсыныс-пікірлерін жібере алар еді.

Күтілетін нәтиже:

Бәсекеге қабілетті қоғамға қажет, сапалы шешім қабылдай алатын;

Web сайт құру технологияларын игерді;

HTML тілі мен FrontPage программасының мүмкіндіктерін пайдалану;

Интернет мәні мен мүмкіндігін ұйымдастыру.


Кіріспе

Қазақстан Республикасының білім беру жүйесін ақпараттандыру еліміздің даму стратегиясының негізгі бағыттарының бірі, себебі ХХІ ғасыр – білім беру жүйесін ақпараттандыру ғасыры.

Информатика пәнінің орта білім беру жүйесіндегі ролі ақпараттық білімнің, ақпараттық орта мен адамның өзара қарым-қатынасын үйлесімді етудегі және жаңа ақпараттық қоғамда кәсіпкерлік қызметтің басты құрамды бөлігі болып табылатын ақпараттық бейнесін қалыптастырудағы алатын орнымен қамтамасыз етіледі.

Мектеп бітірушілер компьютерлік сауаттылықты меңгеріп шығады, бірақ келешекте олар программист, инженер, жүйе администраторы болуы міндетті емес. Дегенмен кез-келген шығармашылық мамандық сізден қазіргі заманға сәйкес компьютерлік технологияларды меңгеруді талап етеді. Шығармашылық жұмыстын қорытындысы әр қашан жаңа білім, жаңа ақпарат, ал осы ақпаратты таратудың ең жеңіл әдісі – Интернетте жариялау.

Интеренетте материалды жариялау тиімді болу үшін ол Web-дизайн ережелеріне сәйкес болу керек. Демек, Web-дизайн негіздерін білу кез келген мамандықта қажет болады, өйткені Web-бет дизайны – бұл ақпараттық дизайн.

Қазіргі замандағы Интернет-технологиялар

Web-сайт бұл дүниенің кішкентай моделі. Бұрынғы кезде Web-сайтты бір адам — Web-мастер жасаған болса, қазіргі кезде Web-сайттарды бірнеше адам жасайды. Олар Web-дизайнер, программист, бизнес-кеңесші, маркетинг бойынша басқарушы, менеджер.

Не себептен мектеп курсына Интеренет технологиясын оқыту керек болды? Web-мастер мамандығы қазіргі кезде өзінің кұпиялығын жоғалтып жатыр, ал сайт жасау технологиясы зертхана сыртына шығып көпшілікке белгілі болып жатыр.

Бұның негізгі белгісі Интернет-жобаларға өсіп жатқан инвестициялар, Web-сайттардың күрделі білімдік, ғылыми, комерциялық мүмкіндіктері. Интернет технологиялар төмендегі жолдармен дамып келе жатыр:

 • Web-технологиялар;

 • Сайт жасау экономикасы;

 • Web-дизайн және Web-программалау маркетингісі;

 • Адам ресурстары және т.б.

Web-сайт жасақтау жұмысын бірнеше кезеңнен тұрады:

 • Жоспарлау;

 • Элементтерді жасақтау;

 • Бағдарламалау;

 • Тестілеу;

 • Жариялау;

 • Жарнамалау;

 • Бақылау.

Жоспарлау кезеңінде төменгі мәселелер шешілуі керек:

 • Сайттың орны.

 • Сайттың аудиториясы кімдер.

 • Қандай ақпарат жарияланады.

 • Қолданушылармен қарым-қатынас қандай түрде ұйымдастырылады.

Элементтерді жасақтау кезеңінде сайттың программалық өнім түрінде жүзеге асырылуы қарастырылады:

 • Навигациялық құрылымын жасау.

 • Беттің дизайнын жасау.

 • Бетті толтыру үшін мәтіндік және бейне ақпаратты әзірлеу.

Бағдарламау

 • Бұл кезеңңің мәні сайтты форматтауда.

 • Тестілеу

Сайт жасаудың негізгі кезеңдерінің бірі тестілеу. Тестілеу кезеңде сайттың жұмыс істеу дұрыстылығы тексеріледі, оның ішінде:

 • Сілтеменің жұмысы;

 • Мәтіндегі қателер;

 • Навигацияның тиімділігі.

 • Пошта және басқа формалардың дұрыстығы.

 • Графикалық файлдардың ашылуы.

 • Әр түрлі браузерлерде сайттық жұмысы.

Жариялау

Тест аяқталғандан кейін Web-сайт серверде жарияланады және қайтадан тексеріленеді.

Жарнамалау

Web-қоғамдастығына жаңадан жарияланған сайт туралы белгілі болу үшін сайттың адресін және ол жердегі материал туралы аннотацияны хабарлау керек. Осы мақсатқа жету үшін келесі мүмкіндіктерді пайдалануға болады:

 • Web-cайт адресін әр түрлі баспаларға жазу керек;

 • Web-сайтты әр түрлі серверлерде тіркеу;

 • Web-cайтқа сілтемелерді басқа Web-сайттарға кіргізу;

 • Баннерлерді жарнама ретінде қолдану.

Бақылау

Web-сайтта жариялап жарнамалаған соң оған қатысу деңгейі оның беттерінде орналастырылған ақпараттың қажеттілігімен, жаңалығымен және көкейтестілігімен анықталады. Web-сайт имиджін сақтау үшін ол жердегі ақпаратты әрдайым жаңартып тұру керек.


Front Page бағдарламалық жабдығы және олармен жұмыс


Егер бірінші ЭЕМ-нің бүгінгі күннен тек жарты ғасыр ғана бұрын құрылғандығын ескеретін болсақ, онда Internet компьютерлік әлемнің ардагері деуіміз дұрыс болар. Себебі Internet тарихы осыдан 30 жыл бұрын басталған. Алпысыншы жылдардың аяғында құрылған Internet АҚШ елдерінде көбінесе коммуникациялық желі ретінде қолданылған (ARPAnet деп аталған). Ол көбінесе жоғарғы оқу орындарында қолданылып, тек сексенінші жылдары ғана бұл желі өз қанатын бүкіл елге жайып, Internet — деген атау алады.

Бүгінгі күні бағдарлаушыларға Web-беттерді құру үшін жүздеген әр түрлі бағдарламалар, құралдар бар екендігі бәрімізге мәлім. Солардың ішінде HTML-редакторлары, графикалық пакеттер және осылардың ішіндегі ең мықтысы – Front Page бағдарламасы да Web-беттерді құру үшін құрылған. 
Web-беттерді құрудың ең оңай жолы – бұл мастер мен шаблондарды қолдану болып саналады.

Мастерлер мен шаблондарды құру. Шаблон каркас тәріздес, ол жаңа құжаттар құру кезінде қолданылады. Ал мастер бір немесе бірнеше экран беттерінен құрылған бірнеше сұрақ қою нәтижесінде, сіздің қажеттіктеріңізді анықтайтын және результат нәтижесінде қанағаттанған құжатты генерациялайтын (арттыратын) бағдарламалық модуль. Бұл жағдайда шаблоның мастерге қарағанда мүмкіншілігі аз, бірақ екі жағдайда да біз Web-беттің негізі бола алатын құжатты ала аламыз. 
Шаблондар дегеніміз – мүмкіндігіне орай Frontpage толтыруды ұсынатын сайттар мен беттердің үлгісі. Олар мастерлер секілді сайт пен беттерді құрудағы мәрелік (старттық) аудан болатын құрылымды құрайды. Бірақ мастерлер тапсырыс берілген сайт пен бет үрдісін ұсынады, сонда шаблонды таңдап алып, осы шаблонның нақты мәтін үлгісі бар сыңарын аласыз. Соңынан оны өзіңіз жасаған шаблонмен ауыстыруға болады. Frontpage шаблон беттердің көптеген түрлерін ұсынады, олар, таза бет каркасы тәріздес Normal Page – кәдімгі бет шаблоннан басталып, Three Column Staggered ең қиын үшбағанды бет шаблонына дейін өзгереді. Бар сайтқа шаблон арқылы құрылған жаңа беттерді қосқанда, өзіңіздің Web-бетіңізді тез және оңай түрде өзгерте аласыз.

Құрал — саймандар панелімен жұмыс жасау. Редактордың құрамына құралдар панелі кіреді және оларды View менюі арқылы басқаруға болады, олар:

 
- Standard (Стандарттық);
- Format (Форматтау);
- Image (Сурет салу);
- Forms (Формалар);
- Table (Кестелер);
- Advanced (Қосымша).

 

Front Page бағдарламалысының интерфейсі

 

Сонымен қатар View менюінің құрамына Status Bar (Жолдар жағдайы) Format Marks (Символдарды форматтау) қосымша бөлімдер кіреді. 
Бұл бөлімдерде редактордың көмегімен беттерге қоюға болатын элементтердің көбі сипатталып жазылған. Олардың барлығы беттердің кәдімгі элементтері, мысалы, текст құжаттары, гиперссылкалар, тақырып аттары, кестелер (tables), фрейм (frames) және жылжымалы жолдар (marquees). Сонымен қатар редактордың көмегімен WЕВ-беттерге формаларды (forms) және компоненттерді (Components) қоюға болады. Меню, құралдар панельдері және элементтердің көбі Word бағдарламасында жұмыс істеуімен өте ұқсас болып келеді.

Web-беттермен графикалық жұмыс жасау. Web-беттермен графикалық жұмыс істеген кезде ең негізгі мәселенің (проблеманың) бірі болып, браузер бетінде пайда болған бейне суреттердің жылдамдығы файлдардың алатын жады көлеміне байланысты. Графикалық форматтар көбінесе сол форматпен байланысқан кеңейткіштер арқылы аталады. Ал олар өз алдына көптеген қиындықтарға әкеледі. Осындай форматтарға BMP, GIF, EPS, TIF, JPEG, WMF және т.б. жатады. Бірақ та Frontpage тілінде Web-беттермен жұмыс істеген кезде біз көбінесе екі түрлі бейне суреттерді ғана қолданамыз, олар: JPEG және GIF. Олардың екеуі де қысылған және Web-беттермен жұмыс істеген кезде ең жиі қолданатын графикалық форматқа жатады. Frontpage көп түрлі графикалық форматтарды импорттап алады, олар:

 
- JPEG (JPG); 
- CompuServe GIF (GIF);
- BMP файлдары;
- TIFF (TIF);
- Метафайлдар Windows (WMF);
- Sun Raster (RAS);
- Postscript (EPS);
- Paintbrush (PCX); 
- Targa (TGA).

 

Web-беттерге бейне суреттерді қойған кезде және егер олар сақталмаса, осындай бетті жабу немесе сақтау кезінде Frontpage олардың әрбіреуін тиісті сайт үшін сақтауды сұрайды. Frontpage GIF және JPEG форматтардан бөлек файлдарды автоматты түрде GIF форматта сақтайды. Ал егер сіз бейне суреттерді JPEG форматта сақтағыңыз келсе, онда Web-бетті сақтағанға бұрын Image Properties (Бейне қасиеттері) диалогтық терезеде сол форматты көрсету керек.

JPEG форматы (Joint Photographic Experts Group – фотосурет бойынша біріккен эксперттік топ) — бұл масштабталған, қапталған, жоғарғы дәрежелі қысылған және сапасын аз ғана түсіретін формат болып табылады. Электрондық формада графикалық суреттерді бір форматтан екінші форматқа ауыстырған кезде бейнелер өзінің анықтығын біраз жоғалтады. Сол себепті, JPEG форматы жоғарғы дәрежелі қысылған және сапасы жағынан да жоғары болғандықтан Web-сайттар үшін ең қолайлы. JPEG форматы фотосуреттер үшін және түсі 256-дан асатын бейне суреттер үшін өте қолайлы. 
 

GIF форматы (Graphics Interchange Format – графикалық мәліметтерді алмастыратын формат) — бұл 256 немесе одан да аз түсті бейне суреттер үшін арналған қапталған формат. GIF форматы көбінесе біркелкі түстерден тұратын бейне суреттерден құралған (мысалы, безендіру сияқты). Сонымен қатар, GIF форматы мөлдір және жолдық бейнелерге де қолданады. 


Қорытынды

Қорыта келгенде, сайтты құру технологияларын қолдана отырып тұтынушыны қызықтыра білу керек. Web сайт құруда бірнеше HTML құжатын қалыптастыру үшін, бірқатар қарапайым ережелерді басшылыққа алудың өзі жеткілікті: Web–парақтағы мәліметтерді орналасуы қарапайым әрі логикалық түрде қарап шығуға, оқуға ыңғайлы болуы тиіс. Бір суреттен кейін бірден екінші сурет орналаспағаны дұрыс, олардың ара қашықтарын біркелкі етіп, араларында мәтіндік ақпараттар берген дұрыс. Ақпарат бөліктерге бөлініп берілсе, оларды оқу, түсіну жеңіл болады. Егер Web–парақ үлкен болса онда құжат бөліктеріне жылдам ауысуға мүмкіндік беретін сілтемелер жасау қажет. Web–парақтары кең ауқымды тұтынушыларға арналған, сондықтан HTML құжаттарын әзірлеген кезде осы ерекшеліктері ойдан шығармау керек. Web–парақты серверге орналастыру және оны тестілеуден өткізу, жұмыстың соңғы қадамдамы деп есептеледі.

Серверге өз Web–парақтараңызды орналастыру алдында оларды тест арқылы тексеріп алған жөн. Жасалған құжат алғашқы тексеруді, яғни «жергілікті тексеруді» өзініздің қатті дискіңіздің аумағында өтуі тиіс. Тексеру кезінде әр түрлі броузерлерді пайдаланған абзал. Олардың бір-біріне айырмашылығы әжептеуір болуы ықтимал.

Web–құжатты тескеруден өткізу кезінде мынадай жайттар есте болсын: Емле қателерін тексеру; Навигацияны (ауысуларды) тексеру;

Сыртқы файлдармен қатынасу тәсілдерінің дұрыстығын тексеру;

Құжаттын жүктелу уақытының шамадан тыс ұзақ болмағанына көз жеткізу.

Басқа кісілерден сіздер жасаған Web–парақтарды қарап шығуын қамтамасыз ету.

  

 

Қолданылған әдебиеттер:

 1. Практикум по курсу "Электронный маркетинг"

 2. Кадырова А.С. Основы создания Web-страниц. –Усть-Каменогорск.: Издательство ВКГУ, 2001 г.

 3. Гоффт В. Создание Web страниц –Москва: Прима, 2004.-900с.

 4. Гаевский А.Ю., Романовский В.А. Создание Web-страниц и Web-сайтов. –Москва.: Технолоджи-3000, 2008г. -464с.

 5. Информатика. /Под ред. С.В. Симоновича. — М., 2003

 6. http://www.pervyiurok.ru

 7. http://www.lessons-tva.info

 8. Дуванов А.А. Web-констурирование HTML. СПб.: //БХЛ-Петербург//, 2001.-304 с; 

 9. Омарова. Сайтты жасау ережелері. //Информатика негіздері №10, 2009 ж.//; 

 10. Маменова Б. Сайт жасаудың негізгі қағидалары. //Информатика негіздері №6,

 11. Жұмахан Л. Бүкіләлемдік интернет желісінде Web-парағын жасау тәсілі.// Информатика

 Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Информатика

Категория: Уроки

Целевая аудитория: Прочее

Скачать
Web-сайт куру тасiлдерi

Автор: Баракова Алия Шаризатовна

Дата: 13.06.2014

Номер свидетельства: 103851


Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства