kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Символды? жолдармен ж?мыс істеуге арнал?ан функциялар

Нажмите, чтобы узнать подробности


П?н аты: Информатика   к?ні: 12.02.2015ж.
Класы: 9 Б
Саба?ты? та?ырыбы : Символды? жолдармен ж?мыс істеуге арнал?ан функциялар
Саба?ты? ма?саты: 
Білімділік : О?ушыларды символды? шаиалариен орындалатын амал т?рлерін пайдалана отырып,есептер шы?ару?а,прогрмма ??ру?а да?дыландыру. 
Дамытушылы?: Символды? м?ліметтерді Паскаль тілінде программалау ар?ылы ??деу т?сілдерін ж?зеге асырып, о?ушыларды? логикалы? ?рістерін дамыту 
Т?рбиелік: О?ушыларды ??ыптылы??а,жина?тылы??а, ?зін-?зі компьютерді? алдында?стай білу, т?рбиелеу 
Саба?ты? т?рі : аралас 
Саба?ты? барысы: 
1. ?йымдастыру 
2. ?ткен саба?ты ?айталау 
3. Компьютермен ж?мыс 
4. Саба?ты бекіту 
5. ?йге тапсырма 

?ткен тапсырма бойынша тест с?ра?тары 
1.На?ты X айнымалысын сипаттау: 
А) Var x : integer; В) Var x : real: 
С) Var x : array (1.n)of real; Д) Var x : array (1.n)of integer Е) X of real 
2. Символды? айнымалылар Паскаль тілінде.типіне жатады? 
А) integer; В)real; С)string: Д)array(1.n)of string: Е)char: 
3. Егер L-б?тін,S-т?ра?ты,P- на?ты сандар болса,VAR т?йінді сипаттаймыз? 
А) Var : p : integer; L: real; const S=2; 
 const S=2: Var L: integer; p: real: 
C) const S:=2; l ; integer; p: real; 
Д) label s:=2: l: integer; p: real; 
E) Var const s:=2 : l : integer; p: real: 
4. LENGTH (S) функциясы. 
А) S жолды? айнымалысыны? та?басыны? санын есептеу 
В) S жолды? айнымалысын кері о?у 
С) S жолды? айнымалысын ?шіру 
Д) S жолды? айнымалыны? та?баларын жеке-жеке жолдар?а жазу 
Е) S жолды? айнымалысын к?шіру 
5. UPCASE (Символ)функциясыны? ?ызметі 
А) Латынны? ?лкен ?ріптерін кіші ?ріптерге ауыстырады 
В) Латынны? кіші ?ріптерін ?лкен ?ріптерге ауыстырады 
С) Символдарды санау 
Д) Символдарды алфавит бойынша реттеу 
Е) ?аза?ты? кіші ?ріптерін ?лкен ?ріптерге ауыстырады 
6. Бір жол?а неше символ жазу?а болады? 
А) шексіз В) 255- тен аспауы керек С) 255- тен кем болмауы керек 
Д ) 200-ден аспауы керек Е) 150 – ден аспауы керек 
7.Символды? м?н ?р?ашан.белгісіні? ішіне алынып жазылуы керек 
А) < > тырна?ша В) “ апостроф С ) ( ) тырна?ша Д) : ?ос н?кте Е ) [ ] тік жа?ша 
8. Жолды? бірнеше та?басын ?шіру ?шін..функциясын ?олданамыз? 
A) CONCAT B)LENGTH C) COPY Д ) UPCASE E ) DELETE 

9. INSERT (S1,S2,N) процедурасыны? ?ызметі.. 
A) S1 жолын S2 жолыны? N орнынан бастап енгізу 
В) S2 жолын S1 жолыны? N орнынан бастап енгізу 
С) S1 жолын S2 жолынан кейін N ?айталап жазу 
Д) S2 жолын S1 жолынан кейін N ?айталап жазу 

Тест жауаптары 
1 в 2 с 3 в 4 А 5 в 
6 в 7 в 8 е 9 А 

Теория?а шолу 
М?тін ?р т?рлі символдардан т?ратын жолдар тізбегінен т?рады. ?детте, м?тіндермен ж?мыс істегенде, тек символды? шамаларды пайдалану тиімсіз, ?йткені к?бінесе жеке символдарды емес, оларды? тізбегін – с?з тіркестерінен т?ратын м?тін жолдарын ??деу ?ажет болады. Символдар жолы немесе жолды? т?ра?ты деп символдарыны? саны 256-дан аспайтын апострофтар ішіне алын?ан символдар тізбегін айтады. 
Тіркестік айнымалыны? типі программаны? типтерді сипаттау б?лімінде немесе тікелей айнымалыны сипаттау б?лімінде де орналаса береді. Оны? айнымалы б?лімінде сипатталуы: 
Var 
<айнымалы аты,.>; string [жолды? ?зынды?ы]; 
Мысал: 
Var 
Tex1 : string[29]; 
Atj : string[40]; 
Atau : string[200]; 
A : string; 
Егер жолды? ?зынды?ы (символ саны) сипаттау кезінде к?рсетілмесе (А айнымалысы), онда оны? ?зынды?ы 256 символ деп ?абылданады. 
Тіркестік ?рнектерде біріктіру ж?не салыстыру амалдары пайдаланады. Біріктіру немесе конкатенация амалы, ол ?арапайым «+» белгісімен белгіленеді. Б?л амал бірнеше символдардан немесе с?з тіркесінен жа?а м?тін жолын ??ру ?шін пайдаланылады. Мысалы: 
‘Ауыл’ + ‘шаруашылы?ы’ = ‘Ауыл шаруашылы?ы’ 
S1:=’Ас’; S2:=’тана’; S3:= S1+S2; 
Н?тижесі: S3:=’Астана’; 
Салыстыру амалдары, олар: +, <>, >, >=, <, <= белгілерімен белгіленеді. С?з тіркестерін салыстыру оларды? символдарыны? кодтарын солдан о??а ?арай біртіндеп бір-бірімен салыстыру ар?ылы ж?зеге асырылады. Егер тіркесті? ал?аш?ы символдары бірдей болса, онда ?ай жолды? символы к?п болатын болса, сол ?лкен деп есептеледі. Егер ?рнекте біріктіру мен салыстыру амалдары болса, е? алдымен біріктіру амалы, содан со? салыстыру амалы орындалады. С?з тіркесіні? салыстыру амалыны? н?тижесі логикалы? шама болады. Мысалдар: 

?рнек н?тиже 
‘MS-DOS’ < ‘MS-Dos’ true 
‘program’ < ‘PROGRAM’ true 
‘SAM’ = ‘SAM’ true 
‘SAM’ > ‘SAM’ true 
‘BBB’ < ‘BB’ false 
‘TAM1’ > ‘TAM2’ false 
‘100’ < ‘110’ true 
М?тін ?зынды?ын аны?тайтын операциясы – LENGTH (x). 
Length (‘ABCD’) = 4. Length (‘a f 5 1’) = 7. 
Copy (St, Poz,N) – St с?з тіркесіні? Poz н?мірлік символынан бастап ?атар т?р?ан N символ к?шіріліп алынады. St – тіркестік айнымалы, Poz, N – б?тін сандар. Егер с?з тіркесі ?зынды?ынан N арты? болса, н?тиже бос символ болады. 
Concat(s1, s2,…,sn) – жа?ша ішіндегі тіркестік айнымалылар м?ндерін орналас?ан орындары бойынша біріктіреді. 
Upcase(ch) – латын алфавитіні? кіші ?ріптерін с?йкесінше бас ?ріптерге ауыстырады. 
Delete(S,Poz,N) – S с?з тіркесі символдарыны? Poz н?мірінен бастап, N символды ?шіреді де н?тижені ?айта S м?ні ретінде жазады, м?нда Poz<255. 
Insert(S1,S2,Poz) – S1 с?з тіркесін S2 тіркесіні? Poz н?мірінен бастап кірістіріп орналастырады да, н?тижені S2 м?ні ретінде жазады. 
Str(I,S) – I санын сиволдар тіркесіне ауыстырады да, н?тижені S м?ні ретінде жазады. I атауынан кейін шы?ару пішімін ( I:2) к?рсетуге болады. 
Val(S,I,god) – S с?з тіркесі ретінде берілген санды? м?нді б?тін немесе на?ты сан?а ауыстырады да, н?тижені I айнымалысыны? м?ні ретінде жазады. God – б?тін типтегі айнымалы, егер т?рлендіру кезінде ?ате болмаса, сod = 0 – н?тиже д?рыс, ал cod <> 0 болса, онда н?тиже ?ате, оны? м?ні ал?аш?ы ?ате кеткен орын н?мірін к?рсететін сан?а те? болады да, м?ндайда I – ді? м?ні аны?талма?ан болып саналады. 
Мысал: «Студент» с?зі берілген. Стандартты тіркестік процедуралар мен функцияларды пайдаланып, т?мендегі тапсырмаларды орындау керек: 
1) с?зді? ?зынды?ын табу; 
2) с?зге «пін» жал?ауын жал?ау; 
3) с?зден «ден» ?зіндісін кесіп алу; 
4) с?зден «ент» ?зіндісін алып тастау; 
5) с?з алдына «Мен» т?ра?тысын кіргізу; 
6) с?з ішіндегі «е» ?рпіні? орналасу н?мірін табу: 

Компьютермен ж?мыс 
Есеп № 1 
program student; 
var 
a1: string [7]; a2: string [3]; 
a3: string [10]; a4: char; 
b1,b6:integer; b2: string [10]; 
b3: string [3]; b4: string [4]; 
b5: string [11]; 
begin 
writeln; 
a1:=’студент’; a2:=’пін’; 
a3:=’Мен’; a4:=’е’; 
b1:=length(a1);          {?зынды?ын аны?тау b1=7} 
b2:=concat(a1,a2);     { a1 ж?не a2 –ні ?осу} 
b3:=copy(a1,4,3);       {а1 тіркесіні? 4-ші позицисынан 3 символды б?ліп алу} 
b4:=copy(a1,5,3);       { а1 тіркесіні? 5-ші позицисынан 3 символды б?ліп алу } 
b5:=concat(a3,a1);      { a3 ж?не a1 –діі ?осу } 
b6:=pos(a4,a1);           {5} 
write(‘с?з ?зынды?ы:’,b1,’’:2,b2,’’:2,b3,’’:2,b4); 
writeln(b5,’’:2, b6); 
end. 

Есеп № 2 
Кіші латын ?ріпімен енгізілген жолды, ?лкен латын ?ріптеріне ауыстыру программасын ??ры?ыз. 
Program austir: 
Var s:string: 
k:byte: 
begin 
readln(s): 
for k:=l to length (s) do 
s[K]: =Upcase (s[k]); 
writeln(s): 
end. 
 


?йге тапсырма: 4.2, 4,3 та?ырыптарын о?у. 121 беттегі 1-2 жатты?у.

Просмотр содержимого документа
«Символды? жолдармен ж?мыс істеуге арнал?ан функциялар »


Пән аты: Информатика  күні: 12.02.2015ж.
Класы: 9 Б
Сабақтың тақырыбы : Символдық жолдармен жұмыс істеуге арналған функциялар
Сабақтың мақсаты: 
Білімділік : Оқушыларды символдық шаиалариен орындалатын амал түрлерін пайдалана отырып,есептер шығаруға,прогрмма құруға дағдыландыру. 
Дамытушылық: Символдық мәліметтерді Паскаль тілінде программалау арқылы өңдеу тәсілдерін жүзеге асырып, оқушылардың логикалық өрістерін дамыту 
Тәрбиелік: Оқушыларды ұқыптылыққа,жинақтылыққа, өзін-өзі компьютердің алдындаұстай білу, тәрбиелеу 
Сабақтың түрі : аралас 
Сабақтың барысы: 
1. Ұйымдастыру 
2. Өткен сабақты қайталау 
3. Компьютермен жұмыс 
4. Сабақты бекіту 
5. Үйге тапсырма 

Өткен тапсырма бойынша тест сұрақтары 
1.Нақты X айнымалысын сипаттау: 
А) Var x : integer; В) Var x : real: 
С) Var x : array (1..n)of real; Д) Var x : array (1..n)of integer Е) X of real 
2. Символдық айнымалылар Паскаль тілінде...типіне жатады? 
А) integer; В)real; С)string: Д)array(1..n)of string: Е)char: 
3. Егер L-бүтін,S-тұрақты,P- нақты сандар болса,VAR түйінді сипаттаймыз? 
А) Var : p : integer; L: real; const S=2; 
 const S=2: Var L: integer; p: real: 
C) const S:=2; l ; integer; p: real; 
Д) label s:=2: l: integer; p: real; 
E) Var const s:=2 : l : integer; p: real: 
4. LENGTH (S) функциясы... 
А) S жолдық айнымалысының таңбасының санын есептеу 
В) S жолдық айнымалысын кері оқу 
С) S жолдық айнымалысын өшіру 
Д) S жолдық айнымалының таңбаларын жеке-жеке жолдарға жазу 
Е) S жолдық айнымалысын көшіру 
5. UPCASE (Символ)функциясының қызметі 
А) Латынның үлкен әріптерін кіші әріптерге ауыстырады 
В) Латынның кіші әріптерін үлкен әріптерге ауыстырады 
С) Символдарды санау 
Д) Символдарды алфавит бойынша реттеу 
Е) Қазақтың кіші әріптерін үлкен әріптерге ауыстырады 
6. Бір жолға неше символ жазуға болады? 
А) шексіз В) 255- тен аспауы керек С) 255- тен кем болмауы керек 
Д ) 200-ден аспауы керек Е) 150 – ден аспауы керек 
7.Символдық мән әрқашан ...белгісінің ішіне алынып жазылуы керек 
А) тырнақша В) “ апостроф С ) ( ) тырнақша Д) : қос нүкте Е ) [ ] тік жақша 
8. Жолдың бірнеше таңбасын өшіру үшін.....функциясын қолданамыз? 
A) CONCAT B)LENGTH C) COPY Д ) UPCASE E ) DELETE 

9. INSERT (S1,S2,N) процедурасының қызметі......... 
A) S1 жолын S2 жолының N орнынан бастап енгізу 
В) S2 жолын S1 жолының N орнынан бастап енгізу 
С) S1 жолын S2 жолынан кейін N қайталап жазу 
Д) S2 жолын S1 жолынан кейін N қайталап жазу 

Тест жауаптары 
1 в 2 с 3 в 4 А 5 в 
6 в 7 в 8 е 9 А 

Теорияға шолу 
Мәтін әр түрлі символдардан тұратын жолдар тізбегінен тұрады. Әдетте, мәтіндермен жұмыс істегенде, тек символдық шамаларды пайдалану тиімсіз, өйткені көбінесе жеке символдарды емес, олардың тізбегін – сөз тіркестерінен тұратын мәтін жолдарын өңдеу қажет болады. Символдар жолы немесе жолдық тұрақты деп символдарының саны 256-дан аспайтын апострофтар ішіне алынған символдар тізбегін айтады. 
Тіркестік айнымалының типі программаның типтерді сипаттау бөлімінде немесе тікелей айнымалыны сипаттау бөлімінде де орналаса береді. Оның айнымалы бөлімінде сипатталуы: 
Var 
айнымалы аты, ...; string [жолдың ұзындығы]; 
Мысал: 
Var 
Tex1 : string[29]; 
Atj : string[40]; 
Atau : string[200]; 
A : string; 
Егер жолдың ұзындығы (символ саны) сипаттау кезінде көрсетілмесе (А айнымалысы), онда оның ұзындығы 256 символ деп қабылданады. 
Тіркестік өрнектерде біріктіру және салыстыру амалдары пайдаланады. Біріктіру немесе конкатенация амалы, ол қарапайым «+» белгісімен белгіленеді. Бұл амал бірнеше символдардан немесе сөз тіркесінен жаңа мәтін жолын құру үшін пайдаланылады. Мысалы: 
‘Ауыл’ + ‘шаруашылығы’ = ‘Ауыл шаруашылығы’ 
S1:=’Ас’; S2:=’тана’; S3:= S1+S2; 
Нәтижесі: S3:=’Астана’; 
Салыстыру амалдары, олар: +, , , =, белгілерімен белгіленеді. Сөз тіркестерін салыстыру олардың символдарының кодтарын солдан оңға қарай біртіндеп бір-бірімен салыстыру арқылы жүзеге асырылады. Егер тіркестің алғашқы символдары бірдей болса, онда қай жолдың символы көп болатын болса, сол үлкен деп есептеледі. Егер өрнекте біріктіру мен салыстыру амалдары болса, ең алдымен біріктіру амалы, содан соң салыстыру амалы орындалады. Сөз тіркесінің салыстыру амалының нәтижесі логикалық шама болады. Мысалдар: 

өрнек нәтиже 
‘MS-DOS’  
‘program’  
‘SAM’ = ‘SAM’ true 
‘SAM’ ‘SAM’ true 
‘BBB’  
‘TAM1’ ‘TAM2’ false 
‘100’  
Мәтін ұзындығын анықтайтын операциясы – LENGTH (x). 
Length (‘ABCD’) = 4. Length (‘a f 5 1’) = 7. 
Copy (St, Poz,N) – St сөз тіркесінің Poz нөмірлік символынан бастап қатар тұрған N символ көшіріліп алынады. St – тіркестік айнымалы, Poz, N – бүтін сандар. Егер сөз тіркесі ұзындығынан N артық болса, нәтиже бос символ болады. 
Concat(s1, s2,…,sn) – жақша ішіндегі тіркестік айнымалылар мәндерін орналасқан орындары бойынша біріктіреді. 
Upcase(ch) – латын алфавитінің кіші әріптерін сәйкесінше бас әріптерге ауыстырады. 
Delete(S,Poz,N) – S сөз тіркесі символдарының Poz нөмірінен бастап, N символды өшіреді де нәтижені қайта S мәні ретінде жазады, мұнда Poz 
Insert(S1,S2,Poz) – S1 сөз тіркесін S2 тіркесінің Poz нөмірінен бастап кірістіріп орналастырады да, нәтижені S2 мәні ретінде жазады. 
Str(I,S) – I санын сиволдар тіркесіне ауыстырады да, нәтижені S мәні ретінде жазады. I атауынан кейін шығару пішімін ( I:2) көрсетуге болады. 
Val(S,I,god) – S сөз тіркесі ретінде берілген сандық мәнді бүтін немесе нақты санға ауыстырады да, нәтижені I айнымалысының мәні ретінде жазады. God – бүтін типтегі айнымалы, егер түрлендіру кезінде қате болмаса, сod = 0 – нәтиже дұрыс, ал cod 0 болса, онда нәтиже қате, оның мәні алғашқы қате кеткен орын нөмірін көрсететін санға тең болады да, мұндайда I – дің мәні анықталмаған болып саналады. 
Мысал: «Студент» сөзі берілген. Стандартты тіркестік процедуралар мен функцияларды пайдаланып, төмендегі тапсырмаларды орындау керек: 
1) сөздің ұзындығын табу; 
2) сөзге «пін» жалғауын жалғау; 
3) сөзден «ден» үзіндісін кесіп алу; 
4) сөзден «ент» үзіндісін алып тастау; 
5) сөз алдына «Мен» тұрақтысын кіргізу; 
6) сөз ішіндегі «е» әрпінің орналасу нөмірін табу: 

Компьютермен жұмыс 
Есеп № 1 
program student; 
var 
a1: string [7]; a2: string [3]; 
a3: string [10]; a4: char; 
b1,b6:integer; b2: string [10]; 
b3: string [3]; b4: string [4]; 
b5: string [11]; 
begin 
writeln; 
a1:=’студент’; a2:=’пін’; 
a3:=’Мен’; a4:=’е’; 
b1:=length(a1); {ұзындығын анықтау b1=7} 
b2:=concat(a1,a2); { a1 және a2 –ні қосу} 
b3:=copy(a1,4,3); {а1 тіркесінің 4-ші позицисынан 3 символды бөліп алу} 
b4:=copy(a1,5,3); { а1 тіркесінің 5-ші позицисынан 3 символды бөліп алу } 
b5:=concat(a3,a1); { a3 және a1 –діі қосу } 
b6:=pos(a4,a1); {5} 
write(‘сөз ұзындығы:’,b1,’’:2,b2,’’:2,b3,’’:2,b4); 
writeln(b5,’’:2, b6); 
end. 

Есеп № 2 
Кіші латын әріпімен енгізілген жолды, үлкен латын әріптеріне ауыстыру программасын құрыңыз. 
Program austir: 
Var s:string: 
k:byte: 
begin 
readln(s): 
for k:=l to length (s) do 
s[K]: =Upcase (s[k]); 
writeln(s): 
end. 


Үйге тапсырма: 4.2, 4,3 тақырыптарын оқу. 121 беттегі 1-2 жаттығу.Класс: 11 А

Дата проведения: 12.02.2015г.

Тема уорка: защита проектов

(сетевые технологии, каналы связи и их основные характеристики. Сетевой этикет, законодательство РК в области работы с информации. Принципы и приемы защиты информации вр время транспортировки по электронным сетям)

Цели:

 

 1. Обучать основам сетевых технологий.

 2. Развивать познавательный интерес.

 3. Воспитывать информационную культуру.


Проверка домашнего задания.

 

Ход урока:

    

     За несколько последних десятилетий требования к защите информации существенно изменились. 
До начала широкого использования автоматизированных систем обработки данных защита информации достигалась исключительно надежными замками, охраной помещения и административными мерами. 
С появлением компьютеров стала очевидной необходимость использования автоматических средств защиты файлов данных и программной среды. Следующий этап развития автоматических средств защиты связан с появлением распределенных систем обработки данных и компьютерных сетей, в которых средства сетевой безопасности используются в первую очередь для защиты передаваемых по сетям данных. 
     Любая информация должна кому-то принадлежать, кто будет заботиться о ее защите. Эта информация должна быть для него важной и ценной, иначе не стоит ее защищать. 
     Поэтому мы говорим не просто об информации, а об информационных ценностях.
     Собственник информации определяет множество информационных ценностей, которые должны быть защищены от различного рода атак. Атаки осуществляются противниками или оппонентами, использующими различные уязвимости в защищаемых ценностях. 
     Основными нарушениями безопасности являются раскрытие информационных ценностей (потеря конфиденциальности), их неавторизованная модификация (потеря целостности) или неавторизованнаяпотеря доступа к этим ценностям (потеря доступности).
     Уязвимость - слабое место в системе, с использованием которого может быть осуществлена атака.
     Атака – любое действие, нарушающее безопасность информационной системы. Атакой может быть не только отдельное действие, но и последовательность связанных между собой действий, использующих уязвимости данной информационной системы и приводящих к нарушению политики безопасности.
     Политика безопасности - правила, директивы и практические навыки, которые определяют то, как информационные ценности обрабатываются, защищаются и распространяются в организации и между информационными системами.


     Основные сетевые атаки
     Взаимодействие по сети означает, что существует информационный поток данных от отправителя к получателю. Отправителем и получателем в данном случае могут являться как компьютеры, так и отдельные программы, запущенные на этих компьютерах.


 

     Пассивная атака
     Пассивной называется такая атака, при которой противник не имеет возможности модифицировать передаваемые сообщения и вставлять в информационный канал между отправителем и получателем свои сообщения. Целью пассивной атаки может быть только прослушивание передаваемых сообщений и анализ трафика.


 

     Активная атака
     Активной называется такая атака, при которой противник имеет возможность модифицировать передаваемые сообщения и вставлять свои сообщения. 
     Различают следующие типы активных атак:
 

 1. Отказ в обслуживании – DoS-атака (Denial of Service)
  Отказ в обслуживании нарушает нормальное функционирование сетевого сервиса (в данном случае Получателя), когда законный пользователь (в данном случае Отправитель) не может получить сетевой сервис.
   

 

 1. Модификация потока данных - атака "man in the middle"
  Модификация потока данных означает либо изменение содержимого пересылаемого сообщения, либо изменение порядка сообщений.
   

 

 1. Создание ложного потока (фальсификация)
  Фальсификация (нарушение аутентичности) означает попытку одного субъекта выдать себя за другого. В данном случае Отправитель не передает никакого сообщения, а Противник пытается выдать себя за Отправителя.
   

 

 1. Повторное использование
  Повторное использование означает перехват данных с последующей их пересылкой через некоторое время Получателю для получения несанкционированного доступа – это так называемая replay-атака. На самом деле replay-атаки являются одним из вариантов фальсификации, но в силу того, что это один из наиболее распространенных вариантов атаки для получения несанкционированного доступа, его часто рассматривают как отдельный тип атаки.
   

 

     Перечисленные атаки могут существовать в любых типах сетей, а не только в сети интернет. Но в сети интернет эти атаки встречаются чаще, потому что, во-первых, интернет стал самой распространенной сетью, а во-вторых, при разработке протоколов, которые используются в сети интернет, требования безопасности никак не учитывались.

 

     Сервисы безопасности
     Конфиденциальность. Сервис конфиденциальности преобразует передаваемое сообщение таким образом, чтобы никто, кроме Получателя, не мог понять передаваемое сообщение. Для всех остальных передаваемое сообщение должно казаться случайным набором нулей и единиц. 
     Аутентификация – подтверждение того, что информация получена от законного Отправителя, и Получатель действительно является тем, за кого себя выдает. 
     Целостность – сервис, гарантирующий, что информация при хранении или передаче не изменилась. 
     Невозможность отказа – невозможность, как для Получателя, так и для Отправителя, отказаться от факта передачи. Таким образом, когда сообщение отправлено, Получатель может убедиться, что это сделал легальный Отправитель. 
     Контроль доступа – возможность ограничить и контролировать доступ к компьютерам и программам по коммуникационным линиям. 
     Доступность – результатом атак может быть потеря или снижение доступности того или иного сервиса. Данный сервис предназначен для того, чтобы минимизировать возможность осуществления DoS-атак.

     Механизмы безопасности
     Алгоритмы симметричного шифрования – криптографические алгоритмы, предназначенные для преобразования сообщения таким образом, чтобы невозможно было получить исходное сообщение без знания некоторой дополнительной информации, называемой ключом. Такое преобразование называетсяшифрованием. Обратное преобразование зашифрованного сообщения в исходное называетсярасшифрованием. В этих алгоритмах для шифрования и расшифрования используется один и тот же ключ, поэтому эти алгоритмы называется симметричными.
     Алгоритмы асимметричного шифрования – криптографические алгоритмы, в которых для шифрования и расшифрования используются два разных ключа, называемые открытым и закрытым ключами, причем, зная закрытый ключ, вычислить открытый невозможно
     Хэш-функции – криптографические функции, входным значением которых является сообщение произвольной длины, а выходным значением - сообщение фиксированной длины. Хэш-функции обладают рядом свойств, которые позволяют с высокой долей вероятности определять изменение входного сообщения.
 

Вопросы и задания

 

 1. Назовите основные нарушения сетевой безопасности.

 2. Что такое уязвимость?

 3. Что называют сетевой атакой?

 4. Что такое политика безопасности?

 5. Перечислите основные сетевые атаки.

 6. Перечислите сервисы безопасности.

 7. Назовите механизмы безопасности.
   

Домашнее задание.Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Информатика

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 9 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Символды? жолдармен ж?мыс істеуге арнал?ан функциялар

Автор: Дос?абылова Ж?лдыз Ж?банышбай?ызы

Дата: 27.05.2015

Номер свидетельства: 215473

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства