kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Саба?ты? жоспары: Компьютерді? аппаратты? ?амтамасыз етуі. Жады. Операциялы? ж?йелерді? жіктелуі

Нажмите, чтобы узнать подробности

Тексерілді:  _____________

Саба? жоспары

П?н: информатика

Сынып:  8  А,?

Саба?ты? та?ырыбы:  Компьютерді? аппаратты? ?амтамасыз етуі. Жады. Операциялы? ж?йелерді? жіктелуі.

Саба?ты?  ма?саты: Компьютерді? аппаратты? ?амтамасыз етуі, жады ??ымдарымен таныстыру.

Саба? міндеттері:

 • Білімділік: Компьютерді? негізгі ж?не ?осал?ы ??рыл?ылары туралы а?парат беру.
 • Дамытушылы?:  Компьютерді? ??рыл?ылары ж?нінде танымдылы?тарын арттыру.
 • Т?рбиелікО?ушыларды жина?тылы??а ж?не ??ыптылы??а т?рбиелеу.

 Саба?ты? т?рі:    аралас саба?

О?ыту  ?дістері:   с?здік, к?рнекі, практикалы?

Саба?ты? ??рал-жабды?тары:  компьютерлер, SIN.kz ба?дарламасы, тест с?ра?тары т.б.б.

Саба? барысы

       I.            ?йымдастыру кезе?і

О?ушыларды саба? та?ырыбы мен ма?сатымен таныстыру.

     II.            ?тілгенді пысы?тау

·         1642 жылы француз математигі Блез Паскаль 19 жасында жаса?ан ЭЕМ машинасы ?алай аталды?

·         1694 ж неміс математигі Лейбиниц Паскаль механикалы? есептеу машинасын жаса?ан ЭЕМ машинасы ?алай аталды?

·         1833   жылы   ал?аш?ы   есептеуіш   автоматтты?   авторы   Чарлз   Б?ббидж
жаса?ан ЭЕМ машинасы ?алай аталды?

·         Д?ние ж?зі бойынша ал?аш?ы 1846 жылы Бэйббидж жаса?ан ЭЕМ машинасы ?алай аталады?

 III.            Жа?а ??ымдармен ал?аш?ы таныстыру кезе?і

"Компьютер" с?зі "есептеуіш" дегенді білдіреді, я?ни есептеуге арнал?ан ??рыл?ы. Компьютер — деректерді ба?дарламалап ??деуге арнал?ан электронды? ??рыл?ы. ?азіргі компьютерлер тек есептеп ?ана ?оймай, цифрлы? емес (м?тіндер, дыбыстар, графика ж?не т.б.) акпаратты ?ндейді, ?р т?рлі технологиялы? процестерді, деректер базасын ж?не бас?аларды бас?арады. Информатика саба?ында ІВМ РС типті ДК-лерді о?ып ?йренеді, олар осындай дербес компьютерлерді ал?ашкы шы?ар?ан американды? компанияны? атымен атал?ан (ІВМ фирмасыны? ДК-лері). Б?л типті компьютерлерді д?ние ж?зінде ж?здеген ?ндірушілер шы?арады. Олар ?зара ?німділігімен, жадыны? сыйымдылы?ымен ж?не бір?атар функционал м?мкіндіктерімен ерекшеленеді. ДК-ні? бас?а типтері де бар. мысалы, Аррlе фирмасыны? Масіntos? ДК-сі. Біра? ДК-лерді? барлы? типтеріні? а?парат ?ндеу ж?не адаммен ?арым-катынас жасауыны? негізгі принциптері бірдей. Дербес компьютер ?нерк?сіп б?йымы ретінде ?зара жал?астырушы кабельдермен байланыстырыл?ан бірнеше блоктардан (??рыл?ылардан) т?рады. Блоктарды? номенклатурасы (тізімі) ?р т?рлі болуы м?мкін, біра? кез келген компьютер ж?мыс істеуі ?шін, ?ш блоктан т?ратын жина? керек (компьютерді? негізгі жина?ы). Бас?а ??рыл?ыларды? барлы?ы ?осымша деп аталады. Олар?а принтер, дыбыс колонкалары, ??ла?кал?а, микрофон, модем, сканер, мани-пуляторлар: "маус", трекбол, терте (джойстик) жатады. Компьютерді? атал?ан негізгі жина?ыны? басты элементі - ж?йелік блок. ДК ж?йелік блогы - компьютерді? негізгі тораптары орналас?ан тік т?ртб?рышты ?орапша, онда: микропроцессор мен жедел жады ж?не т.б. бар аналы? та?ша, адаптерлер, ?оректендіру блогы, иілгіш ж?не ?аткыл дискідегі| жинактауыштар, контроллер, ажыратпалар орналастырыл?ан.

ДК (дербес компьютер деп аталынуы - бір-а? адам ?олданады) ?азіргі кезде к?пшілік арасында ке? тарай бастады. Кез-келген компьютерлер бірнеше ??рыл?ыдан т?рады.

?? Монитор, ж?йелік блок, пернета?та , мультимедиа колонкасы, модем, маус.

Б?л   ??рыл?ыларды?   е?   негізгісі   Монитор,   ж?йелік   блок,   пернета?та.

Компьютерді? барлы? ??рыл?ылары оны? артында?ы ажыратып ?ос?ыштар ар?ылы ажыратылады. Компьютерді? процессоры мен жедел жадысынан бас?алары оны? сырт?ы ??рыл?ылары болып табылады. Олар: монитор, пернета?та, принтер, маус, модем. ?рбір сырткы к?рыл?ы процессормен арнайы блоктар - адаптер немесе контролер ар?ылы жал?асады. Контролер немес адаптерді? міндеті - процессордан келіп т?скен а?паратты ??рыл?ыларды? ж?мысын бас?аратын с?йкес сигналдар?а айналдыру.

Ж?йелік блок - м?нда компьютерді? негізгі ??рыл?ылары орналас?ан. Компьютерді ?осып ?шіру батырмасы, дискжетек, компакт-дискіні о?итын СD-RОМ орналастырыл?ан. Ж?йелік блокты? ішінде аналы? та?ша, процесор, СD-RОМ, бейнета?таша, дыбыс такташасы мен т.б. бар.

Процессор - компьютерді? е? басты б?лігі. Ол компьютерді? "миы". Ол б?кіл компьютерді? ж?мысын бас?арады ж?не ба?дарламаларда?ы барлы? командаларды орындайды. Іс ж?зінде компьютерді? орындайтын ж?мысыны? б?рін оны? бас микросхемасы - микропроцессор ат?арады. ?азіргі кезде е? к?п тара?ан "пентиум" процессоры. Сонды?тан компьютер де пентиум деп аталады. Процесор жадпен ж?мыс істейді. Жад микросхемасынан процесор ?зіне ?ажетті а?паратты алады.

Жедел жад - бул компьютерді? ішкі жады. Жедел жад немесе оперативті жадтайтын к?рыл?ы (ОЖ?) - ол ?ажет а?параттарды ?зіне жылдам жазу?а ж?не одан о?у?а м?мкіндік береді. Біра? онда а?параттар уа?ытша са?талады, я?ни компьютерді ?шіргенше. Егер компьютерді ?шірсе онда жедел жадта?ы барлы? а?парат ?шеді. Компьютерді? ішкі жадысыны? екі т?рі бар: т?ра?ты жадтайтын ??рыл?ы ТЖ? (ПЗУ) - б?л компьютерді? ішкі жады, компьютерді іске ?ос?анда алдымен ТЖ?-дан алынады. Жедел жадтайтын ??рыл?ы ЖЖ? (ОЗУ) - а?паратты уа?ытша са?тайтын жад. Енгізу ??рыл?ылары: пернета?та, маус, джойстик, ?лшеу аспаптары, сканер. Шы?ару ??рыл?ысы - принтер, дисплей, графопроектор.

Дисплей - компьютерді? экранына а?паратты шы?аратын ??рыл?ы. Дисплей: электронды?-с?улелі т?тікшеден (ЭСТ) (электронная лучевая трубка ЭЛТ), ?оректендіру блогынан ж?не с?улелі бас?арушы электронды? блоктан т?рады. Монитор т?рлі т?сті, монохромды болады.

Дербес компьютерді? сырт?ы ??рыл?ылары оны? интерфейсіне ?осылады, ол ?осымша операцияларды орындау?а арнал?ан.Арналуы бойынша сырт?ы ??рыл?ыларды т?мендегідей б?луге болады:

·         деректерді енгізу ??рыл?ылары

·         деректерді шы?ару ??рыл?ылары

·         деректерді са?тау ??рыл?ылары

·         деректерді алмасу ??рыл?ылары

  IV.            Жа?а ??ымдарды бекіту кезе?і

·         О?улы?та?ы ба?ылау с?ра?тарына жауап беру.

·         О?улы?та берілген т?жірибелік тапсырманы орындау.

     V.            Жа?а ??ымдарды ?олдану кезе?і

·         О?улы?та?ы «?зінді тексер» с?ра?тарына жауап беру.

·         Sin.kz  ба?дарламасында?ы т?жірибелік тапсырмаларды орындау.

VI.Ба?ылау кезе?і

·         ЭЕМ буындарын ата?дар. Оларды? бір-бірінен айырмашылы?ы неде?

·         ?азіргі дербес компьютерлер ?ай буын?а жатады?

?йге  тапсырма:  §8-§9, 34-45 беттер. 

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«Саба?ты? жоспары: Компьютерді? аппаратты? ?амтамасыз етуі. Жады. Операциялы? ж?йелерді? жіктелуі »

Тексерілді: _____________

21.10.2014

Сабақ жоспары

Пән: информатика

Сынып: 8 А,Ә

Сабақтың тақырыбы:  Компьютердің аппараттық қамтамасыз етуі. Жады. Операциялық жүйелердің жіктелуі.

Сабақтың  мақсаты: Компьютердің аппараттық қамтамасыз етуі, жады ұғымдарымен таныстыру.

Сабақ міндеттері:

 • Білімділік: Компьютердің негізгі және қосалқы құрылғылары туралы ақпарат беру.

 • Дамытушылық:  Компьютердің құрылғылары жөнінде танымдылықтарын арттыру.

 • ТәрбиелікОқушыларды жинақтылыққа және ұқыптылыққа тәрбиелеу.

 Сабақтың түрі:    аралас сабақ

Оқыту  әдістері:   сөздік, көрнекі, практикалық

Сабақтың құрал-жабдықтары:  компьютерлер, SIN.kz бағдарламасы, тест сұрақтары т.б.б.

Сабақ барысы

       I.            Ұйымдастыру кезеңі

Оқушыларды сабақ тақырыбы мен мақсатымен таныстыру.

     II.            Өтілгенді пысықтау

 • 1642 жылы француз математигі Блез Паскаль 19 жасында жасаған ЭЕМ машинасы қалай аталды?

 • 1694 ж неміс математигі Лейбиниц Паскаль механикалық есептеу машинасын жасаған ЭЕМ машинасы қалай аталды?

 • 1833   жылы   алғашқы   есептеуіш   автоматттың   авторы   Чарлз   Бәббидж
  жасаған ЭЕМ машинасы қалай аталды?

 • Дүние жүзі бойынша алғашқы 1846 жылы Бэйббидж жасаған ЭЕМ машинасы қалай аталады?

 III.            Жаңа ұғымдармен алғашқы таныстыру кезеңі

"Компьютер" сөзі "есептеуіш" дегенді білдіреді, яғни есептеуге арналған құрылғы. Компьютер — деректерді бағдарламалап өңдеуге арналған электрондық құрылғы. Қазіргі компьютерлер тек есептеп қана қоймай, цифрлық емес (мәтіндер, дыбыстар, графика және т.б.) акпаратты өндейді, әр түрлі технологиялық процестерді, деректер базасын және басқаларды басқарады. Информатика сабағында ІВМ РС типті ДК-лерді оқып үйренеді, олар осындай дербес компьютерлерді алғашкы шығарған американдық компанияның атымен аталған (ІВМ фирмасының ДК-лері). Бұл типті компьютерлерді дүние жүзінде жүздеген өндірушілер шығарады. Олар өзара өнімділігімен, жадының сыйымдылығымен және бірқатар функционал мүмкіндіктерімен ерекшеленеді. ДК-нің басқа типтері де бар. мысалы, Аррlе фирмасының Масіntosһ ДК-сі. Бірақ ДК-лердің барлық типтерінің ақпарат өндеу және адаммен қарым-катынас жасауының негізгі принциптері бірдей. Дербес компьютер өнеркәсіп бұйымы ретінде өзара жалғастырушы кабельдермен байланыстырылған бірнеше блоктардан (құрылғылардан) тұрады. Блоктардың номенклатурасы (тізімі) әр түрлі болуы мүмкін, бірақ кез келген компьютер жұмыс істеуі үшін, үш блоктан тұратын жинақ керек (компьютердің негізгі жинағы). Басқа құрылғылардың барлығы қосымша деп аталады. Оларға принтер, дыбыс колонкалары, құлақкалқа, микрофон, модем, сканер, мани-пуляторлар: "маус", трекбол, терте (джойстик) жатады. Компьютердің аталған негізгі жинағының басты элементі - жүйелік блок. ДК жүйелік блогы - компьютердің негізгі тораптары орналасқан тік төртбұрышты қорапша, онда: микропроцессор мен жедел жады және т.б. бар аналық тақша, адаптерлер, қоректендіру блогы, иілгіш және қаткыл дискідегі| жинактауыштар, контроллер, ажыратпалар орналастырылған.

ДК (дербес компьютер деп аталынуы - бір-ақ адам қолданады) қазіргі кезде көпшілік арасында кең тарай бастады. Кез-келген компьютерлер бірнеше құрылғыдан тұрады.

►► Монитор, жүйелік блок, пернетақта , мультимедиа колонкасы, модем, маус.

Бұл   құрылғылардың   ең   негізгісі   Монитор,   жүйелік   блок,   пернетақта.

Компьютердің барлық құрылғылары оның артындағы ажыратып қосқыштар арқылы ажыратылады. Компьютердің процессоры мен жедел жадысынан басқалары оның сыртқы құрылғылары болып табылады. Олар: монитор, пернетақта, принтер, маус, модем. Әрбір сырткы кұрылғы процессормен арнайы блоктар - адаптер немесе контролер арқылы жалғасады. Контролер немес адаптердің міндеті - процессордан келіп түскен ақпаратты құрылғылардың жұмысын басқаратын сәйкес сигналдарға айналдыру.

Жүйелік блок - мұнда компьютердің негізгі құрылғылары орналасқан. Компьютерді қосып өшіру батырмасы, дискжетек, компакт-дискіні оқитын СD-RОМ орналастырылған. Жүйелік блоктың ішінде аналық тақша, процесор, СD-RОМ, бейнетақташа, дыбыс такташасы мен т.б. бар.

Процессор - компьютердің ең басты бөлігі. Ол компьютердің "миы". Ол бүкіл компьютердің жұмысын басқарады және бағдарламалардағы барлық командаларды орындайды. Іс жүзінде компьютердің орындайтын жұмысының бәрін оның бас микросхемасы - микропроцессор атқарады. Қазіргі кезде ең көп тараған "пентиум" процессоры. Сондықтан компьютер де пентиум деп аталады. Процесор жадпен жұмыс істейді. Жад микросхемасынан процесор өзіне қажетті ақпаратты алады.

Жедел жад - бул компьютердіү ішкі жады. Жедел жад немесе оперативті жадтайтын кұрылғы (ОЖҚ) - ол қажет ақпараттарды өзіне жылдам жазуға және одан оқуға мүмкіндік береді. Бірақ онда ақпараттар уақытша сақталады, яғни компьютерді өшіргенше. Егер компьютерді өшірсе онда жедел жадтағы барлық ақпарат өшеді. Компьютердің ішкі жадысының екі түрі бар: тұрақты жадтайтын құрылғы ТЖҚ (ПЗУ) - бұл компьютердің ішкі жады, компьютерді іске қосқанда алдымен ТЖҚ-дан алынады. Жедел жадтайтын құрылғы ЖЖҚ (ОЗУ) - ақпаратты уақытша сақтайтын жад. Енгізу құрылғылары: пернетақта, маус, джойстик, өлшеу аспаптары, сканер. Шығару құрылғысы - принтер, дисплей, графопроектор.

Дисплей - компьютердің экранына ақпаратты шығаратын құрылғы. Дисплей: электрондық-сәулелі түтікшеден (ЭСТ) (электронная лучевая трубка ЭЛТ), қоректендіру блогынан және сәулелі басқарушы электрондық блоктан тұрады. Монитор түрлі түсті, монохромды болады.

Дербес компьютердің сыртқы құрылғылары оның интерфейсіне қосылады, ол қосымша операцияларды орындауға арналған.Арналуы бойынша сыртқы құрылғыларды төмендегідей бөлуге болады:

 • деректерді енгізу құрылғылары

 • деректерді шығару құрылғылары

 • деректерді сақтау құрылғылары

 • деректерді алмасу құрылғылары

  IV.            Жаңа ұғымдарды бекіту кезеңі

 • Оқулықтағы бақылау сұрақтарына жауап беру.

 • Оқулықта берілген тәжірибелік тапсырманы орындау.

     V.            Жаңа ұғымдарды қолдану кезеңі

 • Оқулықтағы «Өзінді тексер» сұрақтарына жауап беру.

 • Sin.kz  бағдарламасындағы тәжірибелік тапсырмаларды орындау.

VI.Бақылау кезеңі

 • ЭЕМ буындарын атаңдар. Олардың бір-бірінен айырмашылығы неде?

 • Қазіргі дербес компьютерлер қай буынға жатады?

Үйге  тапсырма:  §8-§9, 34-45 беттер. 
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Информатика

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 8 класс

Автор: Байтаракова Молдир Райсовна

Дата: 16.05.2015

Номер свидетельства: 212121


Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства