kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Презентацияларды ??ру,безеніру шаблондары,м?тінді ??ру.

Нажмите, чтобы узнать подробности

К?ні: 22.04.16ж                        Информатика 6 - сынып
Саба?ты? та?ырыбы: Презентацияларды??ру, безендіру шаблондары, м?тінді??ру.
О?ып – ?йренуді? негізгі ма?саттары: О?ушылар?а презентация ??ру?а, суретке, диаграмма?а, м?тінге, кестеге анимация ?оюды, беткет?сберуді?йрету.
О?ыту н?тижелері 
ØPowerPointба?дарламасында презентация ??рып?йренеді;
ØСлайд?асурет, диаграмма, м?тін, кестеорналастыраалады;
ØСлайдтасуретке, диаграмма?а, м?тінге, кестеге анимация ?ою?аболатынынбіледі.
ØБетке т?с беріпж?не анимация ?ояалады.
?олданылатын ?діс - т?сілдер, ?олданылатынмодульдер: Ж?пты?ж?нежекеж?мыс, СТО, диалог, Блум ж?йесі

?адамдар: 1. ?йымдастыру
2. ?йтапсырмасынтексеру
3. Ж?пты?ж?мыс
4. Рефлексия
5. Ба?алау
І. Білу. «Ми?ашабуыл» ?йтапсырмасынс?рау. «Миллион кімгеб?йырады?» ойыны. О?ушылар?а он с?ра?беріледі. Берілгенс?ра??ад?рысжауапбергено?ушы?а 5балл беріледі. Ж?не 50/50 м?мкіндігінпайдалану?аболады.
С?ра?тар:
1 - с?ра?. PowerPointба?дарламасыны??андайм?мкіндіктері бар?
А) Слайдтар??ру;
Б) Презентация к?рсетілуінавтоматтыт?рдепрограммалы?тілгеаудару;
В) Дыбысты?ж?немультимедиялы?м?мкіндіктердіпайдаланып, презентацияныэкрандак?рсету;
2 - с?ра?. PowerPointпрограммасын?алайіске?осады?
А. Пуск – Программы – Microsoftoffice – MicrosoftofficeWord
Б. Пуск – Программы – Стандартные – MicrosoftofficePowerPoint
В. Пуск – Программы – Microsoftoffice – MicrosoftofficePowerPoint
3 - с?ра?. Презентация деген не?
А) Суреттер мен м?тіндер;
Б) Белгіліта?ырыпбойыншажинал?анслайдтар;
В) Беттергеескертпежазу;
4 - с?ра?. Слайд к?рсетуді?неше?дісі бар?
А) 3
Б) 4
В) 5
5 - с?ра?. Жа?аслайдты?осу?шін?андайамалорындалады?
а) Главнаая→Создать слайд
в) Вставка→ Ресунок
с) Вставка→Дублировать
6 - с?ра?. Слайд?а?андайобьектілеренгізугеболады?
А) файлдаса?талыпт?р?ансуреттерді?к?шірме, бірмезгілдебірнешедыбысты?обьектілерді;
Б) Енгізугеболмайды;
В) Тек ?анам?тін;
7 - с?ра?. Wordредакторынке?ейтілімі?андай?
А). doc;
Б). xls;
В). ppt;
8 - с?ра?. Бас ?ріптеррежимін?осу?шін?олданылатынперне:
А) Alt;
Б) Tab;
В) Capslock

9 - с?ра?. - мынабатырманы??ызметі?
А) WordArtм?неріндегіжазба;
Б) ?оюм?неріндегіжазба;
В) М?тіндібояу;
10 – с?ра?. Абзацтыд?лортасыбойынша?згерту?айсысыекенінк?рсеті?із.
А);
Б);
В);
ІІ. Т?сіну.

Мынадай слайд т?рлеріберіледі. (о?ушылардан слайд т?рлерітуралыс?ралады)
1. Слайдтан не бай?апотырсы?дар?
2. Б?лба?дарламаны?бас?аофистікба?дарламаданарты?шылы?ы мен ерекшелігінедедепойлайсы?дар?

ІІІ. ?олдану. Жа?ата?ырыпты?здігіненме?геру.
- Белгілі бір та?ырып бойынша біры??ай стильде безендірілген слайдтарды? ж?не тиісті жолдама материалдар?а (презентация жоспарына, баяндамашыескертпелеріне, ты?даушылар?а ?лестірілетін материалдар?а) с?йкес келетін слайдтарды? жиынты?ы презентация деп аталады.
Презентация (к?рме) – ойды, адамдар мен ?німдерді, шикізат пен ?ызмет т?рлерін к?рнекі т?рде ?сыну.
MS PowerPoint программасыны? ?рбір презентациясы слайдтар жиынынан т?рады. Ал слайдта графикалы? фонда орналастырыл?ан обьектілер немесе текст т?руы м?мкін.
Слайд – к?зге к?рінетін к?рделі к?рініс. Оны? ??рылымын ата?ырып, м?тін, кесте, графикалы? бейне клиптер дыбыс ?зінділері, сызбалар енгізуге болады.
Слайд фильмдерді жасау ??ралы – MS PowerPoint графикалы? пакеті. Ол ?рт?рдегі презентацияны к?рсетуге м?мкіндік береді.
Обьект ?ою.
Обьектіні безендірілген слайд?а ?ою же?іл. Обьектіні екі реет шерту, обьект ??ратын немесе редакторлейтін с?йкес ?осымшаны ша?ырады.
Картинка ?ою.
Вставка - Рисунок - Картинки командасын орындайды немесе картинка ?ою?а арнал?ан жері бар слайдты? безендірілуінде екі рет шертеді. Ары ?арай картинка ?оюWord – та?ыдай ж?реді. Айта кететін н?рсе PowerPoint - та картинканы? т?сін ?згертуге болады. Я?ни, картинканы? кейбір т?стерін бас?а т?ске бояу?а болады.
Дыбыс пен видео.
PowerPoint - та дыбыстар мен видео роликтерді слайдты демонстрациялау кезінде ойнату?а болады. Кейбір дыбыстар Эффекты анимации панелінде келтірілген. Бас?а дыбыстар мен клиптерді Вставка командасынан табу?а болады. Клип ?ойыл?ан со? слайдта белгісі пайда болады. Клипті ойнату ?шін белгіде екі рет шертеді.
Диаграмма ?ою.
Диаграмманы Excel - де ??ру?а болады. Егер ??рыл?ан диаграмма болса, оны PowerPoint – ?а слайд?а енгізуге болады. Диаграманы PowerPoint - та ??ру ?шін, Вставка - Диаграмма командасын орындайды. Ары ?арай диаграммамен ж?мысExcel – дегідей ж?реді.
Word – тан кесте ?ою.
Егер кестеWord - та ??рыл?ан болса, оны PowerPoint – ?а ?ою ?шін, к?шірмесін алмастыру буфері ар?ылы алып, слайд?а орналастыру?а болады. ?ш ба?ан мен т?рт жолдан ?лкен кесте онша к?рнекі к?рінбейді. Сонды?тан ?арапайым кестелермен ж?мыс жаса?ан д?рыс. Презентация?а Word кестесін ?ою ?шін, Вставка - Рисунок - Таблица Microsoft Word командасын орындайды. Содан со? ?ажетті ?атар саны мен жол санын енгізеді. ОК батырмасын шерткен со?, PowerPoint – ты? ??ралдар та?тасы мен меню командалары Word программасыны? элементтеріне ауысады. Енді кестемен Microsoft Word – та?ыдай ж?мыс жасау?а болады.

Презентация  жасау ?шін мына ?рекеттерді орындау керек:
1. PowerPoint - тііске?осу. Файл - Создать командасынта?дау.

2. Безендіру шаблонын жасау?шін
Файл - Создать - Шаблон - Оформления командасын?олдану
3. ?рслайд?а?лгім?тінні?орнына?ажеттім?тіндітеру.
4. Слайд?а объект немесесуретенгізу?шін Вставка менюінекіріпкеректіопцияныта?дау.
5. М?тін мен кезкелген объект ?шін анимация енгізу?шін
Анимации - Настройка анимации командасынта?дау.
6. Бетке фон ?ою?шін Меню ?атарында?ы Дизайн командасынта?даукерек.
7. ??рылымт?ртібіне?тіп, презентация жоспарын?арапшы?у.
8. Презентация экранда?алайк?рінетінінк?ру?шін,
Показ слайдов менюінта?даукерек.

9. Презентацияныса?тау?шін Файл - Сохранить как командасынорындап, атберіп, са?тау.

IV. Талдау. Ой тол?аныс?зі?дітексер!
Компьютерменж?мысорындау.
Ж?ппенж?мыс.
1 ж?предакторлардант?рады. Оларта?ырып?асайм?тін??райды, оны ??дейді. М?тін?аншалы?ты?ызы?жазылса да безендірілмесе?демік?рінбейді. Сонды?танбізгедизайнерлеркерек.
О?ушылар?ан?мірленгент?рлі - т?сті?лестірмелі?а?аздартаратылады:
• К?кт?сті (1 ден 8 - гедейін) ?лестірмелі?а?азал?ано?ушыларредакторлартобын??рады.
• ?ызылт?сті (1 ден 8 - гедейін) ?лестірмелі?а?азал?ано?ушыларбезендірушідизайнерлертобын??рады.
Бірслайдтыекі??депшы?арады: редактор ж?небезендіруші. ?лестірмелі?а?аздарында?ыцифрларыбірдейо?ушыларж?п??райды.
Тапсырмалар
№1 -№3 ж?птар?а. Та?ырыбы “?арышкерлерк?ні”
Берілгента?ырыптарбойынша /3 слайд/ презентация ??ру, дизайн та?дау, анимация ?ою, ?демілепжазу, я?ни:
1. 1 - шіслайд?а Градиент фонынта?дап, презентация та?ырыбы мен о?ушыны?атыж?нінжазы?ыз.
2. 2 - шіслайд?а Текстура фонынта?дап, та?ырыбы?ыз?а?атыстысуреттіта?дап, м?тінжазуж?несурет пен м?тіндіанимацияменбапта?ыз.
3. 3 - шіслайд?а Узор фонынта?дап, слайды?ызды?мазм?нынжазы?ыз.

№2 -№4 ж?птар?а. Та?ырыбы “?лыже?іске 70 жыл”
Берілгента?ырыптарбойынша /3 слайд/ презентация ??ру, дизайн та?дау, анимация ?ою, ?демілепжазу, я?ни:
1. 1 - шіслайд?а Узорная заливка фонынта?дап, презентация та?ырыбы мен о?ушыны?атыж?нінжазы?ыз.
2. 2 - шіслайд?а Сплошная заливка та?дап, та?ырыбы?ыз?а?атыстысуреттіта?дап, м?тінжазуж?несурет пен м?тіндіанимацияменбапта?ыз.
3. 3 - шіслайд?а Рисунок или текстура фонынта?дап, слайды?ызды?мазм?нынжазы?ыз.

№5 -№7 ж?птар?а. Та?ырыбы “Мені??стазым”
Берілгента?ырыптарбойынша /3 слайд/ презентация ??ру, дизайн та?дау, анимация ?ою, ?демілепжазу, я?ни:
1. 1 - шіслайд?а Градиентная заливка
Линейный т?рінта?дап, презентация та?ырыбы мен о?ушыны?атыж?нінжазы?ыз. Беткеанимация орналастыры?ыз.
2. 2 - шіслайд?а Сплошная заливка та?дап, та?ырыбы?ыз?а?атыстысуреттіта?дап, м?тінжазуж?несурет пен м?тіндіанимацияменбапта?ыз.
3. 3 - шіслайд?ата?дап, слайды?ызды?мазм?нынжазы?ыз. С?здері?іздіанимацияменбапта?ыз.

№6 -№8 Та?ырыбы “Бізді?мектеп”
Берілгента?ырыптарбойынша /3 слайд/ презентация ??ру, дизайн та?дау, анимация та?дау, ?демілепжазу, я?ни:
1. 1 - шіслайд?а Градиентная заливка
Радиальный т?рінта?дап, презентация та?ырыбы мен о?ушыны?атыж?нінжазы?ыз. Бетке анимация орналастыры?ыз.
2. 2 - шіслайд?а Рисунок или текстура т?рінта?дап, та?ырыбы?ыз?а?атыстысуреттіта?дап, м?тінжазуж?неанимацияменбапта?ыз.
3. 3 - шіслайд?а Узор фонынта?дап, слайды?ызды?мазм?нынжазы?ыз.

V. Жина?тау. ?орытындылау.
Ребус

VІ. ?йге тапсырма
Рефлексия.
Ма?ан саба? ?нады:
- Мен т?сінбедім:
- Мен ?шін б?л саба? ?ызы?ты:
(?з ойларын жазады)
VІІ. Ба?алау.Ба?алаупара?ы

Просмотр содержимого документа
«Презентацияларды ??ру,безеніру шаблондары,м?тінді ??ру.»

Күні: 22.04.16ж Информатика 6 - сынып
Сабақтың тақырыбы: Презентациялардықұру, безендірушаблондары, мәтіндіқұру.
Оқып – үйренудің негізгі мақсаттары: Оқушыларға презентация құруға, суретке, диаграммаға, мәтінге, кестеге анимация қоюды, беткетүсберудіүйрету.
Оқыту нәтижелері 
PowerPointбағдарламасында презентация құрыпүйренеді;
Слайдқасурет, диаграмма, мәтін, кестеорналастыраалады;
Слайдтасуретке, диаграммаға, мәтінге, кестеге анимация қоюғаболатынынбіледі.
Бетке түс беріпжәне анимация қояалады.
Қолданылатын әдіс - тәсілдер, қолданылатынмодульдер: Жұптықжәнежекежұмыс, СТО, диалог, Блум жүйесі

Қадамдар: 1. Ұйымдастыру
2. Үйтапсырмасынтексеру
3. Жұптықжұмыс
4. Рефлексия
5. Бағалау
І. Білу. «Миғашабуыл» Үйтапсырмасынсұрау. «Миллион кімгебұйырады?» ойыны. Оқушыларға он сұрақберіледі. Берілгенсұраққадұрысжауапбергеноқушыға 5балл беріледі. Және 50/50 мүмкіндігінпайдалануғаболады.
Сұрақтар:
1 - сұрақ. PowerPointбағдарламасыныңқандаймүмкіндіктері бар?
А) Слайдтарқұру;
Б) Презентация көрсетілуінавтоматтытүрдепрограммалықтілгеаудару;
В) Дыбыстықжәнемультимедиялықмүмкіндіктердіпайдаланып, презентацияныэкрандакөрсету;
2 - сұрақ. PowerPointпрограммасынқалайіскеқосады?
А. Пуск – Программы – Microsoftoffice – MicrosoftofficeWord
Б. Пуск – Программы – Стандартные – MicrosoftofficePowerPoint
В. Пуск – Программы – Microsoftoffice – MicrosoftofficePowerPoint
3 - сұрақ. Презентация деген не?
А) Суреттер мен мәтіндер;
Б) Белгілітақырыпбойыншажиналғанслайдтар;
В) Беттергеескертпежазу;
4 - сұрақ. Слайд көрсетудіңнешеәдісі бар?
А) 3
Б) 4
В) 5
5 - сұрақ. Жаңаслайдтықосуүшінқандайамалорындалады?
а) Главнаая→Создать слайд
в) Вставка→ Ресунок
с) Вставка→Дублировать
6 - сұрақ. Слайдқақандайобьектілеренгізугеболады?
А) файлдасақталыптұрғансуреттердіңкөшірме, бірмезгілдебірнешедыбыстықобьектілерді;
Б) Енгізугеболмайды;
В) Тек қанамәтін;
7 - сұрақ. Wordредакторынкеңейтіліміқандай?
А). doc;
Б). xls;
В). ppt;
8 - сұрақ. Бас әріптеррежимінқосуүшінқолданылатынперне:
А) Alt;
Б) Tab;
В) Capslock

9 - сұрақ. - мынабатырманыңқызметі?
А) WordArtмәнеріндегіжазба;
Б) Қоюмәнеріндегіжазба;
В) Мәтіндібояу;
10 – сұрақ. Абзацтыдәлортасыбойыншаөзгертуқайсысыекенінкөрсетіңіз.
А);
Б);
В);
ІІ. Түсіну.

Мынадай слайд түрлеріберіледі. (оқушылардан слайд түрлерітуралысұралады)
1. Слайдтан не байқапотырсыңдар?
2. Бұлбағдарламаныңбасқаофистікбағдарламаданартықшылығы мен ерекшелігінедедепойлайсыңдар?

ІІІ. Қолдану. Жаңатақырыптыөздігіненмеңгеру.
- Белгілі бір тақырып бойынша бірыңғай стильде безендірілген слайдтардың және тиісті жолдама материалдарға (презентация жоспарына, баяндамашыескертпелеріне, тыңдаушыларға үлестірілетін материалдарға) сәйкес келетін слайдтардың жиынтығы презентация деп аталады.
Презентация (көрме) – ойды, адамдар мен өнімдерді, шикізат пен қызмет түрлерін көрнекі түрде ұсыну.
MS PowerPoint программасының әрбір презентациясы слайдтар жиынынан тұрады. Ал слайдта графикалық фонда орналастырылған обьектілер немесе текст тұруы мүмкін.
Слайд – көзге көрінетін күрделі көрініс. Оның құрылымын атақырып, мәтін, кесте, графикалық бейне клиптер дыбыс үзінділері, сызбалар енгізуге болады.
Слайд фильмдерді жасау құралы – MS PowerPoint графикалық пакеті. Ол әртүрдегі презентацияны көрсетуге мүмкіндік береді.
Обьект қою.
Обьектіні безендірілген слайдқа қою жеңіл. Обьектіні екі реет шерту, обьект құратын немесе редакторлейтін сәйкес қосымшаны шақырады.
Картинка қою.
Вставка - Рисунок - Картинки командасын орындайды немесе картинка қоюға арналған жері бар слайдтың безендірілуінде екі рет шертеді. Ары қарай картинка қоюWord – тағыдай жүреді. Айта кететін нәрсе PowerPoint - та картинканың түсін өзгертуге болады. Яғни, картинканың кейбір түстерін басқа түске бояуға болады.
Дыбыс пен видео.
PowerPoint - та дыбыстар мен видео роликтерді слайдты демонстрациялау кезінде ойнатуға болады. Кейбір дыбыстар Эффекты анимации панелінде келтірілген. Басқа дыбыстар мен клиптерді Вставка командасынан табуға болады. Клип қойылған соң слайдта белгісі пайда болады. Клипті ойнату үшін белгіде екі рет шертеді.
Диаграмма қою.
Диаграмманы Excel - де құруға болады. Егер құрылған диаграмма болса, оны PowerPoint – қа слайдқа енгізуге болады. Диаграманы PowerPoint - та құру үшін, Вставка - Диаграмма командасын орындайды. Ары қарай диаграммамен жұмысExcel – дегідей жүреді.
Word – тан кесте қою.
Егер кестеWord - та құрылған болса, оны PowerPoint – қа қою үшін, көшірмесін алмастыру буфері арқылы алып, слайдқа орналастыруға болады. Үш баған мен төрт жолдан үлкен кесте онша көрнекі көрінбейді. Сондықтан қарапайым кестелермен жұмыс жасаған дұрыс. Презентацияға Word кестесін қою үшін, Вставка - Рисунок - Таблица Microsoft Word командасын орындайды. Содан соң қажетті қатар саны мен жол санын енгізеді. ОК батырмасын шерткен соң, PowerPoint – тың құралдар тақтасы мен меню командалары Word программасының элементтеріне ауысады. Енді кестемен Microsoft Word – тағыдай жұмыс жасауға болады.

Презентация жасау үшін мына әрекеттерді орындау керек:
1. PowerPoint - тііскеқосу. Файл - Создать командасынтаңдау.

2. Безендіру шаблонын жасауүшін
Файл - Создать - Шаблон - Оформления командасынқолдану
3. Әрслайдқаүлгімәтінніңорнынақажеттімәтіндітеру.
4. Слайдқа объект немесесуретенгізуүшін Вставка менюінекіріпкеректіопциянытаңдау.
5. Мәтін мен кезкелген объект үшін анимация енгізуүшін
Анимации - Настройка анимации командасынтаңдау.
6. Бетке фон қоюүшін Меню қатарындағы Дизайн командасынтаңдаукерек.
7. Құрылымтәртібінеөтіп, презентация жоспарынқарапшығу.
8. Презентация экрандақалайкөрінетінінкөруүшін,
Показ слайдов менюінтаңдаукерек.

9. Презентациянысақтауүшін Файл - Сохранить как командасынорындап, атберіп, сақтау.

IV. Талдау. Ой толғанысӨзіңдітексер!
Компьютерменжұмысорындау.
Жұппенжұмыс.
1 жұпредакторлардантұрады. Олартақырыпқасаймәтінқұрайды, оны өңдейді. Мәтінқаншалықтықызықжазылса да безендірілмесеәдемікөрінбейді. Сондықтанбізгедизайнерлеркерек.
Оқушыларғанөмірленгентүрлі - түстіүлестірмеліқағаздартаратылады:
• Көктүсті (1 ден 8 - гедейін) үлестірмеліқағазалғаноқушыларредакторлартобынқұрады.
• Қызылтүсті (1 ден 8 - гедейін) үлестірмеліқағазалғаноқушыларбезендірушідизайнерлертобынқұрады.
Бірслайдтыекіөңдепшығарады: редактор жәнебезендіруші. Үлестірмеліқағаздарындағыцифрларыбірдейоқушыларжұпқұрайды.
Тапсырмалар
№1 -№3 жұптарға. Тақырыбы “Ғарышкерлеркүні”
Берілгентақырыптарбойынша /3 слайд/ презентация құру, дизайн таңдау, анимация қою, әдемілепжазу, яғни:
1. 1 - шіслайдқа Градиент фонынтаңдап, презентация тақырыбы мен оқушыныңатыжөнінжазыңыз.
2. 2 - шіслайдқа Текстура фонынтаңдап, тақырыбыңызғақатыстысуреттітаңдап, мәтінжазужәнесурет пен мәтіндіанимацияменбаптаңыз.
3. 3 - шіслайдқа Узор фонынтаңдап, слайдыңыздыңмазмұнынжазыңыз.

№2 -№4 жұптарға. Тақырыбы “Ұлыжеңіске 70 жыл”
Берілгентақырыптарбойынша /3 слайд/ презентация құру, дизайн таңдау, анимация қою, әдемілепжазу, яғни:
1. 1 - шіслайдқа Узорная заливка фонынтаңдап, презентация тақырыбы мен оқушыныңатыжөнінжазыңыз.
2. 2 - шіслайдқа Сплошная заливка таңдап, тақырыбыңызғақатыстысуреттітаңдап, мәтінжазужәнесурет пен мәтіндіанимацияменбаптаңыз.
3. 3 - шіслайдқа Рисунок или текстура фонынтаңдап, слайдыңыздыңмазмұнынжазыңыз.

№5 -№7 жұптарға. Тақырыбы “Меніңұстазым”
Берілгентақырыптарбойынша /3 слайд/ презентация құру, дизайн таңдау, анимация қою, әдемілепжазу, яғни:
1. 1 - шіслайдқа Градиентная заливка
Линейный түрінтаңдап, презентация тақырыбы мен оқушыныңатыжөнінжазыңыз. Беткеанимация орналастырыңыз.
2. 2 - шіслайдқа Сплошная заливка таңдап, тақырыбыңызғақатыстысуреттітаңдап, мәтінжазужәнесурет пен мәтіндіанимацияменбаптаңыз.
3. 3 - шіслайдқатаңдап, слайдыңыздыңмазмұнынжазыңыз. Сөздеріңіздіанимацияменбаптаңыз.

№6 -№8 Тақырыбы “Біздіңмектеп”
Берілгентақырыптарбойынша /3 слайд/ презентация құру, дизайн таңдау, анимация таңдау, әдемілепжазу, яғни:
1. 1 - шіслайдқа Градиентная заливка
Радиальный түрінтаңдап, презентация тақырыбы мен оқушыныңатыжөнінжазыңыз. Бетке анимация орналастырыңыз.
2. 2 - шіслайдқа Рисунок или текстура түрінтаңдап, тақырыбыңызғақатыстысуреттітаңдап, мәтінжазужәнеанимацияменбаптаңыз.
3. 3 - шіслайдқа Узор фонынтаңдап, слайдыңыздыңмазмұнынжазыңыз.

V. Жинақтау. Қорытындылау.
Ребус

VІ. Үйге тапсырма
Рефлексия.
Маған сабақ ұнады:
- Мен түсінбедім:
- Мен үшін бұл сабақ қызықты:
(өз ойларын жазады)
VІІ. Бағалау.Бағалаупарағы


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Информатика

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 6 класс

Скачать
Презентацияларды ??ру,безеніру шаблондары,м?тінді ??ру.

Автор: Шакирова Альфия Калилаевна

Дата: 03.06.2016

Номер свидетельства: 332378

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства