kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

"М?тінні? ?зіндісін ерекшелеу"

Нажмите, чтобы узнать подробности

Саба? жоспары :                                                                                 «Бекітемін»

                                                                                                       О?у ісіні? ме?герушісі

                                                                                                        «_______» ___________20__ж

П?н аты : Информатика

Сынып : 5

Саба?ты? та?ырыбы: М?тінні? ?зіндісін ерекшелеу

Cаба?ты? ма?саты:

Білімділігі: О?ушылар?а м?тінді ерекшелеуді,  м?тін б?ліктерін к?шіруді, ауыстыруды,м?тін б?ліктерін ерекшелеу т?сілдерін ?йрету;

Дамытушылы?ы: О?ушыны? ?рбір саба??а ынтасы мен ?аблетін біріктіріп, п?нге деген ?ызы?ушылы?ын арттыру.

Т?рбиелігі: ?р о?ушыны іскерлікке, на?тылы??а, ынтыма?тылы??а т?рбиелеу.

Саба?ты? т?рі: аралас саба?

Саба?ты? ?дісі: т?сіндіру, с?ра?-жауап,

Саба?та ?олданылатын к?рнекті ??ралдар: компьютер, о?улы?, тестiк, практикалы? де?гейлік тапсырмалар, с?зж?мба?.

Саба?ты? барысы

І ?йымдастыру кезе?і

Саламатсыздар ма, отыры?ыздар. Кезекшi, журнал бойынша т?гелдеу. Б?гiнгi саба?ымызды? та?ырыбы «М?тінні? ?зіндісін ерекшелеу» ?ткен саба?та м?тінді теру ж?не т?зету ережелері туралы ?ткен болатынбыз. Б?гiнгi саба?та сол бiлiмдері?ізді ?рі жал?астырып тапсырмалар, с?зж?мба?тар, тест ар?ылы ба?алаймыз. ?орытынды ба?а ?зi?iздi? орында?ан тапсырмалары?ызды? н?тижесінде шы?ады. Сонды?тан бiлiмiмiздi мейлiнше ?дiл, на?ты ба?алайы?. ?р тапсырманы орында?ан со? орында?ан тапсырма?ызды? со?ына балл ?ойып отырамыз.

«Біле бер, ?анша білсе? – та?ы тіле,

Жетерсі? м?раты?а біле, біле».

Ж?сіп Баласа??н

?ауіпсіздік ережесін естен шы?армайы?!

ІІ «Кім жылдам» ойыны

?ткен та?ырыпты ?айталау

Wordpad м?тіндік редакторыны? терезесін элементтерін ж?не ??ралдар жиыныны? атымен аны?тамаларын табуда?ы шапша?ды?тарымен білімдерін тексеру.

С?зж?мба? ар?ылы ?тіп жат?ан тарауды? та?ырыбын аны?тайы?.

1. Операциялы? ж?йе?

2. Егер б?л пернені бір рет басса бас (?лкен) ?ріптермен енгізіледі,

та?ы бір рет басса кіші ?ріптер енгізіледтін ?андай перне?

3. Енгізу немесе жа?а абзац?а к?шу пернесі?

4. Ме?зерді? о? жа?ында?ы ?ріпті немесе символды ?шіретін перне?

5. Ме?зерді? сол жа?ында?ы ?ріпті немесе символды ?шіретін перне?

6. Сурет салу?а арнал?ан графикалы? редактор?

7. Курсорды жолды? со?ына апаратын перне?

III Жа?а та?рыпты т?сіндіру

М?тінді теріп бол?ан со? т?зету ж?не пішімдеу ?шін м?тін б?ліктерін ерекшелей білу керек.

          Тыш?анны? к?мегімен ерекшелеу ?шін ??жатты? сол жа?, «ерекшелеу ернеуі» деп аталатын, ернеуін ?олданады. Тыш?анны? сілтемесі о??а ?арай б?рыл?ан стрелка т?ріне айналады. Пернета?тада ерекшеленген кезде Shift ж?не Ctrl пернелері тіркесімдерін бірге басу керек.

М?тін б?ліктерін ерекшелеу т?сілдері

         Кейде экранда бірден жолды, абзацты немесе т?тастай м?тінді ерекшелеген ы??айлы. Б?л жа?дайлар ?шін арнайы т?сілдер ойластырыл?ан.

 1. Т?тас жолды ерекшелеу. Егер тыш?анны? сол жа? батырмасымен жолды? басын бір рет шертсе?дер, жол т?тастай ерекшеленеді. Тыш?анны? сілтемесі б?л жерде а? стрелка кейпіне енеді.
 2. Егер экранны? осы жерінде тыш?анны? сол жа? батырмасын екі рет шертсек, онда т?тас абзац ерекшеленеді:
 3. Тыш?анны? сол жа? батырмасын ?ш рет шерту м?тінді т?тастай ерекшелейді :

М?тінді т?тастай бірден ерекшелеу ?шін пернета?тадан бір мезгілде Ctrl пернесі мен цифрлы? ?осымша пернета?тадан «5» санын басу?а да болады.

         М?тін б?ліктерін т?зетуге : жою, ?осу, жылжыту, к?шіру, іздеу ж?не алмастыруды жат?ызу?а болады.

        Windows oперациялы? ж?йесіндегі бас?а нысандар сия?ты, м?тіндердегі нысандарды Delete пернесімен – курсордан о? жа?та орналас?ан символды, BackSpace пернесімен- курсорды? сол жа?ында орналас?ан символды жою?а болады.

        Егер м?тінді Ауыстыру режимінде терсек, онда б?рын бол?ан символдарды алмастыру?а болады. Ол Insert пернесімен бас?анда ?осылады. М?тінді ?осуды жал?астыру ?шін, Insert пернесін ?айтадан басу керек.

       Егер м?тінні? барлы? б?лігінде т?тас с?зді немесе с?з тіркесін алмастыру керек болса, онда Ауыстыру б?йры?ын ?олдан?ан ы??айлы.

      М?тінні? ерекшеленген б?лігін 2 т?сілмен Жылжыту?а болады :

 • тыш?анмен с?йреу;
 • Алмасу буферін ?олдану: м?тін б?лігін ерекшелеп, оны алмасу буферіне ?иып алу, м?тіндік курсорды керек жерге апарып, б?лікті алмасу буферінен кірістіру.

К?шіру амалы жылжыту?а ?те ??сас:

 • Ерекшеленген б?лікті тыш?анмен Ctrl пернесін баса отырып жылжытамыз;
 • Немесе оны алмасу буферіне к?шіреміз, керек жерге кірістіреміз.

Егер м?тінге амал ?олдан?анда бір н?рсе шы?пай жатса, абыржуды? керегі жо?. Жылдам ?олжеткізу та?тасында?ы Кері ?айтару пернесін немесе Ctrl + Z пернелерін басу ар?ылы кез келген ?рекеттен бас тарту?а болады. ?рекеттер тізбектеліп кері ?айтарылады, сонды?тан оларды? кез келгенін ?з та?даулары? бойынша ?айтара алмайсы?дар.

 

ІV Компьютерде т?жірибелік ж?мыс орындау

О?ушылар де?гейлік тапсырмаларды орындайды.

V «?ш?ыр ой» ойыны

Пернелерді? ат?аратын ?ызметіне байланысты с?йкестендіреді

VI «Кім білімді» ойыны

Компьютер ар?ылы тест тапсырмаларын орындау

 1. Ctrl + C пернелері тіркесімі ?андай ?ызмет ат?арады?

А) Ерекшеленген б?лікті алмасу буферіне к?шіру

В) Б?лікті алмасу буферіне жылжыту

С) Алмасу буферіні? мазм?нын кірістіру

Д) ??жатты дискіге к?шіру

 1.  батырмасыны? ?ызметі:

А) Ерекшеленген б?лікті алмасу буферіне к?шіру

В) ??жатты алмасу буферіне жылжыту

С) Ерекшеленген б?лікті алмасу буферіне жылжыту

Д) Нысанды алмасу буферінен ??жат?а кірістіру

 1. Символдар. аны?тал?ан жерге енгізіледі.

А) Алдын?ы символды? орнымен

В) Кез келген

С) Адреспен

Д) Курсорды? орнымен

 1. ?андай амал бас?а барлы? та?дал?ан к?рсеткішті б?зады?

А) М?тінні? б?лігін Жою

В) М?тінні? б?лігін Жылжыту

С) М?тінді са?тау

Д) М?тінні? б?лігін К?шіру

 1. Берілген ?лгі бойынша м?тінде с?з іздеудегі е? ма?ызды ?деріс:

А) А?паратты са?тау

В) А?паратты ж?нелту

С) А?паратты ??деу

Д) А?паратты алу

 

VII Саба?ты бекіту

Топтастыру. Wordpad м?тіндік редакторыны? ат?аратын ?ызметтерін топтастыру

 1. М?тін б?ліктерін ерекшелеуді? ?андай т?сілдері бар?
 2. М?тін б?лігіндегі символдарды ?андай пернені? к?мегімен жою?а болады?
 3. Ерекшеленген б?лікті ?анша т?сілмен жылжыту?а болады?
 4. М?тінге ?олданылатын ?андай амалдар т?зетуге жатады?
 5. Ерекшеленген б?лікті алмасу буферіне ?алай к?шіреміз?

VIII Ба?алау Сонымен,  біз балалар Wordpad м?тіндік редакторы жайлы толы? біліп, ал?ан білімдері?ді тексеріп шы?ты?. Ендi ба?а?а келейiк ?здері?ізді? ?алай жауап бергендері?ізді білетін шы?ар деп ойлаймын. Саба??а ?атынасып, жаппай ат салыс?андары?ыз?а рахмет, сау болы?ыздар!

IX ?йге тапсырма М?тінні? ?зіндісін ерекшелеу

Просмотр содержимого документа
«"М?тінні? ?зіндісін ерекшелеу"»


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Информатика

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 5 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
"М?тінні? ?зіндісін ерекшелеу"

Автор: Маратов Асхат Марат?лы

Дата: 13.03.2016

Номер свидетельства: 305204

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства