kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

М?тінді пішімдеу ж?не редакциялау. ?аріп. Абзац.

Нажмите, чтобы узнать подробности

Информатика п?ніні? ІІ санатты м??алімі

Анес?ызы Айдана

Саба?ты? та?ырыбы: М?тінді пішімдеу ж?не редакциялау. ?аріп. Абзац.

Саба?ты? ма?саты: О?ушыларды? м?тінді теру, редакциялау ж?не пішімдеу  туралы ?йрену, жалпылау, бекіту. М?тінге символдарды? м?тінді р?сімдеуді? жа?а м?мкіндіктерімен танысу.

О?ушылар білуі тиіс: пернета?тада жо? символдарды м?тінге ?оюды? т?сілдерін, регистрды ?згерту м?мкіндігін пайдаланып, м?тінді ?аріппен р?сімдеуді.

О?ушылар ?йренуі тиіс: пернета?тада жо? симвлдарды пайдаланып, м?тін теруді, процессорды?  барлы? м?мкіндіктерін ?олданып м?тінді р?сімдеуді.

Керекті ??рал-жабды?тар: компьютер, интерактивті та?та, о?улы?, ?лестірмелі ?а?аздар

Ж?мыс н?тижесі: Редакциялау ж?не пішімдеу ??ымдарымен таныса алады(барлы?ы); Берілген ?лшемдер бойынша м?тінді пішімдеуді ?йрене алады(барлы?ы); а?паратты? м?дениеттіліктері ?алыптаса алады(барлы?ы).

   Саба?ты? барысы:

 1. ?йымдастыру кезе?і.
 2. Саба?ты? ма?саты мен міндеттерін ?ою.
 3. ?й тапсырмасын тексеру
 4. Білімді ?зектендіру

Еске т?сіру с?ра?тары:

 1. М?тіндік редакторды ?алай іске ?осамыз?
 2. М?тінді баспа?а ?алай дайындаймыз?
 3. М?тіндік редактор мен графикалы? редакторды? ерекшеліктері ?андай?
 4. Файл дегеніміз не?

 

Жа?а саба?

М?тін ?зінділерін ерекшелеу. ?аріп. Абзацты пішімдеу

М?тін - жалпы бір та?ырып т??ірегіндегі біріккен, саба?тасты? а?паратты жеткізетін мазм?нды, м?нді с?йлемдерді? тізбегі.

?аріп - Белгілі бір алфавитті, санды ж?не белгілерді к?рсететін с?здер жиынты?ы.

Азат жол - ?ара с?здегі м?тінні? ?р б?ліміні? алды??ы жолын т?тас ?атардын с?л шегіндіріп бастау. М?тінні? ма?ына жа?ынан біры??ай тияна?ты б?ліктерін бір - бірінен ажырату ?шін ?ажет. Жа?а ойды білдіреді.

Пішім - ??жатта?ы м?тінді, м?ліметтер базасында?ы, файлда?ы орналастыру т?сілі мен ??рылымы.

М?тінді ерекшелеу ?шін тыш?ан ??рыл?ысы мен пернета?тада пайдаланылады. М?тінні? ?р т?рлі ?зінділерін ерекшелеу ?шін Word ба?дарламасында бірнеше ерекшелеу ?дістері бар:

• С?зді ерекшелеу ?шін, о?ан тыш?ан ??рыл?ысымен екі рет шерту ?ажет;

• С?йлемді ерекшелеу ?шін - тыш?ан ??рыл?ысыны? сол жа? батырмасын 3 рет шерту ?ажет;

• М?тінді толы? ерекшелеу ?шін - Ctrl+A пернелер ?йлесімін бас керек;

• Азат жолды(абзацты) белгілеу ?шін тыш?ан ??рыл?ысыны? сол жа? пернесін ?ш рет шерту жеткілікті.

М?тін ?зінділерін ерекшелегеннен кейін, ?аріп терезесін м?зір ?атарынан Формат – Шрифт командасын орындау ар?ылы к?реміз. Ашыл?ан терезеде ?аріпті? т?рін, к?лемін, т?сін, к?ле?кесін, ?алы?, ?и?аш ж?не асты сызылуы амалдарын орындау?а болады.

?аріппен ж?мыс жаса?аннан со?, Азат жол терезесін м?зір ?атарынан Формат – Абзац амалын орындаймыз. Ашыл?ан терезеде Азат жолды сол жа?ынан, ортасынан, о? жа?ынан, екі жа?ынан да т?зету, екі с?зді? ж?не екі жолды? ара?ашы?ты?ын ж?не шегіністі белгілеу ж?мыстарын ж?ргізуге ы??айлы.

Азат жолды пішімдеу ?шін ?лшемін ?згерту ар?ылы м?тінді ерекшелеу, ?аріпті? ж?не беттерді орта?а т?зету, осы сия?ты параметрлерін ?олдану?а тиімді болып келеді.

 «Ми?а шабуыл»

Интерактивті та?тада с?ра?тар жасырылады. Жасырыл?ан с?ра??а жауап береді.

1. ?андай м?тіндік редакторларды білесі?дер.(WordPad, MS Word, Блокнот)

2. Бас ?ріп енгізу ?шін ?андай перне ?олданылады?(Shift)

3. Enter пернесін ?ай кезде басады? (абзацты? со?ында)

4. Тыныс белгілерін жаз?анда ?андай ереже ?олданылады? (тыныс белгісінен кейін 1 бос орын ?алдырылады)

5.  Ctrl+X ?андай батырма? (?иып алу батырмасы)

М?тінмен ж?мыс

М?тінді редакциялау деген енгізілген м?тінді ?згерту, ??деу деген с?з.
М?тінмен ж?мыс істегенде символдарды? алфавитін, я?ни жартылай ?алы?, курсив, асты сызыл?ан т?рін та?дау?а болады. М?ндау м?тінді ?згерту процесі пішімдеу деп аталады.

??жатты ?з бумалары?да «Т?лкі мен ешкі» деген атпен са?та?дар. М?лшері - 14. ?арайтыл?ан ж?не асты сызыл?ан ?аріппен жазы?ыздар.

Т?лкі мен ешкі

Бір т?лкі ж?гіріп келе жатып, абайсызда тере? апан?а т?сіп кетеді. Шы?а алмай т?р?анда, бір ешкі су іздеп ж?ріп апан?а кез болады. Т?лкіні к?реді.

- Ей, т?лкі батыр, онда не істеп т?рсы?? – дейді.

- Ой, не ?ыласы?, жаным жай тауып т?р. ?ырда ?рі ш?лдеп, ?рі ысты?тан ?ліп едім. Апанны? іші сал?ын, т?бінде т?п-т?ны? суы бар екен, - депті.

М?ны естіген ешкі «Мен де сал?ындайын, ?рі су ішейін» деп ойлап, секіріп апан?а т?седі. Ал, ?у т?лкі ешкіні? м?йізіне лып етіп мінеді. Одан ыр?ып дала?а шы?ып, ж?ніне кетеді.

С?здермен ж?мыс   (д?рыс н?с?асын табу)

ТН?МІ                                                               М?ТІН

ЗЕТЕРЕ                                                              ТЕРЕЗЕ

ІР?АП                                                                 ?АРІП

ЦБЗАА                                                              АБЗАЦ

ТАСЫ СЛЗЫЫА?Н                                       АСТЫ СЫЗЫЛ?АН

С?йкестендіру

??ру

Болдырмау

Ашу

?айталау

Са?тау

К?шірмелеу

Басып шы?ару

?лшемі

Курсив

?иып тастау

Кірістіру

Астын сызу

?аріп

?арайтыл?ан

Тест тапсырмасы: KAHOOT ба?дарламасы ар?ылы тест тапсырмасын орындау. ?р с?ра??а 10 секунд, 10с?ра?тан т?рады.

1. М?тіндік редактор

А)  Paint

?)  Excel

Б)  WordPad

В)  Текст

2.Егер бас ?ріпті енгізу керек болса

А) Home

?) Ctrl

Б) Shift

В) Alt

3. Егер бас ?ріппен бірнеше с?з енгізу керек болса

А) CapsLock

?) Ctrl

Б) Shift

В) Alt

4.М?тін бойынша жылжу ?шін

А) Delete

?) NumLock

Б) Home, End, PageUp, PageDown

В) Ctrl+End

5. Ctrl+End пернелер тіркесімі ?андай ?ызмет ат?арады?

А) ??жат беті к?п болса, м?тін со?ына бірден жету

?) Жол басына жету

Б) Жол со?ына жету

В) Бір бетке т?мен

6. Ctrl + С пернелері тіркесімі ?андай ?ызмет ат?арады?

A) Ерекшеленген б?лікті алмасу буферіне к?шіру

?) Б?лікті алмасу буферіне жылжыту

Б) Алмасу буферіні? мазм?нын кірістіру

7.М?тін тергенде с?здерді? арасында ?андай пернені басады?

А) Бос орын (пробел)

?) Alt

Б) Tab

8. Enter пернесі не ?шін керек?

А) Енгізу

?) Курсорды жылжыту

Б) ?осымша цифрлы? пернета?таны алмастыру

9.  Байттарды? аты бар ?андай да бір тізбек ?алай аталады?

А) Файл

?) Бума

Б) Программа

10. «Paint» с?зі а?ылшын тілінен ?алай аударылады?

А) Жобалау

?) О?у, кітап

Б) Сурет, сурет салу

?орытынды

Саба?та?ы ?з ?рекеті?ді ба?ала. ?з ба?а?ды т?менде беріліп т?р?ан с?йлемнен баста.

• Б?гінгі саба?та мені? білгенім.

• ?ызы?ты бол?аны.

• ?иын бол?аны.

•. енді мен орындай аламын.

•. мен жасай алады екенмін.

• Мені та??алдыр?аны. Ойланып шешім ?абылдайды, ізденеді.

?й тапсырмасы: М?тін ?зіндісін ерекшелеу. ?аріп. Абзацты пішімдеу

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«М?тінді пішімдеу ж?не редакциялау. ?аріп. Абзац.»

Информатика пәнінің ІІ санатты мұғалімі

Анесқызы Айдана


Сабақтың тақырыбы: Мәтінді пішімдеу және редакциялау. Қаріп. Абзац.

Сабақтың мақсаты: Оқушылардың мәтінді теру, редакциялау және пішімдеу туралы үйрену, жалпылау, бекіту. Мәтінге символдардың мәтінді рәсімдеудің жаңа мүмкіндіктерімен танысу.

Оқушылар білуі тиіс: пернетақтада жоқ символдарды мәтінге қоюдың тәсілдерін, регистрды өзгерту мүмкіндігін пайдаланып, мәтінді қаріппен рәсімдеуді.

Оқушылар үйренуі тиіс: пернетақтада жоқ симвлдарды пайдаланып, мәтін теруді, процессордың барлық мүмкіндіктерін қолданып мәтінді рәсімдеуді.

Керекті құрал-жабдықтар: компьютер, интерактивті тақта, оқулық, үлестірмелі қағаздар

Жұмыс нәтижесі: Редакциялау және пішімдеу ұғымдарымен таныса алады(барлығы); Берілген өлшемдер бойынша мәтінді пішімдеуді үйрене алады(барлығы); ақпараттық мәдениеттіліктері қалыптаса алады(барлығы).

Сабақтың барысы:

 1. Ұйымдастыру кезеңі.

 2. Сабақтың мақсаты мен міндеттерін қою.

 3. Үй тапсырмасын тексеру

 4. Білімді өзектендіру


Еске түсіру сұрақтары:

 1. Мәтіндік редакторды қалай іске қосамыз?

 2. Мәтінді баспаға қалай дайындаймыз?

 3. Мәтіндік редактор мен графикалық редактордың ерекшеліктері қандай?

 4. Файл дегеніміз не?


Жаңа сабақ

Мәтін үзінділерін ерекшелеу. Қаріп. Абзацты пішімдеу

Мәтін - жалпы бір тақырып төңірегіндегі біріккен, сабақтастық ақпаратты жеткізетін мазмұнды, мәнді сөйлемдердің тізбегі.

Қаріп - Белгілі бір алфавитті, санды және белгілерді көрсететін сөздер жиынтығы.

Азат жол - қара сөздегі мәтіннің әр бөлімінің алдыңғы жолын тұтас қатардын сәл шегіндіріп бастау. Мәтіннің мағына жағынан бірыңғай тиянақты бөліктерін бір - бірінен ажырату үшін қажет. Жаңа ойды білдіреді.

Пішім - құжаттағы мәтінді, мәліметтер базасындағы, файлдағы орналастыру тәсілі мен құрылымы.

Мәтінді ерекшелеу үшін тышқан құрылғысы мен пернетақтада пайдаланылады. Мәтіннің әр түрлі үзінділерін ерекшелеу үшін Word бағдарламасында бірнеше ерекшелеу әдістері бар:

• Сөзді ерекшелеу үшін, оған тышқан құрылғысымен екі рет шерту қажет;

• Сөйлемді ерекшелеу үшін - тышқан құрылғысының сол жақ батырмасын 3 рет шерту қажет;

• Мәтінді толық ерекшелеу үшін - Ctrl+A пернелер үйлесімін бас керек;

• Азат жолды(абзацты) белгілеу үшін тышқан құрылғысының сол жақ пернесін үш рет шерту жеткілікті.

Мәтін үзінділерін ерекшелегеннен кейін, Қаріп терезесін мәзір қатарынан Формат – Шрифт командасын орындау арқылы көреміз. Ашылған терезеде Қаріптің түрін, көлемін, түсін, көлеңкесін, қалың, қиғаш және асты сызылуы амалдарын орындауға болады.

Қаріппен жұмыс жасағаннан соң, Азат жол терезесін мәзір қатарынан Формат – Абзац амалын орындаймыз. Ашылған терезеде Азат жолды сол жағынан, ортасынан, оң жағынан, екі жағынан да түзету, екі сөздің және екі жолдың арақашықтығын және шегіністі белгілеу жұмыстарын жүргізуге ыңғайлы.

Азат жолды пішімдеу үшін өлшемін өзгерту арқылы мәтінді ерекшелеу, қаріптің және беттерді ортаға түзету, осы сияқты параметрлерін қолдануға тиімді болып келеді.

«Миға шабуыл»

Интерактивті тақтада сұрақтар жасырылады. Жасырылған сұраққа жауап береді.

1. Қандай мәтіндік редакторларды білесіңдер.(WordPad, MS Word, Блокнот)

2. Бас әріп енгізу үшін қандай перне қолданылады?(Shift)

3. Enter пернесін қай кезде басады? (абзацтың соңында)

4. Тыныс белгілерін жазғанда қандай ереже қолданылады? (тыныс белгісінен кейін 1 бос орын қалдырылады)

5. Ctrl+X қандай батырма? (қиып алу батырмасы)


Мәтінмен жұмыс

Мәтінді редакциялау деген енгізілген мәтінді өзгерту, өңдеу деген сөз.
Мәтінмен жұмыс істегенде символдардың алфавитін, яғни жартылай қалың, курсив, асты сызылған түрін таңдауға болады. Мұндау мәтінді өзгерту процесі пішімдеу деп аталады.

Құжатты өз бумаларыңда «Түлкі мен ешкі» деген атпен сақтаңдар. Мөлшері - 14. Қарайтылған және асты сызылған қаріппен жазыңыздар.

Түлкі мен ешкі

Бір түлкі жүгіріп келе жатып, абайсызда терең апанға түсіп кетеді. Шыға алмай тұрғанда, бір ешкі су іздеп жүріп апанға кез болады. Түлкіні көреді.

- Ей, түлкі батыр, онда не істеп тұрсың? – дейді.

- Ой, не қыласың, жаным жай тауып тұр. Қырда әрі шөлдеп, әрі ыстықтан өліп едім. Апанның іші салқын, түбінде тұп-тұнық суы бар екен, - депті.

Мұны естіген ешкі «Мен де салқындайын, әрі су ішейін» деп ойлап, секіріп апанға түседі. Ал, қу түлкі ешкінің мүйізіне лып етіп мінеді. Одан ырғып далаға шығып, жөніне кетеді.

Сөздермен жұмыс ұрыс нұсқасын табу)

ТНӘМІ                                                               МӘТІН

ЗЕТЕРЕ                                                              ТЕРЕЗЕ

ІРҚАП                                                       ҚАРІП

ЦБЗАА                                                АБЗАЦ

ТАСЫ СЛЗЫЫАҒН                                       АСТЫ СЫЗЫЛҒАН

Сәйкестендіру


Құру

Болдырмау

Ашу

Қайталау

Сақтау

Көшірмелеу

Басып шығару

Өлшемі

Курсив

Қиып тастау

Кірістіру

Астын сызу

Қаріп

Қарайтылған


Тест тапсырмасы: KAHOOT бағдарламасы арқылы тест тапсырмасын орындау. Әр сұраққа 10 секунд, 10сұрақтан тұрады.

1. Мәтіндік редактор

А)  Paint

Ә)  Excel

Б)  WordPad

В)  Текст

2.Егер бас әріпті енгізу керек болса

А) Home

Ә) Ctrl

Б) Shift

В) Alt

3. Егер бас әріппен бірнеше сөз енгізу керек болса

А) CapsLock

Ә) Ctrl

Б) Shift

В) Alt

4.Мәтін бойынша жылжу үшін

А) Delete

Ә) NumLock

Б) Home, End, PageUp, PageDown

В) Ctrl+End

5. Ctrl+End пернелер тіркесімі қандай қызмет атқарады?

А) Құжат беті көп болса, мәтін соңына бірден жету

Ә) Жол басына жету

Б) Жол соңына жету

В) Бір бетке төмен

6. Ctrl + С пернелері тіркесімі қандай қызмет атқарады?

A) Ерекшеленген бөлікті алмасу буферіне көшіру

Ә) Бөлікті алмасу буферіне жылжыту

Б) Алмасу буферінің мазмүнын кірістіру

7.Мәтін тергенде сөздердің арасында қандай пернені басады?

А) Бос орын (пробел)

Ә) Alt

Б) Tab

8. Enter пернесі не үшін керек?

А) Енгізу

Ә) Курсорды жылжыту

Б) Қосымша цифрлық пернетақтаны алмастыру

9.  Байттардың аты бар қандай да бір тізбек қалай аталады?

А) Файл

Ә) Бума

Б) Программа

10. «Paint» сөзі ағылшын тілінен қалай аударылады?

А) Жобалау

Ә) Оқу, кітап

Б) Сурет, сурет салу


Қорытынды

Сабақтағы өз әрекетіңді бағала. Өз бағаңды төменде беріліп тұрған сөйлемнен баста.

• Бүгінгі сабақта менің білгенім...

• Қызықты болғаны...

• Қиын болғаны...

• ... енді мен орындай аламын.

• ... мен жасай алады екенмін.

• Мені таңғалдырғаны... Ойланып шешім қабылдайды, ізденеді.


Үй тапсырмасы: Мәтін үзіндісін ерекшелеу. Қаріп. Абзацты пішімдеу
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Информатика

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 6 класс

Скачать
М?тінді пішімдеу ж?не редакциялау. ?аріп. Абзац.

Автор: Анес?ызы Айдана

Дата: 05.04.2016

Номер свидетельства: 315472


Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства