kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

М?тін ?зіндісі. ??ріпті Фарматтау

Нажмите, чтобы узнать подробности

Та?ырыбы:       М?тін ?зіндісі. ??ріпті Фарматтау.

Саба?ты? ма?саты:
Білімділік:

 MS Word редакторында ??жатты форматтау та?ырыбы бойынша о?ушылар?а толы? т?сінік беру. О?ушылар?а М?тін немесе оны? ?зінділерін ерекшелеу т?сілдерін, негізгі форматтау режімдерін ?олдануды ?йрету, символдарды форматтау; м?тінді туралау, жоларалы? интервал, тасымалды орналастыру сия?ты м?тіндік ??жаттарды форматтауды? жолдарын ?йрету.

Дамытушылы?:

О?ушыларды? компьютерге ?ызы?ушылы?ын арттыру. О?ушыларды? ойлау ?абілеттерін, танымды? белсенділігін арттыру, компьютермен ж?мыс істету шеберлігін одан ?рі ?арай шы?дау ж?не осы саба?та ал?ан білімдерін пайдалана білуге ы?пал жасау.


Т?рбиелік:

M S Word редакторында м?тінді сауатты теру. Ж?йелікке, е?бекке, іскерлікке, ??ыптылы? пен жылдамды??а т?рбиелеу.

П?н аралы? байланыс: география,  тарих.


Саба?ты? т?рі: саяхат саба?ы.
О?ыту ??ралдары:     О?улы?, д?птер, компьютер, интерактивті та?та, электронды

                                      о?улы?,  activate ??ралын, плакаттар.
Саба?ты? барысы:
І. ?йымдастыру кезе?і.

С?леметсіздер ме, балалар. Отыры?ыздар. Егер де саба??а дайын болса?, барлы?ымыз бері ?араймыз. Б?гінгі бізді? саба?ымыз к?ндегіден ерекше бол?алы отыр. Себебі б?гін біз саяхат жасаймыз.

Бізді? мектепке ?аза?стан облыстарын аралау?а жолдама келді. Біз білеміз ?аза?станда 14 обылыс бар екенін. Б?л саба?та біз 6 облыс?а барамыз. Біз баратын к?лік мектепті? меншік автобусымен барамыз.

Біз бір-бірімізге к?мектесе отырып, барлы? ?иынды?ты же?іп, ма?сатымыз?а жетеміз!
Егер де саяхат?а шы?у?а дайын болса?дар, алдымен жоры? ?а?азымен танысып, автобус?а билет аламыз.

І. Шы?ыс ?аза?стан облысы

ІІ. Павлодар облысы

ІІІ. ?ара?анды облысы

І?. А?мола облысы

?. Атырау облысы

?І. Алматы облысы

І. Шы?ыс ?аза?стан облысы.  ?й тапсырмасын тексеру барысныда Интерактивтілік о?ыту технологиясыны? элементі activate ??ралын пайданалып, ?ткен саба?ты пысы?тап, тест тапсырмаларын шешкізу.
ІІ. Павлодар облысы. Жа?а саба?ты жариялау.

М?тінге  ?атысты ?андай бір ?рекетті к?шіру, пішімдеу, жою т.б. орындар алдына м?тінні? ?ажетті б?лігін – с?з,  с?йлем, еже т.б. б?лектеп алу керек.

М?тінні? символын немесе б?ліктерін к?шіру мен орын ауыстыруды? бірнеше ?дістері бар.

1?діс:

 1. М?тінні? б?лігін ай?ындап алып, оны алмасу буферіне орналастыры?ыз;
 2. Орын  ауыстыру ?шін:Т?зету – ?ию (Вырезать) командасын орында?ыз немесе Стандартты? аспаптар та?тасында?ы     шерті?із;
 3. К?шіру ?шін: Т?зету-К?шіру (Копировать) командасын орындаймыз немесе Стандартты? аспаптар та?тасында?ы     батырмасын шерті?із
 4. Курсорды керек (б?лікті ?ой?ы?ыз келген) жерге апары?ыз;
 5. Т?зету – Кою (Вставить) командасын орындап, Стандартты? аспаптар та?тасында?ы         батырмасын шерткеннен кейін б?лік ??жат м?тініне алмасу буферінен ?ойылады.

2 ?діс.

 1. М?тінні? б?лігін ай?ындап алы?ыз;
 2. Б?лікке тыш?анны? сілтемесін апары?ыз;
 3. Тыш?анны? сол жа? батырмасын басып т?рып, сол басулы к?йінде жібермей ?стап, б?лікті жа?а орын?а жылжытамыз (егер орын ауыстыру кезінде Ctrl  пернесін басулы к?йінде ?стаса?ыз, ол  кезде б?лікті к?шіру орындалады);
 4. Тыш?анны? сол жа? батырмасын жібері?із
 5.  

М?тінді форматтау – ??жатты толы?ымен немесе оны? белгілі бір б?ліктеріні? сырт?ы пішінін ?згертуге м?мкіндік береді. ??жатты? сырт?ы пішіні де к?п  н?рсені аны?тайды. Сонды?тан ??жатты? мазм?ныны? тартымды болуымен ?оса, оны? сырт?ы пішіні де к?ркем болуы керек.

М?тінді форматтау дегеніміз – м?тінні? пішінін оны? параметрлері ар?ылы ?ою.

М?тін б?лігіні? параметрлерін ?згертпес б?рын оны ай?ындап алу керек. Егер м?тін б?лігі ай?ындалмаса, онда тек келесі енгізілетін м?тінге ?ана сол а?ымда?ы параметрлер ?абылданады.

М?тінді форматтау?а мыналар жатады:

 • ?р т?рлі ?аріптерді пайдалану;
 • ??жат ?рісіні? шекараларын ?згерту; сол жа?, о? жа?, жо?ары, т?менгі ?рісін ай?ындау;
 • м?тінді ба?андар?а б?лу;
 • символды?, абзацты?, бетті? сипатын та?айындау.

Форматтауды? осы ?рекеттерін Формат менюіндегі аспаптарды? к?мегімен орындау?а болады. ??жатты форматтау, я?ни алдын ала белгіленген ??жат м?тініне жа?а формат элементтерін енгізу негізінде орындалады.

?аріп параметрлерін ?згерту

??жат м?тіні ?нсіз келісім бойынша ?ойыл?ан ?аріппен теріледі. Символдарды? параметрлерін ?згерту ?шін ?аріп (Шрифт) диалогтік терезесін ашатын Формат менюіндегі ?аріп командасы ?олданылады. ?аріп командасыны? диалогтік терезесі ?ш ?осымшадан т?рады.

?аріп ?осымшасы ?аріптерді? параметрін енгізу ?шін ?олданылады.

?аріп ?рісінде ?аріп типтері та?далынады (?детте Times New Roman, Arial, Courier  ж?не т.б.)

Сызылым (Начертание) ?рісінде ?аріпті? т?менде берілген сызылымы та?далынады:

 • Обычный – ?алыпты сызылым;
 • Курсив – курсив сызылымы; 
 • Полужирный – жартылай ?арайтыл?ан курсив сызылым;
 • Полужирный курсив – жартылай ?арайтыл?ан курсив сызылым;  
 • ?лшем (Размер)  ?рісінде ?аріпті? ?лшемі та?далады. (мысалы )
 • Астын сызу (Подчеркивание) ?рісінде – «асты сызыл?ан» сызы?тарыны? типтері; . (мысалы )
 • Т?с (Цвет) ?рісінде символдарды? т?стері берілген

К?рінуін ?згерту (Видоизменение) т?ртб?рыштарына мынадай жалаушаларды ?ою?а болады:

 • Астын сызу (зачеркнутый) – асты сызыл?ан м?тін бір сызы?пен сызылады. (мысалы )
 • Астын екі рет сызу (двойное зачеркивание)- асты сызыл?ан м?тін екі сызы?пен сызылды (мысалы )
 • Жо?ары индекс (верхний индекс)- м?тін жо?арылап, символ ?лшемі кішірейеді(мысалы )
 • Т?менгі индекс (нижний индекс) – м?тін т?мендеп, символ ?лшемі кішірейеді(мысалы )
 • К?ле?кемен (с тенью) – символды? ?асында к?ле?ке к?рінеді; (мысалы )
 • Контур – символды? тек контуры к?рінеді  (мысалы )
 • К?терілген (приподнятый) – символдар кескіні ?а?аз бетінен к?теріліп к?рінеді (мысалы )
 • Батырыл?ан (утопленный) – символдар кескіні ?а?аз бетіне бастырылып к?рінеді (мысалы )
 • Кіші бас ?ріппен (малые прописные) – жолда?ы ?ріптер бас ?ріппен, біра? кіші ?лшемге ?згертіледі (мысалы )
 • Барлы?ы бас ?ріппен (все прописные) (мысалы )
 • Жасырыл?ан (скрытый)

Интервал (Аралы?)  - ара?ашы?ты?ты пунктпен к?рсетуге м?мкіндік береді: ?алыпты, ашыл?ан, ?ысыл?ан;

Пішімдеу –м?тін ?аріп ?лшемін, п?рмендерін ж?не ?аріп м?нерін ??деу, тізімдерді кірістіру, ортада?ы ежеге туралау ж?не  бас?а да амалдарды орындау ар?ылы б?лектеуді ?амтиды.

         Пішімдеуді бастамас б?рын м?тін б?лігін б?лектеп аламыз.

 • Пішімдеу – ?аріп  с?хбат терезесі бойынша  ?згертулер ж?ргіземіз.
 • CTRL+Д пернесін басу
 • Форматтау та?тасы ар?ылы

 

Б?л с?хбат терезеде ?ш ?осымша бар: ?аріп, Аралы?, П?рмендер

         Пішімдеу ??ралдар ?стелі батырмаларыны? к?мегімен м?тінді безендіруге байланысты барлы? негізгі ?рекеттерді орындау?а болады.

 

ІІІ А?мола облысы.

О?ушылар?а жа?а та?ырып?а байланысты таратпа карточкалармен ж?мыс.

І?. ?ара?анды облысы. Сергіту с?ті

?ол сауса?тарына арнал?ан жатты?улар

 • Ала?анды у?алау.
 • ?олды ?ысу
 • Білезіктен айналдыру

К?зге арнал?ан жатты?улар.

К?зді шы?ыс?а,онт?стікке, батыс?а, солт?стікке айналдыру жатты?уларын жасаймыз.

?. Алматы облысы.  Жа?а саба?ты бекіту с?ра?тары.

1. М?тінні?  б?ліктерін к?шіру ?рекетін ата

2. М?тінді форматтау дегеніміз не?

3. ?аріпті? сызылымын ?алай та?даймыз?

4. ?аріпті? ?лшемін ?алай ?згертеміз?

5. К?рінуін ?згерту (Видоизменение) т?ртб?рыштары неше жалаушалар ?ою?а болады?

?І.  Атырау облысы.  О?ушыларды ба?алау пара?ы бойынша ба?алау.

?ІІ. Семей №22 ЖОББМ. ?й тапсырмасын орындау.

Просмотр содержимого документа
«М?тін ?зіндісі. ??ріпті Фарматтау »

Тақырыбы: Мәтін үзіндісі. Қәріпті Фарматтау.

Сабақтың мақсаты:
Білімділік:

MS Word редакторында құжатты форматтау тақырыбы бойынша оқушыларға толық түсінік беру. Оқушыларға Мәтін немесе оның үзінділерін ерекшелеу тәсілдерін, негізгі форматтау режімдерін қолдануды үйрету, символдарды форматтау; мәтінді туралау, жоларалық интервал, тасымалды орналастыру сияқты мәтіндік құжаттарды форматтаудың жолдарын үйрету.

Дамытушылық:

Оқушылардың компьютерге қызығушылығын арттыру. Оқушылардың ойлау қабілеттерін, танымдық белсенділігін арттыру, компьютермен жұмыс істету шеберлігін одан әрі қарай шыңдау және осы сабақта алған білімдерін пайдалана білуге ықпал жасау.


Тәрбиелік:

M S Word редакторында мәтінді сауатты теру. Жүйелікке, еңбекке, іскерлікке, ұқыптылық пен жылдамдыққа тәрбиелеу.

Пән аралық байланыс: география, тарих.


Сабақтың түрі: саяхат сабағы.
Оқыту құралдары: Оқулық, дәптер, компьютер, интерактивті тақта, электронды

оқулық, activate құралын, плакаттар.
Сабақтың барысы:
І. Ұйымдастыру кезеңі.

Сәлеметсіздер ме, балалар. Отырыңыздар. Егер де сабаққа дайын болсақ, барлығымыз бері қараймыз. Бүгінгі біздің сабағымыз күндегіден ерекше болғалы отыр. Себебі бүгін біз саяхат жасаймыз.

Біздің мектепке Қазақстан облыстарын аралауға жолдама келді. Біз білеміз Қазақстанда 14 обылыс бар екенін. Бұл сабақта біз 6 облысқа барамыз. Біз баратын көлік мектептің меншік автобусымен барамыз.

Біз бір-бірімізге көмектесе отырып, барлық қиындықты жеңіп, мақсатымызға жетеміз!
Егер де саяхатқа шығуға дайын болсаңдар, алдымен жорық қағазымен танысып, автобусқа билет аламыз.

І. Шығыс Қазақстан облысы

ІІ. Павлодар облысы

ІІІ. Қарағанды облысы

ІҮ. Ақмола облысы

Ү. Атырау облысы

ҮІ. Алматы облысы

І. Шығыс қазақстан облысы. Үй тапсырмасын тексеру барысныда Интерактивтілік оқыту технологиясының элементі activate құралын пайданалып, өткен сабақты пысықтап, тест тапсырмаларын шешкізу.
ІІ. Павлодар облысы. Жаңа сабақты жариялау.

Мәтінге қатысты қандай бір әрекетті көшіру, пішімдеу, жою т.б. орындар алдына мәтіннің қажетті бөлігін – сөз, сөйлем, еже т.б. бөлектеп алу керек.

Мәтіннің символын немесе бөліктерін көшіру мен орын ауыстырудың бірнеше әдістері бар.

1әдіс:

 1. Мәтіннің бөлігін айқындап алып, оны алмасу буферіне орналастырыңыз;

 2. Орын ауыстыру үшін:Түзету – Қию (Вырезать) командасын орындаңыз немесе Стандарттық аспаптар тақтасындағы шертіңіз;

 3. Көшіру үшін: Түзету-Көшіру (Копировать) командасын орындаймыз немесе Стандарттық аспаптар тақтасындағы батырмасын шертіңіз

 4. Курсорды керек (бөлікті қойғыңыз келген) жерге апарыңыз;

 5. Түзету – Кою (Вставить) командасын орындап, Стандарттық аспаптар тақтасындағы батырмасын шерткеннен кейін бөлік құжат мәтініне алмасу буферінен қойылады.

2 әдіс.

 1. Мәтіннің бөлігін айқындап алыңыз;

 2. Бөлікке тышқанның сілтемесін апарыңыз;

 3. Тышқанның сол жақ батырмасын басып тұрып, сол басулы күйінде жібермей ұстап, бөлікті жаңа орынға жылжытамыз (егер орын ауыстыру кезінде Ctrl пернесін басулы күйінде ұстасаңыз, ол кезде бөлікті көшіру орындалады);

 4. Тышқанның сол жақ батырмасын жіберіңіз

Мәтіндік құжатты форматтау

Мәтінді форматтау – құжатты толығымен немесе оның белгілі бір бөліктерінің сыртқы пішінін өзгертуге мүмкіндік береді. Құжаттың сыртқы пішіні де көп нәрсені анықтайды. Сондықтан құжаттың мазмұнының тартымды болуымен қоса, оның сыртқы пішіні де көркем болуы керек.

Мәтінді форматтау дегеніміз – мәтіннің пішінін оның параметрлері арқылы қою.

Мәтін бөлігінің параметрлерін өзгертпес бұрын оны айқындап алу керек. Егер мәтін бөлігі айқындалмаса, онда тек келесі енгізілетін мәтінге ғана сол ағымдағы параметрлер қабылданады.

Мәтінді форматтауға мыналар жатады:

 • әр түрлі қаріптерді пайдалану;

 • құжат өрісінің шекараларын өзгерту; сол жақ, оң жақ, жоғары, төменгі өрісін айқындау;

 • мәтінді бағандарға бөлу;

 • символдың, абзацтың, беттің сипатын тағайындау.

Форматтаудың осы әрекеттерін Формат менюіндегі аспаптардың көмегімен орындауға болады. Құжатты форматтау, яғни алдын ала белгіленген құжат мәтініне жаңа формат элементтерін енгізу негізінде орындалады.

Қаріп параметрлерін өзгерту

Құжат мәтіні үнсіз келісім бойынша қойылған қаріппен теріледі. Символдардың параметрлерін өзгерту үшін Қаріп (Шрифт) диалогтік терезесін ашатын Формат менюіндегі Қаріп командасы қолданылады. Қаріп командасының диалогтік терезесі үш қосымшадан тұрады.

Қаріп қосымшасы қаріптердің параметрін енгізу үшін қолданылады.

Қаріп өрісінде қаріп типтері таңдалынады (әдетте Times New Roman, Arial, Courier және т.б.)

Сызылым (Начертание) өрісінде қаріптің төменде берілген сызылымы таңдалынады:

 • Обычный – қалыпты сызылым;

 • Курсив – курсив сызылымы;

 • Полужирный – жартылай қарайтылған курсив сызылым;

 • Полужирный курсив – жартылай қарайтылған курсив сызылым;

 • Өлшем (Размер) өрісінде қаріптің өлшемі таңдалады. (мысалы )

 • Астын сызу (Подчеркивание) өрісінде – «асты сызылған» сызықтарының типтері; . (мысалы )

 • Түс (Цвет) өрісінде символдардың түстері берілген

Көрінуін өзгерту (Видоизменение) төртбұрыштарына мынадай жалаушаларды қоюға болады:

 • Астын сызу (зачеркнутый) – асты сызылған мәтін бір сызықпен сызылады. (мысалы )

 • Астын екі рет сызу (двойное зачеркивание)- асты сызылған мәтін екі сызықпен сызылды (мысалы )

 • Жоғары индекс (верхний индекс)- мәтін жоғарылап, символ өлшемі кішірейеді(мысалы )

 • Төменгі индекс (нижний индекс) – мәтін төмендеп, символ өлшемі кішірейеді(мысалы )

 • Көлеңкемен (с тенью) – символдың қасында көлеңке көрінеді; (мысалы )

 • Контур – символдың тек контуры көрінеді (мысалы )

 • Көтерілген (приподнятый) – символдар кескіні қағаз бетінен көтеріліп көрінеді (мысалы )

 • Батырылған (утопленный) – символдар кескіні қағаз бетіне бастырылып көрінеді (мысалы )

 • Кіші бас әріппен (малые прописные) – жолдағы әріптер бас әріппен, бірақ кіші өлшемге өзгертіледі (мысалы )

 • Барлығы бас әріппен (все прописные) (мысалы )

 • Жасырылған (скрытый)

Интервал (Аралық) - арақашықтықты пунктпен көрсетуге мүмкіндік береді: қалыпты, ашылған, қысылған;

Пішімдеу –мәтін қаріп өлшемін, пәрмендерін және қаріп мәнерін өңдеу, тізімдерді кірістіру, ортадағы ежеге туралау және басқа да амалдарды орындау арқылы бөлектеуді қамтиды.

Пішімдеуді бастамас бұрын мәтін бөлігін бөлектеп аламыз.

 • Пішімдеу – Қаріп сұхбат терезесі бойынша өзгертулер жүргіземіз.

 • CTRL+Д пернесін басу

 • Форматтау тақтасы арқылы


Бұл сұхбат терезеде үш қосымша бар: Қаріп, Аралық, Пәрмендер

Пішімдеу құралдар үстелі батырмаларының көмегімен мәтінді безендіруге байланысты барлық негізгі әрекеттерді орындауға болады.

ІІІ Ақмола облысы.

Оқушыларға жаңа тақырыпқа байланысты таратпа карточкалармен жұмыс.

ІҮ. Қарағанды облысы. Сергіту сәті

Қол саусақтарына арналған жаттығулар

 • Алақанды уқалау.

 • Қолды қысу

 • Білезіктен айналдыру

Көзге арналған жаттығулар.

Көзді шығысқа,онтүстікке, батысқа, солтүстікке айналдыру жаттығуларын жасаймыз.

Ү. Алматы облысы. Жаңа сабақты бекіту сұрақтары.

1. Мәтіннің бөліктерін көшіру әрекетін ата

2. Мәтінді форматтау дегеніміз не?

3. Қаріптің сызылымын қалай таңдаймыз?

4. Қаріптің өлшемін қалай өзгертеміз?

5. Көрінуін өзгерту (Видоизменение) төртбұрыштары неше жалаушалар қоюға болады?

ҮІ. Атырау облысы. Оқушыларды бағалау парағы бойынша бағалау.

ҮІІ. Семей №22 ЖОББМ. Үй тапсырмасын орындау.


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Информатика

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 6 класс

Скачать
М?тін ?зіндісі. ??ріпті Фарматтау

Автор: Тайтулеуова Гулнар Серикбековна

Дата: 14.01.2015

Номер свидетельства: 154776

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства