kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Компьютерлік графика ж?не оны? т?рлері

Нажмите, чтобы узнать подробности

Саба?ты? та?ырыбы: «Компьютерлік графика ж?не оны? т?рлері».
Саба?ты? ма?саты:
Білімділік: графика туралы т?сінік беру. Компьютерлік графиканы? негізгі ба?ыттары туралы жалпы т?сінік беру. ?олдану салалары. Оны? т?рлері. Дамытушылы?: Графикалы? редактор ??ымымен таныстыра отырып о?ушыларды? д?ниетанымдарын, ой - ?рістерін, п?нге деген ?ызы?ушылы?тарын дамыту.
Т?рбиелік: Эстетикалы? тал?амдарын ?алыптастыру, шапша?ды??а, ??ыптылы??а т?рбиелеу.
Саба?ты? т?рі: Жа?а (ашы?) саба?
Саба?ты? ?дісі: т?сіндіре баяндау ?дісі, с?ра? - жауап ?дісі, к?рнекілік ?дісі.
Саба?ты? к?рнекілігі: кеспе ?а?аздар, компьютер, слайдтар, ба?алау пара?тары

П?наралы? байланыс: бейнелеу ?нері
Саба? барысы:

1.?йымдастыру кезе?і

2. Сергіту с?ті

3. ?й тапсырмасын ?айталау

4. Жа?а саба? т?сіндіру

5. Практикалы? ж?мыс

6. Саба?ты бекіту.
7. О?ушыларды ба?алау

8. Рефлексия
9. ?й тапсырмасын беру.

1. ?йымдастыру кезе?і (о?ушыларды т?гелдеп, саба??а дайынды?ын тексеру)
2. Сергіту с?ті
3. ?й тапсырмас
ын ?айталау (тест тапсырмасы ар?ылы тексеру)

?зі?ді тексер!

    1. Алгоритм дегеніміз -.
А) іс - ?рекет
?) толы? сипаттал?ан тапсырма
Б) ал?а ?ой?ан ма?сат?а жетуде немесе берілген есепті шешудегі жасалатын ?рекеттерді? д?л ж?не ?арапайым етіп жазылуы.
В) математикалы? есепті? шешілуі

    2. Антивирус – ол.
А) файлдарды сы?у?а арнал?ан программа
?) файлдарды к?шіруге арнал?ан программа
Б) компьютерлік вирустарды жою?а арнал?ан программа
В) вирустарды ??ру?а арнал?ан программа

    3. На?ты нысанды, ??былысты немесе ?дерісті ?арапайым етіп т?сіндіреді. Ол не?
А) модельдеу
?) модель
Б) алгоритм
В) цикл

     4. А?паратты? модель:
А) компьютерді? к?мегімен ж?зеге асады
?) нысанны?, ?дерісті?, ??былысты? ?асиеттері мен к?йін сипаттайтын а?парат жиынты?ы
Б) нысанны? ?асиеттерін сипаттайтын математикалы? формулалар
В) статистикалы? модель

      5. Блок - сызба алгоритміндегі енгізу - шы?ару м?ліметтері ?андай фигурамен беріледі?
А) сопа?ша
? тікт?ртб?рыш
Б) ромб
В) параллелограмм

     6. DIV амалы.. ж?зеге асырады.

А) б?тін санды б?луді
?) б?тін санды б?луді? ?алды?ын алу

Б) б?тін санды б?луді? б?лшектік ?алды?ын алу

          4. Жа?а саба?ты т?сіндіру.

         Адам ?мірінде суретті? орны ерекше. Б?рын?ы уа?ытта жазуды білмейтіндер сурет ар?ылы ?з ?мірлері туралы жеткізетін бол?ан ж?не де кез-келген зат?а сурет салатын бол?ан. Олар ?шін суретті? орны ерекше.

    Осы жерде Альберт Энштейнні? с?зі еске т?сіп отыр: «Е? ?арапайым ?діс-т?сілмен тере? ойды білдіруді? ?зі - ?нер»

       Ал ?зіміз балалы? ша?ымызда?ы кітаптарымызды еске т?сірейік. Олар ?андай болып еді? Неге балалар кітаптарында суреттер к?бірек бейнеленген? Д?рыс, сурет ар?ылы е? ?иын деген м?ліметті? ?зін о?ай игеруге, я?ни ?абылдау?а болады.

     Ал, информатика п?ніндегі сурет – б?л компьютерлік графика. Ал балалар бізді? б?гінгі жа?а саба?ымыз: «Компьютерлік графика ж?не оны? т?рлері».

      Графика дегеніміз – б?л сызба ??ралдарыны? к?мегімен жасал?ан сурет.

      Ал, графикалы? редактор дегеніміз – графикалы? бейнелерді ??ру?а немесе ?згертуге арнал?ан программа.
      Компьютерлік графика – ?р т?рлі кескіндерді (суреттерді, сызбаларды, мультипликацияларды) компьютерді? к?мегімен алуды ?арастыратын информатиканы? ма?ызды саласы.

Компьютерлік  графика : 1) Екі  ?лшемді  графика

                                            2)?ш   ?лшемді  графика болып б?лінеді.

Екі  ?лшемді  графика?а: растрлы?, векторлы?  ж?не фракталды?.

     Растрлы? графикада кескіндер т?рлі-т?сті н?ктелерді? жиынты?ынан т?рады. Растрлы? кескінді ??райтын ?рбір пиксельді? ?з орны мен т?сі болады ж?не ?р пиксельге компьютер жадында бір ?яшы? ?ажет.     

Растрлы? кескінні? сапасы сол кескінні? ?лшеміне (тігінен ж?не к?лдене? орналас?ан пиксельдерді? саны) ж?не ?р пиксельді бояу?а ?ажетті т?стерді? санына т?уелді болады.

??деу редакторлары: Adobe Photoshop, Corel PhotoPaint

    Фракталды графиканы? жасалу ?дісі сурет салу?а немесе безендіруге емес,програмалау?а негізделеді. Егер растрлы? графикада растр (пиксель), ал векторлы? графикада сызы? базалы? элемент болып табылса, фракталды? графикада математикалы? формуланы? ?зі базалы? элемент болып табылады, б?л компьютерді? жадында еш?андай объект са?талмайды, кескін тек ?ана те?дік бойынша салынады деген с?з.

Векторлы? кескіндер, б?л - сызы?, до?а, ше?бер ж?не тікб?рыш сия?ты геометриялы? объектілер жина?ынан т?ратын кескіндер. Б?л жерде вектор дегеніміз - осы объектілерді сипаттайтын м?ліметтер жиынты?ы.

Векторлы? графиканы? басты арты?шылы?ы о?ан кескін сапасын жо?алтпай ?згеріс енгізуге, о?ай кішірейтуге ж?не ?лкейтуге болатынды?ы. Векторлы? кескіндер

СorelDRAW, Adobe illustrator  секілді векторлы? графикалы? редакторларда жасалады.

       ?ш ?лшемді графика: ?ш ?лшемді графика (3D Graphics) — к?лемді объектілерді бейнелеуге арнал?ан т?сілдер мен ??ралдарды? жиынты?ынан т?ратын компьютерлік графиканы? б?лімі.

       ?ш ?лшемді графикамен ж?мыс істеуге арнал?ан ба?дарламалар: - 3D Studio MAX 5; - AutoCAD; - Компас;

 •  
 •  

?азіргі компьютерлік графика ?олданылу ?дісі бойынша мынадай негізгі салалар?а б?лінеді:
       ?ылыми графика. Ал?аш?ы компьютерлер тек ?ылыми ж?не ?ндірістік есептерді шы?ару ?шін ?олданылды. Есептерден шы??ан н?тижелерді д?рыс т?сіну ?шін оларды графикалы? т?р?ыда ??деп, графиктер, мен диаграммалар, сызбалар т?р?ыз?ан. Машинада?ы ал?аш?ы графиктерді символды? режимде басып шы?аратын. Кейін сызбалар мен графиктерді ?а?аз?а ?алам?шты? к?мегімен сызатын арнайы ??рыл?ылар – графиксал?ыштар (плоттерлер) пайда болды.

       Іскерлік графика – ?андай да бір мекеме ж?мысыны? к?рсеткіштерін к?рнекі т?рде ?сыну ?шін ?олданылатын компьютерлік графиканы? ма?ызды саласы. Іскерлік графиканы? к?мегімен жоспар к?рсеткіштерін, есеп ??жаттарын, статистикалы? есептерді ж?не т. б. объектілерді к?рнекі т?рде ?сыну?а болады. Іскерлік графиканы? программалы? жабды?тары электронды кестелерді? ??рамында болады.

       Конструкторлы? графика - инженер - конструкторларды?, архитекторларды?, жа?а техниканы ойлап шы?арушы ?нертап?ыштарды? ж?мысында ?олданылады. Компьютерлік графиканы? б?л т?рі САПР – ды? (систем автоматизации проектирования - жобалауды автоматтандыру ж?йесі) міндетті элементі болып табылады. Конструкторлы? графика ??ралдарын пайдалана отырып жазы?ты?та?ы кескіндерді (проекциялар, сызбалар) ?ана емес, ке?істіктегі ?ш?лшемді кескіндерді де жасау?а болады.

       Суреттеу графикасы (к?ркем графика) - деп компьютер экранында ерікті т?рде сурет салу мен сызуды айтады. Суреттеу графикасыны? пакеттері жалпы ма?сатта пайдаланылатын ?олданбалы программалы? жаса?тамаларды? ?атарына енеді. Суреттеу графикасында ?олданылатын ?арапайым программалы? жабды?тарды графикалы? редакторлар деп атайды.
         Жарнамалы? графика – теледидар пайда бол?аннан кейін танымал бола бастады. ?азір компьютерді? к?мегімен жарнамалы? роликтер, мультфильмдер, компьютерлік ойындар, видеод?рістер мен видеопрезентациялар жасалады. Оларды жасау ?шін ?олданылатын графикалы? пакеттер осы ма?сатта ?олданылатын компьютерлерді? жады мен ж?мыс істеу жылдамды?ына ?лкен талап ?ояды.

Графиктік файлдарды? форматтары :

  Графиктік формат – бейнені кодтау т?сілі.

 • ВМР- форматы (а?ылш.тіл. Bit Map – «биттік карта»). ВМР – графиктік файлды? стандартты форматы.
 •  PSD - Adobe PhotoShop пакетіні? стандартты форматы, к?п ?абатты бейнелерді са?тайды.
 •  CDR форматы - Corel Draw   ба?дарламасыны? форматы ж?не ол векторлы? бейнемен ?оса, растрлік графиканы ж?не м?тінді са?тау м?мкіндігін береді.
 • РNG-форматы - а?ыл.т. Portable Network Graphic Format – «желі бойынша графиканы жіберу форматы», «пинг» деп о?ылады).
 • GIF-форматы - (а?ылш.т. Graphics Interchange Format – «графиканы алмастыру?а арнал?ан формат»).
 • JPEG-форматы - фотобейнелерді сы?ып са?тау?а арнал?ан аса ?йгілі формат.


             5. Практикалы? тапсырма (де?гейлік тапсырмалар орындау)6. Жа?а саба?ты бекіту

В

П

Л

Ь

А

Д

Ж

Е

И

Е

Ч

К

Н

Т

К

К

С

О

Р

Е

?

Т

А

П

Т

Е

Г

С

О

Й

Н

Н

Н

Т

А

Р

А

Т

Ы

О

Ф

Л

Р

С

О

Й

Т

О

У

Б

Т

Р

Ф

О

Р

М

7. Ба?алау (ба?алау пара?тары ар?ылы)

8. Рефлексия

О?ушылар?а ?ш т?сте кима-?а?аздар беріледі.

?ызыл – ?те жа?сы

Сары – жа?сы

Жасыл – ?ана?аттанарлы?


9. ?йге тапсырма
§ 19. Компьютерлік графика, т?рлері. Графиктік файлдарды? форматтарын жаттау.

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«Компьютерлік графика ж?не оны? т?рлері»

Мұғалім: Сатыбалдиева Индира Калдыбековна

Сабақтың тақырыбы: «Компьютерлік графика және оның түрлері».
Сабақтың мақсаты:
Білімділік: графика туралы түсінік беру. Компьютерлік графиканың негізгі бағыттары туралы жалпы түсінік беру. Қолдану салалары. Оның түрлері. Дамытушылық: Графикалық редактор ұғымымен таныстыра отырып оқушылардың дүниетанымдарын, ой - өрістерін, пәнге деген қызығушылықтарын дамыту.
Тәрбиелік: Эстетикалық талғамдарын қалыптастыру, шапшаңдыққа, ұқыптылыққа тәрбиелеу.
Сабақтың түрі: Жаңа (ашық) сабақ
Сабақтың әдісі: түсіндіре баяндау әдісі, сұрақ - жауап әдісі, көрнекілік әдісі.
Сабақтың көрнекілігі: кеспе қағаздар, компьютер, слайдтар, бағалау парақтары

Пәнаралық байланыс: бейнелеу өнері
Сабақ барысы:

1.Ұйымдастыру кезеңі

2. Сергіту сәті

3. Үй тапсырмасын қайталау

4. Жаңа сабақ түсіндіру

5. Практикалық жұмыс

6. Сабақты бекіту.
7. Оқушыларды бағалау

8. Рефлексия
9. Үй тапсырмасын беру.

1. Ұйымдастыру кезеңі (оқушыларды түгелдеп, сабаққа дайындығын тексеру)
2. Сергіту сәті
3. Үй тапсырмас
ын қайталау (тест тапсырмасы арқылы тексеру)

Өзіңді тексер!!!

1. Алгоритм дегеніміз - ...
А) іс - әрекет
Ә) толық сипатталған тапсырма
Б) алға қойған мақсатқа жетуде немесе берілген есепті шешудегі жасалатын әрекеттердің дәл және қарапайым етіп жазылуы.
В) математикалық есептің шешілуі2. Антивирус – ол ...
А) файлдарды сығуға арналған программа
Ә) файлдарды көшіруге арналған программа
Б) компьютерлік вирустарды жоюға арналған программа
В) вирустарды құруға арналған программа3. Нақты нысанды, құбылысты немесе үдерісті қарапайым етіп түсіндіреді. Ол не?
А) модельдеу
Ә) модель
Б) алгоритм
В) цикл4. Ақпараттық модель:
А) компьютердің көмегімен жүзеге асады
Ә) нысанның, үдерістің, құбылыстың қасиеттері мен күйін сипаттайтын ақпарат жиынтығы
Б) нысанның қасиеттерін сипаттайтын математикалық формулалар
В) статистикалық модель 5. Блок - сызба алгоритміндегі енгізу - шығару мәліметтері қандай фигурамен беріледі?
А) сопақша
Ә тіктөртбұрыш
Б) ромб
В) параллелограмм6. DIV амалы ....... жүзеге асырады.

А) бүтін санды бөлуді
Ә) бүтін санды бөлудің қалдығын алу

Б) бүтін санды бөлудің бөлшектік қалдығын алу

4. Жаңа сабақты түсіндіру.

Адам өмірінде суреттің орны ерекше. Бұрынғы уақытта жазуды білмейтіндер сурет арқылы өз өмірлері туралы жеткізетін болған және де кез-келген затқа сурет салатын болған. Олар үшін суреттің орны ерекше.

Осы жерде Альберт Энштейннің сөзі еске түсіп отыр: «Ең қарапайым әдіс-тәсілмен терең ойды білдірудің өзі - өнер»

Ал өзіміз балалық шағымыздағы кітаптарымызды еске түсірейік. Олар қандай болып еді? Неге балалар кітаптарында суреттер көбірек бейнеленген? Дұрыс, сурет арқылы ең қиын деген мәліметтің өзін оңай игеруге, яғни қабылдауға болады.

Ал, информатика пәніндегі сурет – бұл компьютерлік графика. Ал балалар біздің бүгінгі жаңа сабағымыз: «Компьютерлік графика және оның түрлері».

Графика дегеніміз – бұл сызба құралдарының көмегімен жасалған сурет.

Ал, графикалық редактор дегеніміз – графикалық бейнелерді құруға немесе өзгертуге арналған программа.
Компьютерлік графика – әр түрлі кескіндерді (суреттерді, сызбаларды, мультипликацияларды) компьютердің көмегімен алуды қарастыратын информатиканың маңызды саласы.

Компьютерлік графика : 1) Екі өлшемді графика

2)Үш өлшемді графика болып бөлінеді.

Екі өлшемді графикаға: растрлық, векторлық және фракталдық.

Растрлық графикада кескіндер түрлі-түсті нүктелердің жиынтығынан тұрады. Растрлық кескінді құрайтын әрбір пиксельдің өз орны мен түсі болады және әр пиксельге компьютер жадында бір ұяшық қажет.     

Растрлық кескіннің сапасы сол кескіннің өлшеміне (тігінен және көлденең орналасқан пиксельдердің саны) және әр пиксельді бояуға қажетті түстердің санына тәуелді болады.

Өңдеу редакторлары: Adobe Photoshop, Corel PhotoPaint

Фракталды графиканың жасалу әдісі сурет салуға немесе безендіруге емес,програмалауға негізделеді. Егер растрлық графикада растр (пиксель), ал векторлық графикада сызық базалық элемент болып табылса, фракталдық графикада математикалық формуланың өзі базалық элемент болып табылады, бұл компьютердің жадында ешқандай объект сақталмайды, кескін тек қана теңдік бойынша салынады деген сөз .

Векторлық кескіндер, бұл - сызық, доға, шеңбер және тікбұрыш сияқты геометриялық объектілер жинағынан тұратын кескіндер. Бұл жерде вектор дегеніміз - осы объектілерді сипаттайтын мәліметтер жиынтығы.

Векторлық графиканың басты артықшылығы оған кескін сапасын жоғалтпай өзгеріс енгізуге, оңай кішірейтуге және үлкейтуге болатындығы. Векторлық кескіндер

СorelDRAW, Adobe illustrator  секілді векторлық графикалық редакторларда жасалады.

Үш өлшемді графика: Үш өлшемді графика (3D Graphics) — көлемді объектілерді бейнелеуге арналған тәсілдер мен құралдардың жиынтығынан тұратын компьютерлік графиканың бөлімі.

Үш өлшемді графикамен жұмыс істеуге арналған бағдарламалар: - 3D Studio MAX 5; - AutoCAD; - Компас;

Қазіргі компьютерлік графика қолданылу әдісі бойынша мынадай негізгі салаларға бөлінеді:
Ғылыми графика. Алғашқы компьютерлер тек ғылыми және өндірістік есептерді шығару үшін қолданылды. Есептерден шыққан нәтижелерді дұрыс түсіну үшін оларды графикалық тұрғыда өңдеп, графиктер, мен диаграммалар, сызбалар тұрғызған. Машинадағы алғашқы графиктерді символдық режимде басып шығаратын. Кейін сызбалар мен графиктерді қағазға қаламұштың көмегімен сызатын арнайы құрылғылар – графиксалғыштар (плоттерлер) пайда болды.

Іскерлік графика – қандай да бір мекеме жұмысының көрсеткіштерін көрнекі түрде ұсыну үшін қолданылатын компьютерлік графиканың маңызды саласы. Іскерлік графиканың көмегімен жоспар көрсеткіштерін, есеп құжаттарын, статистикалық есептерді және т. б. объектілерді көрнекі түрде ұсынуға болады. Іскерлік графиканың программалық жабдықтары электронды кестелердің құрамында болады.

Конструкторлық графика - инженер - конструкторлардың, архитекторлардың, жаңа техниканы ойлап шығарушы өнертапқыштардың жұмысында қолданылады. Компьютерлік графиканың бұл түрі САПР – дың (систем автоматизации проектирования - жобалауды автоматтандыру жүйесі) міндетті элементі болып табылады. Конструкторлық графика құралдарын пайдалана отырып жазықтықтағы кескіндерді (проекциялар, сызбалар) ғана емес, кеңістіктегі үшөлшемді кескіндерді де жасауға болады.

Суреттеу графикасы (көркем графика) - деп компьютер экранында ерікті түрде сурет салу мен сызуды айтады. Суреттеу графикасының пакеттері жалпы мақсатта пайдаланылатын қолданбалы программалық жасақтамалардың қатарына енеді. Суреттеу графикасында қолданылатын қарапайым программалық жабдықтарды графикалық редакторлар деп атайды.
Жарнамалық графика – теледидар пайда болғаннан кейін танымал бола бастады. Қазір компьютердің көмегімен жарнамалық роликтер, мультфильмдер, компьютерлік ойындар, видеодәрістер мен видеопрезентациялар жасалады. Оларды жасау үшін қолданылатын графикалық пакеттер осы мақсатта қолданылатын компьютерлердің жады мен жұмыс істеу жылдамдығына үлкен талап қояды.Графиктік файлдардың форматтары :

Графиктік формат – бейнені кодтау тәсілі.

 • ВМР- форматы (ағылш.тіл. Bit Map – «биттік карта»). ВМР – графиктік файлдың стандартты форматы.

 • PSD - Adobe PhotoShop пакетінің стандартты форматы, көп қабатты бейнелерді сақтайды.

 • CDR форматы - Corel Draw бағдарламасының форматы және ол векторлық бейнемен қоса, растрлік графиканы және мәтінді сақтау мүмкіндігін береді.

 • РNG-форматы - ағыл.т. Portable Network Graphic Format – «желі бойынша графиканы жіберу форматы», «пинг» деп оқылады).

 • GIF-форматы - (ағылш.т. Graphics Interchange Format – «графиканы алмастыруға арналған формат»).

 • JPEG-форматы - фотобейнелерді сығып сақтауға арналған аса әйгілі формат.


5. Практикалық тапсырма (деңгейлік тапсырмалар орындау)6. Жаңа сабақты бекіту

В

П

Л

Ь

А

Д

Ж

Е

И

Е

Ч

К

Н

Т

К

К

С

О

Р

Е

Ү

Т

А

П

Т

Е

Г

С

О

Й

Н

Н

Н

Т

А

Р

А

Т

Ы

О

Ф

Л

Р

С

О

Й

Т

О

У

Б

Т

Р

Ф

О

Р

М

7. Бағалау (бағалау парақтары арқылы)

8. Рефлексия

Оқушыларға үш түсте кима-қағаздар беріледі.

Қызыл – өте жақсы

Сары – жақсы

Жасыл – қанағаттанарлық


9. Үйге тапсырма
§ 19. Компьютерлік графика, түрлері. Графиктік файлдардың форматтарын жаттау.
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Информатика

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 7 класс

Скачать
Компьютерлік графика ж?не оны? т?рлері

Автор: Сатыбалдиева Индира Калдыбековна

Дата: 19.02.2016

Номер свидетельства: 295764


Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства