kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

«?аза?стан жолы – 2050: Бір ма?сат, бір м?дде, бір болаша?»

Нажмите, чтобы узнать подробности

?аза?стан жолы – 2050 "Бір ма?сат, бір м?дде, бір болаша?"  деп ?аза?стан Республикасыны? преизидентіні? жолдауы  29-01-2014 жылы жарияланды

Т?рбие са?атыны? та?ырыбы: ?аза?стан жолы – 2050: Бір ма?сат, бір  

                                                     м?дде, бір болаша?

Т?рбие са?атыны? ма?саты: О?ушылар?а отанын с?юге, бірлікке, ел тарихын білуге, елімізді? мемлекеттік р?міздерін ?астерлеуге, отанымызды? байлы?ын ?ор?ау?а, елімізді ?ркендетуге білімді ?рпа? болу?а т?рбиелеу.

Т?рбие са?атыны? к?рнекілігі: ?аза? елі суреттері, ?аза?стан Республикасыны? р?міздері: Туы, Елта?басы, ?н?раны, Н. ? Назарбаевты? суреті, на?ыл с?здер, ?аза?стан туралы ?ндер.

Т?рбие са?атыны? барысы:

?аза?стан туралы не білеміз? Мен ?аза?станда т?рамын. Мен ?аза?станда білім алып жатырмын. Мен еліммен ма?танамын. Елімні? г?лдене бергенін ?алаймын.

Ой ?оз?ау:

- Біз ?андай мемлекетте т?рамыз?

- ?аза?стан.

- ?Р - ны? хал?ы ?ай тілде с?йлеу керек?

- ?Р – ны? хал?ы ?аза? тілінде с?йлеу керек.

- Бізді? т???ыш президентімізді? аты - ж?нін білесі?дер ме?

- Н?рс?лтан ?біш?лы Назарбаев.

- 17 ?а?тар к?ні «?аза?стан жолы – 2050: Бір ма?сат, бір м?дде, бір болаша?» атты жолдауын жариялады.

М??алім с?зі. Міне о?ушылар біздер елімізбен ма?танамыз. Б?л еркіндік о?айлы?пен келген жо?. ?аза? елі еркіндікке жету ?шін ?аншама ?иын - ?ыстау кезе?дерді бастан кешірді. Мы?да?ан жылды? тарихы бар. ?аза?стан т?уелсіздік алды.

С?зж?мба? «Жолдау» с?зі шы?у керек.

1. ?лемдік с?зіні? синонимі (жа?анды?)

2. Ота?асыны? антонимі (отанасы)

3. Ата - ана т?рбиелейді? (бала)

4. «…- бізді? табысты болаша?ымызды? негізі» (?лт денсаулы?ы)

5. Тіл дамуы, са?талуы ?шін ?андай ?аріпке к?шпекпіз? (латын)

6. Ел ерте?і жар?ын болу ?шін не істеу керек? (Білім алу)

- Ендеше, балалар, б?гін Жолдау туралы ??гімелесеміз.

?аза?стан - 2050 стратегиясыны? логотипін таныстыру

2050 Стратегиясыны? жа?а логотипі бірлікті? мазм?ны. Ол ?аза?ты? ??ымында?ы бірлік пен ?ауымдасты? белгісін бейнелейтін ?лем аллюзиясыны? бірігуі мен ?ндесу идеясын к?рсетеді.

Біріншіден, логотипті? негізі болып табылатын ша?ыра?ты біз алдымен елта?бадан к?ре аламыз. Ша?ыра? ?з ?йімізді? призмасынан к?рінетін аспанны? символы. Бізде орта? аспан, орта? Отанымыз ?аза?стан ж?не орта? ?лтты? идеямыз 2050 Стратегиямыз бар. Ша?ыра? с?зі «ша?» - к?н деген ??ымнан бастау алады. Сол себепті де болар, ол ?аза?станды?тар?а к?п?лтты елдегі бірлікті? белгісі ретінде танылады.

2050 Стратегиясыны? жа?а логотипінен ?аза? киіз ?йіні? керегесін де а??ара аламыз. Керегені? ма?саты киіз ?йді біріктіріп ?стап т?ру десек, біз алып отыр?ан кереге беглгісіні? Стратегия айналасында?ы ?лтымызды? ?йысу идеясы болып табылады.

Сонымен ?атар, ?иылыс?ан сызы?тардан еліміздегі барлы? ?лт ?кілдеріні? бірлігі, сондай - а?, е?бектеген баладан е?кейген ?арт?а дейінгілерді? ?зара татулы?ын бай?аймыз. ?йткені, ?аза?станды?тарды? барлы?ы тізе ?осып ?рекет ?ыл?анда ?ана ?лы белестерді ба?ындыра алма?.

Стратегия символыны? негізі мемлекеттік елта?ба, ша?ыра?, кереге, дархан дала к?кжиегі, те?ізді? шексіздігі, а?айынды ж?ртты? ?ол ?стасуы мен ел бірлігі.

Белгіні? мазм?ны бірлік пен ?уатта.

Аталмыш белгі ?аза?стан хал?ына етене таныс ж?не жа?ын болып келетін д??гелек ше?бер т?ріндегі ?иылыс?ан жартылай м?лдір с?улелерден т?рады.

Елбасымыз Н?рс?лтан ?біш?лы Назарбаев ?аза?стан хал?ына арнал?ан д?ст?рлі Жолдауын жариялады. Жалпы т?уелсіздігіне жиырма жылдан астам уа?ыт бол?ан ел егемендігіні? тарихына ??ілсек, мемлекетімізді? алуан ба?ытта?ы тыныс - тіршілігіні? дамуына бірден - бір ы?пал еткен фактор - б?л Елбасымызды? халы??а арна?ан Жолдауы екендігіне к?з жеткізер едік.

Елбасыны? «?аза?стан жолы - 2050: бір ма?сат, бір м?дде, бір болаша?» атты Жолдауы бойынша Президентті? жалпы?лтты? идеясы - болаша? табыстарды? негізі екені баса айтылды. Ал е? бастысы - елімізді? рухын к?теретін, ?лы ма?саттар?а жеткізетін «М??гілік ел» ?лтты? идеясы жарияланды. «М??гілік ел» идеясы - елімізді ?з ма?сатына талай д?уір сынынан с?ріндірмей жеткізетін т??ырлы идея. Осыны? барлы?ы дамы?ан 30 елді? ?атарына кіруімізге жа?а серпін беретіні с?зсіз.

Елбасы Жолдауында білім саласы ?ызметкерлеріні? алдына ?лкен міндеттер ?ойды. «?лтты? білім беруді? барлы? буыныны? сапасын жа?сартуда бізді ау?ымды ж?мыс к?тіп т?р. 2020 жыл?а ?арай ?аза?станда?ы 3 - 6 жас аралы?ында?ы балаларды мектепке дейінгі біліммен 100 пайыз ?амту жоспарлануда. Сонды?тан олар?а заманауи ба?дарламалар мен о?ыту ?дістемелерін, білікті мамандар ?сыну ма?ызды. Орта білім ж?йесінде жалпы білім беретін мектептерді Назарбаев зияткерлік мектептеріндегі о?ыту де?гейіне жеткізу керек. Мектеп т?лектері ?аза?, орыс ж?не а?ылшын тілдерін білуге тиіс», деп атап к?рсетті.

Осы?ан орай, ?лкен жауапкершілік ж?ктеліп отыр?ан м??алімдерге жа?ашылды?пен ж?мыс жасау?а тура келеді. Е? алдымен барлы? п?н бойынша білім сапасын арттыру керек. Сол ма?сатта 2013 - 2014 о?у жылынан бастап, мазм?нды ж?не о?ыту технологиясын жа?арту негізінде орта білім беруді? сапасын елеулі арттыру ма?сатында экспериментті «e - Learning» электронды о?ыту ж?йесі енгізілді.

e - Learning электронды? о?ыту ж?йесі - ?аза?стан Республикасында білім беруді дамытуды? 2011 - 2020 жылдар?а арнал?ан мемлекеттік ба?дарламасына ?осыл?ан ау?ымды мемлекеттік жоба.

Та?ы бір жайт - тіл м?селесі. Сонды?тан Елбасымыз да тілді дау - дамайды? т?ркініне емес, даму мен ?ркендеуді? негізіне, ?лтты? ?йыт?ысына айналдыру - баршамызды? парызымыз екендігін б?рімізге де та?ы бір м?рте тияна?ты ??ындырды деп ойлаймын.

тіл м?ртебесін одан ?рі ?ркендетуге зор міндеттер ?ойып м??гілік елді? м??гілік тіліне айнал?ан тілімізді? м?ртебесі арта берері аны?.

Елбасыны? ?р Жолдауы - тол?ауы тере? ?айталанбас д?ние. Биыл?ы Жолдау да Президентімізді? ?зіндік стиліне с?йкес к?птеген ерекшеліктерімен ел есінде ?алады деген сенімдемін.

Елбасы Жолдауында ?мірді? ба?а жетпес ??ндылы?ы – бала?а, бала т?рбиесіне, болаша?ына к?п к??іл б?ліп отыр. Отбасы, ?ке мен бала, бала мен ана м?селесіне –«Бала т?рбиелеу - болаша??а ?лкен инвестиция» деуінде ?лкен м?н жатыр. Б?ны? барлы?ы ?лтты? ??ндылы?тарды са?тап, дамыту?а ба?ыттал?ан ?рекет. Адамзат ?зіні? байыр?ы ??ндылы?тарынан ажырамауы ?шін ат салысып, адамдарды ізгілік пен ?ам?орлы??а ша?ыруы к??ілге ?онымды.

 

Ота?асыны? серігі отанасы демекші Елбасы Жолдауында ?леуметтегі ?йел адамны? р?лі, оны? келешегі ж?нінде айтыл?ан. ?йел адам е? алдымен - ана. Ал ана - отбасы, мемлекет шамшыра?ы. ?ыз баланы – ?лтты? д?ст?рде т?рбиелеп, ??рметтеу керектігін, оны зорлы? – зомбылы?тан са?тау, заман?а сай білім алып, кейін ?ызмет етуіне ???ылы екендігі айтыл?ан. Баланы жал?ыз т?рбиелеп жат?ан аналар?а к?мек к?рсету, олар ?шін икемді е?бек т?рлерін ?алыптастырып, ?йде ж?мыс жасауларына жа?дай ту?ызу перспективасы ?уантады.

Білім - барлы? уа?ытта жо?ары ??ндылы?тарды? бірі бол?ан. Тек білімді, сауатты адам ?ана келешек тізгінін ?олына ала алады. Осыны ескере отырып Елбасы Н. Назарбаев ?з Жолдауында ?аза?стан Республикасыны? Білім беру ж?йесін ?рі ?арай дамыту, жетілдіру жоспарын ??рып, к?птеген ма?саттарда к?здеп отыр. Олар: инженерлік білім беруді ж?не заманауи техникалы? маманды?тар ж?йесін дамыту, о?ыту ?дістемелерін жа??ырту, елімізге ?ажетті технологиялар трансферті мен оларды ?олдану ?шін мамандарды о?ыту. Б?гінгі ?рпа? білімді болса, ел ерте?і жар?ын болма?.

Президент Жолдауыны? «?лт денсаулы?ы - бізді? табысты болаша?ымызды? негізі» тарауында ?аза?стан хал?ыны? денсаулы?ын са?тау, балаларымызды? денсаулы?ын ?амтамасыз ету ісіне жа?а т?сілдер енгізу м?селесі, ауылда?ы медициналы? ?ызметтерді? сапасын арттыру к?зделген. Б?л Жолдауды? іске асырылуы – ?аза?стан Республикасын ?лемні? дамы?ан мемлекеттеріні? ?атарына шы?аратыны с?зсіз.

?н: Елім мені?.( ты?далады)

?ле?дер о?ылады. (тіл, т?уелсіздік, отан туралы)

?орытынды:

- Жолдау туралы не т?йді?, осы айтыл?ан тарауларда не айтылмады?

«Ойын»

«Мен президент болсам халы??а жолдауым…» О?ушылар?а ?з ойларын айт?ызу.

?н: К?к туды? желбірегені. (ты?далады)

Мен 21 - ?асыр ?аза?станны? «алтын ?асыры» боларына сенемін.

Б?л бейбітшілікті?, т?ра?тылы? пен г?лденуді? ?асыры болады.

?аза?стан хал?ы ?лы тарихты? иесі атану?а лайы?.

Біз к?здеген ма?сатымыз?а міндетті т?рде жетеміз.

А?сарлы азатты?ымыз бен т?у етер т?уелсіздігіміз баянды болсын!

М??гілік Ел болу жолында?ы ?лы істеріміз жа?а д?уірлерге жол ашсын! - деген елбасымызды? ?орытынды с?зімен саба?ымды ая?таймын. Ты?дап саба??а ?атыс?андары? ?шін рахмет!

Просмотр содержимого документа
««?аза?стан жолы – 2050: Бір ма?сат, бір м?дде, бір болаша?» »

С. Сейфуллин атындағы жалпы орта мектебі

Тәрбие сағат

Тақырыбы: «Қазақстан жолы – 2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ»Сыныбы: 11 «А»

Сынып жетекшісі: М. Абилдаев2014 – 2015 оқу жылы

Қазақстан жолы – 2050 "Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ" деп Қазақстан Республикасының преизидентінің жолдауы 29-01-2014 жылы жарияланды

Тәрбие сағатының тақырыбы: Қазақстан жолы – 2050: Бір мақсат, бір

мүдде, бір болашақ

Тәрбие сағатының мақсаты: Оқушыларға отанын сүюге, бірлікке, ел тарихын білуге, еліміздің мемлекеттік рәміздерін қастерлеуге, отанымыздың байлығын қорғауға, елімізді өркендетуге білімді ұрпақ болуға тәрбиелеу.

Тәрбие сағатының көрнекілігі: Қазақ елі суреттері, Қазақстан Республикасының рәміздері: Туы, Елтаңбасы, Әнұраны, Н. Ә Назарбаевтың суреті, нақыл сөздер, Қазақстан туралы әндер.

Тәрбие сағатының барысы:

Қазақстан туралы не білеміз? Мен Қазақстанда тұрамын. Мен Қазақстанда білім алып жатырмын. Мен еліммен мақтанамын. Елімнің гүлдене бергенін қалаймын.

Ой қозғау:

- Біз қандай мемлекетте тұрамыз?

- Қазақстан.

- ҚР - ның халқы қай тілде сөйлеу керек?

- ҚР – ның халқы қазақ тілінде сөйлеу керек.

- Біздің тұңғыш президентіміздің аты - жөнін білесіңдер ме?

- Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев.

- 17 қаңтар күні «Қазақстан жолы – 2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» атты жолдауын жариялады.

Мұғалім сөзі. Міне оқушылар біздер елімізбен мақтанамыз. Бұл еркіндік оңайлықпен келген жоқ. Қазақ елі еркіндікке жету үшін қаншама қиын - қыстау кезеңдерді бастан кешірді. Мыңдаған жылдық тарихы бар. Қазақстан тәуелсіздік алды.

Сөзжұмбақ «Жолдау» сөзі шығу керек.

1. Әлемдік сөзінің синонимі (жаһандық)

2. Отағасының антонимі (отанасы)

3. Ата - ана тәрбиелейді? (бала)

4. «…- біздің табысты болашағымыздың негізі» (Ұлт денсаулығы)

5. Тіл дамуы, сақталуы үшін қандай қаріпке көшпекпіз? (латын)

6. Ел ертеңі жарқын болу үшін не істеу керек? (Білім алу)

- Ендеше, балалар, бүгін Жолдау туралы әңгімелесеміз.

Қазақстан - 2050 стратегиясының логотипін таныстыру

2050 Стратегиясының жаңа логотипі бірліктің мазмұны. Ол қазақтың ұғымындағы бірлік пен қауымдастық белгісін бейнелейтін әлем аллюзиясының бірігуі мен үндесу идеясын көрсетеді.

Біріншіден, логотиптің негізі болып табылатын шаңырақты біз алдымен елтаңбадан көре аламыз. Шаңырақ өз үйіміздің призмасынан көрінетін аспанның символы. Бізде ортақ аспан, ортақ Отанымыз Қазақстан және ортақ ұлттық идеямыз 2050 Стратегиямыз бар. Шаңырақ сөзі «шаң» - күн деген ұғымнан бастау алады. Сол себепті де болар, ол қазақстандықтарға көпұлтты елдегі бірліктің белгісі ретінде танылады.

2050 Стратегиясының жаңа логотипінен қазақ киіз үйінің керегесін де аңғара аламыз. Керегенің мақсаты киіз үйді біріктіріп ұстап тұру десек, біз алып отырған кереге беглгісінің Стратегия айналасындағы ұлтымыздың ұйысу идеясы болып табылады.

Сонымен қатар, қиылысқан сызықтардан еліміздегі барлық ұлт өкілдерінің бірлігі, сондай - ақ, еңбектеген баладан еңкейген қартқа дейінгілердің өзара татулығын байқаймыз. Өйткені, қазақстандықтардың барлығы тізе қосып әрекет қылғанда ғана ұлы белестерді бағындыра алмақ.

Стратегия символының негізі мемлекеттік елтаңба, шаңырақ, кереге, дархан дала көкжиегі, теңіздің шексіздігі, ағайынды жұрттың қол ұстасуы мен ел бірлігі.

Белгінің мазмұны бірлік пен қуатта.

Аталмыш белгі Қазақстан халқына етене таныс және жақын болып келетін дөңгелек шеңбер түріндегі қиылысқан жартылай мөлдір сәулелерден тұрады.

Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Қазақстан халқына арналған дәстүрлі Жолдауын жариялады. Жалпы тәуелсіздігіне жиырма жылдан астам уақыт болған ел егемендігінің тарихына үңілсек, мемлекетіміздің алуан бағыттағы тыныс - тіршілігінің дамуына бірден - бір ықпал еткен фактор - бұл Елбасымыздың халыққа арнаған Жолдауы екендігіне көз жеткізер едік.

Елбасының «Қазақстан жолы - 2050: бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» атты Жолдауы бойынша Президенттің жалпыұлттық идеясы - болашақ табыстардың негізі екені баса айтылды. Ал ең бастысы - еліміздің рухын көтеретін, ұлы мақсаттарға жеткізетін «Мәңгілік ел» ұлттық идеясы жарияланды. «Мәңгілік ел» идеясы - елімізді өз мақсатына талай дәуір сынынан сүріндірмей жеткізетін тұғырлы идея. Осының барлығы дамыған 30 елдің қатарына кіруімізге жаңа серпін беретіні сөзсіз.

Елбасы Жолдауында білім саласы қызметкерлерінің алдына үлкен міндеттер қойды. «Ұлттық білім берудің барлық буынының сапасын жақсартуда бізді ауқымды жұмыс күтіп тұр. 2020 жылға қарай Қазақстандағы 3 - 6 жас аралығындағы балаларды мектепке дейінгі біліммен 100 пайыз қамту жоспарлануда. Сондықтан оларға заманауи бағдарламалар мен оқыту әдістемелерін, білікті мамандар ұсыну маңызды. Орта білім жүйесінде жалпы білім беретін мектептерді Назарбаев зияткерлік мектептеріндегі оқыту деңгейіне жеткізу керек. Мектеп түлектері қазақ, орыс және ағылшын тілдерін білуге тиіс», деп атап көрсетті.

Осыған орай, үлкен жауапкершілік жүктеліп отырған мұғалімдерге жаңашылдықпен жұмыс жасауға тура келеді. Ең алдымен барлық пән бойынша білім сапасын арттыру керек. Сол мақсатта 2013 - 2014 оқу жылынан бастап, мазмұнды және оқыту технологиясын жаңарту негізінде орта білім берудің сапасын елеулі арттыру мақсатында экспериментті «e - Learning» электронды оқыту жүйесі енгізілді.

e - Learning электрондық оқыту жүйесі - Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011 - 2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасына қосылған ауқымды мемлекеттік жоба.

Тағы бір жайт - тіл мәселесі. Сондықтан Елбасымыз да тілді дау - дамайдың төркініне емес, даму мен өркендеудің негізіне, ұлттың ұйытқысына айналдыру - баршамыздың парызымыз екендігін бәрімізге де тағы бір мәрте тиянақты ұғындырды деп ойлаймын.

тіл мәртебесін одан әрі өркендетуге зор міндеттер қойып мәңгілік елдің мәңгілік тіліне айналған тіліміздің мәртебесі арта берері анық.

Елбасының әр Жолдауы - толғауы терең қайталанбас дүние. Биылғы Жолдау да Президентіміздің өзіндік стиліне сәйкес көптеген ерекшеліктерімен ел есінде қалады деген сенімдемін.

Елбасы Жолдауында өмірдің баға жетпес құндылығы – балаға, бала тәрбиесіне, болашағына көп көңіл бөліп отыр. Отбасы, әке мен бала, бала мен ана мәселесіне –«Бала тәрбиелеу - болашаққа үлкен инвестиция» деуінде үлкен мән жатыр. Бұның барлығы ұлттық құндылықтарды сақтап, дамытуға бағытталған әрекет. Адамзат өзінің байырғы құндылықтарынан ажырамауы үшін ат салысып, адамдарды ізгілік пен қамқорлыққа шақыруы көңілге қонымды.Отағасының серігі отанасы демекші Елбасы Жолдауында әлеуметтегі әйел адамның рөлі, оның келешегі жөнінде айтылған. Әйел адам ең алдымен - ана. Ал ана - отбасы, мемлекет шамшырағы. Қыз баланы – ұлттық дәстүрде тәрбиелеп, құрметтеу керектігін, оны зорлық – зомбылықтан сақтау, заманға сай білім алып, кейін қызмет етуіне құқылы екендігі айтылған. Баланы жалғыз тәрбиелеп жатқан аналарға көмек көрсету, олар үшін икемді еңбек түрлерін қалыптастырып, үйде жұмыс жасауларына жағдай туғызу перспективасы қуантады.

Білім - барлық уақытта жоғары құндылықтардың бірі болған. Тек білімді, сауатты адам ғана келешек тізгінін қолына ала алады. Осыны ескере отырып Елбасы Н. Назарбаев өз Жолдауында Қазақстан Республикасының Білім беру жүйесін әрі қарай дамыту, жетілдіру жоспарын құрып, көптеген мақсаттарда көздеп отыр. Олар: инженерлік білім беруді және заманауи техникалық мамандықтар жүйесін дамыту, оқыту әдістемелерін жаңғырту, елімізге қажетті технологиялар трансферті мен оларды қолдану үшін мамандарды оқыту. Бүгінгі ұрпақ білімді болса, ел ертеңі жарқын болмақ.

Президент Жолдауының «Ұлт денсаулығы - біздің табысты болашағымыздың негізі» тарауында Қазақстан халқының денсаулығын сақтау, балаларымыздың денсаулығын қамтамасыз ету ісіне жаңа тәсілдер енгізу мәселесі, ауылдағы медициналық қызметтердің сапасын арттыру көзделген. Бұл Жолдаудың іске асырылуы – Қазақстан Республикасын әлемнің дамыған мемлекеттерінің қатарына шығаратыны сөзсіз.

Ән: Елім менің.( тыңдалады)

Өлеңдер оқылады. (тіл, тәуелсіздік, отан туралы)

Қорытынды:

- Жолдау туралы не түйдің, осы айтылған тарауларда не айтылмады?

«Ойын»

«Мен президент болсам халыққа жолдауым…» Оқушыларға өз ойларын айтқызу.

Ән: Көк тудың желбірегені. (тыңдалады)

Мен 21 - ғасыр Қазақстанның «алтын ғасыры» боларына сенемін.

Бұл бейбітшіліктің, тұрақтылық пен гүлденудің ғасыры болады.

Қазақстан халқы ұлы тарихтың иесі атануға лайық.

Біз көздеген мақсатымызға міндетті түрде жетеміз.

Аңсарлы азаттығымыз бен тәу етер тәуелсіздігіміз баянды болсын!

Мәңгілік Ел болу жолындағы ұлы істеріміз жаңа дәуірлерге жол ашсын! - деген елбасымыздың қорытынды сөзімен сабағымды аяқтаймын. Тыңдап сабаққа қатысқандарың үшін рахмет!


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Информатика

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 11 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
«?аза?стан жолы – 2050: Бір ма?сат, бір м?дде, бір болаша?»

Автор: Абилдаев Мейірхан Жарыл?асын?лы

Дата: 23.09.2014

Номер свидетельства: 114370

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства