kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Ашы? саба? "Компьютерлік желіні? негізгі т?рлері"

Нажмите, чтобы узнать подробности

Саба?ты? та?ырыбы. Компьютерлік желіні? негізгі т?рлері. Жергілікті желілер. Байланыс хаттамалары.Практикалы? саба?. Желіде ж?мыс істеу. Aу?ымды компьютерлік желі. Электронды? почта.

Саба?ты? ма?саты.    А) Білімділік.  Интернет желісіне ?осыла білуді ?йрету, а?парат серверлеріне кіре білу ж?не а?парат к?здерін табу жолдарын ?йрету.

Интернет – бір-бірімен байланыс каналдары ж?не бірегей ?абылдау, м?ліметтерді беру стандарты ар?ылы ?зара байланыс?ан компьютерлер мен компьютер желілеріні? жиынты?ы. Электронды? почта почта ?ызметіне ??састы?ын т?сіндіру.

                                        Б) Дамытушылы?. ТСР ж?не ІР хаттамалары функцияларын к?рсетіп- т?сіндіру. Электронды почтада хат хабарды алмасу жолдарын к?рсету. А?параттарды іс ж?зінде ?олдана білу да?дыларын ?алыптастыру. О?ушыларды? ой- ?рісі мен логикалы? ойлау ?абілеттерін дамыту.

                                         ?) Т?рбиелікке. Ал?ан білімін ?мірде ?олдана білуге, ?з бетімен ж?мыс жасау?а ?йрету

Саба?ты? к?рнекілігі. Д.К. Видеопроектор. Та?та. Экран.

Саба?ты? типі. Жа?а саба?

Саба?ты? т?рі. Парктикум.

?діс СТО ?дісін ?олданып жа?а саба?ты  ?здігінен игерту

Саба?ты? ж?рісі.           1. ?йымдастыру.

                                         А) Амандасу.

                                         Б) О?ушыларды т?гендеу.

                                        2.  Жа?а саба?.

       Сыныпта?ы о?ушыларды ?тетін материал?а байланысты ж?п?а б?лу керек.  О?улы?та?ы материалмен таныстыру.

       Сіздер б?рын дербес компьютерлерді? желілері туралы естіген шы?арсыздар. Оларды? ау?ымды ж?не жергілікті желілерге б?лінетінін білесіздер. Егер сізді? бір- а? компьютері?із болса ж?не модемі?із болмаса, онда  сіз компьютерлік желіні? арты?шылы?ын сезіне алмайсыз. «Біра? бізді? бірнеше компьютерлеріміз болса ж?не м?ліметтерді ?ашы?ты?та?ы компьютерге ж?нелту керек болса онда желілік технология м?мкіндіктері сіз ?шін ?те ?ажет болып табылады. Енді компьютер желілеріні? ?олданылатын айма?тарын ?арастырайы?.

   Желі- компьютерлерді? ж?не де та?ы бас?а ( модем, принтер) ??рыл?ыларыны? бір – бірімен байланыс?ан жиыны

    Компьютерлік желі дегеніміз – бір- бірімен м?лімет алмаса алатын компьютерлерді? байланыс ??ралдары к?мегімен ?арым- ?атынас жасауына арнал?ан а?парат ??деуді? тарма?тал?ан ж?йесі.  

    ?азіргі уа?ытта 20 дан аса ау?ымды (глобальды) желілер бар ( CompuServe, America On Line, MS Network, Internet т.б. ). Соларды? ішінде е? танымалысы – Интернет желісі..      

    Интернет – бір-бірімен байланыс каналдары ж?не бірегей ?абылдау, м?ліметтерді беру стандарты ар?ылы ?зара байланыс?ан компьютерлер мен компьютер желілеріні? жиынты?ы. Демек, Интернет желісі – ау?ымды желі. Ол деген жер шарын ?амтып жат?ан ау?ымды б?кіл?лемдік а?парат ж?йесі болып отыр. Б?гінде осы а?паратты? ке?істікте 120.млн. аса пайдаланушылар ?осыл?ан. Оларды? ?рбірі одан ?зіне ?ажеттісін тауып, о?ан ?ажетті дегенді бере алады. Интернет ешкімні? меншігі емес. Инетрнет желісіне к?ніне 1000 компьютер ?осылады. Сонды?тан да пайдаланушылар саны бір миллиард?а жетеді деуі бекер емес. Сол себепті Интернет – даналы? к?зі болып табылады. Интернет  ?з тарихын б?дан 30 жыл б?рын А?Ш- ты? ?ор?аныс министрлігіні? тапсырысы бойынша жасал?ан  Arpanet компьютерлік желісінен басталады. 1972 жылы тораптар саны ?жеп?уір ?сті. ?замай б??ан файлдарды электронды почтаны ж?не ж?нелту тізімін беру м?мкіндіктері ?осылды. Біра? Arpanet- ті? ?суіне орай ж?не бас?а желілер де дамып, оларды бір- бірімен жал?астыру ?ажеттігі туындады. Осылай бір- бірімен жал?ас?ан Internet д?ниеге келді. Желілерді байланыстыру кезінде желіаралы? байланыс ??рылады. ?зара байланыстырыл?ан миллионда?ан компьютерлерден ??рыл?ан а?паратты? ?ріс пайда болды. Осы бірт?тас а?паратты? ке?істікті Интернет деп атайды.  Интернетке ?осылу дегеніміз – бас?а жерлерде т?р?ан мы?да?ан компьютерлік ж?йелермен байланысу деген с?з. Компьютерді? цифрлы? сигналдарын телефонды? сигналдар?а т?рлендіру модуляция деп, ал телефонды? сигналдарды цифрлы? т?рлендіру демодуляция деп аталады. М?ны ж?зеге асыратын ??ралдарды – модем деп атайды. Я?ни модем дегеніміз – арнайы типті байланыс ж?йесіндегі цифрлы, сигналды, аналогты форма?а ж?не осы істі керісінше орындайтын ??рыл?ы.   Екі компьютерді телефонды? желімен ?осу схемасы т?менде к?рсетілген.   

Схема?а ?арап, телефон желісінде екі компьютер хабарды жіберу- ?абылдау кезінде іске ?осулы болулы ?ана емес, хабарды жіберу- ?абылдау программасымен ж?мыс істеулері керек.

    Егер ?йымдар мен жеке адамдар а?ы т?леу негізінде Интерентке шы?арылатын болса, оларды провайдерлер деп атайды. Мысaлы: Nursat, Parasang, S&C Communications, ?аза?телеком, Астел Арна Спринт т.с.с Компьютер провайдер мекемені? компьютерімен байланыстырыл?ан со?, Интернетке ?осылу орындалады. Біра? б?кіл?лемдік желіде ж?мыс істей алмаймыз. Оларда ж?мыс жасау ?шін ?осымша программалар керек. Себебі Интернетті?  ?ызмет к?рсету т?рі бар. Е? танымалысы электронды? почта ( e-mail),  

WWW ( World Wide Web) м?ліметтер базасы, Usenet телеконференциялар ж?йесі ж?не  FTP файлды? архивтер ж?йесі бар. 

   Интернетте ТСР/ІР пайдаланады. Б?л ?ріптер Transmission Control Protocol/ Internet Protocol ( Беру бас?армасыны? хаттамасы/ желіаралы? хаттама) дегенді білдіреді. ІР желідегі адрестеуге жауап береді, ал ТСР хабарларды тиісті адрестер бойынша жеткізуді ?амтамасыз етеді.    

   WWW ( World Wide Web) б?кіл д?ниеж?зілік ?рнек деген с?з. WWW ( World Wide Web)- интернетте м?ліметтерін же?іл к?руге болатын графикалы? интерфейс м?мкіндігін береді.

   Web- пара? адресі бірнеше б?ліктен т?рады: хаттама (протокол – http://) атауы, осы пара? орналас?ан web- cервер адресі, о?ан баратын жол тізбесі ж?не файл аты. Web- сервер адресі www символдарынан басталады, бір- бірімен н?ктемен б?лінген с?з тіркестерінен т?рады. Web- пара? адресі web- сервер адресінен ?и?аш сызы? ар?ылы б?лініп т?рады да ол сервердегі пара?тар иерархиясымен аны?талады. На?ты Web- пара? файлыны? тіркемесі НТМL (Web- пара?тар жасау ?шін ?олданылатын арнайы тіл) символдарынан т?рады.  

www.mail.ru

ru

http://

Хаттама атауы        web- сервер адресі         web- пара? жолы         web – пара? файл аты                   

World Wide Web ж?йесін аралап к?руді ж?зеге асыратын арнайы ба?дарламалы? жабды?тамаларды – браузерлер деп атайды.  Браузер интернетте а?паратты іздеу ?шін, ??жаттар ашу ?шін арнайы программа.  Браузерлер т?рлері: Internet Explorer, Netscape Navicator, Opera т.б.

?лемдік желіде ?р серверді? ?зіндік ерекше аты бар, ол домендік есімдер деп аталады. Интернет абоненттеріні? бір- бірімен байланысы ?арапайым болу ?шін, адрестерді? бар ке?істігі облыстар?а- домендерге б?лінеді. Негізінен домендер екі ?ріп ?осындысынан т?ратын географиялы? айма?тарды ?амтиды. Мысалы, Франция – fr, А?Ш - us, Ресей -  ru, ?аза?стан – kz   т.б. Та?ырыпты? белгілеріне ?арай б?лінетін домендерде болады: мысалы, коммерциялы? ?йымдар – сом, о?у орындары – edu, халы?аралы? ?йымдар – int.

         Opera ба?дарламасыны? терезе элементтерімен танысыру. Internet Explorer ден айырмашылы?ын т?сіндіру. Opera - ?лемдегі е? жа?сы браузерлерді? бірі. Бас?а браузерлерден ерекшеліктері:

 1. О?ан к?птеген сайттарда т?р?ан т?с?а?аздар бейнесін ?ою?а болады.
 2. Батырмаладрды ?ана емес, толы? та?таларды? ?зін ?осу?а, алып тастау?а ж?не жылжыту?а болады.
 1. Кэшпен ж?мыс істей алуы. Мысалы Серверлерден ауысканда ж?ктелу процестері іш пыстыратын болатын. Ал біз б?л ба?дарламамен ж?мыс істеген кезде ол браузер (егер б?рын ол сайтта осы ба?дарламамен ж?мыс жаса?ан болса? ) оны? суреттерін кэшке орналастырады, ал екінші кірген кезде сол суреттерді кэштен алады да, о?ан еш?андай трафик шы?армайды.  

          Web- ??жаттарында гиперсілтемелері болады. Гиперсілтеме – б?л бас?а Web- ??жатты? адресі байланыс?ан м?тінні? фрагменті немесе ??рамдас обьектісі. (мысалы, сурет). Броузерде ?ара?анда м?тіндік гиперсілтемелер т?сі мен асты сызылуымен, ал графикалы? гиперсілтемелер жа?тауымен ерекшеленеді. Осылай, гиперсілтемелер бойынша бір ??жаттан бас?асына ?тіп ж?ріп, Web ке?істігіне саяхат жасау?а болады.  Жетіспейтін м?ліметтерді іздеу машиналары ( ok.oz, mail.ru, rambler.ru т.б) ар?ылы табу?а болады. Іздеу машиналарыны? екі т?рі бар, іздеу каталогтары ж?не іздеу индекстері. Іздеу каталогтары  а?паратты та?ырып бойынша іздеуге арнал?ан. Іздеу индекстері алфавиттік к?рсеткіш ар?ылы ж?мыс істейді. Белгілі бір с?зді немесе с?з тіркесін, я?ни т?йінді с?здерді енгізе отырып, сол термин кездесетін ??жаттарды жылдам іздеп табу?а болады.

Электронды? почта – б?л компьютерлік желі ар?ылы хабарлама ж?нелту ж?не ?абылдау т?сілі. Электронды? почта хабарламасы адресат?а д?рыс жету ?шін, адресті д?рыс к?рсету керек. Почталы? адрес @  белгісімен б?лінген екі б?ліктен т?рады. Адресті? сол жа?ы пайдаланушыны? аты, о? жа?ында домен аты. @ белгісі ит немесе маймыл деп атайды

Егер Интернет бас?а желілерді? а?паратты? ресурстарымен байланыста екенін ескерсек, ол пайдаланушы?а ?р т?рлі халы?аралы? компьютерлік желілерге жол ашады (хабар ?абылдау-ж?нелту ар?ылы) деуге болады.

            Интернеттегі электронды? пошатаны? м?мкіндіктерін пайдалану ?шін, www ресурсына ?осыл?ан компьютерге поштаны беретін машина?а шы?у м?мкіндігіне ие болу керек. М?ны электронды? пошта ж?йесі (е-mail) ар?ылы жасау?а болады. Электронды? поштаны? ?йымдастыру принциптері к?п жа?ынан к?дімгі пошта ?ызметіне ??сайды. Пайдаланушы корреспонденцияны ж?мыс орнында пошта дайындау ба?дарламасымен немесе к?дімгі м?тіндік редакторда дайындайды. Кейін поштаны ж?нелту ба?дарламасы ша?ырылады (мысалы, SendMail). Ол к?дімгі пошатаны ?рі ?арай ж?нелту ?шін байланыс б?ліміне жеткізетін пошта ?рі ?арай ж?нелту ?шін байланыс б?ліміне жеткізетін пошта хабарларын с?рыптап, адресаттарына ж?нелтеді. 

             Интернеттен ?ажетті а?паратты табу - іздеу ж?йесін пайдалану ар?ылы орындалады. Б?л ж?йелер м?ліметтер базасынан т?рады, ал онда а?парат т?йінді с?здерді жина?тау бойынша индексациялан?ан. Пайдаланушы осындай ж?йемен байланыс орнатып, негізгі с?здерді ?амты?ан с?раныс жасайды да, деректер базасында?ы сілтемелер туралы а?парат алады.

            Іздестіру ж?йелеріні? екі т?рін атап ?туге болады, олар: ресурстарыны? та?ырыпты? каталогы ж?не машиналары (іздеу роботтары).

            Ресурс каталогтары б?рын пайда болды. Б?л каталогтарда а?парат бір?атар категориялар?а б?лінген. Іздеу кезінде пайдаланушы белгілі категорияны та?дап, соны? тарауларын ?арайды.

Іздеу каталогтары  а?паратты та?ырып бойынша іздеуге арнал?ан.

Іздеу индекстері алфавиттік к?рсеткіш ар?ылы ж?мыс істейді. Белгілі бір с?зді немесе с?з тіркесін, я?ни т?йінді с?здерді енгізе отырып, сол термин кездесетін ??жаттарды жылдам іздеп табу?а болады. Каталогтар интернеттегі м?ліметтерді? тек бір б?лігін ?ана ?амтиды.

Жетіспейтін м?ліметтерді іздеу машиналары деп аталатын серверлер ар?ылы табу?а болады.  

Практикалы? тапсырмалар:

1 топка  тапсырма-1

1. Адрестен http://kazref.narod.ru-н сайтын теріп жаз.

2. Рефераты  гиперсілтемесіне бар.

3. Рефераты на русском языке

4. Литература и Русский язык

5. ма?жан Жумабаев  туралы жазыл?ан рефератты ?з компьютері?е к?шіріп ал.

2 топ?а  тапсырма-1.

1.www.zhangozy.narod.ru-на сайтын адреске жаз.

2. Физика гиперсілтемесін аш.

3. Тестер гиперм?тін б?ліміне бар.

4. Ж?мыс та?ырыбында?ы «Тест 1-то?сан 3-н?с?а (9-сынып)» файлды ?з компьютері?е к?шіріп ал.

1 топ?а 2-ші тапсырма  

Майл ру.-да электронды? почта ??р

2 топ?а 2 ші тапсырма ОК. KZ та электронды? почта ??р.

Тапсырма-3

?здері? ??р?ан электронды? почта ар?ылы [email protected] адресіне жумыс устеліндегі 9 сынып файлын жібер.

Жеке карточкамен ж?мыс.

 1. Интернет ?ызметі дегенді ?алай т?сінесі??
 2. Іздеу сервері деген ??ымды ?алай т?сінесі??
 3. Электронды? почтаны? адресі ?алай ?алыптасады?
 4. Броузер не ?шін керек?
 5. Домендік атау деген не?
 6. WWW абревиатурасын шеші?дер?

?орытындылау:

Нені білдік

Нені білгіміз келеді

Уйге тапсырма

 1. ?здері? ??р?ан электронды? почта ар?ылы хат, хабар жіберу.
 2. ОК. KZ іздеу машинасы ар?ылы  Файлдарды жіберу жолдарын к?рсеті?дер 

Окушыдарды ба?алау

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«Ашы? саба? "Компьютерлік желіні? негізгі т?рлері"»

Сабақтың тақырыбы. Компьютерлік желінің негізгі түрлері. Жергілікті желілер. Байланыс хаттамалары..Практикалық сабақ. Желіде жұмыс істеу. Aуқымды компьютерлік желі. Электрондық почта.

Сабақтың мақсаты. А) Білімділік. Интернет желісіне қосыла білуді үйрету, ақпарат серверлеріне кіре білу және ақпарат көздерін табу жолдарын үйрету.

Интернет – бір-бірімен байланыс каналдары және бірегей қабылдау, мәліметтерді беру стандарты арқылы өзара байланысқан компьютерлер мен компьютер желілерінің жиынтығы. Электрондық почта почта қызметіне ұқсастығын түсіндіру.

Б) Дамытушылық. ТСР және ІР хаттамалары функцияларын көрсетіп- түсіндіру. Электронды почтада хат хабарды алмасу жолдарын көрсету. Ақпараттарды іс жүзінде қолдана білу дағдыларын қалыптастыру. Оқушылардың ой- өрісі мен логикалық ойлау қабілеттерін дамыту.

Ә) Тәрбиелікке. Алған білімін өмірде қолдана білуге, өз бетімен жұмыс жасауға үйрету

Сабақтың көрнекілігі. Д.К. Видеопроектор. Тақта. Экран.

Сабақтың типі. Жаңа сабақ

Сабақтың түрі. Парктикум.

Әдіс СТО әдісін қолданып жаңа сабақты өздігінен игерту

Сабақтың жүрісі. 1. Ұйымдастыру.

А) Амандасу.

Б) Оқушыларды түгендеу.

2. Жаңа сабақ.

Сыныптағы оқушыларды өтетін материалға байланысты жұпқа бөлу керек. Оқулықтағы материалмен таныстыру.

Сіздер бұрын дербес компьютерлердің желілері туралы естіген шығарсыздар. Олардың ауқымды және жергілікті желілерге бөлінетінін білесіздер. Егер сіздің бір- ақ компьютеріңіз болса және модеміңіз болмаса, онда сіз компьютерлік желінің артықшылығын сезіне алмайсыз. «Бірақ біздің бірнеше компьютерлеріміз болса және мәліметтерді қашықтықтағы компьютерге жөнелту керек болса онда желілік технология мүмкіндіктері сіз үшін өте қажет болып табылады. Енді компьютер желілерінің қолданылатын аймақтарын қарастырайық.

Желі- компьютерлердің және де тағы басқа ( модем, принтер) құрылғыларының бір – бірімен байланысқан жиыны

Компьютерлік желі дегеніміз – бір- бірімен мәлімет алмаса алатын компьютерлердің байланыс құралдары көмегімен қарым- қатынас жасауына арналған ақпарат өңдеудің тармақталған жүйесі.

Қазіргі уақытта 20 дан аса ауқымды (глобальды) желілер бар ( CompuServe, America On Line, MS Network, Internet т.б. ). Солардың ішінде ең танымалысы – Интернет желісі. .

Интернет – бір-бірімен байланыс каналдары және бірегей қабылдау, мәліметтерді беру стандарты арқылы өзара байланысқан компьютерлер мен компьютер желілерінің жиынтығы. Демек, Интернет желісі – ауқымды желі. Ол деген жер шарын қамтып жатқан ауқымды бүкіләлемдік ақпарат жүйесі болып отыр. Бүгінде осы ақпараттық кеңістікте 120.млн. аса пайдаланушылар қосылған. Олардың әрбірі одан өзіне қажеттісін тауып, оған қажетті дегенді бере алады. Интернет ешкімнің меншігі емес. Инетрнет желісіне күніне 1000 компьютер қосылады. Сондықтан да пайдаланушылар саны бір миллиардқа жетеді деуі бекер емес. Сол себепті Интернет – даналық көзі болып табылады. Интернет өз тарихын бұдан 30 жыл бұрын АҚШ- тың қорғаныс министрлігінің тапсырысы бойынша жасалған Arpanet компьютерлік желісінен басталады. 1972 жылы тораптар саны әжепәуір өсті. Ұзамай бұған файлдарды электронды почтаны және жөнелту тізімін беру мүмкіндіктері қосылды. Бірақ Arpanet- тің өсуіне орай және басқа желілер де дамып, оларды бір- бірімен жалғастыру қажеттігі туындады. Осылай бір- бірімен жалғасқан Internet дүниеге келді. Желілерді байланыстыру кезінде желіаралық байланыс құрылады. Өзара байланыстырылған миллиондаған компьютерлерден құрылған ақпараттық өріс пайда болды. Осы біртұтас ақпараттық кеңістікті Интернет деп атайды. Интернетке қосылу дегеніміз – басқа жерлерде тұрған мыңдаған компьютерлік жүйелермен байланысу деген сөз. Компьютердің цифрлық сигналдарын телефондық сигналдарға түрлендіру модуляция деп, ал телефондық сигналдарды цифрлық түрлендіру демодуляция деп аталады. Мұны жүзеге асыратын құралдарды – модем деп атайды. Яғни модем дегеніміз – арнайы типті байланыс жүйесіндегі цифрлы, сигналды, аналогты формаға және осы істі керісінше орындайтын құрылғы. Екі компьютерді телефондық желімен қосу схемасы төменде көрсетілген.
Схемаға қарап, телефон желісінде екі компьютер хабарды жіберу- қабылдау кезінде іске қосулы болулы ғана емес, хабарды жіберу- қабылдау программасымен жұмыс істеулері керек.

Егер ұйымдар мен жеке адамдар ақы төлеу негізінде Интерентке шығарылатын болса, оларды провайдерлер деп атайды. Мысaлы: Nursat, Parasang, S&C Communications, Қазақтелеком, Астел Арна Спринт т.с.с Компьютер провайдер мекеменің компьютерімен байланыстырылған соң, Интернетке қосылу орындалады. Бірақ бүкіләлемдік желіде жұмыс істей алмаймыз. Оларда жұмыс жасау үшін қосымша программалар керек. Себебі Интернеттің қызмет көрсету түрі бар. Ең танымалысы электрондық почта ( e-mail),

WWW ( World Wide Web) мәліметтер базасы, Usenet телеконференциялар жүйесі және FTP файлдық архивтер жүйесі бар.

Интернетте ТСР/ІР пайдаланады. Бұл әріптер Transmission Control Protocol/ Internet Protocol ( Беру басқармасының хаттамасы/ желіаралық хаттама) дегенді білдіреді. ІР желідегі адрестеуге жауап береді, ал ТСР хабарларды тиісті адрестер бойынша жеткізуді қамтамасыз етеді.

WWW ( World Wide Web) бүкіл дүниежүзілік өрнек деген сөз. WWW ( World Wide Web)- интернетте мәліметтерін жеңіл көруге болатын графикалық интерфейс мүмкіндігін береді.

Web- парақ адресі бірнеше бөліктен тұрады: хаттама (протокол – http://) атауы, осы парақ орналасқан web- cервер адресі, оған баратын жол тізбесі және файл аты. Web- сервер адресі www символдарынан басталады, бір- бірімен нүктемен бөлінген сөз тіркестерінен тұрады. Web- парақ адресі web- сервер адресінен қиғаш сызық арқылы бөлініп тұрады да ол сервердегі парақтар иерархиясымен анықталады. Нақты Web- парақ файлының тіркемесі НТМL (Web- парақтар жасау үшін қолданылатын арнайы тіл) символдарынан тұрады.

http://

www.mail.ru

ru


Хаттама атауы web- сервер адресі web- парақ жолы web – парақ файл аты


World Wide Web жүйесін аралап көруді жүзеге асыратын арнайы бағдарламалық жабдықтамаларды – браузерлер деп атайды. Браузер интернетте ақпаратты іздеу үшін, құжаттар ашу үшін арнайы программа. Браузерлер түрлері: Internet Explorer, Netscape Navicator, Opera т.б.

Әлемдік желіде әр сервердің өзіндік ерекше аты бар, ол домендік есімдер деп аталады. Интернет абоненттерінің бір- бірімен байланысы қарапайым болу үшін, адрестердің бар кеңістігі облыстарға- домендерге бөлінеді. Негізінен домендер екі әріп қосындысынан тұратын географиялық аймақтарды қамтиды. Мысалы, Франция – fr, АҚШ - us, Ресей - ru, Қазақстан – kz т.б. Тақырыптық белгілеріне қарай бөлінетін домендерде болады: мысалы, коммерциялық ұйымдар – сом, оқу орындары – edu, халықаралық ұйымдар – int.

Opera бағдарламасының терезе элементтерімен танысыру. Internet Explorer ден айырмашылығын түсіндіру. Opera - әлемдегі ең жақсы браузерлердің бірі. Басқа браузерлерден ерекшеліктері:

 1. Оған көптеген сайттарда тұрған түсқағаздар бейнесін қоюға болады.

 2. Батырмаладрды ғана емес, толық тақталардың өзін қосуға, алып тастауға және жылжытуға болады.

 3. Кэшпен жұмыс істей алуы. Мысалы Серверлерден ауысканда жүктелу процестері іш пыстыратын болатын. Ал біз бұл бағдарламамен жұмыс істеген кезде ол браузер (егер бұрын ол сайтта осы бағдарламамен жұмыс жасаған болсаң ) оның суреттерін кэшке орналастырады, ал екінші кірген кезде сол суреттерді кэштен алады да, оған ешқандай трафик шығармайды.

Web- құжаттарында гиперсілтемелері болады. Гиперсілтеме – бұл басқа Web- құжаттың адресі байланысқан мәтіннің фрагменті немесе құрамдас обьектісі. (мысалы, сурет) . Броузерде қарағанда мәтіндік гиперсілтемелер түсі мен асты сызылуымен, ал графикалық гиперсілтемелер жақтауымен ерекшеленеді. Осылай, гиперсілтемелер бойынша бір құжаттан басқасына өтіп жүріп, Web кеңістігіне саяхат жасауға болады. Жетіспейтін мәліметтерді іздеу машиналары ( ok.oz, mail.ru, rambler.ru т.б) арқылы табуға болады. Іздеу машиналарының екі түрі бар, іздеу каталогтары және іздеу индекстері. Іздеу каталогтары ақпаратты тақырып бойынша іздеуге арналған. Іздеу индекстері алфавиттік көрсеткіш арқылы жұмыс істейді. Белгілі бір сөзді немесе сөз тіркесін, яғни түйінді сөздерді енгізе отырып, сол термин кездесетін құжаттарды жылдам іздеп табуға болады.

Электрондық почта – бұл компьютерлік желі арқылы хабарлама жөнелту және қабылдау тәсілі. Электрондық почта хабарламасы адресатқа дұрыс жету үшін, адресті дұрыс көрсету керек. Почталық адрес @ белгісімен бөлінген екі бөліктен тұрады. Адрестің сол жағы пайдаланушының аты, оң жағында домен аты. @ белгісі ит немесе маймыл деп атайды

Егер Интернет басқа желілердің ақпараттық ресурстарымен байланыста екенін ескерсек, ол пайдаланушыға әр түрлі халықаралық компьютерлік желілерге жол ашады (хабар қабылдау-жөнелту арқылы) деуге болады.

Интернеттегі электрондық пошатаның мүмкіндіктерін пайдалану үшін, www ресурсына қосылған компьютерге поштаны беретін машинаға шығу мүмкіндігіне ие болу керек. Мұны электрондық пошта жүйесі (е-mail) арқылы жасауға болады. Электрондық поштаның ұйымдастыру принциптері көп жағынан кәдімгі пошта қызметіне ұқсайды. Пайдаланушы корреспонденцияны жұмыс орнында пошта дайындау бағдарламасымен немесе кәдімгі мәтіндік редакторда дайындайды. Кейін поштаны жөнелту бағдарламасы шақырылады (мысалы, SendMail). Ол кәдімгі пошатаны әрі қарай жөнелту үшін байланыс бөліміне жеткізетін пошта әрі қарай жөнелту үшін байланыс бөліміне жеткізетін пошта хабарларын сұрыптап, адресаттарына жөнелтеді.

Интернеттен қажетті ақпаратты табу - іздеу жүйесін пайдалану арқылы орындалады. Бұл жүйелер мәліметтер базасынан тұрады, ал онда ақпарат түйінді сөздерді жинақтау бойынша индексацияланған. Пайдаланушы осындай жүйемен байланыс орнатып, негізгі сөздерді қамтыған сұраныс жасайды да, деректер базасындағы сілтемелер туралы ақпарат алады.

Іздестіру жүйелерінің екі түрін атап өтуге болады, олар: ресурстарының тақырыптық каталогы және машиналары (іздеу роботтары).

Ресурс каталогтары бұрын пайда болды. Бұл каталогтарда ақпарат бірқатар категорияларға бөлінген. Іздеу кезінде пайдаланушы белгілі категорияны таңдап, соның тарауларын қарайды.

Іздеу каталогтары ақпаратты тақырып бойынша іздеуге арналған.

Іздеу индекстері алфавиттік көрсеткіш арқылы жұмыс істейді. Белгілі бір сөзді немесе сөз тіркесін, яғни түйінді сөздерді енгізе отырып, сол термин кездесетін құжаттарды жылдам іздеп табуға болады. Каталогтар интернеттегі мәліметтердің тек бір бөлігін ғана қамтиды.

Жетіспейтін мәліметтерді іздеу машиналары деп аталатын серверлер арқылы табуға болады.

Практикалық тапсырмалар:

1 топка тапсырма-1

1. Адрестен http://kazref.narod.ru-н сайтын теріп жаз.

2. Рефераты гиперсілтемесіне бар.

3. Рефераты на русском языке

4. Литература и Русский язык

5. мағжан Жумабаев туралы жазылған рефератты өз компьютеріңе көшіріп ал.

2 топқа тапсырма-1.

1.www.zhangozy.narod.ru-на сайтын адреске жаз.

2. Физика гиперсілтемесін аш.

3. Тестер гипермәтін бөліміне бар.

4. Жұмыс тақырыбындағы «Тест 1-тоқсан 3-нұсқа (9-сынып)» файлды өз компьютеріңе көшіріп ал.

1 топқа 2-ші тапсырма

Майл ру.-да электрондық почта құр

2 топқа 2 ші тапсырма ОК. KZ та электрондық почта құр.

Тапсырма-3

Өздерің құрған электрондық почта арқылы [email protected] адресіне жумыс устеліндегі 9 сынып файлын жібер.

Жеке карточкамен жұмыс.

 1. Интернет қызметі дегенді қалай түсінесің?

 2. Іздеу сервері деген ұғымды қалай түсінесің?

 3. Электрондық почтаның адресі қалай қалыптасады?

 4. Броузер не үшін керек?

 5. Домендік атау деген не?

 6. WWW абревиатурасын шешіңдер?

Қорытындылау:

Нені білдік

Нені білгіміз келеді

Уйге тапсырма

 1. Өздерің құрған электрондық почта арқылы хат, хабар жіберу.

 2. ОК. KZ іздеу машинасы арқылы Файлдарды жіберу жолдарын көрсетіңдер

Окушыдарды бағалауПолучите в подарок сайт учителя

Предмет: Информатика

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 11 класс

Скачать
Ашы? саба? "Компьютерлік желіні? негізгі т?рлері"

Автор: Болатова Нургул Нурлановна

Дата: 30.01.2016

Номер свидетельства: 285242


Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства