kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Информатика п?нін о?ыту барысында а?паратты? –коммуникациялы? технологияларды ?олдану ар?ылы о?ушыларды? жалпы сауаттылы?ын дамыту

Нажмите, чтобы узнать подробности

Информатика п?нін о?ыту барысында а?паратты? –коммуникациялы? технологияларды ?олдану ар?ылы  о?ушыларды? жалпы сауаттылы?ын дамыту

Манашова Айг?л ?уатбай?ызы

Арыс ?аласы, №1 жалпы орта мектебі

Аннотация

Учитель в  своем докладе показала пути применение приемлемых методов и приемов обучения, используя опорные схемы, уровневые задания и игровые моменты. А, также используя методы критического мышления, прививать детям новыки самостоятельности, добиваться результатов в творчестве.

Annotation

In this article the teacher shows the ways of using of profitable methods and procedures of teaching using the schemes, level tasks and play moments. The aim is using the methods of critical thinking, to acquire skills to students individually, to achieve the results in creative work.

?азіргі уа?ытта білім беру ?дерісінде а?паратты? –коммуникациялы? технологияларды ?олдану ?ажеттілігі туып отыр. Осы?ан байланысты білім берудегі ?діс-т?сілдер жа?арып отырады. А?паратты?-коммуникациялы? технологияларды пайдалану ?азіргі кездегі заман талабы бол?анды?тан о?ан басты назар аударуымыз ?ажет. Жа?а а?паратты? технологияларды білім беру ?дерісінде ?олдану біршама жетістіктерге апаратын жол. АКТ-ны ?олдану м??алімге де о?ушы?а да ?олайлы. Біз информатика саба?ында теория мен практиканы ?штастырамыз. Б?л екеуі бір-бірімен ?зара ты?ыз байланыста болады. Т?жірибелік ж?мыс жасау барысында бала теориялы? білімін шы?дайды. Конфуций: «Ма?ан айтып берсе? – ?мытып ?аламын, к?рсетсе? – есте са?таймын, ?зіме жасатса? - ?йренемін» деген. Конфуций айтпа?шы бала ?олымен жаса?анда ?ана жа?сы т?сінеді, есте са?тайды. Сонды?тан да саба?та АКТ пайдалану ?ажеттілігі туындайды. АКТ-ні тек ?ана саба? кезінде ?ана емес, саба?тан тыс уа?ытта да ?олданамыз. ?йткені кез келген деректерді интернеттен алуымыз?а м?мкіншілігіміз бар. АКТ-ны саба?та ?олдану о?ушыларды? белсенділігін, ?ызы?ушылы?ын арттырып ?ана ?оймай, ?здігінен жоба аясында ж?мыс жасау?а м?мкіндік жасайды.                                           Жобалау – «proicere» деген латын с?зі. Б?л с?з «жоспарлау, дайындау» сия?ты ма?ынаны немесе жоспарды? ж?зеге асырылуын білдіреді. «Жоба» ??ымы педагогика саласында ?ана  емес экономика, бас?ару, зерттеу салаларында да ке?інен ?олданылатыны белгілі. Мысалы: ??рылыс жобасы, зерттеу жобасы, о?ыту жобасы т.б.
     Бізді? жа?дайымызда жобалау ?дісі деп – саба?ты? ?ткізілу т?рі айтылады. Сонымен ?атар жобалау ?дісі - о?ушы мен м??алімні?  бірігіп, белгілі бір м?селені шешуге ж?не ?орытынды жасау?а  негізделген о?у немесе бас?а да ?рекеттерін айту?а болады. Мектеп м??алімдеріні? арасында жобалау ж?мыстарына байланысты жобалау саба?тары, жобалы? апталы?тар, жобалы? ж?мыстар т.б  с?здер жиі ?олданыста.  Жобалы? ж?мыстар орындалу мерзіміне ?арай ?за?, орташа ж?не ?ыс?а мерзімді болып б?лінеді.             Жобалау ?дісіні? тарихына ?ыс?аша к?з ж?гіртсек, жобалау ?дісі 20 ?асырды? басынан басталады. Б?л ?дісті? ?ылыми негізін ?алаушылар:  Д. Дьюи, Девей, Килпатрак, Снедден,Ричардс.  
   Сол кезді? ?зінде А?Ш ?алымдарыны? арасында жобалы? ж?мыстарды - ж?мыс техникасына немесе дидактикалы? концепция?а жат?ызу  туралы  м?селе пікірталас ту?ыз?ан болатын.
    Танымды? прагматизм философиясыны?  ?кілі Девей жобалы? ж?мысты? ?ылыми ж?не саяси концепциясыны? іргетасын ?аласа, оны? ?ріптесі Килпатрак жобалау ?дісін ау?ымды ма?ынасына ?арай т?рбиеге ?атысты философия ретінде ба?алады. Осы?ан байланысты Килпатрак жобаны «?леуметтік ортада ?ткізілетін ж?ректен шы??ан ма?сатты ?рекет» ретінде ?арастырады. Девей мен Килпатрак мектептен тыс кезде  ?мір мен ойлауды,?рекет пен білімді, мектеп пен т?жірибені  байланыстырушы ретінде жа?а дидактикалы? концепция негізін салма?шы болады.  ?орыта келе Килпатрак «жоспарлы ?рекет демократиялы? ?о?амны? белгілі сипатты б?лігі» деп есептейді, сонды?тан «оны да о?у ?рдісіні? сипатты б?лшегі ретінде»?арастыру керек екендігіне то?талады. Б?л ??ым А?Ш-ты? шы?ысында ?ана ?олдау тапты. Бас?алары м?селені шешу процесін жобалау ?дісіні? ерекше белгісі деп білді. Сонымен кез келген ?з бетінше шеуін табу?а болатын м?селелерді жобалы? ж?мыс деп  айтатын болды. Осыны? салдарынан жобалы? ж?мыс - м?селені шешуді? сызбалы?  ?рдіс де?гейіне т?сіп кетті. Б?л ?рдіс барысында о?ытушы м?селені ?сынушы болса, о?ушы оны шешуші болды.

   Жобалау идеясы, жобалау ?дісі  е? алдымен жалпы білім беретін мектептер мен жо?ары о?у орындарында?ы д?ст?рлі о?ыту?а ?арсы ба?ыттал?ан ба?дарлама ретінде ?арастырылды. Б?л идея к?птеген ?алымдарды? (Пиаже, Эбли) (Высоцкий, Леонтьев, Гальперин) ?олдауымен жобалау ?дісіні? негізін ?алау?а себеп болды.
     Жо?арыда айтыл?андай, жобалау ?дісі м?хитты? ар?ы бетінде  20 ?асырды? басында  бастал?анымен, ?аза?станда білім беру салалары кредиттік ж?йеге енгелі ?аза? тілі ?дістемесінде со??ы жылдары ?ана ?олданыла бастады.
    Жобалау ?дісі - о?у ?рдісін ерекше етіп т?ратын кешенді о?ыту  т?сілдері жиынты?ы. Б?л ?діс - о?ушылар?а ?рекеттерін  ?з бетінше жоспарлау?а, ?йымдастыру?а ж?не ба?ылау?а м?мкіндік береді. 
Жобалау ?дісі о?ушылар?а та?ырып та?дауда, м?ліметтерді? дерекк?здерін жинауда ж?не презентация жасауда ?з бетінше ж?мыс істеуге жа?дай жасайды. Б?л ?діс ?арым-?атынасты? жа?а т?рін ?лгілеуге арнал?ан. Жобалау о?ушыларды? ?з бетінше ойластырып, ж?зеге асыру?а арнал?ан ж?мысы. Зерттеу барысында о?ушыны? бойында ж?мысына ?ажетті т?мендегідей біліктер ?алыптасады:
- ?зіні? ?абілеті мен ?ызы?ушылы?ына ?арай та?ырыпты еркін та?дай алады.
- алдына ?ой?ан міндетіне ?арай ж?мысты? мазм?нына ?з бетінше талдау жасай алады.
- ?з бетінше алдына ?ой?ан ма?сатына жету ж?не ж?зеге асыру жолдарын іздестіреді.
- м?мкіндіктері мен м?мкіндіктер шегін тексеруге ж?не дамыту?а жа?дай жасайды.
-  м?ліметтерді жинап, ж?йелеп ж?не сыни ойлау?а  ?йренеді.
- ?дістерді талдау, салыстыру ар?ылы ж?мысына тиімді ?дісті та?дай алады.
- аудиторияны? алдында с?йлеуге, ойын д?лелді ж?не логикалы? ж?йелікпен жеткізуге, аудиторияны ?зіне ?арата білуге да?дыланады.
- ?згелерді ты?дап, айт?андарын ой елегінен ?ткізуге да?дыланады.
- шешімі ?иын с?ра?тарды  ?з бетінше шеше  біледі.
-?з к?з?арасын д?лелдеп, шешіміні? д?рысты?ына ты?даушыларды? к?зін жеткізуге тырысады.
     Жобалау  ар?ылы о?ушыны?  интеллектуалды эмоционалды контексті с?йлесуі іштей бас?а ?рекеттермен бірлікте ж?реді. Бас?а ?рекеттер деп отыр?анымыз, жоспарын ж?зеге асыру ?шін ??жаттар, анкета, кесте бейнеролик т.б. дайындалады. Жобамен ж?мыс істеу – шы?армашылы? процесс. О?ушыны? ?здері ?шін ма?ызды болып саналатын м?селені аны?тау ?шін ?з беттерінше немесе о?ытушыны? жетекшілігімен ізденуге кіріседі. Б?л о?ушыларды? ?з бетінше білімдерін, да?дыларын ж?не біліктерін жа?а контексте пайдалану?а к?мектеседі. Б?лай іздену оларды? ?аза?ша к?сіби с?йлеуіне,  таби?и ж?не еркін т?рде ?йренуіне ы?пал етеді. ?рине, м?ндай жа?дайда жоба?а ?атысушыларды? ?здеріні? ынтасын тілдік сауаттылы?ына емес, айтылатын ойды? мазм?нына аудар?ан д?рыс. Жобалау кезінде о?ушы ?те белсенді болады, ол ?зіні? шы?армашылы?пен ж?мыс істей алатынын к?рсетеді. Жобамен ж?мыс істеу барысында ?аза?ша с?йлеу жа?ынан нашарлау ж?не психологиялы? жа?ынан белсенділігі т?мендеу о?ушыны? ?зі де ?зіні? ?иялдауына, белсенділігін ж?не ?з бетінше ж?мыс істей алатынын к?рсетуіне м?мкіндіктері ?те мол.
    Сонымен, жобалау ж?мысы ?азіргі о?ытуды? талабына сай жеке т?л?а?а ба?ыттал?анымен сипатталады.
    Жобалау ж?мыстарын бір саба??а немесе бір апта?а арнал?ан ша?ын жобалау ж?мыстары ж?не бір-екі ай?а немесе бір то?сан?а арнал?ан ?лкен к?лемді жобалау ж?мыстары деп б?луге болады. Б?лай б?лу о?ушыларды? жоспарла?ан ж?мыстарына байланысты.
      Жобалау ж?мыстарын ж?зеге асыру мынадай кезе?дерден т?рады:
І.    Ма?сат ?ою;
ІІ.   Жоспарлау;
ІІІ.  Ба?дарламаны ж?зеге асыруды? ?дісін та?дау
ІV.  Орындау;
V.  Ба?дарламаны ?ор?ау.
           Та?ырыбы:  «Презентация?а объектілерді кірістіру»
Б?л саба?та о?ушылар жеке де, топпен де орындау?а болады. О?ушыны? алдында т?р?ан міндет:
         І-кезе?.  Ма?сат ?ою.
         О?ушы алдына т?мендегідей кезе?дер бойынша орындайды:
а) ?з к?сіби ?рекетін аны?тау;
?) ол ?шін м??алімнен ке?ес алу;
б) ж?мысты? жоспарын дайындау;
в) презентация дайындау.
         ІІ-кезе?. Жоспар жасау кезе?і.
     1.      Ж?мыс жоспарын жасайды.
а) о?улы?тан атал?ан та?ырып?а байланысты  материалдар жинайды;
?) жина?тал?ан материалдар бойынша тапсырманы орындау?а ?рекеттенеді;
б) о?ушы ?андай объектілерді кірістіруге болатынын іріктейді;

в) На?ты жобасын жасай отырып, компьютерде орындау?а ?рекет етеді.
     ІІІ-кезе?. Ж?зеге асыру кезе?і. Б?л е? жауапты ж?не ?иын кезе?. Осы кезе?де о?ушылар ?иыншылы?тар?а тап болуы м?мкін. Себебі, б?л кезе? о?ушылар к?п ізденуді ж?не шы?армашылы?пен ж?мыс істеуді талап етеді. ?ажетті кірістіруге болатын суреттерді,  автофигураларды, smartart дайын кестесін, аудио ж?не видеоларды ?ойып жаса?ан презентацияларын ая?тайды.

      ІV-кезе?. Жаса?ан ж?мысын сыныптастарыны?, м??алімні? ж?не сынып  сарапшыларды? алдында ?ор?айды.
      V-кезе?. Ба?алау кезе?і. 
     Жаса?ан ж?мыстарыны? ?орытындысын ?ор?ау ?шін бас?а топты? о?ушылары тындайды. ?р о?ушы ?зіні? жаса?ан ж?мысына материалды ?айдан іздегенін, ?алай жина?анына то?талып, алдарына ?ойыл?ан м?селені? шешілу жолдарын т?сіндіріп ?ор?айды. ?рине, ж?мыс тобына с?ра? ?ою?а, ?сыныс айту?а ж?не пікір таластыру?а болады.
     ?орыта келе айтарымыз,  жобалау ?дісі к?сіби с?йлеуге ?йрену ?шін ж?не оны дамыта отырып, к?сіби с?йлеу да?дысын ?алыптастыру ?шін ?оса ж?ргізілетін пайдалы ?дісті? бірі.
     Ж?мыстарын ?ор?ау кезінде о?ушы ?з ?рекетін ?йымдастырып ба?алай алатын жеке т?л?а ретінде ?ана емес,  сонымен ?оса ?з бетінше ?рекет жасай алатын, ?з м?мкініліктерін к?рсетуге болатынды?ын к?рсетеді.  Жобалау  ?дісі  о?ушыларды? бойында мынадай ?асиеттерді ?алыптастырады: іскерлік к?сіби жа?дайда тез жол таба білу, ?жым м?шелерімен арада?ы сыйласты?, топпен ж?мыс істей білу, ж?мыс?а шы?армашылы?пен ?арау  ж?не т.б.
  

Пайдалан?ан ?дебиеттер:

  1. «Информатика негіздері»  журналы
  2. «Мектеп ж?не м??алім» газеті
  3. «Мектеп» журналы
  4. «?аза?стан мектебі» 

Просмотр содержимого документа
«Информатика п?нін о?ыту барысында а?паратты? –коммуникациялы? технологияларды ?олдану ар?ылы о?ушыларды? жалпы сауаттылы?ын дамыту »

Информатика пәнін оқыту барысында ақпараттық –коммуникациялық технологияларды қолдану арқылы оқушылардың жалпы сауаттылығын дамыту

Манашова Айгүл Қуатбайқызы

Арыс қаласы, №1 жалпы орта мектебі

Аннотация

Учитель в своем докладе показала пути применение приемлемых методов и приемов обучения, используя опорные схемы, уровневые задания и игровые моменты. А, также используя методы критического мышления, прививать детям новыки самостоятельности, добиваться результатов в творчестве.

Annotation

In this article the teacher shows the ways of using of profitable methods and procedures of teaching using the schemes, level tasks and play moments. The aim is using the methods of critical thinking, to acquire skills to students individually, to achieve the results in creative work.

Қазіргі уақытта білім беру үдерісінде ақпараттық –коммуникациялық технологияларды қолдану қажеттілігі туып отыр. Осыған байланысты білім берудегі әдіс-тәсілдер жаңарып отырады. Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану қазіргі кездегі заман талабы болғандықтан оған басты назар аударуымыз қажет. Жаңа ақпараттық технологияларды білім беру үдерісінде қолдану біршама жетістіктерге апаратын жол. АКТ-ны қолдану мұғалімге де оқушыға да қолайлы. Біз информатика сабағында теория мен практиканы ұштастырамыз. Бұл екеуі бір-бірімен өзара тығыз байланыста болады. Тәжірибелік жұмыс жасау барысында бала теориялық білімін шыңдайды. Конфуций: «Маған айтып берсең – ұмытып қаламын, көрсетсең – есте сақтаймын, өзіме жасатсаң - үйренемін» деген. Конфуций айтпақшы бала қолымен жасағанда ғана жақсы түсінеді, есте сақтайды. Сондықтан да сабақта АКТ пайдалану қажеттілігі туындайды. АКТ-ні тек қана сабақ кезінде ғана емес, сабақтан тыс уақытта да қолданамыз. Өйткені кез келген деректерді интернеттен алуымызға мүмкіншілігіміз бар. АКТ-ны сабақта қолдану оқушылардың белсенділігін, қызығушылығын арттырып қана қоймай, өздігінен жоба аясында жұмыс жасауға мүмкіндік жасайды. Жобалау – «proicere» деген латын сөзі. Бұл сөз «жоспарлау, дайындау» сияқты мағынаны немесе жоспардың жүзеге асырылуын білдіреді. «Жоба» ұғымы педагогика саласында ғана  емес экономика, басқару, зерттеу салаларында да кеңінен қолданылатыны белгілі. Мысалы: құрылыс жобасы, зерттеу жобасы, оқыту жобасы т.б.
     Біздің жағдайымызда жобалау әдісі деп – сабақтың өткізілу түрі айтылады. Сонымен қатар жобалау әдісі - оқушы мен мұғалімнің  бірігіп, белгілі бір мәселені шешуге және қорытынды жасауға  негізделген оқу немесе басқа да әрекеттерін айтуға болады. Мектеп мұғалімдерінің арасында жобалау жұмыстарына байланысты жобалау сабақтары, жобалық апталықтар, жобалық жұмыстар т.б  сөздер жиі қолданыста. Жобалық жұмыстар орындалу мерзіміне қарай ұзақ, орташа және қысқа мерзімді болып бөлінеді. Жобалау әдісінің тарихына қысқаша көз жүгіртсек, жобалау әдісі 20 ғасырдың басынан басталады. Бұл әдістің ғылыми негізін қалаушылар:  Д. Дьюи , Девей, Килпатрак, Снедден,Ричардс.  
   Сол кездің өзінде АҚШ ғалымдарының арасында жобалық жұмыстарды - жұмыс техникасына немесе дидактикалық концепцияға жатқызу  туралы  мәселе пікірталас туғызған болатын.
    Танымдық прагматизм философиясының  өкілі Девей жобалық жұмыстың ғылыми және саяси концепциясының іргетасын қаласа, оның әріптесі Килпатрак жобалау әдісін ауқымды мағынасына қарай тәрбиеге қатысты философия ретінде бағалады. Осыған байланысты Килпатрак жобаны «әлеуметтік ортада өткізілетін жүректен шыққан мақсатты әрекет» ретінде қарастырады. Девей мен Килпатрак мектептен тыс кезде  өмір мен ойлауды,әрекет пен білімді, мектеп пен тәжірибені  байланыстырушы ретінде жаңа дидактикалық концепция негізін салмақшы болады.  Қорыта келе Килпатрак «жоспарлы әрекет демократиялық қоғамның белгілі сипатты бөлігі» деп есептейді, сондықтан «оны да оқу үрдісінің сипатты бөлшегі ретінде»қарастыру керек екендігіне тоқталады. Бұл ұғым АҚШ-тың шығысында ғана қолдау тапты. Басқалары мәселені шешу процесін жобалау әдісінің ерекше белгісі деп білді. Сонымен кез келген өз бетінше шеуін табуға болатын мәселелерді жобалық жұмыс деп  айтатын болды. Осының салдарынан жобалық жұмыс - мәселені шешудің сызбалық  үрдіс деңгейіне түсіп кетті. Бұл үрдіс барысында оқытушы мәселені ұсынушы болса, оқушы оны шешуші болды.

   Жобалау идеясы, жобалау әдісі  ең алдымен жалпы білім беретін мектептер мен жоғары оқу орындарындағы дәстүрлі оқытуға қарсы бағытталған бағдарлама ретінде қарастырылды. Бұл идея көптеген ғалымдардың (Пиаже, Эбли) (Высоцкий, Леонтьев, Гальперин) қолдауымен жобалау әдісінің негізін қалауға себеп болды.
     Жоғарыда айтылғандай, жобалау әдісі мұхиттың арғы бетінде  20 ғасырдың басында  басталғанымен, Қазақстанда білім беру салалары кредиттік жүйеге енгелі қазақ тілі әдістемесінде соңғы жылдары ғана қолданыла бастады.
    Жобалау әдісі - оқу үрдісін ерекше етіп тұратын кешенді оқыту  тәсілдері жиынтығы. Бұл әдіс - оқушыларға әрекеттерін  өз бетінше жоспарлауға, ұйымдастыруға және бақылауға мүмкіндік береді. 
Жобалау әдісі оқушыларға тақырып таңдауда, мәліметтердің дереккөздерін жинауда және презентация жасауда өз бетінше жұмыс істеуге жағдай жасайды. Бұл әдіс қарым-қатынастың жаңа түрін үлгілеуге арналған. Жобалау оқушылардың өз бетінше ойластырып, жүзеге асыруға арналған жұмысы. Зерттеу барысында оқушының бойында жұмысына қажетті төмендегідей біліктер қалыптасады:
- өзінің қабілеті мен қызығушылығына қарай тақырыпты еркін таңдай алады.
- алдына қойған міндетіне қарай жұмыстың мазмұнына өз бетінше талдау жасай алады.
- өз бетінше алдына қойған мақсатына жету және жүзеге асыру жолдарын іздестіреді.
- мүмкіндіктері мен мүмкіндіктер шегін тексеруге және дамытуға жағдай жасайды.
-  мәліметтерді жинап, жүйелеп және сыни ойлауға  үйренеді.
- әдістерді талдау, салыстыру арқылы жұмысына тиімді әдісті таңдай алады.
- аудиторияның алдында сөйлеуге, ойын дәлелді және логикалық жүйелікпен жеткізуге, аудиторияны өзіне қарата білуге дағдыланады.
- өзгелерді тыңдап, айтқандарын ой елегінен өткізуге дағдыланады.
- шешімі қиын сұрақтарды  өз бетінше шеше  біледі.
-өз көзқарасын дәлелдеп, шешімінің дұрыстығына тыңдаушылардың көзін жеткізуге тырысады.
     Жобалау  арқылы оқушының интеллектуалды эмоционалды контексті сөйлесуі іштей басқа әрекеттермен бірлікте жүреді. Басқа әрекеттер деп отырғанымыз, жоспарын жүзеге асыру үшін құжаттар, анкета, кесте бейнеролик т.б. дайындалады. Жобамен жұмыс істеу – шығармашылық процесс. Оқушының өздері үшін маңызды болып саналатын мәселені анықтау үшін өз беттерінше немесе оқытушының жетекшілігімен ізденуге кіріседі. Бұл оқушылардың өз бетінше білімдерін, дағдыларын және біліктерін жаңа контексте пайдалануға көмектеседі. Бұлай іздену олардың қазақша кәсіби сөйлеуіне,  табиғи және еркін түрде үйренуіне ықпал етеді. Әрине, мұндай жағдайда жобаға қатысушылардың өздерінің ынтасын тілдік сауаттылығына емес, айтылатын ойдың мазмұнына аударған дұрыс. Жобалау кезінде оқушы өте белсенді болады, ол өзінің шығармашылықпен жұмыс істей алатынын көрсетеді. Жобамен жұмыс істеу барысында қазақша сөйлеу жағынан нашарлау және психологиялық жағынан белсенділігі төмендеу оқушының өзі де өзінің қиялдауына, белсенділігін және өз бетінше жұмыс істей алатынын көрсетуіне мүмкіндіктері өте мол.
    Сонымен, жобалау жұмысы қазіргі оқытудың талабына сай жеке тұлғаға бағытталғанымен сипатталады.
    Жобалау жұмыстарын бір сабаққа немесе бір аптаға арналған шағын жобалау жұмыстары және бір-екі айға немесе бір тоқсанға арналған үлкен көлемді жобалау жұмыстары деп бөлуге болады. Бұлай бөлу оқушылардың жоспарлаған жұмыстарына байланысты.
      Жобалау жұмыстарын жүзеге асыру мынадай кезеңдерден тұрады:
І.    Мақсат қою;
ІІ.   Жоспарлау;
ІІІ.  Бағдарламаны жүзеге асырудың әдісін таңдау
ІV.  Орындау;
V.  Бағдарламаны қорғау.
           Тақырыбы:  «Презентацияға объектілерді кірістіру»
Бұл сабақта оқушылар жеке де, топпен де орындауға болады. Оқушының алдында тұрған міндет:
         І-кезең.  Мақсат қою.
         Оқушы алдына төмендегідей кезеңдер бойынша орындайды:
а) өз кәсіби әрекетін анықтау;
ә) ол үшін мұғалімнен кеңес алу;
б) жұмыстың жоспарын дайындау;
в) презентация дайындау.
         ІІ-кезең. Жоспар жасау кезеңі.
     1.      Жұмыс жоспарын жасайды.
а) оқулықтан аталған тақырыпқа байланысты материалдар жинайды;
ә) жинақталған материалдар бойынша тапсырманы орындауға әрекеттенеді;
б) оқушы қандай объектілерді кірістіруге болатынын іріктейді;

в) Нақты жобасын жасай отырып, компьютерде орындауға әрекет етеді.
     ІІІ-кезең. Жүзеге асыру кезеңі. Бұл ең жауапты және қиын кезең. Осы кезеңде оқушылар қиыншылықтарға тап болуы мүмкін. Себебі, бұл кезең оқушылар көп ізденуді және шығармашылықпен жұмыс істеуді талап етеді. Қажетті кірістіруге болатын суреттерді, автофигураларды , smartart дайын кестесін, аудио және видеоларды қойып жасаған презентацияларын аяқтайды.

      ІV-кезең. Жасаған жұмысын сыныптастарының, мұғалімнің және сынып сарапшылардың алдында қорғайды.
      V-кезең. Бағалау кезеңі. 
     Жасаған жұмыстарының қорытындысын қорғау үшін басқа топтың оқушылары тындайды. Әр оқушы өзінің жасаған жұмысына материалды қайдан іздегенін, қалай жинағанына тоқталып, алдарына қойылған мәселенің шешілу жолдарын түсіндіріп қорғайды. Әрине, жұмыс тобына сұрақ қоюға, ұсыныс айтуға және пікір таластыруға болады.
     Қорыта келе айтарымыз,  жобалау әдісі кәсіби сөйлеуге үйрену үшін және оны дамыта отырып, кәсіби сөйлеу дағдысын қалыптастыру үшін қоса жүргізілетін пайдалы әдістің бірі.
     Жұмыстарын қорғау кезінде оқушы өз әрекетін ұйымдастырып бағалай алатын жеке тұлға ретінде ғана емес, сонымен қоса өз бетінше әрекет жасай алатын, өз мүмкініліктерін көрсетуге болатындығын көрсетеді. Жобалау әдісі  оқушылардың бойында мынадай қасиеттерді қалыптастырады: іскерлік кәсіби жағдайда тез жол таба білу, ұжым мүшелерімен арадағы сыйластық, топпен жұмыс істей білу, жұмысқа шығармашылықпен қарау  және т.б.
  Пайдаланған әдебиеттер:

  1. «Информатика негіздері» журналы

  2. «Мектеп және мұғалім» газеті

  3. «Мектеп» журналы

  4. «Қазақстан мектебі»Тіркелу  үлгісі

1. Автордың аты-жөні (толық) Манашова Айгуль Куатбаевна

2. Ғылыми дәрежесі, атағы 

3. Жұмыс орны (қызметі) №1 жалпы орта мектебі, мұғалім 4. Мекен жайы (жұмыс орнының) Мадалиев б/н 5. Байланыс телефондары 2-23-88, +77779192799
6. Е- mail (міндетті түрде) 1_stadion@mail.ru 7. Мақала тақырыбы: Информатика пәнін оқыту барысында ақпараттық –коммуникациялық технологияларды қолдану арқылы оқушылардың жалпы сауаттылығын дамыту
8. Секция: информатика

9. Қажетті техникалық құралдар: интерактивті тақта, графопроектор
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Информатика

Категория: Прочее

Целевая аудитория: Прочее

Автор: Манашова Айг?л ?уатбай?ызы

Дата: 15.10.2015

Номер свидетельства: 239918

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства